X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

KITAB SUCI AL-QURAN Bahasa Melayu Translation of the Meanings

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 17:52
KITAB SUCI
AL-QURAN
Bahasa Melayu
Translation of the
Meanings
Formatting by William B.
Brown
i
Kandungan
Kandungan ................................................................. i
SURE 1. Al-Faatihah ....................................................... 1
SURE 2. Al-Baqarah ........................................................ 1
SURE 3. A-li'Imraan ...................................................... 30
SURE 4. An-Nisaa' ........................................................ 50
SURE 5. Al-Maaidah ....................................................... 71
Sura 6. Al-An'aam ........................................................ 86
SURE 7. Al-A'raaf ....................................................... 103
SURE 8. Al-Annfaal ...................................................... 122
SURE 9. At-Taubah ....................................................... 129
SURE 10. Yunus .......................................................... 143
SURE 11. Hud ............................................................ 154
SURE 12. Yusuf .......................................................... 165
SURE 13. Ar-Ra'd ........................................................ 176
SURE 14. Ibrahim ........................................................ 181
SURE 15. Al-Hijr ........................................................ 185
SURE 16. An-Nahl ........................................................ 191
SURE 17. Al-Israa' ...................................................... 202
SURE 18. Al-Kahfi ....................................................... 211
SURE 19. Maryam ......................................................... 220
SURE 20. Taha ........................................................... 226
SURE 21. Al-Anbiyaa' .................................................... 235
SURE 22. Al-Hajj ........................................................ 243
SURE 23. Al-Mu'minuun ................................................... 250
SURE 24. An-Nuur ........................................................ 257
SURE 25. Al-Furqaan ..................................................... 264
SURE 26. Asy-Syu'araa' .................................................. 270
SURE 27. An-Naml ........................................................ 280
SURE 28. Al-Qasas ....................................................... 288
SURE 29. Al-'Ankabuut ................................................... 296
SURE 30. Ar-Ruum ........................................................ 302
SURE 31. Luqman ......................................................... 307
SURE 32. As-Sajdah ...................................................... 310
SURE 33. Al-Ahzaab ...................................................... 313
SURE 34. Saba' .......................................................... 320
SURE 35. Faatir ......................................................... 326
SURE 36. Yaa Siin ....................................................... 331
ii
SURE 37. As-Saaffaat .................................................... 336
SURE 38. Saad ........................................................... 345
SURE 39. Az-Zumar ....................................................... 350
SURE 40. Ghaafir ........................................................ 357
SURE 41. Fussilat ....................................................... 365
SURE 42. Asy-Syuura ..................................................... 370
SURE 43. Az-Zukhruf ..................................................... 375
SURE 44. Ad-Dukhaan ..................................................... 382
SURE 45. Al-Jaathiyah ................................................... 385
SURE 46. Al-Ahqaaf ...................................................... 389
SURE 47. Muhammad ....................................................... 393
SURE 48. Al-Fat-h ....................................................... 396
SURE 49. Al-Hujuraat .................................................... 400
SURE 50. Qaaf ........................................................... 402
SURE 51. Adz-Dzaariyaat ................................................. 405
SURE 52. At-Tuur ........................................................ 409
SURE 53. An-Najm ........................................................ 412
SURE 54. Al-Qamar ....................................................... 415
SURE 55. Ar-Rahmaan ..................................................... 418
SURE 56. Al-Waaqi'ah .................................................... 422
SURE 57. Al-Hadiid ...................................................... 426
SURE 58. Al-Mujaadalah .................................................. 429
SURE 59. Al-Hasy-r ...................................................... 432
SURE 60. Al-Mumtahanah .................................................. 434
SURE 61. As-Saff ........................................................ 436
SURE 62. Al-Jumu'ah ..................................................... 438
SURE 63. Al-Munaafiquun ................................................. 439
SURE 64. At-Taghaabun ................................................... 440
SURE 65. At-Talaaq ...................................................... 442
SURE 66. At-Tahriim ..................................................... 443
SURE 67. Al-Mulk ........................................................ 445
SURE 68. Al-Qalam ....................................................... 447
SURE 69. Al-Haaqqah ..................................................... 450
SURE 70. Al-Ma'aarij .................................................... 453
SURE 71. Nuh ............................................................ 455
SURE 72. Al-Jinn ........................................................ 456
SURE 73. Al-Muzzammil ................................................... 458
SURE 74. Al-Muddaththir ................................................. 460
SURE 75. Al-Qiaamah ..................................................... 462
iii
SURE 76. Al-Insaan ...................................................... 464
SURE 77. Al-Mursalaat ................................................... 466
SURE 78. An-Naba' ....................................................... 468
SURE 79. An-Naazi'aat ................................................... 470
SURE 80 'Abasa .......................................................... 472
SURE 81. At-Takwiir ..................................................... 474
SURE 82. Al-Infitaar .................................................... 475
SURE 83 Al-Mutaffifiin .................................................. 476
SURE 84. Al-Insyiqaaq ................................................... 478
SURE 85 Al-Buruuj ....................................................... 479
SURE 86. At-Taariq ...................................................... 480
SURE 87. Al-A'laa ....................................................... 481
SURE 88. Al-Ghaasyiyah .................................................. 481
SURE 89 Al-Fajr ......................................................... 483
SURE 90. Al-Balad ....................................................... 484
SURE 91. Asy-Syams ...................................................... 485
SURE 92. Al-Lail ........................................................ 486
SURE 93. Adh-Dhuah ...................................................... 487
SURE 94. Asy-Syar-h ..................................................... 487
SURE 95. At-Tiin ........................................................ 488
SURE 96. Al-'Alaq ....................................................... 488
SURE 97. Al-Qadr ........................................................ 489
SURE 98. Al-Bayyinah .................................................... 489
SURE 99. Az-Zalzalah .................................................... 490
SURE 100. Al-'Aadiyaat .................................................. 490
SURE 101. Al-Qaari'ah ................................................... 491
SURE 102. At-Takaathur .................................................. 491
SURE 103. Al-'Asr ....................................................... 492
SURE 104. Al-Humazah .................................................... 492
SURE 105. Al-Fiil ....................................................... 492
SURE 106. Quraisy ....................................................... 492
SURE 107. Al-Maa'uun .................................................... 493
SURE 108. Al-Kauthar .................................................... 493
SURE 109. Al-Kaafiruun .................................................. 493
SURE 110. An-Nasr ....................................................... 494
SURE 111. Al-Masad ...................................................... 494
SURE 112. Al-Ikhlaas .................................................... 494
SURE 113. Al-Falaq ...................................................... 494
SURE 114. An-Naas ....................................................... 495
1
SURE 1. Al-Faatihah
1. Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
2. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang Memelihara dan
Mentadbirkan sekalian alam.
3. Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
4. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari akhirat).
5. Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah dan kepada Engkaulah
sahaja kami memohon pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
7. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada
mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai dan bukan
pula (jalan) orang-orang yang sesat.
SURE 2. Al-Baqarah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim.
2. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang
datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk
bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa;
3. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan
mendirikan (mengerjakan) sembahyang serta membelanjakan (mendermakan)
sebahagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.
4. Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-Quran" yang
diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan
dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat
(dengan sepenuhnya).
5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan
merekalah orang-orang yang berjaya.
6. Sesungguhnya orang-orang kafir (yang tidak akan beriman), sama
sahaja kepada mereka: Samada engkau beri amaran kepadanya atau engkau
tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.
7. (Dengan sebab keingkaran mereka), Allah mematerikan atas hati mereka
serta pendengaran mereka dan pada penglihatan mereka ada penutupnya dan
bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar.
8. Dan di antara manusia ada yang berkata: Kami telah beriman kepada
Allah dan kepada hari akhirat; padahal mereka sebenarnya tidak beriman.
9. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman,
padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak
menyedarinya.
10. Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit
(syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada
mereka dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi
sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
2
11. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat bencana
dan kerosakan di muka bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya kami orangorang
yang hanya membuat kebaikan.
12. Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang
sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak
menyedarinya.
13. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Berimanlah kamu sebagaimana
orang-orang itu telah beriman.Mereka menjawab: Patutkah kami ini
beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ketahuilah!
Sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak
mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
14. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka
berkata: Kami telah beriman dan manakala mereka kembali kepada syaitansyaitan
mereka, mereka berkata pula: Sesungguhnya kami tetap bersama
kamu, sebenarnya kami hanya memperolok-olok (akan orang-orang yang
beriman).
15. Allah (membalas) memperolok-olok dan membiarkan mereka meraba-raba
dalam kesesatan mereka (yang melampaui batas itu).
16. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan
meninggalkan petunjuk; maka tiadalah beruntung perniagaan mereka dan
tidak pula mereka beroleh petunjuk hidayat.
17. Perbandingan hal mereka (golongan yang munafik itu) samalah seperti
orang yang menyalakan api; apabila api itu menerangi sekelilingnya,
(tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka dan
dibiarkannya mereka dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu
pun).
18. Mereka (seolah-olah orang yang) pekak, bisu dan buta; dengan
keadaan itu mereka tidak dapat kembali (kepada kebenaran).
19. Atau (bandingannya) seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat
dari langit, bersama dengan gelap-gelita dan guruh serta kilat; mereka
menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara
petir, kerana mereka takut mati.(Masakan mereka boleh terlepas), sedang
(pengetahuan dan kekuasaan) Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.
20. Kilat itu pula hampir-hampir menyambar (menghilangkan) penglihatan
mereka; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka (dengan pancarannya),
mereka berjalan dalam cahayanya.Dan apabila gelap menyelubungi mereka,
berhentilah mereka (menunggu dengan bingungnya).Dan sekiranya Allah
menghendaki, nescaya dihilangkanNya pendengaran dan penglihatan mereka;
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
21. Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah
menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya
kamu (menjadi orang-orang yang) bertakwa.
22. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan dan
langit (serta segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina dengan
kukuhnya) dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya
dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi
kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu,
padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa).
23. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-
Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah
3
satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggilah orang-orang
yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul
kamu orang-orang yang benar.
24. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya dan sudah tentu kamu tidak
dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api Neraka yang
bahan-bahan bakarannya: Manusia dan batu-batu (berhala), (iaitu Neraka)
yang disediakan untuk orang-orang kafir.
25. Dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan
beramal soleh, sesungguhnya mereka beroleh Syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai; tiap-tiap kali mereka diberikan satu
pemberian dari sejenis buah-buahan Syurga itu, mereka berkata: Inilah
yang telah diberikan kepada kami dahulu dan mereka diberikan rezeki itu
yang sama rupanya (tetapi berlainan hakikatnya) dan disediakan untuk
mereka dalam Syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang sentiasa
bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya.
26. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja,
(seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana
perbuatan itu ada hikmatnya), iaitu kalau orang-orang yang beriman maka
mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka
dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata: Apakah
maksud Allah membuat perbandingan dengan benda ini? (Jawabnya): Tuhan
akan menjadikan ramai orang sesat dengan sebab perbandingan itu dan
akan menjadikan ramai orang mendapat petunjuk dengan sebabnya dan Tuhan
tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu melainkan
orang-orang yang fasik.
27. (Iaitu) orang-orang yang merombak (mencabuli) perjanjian Allah
sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah
supaya diperhubungkan dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di
muka bumi.Mereka itu ialah orang-orang yang rugi.
28. Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal kamu
dahulunya mati (belum lahir), kemudian Dia menghidupkan kamu; setelah
itu Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu pula (pada hari
akhirat); akhirnya kamu dikembalikan kepadaNya (untuk diberi balasan
bagi segala yang kamu kerjakan).
29. Dialah (Allah) yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi,
kemudian Dia menuju dengan kehendakNya ke arah (bahan-bahan) langit,
lalu dijadikannya tujuh langit dengan sempurna dan Dia Maha Mengetahui
akan tiap-tiap sesuatu.
30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:
Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.Mereka
bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): Adakah
Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan
membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami
sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?.Tuhan berfirman:
Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.
31. Dan Dia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda
dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Dia
berfirman: Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika
kamu golongan yang benar.
32. Malaikat itu menjawab: Maha suci Engkau (Ya Allah)! Kami tidak
mempunyai pengetahuan selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami;
sesungguhnya Engkau jualah Yang Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
4
33. Allah berfirman: Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini
semua kepada mereka.Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda
itu kepada mereka, Allah berfirman: Bukankah Aku telah katakan kepada
kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan Aku
mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?.
34. Dan (ingatlah) ketika kami berfirman kepada malaikat: Tunduklah
(beri hormat) kepada Nabi Adam.Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi
hormat melainkan Iblis; dia enggan dan takbur dan menjadilah dia dari
golongan yang kafir.
35. Dan kami berfirman: Wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu
dalam Syurga, dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja
kamu berdua sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini; (jika kamu
menghampirinya) maka akan menjadilah kamu dari golongan orang-orang
yang zalim.
36. Setelah itu maka Syaitan menggelincirkan mereka berdua dari Syurga
itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah
berada di dalamnya dan Kami berfirman: Turunlah kamu! Sebahagian dari
kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain dan bagi kamu semua
disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke
suatu masa (mati).
37. Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (katakata
pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima
taubatnya; sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Pengampun (Penerima
taubat), lagi Maha Mengasihani.
38. Kami berfirman lagi: Turunlah kamu semuanya dari Syurga itu!
Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu (melalui Rasul-rasul
dan Kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka), maka sesiapa yang
mengikuti petunjukKu itu nescaya tidak ada kebimbangan (dari sesuatu
yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan
berdukacita.
39. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami,
mereka itu ialah ahli Neraka, mereka kekal di dalamnya.
40. Wahai Bani Israil! Kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah
Kuberikan kepada kamu dan sempurnakanlah perjanjian (kamu) denganKu,
supaya Aku sempurnakan perjanjianKu dengan kamu dan kepada Akulah
sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, (bukan kepada sesuatu yang
lain).
41. Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang
mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu dan janganlah kamu
menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan ia dan janganlah
pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli
kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya dan kepada Akulah sahaja
hendaklah kamu bertakwa.
42. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah
dan kamu sembunyikan yang benar itu pula padahal kamu semua
mengetahuinya.
43. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan
rukuklah kamu semua (berjemaah) bersama-sama orang-orang yang rukuk.
44. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu
lupa akan diri kamu sendiri; padahal kamu semua membaca Kitab Allah,
tidakkah kamu berakal?
5
45. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan
mengerjakan sembahyang; dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat
kecuali kepada orang-orang yang khusyuk;
46. (Iaitu) mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui
Tuhan mereka, dan bahawa mereka akan kembali kepadaNya.
47. Wahai Bani Israil! Kenangkanlah nikmat-nikmatKu yang Aku telah
kurniakan kepada kamu dan (ingatlah) bahawasanya Aku telah melebihkan
(nenek-moyang) kamu (yang taat dahulu) atas orang-orang (yang ada pada
zamannya).
48. Dan peliharalah diri kamu dari (azab sengsara) hari (akhirat), yang
padanya seseorang tidak dapat melepaskan orang lain (yang berdosa)
sedikitpun (dari balasan azab) dan tidak diterima syafaat daripadanya
dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan dan mereka (yang
bersalah itu) tidak akan diberi sebarang pertolongan.
49. Dan (kenangkanlah) ketika Kami selamatkan kamu dari Firaun dan
orang-orangnya, yang sentiasa menyeksa kamu dengan seksa yang seburukburuknya;
mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup
anak-anak perempuan kamu; sedang kejadian yang demikian itu mengandungi
bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.
50. Dan (kenangkanlah) ketika kami belahkan laut (Merah) untuk kamu
lalui (kerana melarikan diri dari angkara Firaun), maka Kami selamatkan
kamu dan Kami tenggelamkan Firaun bersama-sama tenteranya, sedang kamu
semua menyaksikannya.
51. Dan (kenangkanlah) ketika kami berjanji kepada Nabi Musa (untuk
memberi Taurat kepadanya sesudah dia bersiap selama) empat puluh
malam.Kemudian, setelah ia pergi, kamu menyembah (patung) anak lembu
dan kamu sebenarnya orang-orang yang zalim (terhadap diri sendiri).
52. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu, supaya kamu
bersyukur.
53. Dan (kenangkanlah) ketika Kami turunkan kepada Nabi Musa kitab
(Taurat) dan keterangan-keterangan (yang terkandung di dalamnya, yang
membezakan antara yang benar dengan yang salah), supaya kamu mendapat
petunjuk.
54. Dan (kenangkanlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: Wahai
kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan
sebab kamu menyembah patung anak lembu itu, maka bertaubatlah kamu
kepada Allah yang menjadikan kamu; iaitu bunuhlah diri kamu.Yang
demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu,
supaya Allah menerima taubat kamu itu.Sesungguhnya Dialah Yang Maha
Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.
55. Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: Wahai Musa! Kami tidak akan
beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang
(dengan mata kepala kami).Maka kerana itu kamu disambar petir, sedang
kamu semua melihatnya.
56. Kemudian Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati (atau pengsan dari
sambaran petir itu), supaya kamu bersyukur.
57. Dan Kami telah menaungi kamu dengan awan (dari panas matahari di
padang pasir) dan Kami turunkan kepada kamu "Manna" dan "Salwa", (serta
Kami berfirman): Makanlah dari makanan-makanan yang baik yang Kami
telah kurniakan kepada kamu dan tidaklah mereka menganiaya Kami (sebab
6
mereka kufurkan nikmat itu), tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya
diri sendiri.
58. Dan (kenangkanlah) ketika Kami berfirman: Masuklah kamu ke bandar
ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan
sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai dan masuklah kamu melalui
pintunya dengan tunduk (merendah diri) dan (mintalah ampun dengan)
berkata: Ya Allah ampunilah dosa kami supaya kami ampunkan kesalahankesalahan
kamu dan Kami akan tambah pula pahala orang-orang yang
berbuat baik.
59. Kemudian orang-orang yang zalim (penderhaka) itu mengubah perkataan
(perintah Kami) yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan
sebaliknya; maka Kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala
bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik
(menderhaka).
60. Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk
kaumnya, maka Kami berfirman: Pukullah batu itu dengan tongkatmu, (dia
pun memukulnya), lalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air;
sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui
tempat minumnya masing-masing.(Dan Kami berfirman): Makanlah dan
minumlah kamu dari rezeki Allah itu dan janganlah kamu merebakkan
bencana kerosakan di muka bumi.
61. Dan (kenangkanlah) ketika kamu berkata: Wahai Musa, kami tidak
sabar (sudah jemu) dengan makanan yang semacam sahaja; maka pohonkanlah
kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian dari
apa yang tumbuh di bumi; dari sayur-sayurannya dan mentimunnya dan
bawang putihnya dan adas (kacang dalnya), serta bawang merahnya.Nabi
Musa menjawab: Adakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan
meninggalkan yang lebih baik? Turunlah kamu ke bandar kerana di sana
kamu boleh dapati apa yang kamu minta itu dan mereka ditimpakan dengan
kehinaan dan kepapaan dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan
dari Allah.Yang demikian itu ialah disebabkan mereka kufur
(mengingkari) ayat-ayat Allah (perintah-perintah dan mukjizat-mukjizat
yang membuktikan kebesaranNya); dan mereka pula membunuh Nabi-nabi
dengan tidak ada alasan yang benar.Yang demikian itu ialah disebabkan
mereka menderhaka dan mereka pula sentiasa menceroboh.
62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang
Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja di antara mereka yang
benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh,
mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
63. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami
angkatkan gunung (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman):
"Peganglah teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan ingatlah
selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa".
64. Kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, maka kalau
tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya atasmu, niscaya kamu tergolong
orang-orang yang rugi.
65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di
antaramu pada h ari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah
kamu kera yang hina".
7
66. Maka Kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di
masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran
bagi orang-orang yang bertakwa
67. Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina".Mereka berkata:
"Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab: "Aku
berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orangorang
yang jahil".
68. Mereka menjawab: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia
menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu." Musa menjawab:
"Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina
yang tidak tua dan tidak muda; pertengahan antara itu; maka kerjakanlah
apa yang diperintahkan kepadamu".
69. Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia
menerangkan kepada kami apa warnanya".Musa menjawab: "Sesungguhnya
Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning,
yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang
memandangnya."
70. Mereka berkata: "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia
menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena
sesungguhnya sapi itu (masih) samar bagi kami dan sesungguhnya kami
insya Allah akan mendapat petunjuk (untuk memperoleh sapi itu)."
71. Musa berkata: "Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu
adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan
tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada
belangnya." Mereka berkata: "Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat
sapi betina yang sebenarnya".Kemudian mereka menyembelihnya dan h ampir
saja mereka tidak melaksanakan perintah itu.
72. Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu
saling tuduh menuduh tentang itu.Dan Allah hendak menyingkapkan apa
yang selama ini kamu sembunyikan.
73. Lalu Kami berfirman: "Pukullah mayit itu dengan sebahagian anggota
sapi betina itu!" Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang
yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaan-Nya
agar kamu mengerti
74. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan
lebih keras lagi.Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang
mengalir sungai-sungai daripadanya dan di antaranya sungguh ada yang
terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan di antaranya sungguh
ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah.Dan Allah sekalikali
tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.
75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu,
padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka
mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui?
76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka
berkata: "Kami pun telah beriman," tetapi apabila mereka berada sesama
mereka saja, lalu mereka berkata: "Apakah kamu menceritakan kepada
mereka (orang-orang mukmin) apa yang telah diterangkan Allah kepadamu,
supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan
Tuhanmu; tidakkah kamu mengerti?"
8
77. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang
mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan?
78. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Al Kitab
(Taurat), kecuali dongengan bohong belaka dan mereka hanya mendugaduga.
79. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al
Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: "Ini dari
Allah", (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan
perbuatan itu.Maka kecelakaan besarlah bagi mereka, akibat dari apa
yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi
mereka, akibat dari apa yang mereka kerjakan.
80. Dan mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api
neraka, kecuali selama beberapa hari saja." Katakanlah: "Sudahkah kamu
menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janji-
Nya ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui?".
81. (Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia
telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya.
82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu
penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.
83. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel
(yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah
kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang
miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah
salat dan tunaikanlah zakat.Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu,
kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.
84. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu
tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan
mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian
kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya
85. Kemudian kamu (Bani Israel) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa)
dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu
bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan;
tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka,
padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu.Apakah kamu beriman
kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang
lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu,
melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka
dikembalikan kepada siksa yang sangat berat.Allah tidak lengah dari apa
yang kamu perbuat.
86. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan)
akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan
ditolong.
87. Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada
Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan
rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat)
kepada Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhulkudus.Apakah
setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang
tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu angkuh; maka beberapa orang
9
(di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa orang (yang lain) kamu
bunuh?
88. Dan mereka berkata: "Hati kami tertutup".Tetapi sebenarnya Allah
telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka; maka sedikit sekali
mereka yang beriman.
89. Dan setelah datang kepada mereka Al Qur'an dari Allah yang
membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa
memohon (kedatangan Nabi) untuk mendapat kemenangan atas orang-orang
kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui,
mereka lalu ingkar kepadanya.Maka laknat Allah-lah atas orang-orang
yang ingkar itu.
90. Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya sendiri
dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki
bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya di
antara hamba-hamba-Nya.Karena itu mereka mendapat murka sesudah
(mendapat) kemurkaan.Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang
menghinakan.
91. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kepada Al Qur'an
yang diturunkan Allah", mereka berkata: "Kami hanya beriman kepada apa
yang diturunkan kepada kami".Dan mereka kafir kepada Al Qur'an yang
diturunkan sesudahnya, sedang Al Qur'an itu adalah (Kitab) yang hak;
yang membenarkan apa yang ada pada mereka.Katakanlah: "Mengapa kamu
dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang
beriman?" 90] Alangkah buruknya (perbuatan) mereka yang menjual dirinya
sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena
dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang
dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya.Karena itu mereka mendapat
murka sesudah (mendapat) kemurkaan.Dan untuk orang-orang kafir siksaan
yang menghinakan.
92. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu membawa bukti-bukti
kebenaran (mukjizat), kemudian kamu jadikan anak sapi (sebagai
sembahan) sesudah (kepergian)nya, dan sebenarnya kamu adalah orangorang
yang lalim.
93. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami
angkat bukit (Thursina) di atasmu (seraya Kami berfirman): "Peganglah
teguh-teguh apa yang Kami berikan kepadamu dan dengarkanlah!" Mereka
menjawab: "Kami mendengarkan tetapi tidak menaati".Dan telah diresapkan
ke dalam hati mereka itu (kecintaan menyembah) anak sapi karena
kekafirannya.Katakanlah: "Amat jahat perbuatan yang diperintahkan
imanmu kepadamu jika betul kamu beriman (kepada Taurat)".
94. Katakanlah: "Jika kamu (menganggap bahwa) kampung akhirat (surga)
itu khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka
inginilah kematian (mu), jika kamu memang benar.
95. Dan sekali-kali mereka tidak akan mengingini kematian itu selamalamanya,
karena kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan
mereka (sendiri).Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang
aniaya.
96. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, manusia yang paling loba
kepada kehidupan (di dunia), bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang
musyrik.Masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun,
padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari
siksa.Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.97. Katakanlah:
10
Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah
menurunkannya (Al Qur'an) ke dalam hatimu dengan seizin Allah;
membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk
serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
98. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya,
rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah
musuh orang-orang kafir.
99. Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang
jelas; dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang
fasik.100. Patutkah (mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah), dan setiap
kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? Bahkan
sebahagian besar dari mereka tidak beriman.
101. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah
yang membenarkan apa (kitab) yang ada pada mereka, sebahagian dari
orang-orang yang diberi Kitab (Taurat) melemparkan Kitab Allah ke
belakang (punggung) nya seolah-olah mereka tidak mengetahui (bahwa itu
adalah Kitab Allah).
102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-setan pada masa
kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan
sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya
setan-setan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).Mereka mengajarkan
sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat
di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak
mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan:
"Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu
kafir".Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan
sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan
istrinya.Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudarat dengan
sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah.Dan mereka
mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi
manfaat.Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa
yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya
keuntungan di akhirat dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual
dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
103. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka
akan mendapat pahala), dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah
lebih baik, kalau mereka mengetahui.
104. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada
Muhammad): "Raa`ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan
"dengarlah".Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
105. Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada
menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.Dan
Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya
(kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.
106. Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang
sebanding dengannya.
Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu?
11
107. Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah
kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun
seorang penolong.
108. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti
Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu? Dan barang siapa
yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat
dari jalan yang lurus.
109. Sebahagian besar Ahli Kitab menginginkan agar mereka dapat
mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki
yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka
kebenaran.Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah
mendatangkan perintah-Nya.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
110. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.Dan kebaikan apa saja
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada
sisi Allah.Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
111. Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan
masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau
Nasrani".Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong
belaka.Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah
orang yang benar".
112. (Tidak demikian) bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada
Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi
Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
113. Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu tidak
mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani berkata: "Orangorang
Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan," padahal mereka (samasama)
membaca Al Kitab.Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui,
mengatakan seperti ucapan mereka itu.Maka Allah akan mengadili di
antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih
padanya.
114. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalanghalangi
menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk
merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid
Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah).Mereka di dunia
mendapat kehinaan dan di akhirat mendapat siksa yang berat.
115. Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu
menghadap di situlah wajah Allah.Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-
Nya) lagi Maha Mengetahui.
116. Mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak".Maha
Suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan
Allah; semua tunduk kepada-Nya.
117. Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk
menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya:
"Jadilah".Lalu jadilah ia.
118. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata: "Mengapa Allah
tidak (langsung) berbicara dengan kami atau datang tanda-tanda
kekuasaan-Nya kepada kami?" Demikian pula orang-orang yang sebelum
mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu; hati mereka
12
serupa.Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Kami
kepada kaum yang yakin.
119. Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran;
sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak
akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.
120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu
hingga kamu mengikuti agama mereka.Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk
Allah itulah petunjuk (yang benar)".Dan sesungguhnya jika kamu
mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka
Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
121. Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka
membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman
kepadanya.Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah
orang-orang yang rugi.
122. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Ku-anugerahkan
kepadamu dan Aku telah melebihkan kamu atas segala umat.
123. Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat
menggantikan seseorang lain sedikit pun dan tidak akan diterima suatu
tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat
kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.
124. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.Allah
berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh
manusia".Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku".Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orangorang
yang lalim".
125. Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah)
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman.Dan jadikanlah
sebahagian maqam Ibrahim tempat salat.Dan telah Kami perintahkan kepada
Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang
tawaf, yang iktikaf, yang rukuk dan yang sujud".
126. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, jadikanlah
negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buahbuahan
kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah
dan hari kemudian.Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafir pun Aku
beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka
dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".
127. Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar
Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah
daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui".
128. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh
kepada Engkau dan (jadikanlah) di antara anak cucu kami umat yang
tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan
tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami.Sesungguhnya
Engkaulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan
mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan
mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunah)
serta menyucikan mereka.Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.
13
130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang
yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di
dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang
yang saleh.
131. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim
menjawab: "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam".
132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya,
demikian pula Yakub.(Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya
Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali
dalam memeluk agama Islam".
133. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan (tanda-tanda) maut,
ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah
sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan
nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa
dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya."
134. Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya
dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta
pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
135. Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi
atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk".Katakanlah: "Tidak,
bahkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus.Dan bukanlah dia
(Ibrahim) dari golongan orang musyrik".
136. Katakanlah (hai orang-orang mukmin): "Kami beriman kepada Allah
dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan
kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari
Tuhannya.Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan
kami hanya tunduk patuh kepada-Nya".
137. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman
kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka
berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan (dengan
kamu).Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka.Dan Dialah Yang Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.
138. Shibghah Allah.Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada
Allah? Dan hanya kepada-Nya-lah kami menyembah.
139. Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah,
padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami,
bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati,
140. ataukah kamu (hai orang-orang Yahudi dan Nasrani) mengatakan bahwa
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, adalah penganut agama
Yahudi atau Nasrani? Katakanlah: "Apakah kamu yang lebih mengetahui
ataukah Allah, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang
menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya?" Dan Allah sekalikali
tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan.
141. Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya
dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta
pertanggungan jawab tentang apa yang telah mereka kerjakan.
142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata:
"Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya
(Baitulmakdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?"
14
Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk
kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus.
143. Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat
yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia
dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.Dan Kami
tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar
Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa
yang membelot.Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat,
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan
Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu.Sesungguhnya Allah Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang kepada manusia.
144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka
sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu
sukai.Palingkanlah mukamu ke arah Masjidilharam.Dan di mana saja kamu
berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.Dan sesungguhnya orang-orang
(Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidilharam itu adalah benar dari
Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka
kerjakan.
145. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi
dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil), semua ayat
(keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak
akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan
mengikuti kiblat sebahagian yang lain.Dan sesungguhnya jika kamu
mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya
kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang lalim.
146. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab
(Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anakanaknya
sendiri.Dan sesungguhnya sebahagian di antara mereka
menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui.
147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali
kamu termasuk orang-orang yang ragu.
148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap
kepadanya.Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan.Di mana
saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari
kiamat).Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
149. Dan dari mana saja kamu ke luar, maka palingkanlah wajahmu ke arah
Masjidilharam; sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak
dari Tuhanmu.Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu
kerjakan.
150. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah
Masjidilharam.Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka
palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas
kamu, kecuali orang-orang yang lalim di antara mereka.Maka janganlah
kamu, takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku.Dan agar Kusempurnakan
nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.
151. Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami
telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat
Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab
dan Al-Hikmah (As Sunah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum
kamu ketahui.
15
152. Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula)
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari
(nikmat) -Ku.
153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah)
dengan sabar dan (mengerjakan) salat, sesungguhnya Allah beserta orangorang
yang sabar.
154. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di
jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu h
idup, tetapi kamu tidak menyadarinya.
155. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar,
156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka
mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun"
157. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat
dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat
petunjuk.
158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar
Allah.Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-
`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya.Dan
barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati,
maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.
159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami
turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk,
setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu
dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat
melaknati,
160. kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan
menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu Aku menerima tobatnya
dan Akulah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.
161. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan
kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia
seluruhnya.
162. Mereka kekal di dalam laknat itu; tidak akan diringankan siksa
dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh.
163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya
malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna
bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu
dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering) -nya dan Dia
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan
yang dikendalikan antara langit dan bumi; Sungguh (terdapat) tandatanda
(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingantandingan
selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka
mencintai Allah.Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada
Allah.Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat lalim itu mengetahui
ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu
16
kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya
(niscaya mereka menyesal).
166. (Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari
orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika)
segala hubungan antara mereka terputus sama sekali.
167. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat
kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka,
sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah
memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi
mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan ke luar dari api neraka.
168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan;
karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji,
dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah
diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya
mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang
kami"."(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat
petunjuk?"
171. Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah
seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain
panggilan dan seruan saja.Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab
itu) mereka tidak mengerti.
169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji,
dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
170. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah
diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi kami hanya
mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang
kami"."(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang
mereka itu tidak mengetahui suatu apa pun, dan tidak mendapat
petunjuk?"
171. Dan perumpamaan (orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah
seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain
panggilan dan seruan saja.Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab
itu) mereka tidak mengerti.
172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baikbaik
yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah,
daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain
Allah.Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada
dosa baginya.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah
diturunkan Allah, yaitu Al Kitab dan menjualnya dengan harga yang
sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke
dalam perutnya melainkan api, dan Allah tidak akan berbicara kepada
17
mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka dan bagi
mereka siksa yang amat pedih.
175. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk
dan siksa dengan ampunan.Maka alangkah beraninya mereka menentang api
neraka!
176. Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab
dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih
tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang
jauh.
177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orangorang
yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan
salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
penderitaan dan dalam peperangan.Mereka itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.Maka barang siapa
yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang
memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi
maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
(pula).Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan
suatu rahmat.Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka
baginya siksa yang sangat pedih.
179. Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai
orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat
untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah)
kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
181. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia
mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang
mengubahnya.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
182. (Akan tetapi) barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat
itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan
antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya.Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa,
184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu.Maka barang siapa di
antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),
maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu
pada hari-hari yang lain.Dan wajib bagi orang-orang yang berat
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu):
memberi makan seorang miskin.Barang siapa yang dengan kerelaan hati
18
mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya.Dan berpuasa
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan
yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi
manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda
(antara yang hak dan yang batil).Karena itu, barang siapa di antara
kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah
ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam
perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa),
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.Allah
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu.Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya
kamu bersyukur.
186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka
itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-
Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan
istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah
pakaian bagi mereka.Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat
menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf
kepadamu.Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.Kemudian sempurnakanlah
puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka
itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid.Itulah larangan Allah, maka
janganlah kamu mendekatinya.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepada manusia, supaya mereka bertakwa
188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain
di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui
189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit.Katakanlah: "Bulan
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji;
Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan
tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa.Dan masuklah
ke rumah-rumah itu dari pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu beruntung.
190. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,
(tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
191. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah
mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu
lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi
mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat
itu.Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah
mereka.Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.
192. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
19
193. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan
(sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah.Jika mereka
berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi),
kecuali terhadap orang-orang yang lalim.
194. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut
dihormati, berlaku hukum kisas.Oleh sebab itu barang siapa yang
menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya
terhadapmu.Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta
orang-orang yang bertakwa.
195. Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat
baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik.
196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan `umrah karena Allah.Jika kamu
terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah)
korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum
kurban sampai di tempat penyembelihannya.Jika ada di antaramu yang
sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah
atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau
berkorban.Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin
mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia
menyembelih) kurban yang mudah didapat.Tetapi jika ia tidak menemukan
(binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam
masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang
kembali.Itulah sepuluh (hari) yang sempurna.Demikian itu (kewajiban
membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di
sekitar) Masjidilharam (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).Dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras
siksaan-Nya.
197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa
yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka
tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa
mengerjakan haji.Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya
Allah mengetahuinya.Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.
198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah,
berzikirlah kepada Allah di Masy`arilharam.Dan berzikirlah (dengan
menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan
sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang
sesat.
199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang
banyak (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah
(dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membanggabanggakan)
nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari
itu.Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang
menyenangkan) di akhirat.
20
201. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah
kami dari siksa neraka".
202. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.
203. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang
berbilang.Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah
dua hari, maka tiada dosa baginya.Dan barang siapa yang ingin
menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa
pula baginya bagi orang yang bertakwa.Dan bertakwalah kepada Allah, dan
ketahuilah, bahwa kamu akan dikumpulkan kepada-Nya.
204. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan
dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas
kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras.
205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk
mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang
ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.
206. Dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah",
bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa.Maka
cukuplah (balasannya) neraka Jahanam.Dan sungguh neraka Jahanam itu
tempat tinggal yang seburuk-buruknya.
207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena
mencari keridaan Allah; dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-
Nya.
208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara
keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah
setan.Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.
209. Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang
kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan
malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah
perkaranya.Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan
211. Tanyakanlah kepada Bani Israel: "Berapa banyaknya tanda-tanda
(kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka".Dan
barang siapa yang menukar ni`mat Allah setelah datang nikmat itu
kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.
212. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir,
dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman.Padahal orang-orang
yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat.Dan Allah
memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.
213. Manusia itu adalah umat yang satu.(Setelah timbul perselisihan),
maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi
peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar,
untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka
perselisihkan.Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang
yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka
sendiri.Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada
kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak21
Nya.Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada
jalan yang lurus.
214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum
datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu
sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta
diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul
dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan
Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
215. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka
nafkahkan.Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja
kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah
sesuatu yang kamu benci.Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia
amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal
ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui
217. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan
Haram.Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.Dan berbuat fitnah
lebih besar (dosanya) daripada membunuh.Mereka tidak henti-hentinya
memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu
(kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.Barang siapa yang murtad
di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka
mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan
mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah
dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.Katakanlah: "Pada
keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan.Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berpikir,
220. tentang dunia dan akhirat.Dan mereka bertanya kepadamu tentang
anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah
baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan
Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan
perbaikan.Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan
kesulitan kepadamu.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
221. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman.Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu.Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman.Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik
walaupun dia menarik hatimu.Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.Dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.
22
222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid.Katakanlah: "Haid itu adalah
kotoran".Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di
waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka
suci.Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat
yang diperintahkan Allah kepadamu.Sesungguhnya Allah menyukai orangorang
yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.
223. Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam,
maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki.Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-
Nya.Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
224. Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di
antara manusia.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud
(untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu)
yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu.Dan Allah Maha Pengampun
lagi Maha Penyantun.
226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat
bulan (lamanya).Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
227. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru.Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.Dan
suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka
(para suami) itu menghendaki ishlah.Dan para wanita mempunyai hak yang
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.Akan tetapi para
suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.Dan Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali.Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Tidak
halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah.Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami
istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa
atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus
dirinya.Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya.Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka
itulah orang-orang yang lalim.
230. Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami
yang lain.Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah.Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.
231. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir
idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf (pula).Janganlah kamu rujuki
mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu
23
menganiaya mereka.Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah
berbuat lalim terhadap dirinya sendiri.Janganlah kamu jadikan hukumhukum
Allah sebagai permainan.Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa
yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan Al
Hikmah (As Sunah).Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu.Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
232. Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis idahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang makruf.Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian.Itu lebih baik bagimu dan
lebih suci.Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang
makruf.Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun
berkewajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada
dosa atas keduanya.Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran
menurut yang patut.Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah)
empat bulan sepuluh hari.Kemudian apabila telah habis idahnya, maka
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut.Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam
hatimu.Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam
pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara
rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang
makruf.Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah,
sebelum habis idahnya.Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa
yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu
menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan
sebelum kamu menentukan maharnya.Dan hendaklah kamu berikan suatu mutah
(pemberian) kepada mereka.Orang yang mampu menurut kemampuannya dan
orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut
yang patut.Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang
berbuat kebaikan.
237. Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika
istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang
ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa.Dan
janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu.Sesungguhnya Allah
Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
24
238. Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) salat
wusthaa.Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk.
239. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka salatlah sambil
berjalan atau berkendaraan.Kemudian apabila kamu telah aman, maka
sebutlah Allah (salatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada
kamu apa yang belum kamu ketahui.
240. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu)
diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari
rumahnya).Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa
bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat
yang makruf terhadap diri mereka.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.
241. Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut`ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi
orang-orang yang takwa.
242. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-
Nya) supaya kamu memahaminya.
243. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari
kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena
takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu",
kemudian Allah menghidupkan mereka.Sesungguhnya Allah mempunyai karunia
terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur
244. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.Dan Allah
menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.
246. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah
Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:
"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah
pimpinannya) di jalan Allah".Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika
kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka
menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal
sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anakanak
kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun
berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka.Dan Allah Maha
Mengetahui orang-orang yang lalim.
247. Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah
mengangkat Thalut menjadi rajamu".Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut
memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan
daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi
mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu
dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa." Allah
memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.Dan Allah
Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.
248. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia
akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya
terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga
25
Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat.Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang
beriman.
249. Maka tatkala Thalut keluar membawa tentaranya, ia berkata:
"Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai.Maka siapa di
antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku.Dan barang siapa
tiada meminumnya, kecuali menceduk seceduk tangan, maka ia adalah
pengikutku." Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di
antara mereka.Maka tatkala Thalut dan orang-orang yang beriman bersama
dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum
berkata: "Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut
dan tentaranya." Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui
Allah berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat
mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah.Dan Allah beserta
orang-orang yang sabar."
250. Tatkala mereka nampak oleh Jalut dan tentaranya, mereka pun
(Thalut dan tentaranya) berdoa: "Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran
atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami
terhadap orang-orang kafir".
251. Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin
Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah
memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah, (sesudah
meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-
Nya.Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia
dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini.Tetapi Allah
mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.
252. Itu adalah ayat-ayat Allah.Kami bacakan kepadamu dengan hak
(benar) dan sesungguhnya kamu benar-benar salah seorang di antara nabinabi
yang diutus.
253. Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang
lain.Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan dia)
dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat.Dan Kami berikan
kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta Kami perkuat dia dengan
Ruhul Qudus.Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuhbunuhan
orang-orang (yang datang) sesudah rasul-rasul itu, sesudah
datang kepada mereka beberapa macam keterangan, akan tetapi mereka
berselisih, maka ada di antara mereka yang beriman dan ada (pula) di
antara mereka yang kafir.Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka
berbunuh-bunuhan.Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah)
sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang
hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi
persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat.Dan orang-orang
kafir itulah orang-orang yang lalim.
255. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang
Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk
dan tidak tidur.Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi.Tiada yang
dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya.Allah mengetahui
apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-
Nya.Kursi Allah meliputi langit dan bumi.Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
26
256. Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.Karena itu
barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus.Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
257. Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka
dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).Dan orang-orang yang
kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka
dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran).Mereka itu adalah penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya
258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim
tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu
pemerintahan (kekuasaan).Ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah Yang
menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat
menghidupkan dan mematikan".Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah
menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat,"
lalu heran terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk
kepada orang-orang yang lalim.
259. Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu
negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya.Dia berkata:
"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka
Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya
kembali.Allah bertanya: "Berapa lama kamu tinggal di sini?" Ia
menjawab: "Saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari".Allah
berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun
lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah;
dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang);
Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan
lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya
kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging".Maka tatkala telah
nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) dia pun
berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".
260. Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah
padaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati".Allah berfirman:
"Belum yakinkah kamu?".Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakininya, akan
tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)".Allah berfirman:
"(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cingcanglah semuanya
olehmu.(Allah berfirman): "Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit
satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya
mereka datang kepadamu dengan segera".Dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
261. Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji.Allah
melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.Dan Allah
Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.
262. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian
mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebutnyebut
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima),
mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka.Tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
27
263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah
yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si
penerima).Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.
264. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)
sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si
penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada
manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.Maka
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah,
kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih
(tidak bertanah).Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang kafir.
265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena
mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah
kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat,
maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat.Jika hujan lebat
tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai).Dan Allah Maha
Melihat apa yang kamu perbuat.
266. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun
kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai
dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua
pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecilkecil.
Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu
terbakarlah.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu
supaya kamu memikirkannya.
267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.Dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.Dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
268. Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan
menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan
untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia.Dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui.
269. Allah menganugerahkan al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al
Qur'an dan As Sunah) kepada siapa yang Dia kehendaki.Dan barang siapa
yang dianugerahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi
karunia yang banyak.Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat
mengambil pelajaran (dari firman Allah).
270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan,
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.Orang-orang yang berbuat lalim
tidak ada seorang penolong pun baginya.
271. Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.Dan
jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir,
maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu.Dan Allah akan menghapuskan
dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
272. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang
dikehendaki-Nya.Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di
jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.Dan janganlah kamu
28
membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah.Dan apa
saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi
pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya
(dirugikan).
273. (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad)
di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang
tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari
minta-minta.Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka
tidak meminta kepada orang secara mendesak.Dan apa saja harta yang baik
yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui.
274. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di
sisi Tuhannya.Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran
(tekanan) penyakit gila.Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah.Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya
276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.Dan Allah tidak
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat
dosa.
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh,
mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di
sisi Tuhannya.Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang
beriman.
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.Dan jika kamu
bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak
menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
280. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan.Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
281. Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang
pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah.Kemudian masingmasing
diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah
dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya (dirugikan).
282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar.Dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan
29
hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis
itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikit pun daripada utangnya.Jika yang berutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur.Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di
antaramu).Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika
seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya.Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.Dan persaksikanlah apabila kamu
berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulitmenyulitkan.
Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal
itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.Dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
283. Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang
dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)
menyembunyikan persaksian.Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka
sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
284. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada
di bumi.Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu
menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu
tentang perbuatanmu itu.Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-
Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu.
285. Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya
dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.Semuanya beriman
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-
Nya.(Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang
pun (dengan yang lain) dari rasul rasul-Nya", dan mereka mengatakan:
"Kami dengar dan kami taat".(Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan
kami dan kepada Engkaulah tempat kembali".
286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.(Mereka
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa
atau kami tersalah.Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang
sebelum kami.Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yang tak sanggup kami memikulnya.Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami.Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap
kaum yang kafir".
30
SURE 3. A-li'Imraan
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1 Alif, Laam, Miim.
2. Allah tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Tetap
Hidup, Yang Kekal selama-lamanya mentadbirkan sekalian makhlukNya.
3. Dia menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci (Al-Quran)
dengan mengandungi kebenaran, yang mengesahkan isi Kitab-kitab Suci
yang telah diturunkan dahulu daripadanya dan Dia juga yang menurunkan
Kitab-kitab Taurat dan Injil.
4. Sebelum (Al-Quran diturunkan), menjadi petunjuk bagi umat manusia
dan Dia juga yang menurunkan Al-Furqan (yang membezakan antara yang
benar dengan yang salah).Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar
akan ayat-ayat keterangan Allah itu, bagi mereka azab seksa yang amat
berat dan (ingatlah), Allah Maha Kuasa, lagi berhak membalas dengan
azab seksa (kepada golongan yang bersalah).
5. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi kepadaNya sesuatu pun yang ada
di bumi dan juga yang ada di langit.
6. Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim (ibu kamu) sebagaimana
yang dikehendakiNya.Tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia,
Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
7. Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-
Quran.Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat"
(yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat
Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran dan yang lain lagi
ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang
maksudnya).Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut
kandungan hati masing-masing) adapun orang-orang yang ada dalam hatinya
kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang
samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari
Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya).Padahal tidak
ada yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan
Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya
dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu
datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran
dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.
8. (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau
memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan
kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau
jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya.
9. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan
sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari
kiamat) yang tidak ada syak padanya.Sesungguhnya Allah tidak memungkiri
janjiNya.
10. Sebenarnya harta benda orang-orang kafir dan juga anak-pinak mereka
tidak sekali-kali akan menyelamatkan mereka dari (azab seksa) Allah
sedikit juapun; dan mereka itulah bahan bakaran api Neraka.
11. (Keadaan orang-orang kafir itu) sama seperti keadaan kaum Firaun
dan orang-orang yang terdahulu dari mereka; mereka mendustakan ayat31
ayat keterangan Kami, lalu Allah menyeksa mereka disebabkan dosa-dosa
mereka dan (ingatlah), Allah Maha berat azab seksaNya.
12. Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang kafir itu: Kamu akan
dikalahkan (di dunia ini) dan akan dihimpunkan (pada hari kiamat) ke
dalam Neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan.
13. Sesungguhnya telah ada satu tanda (bukti) bagi kamu pada
(peristiwa) dua pasukan yang telah bertemu (di medan perang); satu
pasukan (orang-orang Islam) berperang pada jalan Allah (kerana
mempertahankan agama Allah) dan yang satu lagi dari golongan kafir
musyrik.Mereka (yang kafir itu) melihat orang-orang Islam dengan
pandangan mata biasa dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri
dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakiNya, dengan
memberikan pertolonganNya.Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu
pengajaran yang memberi insaf bagi orang-orang yang berfikiran (yang
celik mata hatinya).
14. Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: Kesukaan kepada
benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anakpinak;
harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dari emas dan perak;
kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih dan binatang-binatang
ternak serta kebun-kebun tanaman.Semuanya itu ialah kesenangan hidup di
dunia dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaikbaiknya
(iaitu Syurga).
15. Katakanlah (wahai Muhammad): Mahukah supaya aku khabarkan kepada
kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang
yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa Syurga, yang
mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.Disediakan
juga pasangan-pasangan/ isteri-isteri yang suci bersih, serta (beroleh
pula) keredaan dari Allah dan (ingatlah), Allah sentiasa Melihat akan
hamba-hambaNya;
16. (Iaitu) orang-orang yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami
dan peliharalah kami dari azab Neraka;
17. (Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah)
dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya) dan orang-orang yang
sentiasa taat (akan perintah Allah) dan orang-orang yang membelanjakan
hartanya (pada jalan Allah) dan orang-orang yang beristighfar (memohon
ampun) pada waktu sahur.
18. Allah menerangkan (kepada sekalian makhlukNya dengan dalil-dalil
dan bukti), bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia, Yang sentiasa mentadbirkan (seluruh alam) dengan keadilan dan
malaikat-malaikat serta orang-orang yang berilmu (mengakui dan
menegaskan juga yang demikian); tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
19. Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah
Islam dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu
tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya)
melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang
kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki
yang ada dalam kalangan mereka dan (ingatlah), sesiapa yang kufur
ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat
segera hitungan hisabNya.
32
20. Oleh sebab itu jika mereka berhujah (menyangkal dan) membantahmu
(wahai Muhammad), maka katakanlah: Aku telah berserah diriku kepada
Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutku dan bertanyalah
(Wahai Muhammad) kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi
Kitab dan orang-orang yang Ummi (orang-orang musyrik Arab): Sudahkah
kamu mematuhi dan menurut (agama Islam yang aku bawa itu)? Kemudian
jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperolehi
petunjuk dan jika mereka berpaling (tidak mahu menerima Islam), maka
sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan (dakwah Islam itu) dan
(ingatlah), Allah sentiasa Melihat (tingkah laku) sekalian hambaNya.
21. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat
keterangan Allah dan membunuh Nabi-nabi dengan jalan yang tidak benar,
serta membunuh orang-orang yang menyeru manusia supaya berlaku adil
maka sampaikanlah berita yang menggembirakan mereka, dengan azab seksa
yang tidak terperi sakitnya.
22. Mereka itulah orang-orang yang telah rosak amal perbuatannya di
dunia dan di akhirat dan mereka tidak akan memperoleh sesiapa pun yang
dapat memberi pertolongan.
23. Tidakkah engkau pelik memikirkan (wahai Muhammad) terhadap sikap
orang-orang (Yahudi) yang telah diberikan sebahagian dari Kitab Taurat,
mereka diseru kepada Kitab Allah supaya Kitab itu dijadikan hakim
(mengenai perkara-perkara yang timbul) di antara mereka.Ahli-ahli satu
puak dari mereka berpaling ingkar sambil menolak (seruan dan hukum
Kitab Allah itu).
24. Yang demikian ialah disebabkan mereka (mendakwa dengan) berkata:
Kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api Neraka melainkan beberapa
hari sahaja yang boleh dihitung.Mereka (sebenarnya) telah diperdayakan
dalam agama mereka, oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah adaadakan.
25. Oleh itu bagaimana pula (hal keadaan mereka) ketika Kami himpunkan
mereka pada hari (kiamat), yang tidak ada syak padanya dan (pada hari
itu juga) disempurnakan kepada tiap-tiap seorang, balasan apa yang dia
telah usahakan, sedang mereka masing-masing tidak akan dianiaya.
26. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhan yang mempunyai kuasa
pemerintahan! Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa
yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan
dari sesiapa yang Engkau kehendaki.Engkaulah juga yang memuliakan
sesiapa yang Engkau kehendaki dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang
Engkau kehendaki.Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala
kebaikan.Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
27. Engkaulah (wahai Tuhan) yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu
siang dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu
malam.Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda
yang mati dan Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu
yang hidup.Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Engkau
kehendaki, dengan tiada hitungan hisabnya.
28. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir
menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman dan
sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah dia
(mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu
hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak
mereka (yang kafir itu) dan Allah perintahkan supaya kamu beringat33
ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu) dan kepada Allah
jualah tempat kembali.
29. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kamu sembunyikan apa yang ada
dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya
dan Dia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan
Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
30. (Ingatlah) hari (kiamat yang padanya) tiap-tiap seorang akan
mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia
(dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya) dan demikian juga
apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya.(ketika itu tiap-tiap
orang yang bersalah) ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya
dengan amalnya yang jahat itu dan Allah perintahkan supaya kamu
beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu) dan (ingatlah
juga), Allah Amat belas kasihan kepada hamba-hambaNya
31. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika benar kamu mengasihi Allah maka
ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosadosa
kamu dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
32. Katakanlah (wahai Muhammad): Taatlah kamu kepada Allah dan
RasulNya.Oleh itu jika kamu berpaling (menderhaka), maka sesungguhnya
Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir.
33. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam dan Nabi Nuh dan juga
keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imran, melebihi segala umat (yang
ada pada zaman mereka masing-masing).
34. (Mereka berkembang-biak sebagai) satu keturunan (zuriat) yang
setengahnya berasal dari setengahnya yang lain dan (ingatlah), Allah
sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.
35. (Ingatlah) ketika isteri Imran berkata: Tuhanku! Sesungguhnya aku
nazarkan kepadaMu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang
bebas (dari segala urusan dunia untuk berkhidmat kepadaMu semata-mata),
maka terimalah nazarku; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar,
lagi Maha Mengetahui.
36. Maka apabila dia melahirkannya, berkatalah ia: Wahai Tuhanku!
Sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan (sedang yang
aku harap-harapkan ialah anak lelaki) dan Allah memang mengetahui akan
apa yang dilahirkannya itu dan memanglah tidak sama anak lelaki dengan
anak perempuan dan bahawasanya aku telah menamakannya Mariam dan aku
melindungi dia dengan peliharaanMu, demikian juga zuriat keturunannya,
dari godaan syaitan yang kena rejam (yang dikutuk dan disingkirkan).
37. Maka dia (Mariam yang dinazarkan oleh ibunya) diterima oleh
Tuhannya dengan penerimaan yang baik dan dibesarkannya dengan didikan
yang baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria.Tiaptiap
kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Mariam di Mihrab, dia dapati
rezeki (buah-buahanan yang luar biasa) di sisinya.Nabi Zakaria
bertanya: Wahai Mariam dari mana engkau dapati (buah-buahan) ini?
Mariam menjawab; Ialah dari Allah, sesungguhnya Allah memberikan rezeki
kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak dikira.
38. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya: Wahai
Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku dari sisiMu zuriat keturunan yang baik;
sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar (menerima) doa permohonan.
39. Lalu dia diseru oleh malaikat sedang dia berdiri sembahyang di
Mihrab, (katanya): Bahawasanya Allah memberi khabar yang
34
menggembirakanmu, dengan (mengurniakanmu seorang anak lelaki bernama)
Yahya, yang akan beriman kepada Kalimah dari Allah, dan akan menjadi
ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi
seorang Nabi dari orang-orang yang soleh.
40. Nabi Zakaria berkata: Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan beroleh
seorang anak, padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula
mandul?, Allah berfirman: Demikianlah keadaannya, Allah melakukan apa
yang dikehendakiNya.
41. Nabi Zakaria berkata lagi: Wahai Tuhanku! Jadikanlah bagiku satu
tanda (yang menunjukkan isteriku mengandung).Allah berfirman: Tandamu
itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai
selama tiga hari (tiga malam) melainkan dengan isyarat sahaja dan
ingatlah kepada Tuhanmu (dengan berzikir) banyak-banyak dan
bertasbihlah memuji Allah (dengan mengerjakan sembahyang), pada waktu
malam dan pada waktu pagi.
42. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika malaikat berkata: Wahai
Mariam! Sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah
memilihmu (beroleh kemuliaan) melebihi perempuan-perempuan seluruh alam
(yang sezaman denganmu).
43. Wahai Mariam! Taatlah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah
(mengerjakan sembahyang) bersama-sama orang-orang yang rukuk.
44. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib
yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada
bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing
(untuk mengundi) siapakah di antara mereka yang akan memelihara Mariam
dan engkau juga (wahai Muhammad) tidak ada bersama-sama mereka ketika
mereka berkelahi (tentang perkara menjaga dan memelihara Mariam).
45. (Ingatlah) ketika malaikat berkata: Wahai Mariam! Bahawasanya Allah
memberikan khabar yang menggembirakanmu, dengan (mengurniakan seorang
anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan) Kalimah daripada
Allah, nama anak itu: Al-Masih, Isa Ibni Mariam, seorang yang terkemuka
di dunia dan di akhirat dan dia juga dari orang-orang yang didampingkan
(diberi kemuliaan di sisi Allah).
46. Dan dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil
dalam buaian, dan semasa dia dewasa dan dia adalah dari orang-orang
yang soleh.
47. Mariam berkata: Wahai Tuhanku! Bagaimanakah aku akan beroleh
seorang anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki
pun? Allah berfirman; Demikianlah keadaannya, Allah menjadikan apa yang
dikehendakiNya; apabila Ia berkehendak melaksanakan sesuatu perkara,
maka Dia hanyalah berfirman kepadanya: Jadilah engkau, lalu menjadilah
ia.
48. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan
agama dan juga kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil.
49. Dan (akan melantiknya) menjadi seorang Rasul kepada Bani Israil,
(dengan menegaskan kepada mereka): Sesungguhnya aku telah datang kepada
kamu, dengan membawa satu tanda (mukjizat) dari Tuhan kamu, iaitu aku
boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung,
kemudian aku tiup padanya lalu menjadilah ia seekor burung (yang hidup)
dengan izin Allah dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan
orang yang sopak dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang
35
mati dengan izin Allah dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu
tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah
kamu.Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi satu
tanda (mukjizat) bagi kamu (yang membuktikan kebenaran bahawa aku
seorang Rasul yang diutus oleh Allah kepada kamu), jika kamu orangorang
yang (mahu) beriman.
50. Dan juga (aku datang kepada kamu ialah untuk) mengesahkan kebenaran
Kitab Taurat yang diturunkan dahulu daripadaku dan untuk menghalalkan
bagi kamu sebahagian (dari perkara-perkara) yang telah diharamkan
kepada kamu dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu
mukjizat dari Tuhan kamu.Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan
taatlah kepadaku.
51. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu, oleh itu
beribadatlah kamu kepadaNya.Inilah jalan yang lurus.
52. Maka ketika Nabi Isa merasa (serta mengetahui dengan yakin) akan
kekufuran dari mereka (kaum Yahudi), berkatalah ia: Siapakah penolongpenolongku
(dalam perjalananku) kepada Allah (dengan menegakkan
agamaNya)?.Orang-orang Hawariyyuun (Penyokong-penyokong Nabi Isa)
berkata: Kamilah penolong-penolong (utusan) Allah.Kami telah beriman
kepada Allah dan saksikanlah (wahai Nabi Allah) sesungguhnya kami ialah
orang-orang Islam (yang berserah bulat-bulat kepada Allah).
53. Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau
turunkan, dan kami mengikut RasulMu; oleh itu suratkanlah kami berserta
orang-orang yang menjadi saksi (yang mengakui keesaanMu dan kebenaran
RasulMu).
54. Dan orang-orang (Yahudi yang kafir) itupun merancangkan tipu daya
(hendak membunuh Nabi Isa) dan Allah pula membalas tipu daya (mereka)
dan (ingatlah), Allah sebijak-bijak yang membalas (dan menggagalkan
segala jenis) tipu daya.
55. (Ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa! Sesungguhnya Aku akan
mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiKu dan akan
membersihkanmu dari orang-orang kafir dan juga akan menjadikan orangorang
yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir (yang tidak beriman
kepadamu), hingga ke hari kiamat.Kemudian kepada Akulah tempat
kembalinya kamu, lalu Aku menghukum (memberi keputusan) tentang apa
yang kamu perselisihkan.
56. Adapun orang-orang kafir, maka Aku (Allah) akan menyeksa mereka
dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat dan mereka pula
tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat menolong.
57. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh,
maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan (ingatlah), Allah
tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
58. Demikianlah (perihal Nabi Isa), yang Kami membacakannya kepadamu
(wahai Muhammad, adalah ia) sebahagian dari hujah-hujah keterangan
(yang membuktikan kebenarannya), dan dari Al-Quran yang penuh dengan
hikmat-hikmat (pengetahuan yang tepat, lagi sentiasa terpelihara).
59. Sesungguhnya perbandingan (kejadian) Nabi Isa di sisi Allah adalah
sama seperti (kejadian) Nabi Adam.Allah telah menciptakan Adam dari
tanah lalu berfirman kepadanya: Jadilah engkau! maka menjadilah ia.
60. Perkara yang benar ialah yang datang dari Tuhanmu.Maka jangan
sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu.
36
61. Kemudian sesiapa yang membantahmu (wahai Muhammad) mengenainya,
sesudah engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katakanlah kepada
mereka: Marilah kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu dan
perempuan-perempuan kami serta perempuan-perempuan kamu dan diri kami
serta diri kamu, kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguhsungguh,
serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada
orang-orang yang berdusta.
62. Sesungguhnya ini ialah kisah-kisah yang benar dan tiadalah Tuhan
(yang berhak disembah) melainkan Allah dan (ingatlah), sesungguhnya
Allah, Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
63. Kemudian kalau mereka berpaling (enggan menurut), maka sesungguhnya
Allah sentiasa Mengetahui akan orang-orang yang berbuat kerosakan.
64. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu
Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak
menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu
jua pun dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian
yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan
selain dari Allah.Kemudian jika mereka (Ahli Kitab itu) barpaling
(enggan menerimanya) maka katakanlah kepada mereka: Saksikanlah kamu
bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam.
65. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu berani memperdebatkan tentang
(agama) Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan
melainkan kemudian daripada (zaman) Ibrahim; patutkah (kamu berdegil
sehingga) kamu tidak mahu menggunakan akal?
66. Ingatlah! Kamu ini orang-orang (bodoh), kamu telah memajukan
bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan mengenainya (yang
diterangkan perihalnya dalam Kitab Taurat), maka mengapa kamu membuat
bantahan tentang perkara yang tidak ada pada kamu sedikit pengetahuan
pun bersabit dengannya? Dan (ingatlah), Allah mengetahui (hakikat yang
sebenarnya) sedang kamu tidak mengetahuinya.
67. Bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah
dia seorang pemeluk agama Kristian, tetapi dia seorang yang tetap di
atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim (yang taat dan berserah bulatbulat
kepada Allah) dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik.
68. Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali kepada Nabi Ibrahim
(dan berhak mewarisi agamanya) ialah orang-orang yang mengikutinya dan
juga Nabi (Muhammad) ini serta orang-orang yang beriman (umatnya iaitu
umat Islam) dan (ingatlah), Allah ialah Pelindung dan Penolong sekalian
orang-orang yang beriman.
69. Segolongan dari Ahli Kitab suka dan berangan-angan kiranya mereka
dapat menyesatkan kamu; padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan
dirinya sendiri dan mereka pula tidak menyedari (akibat yang buruk
itu).
70. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu kufurkan (ingkarkan) ayat-ayat
keterangan Allah padahal kamu menyaksikan kebenaranNya?
71. Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu mencampuradukkan yang benar dengan
yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu
mengetahuinya?
72. Dan berkatalah segolongan dari Ahli Kitab (sesama sendiri):
Berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang
37
beriman itu: Pada sebelah pagi dan kufurlah (ingkarlah) pada petangnya,
supaya mereka (merasa ragu-ragu, lalu) kembali menjadi kafir semula.
73. Dan (mereka berkata lagi): Janganlah kamu percaya melainkan kepada
orang-orang yang mengikut agama kamu.Katakanlah (wahai Muhammad):
Sesungguhnya petunjuk yang sebenar benarnya ialah petunjuk
Allah.(Mereka berkata pula: Janganlah kamu percaya) bahawa akan diberi
kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu atau mereka
akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu.Katakanlah (wahai
Muhammad): Sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah,
diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas
limpah kurniaNya, lagi Meliputi pengetahuanNya.
74. Allah menentukan pemberian rahmatNya itu kepada sesiapa yang
dikehendakiNya; dan (ingatlah), Allah mempunyai limpah kurnia yang
besar.
75. Dan di antara Ahli Kitab, ada orang yang kalau engkau amanahkan dia
menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, dia akan mengembalikannya
(dengan sempurna) kepadamu, dan ada pula di antara mereka yang kalau
engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, dia tidak akan mengembalikannya
kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya.Yang demikian itu
ialah kerana mereka mengatakan: Tidak ada jalannya kami menanggung dosa
mengenai orang-orang yang Ummi dan mereka pula selalu berkata dusta
terhadap Allah sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah
berdusta).
76. Bahkan (mereka berdosa memakan hak orang kerana) sesiapa yang
menyempurnakan janjinya (mengenai hak orang lain) dan bertakwa, maka
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.
77. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang
sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka
tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat dan Allah
tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada
mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka (dari dosa)
dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
78. Dan sesungguhnya, di antara mereka (Ahli Kitab itu) ada (ketuaketua
agamanya) yang memutar-mutar lidahnya semasa membaca Kitab Taurat
(dengan mengubah maknanya), supaya kamu menyangkanya sebahagian dari
Kitab Taurat padahal ia bukanlah dari Kitab itu dan mereka pula
berkata: (Bahawa) ia adalah (datangnya) dari sisi Allah, padahal ia
bukanlah dari sisi Allah dan mereka pula tergamak berkata dusta
terhadap Allah sedang mereka mengetahui (bahawa mereka adalah
berdusta).
79. Tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya
Kitab agama dan hikmat serta pangkat Nabi, kemudian dia tergamak
mengatakan kepada orang ramai: Hendaklah kamu menjadi orang-orang yang
menyembahku dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah.Tetapi
(sepatutnya dia berkata): Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin
(yang hanya menyembah Allah Taala dengan ilmu dan amal yang sempurna),
kerana kamu sentiasa mengajarkan isi Kitab Allah itu dan kerana kamu
selalu mempelajarinya.
80. Dan dia tidak pula patut menyuruh kamu menjadikan malaikat dan
Nabi-nabi sebagai tuhan-tuhan.Patutkah dia menyuruh kamu dengan
kekufuran sesudah kamu menjadi orang Islam?
38
81. Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabinabi
(dengan firmanNya): Sesungguhnya apa jua Kitab dan Hikmat yang Aku
berikan kepada kamu, kemudian datang pula kepada kamu seorang Rasul
yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman
sungguh-sungguh kepadanya dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh
menolongnya.Allah berfirman lagi (bertanya kepada mereka): Sudahkah
kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku secara
yang demikian itu? Mereka menjawab: Kami berikrar (mengakui dan
menerimanya).Allah berfirman lagi: Jika demikian, maka saksikanlah kamu
dan Aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu.
82. Kemudian sesiapa yang berpaling ingkar sesudah mengakui perjanjian
setia itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
83. Patutkah sesudah (mengakui dan menerima perjanjian) itu mereka
mencari lain dari agama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat
sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, samada dengan sukarela
ataupun terpaksa dan kepadaNyalah mereka dikembalikan.
84. Katakanlah (wahai Muhammad): Kami beriman kepada Allah dan kepada
apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah
diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim dan lsmail dan Ishak dan Yaakub
dan keturunannya dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi:
Musa dan Isa dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka.Kami tidak
membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah
kami berserah diri (Islam).
85. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan
diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang
yang rugi.
86. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayat kepada sesuatu kaum
yang kufur ingkar sesudah mereka beriman dan juga sesudah mereka
menyaksikan bahawa Rasulullah (Nabi Muhammad) itu adalah benar dan
telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata
dan (ingatlah), Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayatNya kepada
kaum yang zalim.
87. Mereka itu balasannya ialah bahawa mereka ditimpa laknat Allah dan
malaikatNya serta sekalian orang-orang (yang beriman).
88. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab seksa daripada
mereka dan mereka pula tidak diberi tempoh atau perhatian;
89. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah (ingkar) itu, serta
memperbaiki keburukan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani.
90. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah mereka beriman,
kemudian mereka bertambah kufur lagi, tidak sekali-kali akan diterima
taubat mereka dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
91. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lalu mati sedang mereka tetap
kafir, maka tidak sekali-kali akan diterima dari seseorang di antara
mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan (emas
yang sebanyak) itu.Mereka itu akan mendapat azab seksa yang tidak
terperi sakitnya dan mereka pula tidak akan beroleh seorang penolong
pun.JUZUK KEEMPAT
92. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai (hakikat) kebajikan dan
kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa
39
yang kamu sayangi.Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya.
93. Segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israil, kecuali
makanan yang diharamkan oleh Israil (Nabi Yaakub) kepada dirinya
sendiri sebelum diturunkan Kitab Taurat.Katakanlah (wahai Muhammad):
(Jika ada makanan yang diharamkan kepada kamu wahai Bani Israil sebelum
Kitab Taurat diturunkan) maka bawalah kamu Kitab Taurat itu kemudian
bacalah akan dia, kalau betul kamu orang-orang yang benar.
94. (Jika tidak) maka sesiapa yang mereka-reka kata-kata dusta terhadap
Allah sesudah yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang
zalim.
95. Katakanlah (wahai Muhammad): Benarlah (apa yang difirmankan oleh)
Allah, maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas
(berdasarkan Tauhid) dan bukanlah dia dari orang-orang musyrik.
96. Sesungguhnya Rumah Ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia
(beribadat kepada Tuhannya) ialah Baitullah yang di Mekah yang berkat
dan (dijadikan) petunjuk hidayat bagi umat manusia.
97. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata (yang menunjukkan
kemuliaannya; di antaranya ialah) Makam Nabi Ibrahim dan sesiapa yang
masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia dan Allah mewajibkan manusia
mengerjakan ibadat Haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang
mampu sampai kepadanya dan sesiapa yang kufur (ingkarkan kewajipan
ibadat Haji itu), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak berhajatkan
sesuatu pun) dari sekalian makhluk.
98. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu
ingkarkan keterangan-keterangan Allah, padahal Allah sentiasa
menyaksikan apa yang kamu lakukan?
99. Katakanlah: Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu menghalangi orang-orang
yang beriman daripada menurut jalan (agama Islam), kamu hendak
menjadikan jalan Allah itu bengkok terpesong, padahal kamu menyaksikan
(kebenarannya)? Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa
yang kamu lakukan.
100. Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taat akan sesuatu puak
dari orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu nescaya
mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu
beriman.
101. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu
dibacakan ayat-ayat Allah (Al-Quran) dan dalam kalangan kamu ada
RasulNya (Muhammad s.a.w)? Dan sesiapa berpegang teguh kepada (agama)
Allah, maka sesungguhnya dia telah beroleh petunjuk hidayat ke jalan
yang betul (lurus).
102. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan
dalam keadaan Islam.
103. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (agama
Islam) dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenanglah nikmat Allah
kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan (semasa jahiliah dahulu), lalu
Allah menyatukan di antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu dengan
nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang
Islam yang bersaudara dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang
Neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah), lalu Allah
40
selamatkan kamu dari Neraka itu (disebabkan nikmat Islam
juga).Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat
keteranganNya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayatNya.
104. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru
(berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat
segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah
(buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang
yang berjaya.
105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan
Nasrani) yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam agama mereka)
sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata
(yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah) dan mereka yang bersifat demikian,
akan beroleh azab seksa yang besar.
106. (Ingatlah akan) hari (kiamat yang padanya) ada muka (orang-orang)
menjadi putih berseri dan ada muka (orang-orang) menjadi hitam
legam.Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, (mereka akan
ditanya secara menempelak): Patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu
beriman? Oleh itu rasalah azab seksa Neraka disebabkan kekufuran kamu
itu.
107. Adapun orang-orang yang telah putih berseri mukanya, maka mereka
berada dalam limpah rahmat Allah (Syurga), mereka kekal di dalamnya.
108. Itulah ayat-ayat keterangan Allah, kami bacakan ia kepadamu (wahai
Muhammad) dengan benar dan (ingatlah), Allah tidak berkehendak
melakukan kezaliman kepada sekalian makhlukNya.
109. Dan bagi Allah jualah hak milik segala yang ada di langit dan yang
ada di bumi, dan kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.
110. Kamu (wahai umat Muhammad) adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala
perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah
(buruk dan keji) serta kamu pula beriman kepada Allah (dengan sebenarbenar
iman) dan kalaulah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) itu beriman
(sebagaimana yang semestinya), tentulah (iman) itu menjadi baik bagi
mereka.(Tetapi) di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka
orang-orang yang fasik.
111. Mereka (kaum Yahudi dan Nasrani) tidak sekali-kali akan
membahayakan kamu, kecuali menyakiti (perasaan kamu dengan ejekan dan
tuduhan yang tidak berasas).Dan jika mereka memerangi kamu, mereka akan
berpaling lari membelakangkan kamu (kalah dengan sehina-hinanya);
sesudah itu mereka tidak akan mencapai kemenangan.
112. Mereka ditimpakan kehinaan (dari segala jurusan) di mana sahaja
mereka berada, kecuali dengan adanya sebab dari Allah dan adanya sebab
dari manusia dan sudah sepatutnya mereka beroleh kemurkaan dari Allah
dan mereka ditimpakan kemiskinan (dari segala jurusan).Yang demikian
itu disebabkan mereka sentiasa kufur ingkar akan ayat-ayat Allah
(perintah-perintahNya) dan mereka membunuh Nabi-nabi dengan tiada
alasan yang benar.Semuanya itu disebabkan mereka derhaka dan mereka
sentiasa mencerobohi (hukum-hukum Allah).
113. Ahli-ahli Kitab itu tidaklah sama.Di antaranya ada golongan yang
(telah memeluk Islam dan) tetap (berpegang kepada agama Allah yang
benar) mereka membaca ayat-ayat Allah (Al-Quran) pada waktu malam,
semasa mereka sujud (mengerjakan sembahyang).
41
114. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan menyuruh berbuat
segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang
salah (buruk dan keji), dan mereka pula segera segera pada mengerjakan
berbagai-bagai kebajikan.Mereka (yang demikian sifatnya), adalah dari
orang-orang yang soleh.
115. Dan apa sahaja kebajikan yang mereka kerjakan, maka mereka tidak
sekali-kali akan diingkari (atau disekat dari mendapat pahalanya) dan
(ingatlah), Allah sentiasa mengetahui akan keadaan orang-orang yang
bertakwa.
116. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda mereka dan anakanak
mereka, tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka dari
(azab) Allah sedikitpun, dan mereka itu ialah ahli Neraka; mereka kekal
di dalamnya.
117. Bandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini
(sekalipun untuk amal-amal yang baik), samalah seperti angin yang
membawa udara yang amat sejuk, yang menimpa tanaman kaum yang
menganiaya diri mereka sendiri, lalu membinasakannya; dan (ingatlah),
Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri
sendiri.
118. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orangorang
yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang dalam (yang
dipercayai).Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan
bencana kepada kamu.Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu.Telahpun
nyata (tanda) kebencian mereka pada pertuturan mulutnya dan apa yang
disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.Sesungguhnya telah kami
jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu (mahu)
memahaminya.
119. Awaslah! Kamu ini adalah orang-orang (yang melanggar larangan),
kamu sahajalah yang suka (dan percayakan mereka, sedang mereka tidak
suka kepada kamu.Kamu juga beriman kepada segala Kitab Allah (sedang
mereka tidak beriman kepada Al-Quran).Dan apabila mereka bertemu dengan
kamu mereka berkata: Kami beriman, tetapi apabila mereka berkumpul
sesama sendiri, mereka menggigit hujung jari kerana geram marah (kepada
kamu), katakanlah (wahai Muhammad): Matilah kamu dengan kemarahan kamu
itu.Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala (isi hati) yang
ada di dalam dada.
120. Kalau kamu beroleh kebaikan (kemakmuran dan kemenangan, maka yang
demikian) menyakitkan hati mereka dan jika kamu ditimpa bencana, mereka
bergembira dengannya.Dan kalau kamu sabar dan bertakwa, (maka) tipu
daya mereka tidak akan membahayakan kamu sedikitpun.Sesungguhnya Allah
meliputi pengetahuanNya akan apa yang mereka lakukan.
121. Dan (ingatlah wahai Muhammad), ketika engkau keluar pada pagi hari
dari rumah ahlimu (di Madinah), dengan tujuan menempatkan orang-orang
yang beriman pada tempat masing-masing untuk berperang (di medan perang
Uhud) dan (ingatlah), Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
122. (Ingatlah) ketika dua puak dari kamu (pada hari peperangan Uhud
itu) terasa lemah semangat (untuk meneruskan perjuangan) kerana takut,
padahal Allah Penolong dan Pelindung mereka dan (jika sudah demikian)
kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu
bertawakal.
123. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan
dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah (kerana kamu
42
sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang).Oleh itu bertakwalah
kamu kepada Allah, supaya kamu bersyukur (akan kemenangan itu).
124. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika engkau berkata kepada orang-orang
yang beriman (untuk menguatkan semangat mereka): Tidakkah cukup bagi
kamu, bahawa Allah membantu kamu dengan tiga ribu tentera dari malaikat
yang diturunkan?,
125. Bahkan (mencukupi.Dalam pada itu) jika kamu bersabar dan bertakwa
dan mereka (musuh) datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya
Allah membantu kamu dengan lima ribu malaikat yang bertanda masingmasing.
126. Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu melainkan
kerana memberi khabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram
dengan bantuan itu dan (ingatlah bahawa) pertolongan yang membawa
kemenangan itu hanya dari Allah Yang Maha kuasa, lagi Maha Bijaksana.
127. (Kemenangan Badar itu) kerana Allah hendak membinasakan satu
golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka (dengan
kekalahan), supaya mereka kembali dengan hampa kecewa.
128. Engkau tidak berhak sedikitpun (wahai Muhammad) dalam urusan
(orang-orang yang ingkar) itu (kerana urusan mereka tertentu bagi
Allah), samada Dia menerima taubat mereka ataupun Dia menyeksa mereka
kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
129. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di
bumi.Dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakiNya dan Dia menyeksa
sesiapa yang dikehendakiNya dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi
Maha Mengasihani.
130. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau
mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda dan hendaklah kamu bertakwa
kepada Allah supaya kamu berjaya.
131. Dan peliharalah diri kamu dari api Neraka, yang disediakan bagi
orang-orang kafir.
132. Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, supaya kamu diberi
rahmat.
133. Dan segeralah kamu kepada (mengerjakan amal-amal yang baik untuk
mendapat) keampunan dari Tuhan kamu dan (mendapat) Syurga yang
bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orangorang
yang bertakwa;
134. Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan
susah dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan orang-orang yang
memaafkan kesalahan orang dan (ingatlah), Allah mengasihi orang-orang
yang berbuat perkara-perkara yang baik;
135. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau
menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon
ampun akan dosa mereka dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan
dosa-dosa melainkan Allah dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan
keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui (akan
salahnya dan akibatnya)
136. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan
dari Tuhan mereka, dan Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa
sungai, mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itulah sebaik-baik
balasan (bagi) orang-orang yang beramal.
43
137. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadian-kejadian
berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap; oleh itu
mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana
akibat orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul).
138. (Al-Quran) ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan
petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa.
139. Dan janganlah kamu merasa lemah (dalam perjuangan mempertahan dan
menegakkan Islam) dan janganlah kamu berdukacita (terhadap apa yang
akan menimpa kamu), padahal kamulah orang-orang yang tertinggi
(mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan) jika kamu orang-orang yang
(sungguh-sungguh) beriman.
140. Jika kamu (dalam peperangan Uhud) mendapat luka (tercedera), maka
sesungguhnya kaum (musyrik yang mencerobohi kamu) itu telah (tercedera
juga dan) mendapat luka yang sama (dalam peperangan Badar) dan demikian
itulah keadaan hari-hari (dunia ini dengan peristiwa-peristiwa
kemenangan atau kekalahan), kami gilirkan dia antara sesama manusia,
(supaya menjadi pengajaran) dan supaya nyata apa yang diketahui Allah
tentang orang-orang yang tetap beriman (dan yang sebaliknya), dan juga
supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati
Syahid dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
141. Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari
dosa-dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang kafir.
142. Adakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk Syurga padahal belum
lagi nyata kepada Allah (wujudnya) orang-orang yang berjihad (yang
berjuang dengan bersungguh-sungguh) di antara kamu dan (belum lagi)
nyata (wujudnya) orang-orang yang sabar (tabah dan cekal hati dalam
perjuangan)?
143. Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati Syahid (dalam
perang Sabil) sebelum kamu menghadapinya.Maka sesungguhnya kamu
(sekarang) telahpun menyaksikannya dan kamu sedang melihatnya (dengan
mata kepala sendiri).
144. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudahpun
didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau
terbunuh).Jika demikian, kalau dia pula mati atau terbunuh, (patutkah)
kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah), sesiapa
yang berbalik (menjadi kafir) maka dia tidak akan mendatangkan mudarat
kepada Allah sedikitpun dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan
pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan nikmat Islam yang tidak
ada bandingannya itu).
145. Dan (tiap-tiap) makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan
dengan izin Allah, iaitu ketetapan (ajal) yang tertentu masanya (yang
telah ditetapkan oleh Allah) dan (dengan yang demikian) sesiapa yang
menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia
itu dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan
bahagiannya dari balasan akhirat itu dan Kami pula akan beri balasan
pahala kepada orang-orang yang bersyukur.
146. Dan berapa banyak dari Nabi-nabi (dahulu) telah berperang dengan
disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah, maka mereka
tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada
jalan (agama) Allah dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula
mahu tunduk (kepada musuh) dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengasihi
orang-orang yang sabar.
44
147. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan (semasa berjuang), selain
daripada berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami! Ampunkanlah dosa-dosa
kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami dan teguhkanlah
tapak pendirian kami (dalam perjuangan) dan tolonglah kami mencapai
kemenangan terhadap kaum yang kafir.
148. Oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia (kemenangan dan nama
yang harum), dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya (nikmat Syurga yang
tidak ada bandingannya).Dan (ingatlah), Allah sentiasa mengasihi orangorang
yang berbuat kebaikan.
149. Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu taatkan orang-orang yang
kafir nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu
jadilah kamu orang-orang yang rugi.
150. (Janganlah kamu taatkan mereka!) Bahkan (taatlah kepada) Allah
Pelindung kamu dan Dialah sebaik-baik Penolong.
151. Kami akan isikan hati orang-orang kafir itu dengan perasaan gerun,
disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan benda-benda (yang mereka
sembah) yang Allah tidak menurunkan sebarang keterangan yang
membenarkannya dan (dengan yang demikian) tempat kembali mereka ialah
Neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim.
152. Dan demi sesungguhnya, Allah telah menepati janjiNya (memberikan
pertolongan) kepada kamu ketika kamu (berjaya) membunuh mereka
(beramai-ramai) dengan izinNya, sehingga ke masa kamu lemah (hilang
semangat untuk meneruskan perjuangan) dan kamu berbalah dalam urusan
(perang) itu serta kamu pula menderhaka (melanggar perintah Rasulullah)
sesudah Allah perlihatkan kepada kamu akan apa yang kamu sukai
(kemenangan dan harta rampasan perang).Di antara kamu ada yang
menghendaki keuntungan dunia semata-mata dan di antara kamu ada yang
menghendaki akhirat, kemudian Allah memalingkan kamu daripada
menewaskan mereka untuk menguji (iman dan kesabaran) kamu dan
sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu, (semata-mata dengan limpah
kurniaNya) dan (ingatlah), Allah sentiasa Melimpahkan kurniaNya kepada
orang-orang yang beriman.
153. (Ingatlah) ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada
sesiapa pun, sedang Rasulullah (yang masih berjuang dengan gagahnya)
memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu (untuk
berjuang terus tetapi kamu tidak mematuhinya).Oleh sebab itu Allah
membalas kamu (dengan peristiwa) yang mendukacitakan (kekalahan),
dengan sebab perbuatan (kamu menderhaka) yang mendukacitakan
(Rasulullah) itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah
luput dari kamu dan tidak (pula bersedih) akan apa yang menimpa kamu
dan (ingatlah), Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang
kamu lakukan.
154. Kemudian sesudah (kamu mengalami kejadian) yang mendukacitakan itu
Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa
mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu (yang teguh imannya lagi
ikhlas), sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri
sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar,
seperti sangkaan orang-orang jahiliah.Mereka berkata: Adakah bagi kita
sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu?
Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya perkara (yang telah
dijanjikan) itu semuanya tertentu bagi Allah, (Dialah sahaja yang
berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkanNya).Mereka
sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan
45
kepadamu.Mereka berkata (sesama sendiri): Kalaulah ada sedikit bahagian
kita dari pertolongan yang dijanjikan itu tentulah (orang-orang) kita
tidak terbunuh di tempat ini? katakanlah (wahai Muhammad): Kalau kamu
berada di rumah kamu sekalipun nescaya keluarlah juga orang-orang yang
telah ditakdirkan (oleh Allah) akan terbunuh itu ke tempat mati masingmasing
dan (apa yang berlaku di medan perang Uhud itu) dijadikan oleh
Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan
apa yang ada dalam hati kamu dan (ingatlah), Allah sentiasa mengetahui
akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.
155. Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling (melarikan diri) di
antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera (Islam dan kafir
dalam perang Uhud) itu sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh
Syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan (yang salah)
yang mereka telah lakukan (pada masa yang lalu) dan demi sesungguhnya
Allah telah memaafkan mereka, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun,
lagi Maha Penyabar.
156. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadi seperti
orang-orang (munafik) yang telah kufur dan berkata kepada saudarasaudaranya
apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga
atau keluar berperang (lalu mati atau terbunuh): Kalau mereka tinggal
bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.(Apa
yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya) bahkan akibatnya Allah
menjadikan (kesan perkataan dan kepercayaan mereka) yang demikian itu:
Penyesalan dalam hati mereka dan (ingatlah), Allah yang menghidupkan
dan yang mematikan dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu
lakukan.
157. Demi sesungguhnya! Jika kamu terbunuh pada jalan Allah (dalam
perang Sabil), atau kamu mati (mati biasa semasa mengerjakan kebajikan
umum), sesungguhnya keampunan dari Allah dan rahmatNya adalah lebih
baik (bagi kamu) dari apa yang mereka (orang-orang kafir dan munafik)
itu himpunkan (meliputi segala jenis kesenangan hidup).
158. Demi sesungguhnya! jika kamu mati atau terbunuh, sudah tentu
kepada Allah jualah kamu akan dihimpunkan (untuk menerima balasan).
159. Maka dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah
(kepadamu wahai Muhammad), engkau telah bersikap lemah-lembut kepada
mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah engkau bersikap
kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu.Oleh itu
maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu)
dan pohonkanlah ampun bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan
mereka dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu.Kemudian
apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat
sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi
orang-orang yang bertawakal kepadaNya.
160. Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada
sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu dan jika Dia mengalahkan
kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah
(menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah
hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri.
161. Dan tiadalah patut bagi seseorang Nabi itu (disangkakan)
berkhianat (menggelapkan harta rampasan perang) dan sesiapa yang
berkhianat (menggelapkan sesuatu), dia akan bawa bersama pada hari
kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu; kemudian tiap-tiap seorang
46
akan disempurnakan (balasan bagi) apa yang telah diusahakannya, sedang
mereka tidak akan dikurangkan sedikitpun (balasannya).
162. Adakah orang yang menurut keredaan Allah itu sama seperti orang
yang kesudahannya mendapat kemurkaan dari Allah? Sedang tempat
kembalinya ialah Neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat
kembali.
163. Mereka itu (yang menurut keredaan Allah dan yang mendapat
kemurkaanNya), mempunyai tingkatan-tingkatan (pahala atau dosa yang
berlainan) di sisi Allah; dan Allah Maha Melihat akan segala yang
mereka kerjakan.
164. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan (rahmatNya) kepada orangorang
yang beriman, setelah Dia mengutuskan dalam kalangan mereka
seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka
ayat-ayat Allah (kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan
kekuasaanNya) dan membersihkan mereka (dari iktiqad yang sesat), serta
mengajar mereka Kitab Allah (Al-Quran) dan Hikmah (pengetahuan yang
mendalam mengenai hukum-hukum Syariat) dan sesungguhnya mereka sebelum
(kedatangan Nabi Muhammad) itu adalah dalam kesesatan yang nyata.
165. (Patutkah kamu melanggar perintah Rasulullah)? dan (kemudiannya)
apabila kamu ditimpa kemalangan (dalam peperangan Uhud), yang kamu
telahpun memenangi seperti itu sebanyak dua kali ganda (dengan
menimpakan kemalangan kepada musuh dalam peperangan Badar), kamu
berkata: Dari mana datangnya (kemalangan) ini? Katakanlah (wahai
Muhammad): Kemalangan) itu ialah dari kesalahan diri kamu sendiri
(melanggar perintah Rasulullah).Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu.
166. Dan apa yang telah menimpa kamu pada hari bertemu dua kumpulan
(angkatan tentera di medan perang Uhud) itu maka (adalah dia) dengan
izin Allah dan dengan tujuan Allah hendak melahirkan dengan nyata akan
orang-orang yang (sebenar-benarnya) beriman.
167. Dan juga dengan tujuan Dia hendak melahirkan dengan nyata akan
orang-orang yang munafik yang dikatakan kepada mereka: Marilah
berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam) atau pertahankanlah
(diri, keluarga dan harta benda kamu).Mereka menjawab: Kalaulah kami
faham ada peperangan (dengan sebenar-benarnya), tentulah kami mengikut
kamu (turut berperang).Mereka ketika (mengeluarkan perkataan) itu lebih
dekat kepada kufur dari dekatnya kepada iman.Mereka selalu menyebut
dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya dan (ingatlah), Allah
Maha Mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan.
168. Merekalah juga yang mengatakan tentang hal saudara-saudaranya
(yang telah terbunuh di medan perang Uhud), sedang mereka sendiri tidak
turut berperang: Kalaulah mereka taatkan kami (turut menarik diri)
tentulah mereka tidak terbunuh.Katakanlah (wahai Muhammad): Jika
demikian, hindarkanlah maut dari diri kamu, jika betul kamu orang-orang
yang benar.
169. Dan jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang terbunuh
(yang gugur Syahid) pada jalan Allah itu mati, (mereka tidak mati)
bahkan mereka adalah hidup (secara istimewa) di sisi Tuhan mereka
dengan mendapat rezeki;
170. (Dan juga) mereka bersukacita dengan kurniaan Allah (balasan mati
Syahid) yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mereka bergembira
dengan berita baik mengenai (saudara-saudaranya) orang-orang (Islam
47
yang sedang berjuang), yang masih tinggal di belakang, yang belum (mati
dan belum) sampai kepada mereka, (iaitu) bahawa tidak ada kebimbangan
(dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka
pula tidak akan berdukacita.
171. Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan limpah
kurniaNya dan (ingatlah), bahawa Allah tidak menghilangkan pahala
orang-orang yang beriman.
172. Iaitu orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan RasulNya
(supaya keluar menentang musuh yang menceroboh), sesudah mereka
mendapat luka (tercedera di medan perang Uhud).Untuk orang-orang yang
telah berbuat baik di antara mereka dan yang bertakwa, ada balasan yang
amat besar.
173. Mereka juga ialah yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa
berita) kepada mereka: Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan
tentera untuk memerangi kamu, oleh itu hendaklah kamu gerun
kepadanya.Maka berita itu makin menambahkan iman mereka lalu berkata:
Cukuplah Allah untuk (menolong) kami dan Dia sebaik-baik pengurus (yang
terserah kepadaNya segala urusan kami).
174. Setelah (pergi mengejar musuh), mereka kembali dengan mendapat
nikmat dan limpah kurnia dari Allah, mereka tidak disentuh oleh sesuatu
bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah dan ingatlah),
Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar.
175. Sesungguhnya (pembawa berita) yang demikian itu ialah syaitan yang
(bertujuan) menakut-nakutkan (kamu terhadap) pengikut-pengikutnya (kaum
kafir musyrik).Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi
takutlah kepadaKu (jangan cuaikan perintahKu), jika betul kamu orangorang
yang beriman.
176. Dan janganlah engkau berdukacita (wahai Muhammad), disebabkan
orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran; kerana
sesungguhnya mereka tidak sekali-kali akan dapat mendatangkan mudarat
kepada Allah sedikitpun.Allah menetapkan tidak memberi kepada mereka
(balasan baik Syurga) pada hari akhirat kelak dan mereka pula beroleh
azab seksa yang amat besar.
177. Sesungguhnya orang-orang yang membeli (memilih) kufur dengan
meninggalkan iman tidak sekali-kali mereka akan dapat mendatangkan
mudarat kepada Allah sedikitpun, dan mereka pula beroleh azab seksa
yang tidak terperi sakitnya.
178. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahawa Kami
membiarkan (mereka hidup lama) itu baik bagi diri mereka; kerana
sesungguhnya Kami biarkan mereka hanyalah supaya mereka bertambah dosa
(di dunia) dan mereka pula beroleh azab seksa yang menghina (di akhirat
kelak).
179. Allah tidak sekali-kali akan membiarkan orang-orang yang beriman
dalam keadaan yang kamu ada sekarang (bercampur aduk mukmin dan
munafik, bahkan Dia tetap menguji kamu) sehingga Dia memisahkan yang
buruk (munafik) daripada yang baik (beriman) dan Allah tidak sekalikali
akan memperlihatkan kepada kamu perkara-perkara yang ghaib akan
tetapi Allah memilih dari RasulNya sesiapa yang dikehendakiNya (untuk
memperlihatkan kepadanya perkara-perkara yang Ghaib).Oleh itu
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan jika kamu beriman
dan bertakwa, maka kamu akan beroleh pahala yang besar.
48
180. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda
yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahanNya, menyangka
bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka.Bahkan dia adalah buruk
bagi mereka.Mereka akan dikalongkan (diseksa) dengan apa yang mereka
bakhilkan itu pada hari kiamat kelak dan bagi Allah jualah hak milik
segala warisan (isi) langit dan bumi dan (ingatlah), Allah Maha
Mengetahui dengan mendalam akan segala yang kamu kerjakan.
181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang (Yahudi)
yang mengatakan: Bahawasanya Allah miskin dan kami ialah orang-orang
kaya.Kami (Allah) akan menuliskan perkataan mereka itu dan perbuatan
mereka membunuh Nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang membenarkannya
dan Kami akan katakan kepada mereka: Rasalah kamu azab seksa yang
sentiasa membakar.
182. (Azab seksa) yang demikian itu ialah disebabkan perbuatan yang
telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri dan (ingatlah), sesungguhnya
Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya.
183. Orang-orang (Yahudi itulah) yang berkata: Sebenarnya Allah telah
perintahkan kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul
sehingga dia membawa kepada kami korban yang dimakan api.Katakanlah
(wahai Muhammad): Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa Rasul
dahulu daripadaku dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) yang
nyata dan dengan (korban) yang kamu katakan itu, oleh itu mengapa kamu
membunuh mereka, jika kamu orang-orang yang benar (pada dakwaan kamu
itu)?
184. Oleh itu jika mereka mendustakanmu (wahai Muhammad, maka janganlah
engkau berdukacita), kerana sesungguhnya Rasul-rasul yang terdahulu
daripadamu telah didustakan juga; mereka telah membawa keteranganketerangan
(mukjizat) yang nyata dan Kitab-kitab (nasihat pengajaran),
serta Kitab (Syariat) yang terang jelas.
185. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada
hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu.Ketika itu
sesiapa yang dijauhkan dari Neraka dan dimasukkan ke Syurga maka
sesungguhnya dia telah berjaya dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia
ini (meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain
hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.
186. Demi sesungguhnya, kamu akan diuji pada harta benda dan diri kamu
dan demi sesungguhnya, kamu akan mendengar dari orang-orang yang telah
diberikan Kitab dahulu daripada kamu dan orang-orang yang musyrik:
Banyak (tuduhan-tuduhan dan cacian) yang menyakitkan hati.Dalam pada
itu jika kamu bersabar dan bertakwa maka sesungguhnya yang demikian itu
adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat
(melakukannya).
187. Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orangorang
yang telah diberikan Kitab (iaitu): Demi sesungguhnya! Hendaklah
kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekalikali
kamu menyembunyikannya.Kemudian mereka membuang (perjanjian setia)
itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah
dunia yang sedikit.Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari
penukaran (Kalamullah dan janjiNya) itu.
188. Jangan sekali-kali engkau menyangka (wahai Muhammad, bahawa)
orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan
mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan, jangan
49
sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa dan
mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
189. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi dan Allah
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
187. Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil perjanjian setia dari orangorang
yang telah diberikan Kitab (iaitu): Demi sesungguhnya! Hendaklah
kamu menerangkan isi Kitab itu kepada umat manusia dan jangan sekalikali
kamu menyembunyikannya.Kemudian mereka membuang (perjanjian setia)
itu ke belakang mereka, serta mereka menukarnya dengan mengambil faedah
dunia yang sedikit.Maka amatlah buruknya apa yang mereka dapati dari
penukaran (Kalamullah dan janjiNya) itu.
188. Jangan sekali-kali engkau menyangka (wahai Muhammad, bahawa)
orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan
mereka pula suka dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan, jangan
sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa dan
mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
189. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi dan Allah
Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
190. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran
malam dan siang, ada tanda-tanda (kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan
rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal;
191. (Iaitu) orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa
mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan
mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi (sambil
berkata): Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab
Neraka.
192. Wahai Tuhan kami! Sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam
Neraka maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya dan orang-orang
yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
193. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami telah mendengar seorang
Penyeru (Rasul) yang menyeru kepada iman, katanya: Berimanlah kamu
kepada Tuhan kamu, maka kami pun beriman.Wahai Tuhan kami, ampunkanlah
dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami
dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti (yang banyak
berbuat kebajikan).
194. Wahai Tuhan kami! Berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau
janjikan kepada kami melalui Rasul-rasulMu dan janganlah Engkau hinakan
kami pada hari kiamat; sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
195. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka (dengan firmanNya):
Sesungguhnya Aku tidak akan sia-siakan amal orang-orang yang beramal
dari kalangan kamu, samada lelaki atau perempuan, (kerana) setengah
kamu (adalah keturunan) dari setengahnya yang lain; maka orang-orang
yang berhijrah (kerana menyelamatkan agamanya) dan yang diusir keluar
dari tempat tinggalnya dan juga yang disakiti (dengan berbagai-bagai
gangguan) kerana menjalankan agamaKu dan yang berperang (untuk
mempertahankan Islam) dan yang terbunuh (gugur Syahid dalam perang
Sabil) - sesungguhnya Aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan
sesungguhnya Aku akan masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari sisi Allah dan di sisi
50
Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya (bagi mereka yang beramal
soleh).
196. Jangan sekali-kali engkau (wahai Muhammad) terpedaya oleh usaha
gerakan orang-orang yang kafir di dalam negeri (yang membawa
keuntungan-keuntungan kepada mereka).
197. (Semuanya) itu hanyalah kesenangan yang sedikit, (akhirnya akan
lenyap), kemudian tempat kembali mereka Neraka Jahannam dan itulah
seburuk-buruk tempat ketetapan.
198. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka
beroleh Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka
kekal di dalamnya, sebagai tempat sambutan tetamu (yang meriah dengan
nikmat pemberian) dari Allah dan (ingatlah) apa jua yang ada di sisi
Allah adalah lebih bagi orang-orang yang berbakti (yang taat, yang
banyak berbuat kebajikan).
199. Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab, ada orang yang beriman
kepada Allah dan (kepada) apa yang diturunkan kepada kamu (Al-Quran)
dan juga (kepada) apa yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka
khusyuk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk
mengambil keuntungan dunia yang sedikit.Mereka itu beroleh pahalanya di
sisi Tuhan mereka.Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabNya.
200. Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi
segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan)
dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, di medan
perjuangan) dan bersedialah (dengan kekuatan pertahanan di daerahdaerah
sempadan) serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu
berjaya (mencapai kemenangan)
SURE 4. An-Nisaa'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah
menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) dan yang
menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya Hawa) dan juga
yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan
yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum
kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu.
2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang telah baligh) itu harta
mereka dan janganlah kamu tukar-gantikan yang baik dengan yang buruk
dan janganlah kamu makan harta mereka (dengan menghimpunkannya) dengan
harta kamu; kerana sesungguhnya (yang demikian) itu adalah dosa yang
besar.
3. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan
yatim (apabila kamu berkahwin dengan mereka), maka berkahwinlah dengan
sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): Dua, tiga
atau empat.Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di
antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja
atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki.Yang demikian
itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan
kezaliman.
51
4. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka
sebagai pemberian yang wajib.Kemudian jika mereka dengan suka hatinya
memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya maka makanlah
(gunakanlah) pemberian (yang halal) itu sebagai nikmat yang lazat, lagi
baik kesudahannya.
5. Dan janganlah kamu berikan (serahkan) kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya akan harta (mereka yang ada dalam jagaan) kamu,
(harta) yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas
pembangunan kehidupan kamu dan berilah mereka belanja dan pakaian dari
pendapatan hartanya (yang kamu niagakan), dan juga berkatalah kepada
mereka dengan kata-kata yang baik.
6. Dan ujilah anak-anak yatim itu (sebelum baligh) sehingga mereka
cukup umur (dewasa).Kemudian jika kamu nampak dari keadaan mereka
(tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka) telah cerdik dan
berkebolehan menjaga hartanya, maka serahkanlah kepada mereka hartanya
dan janganlah kamu makan harta anak-anak yatim itu secara yang
melampaui batas dan secara terburu-buru (merebut peluang) sebelum
mereka dewasa dan sesiapa (di antara penjaga harta anak-anak yatim itu)
yang kaya maka hendaklah dia menahan diri (dari memakannya) dan sesiapa
yang miskin maka bolehlah dia memakannya dengan cara yang
sepatutnya.Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka hartanya,
maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (yang menyaksikan penerimaan)
mereka dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (akan segala yang kamu
lakukan).
7. Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan
kerabat, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari
peninggalan ibu bapa dan kerabat, samada sedikit atau banyak dari harta
yang ditinggalkan itu; iaitu bahagian yang telah diwajibkan (dan
ditentukan oleh Allah).
8. Dan apabila kerabat (yang tidak berhak mendapat pusaka) dan anakanak
yatim serta orang-orang miskin hadir ketika pembahagian (harta
pusaka) itu, maka berikanlah kepada mereka sedikit daripadanya dan
berkatalah kepada mereka dengan kata-kata yang baik.
9. Dan hendaklah takut (kepada Allah daripada melakukan aniaya kepada
anak-anak yatim oleh) orang-orang (yang menjadi penjaganya), yang jika
ditakdirkan mereka pula meninggalkan anak-anak yang daif (yatim) di
belakang mereka, (tentulah) mereka akan merasa bimbang terhadap (masa
depan dan keselamatan) anak-anak mereka; oleh itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang
betul (menepati kebenaran).
10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara
zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka
dan mereka pula akan masuk ke dalam api Neraka yang menyala-nyala.
11. Allah perintahkan kamu mengenai (pembahagian harta pusaka untuk)
anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian
dua orang anak perempuan.Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari
dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan oleh si mati dan jika anak perempuan itu seorang sahaja,
maka bahagiannya ialah satu perdua (separuh) harta itu dan bagi ibu
bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: Satu perenam dari
harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai
anak.Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya
hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah satu
52
pertiga.Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adikberadik),
maka bahagian ibunya ialah satu perenam.(Pembahagian itu)
ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati
dan sesudah dibayarkan hutangnya.lbu-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu
tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak
manfaatnya kepada kamu (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian
masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah;
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
12. Dan bagi kamu satu perdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteriisteri
kamu jika mereka tidak mempunyai anak.Tetapi jika mereka
mempunyai anak maka kamu beroleh satu perempat dari harta yang mereka
tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah
dibayarkan hutangnya dan bagi mereka (isteri-isteri) pula satu perempat
dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak.Tetapi
kalau kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu)
ialah satu perlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan
wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu dan jika
si mati yang diwarisi itu, lelaki atau perempuan, yang tidak
meninggalkan anak atau bapa, dan ada meninggalkan seorang saudara
lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu) maka bagi tiap-tiap
seorang dari keduanya ialah satu perenam.Kalau pula mereka (saudarasaudara
yang seibu itu) lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada
satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan),
sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah
dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak
mendatangkan mudarat (kepada waris-waris).(Tiap-tiap satu hukum itu)
ialah ketetapan dari Allah dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi
Maha Penyabar.
13. Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas (Syariat) Allah dan
sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, akan dimasukkan oleh Allah
ke dalam Syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, mereka
kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar.
14. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan RasulNya dan melampaui
batas-batas SyariatNya, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api Neraka,
kekallah dia di dalamnya dan baginya azab seksa yang amat menghina.
15. Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara
perempuan-perempuan kamu, maka carilah empat orang lelaki di antara
kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka.Kemudian kalau
keterangan-keterangan saksi itu mengesahkan perbuatan tersebut, maka
kurunglah mereka (perempuan yang berzina itu) dalam rumah hingga mereka
sampai ajal matinya atau hingga Allah mengadakan untuk mereka jalan
keluar (dari hukuman itu).
16. Dan (mana-mana) dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan
yang keji itu, (setelah sabit kesalahannya) maka hendaklah kamu
menyakiti keduanya; kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki
keadaan diri mereka (yang buruk itu), maka biarkanlah mereka; kerana
sesungguhnya Allah adalah sentiasa Menerima taubat, lagi Maha Luas
rahmatNya.
17. Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi
orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan (sifat) kejahilan
kemudian mereka segera bertaubat, maka (dengan adanya dua sebab itu)
mereka diterima Allah taubatnya; dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui,
lagi Maha Bijaksana.
53
18. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu
melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir
mati, berkatalah ia: Sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, (sedang
taubatnya itu sudah terlambat) dan (demikian juga halnya) orang-orang
yang mati sedang mereka tetap kafir.Orang-orang yang demikian, Kami
telah sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
19. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan-perempuan dengan jalan paksaan dan janganlah kamu menyakiti
mereka (dengan menahan dan menyusahkan mereka) kerana kamu hendak
mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya,
kecuali (apabila) mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan
bergaulah kamu dengan mereka (isteri-isteri kamu itu) dengan cara yang
baik.Kemudian jika kamu (merasai) benci kepada mereka (disebabkan
tingkah-lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya), kerana
boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan pada
apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak (untuk kamu).
20. Dan jika kamu hendak mengambil isteri (baru) menggantikan isteri
(lama yang kamu ceraikan) sedang kamu telahpun memberikan kepada
seseorang di antaranya (isteri yang diceraikan itu) harta yang banyak,
maka janganlah kamu mengambil sedikitpun dari harta itu.Patutkah kamu
mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan (yang menyebabkan) dosa
yang nyata?
21. Dan bagaimana kamu tergamak mengambil balik pemberian itu padahal
kasih mesra kamu telah terjalin antara satu dengan yang lain dan mereka
pula (isteri-isteri kamu itu) telahpun mengambil perjanjian yang kuat
daripada kamu?
22. Dan janganlah kamu berkahwin (dengan perempuan-perempuan) yang
telah diperisterikan oleh bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada
masa yang lalu.Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji
dan dibenci (oleh Allah), serta menjadi seburuk-buruk jalan (yang
dilalui dalam perkahwinan).
23. Diharamkan kepada kamu berkahwin dengan (perempuan-perempuan yang
berikut): ibu-ibu kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan
saudara-saudara bapa kamu dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak
saudara kamu yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu yang perempuan dan
ibu-ibu kamu yang telah menyusukan kamu dan saudara-saudara susuan kamu
dan ibu-ibu isteri kamu dan anak-anak tiri yang dalam pemuliharaan kamu
dari isteri-isteri yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum
campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telahpun menceraikan
mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya) dan (haram juga
kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal
dari benih kamu dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali
(untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali yang telah berlaku pada
masa yang lalu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
24. Dan (diharamkan juga kamu berkahwin dengan) perempuan-perempuan
isteri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki.(Haramnya segala
yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan)
atas kamu dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan
yang lain daripada yang tersebut itu, untuk kamu mencari (isteri)
dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina.Kemudian manamana
perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah dia
menjadi isteri kamu), maka berikanlah kepada mereka mas kahwinnya
(dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah)
54
dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah
dicapai bersama oleh kamu (suami isteri), sesudah ditetapkan mas kahwin
itu (tentang cara dan kadar pembayarannya).Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
25. Dan sesiapa di antara kamu yang tidak mempunyai kemampuan yang
cukup untuk berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik-baik (yang
merdeka, yang terpelihara kehormatannya) lagi beriman, maka bolehlah
kamu berkahwin dengan hamba-hamba perempuan yang beriman yang kamu
miliki dan Allah lebih mengetahui akan iman kamu; kamu masing-masing
(suami yang merdeka dan isteri dari hamba abdi itu) adalah berasal sama
(dari Adam dan seagama pula).Oleh itu berkahwinlah dengan mereka dengan
izin walinya serta berikanlah mas kahwinnya menurut yang patut.Mereka
(hamba-hamba perempuan yang akan dijadikan isteri, hendaklah) yang
sopan bukan perempuan-perempuan lacur dan bukan pula yang mengambil
lelaki sebagai teman simpanan.Kemudian setelah mereka (hamba-hamba
perempuan itu) berkahwin, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina),
maka mereka dikenakan separuh dari (hukuman) seksa yang ditetapkan ke
atas perempuan-perempuan yang merdeka.(Hukum perkahwinan) yang demikian
(yang membolehkan seseorang berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu
ialah bagi orang-orang yang bimbang melakukan zina di antara kamu dan
sabarnya kamu (tidak berkahwin dengan hamba-hamba perempuan) itu adalah
lebih baik bagi kamu dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
26. Allah menghendaki (dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan
dari kaum perempuan itu) ialah untuk menerangkan (SyariatNya) dan untuk
menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu
daripada kamu (Nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, supaya kamu
mengikutinya) dan juga untuk menerima taubat kamu dan (ingatlah) Allah
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
27. Dan Allah hendak (membersihkan kamu dari dosa dengan) menerima
taubat kamu, sedang orang-orang (yang fasik) yang menurut keinginan
hawa nafsu (yang diharamkan oleh Allah itu) hendak mendorong kamu
supaya kamu menyeleweng (dari kebenaran) dengan penyelewengan yang
besar bahayanya.
28. Allah (sentiasa) hendak meringankan (beban hukumnya) daripada kamu,
kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah.
29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan)
harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan
sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka
sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama
sendiri.Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu.
30. Dan sesiapa berbuat demikian dengan menceroboh dan aniaya, maka
kami akan masukkan dia ke dalam api Neraka dan balasan yang sedemikian
itu adalah mudah bagi Allah, (tidak ada sesiapapun yang dapat
menghalangnya).
31. Jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu
melakukannya, Kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan (dosa kecil) kamu
dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia (Syurga).
32. Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan (ingin mendapat) limpah
kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian dari kamu (untuk
menjadikan mereka) melebihi sebahagian yang lain (tentang harta benda,
ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran).(Kerana telah tetap) orang55
orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan orangorang
perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan; (maka
berusahalah kamu) dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah
kurnianya.Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui akan tiap-tiap
sesuatu.
33. Dan bagi tiap-tiap (lelaki dan perempuan yang telah mati), kami
telah tetapkan orang-orang yang berhak mewarisi peninggalannya iaitu
ibu bapa dan kerabat yang dekat dan mana-mana orang yang kamu telah
membuat ikatan setia dengan mereka (untuk bantu-membantu dalam masa
kecemasan dan kesusahan) maka berikanlah kepada mereka
bahagiannya.Sesungguhnya Allah sentiasa Menyaksikan tiap-tiap sesuatu.
34. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab
terhadap kaum perempuan, oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang
lelaki (dengan beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan dan
juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan (memberi nafkah)
sebahagian dari harta mereka.Maka perempuan-perempuan yang soleh itu
ialah yang taat (kepada Allah dan suaminya), dan yang memelihara
(kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara) ketika suami
tidak hadir bersama, dengan pemuliharaan Allah dan pertolonganNya dan
perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka
(nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka dan (jika mereka berdegil)
pulaukanlah mereka di tempat tidur dan (kalau juga mereka masih degil)
pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan
mengajarnya).Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka.Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi, lagi Maha Besar.
35. Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami
isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka,
iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga
perempuan.Jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan
hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri
itu) berpakat baik.Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi Amat
mendalam pengetahuanNya.
36. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu
sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua dan hendaklah kamu berbuat baik
kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orangorang
miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh
dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang
kamu miliki.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang
sombong takbur dan membangga-banggakan diri;
37. Iaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil
serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari
limpah kurnianya dan (sebenarnya) Kami telah sediakan bagi orang-orang
kafir itu azab seksa yang amat menghina;
38. Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuknunjuk
kepada manusia (riak) dan mereka tidak pula beriman kepada Allah
dan tidak juga beriman kepada hari akhirat dan sesiapa yang (mengambil)
Syaitan itu menjadi kawannya, maka seburuk-buruk kawan ialah syaitan.
39. Dan apakah (kerugian) yang akan menimpa mereka jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari
apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka? Dan (ingatlah) Allah
sentiasa Mengetahui akan keadaan mereka.
56
40. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menganiaya (seseorang)
sekalipun seberat zarah (debu) dan kalaulah (amal yang seberat zarrah)
itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi, dari
sisiNya, pahala yang amat besar.
41. Maka bagaimanakah (keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat
kelak), apabila Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi (iaitu
Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka) dan Kami
juga datangkan engkau (wahai Muhammad) sebagai saksi terhadap umatmu
ini?
42. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan menderhaka kepada
Rasulullah, suka jika mereka disama ratakan dengan tanah (ditelan bumi)
dan (ketika itu) mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun
dari pengetahuan Allah.
43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang
(mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan
mengetahui akan apa yang kamu katakan dan janganlah pula (hampiri
masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) kecuali kamu
hendak melintas sahaja hingga kamu mandi bersuci dan jika kamu sakit
atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari
tempat buang air atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu
tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu
bertayamum dengan tanah (debu), yang suci, iaitu sapukanlah ke muka
kamu dan kedua tangan kamu.Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha
Pengampun.
44. Tidakkah engkau memerhatikan (wahai Muhammad) orang-orang yang
telah diberikan sebahagian dari Kitab, mereka memilih kesesatan (dengan
meninggalkan petunjuk Tuhan) dan mereka pula berkehendak supaya kamu
juga sesat jalan.
45. Dan Allah lebih mengetahui berkenaan dengan musuh-musuh kamu, (oleh
itu awasilah angkara musuh kamu itu) dan cukuplah Allah sebagai
Pengawal yang melindungi, dan cukuplah Allah sebagai Penolong (yang
menyelamatkan kamu dari angkara mereka).
46. Di antara orang-orang Yahudi ada yang mengubah (atau menukar ganti)
Kalamullah (isi Kitab Taurat), dari tempat dan maksudnya yang sebenar
dan berkata (kepada Nabi Muhammad): Kami dengar, (sedang mereka berkata
dalam hati): Kami tidak akan menurut.(Mereka juga berkata): Tolonglah
dengar, tuan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk, serta (mereka
mengatakan): "Raaeina"; (Tujuan kata-kata mereka yang tersebut) hanya
memutar belitkan perkataan mereka dan mencela agama Islam dan kalaulah
mereka berkata: Kami dengar dan kami taat dan dengarlah serta berilah
perhatian kepada kami, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi
mereka dan lebih betul.Akan tetapi Allah melaknat mereka dengan sebab
kekufuran mereka.Oleh itu, mereka tidak beriman kecuali sedikit sahaja
(di antara mereka).
47. Wahai orang-orang yang telah diberikan Kitab! Berimanlah kamu
dengan apa yang telah Kami turunkan (Al-Quran), yang mengesahkan Kitab-
Kitab yang ada pada kamu, sebelum Kami menyeksa dengan menghapuskan
bentuk muka kamu (sehingga berubah menjadi rata, tidak bermulut,
berhidung dan bermata), lalu Kami menjadikannya sama seperti rupa
sebelah belakangnya atau Kami melaknatkan mereka sebagaimana Kami telah
melaknatkan orang-orang (dari kaum mereka iaitu Yahudi) yang melanggar
larangan bekerja pada hari Sabtu dan (ingatlah) perintah Allah itu
tetap berlaku.
57
48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik
mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua) dan akan mengampunkan dosa
yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan
SyariatNya) dan sesiapa yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang
lain), maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang besar.
49. Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada
orang-orang yang membersihkan (memuji) diri sendiri? (Padahal perkara
itu bukan hak manusia) bahkan Allah jualah yang berhak membersihkan
(memuji) sesiapa yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya) dan
mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasan mereka)
sedikitpun.
50. Lihatlah (wahai Muhammad) betapa beraninya mereka mengada-adakan
perkara-perkara dusta terhadap Allah? Dan cukuplah perbuatan itu
menjadi dosa yang terang nyata.
51. Tidakkah engkau perhatikan (dan merasa pelik wahai Muhammad) kepada
orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari Kitab (Taurat)? Mereka
percaya kepada benda-benda yang disembah yang lain dari Allah dan
kepada Taghut dan mereka pula berkata kepada orang-orang kafir (kaum
musyrik di Mekah) bahawa mereka (kaum musyrik itu) lebih betul jalan
agamanya daripada orang-orang yang beriman (kepada Nabi Muhammad
s.a.w).
52. (Kaum Yahudi yang demikian sikapnya) mereka itulah orang-orang yang
dilaknat oleh Allah dan sesiapa yang dilaknat oleh Allah, maka engkau
tidak sekali-kali akan mendapati sesiapa pun yang boleh menolongnya.
53. Patutkah ada bagi mereka (kaum Yahudi itu) sesuatu bahagian dari
kekuasaan memerintah? (Tidak, bahkan kalau ada) maka sudah tentu mereka
tidak akan memberikan sedikitpun kebaikan kepada manusia.
54. Atau patutkah mereka dengki kepada manusia (Nabi Muhammad dan
umatnya) disebabkan nikmat (pangkat Nabi dan agama Islam) yang telah
diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurniaNya? Kerana
sesungguhnya Kami telahpun memberi kepada keluarga Ibrahim: Kitab
(agama) dan hikmat (pangkat Nabi) dan kami telah memberi kepada mereka
kerajaan yang besar.
55. Maka di antara mereka (kaum Yahudi yang dengki itu) ada yang
beriman kepada (apa yang telah di kurniakan oleh Allah kepada keluarga
Nabi Ibrahim) itu dan ada pula di antara mereka yang berpaling
daripadanya (tidak beriman) dan cukuplah dengan Neraka Jahannam yang
sentiasa menyala-nyala itu (menjadi tempat seksa mereka).
56. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat
keterangan Kami, Kami akan membakar mereka dalam api Neraka.Tiap-tiap
kali kulit mereka masak hangus, Kami gantikan untuk mereka kulit yang
lain supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu dan (ingatlah)
sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
57. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan
masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa
sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.Mereka beroleh dalam
Syurga itu pasangan-pasangan, isteri-isteri yang suci bersih, serta
Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh yang sentiasa dinaungi.
58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis
amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu
menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum
58
dengan adil.Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu.Sesungguhnya Allah sentiasa
Mendengar, lagi sentiasa Melihat.
59. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang
berkuasa) dari kalangan kamu.Kemudian jika kamu berbantah-bantah
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu
mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya
jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.Yang demikian
adalah lebih baik (bagi kamu) dan lebih elok pula kesudahannya.
60. Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad) orang-orang
(munafik) yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran
yang telah diturunkan kepadamu dan kepada (Kitab-kitab) yang telah
diturunkan dahulu daripadamu? Mereka suka hendak berhakim kepada
Taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada
Taghut itu dan Syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan
kesesatan yang amat jauh.
61. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah berhakim kepada hukum
Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dan kepada hukum Rasulullah,
nescaya engkau melihat orang-orang munafik itu berpaling serta
menghalang (manusia) dengan bersungguh-sungguh daripada menghampirimu.
62. Maka bagaimana halnya apabila mereka ditimpa sesuatu kemalangan
disebabkan (kesalahan) yang telah dibuat oleh tangan mereka sendiri,
kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah: Demi Allah, kami
tidak sekali-kali menghendaki melainkan kebaikan dan perdamaian (bagi
kedua pihak yang berbalah).
63. Mereka itulah orang-orang yang diketahui oleh Allah akan apa yang
ada dalam hati mereka, oleh itu berpalinglah engkau daripada mereka dan
nasihatilah mereka, serta katakanlah kepada mereka kata-kata yang boleh
memberi kesan pada hati mereka.
64. Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya dia
ditaati dengan izin Allah dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri
mereka sendiri datang kepadamu (wahai Muhammad) lalu memohon ampun
kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah
mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Mengasihani.
65. Maka demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Mereka tidak disifatkan beriman
sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan
yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati
mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan dan mereka
menerima keputusan itu dengan sepenuhnya.
66. Dan sesungguhnya kalau Kami wajibkan kepada mereka (dengan
perintah): Bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat
kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sedikit
di antara mereka dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat
pengajaran (meliputi suruh dan tegah) yang telah diberikan kepada
mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih
meneguhkan (iman mereka).
67. Dan (setelah mereka berkeadaan demikian), tentulah Kami akan
berikan kepada mereka dari sisi Kami pahala balasan yang amat besar;
68. Dan tentulah Kami pimpin mereka ke jalan yang lurus.
59
69. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya, maka mereka akan
(ditempatkan di Syurga) bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan
nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu Nabi-nabi dan orang-orang
Siddiqiin dan orang-orang yang Syahid, serta orang-orang yang soleh dan
amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan (kepada orang-orang yang
taat).
70. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah dan cukuplah
Allah Yang Maha Mengetahui (akan balasan pahalanya).
71. Wahai orang-orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah
(sebelum kamu menghadapi musuh), kemudian (bila dikehendaki) maralah
(ke medan perang) sepuak demi sepuak atau (jika perlu) maralah serentak
beramai-ramai.
72. Dan sesungguhnya ada di antara kamu: Orang-orang yang sengaja
memberat-beratkan dirinya (juga orang lain, daripada turut mara ke
medan perang).Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan (tercedera atau
terbunuh) dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat
kepadaku, kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka.
73. Dan demi sesungguhnya kalau kamu beroleh limpah kurnia (kemenangan)
dari Allah, sudah tentu dia mengatakan (dengan sesalnya), seolah-olah
tidak ada hubungan kasih mesra antara kamu dengannya: Alangkah baiknya
kalau aku turut serta bersama-sama mereka, supaya aku juga beroleh
kemenangan yang amat besar?
74. Oleh itu, orang-orang (yang beriman) yang mengutamakan kebahagiaan
akhirat daripada (kesenangan) kehidupan dunia, hendaklah mereka
berperang pada jalan Allah (untuk membela Islam) dan sesiapa yang
berperang pada jalan Allah lalu dia mati (gugur Syahid) atau beroleh
kemenangan, maka Kami akan memberi kepadanya pahala yang besar
72. Dan sesungguhnya ada di antara kamu: Orang-orang yang sengaja
memberat-beratkan dirinya (juga orang lain, daripada turut mara ke
medan perang).Kemudian kalau kamu ditimpa kemalangan (tercedera atau
terbunuh) dia berkata: Sesungguhnya Allah telah mengurniakan nikmat
kepadaku, kerana aku tidak turut berperang bersama-sama mereka.
75. Dan apakah yang menghalang kamu (maka kamu) tidak mahu berperang
pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam) dan (untuk
menyelamatkan) orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan
dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu (berdoa dengan) berkata:
Wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri (Mekah) ini, yang
penduduknya (kaum kafir musyrik) yang zalim dan jadikanlah bagi kami
dari pihakMu seorang pemimpin yang mengawal (keselamatan agama kami)
dan jadikanlah bagi kami dari pihakMu seorang pemimpin yang membela
kami (dari ancaman musuh).
76. Orang-orang yang beriman, berperang pada jalan Allah dan orangorang
yang kafir pula berperang pada jalan Taghut (Syaitan).Oleh sebab
itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut Syaitan itu, kerana
sesungguhnya tipu daya Syaitan itu adalah lemah.
77. Tidakkah engkau (hairan) melihat (wahai Muhammad), akan orang-orang
yang (pernah) dikatakan kepada mereka: Tahanlah tangan kamu (daripada
bertindak melancarkan perang yang belum diizinkan) dan dirikanlah
sembahyang serta berikanlah zakat.(Mereka meminta juga hendak
berperang), kemudian apabila mereka diperintahkan berperang, tiba-tiba
sepuak di antara mereka merasa gerun kepada manusia sama seperti mereka
merasa gerun kepada (azab) Allah atau lebih gerun lagi.Lalu mereka
60
(merayu kepada Allah dengan) berkata: Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau
wajibkan kami berperang (pada saat ini)? Mengapa Engkau tidak biarkan
kami hingga ke tempoh yang singkat (iaitu akhir hayat kami)? Katakanlah
(wahai Muhammad): Harta benda yang menjadi kesenangan di dunia ini
adalah sedikit sahaja, (dan akhirnya akan lenyap) dan (balasan) hari
akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang bertakwa (kerana ia
lebih mewah dan kekal selama-lamanya) dan kamu pula tidak akan dianiaya
sedikit pun.
78. Di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu (bila sampai
ajal), sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi
kukuh dan kalau mereka beroleh kebaikan (kemewahan hidup), mereka
berkata: Ini adalah dari sisi Allah dan kalau pula mereka ditimpa
bencana, mereka berkata: Ini adalah dari (sesuatu nahas) yang ada
padamu.Katakanlah (wahai Muhammad): Semuanya itu (kebaikan dan bencana)
adalah (berpunca) dari sisi Allah.Maka apakah yang menyebabkan kaum itu
hampir-hampir tidak memahami perkataan (nasihat dan pengajaran)?
79. Apa jua kebaikan (nikmat kesenangan) yang engkau dapati maka ia
adalah dari Allah dan apa jua bencana yang menimpamu maka ia adalah
dari (kesalahan) dirimu sendiri dan Kami telah mengutus engkau (wahai
Muhammad) kepada seluruh umat manusia sebagai seorang Rasul (yang
membawa rahmat) dan cukuplah Allah menjadi saksi (yang membuktikan
kebenaran hakikat ini).
80. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah
taat kepada Allah dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka (janganlah
engkau berdukacita wahai Muhammad), kerana Kami tidak mengutusmu untuk
menjadi pengawal (yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan).
81. Dan mereka (golongan munafik) berkata: (Kami) taat, kemudian
apabila mereka keluar dari majlismu, segolongan dari mereka memutuskan
pada malam hari satu rancangan yang lain daripada (pengakuan taat) yang
mereka katakan (kepadamu).Sedang Allah (perintahkan malaikat) menulis
apa yang mereka rancangkan itu; maka berpalinglah (wahai Muhammad)
daripada mereka, (janganlah dihiraukan apa yang mereka rancangkan),
serta berserahlah kepada Allah; kerana cukuplah Allah menjadi Pembela
(yang memeliharamu dari angkara mereka).
82. Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-
Quran? Kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah, nescaya
mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya.
83. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan
atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya; padahal kalau mereka
kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri"
(orang-orang yang berkuasa) di antara mereka, tentulah hal itu dapat
diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya
di antara mereka dan jika tidaklah kerana limpah kurnia Allah dan belas
kasihanNya kepada kamu, tentulah kamu (terbabas) menurut Syaitan
kecuali sedikit sahaja (iaitu orang-orang yang teguh imannya dan luas
ilmunya di antara kamu).
84. Oleh itu, berperanglah (wahai Muhammad) pada jalan Allah (untuk
membela Islam dari pencerobohan musuh); engkau tidak diberati selain
daripada kewajipanmu sendiri dan berilah perangsang kepada orang-orang
yang beriman (supaya turut berjuang dengan gagah berani).Mudah-mudahan
Allah menahan bahaya serangan orang-orang yang kafir itu dan (ingatlah)
Allah Amatlah besar kekuatanNya dan Amatlah berat azab seksaNya.
61
85. Sesiapa yang memberikan syafaat yang baik nescaya dia akan
memperoleh bahagian (pahala) daripadanya dan sesiapa yang memberikan
syafaat yang buruk, nescaya dia akan mendapat bahagian (dosa)
daripadanya dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
86. Dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan
hormat (seperti memberi salam), maka balaslah penghormatan itu dengan
yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia (dengan cara yang
sama).Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu.
87. Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan
Dia.Sesungguhnya Dia akan menghimpunkan kamu pada hari kiamat, (hari)
yang tidak ada syak padanya dan siapakah pula yang lebih benar
perkataannya daripada Allah?
88. Maka apakah yang menyebabkan kamu (berpecah) menjadi dua golongan
terhadap kaum munafik itu, padahal Allah telah menjerumuskan mereka (ke
dalam kekufuran) disebabkan apa yang telah mereka usahakan? Adakah kamu
pula hendak memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan
oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka
engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.
89. .Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir sebagaimana mereka telah
menjadi kafir, maka (dengan yang demikian) menjadilah kamu sama seperti
mereka.Oleh itu janganlah kamu mengambil (seorang pun) di antara mereka
menjadi teman rapat kamu, sehingga mereka berhijrah pada jalan Allah
(untuk menegakkan Islam).Kemudian kalau mereka sengaja berpaling
ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu
menemuinya dan jangan sekali-kali kamu mengambil (seorang pun) di
antara mereka menjadi teman rapat atau penolong;
90. Kecuali orang-orang yang pergi (meminta perlindungan) kepada suatu
kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka atau
orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat
hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya dan jika Allah
menghendaki, nescaya Dia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu,
kemudian tentulah mereka memerangi kamu.Dalam pada itu, jika mereka
membiarkan kamu (dengan tidak mengancam atau mengganggu), serta mereka
tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka
Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan (yang membolehkan kamu
memerangi atau menawan) mereka.
91. Kamu juga akan dapati golongan-golongan yang lain (yang pura-pura
Islam) supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu dan (sebaliknya
mereka melahirkan kekufurannya) supaya mereka beroleh aman dari pihak
kaumnya (yang masih kafir).Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah
(pencerobohan), mereka segera terjerumus ke dalamnya.Oleh itu, jika
mereka tidak membiarkan kamu (dan terus mengganggu atau berpihak kepada
musuh) dan (tidak pula) menawarkan perdamaian kepada kamu dan juga
(tidak) menahan tangan mereka (daripada memerangi kamu), maka hendaklah
kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja kamu
menemuinya; kerana merekalah orang-orang yang Kami jadikan bagi kamu
alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya.
92. Dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang
mukmin yang lain, kecuali dengan tidak sengaja dan sesiapa yang
membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka (wajiblah dia
membayar kaffarah) dengan memerdekakan seorang hamba yang beriman serta
membayar "diat" (denda ganti nyawa) yang diserahkan kepada ahlinya
(keluarga si mati), kecuali jika mereka sedekahkan
62
(memaafkannya).Tetapi jika dia (yang terbunuh dengan tidak sengaja)
dari kaum (kafir) yang memusuhi kamu, sedang dia sendiri beriman, maka
(wajiblah si pembunuh membayar kaffarah sahaja dengan) memerdekakan
seorang hamba yang beriman dan jika dia (orang yang terbunuh dengan
tidak sengaja itu) dari kaum (kafir) yang ada ikatan perjanjian setia
di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar "diat" (denda
ganti nyawa) kepada keluarganya serta memerdekakan seorang hamba yang
beriman.Dalam pada itu, sesiapa yang tidak dapat (mencari hamba yang
akan dimerdekakannya), maka hendaklah dia berpuasa dua bulan berturutturut;
(hukum yang tersebut) datangnya dari Allah untuk menerima taubat
(membersihkan diri kamu) dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi
Maha Bijaksana.
93. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka
balasannya ialah Neraka Jahannam, kekal dia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya dan melakanatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang
besar.
94. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) pada
jalan Allah (untuk membela Islam), maka hendaklah kamu menyelidik (apa
jua perkara dengan sebaik-baiknya) dan janganlah kamu (terburu-buru)
mengatakan kepada orang yang menunjukkan kepada kamu sikap damai
(dengan memberi salam atau mengucap dua Kalimah Syahadat): Engkau bukan
orang yang beriman (lalu kamu membunuhnya) dengan tujuan hendak
(mendapat harta bendanya yang merupakan) harta benda kehidupan dunia
(yang tidak kekal).(Janganlah kamu gelap mata kepada daki dunia itu)
kerana di sisi Allah ada disediakan limpah kurnia yang
banyak.Demikianlah juga keadaan kamu dahulu (dapat diketahui oleh orang
lain akan keislaman kamu dengan memberi salam atau mengucap kalimah
Syahadat), lalu Allah mengurniakan nikmatNya kepada kamu.Oleh itu
selidikilah (apa-apa jua lebih dahulu dan janganlah bertindak dengan
terburu-buru).Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati dengan mendalam
akan segala yang kamu lakukan.
95. Tidaklah sama keadaan orang-orang yang duduk (tidak turut
berperang) dari kalangan orang-orang yang beriman selain daripada
orang-orang yang ada keuzuran dengan orang-orang yang berjihad
(berjuang) pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan
jiwanya.Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta benda
dan jiwa mereka atas orang-orang yang tinggal duduk (tidak turut
berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat dan tiap-tiap satu
(dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik
(Syurga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orangorang
yang tinggal duduk (tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu
uzur) dengan pahala yang amat besar;
96. Iaitu beberapa darjat kelebihan daripadaNya dan keampunan serta
rahmat belas kasihan dan (ingatlah) adalah Allah Maha Pengampun, lagi
Maha Mengasihani.
97. Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa
mereka sedang menganiaya diri sendiri (kerana enggan berhijrah untuk
membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka
ditanya oleh malaikat dengan berkata: Apakah yang kamu telah lakukan
mengenai agama kamu? Mereka menjawab: Kami dahulu adalah orang-orang
yang tertindas di bumi.Malaikat bertanya lagi: Tidakkah bumi Allah itu
luas, yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya? Maka orangorang
yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah Neraka
Jahannam dan Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
63
98. Kecuali orang-orang yang lemah (lagi uzur) dari kaum lelaki dan
perempuan serta kanak-kanak, yang tidak berdaya upaya mencari helah
(untuk melepaskan diri) dan tidak pula mengetahui sesuatu jalan (untuk
berhijrah).
99. Maka mereka (yang demikian sifatnya), mudah-mudahan Allah maafkan
mereka dan (ingatlah), Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.
100. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah (untuk membela dan
menegakkan Islam), nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat
berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur dan sesiapa yang keluar
dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan RasulNya,
kemudian dia mati (dalam perjalanan), maka sesungguhnya telah tetap
pahala hijrahnya di sisi Allah dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani.
101. Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa
mengqasarkan (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh
orang-orang kafir.Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang
amat nyata bagi kamu.
102. Dan apabila engkau (wahai Muhammad) berada dalam kalangan mereka
(semasa perang), lalu engkau mendirikan sembahyang dengan (menjadi
imam) mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri (mengerjakan
sembahyang) bersama-samamu dan hendaklah mereka menyandang senjata
masing-masing; kemudian apabila mereka telah sujud, maka hendaklah
mereka berundur ke belakang (untuk menjaga serbuan musuh) dan hendaklah
datang pula puak yang lain (yang kedua) yang belum sembahyang (kerana
menjaga serbuan musuh), maka hendaklah mereka bersembahyang (berjamaah)
bersama-samamu, dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga
serta menyandang senjata masing-masing.Orang-orang kafir memang suka
kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan
jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak dan
tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing, jika kamu
dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit.Dan
hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga.Sesungguhnya Allah telah
menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina.
103. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka
hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau
duduk dan semasa kamu berbaring.Kemudian apabila kamu telah merasa
tenteram (berada dalam keadaan aman) maka dirikanlah sembahyang itu
(dengan sempurna sebagaimana biasa).Sesungguhnya sembahyang itu adalah
satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang
tertentu waktunya.
104. Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh
(yang menceroboh) itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau
mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti
penderitaan kamu; sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka
tidak harapkan (iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak) dan
(ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
105. Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-
Quran) dengan membawa kebenaran, supaya engkau menghukum di antara
manusia menurut apa yang Allah telah tunjukkan kepadamu (melalui
wahyuNya) dan janganlah engkau menjadi pembela bagi orang-orang yang
khianat.
64
106. Dan hendaklah engkau memohon ampun kepada Allah; kerana
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
107. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang
mengkhianati diri mereka sendiri.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada
orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa.
108. Mereka menyembunyikan (kejahatan mereka) daripada manusia, dalam
pada itu mereka tidak menyembunyikan (kejahatan mereka) daripada
Allah.Padahal Allah ada bersama-sama mereka, ketika mereka merancangkan
pada malam hari, kata-kata yang tidak diredhai oleh Allah dan
(ingatlah) Allah sentiasa Meliputi PengetahuanNya akan apa yang mereka
lakukan.
109. Sedarlah! Kamu ini adalah orang-orang (yang telah menyimpang dari
kebenaran), kamu telah berhujah membela mereka (yang bersalah) dalam
kehidupan dunia ini, maka siapakah yang akan berhujah kepada Allah
untuk membela mereka itu pada hari kiamat kelak? Atau siapakah yang
akan menjadi pelindung mereka (dari azab seksa yang disediakan oleh
Allah)?
110. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya dirinya
sendiri (dengan melakukan maksiat) kemudian dia memohon ampun kepada
Allah, nescaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
111. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa maka sesungguhnya dia
hanya mengerjakannya untuk (menjadi bala bencana yang) menimpa dirinya
sendiri dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
112. Dan sesiapa yang melakukan suatu kesalahan atau suatu dosa,
kemudian dia menuduhnya kepada orang yang tidak bersalah, maka
sesungguhnya dia telah memikul kesalahan berbuat dusta dan melakukan
dosa yang amat nyata.
113. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatNya
kepadamu (wahai Muhammad), nescaya berhasillah cita-cita segolongan
dari mereka yang bertujuan hendak menyesatkanmu, padahal mereka tidak
akan menyesatkan melainkan dirinya sendiri dan juga mereka tidak akan
dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikitpun; dan (selain itu) Allah
telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Quran) serta Hikmah (pengetahuan
yang mendalam) dan telah mengajarkanmu apa yang engkau tidak
mengetahuinya dan adalah kurnia Allah yang dilimpahkanNya kepada mu
amatlah besar.
114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali
(bisik-bisikan) orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan
atau mendamaikan di antara manusia dan sesiapa yang berbuat demikian
dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah Kami akan memberi
kepadanya pahala yang amat besar.
115. Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang
nyata kepadanya kebenaran petunjuk (yang dibawanya) dan dia pula
mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, Kami akan
memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya dan
(pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam Neraka
Jahannam dan Neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang
mempersekutukanNya dengan sesuatu (apa jua) dan akan mengampunkan yang
lain daripada kesalahan (syirik) itu bagi sesiapa yang dikehendakiNya
65
(menurut peraturan hukum-hukumNya); dan sesiapa yang mempersekutukan
Allah dengan sesuatu (apa jua), maka sesungguhnya dia telah sesat
dengan kesesatan yang amat jauh.
117. Apa yang mereka sembah yang lain dari Allah itu, hanyalah berhalaberhala
(makhluk-makhluk yang lemah) dan mereka (dengan yang demikian)
tidak menyembah melainkan Syaitan yang derhaka;
118. Yang telah dilaknat oleh Allah dan yang telah mengatakan: Demi
sesungguhnya, aku akan mengambil dari kalangan hamba-hambaMu, bahagian
yang tertentu (untuk menjadi pengikutku);
119. Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari
kebenaran) dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan
angan-angan kosong dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka
(mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka membelah telinga
binatang-binatang itu dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan
Allah dan (ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin
yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah dia dengan
kerugian yang terang nyata.
120. Syaitan sentiasa menjanjikan mereka (dengan janji-janji indah)
serta memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong dan apa yang
dijanjikan oleh Syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata.
121. Mereka itu, tempat akhirnya ialah Neraka Jahannam dan mereka pula
tidak akan dapat melarikan diri daripadanya.
122. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan
masukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa
sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sebagai janji Allah
yang benar dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?
123. (Balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu) tidak akan
didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula
dengan angan-angan ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani).Sesiapa yang
melakukan kejahatan, dia akan dibalas dengan kejahatan itu dan dia pula
tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan
melindunginya dan tidak ada juga yang dapat menolongnya.
124. Dan sesiapa yang mengerjakan amal soleh, dari lelaki atau
perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk Syurga dan
mereka pula tidak akan dianiaya (atau dikurangkan balasannya)
sedikitpun.
125. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang
menyerahkan dirinya kepada Allah (dengan ikhlas), sedang dia berusaha
mengerjakan kebaikan dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus
(yang tetap di atas dasar tauhid); dan (kerana itulah) Allah menjadikan
Nabi Ibrahim kesayanganNya.
126. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di
bumi dan Allah sentiasa Meliputi (pengetahuanNya dan kekuasaanNya) akan
tiap-tiap sesuatu.
127. Dan mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hak
dan kewajipan) kaum perempuan.Katakanlah olehmu: Allah akan memberi
keterangan (fatwa) kepada kamu mengenai mereka dan juga (ada difatwakan
dalam) apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam Kitab (Al-Quran) ini
mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya
apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka dan yang kamu suka
berkahwin dengan mereka dan juga mengenai anak-anak yang lemah (yang
66
masih kecil lagi) dan (kamu juga diwajibkan) supaya menguruskan (hak
dan keperluan) anak-anak yatim dengan adil dan (ingatlah) apa jua
kebaikan yang kamu lakukan (kepada mereka), maka sesungguhnya Allah
sentiasa Mengetahuinya.
128. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya
"nusyuz" (kebencian), atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi
mereka (suami isteri) membuat perdamaian di antara mereka berdua
(secara yang sebaik-baiknya), kerana perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka daripada bercerai-berai); sedang sifat bakhil kedekut (tidak
suka memberi atau bertolak ansur) itu memang tabiat semula jadi yang
ada pada manusia dan jika kamu berlaku baik (dalam pergaulan) dan
mencegah diri (daripada melakukan kezaliman), maka sesungguhnya Allah
Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
129. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri
kamu sekalipun kamu bersungguh-sungguh (hendak melakukannya); oleh itu
janganlah kamu cenderung dengan melampau (berat sebelah kepada isteri
yang kamu sayangi) sehingga kamu biarkan isteri yang lain seperti benda
yang tergantung (di awan-awan); dan jika kamu memperbaiki (keadaan yang
pincang itu) dan memelihara diri (daripada perbuatan yang zalim), maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
130. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan cukupkan (keperluan)
masing-masing dari limpah kurniaNya dan (ingatlah) Allah Maha Luas
limpah kurniaNya, lagi Maha Bijaksana.
131. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di
bumi dan demi sesungguhnya, Kami telah perintahkan orang-orang yang
diberi Kitab dahulu daripada kamu dan juga (perintahkan) kamu, iaitu
hendaklah bertakwa kepada Allah dan jika kamu kufur ingkar, maka
(ketahuilah) sesungguhnya Allah jualah yang memiliki segala yang ada di
langit dan yang ada di bumi dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kaya, lagi
Maha Terpuji.
132. Dan bagi Allah jualah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi
dan cukuplah Allah sebagai Pengawal (yang mentadbirkan dan menguasai
segala-galanya).
133. Jika Allah menghendaki, nescaya Dia musnahkan kamu wahai umat
manusia dan Ia datangkan gantinya dengan umat-umat yang lain dan adalah
Allah Maha Kuasa melakukan yang demikian itu.
134. Sesiapa yang mahukan pahala (balasan) dunia sahaja (maka rugilah
ia), kerana di sisi Allah disediakan pahala (balasan) dunia dan akhirat
dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.
135. Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi orang-orang
yang sentiasa menegakkan keadilan, lagi menjadi saksi (yang menerangkan
kebenaran) kerana Allah, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu
bapa dan kaum kerabat kamu.Kalaulah orang (yang didakwa) itu kaya atau
miskin (maka janganlah kamu terhalang daripada menjadi saksi yang
memperkatakan kebenaran disebabkan kamu bertimbang rasa), kerana Allah
lebih bertimbang rasa kepada keduanya.Oleh itu, janganlah kamu turutkan
hawa nafsu supaya kamu tidak menyeleweng dari keadilan.Dan jika kamu
memutar-balikkan keterangan ataupun enggan (daripada menjadi saksi),
maka sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui dengan mendalam akan apa
yang kamu lakukan.
136. Wahai orang-orang yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah
dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada
67
RasulNya (Muhammad, s.a.w) dan juga kepada Kitab-kitab Suci yang telah
diturunkan dahulu daripada itu dan sesiapa yang kufur ingkar kepada
Allah dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya
dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan
kesesatan yang amat jauh.
137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian mereka kafir,
kemudian mereka beriman semula, kemudian mereka kafir sekali lagi,
kemudian mereka bertambah-tambah lagi dengan kekufuran, Allah tidak
sekali-kali akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak akan memberi
petunjuk hidayat kepada mereka ke jalan yang benar.
138. Sampaikanlah khabar berita kepada orang-orang munafik: Bahawa
sesungguhnya disediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi
sakitnya;
139. (Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman
rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman.Tidaklah patut
mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi
orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu
semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang
dikehendakiNya).
140. Dan sesungguhnya Allah telahpun menurunkan kepada kamu
(perintahNya) di dalam Kitab (Al-Quran), iaitu: Apabila kamu mendengar
ayat-ayat keterangan Allah diingkari dan diejek-ejek (oleh kaum kafir
dan munafik), maka janganlah kamu duduk (bergaul) dengan mereka
sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; kerana
sesungguhnya (jika kamu melakukan yang demikian), tentulah kamu sama
seperti mereka.Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang
munafik dan orang kafir di dalam Neraka Jahannam.
141. (Mereka yang munafik itu ialah) orang-orang yang sentiasa
menunggu-nunggu (berlakunya sesuatu) kepada kamu; maka kalau kamu
mendapat kemenangan dari Allah (dalam sesuatu peperangan), berkatalah
mereka (kepada kamu): Bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu?
(Oleh itu kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan
perang) dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian (yang
menguntungkan dalam peperangan), berkatalah mereka (kepada orang-orang
kafir itu): Bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu
dari (serang balas) orang-orang yang beriman (dengan mendedahkan rahsia
perpaduannya)? Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada
hari kiamat dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman.
142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya (terhadap
agama) Allah (dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir
pada batinnya) dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka (dengan
membiarkan mereka dalam keadaan munafik).Mereka pula apabila berdiri
hendak sembahyang, mereka berdiri dengan malas.Mereka (hanya bertujuan)
riak (memperlihatkan sembahyangnya) kepada manusia (supaya disangka
bahawa mereka orang yang beriman) dan mereka pula tidak mengingati
Allah (dengan mengerjakan sembahyang) melainkan sedikit sekali (jarangjarang).
143. Mereka berkeadaan "muzabzab" (tidak mempunyai pendirian yang
tetap) antara (iman dan kufur) itu; mereka tidak berpihak terus kepada
golongan (kafir) dan tidak pula berpihak kepada golongan (yang beriman)
dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau (wahai Muhammad)
tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya.
68
144. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orangorang
kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang
beriman.Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang nyata bagi
Allah untuk (menyeksa) kamu?
145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan
yang terkebawah sekali dari (lapisan-lapisan dalam) Neraka dan engkau
tidak sekali-kali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka.
146. Kecuali orang-orang yang bertaubat (dari perbuatan munafik itu)
dan memperbaiki amalan mereka (yang salah) dan mereka pula berpegang
teguh kepada (agama) Allah, serta mengerjakan agama mereka dengan
ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersamasama
orang-orang yang beriman (di dalam Syurga); dan Allah akan
memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar.
147. Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur (akan
nikmatNya) serta kamu beriman (kepadaNya)? Dan (ingatlah) Allah
sentiasa Membalas dengan sebaik-baiknya (akan orang-orang yang
bersyukur kepadaNya), lagi Maha Mengetahui (akan hal keadaan mereka).
148. Allah tidak suka kepada perkataan-perkataan buruk yang dikatakan
dengan berterus-terang (untuk mendedahkan kejahatan orang); kecuali
oleh orang yang dianiayakan.Dan (ingatlah) Allah sentiasa Mendengar,
lagi Maha Mengetahui.
149. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikannya atau
kamu memaafkan kesalahan (yang dilakukan terhadap kamu), maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa.
150. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan RasulrasulNya,
dan (orang-orang yang) hendak membeza-bezakan iman mereka di
antara Allah dan Rasul-rasulNya dan (orang-orang yang) berkata: Kami
beriman kepada setengah Rasul-rasul itu dan kufur ingkar kepada
setengahnya yang lain, serta bertujuan hendak mengambil jalan lain
antara iman dan kufur itu:
151. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya dan
Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang
menghina.
152. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan
mereka pula tidak membeza-bezakan (imannya terhadap) seseorang pun di
antara Rasul-rasul itu, (maka) mereka yang demikian, Allah akan memberi
mereka pahala mereka dan (ingatlah) adalah Allah Maha Pengampun, lagi
Maha Mengasihani.
153. Ahli Kitab (kaum Yahudi) meminta kepadamu (wahai Muhammad) supaya
engkau menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit.(Janganlah
engkau merasa pelik), kerana sesungguhnya mereka telah meminta kepada
Nabi Musa lebih besar dari itu.Mereka berkata: (Wahai Musa)
perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata (supaya kami dapat
melihatNya dan percaya kepadaNya).Lalu mereka disambar oleh petir
dengan sebab kezaliman mereka (menderhaka kepada Allah); kemudian
mereka pula menyembah (patung) anak lembu sesudah datang kepada mereka
keterangan-keterangan (mukjizat), lalu Kami maafkan mereka dari
perbuatan yang sedemikian itu (ketika mereka bertaubat) dan Kami telah
memberi kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata (untuk mengalahkan kaum
yang kafir itu).
69
154. Dan Kami telah mengangkat "Gunung Tursina" ke atas mereka
disebabkan (mereka ingkar akan) perjanjian setia mereka (mematuhi
hukum-hukum Taurat) dan Kami perintahkan mereka: Masuklah kamu melalui
pintu (negeri) itu dengan merendah diri dan Kami juga perintahkan
mereka: Janganlah kamu melanggar perintah larangan yang ditentukan pada
hari Sabtu dan Kami telah mengambil daripada mereka perjanjian setia
yang teguh (yang mewajibkan mereka mengerjakan suruhan Allah dan
meninggalkan laranganNya).
155. Maka (Kami laknatkan mereka) dengan sebab mereka mencabuli
perjanjian setia mereka dan mereka kufur ingkar akan ayat-ayat
keterangan Allah dan mereka pula membunuh Nabi-nabi dengan tiada
sesuatu alasan yang benar dan mereka juga mengatakan: Hati kami
tertutup (tidak dapat menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi
Muhammad).(Sebenarnya hati mereka tidak tertutup), bahkan Allah telah
memeteraikan hati mereka disebabkan kekufuran mereka.Oleh itu mereka
tidak beriman kecuali sedikit sahaja (di antaranya).
156. Demikian juga (Kami laknatkan mereka) dengan sebab kekufuran
mereka dan tuduhan mereka terhadap Mariam (dengan tuduhan yang amat
dustanya.
157. Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan:
Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Mariam, Rasul
Allah.Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu
palang salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh
itu seperti Nabi Isa) dan Sesungguhnya orang-orang yang telah
berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam
keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya).Tiada
sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada
mengikut sangkaan semata-mata dan mereka tidak membunuhnya dengan
yakin.
158. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadaNya dan adalah Allah
Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
159. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli Kitab melainkan dia
akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya dan pada hari kiamat kelak
Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka.
160. Maka disebabkan kezaliman yang amat besar dari perbuatan orangorang
Yahudi, Kami haramkan atas mereka makanan yang baik-baik yang
pernah dihalalkan bagi mereka dan disebabkan mereka banyak menghalang
manusia dari jalan Allah.
161. Dan juga (disebabkan) mereka mengambil riba padahal mereka telah
dilarang melakukannya, dan (disebabkan) mereka memakan harta orang
dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya) dan (ingatlah) Kami
telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka, azab
seksa yang tidak terperi sakitnya.
162. Tetapi orang-orang yang teguh serta mendalam ilmu pengetahuannya
di antara mereka dan orang-orang yang beriman, sekaliannya beriman
dengan apa yang telah diturunkan kepadamu (Al-Quran) dan kepada apa
yang telah diturunkan dahulu daripadamu, - khasnya orang-orang yang
mendirikan sembahyang dan orang-orang yang menunaikan zakat, serta yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat; mereka itulah yang Kami akan
berikan kepadanya pahala (balasan) yang amat besar.
163. Sungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu (wahai Muhammad),
sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan Nabi-nabi
70
yang diutus kemudian daripadanya dan Kami juga telah memberikan wahyu
kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub,
serta Nabi-nabi keturunannya dan Nabi Isa dan Nabi Ayub dan Nabi Yunus
dan Nabi Harun dan Nabi Sulaiman; dan juga Kami telah memberikan kepada
Nabi Daud: Kitab Zabur.
164. Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami
ceritakan kepadamu dahulu sebelum ini dan Rasul-rasul yang tidak Kami
ceritakan hal mereka kepadamu dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi
Musa dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan).
165. Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar
gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran (kepada
orang-orang yang kafir dan yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi
manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari
kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu dan
(ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
166. (Orang-orang kafir itu tidak mahu mengakui apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu wahai Muhammad), tetapi Allah sentiasa
menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkanNya
kepadamu.Allah menurunkannya dengan ilmuNya dan malaikat juga turut
menjadi saksi dan cukuplah Allah menjadi saksi (akan kebenaran Al-Quran
ini).
167. Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta menghalang orang-orang
lain dari jalan Allah (agama Islam), sebenarnya mereka telah sesat
dengan kesesatan yang amat jauh.
168. Sesungguhnya orang-orang yang kafir serta berlaku zalim, Allah
tidak sekali-kali akan mengampunkan mereka dan tidak akan menunjukkan
jalan kepada mereka:
169. Selain dari jalan Neraka Jahannam, yang mereka akan kekal di
dalamnya selama-lamanya; dan balasan yang demikian itu adalah mudah
bagi Allah.
170. Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu
Rasul Allah (Muhammad s.a.w) dengan membawa kebenaran dari Tuhan kamu,
maka berimanlah kamu (kerana yang demikian itu) amatlah baiknya bagi
kamu dan jika kamu kufur ingkar (maka kekufuran kamu itu tidak
mendatangkan kerugian apa-apa kepada Allah), kerana sesungguhnya bagi
Allah jualah segala yang ada di langit dan di bumi dan Allah sentiasa
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
171. Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui
batas dalam perkara agama kamu dan janganlah kamu mengatakan sesuatu
terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al Masih Isa Ibni
Mariam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah
disampaikanNya kepada Mariam dan (dia juga tiupan) roh daripadaNya.Maka
berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya dan janganlah kamu
mengatakan: (Tuhan itu) tiga.Berhentilah (daripada mengatakan yang
demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu.Hanyasanya Allah ialah
Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak.Bagi Allah
jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan cukuplah
Allah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya).
172. (Nabi Isa) Al-Masih tidak sekali-kali enggan dan angkuh daripada
menjadi hamba bagi Allah, demikian juga (sikap) malaikat yang sentiasa
berdamping (dengan Allah) dan sesiapa yang enggan dan angkuh daripada
beribadat (menyembah dan memperhambakan diri) kepada Allah, serta dia
71
berlaku sombong takbur, maka Allah akan menghimpunkan mereka semua
kepadaNya.
173. Sesudah itu, orang-orang yang beriman beramal soleh, Allah akan
menyempurnakan bagi mereka pahala (balasan) mereka dan Dia akan
menambahkan lagi limpah kurniaNya kepada mereka.Sebaliknya orang-orang
yang enggan beribadat kepada Allah dan berlaku sombong takbur, maka
Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi
sakitnya dan mereka pula tidak akan memperoleh sesiapa pun - yang lain
dari Allah yang akan menjadi pelindung atau penolong bagi mereka.
174. Wahai sekalian umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada
kamu: Bukti dari Tuhan kamu dan Kami pula telah menurunkan kepada kamu
(Al-Quran sebagai) Nur (cahaya) yang menerangi (segala apa jua yang
membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat
kelak).
175. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang
teguh kepada (ajaran Al-Quran) ini, maka Allah akan memasukkan mereka
ke dalam rahmatNya (yang khas iaitu Syurga) dan limpah kurniaNya (yang
tidak terkira) dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus
(jalan agama Islam), yang membawa kepadaNya.
176. Mereka (orang-orang Islam umatmu) meminta fatwa kepadamu (Wahai
Muhammad mengenai masalah Kalaalah).Katakanlah: Allah memberi fatwa
kepada kamu di dalam perkara Kalaalah itu, iaitu jika seseorang mati
yang tidak mempunyai anak dan dia mempunyai seorang saudara perempuan,
maka bagi saudara perempuan itu satu perdua dari harta yang
ditinggalkan oleh si mati dan dia pula (saudara lelaki itu) mewarisi
(semua harta) saudara perempuannya, jika saudara perempuannya tidak
mempunyai anak.Kalau pula saudara perempuannya itu dua orang, maka
keduanya mendapat dua pertiga dari harta yang di tinggalkan oleh si
mati dan sekiranya mereka (saudara-saudaranya itu) ramai, lelaki dan
perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian dua orang
perempuan.Allah menerangkan (hukum ini) kepada kamu supaya kamu tidak
sesat dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
SURE 5. Al-Maaidah
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah
perjanjian-perjanjian.Dihalalkan bagi kamu (memakan) binatang-binatang
ternak (dan sebagainya), kecuali apa yang akan dibacakan (tentang
haramnya) kepada kamu.(Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya
itu) tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu
dalam keadaan berihram.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang Dia
kehendaki.
2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ingat halal membuat
sesuka hati mengenai syiar-syiar agama Allah dan mengenai bulan-bulan
yang dihormati, dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan (ke
Mekah untuk korban) dan mengenai kalong-kalong binatang hadiah itu dan
mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullah Al-Haram, yang bertujuan
mencari limpah kurnia dari Tuhan mereka (dengan jalan perniagaan) dan
mencari keredaanNya (dengan mengerjakan ibadat Haji di Tanah Suci) dan
apabila kamu telah selesai dari ihram maka bolehlah kamu berburu dan
jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka
pernah menghalangi kamu dari Masjidilharam itu, mendorong kamu
72
menceroboh dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat
kebajikan dan bertakwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada
melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan dan bertakwalah kepada Allah,
kerana sesungguhnya Allah Maha Berat azab seksaNya (bagi sesiapa yang
melanggar perintahNya).
3. Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak
disembelih) dan darah (yang keluar mengalir) dan daging babi (termasuk
semuanya) dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari
Allah dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh
dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk dan yang mati dimakan
binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis
nyawanya) dan yang disembelih atas nama berhala dan (diharamkan juga)
kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah.Yang demikian
itu adalah perbuatan fasik.Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus
asa (daripada memesongkan kamu) dari agama kamu (setelah mereka melihat
perkembangan Islam dan umatnya).Sebab itu janganlah kamu takut dan
gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar
kepadaKu.Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan
Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu
menjadi agama untuk kamu.Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan
(memakan benda-benda yang diharamkan) sedang ia tidak cenderung hendak
melakukan dosa (maka bolehlah dia memakannya), kerana sesungguhnya
Allah maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
4. Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad): Apakah (makanan) yang
dihalalkan bagi mereka? Bagi menjawabnya katakanlah: Dihalalkan bagi
kamu (memakan) yang lazat-lazat serta baik dan (buruan yang ditangkap
oleh) binatang-binatang pemburu yang telah kamu ajar (untuk berburu)
mengikut cara pelatih-pelatih binatang pemburu.Kamu mengajar serta
melatihnya (adab peraturan berburu) sebagaimana yang telah diajarkan
Allah kepada kamu.Oleh itu makanlah dari apa yang mereka tangkap untuk
kamu dan sebutlah nama Allah atasnya (ketika kamu melepaskannya
berburu) dan bertakwalah kepada Allah (dengan memelihara diri dari
memakan yang diharamkan Allah); Sesungguhnya Allah Maha Cepat hitungan
hisabNya.
5. Pada masa ini dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) yang lazatlazat
serta baik-baik.Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang
diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu dan makanan (sembelihan)
kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada
mereka) dan (dihalalkan kamu berkahwin) dengan perempuan-perempuan yang
menjaga kehormatannya di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan
juga perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan
orang-orang yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri
mereka mas kahwinnya, sedang kamu (dengan cara yang demikian), bernikah
bukan berzina dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuanperempuan
simpanan dan sesiapa yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah
dia beriman, maka sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah
dia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.
6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan
sembahyang (padahal kamu berhadas kecil), maka (berwuduklah) iaitu
basuhlah muka kamu, dan kedua belah tangan kamu meliputi siku dan
sapulah sebahagian dari kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu
meliputi buku lali dan jika kamu berjunub (berhadas besar) maka
bersucilah dengan mandi wajib dan jika kamu sakit (tidak boleh kena
air) atau dalam pelayaran atau salah seorang dari kamu datang dari
tempat buang air atau kamu sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat
73
air (untuk berwuduk dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan
tanah (debu) yang bersih, iaitu: Sapulah muka kamu dan kedua belah
tangan kamu dengan tanah debu itu.Allah tidak mahu menjadikan kamu
menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi Dia berkehendak
membersihkan (mensucikan) kamu dan hendak menyempurnakan nikmatNya
kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
7. Dan kenanglah nikmat Allah (yang telah dikurniakanNya) kepada kamu
serta ingatlah perjanjianNya yang telah diikatNya dengan kamu, ketika
kamu berkata: Kami dengar dan kami taat (akan perintah-perintah Allah
dan RasulNya) Dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.
8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa
menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi
menerangkan kebenaran dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap
sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan
keadilan.Hendaklah kamu berlaku adil (kepada sesiapa jua) kerana sikap
adil itu lebih hampir kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu
lakukan.
9. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.
10. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami (Al-
Quran), merekalah ahli Neraka.
11. Wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah (yang telah
dikurniakanNya) kepada kamu ketika kaum (kafir yang memusuhi kamu)
hendak menghulurkan tangannya (untuk menyerang kamu), lalu Allah
menahan tangan mereka daripada (menyerang) kamu.Oleh itu, bertakwalah
kamu kepada Allah dan kepada Allah jualah (sesudah bertakwa itu)
hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri.
12. Dan demi sesungguhnya! Allah telah mengambil perjanjian setia Bani
Israil (supaya mereka menjunjung perintahNya dan menjauhi laranganNya)
dan Kami telah utuskan dari kalangan mereka dua belas ketua (untuk
memimpin golongan masing-masing); dan Allah berfirman (kepada mereka):
Bahawa Aku adalah berserta kamu (memerhati segala-galanya).Demi
sesungguhnya jika kamu dirikan sembahyang, serta kamu tunaikan zakat
dan kamu beriman dengan segala Rasul (utusanku) serta menolong bantu
mereka (dalam menegakkan agama Allah) dan kamu pinjamkan Allah (dengan
sedekah dan berbuat baik pada jalanNya) secara pinjaman yang baik
(bukan kerana riak dan mencari keuntungan dunia), sudah tentu Aku akan
ampunkan dosa-dosa kamu, dan Aku akan masukkan kamu ke dalam Syurga
yang mengalir di bawahnya beberapa sungai.Oleh itu, sesiapa yang kufur
ingkar di antara kamu sesudah yang demikian, maka sesungguhnya sesatlah
dia dari jalan yang betul.
13. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian setia mereka, Kami
laknatkan mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu (tidak
mahu menerima kebenaran).Mereka sentiasa mengubah Kalimah-kalimah (yang
ada di dalam kitab Taurat dengan memutarnya) dari tempat-tempatnya (dan
maksudnya) yang sebenar dan mereka melupakan (meninggalkan) sebahagian
dari apa yang diperingatkan mereka dengannya dan engkau (wahai
Muhammad) sentiasa dapat melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan,
kecuali sedikit dari mereka (yang tidak berlaku khianat).Oleh itu,
maafkanlah mereka (jika mereka sedia bertaubat) dan janganlah
74
dihiraukan kerana sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang
berusaha supaya baik amalannya.
14. Dan di antara orang-orang yang berkata: Bahawa kami ini orang-orang
Nasrani, Kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka
juga melupakan (meninggalkan) sebahagian dari apa yang diperingatkan
mereka dengannya, lalu Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian
di antara mereka, sampai ke hari kiamat dan Allah akan memberitahu
mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan.
15. Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami
(Muhammad, s.a.w) dengan menerangkan kepada kamu banyak dari
(keterangan-keterangan dan hukum-hukum) yang telah kamu sembunyikan
dari Kitab Suci dan Dia memaafkan kamu (dengan tidak mendedahkan)
banyak perkara (yang kamu sembunyikan).Sesungguhnya telah datang kepada
kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah dan sebuah Kitab (Al-
Quran) yang jelas nyata keterangannya.
16. Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan
serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaanNya dan
(dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada
cahaya (iman) yang terang-benderang, dengan izinNya dan (dengannya
juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
17. Demi sesungguhnya, kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawasanya
Allah ialah Al-Masih Ibni Mariam) katakanlah (wahai Muhammad): (Dakwaan
itu tidak benar) kerana siapakah yang dapat menahan (seksa) dari Allah
sedikit jua pun kalau Ia mahu membinasakan Al-Masih Ibni Mariam
berserta ibunya dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya? Dan
(ingatlah) bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan
segala yang ada di antara keduanya.Dia menciptakan apa jua yang
dikehendakiNya dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
18. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata: Kami adalah anak-anak Allah
dan yang amat disayangiNya.Katakanlah (wahai Muhammad): (Kalau betul
demikian), maka mengapakah Dia menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa
kamu? (Sebenarnya bukanlah sebagaimana yang kamu dakwakan) bahkan kamu
semuanya adalah manusia biasa di antara manusia-manusia lain yang
diciptakanNya.Dia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakiNya
(menurut aturan serta hukum SyariatNya), demikian juga Dia menyeksa
sesiapa yang dikehendakiNya dan (ingatlah) bagi Allah jualah kuasa
pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya
dan kepada Allah jualah tempat kembali.
19. Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami
(Muhammad, s.a.w) yang menerangkan kepada kamu (akan syariat Islam)
ketika terputusnya (kedatangan) Rasul-rasul (yang diutus), supaya kamu
tidak (berdalih) dengan berkata (pada hari kiamat): Tidak datang kepada
kami seorang (Rasul) pun pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran
(yang mengingatkan kami).Kerana sesungguhnya telah datang kepada kamu
seorang (rasul) pembawa berita gembira dan juga pembawa amaran dan
(ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
20. Dan (ingatkanlah mereka wahai Muhammad), ketika Nabi Musa berkata
kepada kaumnya: Wahai kaumku! Kenanglah nikmat Allah (Yang diberikan)
kepada kamu ketika Ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang
Nabi dan Dia menjadikan kamu bebas merdeka (setelah kamu diperhamba
oleh Firaun dan orang-orangnya) dan Dia memberikan kepada kamu barang
yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat (yang
ada pada masa itu).
75
21. (Nabi Musa berkata lagi): Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci
(Palestin) yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu (memasukinya)
dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, (kalau kamu undur) maka
kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi (di dunia dan di akhirat).
22. Mereka menjawab: Wahai Musa bahawasanya di negeri itu ada kaum yang
gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga
mereka keluar daripadanya; kemudian jika mereka keluar daripadanya,
maka sesungguhnya kami akan masuk (ke negeri itu).
23. Berkatalah dua lelaki di antara orang-orang yang takut (menyalahi
perintah tuhan), lagi yang telah diberi nikmat (taufik) oleh Allah
kepada keduanya: Seranglah mereka melalui pintu itu, kerana apabila
kamu memasukinya maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang dan
kepada Allah jualah hendaklah kamu berserah (setelah kamu bertindak
menyerang), jika benar kamu orang-orang yang beriman.
24. Mereka (menolak dengan) berkata: Wahai Musa, sesungguhnya kami
tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi kaum itu masih
berada di dalamnya; oleh itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan
perangilah mereka.Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu.
25. Nabi Musa (merayu kepada Allah), katanya: Wahai Tuhan! Sesungguhnya
aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku
(Harun); oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu.
26. Allah berfirman: Sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka
memasukinya - selama empat puluh tahun, mereka akan merayau-rayau
dengan bingungnya (di sepanjang masa yang tersebut) di padang pasir
(Sinai); maka janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang fasik
itu.
27. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua
orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu
ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk
mendampingkan diri kepada Allah).Lalu diterima korban salah seorang di
antaranya (Habil) dan tidak diterima (korban) dari yang lain
(Qabil).Berkata (Qabil): Sesungguhnya aku akan membunuhmu!.(Habil)
menjawab: Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang
bertakwa;
28. Demi sesungguhnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk
membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu
untuk membunuhmu.Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang
mentadbirkan sekalian alam;
29. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan (membawa) dosa
(membunuhku) dan dosamu sendiri.Maka dengan itu menjadilah engkau dari
ahli Neraka, dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim.
30. Maka nafsu jahat (Qabil) mendorongnya (sehingga dia tergamak)
membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya.Oleh itu menjadilah dia dari
golongan orang-orang yang rugi.
31. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya)
mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana
cara menimbus mayat saudaranya.(Qabil) berkata: Wahai celakanya aku!
Alangkah lemah serta bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti
burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku?.Kerana
itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal.
76
32. Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) yang demikian itu kami
tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang
manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau
(kerana) melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah
membunuh manusia semuanya dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup
seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup
manusia semuanya dan demi sesungguhnya, telah datang kepada mereka
Rasul-rasul kami dengan membawa keterangan yang cukup terang; kemudian,
sesungguhnya kebanyakan dari mereka sesudah itu, sungguh-sungguh
menjadi orang-orang yang melampaui batas (melakukan kerosakan) di muka
bumi.
33. Hanyasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya
serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ialah dengan dibalas
bunuh (kalau mereka membunuh sahaja dengan tidak merampas) atau
dipalang (kalau mereka membunuh dan merampas), atau dipotong tangan dan
kaki mereka bersilang (kalau mereka merampas sahaja), atau dibuang
negeri (kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum).Hukuman yang
demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka dan di akhirat
kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar.
34. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menangkapnya,
(mereka terlepas dari hukuman itu).Maka ketahuilah, bahawasanya Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
35. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
carilah yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya
dan meninggalkan laranganNya); dan berjuanglah pada jalan Allah (untuk
menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.
36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kalau (tiap-tiap seorang dari)
mereka mempunyai segala yang ada di muka bumi atau sebanyak itu lagi
bersamanya, untuk mereka menjadikannya penebus diri mereka dari azab
seksa hari kiamat, nescaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka
dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
37. Mereka sentiasa berharap hendak keluar dari api Neraka itu, padahal
mereka tidak sekali-kali akan dapat keluar daripadanya dan bagi mereka
azab seksa yang tetap kekal.
38. Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri maka
(hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab
apa yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah
dari Allah dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
39. Maka sesiapa yang bertaubat sesudah dia melakukan kejahatan (curi)
itu dan memperbaiki amal usahanya, sesungguhnya Allah menerima
taubatnya; kerana Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
40. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah menguasai pemerintahan
langit dan bumi? Dia menyeksakan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut
aturan dan hukum SyariatNya), dan mengampunkan sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut aturan dan hukum SyariatNya).Dan (ingatlah)
Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
41. Wahai Rasul Allah! Janganlah engkau menanggung dukacita disebabkan
orang-orang yang segera menceburkan diri dalam kekufuran, iaitu dari
orang-orang yang berkata dengan mulutnya: Kami tetap beriman, padahal
hatinya tidak beriman; demikian juga dari orang-orang Yahudi, mereka
orang-orang yang sangat suka mendengar berita-berita dusta; mereka
sangat suka mendengar perkataan golongan lain (pendita-pendita Yahudi)
77
yang tidak pernah datang menemuimu; mereka ini mengubah serta meminda
perkataan-perkataan (dalam Kitab Taurat) itu dari tempat-tempatnya yang
sebenar.Mereka berkata: Jika disampaikan kepada kamu hukum seperti ini
maka terimalah ia dan jika tidak disampaikannya kepada kamu, maka
jagalah diri baik-baik dan sesiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya,
maka engkau tidak berkuasa sama sekali (menolak) sesuatu apapun (yang
datang) dari Allah untuknya.Mereka ialah orang-orang yang Allah tidak
mahu membersihkan hati mereka; bagi mereka kehinaan di dunia dan di
akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang besar.
42. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka
memakan segala yang haram (rasuah dan sebagainya).Oleh itu kalau mereka
datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka (dengan apa yang telah
diterangkan oleh Allah) atau berpalinglah dari mereka dan kalau engkau
berpaling dari mereka maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu
sedikitpun dan jika engkau menghukum maka hukumlah di antara mereka
dengan adil; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang
berlaku adil.
43. Dan (sungguh menghairankan), bagaimana mereka meminta keputusan
hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada Kitab Taurat yang
mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu
(dari hukumanmu)? Dan (sebenarnya) mereka itu bukanlah orang-orang yang
beriman.
44. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, yang mengandungi
petunjuk dan cahaya yang menerangi; dengan Kitab itu Nabi-nabi yang
menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi
dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan
hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan
hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu dan mereka pula adalah
menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan).Oleh itu
janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut
kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan
perintahKu) dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu
dengan harga yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lainlain
keuntungan dunia) dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang
telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah
orang-orang yang kafir.
45. Dan kami telah tetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu,
bahawa jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata dan hidung
dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga dan gigi
dibalas dengan gigi dan luka-luka hendaklah dibalas (seimbang).Tetapi
sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus
dosa baginya dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
46. Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Mariam mengikuti jejak langkah
mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat yang
diturunkan sebelumnya dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil,
yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil
mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari Kitab
Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang
yang (hendak) bertakwa.
47. Dan hendaklah Ahli Kitab Injil menghukum dengan apa yang telah
diturunkan oleh Allah di dalamnya dan sesiapa yang tidak menghukum
dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orangorang
yang fasik.
78
48. Dan Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab (Al-Quran) dengan
membawa kebenaran, untuk mengesahkan benarnya Kitab-kitab Suci yang
telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta
mengawasinya.Maka jalankanlah hukum di antara mereka (Ahli Kitab) itu
dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah (kepadamu) dan janganlah
engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka (dengan menyeleweng) dari
apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran.Bagi tiap-tiap umat yang
ada di antara kamu, Kami jadikan (tetapkan) suatu Syariat dan jalan
agama (yang wajib diikuti oleh masing-masing) dan kalau Allah
menghendaki nescaya Dia menjadikan kamu satu umat (yang bersatu dalam
agama yang satu), tetapi Dia hendak menguji kamu (dalam menjalankan)
apa yang telah disampaikan kepada kamu.Oleh itu berlumba-lumbalah kamu
membuat kebaikan (beriman dan beramal soleh).Kepada Allah jualah tempat
kembali kamu semuanya, maka Dia akan memberitahu kamu apa yang kamu
berselisihan padanya.
49. Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa
yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak
hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak
memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah
kepadamu.Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah
itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan
sebab setengah dari dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari
umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik.
50. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi kepada hukum-hukum
jahiliah? Padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada
sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih baik dari Allah.
51. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orangorang
Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat kerana setengah mereka
menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain dan sesiapa di antara
kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia
adalah dari golongan mereka itu.Sesungguhnya Allah tidak memberikan
petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim.
52. Dalam pada itu, engkau lihat orang-orang (munafik) yang ada
penyakit dalam hatinya segera berusaha mendampingkan diri kepada mereka
(Yahudi dan Nasrani), sambil berkata: Kami takut bahawa kami akan
ditimpa bencana (yang memaksa kami meminta pertolongan mereka).Mudahmudahan
Allah akan mendatangkan kemenangan (kepada RasulNya dan umat
Islam) atau mendatangkan sesuatu hukuman dari sisiNya (terhadap
golongan yang munafik itu); maka sebab itu mereka akan menyesal
mengenai apa yang telah mereka sembunyikan dalam hatinya.
53. Dan (telatah kaum munafik itu menjadikan) orang-orang yang beriman
berkata: Adakah mereka ini orang-orang yang bersumpah dengan nama
Allah, dengan sebenar-benar sumpahnya, bahawa mereka benar-benar
menyertai dan menolong kamu? Telah gugurlah amal-amal mereka, lalu
menjadilah mereka: Orang-orang yang rugi.
54. Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling
tadah dari agamanya (jadi murtad), maka Allah akan mendatangkan suatu
kaum yang Dia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula
bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku
tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan
bersungguh-sungguh pada jalan Allah dan mereka tidak takut kepada
celaan orang yang mencela.Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah
yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha
Luas limpah kurniaNya, lagi Meliputi PengetahuanNya.
79
55. Sesungguhnya Penolong kamu hanyalah Allah dan RasulNya, serta
orang-orang yang beriman, yang mendirikan sembahyang dan menunaikan
zakat, sedang mereka rukuk (tunduk menjunjung perintah Allah).
56. Dan sesiapa yang menjadikan Allah dan rasulnya serta orang-orang
yang beriman itu penolongnya (maka berjayalah dia), kerana sesungguhnya
golongan (yang berpegang kepada agama) Allah, itulah yang tetap menang.
57. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orangorang
yang menjadikan agama kamu sebagai ejek-ejekan dan permainan dari
orang-orang yang telah diberikan Kitab sebelum kamu dan orang-orang
kafir musyrik itu: Menjadi penolong-penolong dan bertakwalah kepada
Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman.
58. Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang,
mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan.Yang
demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal.
59. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak mencela
dan menyalahkan kami melainkan kerana kami beriman kepada Allah dan
beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, serta beriman kepada
apa yang diturunkan sebelum itu, dan kerana kebanyakan kamu
sesungguhnya adalah orang-orang yang fasik.
60. Katakanlah: Mahukah, aku khabarkan kepada kamu tentang yang lebih
buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian itu? Ialah orangorang
yang dilaknat oleh Allah dan dimurkaiNya dan orang-orang yang
dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah
Taghut.Mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat
dari jalan yang betul.
61. Dan apabila mereka (orang-orang Yahudi atau munafik itu) datang
kepada kamu, mereka berkata: Kami telah beriman.Padahal sesungguhnya
mereka itu masuk menemui kamu dengan kekufurannya dan sesungguhnya
mereka keluar (dari sisi kamu) dengan kekufurannya juga dan (hendaklah
mereka ingat), Allah lebih mengetahui akan apa yang mereka sembunyikan.
62. Dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlumba-lumba pada
melakukan dosa dan pencerobohan serta memakan yang haram.Demi
sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah lakukan.
63. Alangkah baiknya kalau ketua-ketua agama dan pendita-pendita mereka
melarang mereka dari mengeluarkan perkataan-perkataan yang dusta dan
dari memakan yang haram? Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka
telah kerjakan.
64. Dan orang-orang Yahudi itu berkata: Tangan Allah terbelenggu
(bakhil, kikir), tangan merekalah yang terbelenggu dan mereka pula
dilaknat dengan sebab apa yang mereka telah katakan itu, bahkan kedua
tangan Allah sentiasa terbuka (nikmat dan kurniaNya luas melimpahlimpah).
Dia belanjakan (limpahkan) sebagaimana yang Dia kehendaki dan
demi sesungguhnya, apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu itu
akan menjadikan kebanyakan dari mereka bertambah derhaka dan kufur dan
Kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga
hari kiamat.Tiap-tiap kali mereka menyalakan api peperangan, Allah
memadamkannya dan mereka pula terus-menerus melakukan kerosakan di muka
bumi, sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan
kerosakan.
80
65. Dan sekiranya Ahli Kitab itu beriman dan bertakwa tentulah Kami
akan hapuskan dari mereka kejahatan-kejahatan mereka dan tentulah Kami
akan masukkan mereka ke dalam Syurga-syurga yang penuh nikmat.
66. Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan (menjalankan
perintah-perintah Allah dalam) Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan
kepada mereka dari Tuhan mereka (Al-Quran), nescaya mereka akan makan
(yang mewah) dari atas mereka (langit) dan dari bawah kaki mereka
(bumi).Di antara mereka ada sepuak yang adil dan kebanyakan dari
mereka, buruk keji amal perbuatannya.
67. Wahai Rasul Allah! Sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu
dari Tuhanmu dan jika engkau tidak melakukannya (dengan menyampaikan
semuanya), maka bermakna tiadalah engkau menyampaikan perutusanNya dan
Allah jualah akan memeliharamu dari (kejahatan) manusia.Sesungguhnya
Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang kafir.
68. Katakanlah: Wahai Ahli Kitab! Kamu tidak dikira mempunyai sesuatu
agama sehingga kamu tegakkan ajaran Kitab-kitab Taurat dan Injil (yang
membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad) dan apa yang diturunkan
kepada kamu dari Tuhan kamu (iaitu Al-Quran) Dan demi sesungguhnya, apa
yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dari Tuhanmu itu, akan
menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka.Oleh itu
janganlah engkau berdukacita terhadap kaum yang kafir itu.
69. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan
orang-orang Saabiein dan orang-orang Nasrani sesiapa sahaja di antara
mereka yang beriman kepada Allah (dan segala RasulNya meliputi Nabi
Muhammad s.a.w) dan (beriman kepada) hari akhirat serta beramal soleh,
maka tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak
baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berdukacita.
70. Demi sesungguhnya! Kami telah mengambil perjanjian setia dari Bani
Israil dan Kami telah utuskan kepada mereka beberapa orang
Rasul.(Tetapi) tiap-tiap kali datang seorang Rasul kepada mereka dengan
membawa apa yang tidak disukai oleh hawa nafsu mereka, mereka dustakan
sebahagian dari Rasul-rasul itu, dan mereka bunuh yang sebahagian lagi.
71. Dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang
bencana, lalu mereka membutakan mata dan memekakkan telinga, kemudian
Allah menerima taubat mereka, setelah itu kebanyakan dari mereka
membutakan mata dan memekakkan telinga lagi.Padahal Allah Maha Melihat
akan apa yang mereka lakukan.
72. Demi sesungguhnya! Telah kafirlah orang-orang yang berkata:
Bahawasanya Allah ialah Al-Masih Ibni Mariam.Padahal Al-Masih sendiri
berkata: Wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu,
bahawasanya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang
lain, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya Syurga dan tempat
kembalinya ialah Neraka dan tiadalah seorang penolong pun bagi orangorang
yang berlaku zalim.
73. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata:
Bahawasanya Allah ialah salah satu dari tiga tuhan.Padahal tiada Tuhan
(yang berhak disembah) melainkan Tuhan Yang Maha Esa dan jika mereka
tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, sudah tentu orangorang
yang kafir dari antara mereka akan dikenakan azab seksa yang
tidak terperi sakitnya.
74. Oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon
keampunannya (sesudah mereka mendengar keterangan-keterangan tentang
81
kepercayaan mereka yang salah dan balasan seksanya)? Padahal Allah Maha
pengampun, lagi Maha Mengasihani.
75. Tiadalah Al-Masih Ibni Mariam itu melainkan seorang Rasul yang
telah terdahulu sebelumnya beberapa orang Rasul dan ibunya seorang
perempuan yang amat benar, mereka berdua adalah memakan makanan
(seperti kamu juga).Lihatlah bagaimana kami jelaskan kepada mereka
(ahli kitab itu) keterangan-keterangan (yang tegas yang menunjukkan
kesesatan mereka), kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan (oleh
hawa nafsu mereka dari menerima kebenaran yang jelas nyata itu).
76. Katakanlah (wahai Muhammad): Patutkah kamu menyembah sesuatu yang
lain dari Allah, yang tidak berkuasa memberi mudarat kepada kamu dan
tidak juga berkuasa memberi manfaat? Padahal Allah Yang Maha Mendengar,
lagi Maha Mengetahui.
77. Katakanlah: Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampau dalam agama
kamu secara yang tidak benar dan janganlah kamu menurut hawa nafsu
suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak
manusia dan juga (sekarang) mereka telah tersesat (jauh) dari jalan
yang betul.
78. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israil telah dilaknat (di dalam
Kitab-kitab Zabur dan Injil) melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa Ibni
Mariam.Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan selalu
menceroboh.
79. Mereka sentiasa tidak berlarang-larangan (sesama sendiri) dari
perbuatan mungkar (derhaka dan ceroboh), yang mereka lakukan.Demi
sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka telah lakukan.
80. Engkau melihat banyak dari mereka menjadikan orang-orang kafir
(musyrik) teman rapat mereka.Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa
yang mereka sediakan bagi diri mereka (pada hari akhirat kelak) iaitu
kemurkaan Allah menimpa mereka, dan mereka pula tetap kekal di dalam
azab (Neraka).
81. Sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa
yang diturunkan kepadanya nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang
(musyrik) sebagai teman rapat, akan tetapi kebanyakan dari mereka
adalah orang-orang fasik.
82. Demi sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) akan dapati manusia yang
keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orangorang
Yahudi dan orang-orang musyrik dan demi sesungguhnya engkau akan
dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang
yang beriman ialah orang-orang yang berkata: Bahawa kami ini ialah
orang-orang Nasrani yang demikian itu, disebabkan ada di antara mereka
pendita-pendita dan ahli-ahli ibadat, dan kerana mereka pula tidak
berlaku sombong.
83. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada
Rasulullah (Muhammad, s.a.w), engkau melihat mata mereka mencucurkan
air mata disebabkan apa yang mereka ketahui (melalui Kitab mereka) dari
kebenaran (Al-Quran), sambil mereka berkata: Wahai Tuhan kami, kami
beriman (kepada Nabi Muhammad dan Kitab Suci Al-Quran), oleh itu
tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi (yang
mengakui kebenaran Nabi Muhammad s.a.w).
84. Dan tidak ada sebab bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada
kebenaran (Al-Quran) yang sampai kepada kami, padahal kami ingin
82
(dengan sepenuh-penuh harapan), supaya Tuhan kami memasukkan kami (ke
dalam Syurga) bersama-sama orang-orang yang soleh.
85. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan (pengakuan
iman yang ikhlas) yang telah mereka ucapkan, (iaitu mereka dibalas
dengan) Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka pula
tetap kekal di dalamnya.Dan yang demikian itu, adalah balasan orangorang
yang berusaha berbuat kebaikan.
86. Dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat
keterangan Kami, mereka itulah ahli Neraka.
87. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan benda-benda
yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu dan janganlah
kamu melampaui batas (pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu);
kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui
batas.
88. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu,
iaitu yang halal lagi baik dan bertakwalah kepada Allah yang kepadaNya
sahaja kamu beriman.
89. Kamu tidak dikira salah oleh Allah tentang sumpah-sumpah kamu yang
tidak disengajakan (untuk bersumpah), akan tetapi kamu dikira salah
olehNya dengan sebab sumpah yang sengaja kamu buat dengan bersungguhsungguh.
Maka bayaran dendanya ialah memberi makan sepuluh orang miskin
dari jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada
keluarga kamu atau memberi pakaian untuk mereka, atau memerdekakan
seorang hamba.Kemudian sesiapa yang tidak dapat (menunaikan denda yang
tersebut), maka hendaklah dia berpuasa tiga hari.Yang demikian itu
ialah denda penebus sumpah kamu apabila kamu bersumpah dan jagalah
peliharalah sumpah kamu.Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayatayatNya
(hukum-hukum agamaNya) supaya kamu bersyukur.
90. Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak dan judi
dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak
panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan.Oleh itu
hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.
91. Sesungguhnya Syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan
mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada
mengerjakan sembahyang.Oleh itu, mahukah kamu berhenti (daripada
melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih
berdegil)?
92. Dan taatlah kamu kepada Allah serta taatlah kepada Rasul Allah dan
awaslah (janganlah sampai menyalahi perintah Allah dan RasulNya).Oleh
itu, jika kamu berpaling (enggan menurut apa yang diperintahkan itu),
maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kami hanyalah
menyampaikan (perintah-perintah) dengan jelas nyata.
93. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal
yang soleh pada apa yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka
bertakwa dan beriman serta mengerjakan amal yang soleh, kemudian mereka
tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap bertakwa dan berbuat
kebajikan; kerana Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya.
94. Wahai orang-orang yang beriman! Demi sesungguhnya Allah akan
menguji kamu (semasa kamu berihram) dengan sesuatu dari binatang buruan
83
yang mudah ditangkap oleh tangan kamu dan (mudah terkena) tikaman
lembing-lembing kamu, supaya Allah ketahui wujudnya sesiapa yang takut
kepadaNya semasa dia tidak melihatNya semasa dia tidak dilihat
orang.Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian maka
baginya azab yang tidak terperi sakitnya.
95. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh binatangbinatang
buruan ketika kamu sedang berihram dan sesiapa di antara kamu
yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya (menggantinya) dengan
binatang ternak yang sama dengan binatang buruan yang dibunuh itu, yang
ditetapkan hukumnya oleh dua orang yang adil di antara kamu, sebagai
hadiah yang disampaikan ke Kaabah (untuk disembelih dan dibahagikan
kepada fakir miskin di Tanah Suci) atau bayaran kaffarah, iaitu memberi
makan orang-orang miskin atau berpuasa sebanyak bilangan cupak yang
diberikan kepada orang miskin; supaya dapat dia merasai kesan yang
buruk dari perbuatannya.Allah maafkan apa yang telah lalu dan sesiapa
yang mengulangi (kesalahan itu) maka Allah akan menyeksanya dan
(ingatlah) Allah Maha Kuasa, lagi Berkuasa membalas dengan azab seksa.
96. Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan yang didapati
dari laut, sebagai bekalan bagi kamu (untuk dinikmati kelazatannya) dan
juga bagi orang-orang yang dalam pelayaran; tetapi diharamkan atas kamu
memburu binatang buruan darat selama kamu sedang berihram.Oleh itu,
bertakwalah kepada Allah, yang kepadaNya kamu akan dihimpunkan.
97. Allah menjadikan Kaabah, rumah yang mulia itu, sebagai tempat
tumpuan manusia (untuk menjalankan ibadat dan hal-hal hidup), demikian
juga bulan-bulan yang mulia dan binatang-binatang korban dan kalongkalong
binatang korban itu.Yang demikian itu, supaya kamu ketahui
bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi dan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan
tiap-tiap sesuatu.
98. Ketahuilah oleh kamu, bahawasanya Allah Maha berat azab seksaNya
(kepada orang yang kufur dan derhaka) dan bahawasanya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi orang yang mengerjakan suruhanNya
dan meninggalkan laranganNya).
99. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain
daripada menyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja dan Allah
sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu
sembunyikan.
100. Katakanlah (wahai Muhammad): Tidak sama yang buruk dengan yang
baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu.Oleh itu
bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya
kamu berjaya.
101. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu bertanyakan (kepada
Nabi) perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan
menyusahkan kamu dan jika kamu bertanya mengenainya ketika diturunkan
Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepada kamu.Allah maafkan (kamu)
dari (kesalahan bertanyakan) perkara-perkara itu (yang tidak dinyatakan
di dalam Al-Quran); kerana Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyabar.
102. Sesungguhnya perkara-perkara yang serupa itu pernah ditanyakan
(kepada Nabi mereka) oleh suatu kaum dahulu sebelum kamu, kemudian
mereka menjadi kafir dengan sebab pertanyaan itu (kerana setelah
diterangkan, mereka tidak menerimanya).
84
103. Allah tidak sekali-kali mensyariatkan Bahirah, tidak juga
Saa'ibah, tidak juga Wasilah dan tidak juga Haam.Akan tetapi orangorang
kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah
dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirannya
104. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Marilah menurut kepada apa
yang telah diturunkan oleh Allah (Al-Quran) dan kepada RasulNya (yang
menyampaikannya), mereka menjawab: Cukuplah bagi kami apa yang kami
dapati datuk nenek kami mengerjakannya.Adakah (mereka akan menurut
juga) sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak
pula mendapat hidayat petunjuk?
105. Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah sahaja diri kamu (dari
melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah).Orang-orang yang sesat
tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah
mendapat hidayat petunjuk (taat mengerjakan suruhan Allah dan
meninggalkan laranganNya).Kepada Allah jualah tempat kembali kamu
semuanya, kemudian Dia akan menerangkan kepada kamu (balasan) apa yang
kamu telah lakukan.
106. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang di antara
kamu hampir mati, ketika (dia mahu) berwasiat, hendaklah wasiatnya itu
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain
(yang bukan seagama) dengan kamu, jika kamu dalam pelayaran di muka
bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut.Kalau kamu raguragu
tentang kejujuran kedua saksi itu, (hendaklah) kamu tahan mereka
sesudah selesai sembahyang, kemudian mereka (disuruh) bersumpah dengan
nama Allah (dengan berkata: Demi Allah) kami tidak akan menjual sumpah
kami untuk mendapat sesuatu harta benda, walaupun orang itu dari kaum
kerabat dan kami tidak menyembunyikan (keterangan yang kami ketahui)
sebagai saksi (sebagaimana yang diperintahkan oleh) Allah, (kerana jika
kami menyembunyikannya) tentulah kami dengan itu termasuk dalam
golongan orang-orang yang berdosa.
107. Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu (sesudah bersumpah)
ada melakukan dosa (kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara
yang mereka menjadi saksi itu), maka hendaklah dua orang yang lain
menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati lebih dekat, yang
lebih berhak (menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya),
kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah (dengan berkata): Demi
sesungguhnya, persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian
kedua saksi itu (yang telah nyata berdusta) dan kami tidak melampaui
batas, (kerana jika kami berbuat demikian) tentulah kami dengan itu
termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.
108. (Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi) yang tersebut itu adalah
jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan persaksian
menurut cara yang sebenarnya atau untuk mereka merasa takut akan
ditolak sumpah mereka (kepada waris-waris si mati) sesudah mereka
bersumpah (yang akan mendedahkan kecurangan mereka).Oleh itu
bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh (segala
perintahNya) dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayat petunjuk kepada
kaum yang fasik.
109. (Ingatlah) hari (kiamat yang padanya) Allah menghimpunkan RasulrasulNya
lalu bertanya: Apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu
(oleh umat-umat kamu dahulu, ketika kamu menyampaikan seruan agama
Allah)? Rasul-rasul itu menjawab: Tidak ada bagi kami pengetahuan yang
sah tentang itu, (pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagiMu),
85
kerana sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha Mengetahui akan segala
perkara yang ghaib.
110. (Ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa Ibni Mariam!
Kenanglah nikmatKu kepadamu dan kepada ibumu, ketika Aku menguatkanmu
dengan Rohulqudus (Jibril), iaitu engkau dapat berkata-kata dengan
manusia (semasa engkau masih kecil) dalam buaian dan sesudah dewasa dan
(ingatlah) ketika Aku mengajarmu menulis membaca dan hikmat
pengetahuan, khasnya Kitab Taurat dan Kitab Injil dan (ingatlah) ketika
engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinKu, kemudian
engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku
dan (ingatlah ketika) engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak
dengan izinku dan (ingatlah) ketika engkau menghidupkan orang-orang
yang mati dengan izinKu dan (ingatlah) ketika Aku menghalangi Bani
Israil daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan
membawa keterangan-keterangan (mukjizat), lalu orang-orang yang kafir
di antara mereka berkata: Bahawa ini hanyalah sihir yang terang nyata.
111. Dan (ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada orang-orang Hawariyyiin
(sahabat-sahabat karib nabi Isa): Berimanlah kamu kepadaku dan kepada
RasulKu! Mereka menjawab: Kami telah beriman dan saksikanlah, bahawa
sesungguhnya kami orang-orang Islam (yang menyerah diri kepada Allah).
112. Dan (ingatlah) ketika orang-orang Hawariyyiin berkata: Wahai Isa
Ibni Mariam! Dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami
satu hidangan dari langit? Nabi Isa menjawab: Bertakwalah kamu kepada
Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman.
113. Mereka berkata: Kami hanya ingin hendak makan dari hidangan itu
(untuk mengambil berkat) dan supaya tenang tenteram hati kami dan juga
supaya kami ketahui dengan yakin, bahawa sesungguhnya engkau telah
berkata benar kepada kami, dan supaya menjadilah kami orang-orang yang
menyaksikannya sendiri.
114. Isa Ibni Mariam (pun berdoalah ke hadrat Allah dengan) berkata: Ya
Allah, Tuhan kami! Turunkanlah kiranya kepada kami satu hidangan dari
langit, untuk menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi kami yang ada
hari ini dan bagi orang-orang kami yang datang kemudian dan sebagai
satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkan kebesaran dan
kekuasaanMu) dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana Engkau jualah
sebaik-baik Pemberi rezeki.
115. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu
berulang-ulang kepada kamu, kemudian sesiapa di antara kamu kufur
ingkar sesudah (turunnya hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan
menyeksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah Aku seksakan
seseorang pun dari sekalian makhluk.
116. Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Wahai Isa Ibni Mariam!
Engkaukah yang berkata kepada manusia: Jadikanlah daku dan ibuku dua
tuhan selain dari Allah? Nabi Isa menjawab: Maha Suci Engkau (wahai
Tuhan)! Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak
(mengatakannya).Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah Engkau telah
mengetahuinya.Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku
tidak mengetahui apa yang ada pada diriMu; kerana sesungguhnya Engkau
jualah Yang Maha Mengetahui perkara-perkara yang ghaib.
117. Aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang Engkau
perintahkan kepadaku mengatakannya, iaitu: Sembahlah kamu akan Allah,
Tuhanku dan Tuhan kamu dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka
86
(dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah) selama aku
berada dalam kalangan mereka; kemudian apabila Engkau sempurnakan
tempohku, menjadilah Engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka dan
Engkau jualah yang menjadi Saksi atas tiap-tiap sesuatu.
118. Jika Engkau menyeksa mereka, (maka tidak ada yang menghalanginya)
kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu dan jika Engkau
mengampunkan mereka, maka sesungguhnya Engkaulah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
119. Allah berfirman: Inilah hari (kiamat) yang (padanya) orang-orang
yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) mendapat manfaat dari
kebenaran mereka; mereka beroleh Syurga-syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.Allah
reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia.Itulah kejayaan yang
amat besar.
120. Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang
ada padanya; dan Dialah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Sura 6. Al-An'aam
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan
menjadikan gelap dan terang; dalam pada itu, orang-orang kafir
menyamakan (sesuatu yang lain) dengan tuhan mereka.
2. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia tentukan ajal
(kematian kamu) dan satu ajal lagi yang tertentu di sisiNya (iaitu masa
yang telah ditetapkan untuk dibangkitkan kamu semula pada hari kiamat);
dalam pada itu, kamu masih ragu-ragu (tentang hari pembalasan).
3. Dan Dialah Allah (yang disembah dan diakui kekuasaanNya) di langit
dan di bumi; Dia Mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu
lahirkan dan Dia juga Mengetahui apa yang kamu usahakan.
4. Dan tidak ada sesuatu keterangan yang sampai kepada mereka (yang
kafir) dari keterangan-keterangan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu
berpaling daripadanya (enggan menerimanya).
5. Sesungguhnya mereka telah mendustakan kebenaran (Al-Quran) ketika ia
sampai kepada mereka.Oleh itu, akan datanglah kepada mereka berita
(yang membuktikan kebenaran) apa yang mereka selalu ejek-ejek itu
(iaitu mereka akan ditimpa bala bencana).
6. Tidakkah mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat
yang telah Kami binasakan sebelum mereka, padahal (umat-umat itu) telah
Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi (dengan kekuasaan dan
kemewahan) yang tidak Kami berikan kepada kamu dan Kami turunkan hujan
atas mereka dengan lebatnya dan Kami jadikan sungai-sungai mengalir di
bawah mereka, kemudian Kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka
dan Kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain?
7. Dan kalau Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) sebuah kitab (yang
bertulis) pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka,
nescaya orang-orang yang kafir itu berkata: Ini tidak lain, hanyalah
sihir yang terang nyata.
8. Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya?
padahal kalau Kami turunkan malaikat nescaya selesailah perkara itu
87
(kerana mereka tetap berdegil dan tidak akan beriman), kemudian mereka
tidak diberi tempoh (lalu dibinasakan dengan bala bencana secara
mengejut).
9. Dan kalau (Rasul) itu Kami jadikan malaikat, tentulah Kami jadikan
dia berupa seorang lelaki (supaya mereka dapat melihatnya) dan tentulah
Kami (dengan yang demikian) menyebabkan mereka kesamaran sebagaimana
mereka sengaja membuat-buat kesamaran (tentang kebenaran Nabi Muhammad
s.a.w).
10. Dan demi sesungguhnya! Telah diperolok-olok beberapa Rasul
sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka
ditimpakan (balasan azab) bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan
itu.
11. Katakanlah (wahai Muhammad): Mengembaralah kamu di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana akibat buruk (yang menimpa) orangorang
yang mendustakan (Rasul-rasul) itu.
12. Bertanyalah (wahai muhammad): Hak milik siapakah segala yang ada di
langit dan di bumi? Katakanlah: (Semuanya itu) adalah milik Allah.Dia
telah menetapkan atas diriNya memberi rahmat.Demi sesungguhnya Dia akan
menghimpunkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada sebarang syak
padanya.Orang-orang yang merugikan diri sendiri (dengan mensia-siakan
pengurniaan Allah), maka mereka (dengan sebab yang tersebut) tidak
beriman.
13. Dan bagi Allah jualah apa yang ada pada waktu malam dan siang dan
Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
14. Katakanlah (wahai Muhammad): Patutkah aku mengambil (memilih)
pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia
pula yang memberi makan dan bukan Dia yang diberi makan? Katakanlah:
Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali
menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan dengan
firmanNya): Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang
musyrik itu.
15. Katakanlah: Sesungguhnya aku takut jika aku derhaka kepada Tuhanku,
(akan dikenakan) azab hari yang besar (hari kiamat).
16. Sesiapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka
sesugguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya dan itulah kejayaan
yang jelas nyata.
17. Dan jika Allah mengenakan (menimpakan) engkau dengan bahaya
bencana, maka tidak ada sesiapa pun yang dapat menghapuskannya
melainkan Dia sendiri dan jika Dia mengenakan (melimpahkan) engkau
dengan kebaikan, maka Dia adalah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
18. Dan Dialah yang Berkuasa atas sekalian hambaNya (dengan tadbir dan
takdir); dan Dialah Yang Maha Bijaksana serta Amat Mendalam
PengetahuanNya.
19. Bertanyalah (wahai Muhammad): Apakah sesuatu yang lebih besar
persaksiannya? (Bagi menjawabnya) katakanlah: Allah menjadi Saksi
antaraku dengan kamu dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya aku
memberi amaran dengannya kepada kamu dan juga (kepada) sesiapa yang
telah sampai kepadanya seruan Al-Quran itu.Adakah kamu sungguh-sungguh
mengakui bahawa ada beberapa tuhan yang lain bersama-sama Allah?
Katakanlah: Aku tidak mengakuinya.Katakanlah lagi: Hanyasanya Dialah
88
sahaja Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku adalah berlepas diri
dari apa yang kamu sekutukan (dengan Allah Azza Wa Jalla).
20. Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami berikan kitab
kepada mereka, mereka mengenalinya (Nabi Muhammad), sebagaimana mereka
mengenali anak-anak mereka sendiri.Orang-orang yang merugikan diri
sendiri (dengan mensia-siakan pengurniaan Allah), maka mereka (dengan
sebab yang tersebut) tidak beriman.
21. Dan siapakah lagi yang lebih aniaya dari orang yang mengada-adakan
perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayatayat
keteranganNya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan
berjaya.
22. Dan (ingatlah), hari (kiamat yang padanya) Kami himpunkan mereka
semua, kemudian Kami berfirman kepada orang-orang musyrik: Manakah
orang-orang dan benda-benda yang dahulu kamu sifatkan (menjadi sekutu
Allah)?
23. Kemudian tidaklah ada akidah kufur mereka selain dari mereka
menjawab dengan dusta: Demi Allah Tuhan kami, kami tidak pernah menjadi
orang-orang yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain).
24. Lihatlah bagaimana mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri dan
bagaimana hilang lenyapnya dari mereka apa yang telah mereka ada-adakan
(sebagai sekutu Allah) itu.
25. Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu (membaca Al-Quran),
pada hal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka,
yang menghalang mereka daripada memahaminya dan Kami jadikan pada
telinga mereka penyumbat (yang menjadikan mereka pekak) dan kalaupun
mereka melihat tiap-tiap keterangan (dan mukjizat yang membuktikan
kebenaran Rasul), mereka tidak juga akan beriman kepada keterangan itu;
sehingga apabila mereka datang kepadamu, sambil membantahmu, berkatalah
orang-orang yang kafir itu: Ini tidak lain hanyalah cerita-cerita
dongeng orang-orang dahulu.
26. Dan mereka pula melarang orang ramai dari mendengar Al-Quran dan
mereka juga menjauhkan diri daripadanya, padahal mereka (dengan
perbuatan yang demikian) hanyalah membinasakan diri sendiri (dengan
bala bencana dan azab yang disediakan untuk mereka di dunia dan di
akhirat kelak), sedang mereka tidak menyedarinya.
27. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka didirikan di
tepi Neraka (untuk menyaksikan azabnya yang tidak terperi), lalu mereka
berkata: Wahai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak akan
mendustakan lagi ayat-ayat keterangan Tuhan kami dan menjadilah kami
dari golongan yang beriman.
28. (Mereka mengatakan yang demikian bukanlah kerana hendak beriman)
bahkan setelah nyata kepada mereka apa yang mereka selalu sembunyikan
dahulu dan kalau mereka dikembalikan ke dunia sekalipun, tentulah
mereka akan mengulangi lagi apa yang mereka dilarang dari melakukannya
dan sesungguhnya mereka adalah tetap pendusta.
29. Dan tentulah mereka akan berkata pula: Tiadalah hidup yang lain
selain dari hidup kita di dunia ini dan tiadalah kita akan dibangkitkan
semula sesudah kita mati.
30. Dan sungguh ngeri jika engkau melihat ketika mereka dihadapkan
kepada Tuhan mereka, lalu Allah berfirman: Bukankah hari kiamat ini
suatu perkara yang benar? Mereka menjawab: Benar, demi Tuhan kami!
89
Allah berfirman lagi: Oleh itu, rasalah azab seksa Neraka dengan sebab
kamu telah kufur ingkar.
31. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan
mengadap Allah; sehingga apabila hari kiamat datang secara mengejut
kepada mereka, mereka berkata: Aduhai kesalnya kami atas apa yang telah
kami cuaikan dalam dunia! Sambil mereka memikul dosa-dosa mereka di
atas belakang mereka.Ingatlah, amatlah buruk apa yang mereka pikul itu.
32. Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang siasia
dan hiburan yang melalaikan dan demi sesungguhnya negeri akhirat
itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.Oleh itu, tidakkah kamu
mahu berfikir?
33. Sesungguhnya Kami mengetahui bahawa apa yang mereka katakan itu
akan menyebabkan engkau (wahai Muhammad) berdukacita; (maka janganlah
engkau berdukacita) kerana sebenarnya mereka bukan mendustakanmu,
tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan
Allah (disebabkan kedegilan mereka semata-mata).
34. Dan demi sesungguhnya, Rasul-rasul sebelummu pernah juga
didustakan, maka mereka sabar terhadap perbuatan orang-orang yang
mendustakan mereka dan menyakiti mereka, sehingga datanglah pertolongan
Kami kepada mereka dan sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat
mengubah Kalimah-kalimah Allah (janji-janjiNya) dan demi sesungguhnya,
telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-rasul itu.
35. Dan jika perbuatan mereka berpaling (daripada menerima apa yang
engkau bawa wahai Muhammad) terasa amat berat kepadamu; maka sekiranya
engkau sanggup mencari satu lubang di bumi (untuk menembusi ke
bawahnya) atau satu tangga untuk naik ke langit, supaya engkau dapat
bawakan mukjizat kepada mereka, (cubalah lakukan jika engkau sanggup)
dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Dia himpunkan mereka atas
hidayat petunjuk.(Tetapi Allah tidak menghendakinya), oleh itu
janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang jahil.
36. Hanyasanya orang-orang yang menyahut seruanmu itu ialah mereka yang
mendengar (yang mahu menurut kebenaran); sedang orang-orang yang mati
Allah bangkitkan mereka semula (pada hari kiamat kelak), kemudian
mereka dikembalikan kepadaNya untuk menerima balasan.
37. Dan mereka (golongan kafir musyrik) berkata: Alangkah eloknya kalau
diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah
(wahai Muhammad): Sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, akan
tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (balasan yang akan menimpa
mereka kalau mereka enggan beriman).
38. Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor
pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umatumat
seperti kamu.Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-
Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan
mereka (untuk dihisab dan menerima balasan)
39. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, mereka
adalah bisu dan tuli, di dalam gelap-gelita.Sesiapa yang Allah
kehendaki: Akan disesatkannya (menurut peraturan tetapNya) dan sesiapa
yang Dia kehendaki: Akan dijadikannya atas jalan yang betul lurus.
40. Katakanlah (wahai Muhammad): Khabarkanlah kepadaku, jika datang
kepada kamu azab Allah atau datang kepada kamu hari kiamat, adakah kamu
90
akan menyeru yang lain dari Allah (untuk menolong kamu), jika betul
kamu orang-orang yang benar?
41. Bahkan Dialah (Allah) yang kamu seru lalu Dia hapuskan bahaya yang
kamu pohonkan kepadaNya jika Dia kehendaki dan kamu lupakan apa yang
kamu sekutukan (dengan Allah dalam masa kamu ditimpa bahaya itu).
42. Dan demi sesungguhnya Kami telah utuskan Rasul-rasul kepada umatumat
yang dahulu daripadamu (lalu mereka mendustakannya), maka Kami
seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa
(kepada Kami) dengan merendah diri (serta insaf dan bertaubat).
43. Maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada Kami dengan
merendah diri (serta insaf dan bertaubat) ketika mereka ditimpa azab
Kami? Tetapi yang sebenarnya hati mereka keras (tidak mahu menerima
kebenaran) dan Syaitan pula memperelokkan pada (pandangan) mereka apa
yang mereka telah lakukan.
44. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan
mereka dengannya, Kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala
kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan
bersukaria dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, Kami
timpakan mereka secara mengejut (dengan bala bencana yang
membinasakan), maka mereka pun berputus asa (dari mendapat sebarang
pertolongan).
45. Lalu kaum yang zalim itu dibinasakan sehingga terputus keturunannya
dan (dengan itu bersyukurlah kerana musnahnya kezaliman, dengan
menyebut): Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian Alam.
46. Katakanlah (wahai Muhammad): Bagaimana fikiran kamu, jika Allah
melenyapkan pendengaran serta penglihatan kamu dan Dia pula mengecap
(memeterikan) atas hati kamu? Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa
mengembalikannya kepada kamu? Lihatlah bagaimana Kami berulang-ulang
menerangkan tanda-tanda kebesaran Kami (dengan berbagai cara), dalam
pada itu, mereka tetap juga berpaling ingkar.
47. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu, jika datang kepada kamu azab
Allah dengan tiba-tiba atau dengan terang-terang (setelah diperlihatkan
tanda-tanda yang menunjukkan kedatangannya), siapakah yang akan binasa,
selain dari kaum yang zalim?.
48. Dan tiadalah Kami utuskan Rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa
berita gembira dan pembawa amaran; kemudian sesiapa yang beramal soleh,
maka tidak ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik)
terhadap mereka dan mereka tidak akan berdukacita.
49. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, mereka
akan dikenakan azab seksa dengan sebab mereka berlaku fasik.
50. Katakanlah (wahai Muhammad); Aku tidak mengatakan kepada kamu
(bahawa) perbendaharaan Allah ada di sisiku dan aku pula tidak
mengetahui perkara-perkara yang ghaib; aku juga tidak mengatakan kepada
kamu bahawasanya aku ini malaikat, aku tidak menurut melainkan apa yang
diwahyukan kepadaku.Bertanyalah (kepada mereka): Adakah sama orang yang
buta dengan orang yang celik? Tidakkah kamu mahu berfikir?
51. Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang
merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (pada
hari kiamat), (padahal) tiadalah bagi mereka pelindung dan tidak juga
pemberi syafaat yang lain dari Allah, supaya mereka bertakwa.
91
52. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa
kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki
keredaanNya semata-mata.Tiadalah engkau bertanggungjawab sesuatu pun
mengenai hitungan amal mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab
sesuatu pun mengenai hitungan amalmu.Maka (sekiranya) engkau usir
mereka, nescaya menjadilah engkau dari orang-orang yang zalim.
53. Dan demikianlah Kami uji sebahagian dari mereka (yang kaya raya)
dengan sebahagian yang lain (yang fakir miskin); lalu orang-orang yang
kaya itu berkata (kepada orang-orang fakir miskin yang beriman): Inikah
orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka
di antara kami? (Allah berfirman): Bukankah Allah lebih mengetahui akan
orang-orang yang bersyukur?
54. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat keterangan
Kami itu datang kepadamu (dengan tujuan hendak bertaubat dari dosa-dosa
mereka), maka katakanlah: Mudah-mudahan kamu beroleh selamat! Tuhan
kamu telah menetapkan bagi diriNya untuk memberi rahmat (yang melimpahlimpah):
Bahawasanya sesiapa di antara kamu yang melakukan kejahatan
dengan sebab kejahilannya, kemudian dia bertaubat sesudah itu dan
berusaha memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
55. Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu
(supaya jelas jalan yang benar) dan supaya jelas pula jalan orang-orang
yang berdosa.
56. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku dilarang menyembah
mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah.Katakanlah lagi: Aku tidak
akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya
sesatlah aku dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayat
petunjuk.
57. Katakanlah: Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang
berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang
kamu mendustakannya.Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan
(dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Dia
menerangkan kebenaran dan Dialah sebaik-baik yang memberi keputusan.
58. Katakanlah: Kalau ada padaku (kuasa menurunkan) azab seksa yang
kamu minta disegerakan kedatangannya itu, nescaya selesailah perkara
(yang sedang berbangkit) antaraku dengan kamu dan (ingatlah) Allah Maha
Mengetahui akan orang-orang yang zalim.
59. Dan pada sisi Allah jualah anak kunci perbendaharaan segala yang
ghaib, tiada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Dialah sahaja dan Dia
mengetahui apa yang ada di darat dan di laut dan tidak gugur sehelai
daun pun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak gugur sebutir bijipun
dalam kegelapan bumi dan tidak gugur yang basah dan yang kering,
melainkan (semuanya) ada tertulis di dalam kitab (Luh Mahfuz) yang
terang nyata.
60. Dan Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam dan mengetahui apa
yang kamu kerjakan pada siang hari; kemudian Dia bangunkan kamu (dari
tidur) padanya, untuk disempurnakan ajal (masa umur kamu) yang telah
ditetapkan.Kemudian kepadaNyalah tempat kamu kembali, kemudian Dia
menyatakan kepada kamu apa yang kamu lakukan.
61. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hambaNya dan Dia mengutuskan
kepada kamu pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala
yang kamu lakukan), sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah
92
seorang di antara kamu, lalu diambil (nyawanya) oleh utusan-utusan Kami
(malaikat); sedang mereka pula (malaikat itu) tidak cuai (dalam
menjalankan tugasnya).
62. Kemudian mereka (yang diambil nyawanya itu) dikembalikan kepada
Allah Pengawas mereka yang sebenar (yang akan membalas dengan
adil).Ketahuilah, bagi Allah jualah kuasa menetapkan hukum (pada hari
kiamat itu) dan Dialah secepat-cepat Pengira (Penghitung).
63. Katakanlah: Siapakah yang menyelamatkan kamu dari bencana-bencana
di darat dan di laut? (Ketika) kamu berdoa merayu kepadaNya dengan
merendah diri (secara terbuka) dan secara bersembunyi, (dengan
berkata): Demi sesungguhnya jika Allah selamatkan kami dari bencana ini
nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang bersyukur.
64. Katakanlah: Allah jualah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu
dan dari segala jenis kesusahan; dalam pada itu, kamu (masih)
mempersekutukan (Allah dengan sesuatu yang lain).
65. Katakanlah: Dialah yang berkuasa menghantar kepada kamu azab seksa
(bala bencana), dari sebelah atas kamu atau dari bawah kaki kamu atau
Dia menjadikan kamu bertentangan dan berpecah-belah berpuak-puak dan
Dia merasakan sebahagian daripada kamu akan perbuatan ganas dan kejam
sebahagian yang lain.Perhatikanlah bagaimana Kami menjelaskan ayat-ayat
keterangan (yang menunjukkan kebesaran Kami) dengan berbagai cara,
supaya mereka memahaminya.
66. Dan kaum engkau (wahai Muhammad) mendustakannya (Al-Quran), padahal
ia adalah benar.Katakanlah: Aku bukanlah orang yang ditugaskan menjaga
urusan kamu, (aku hanya seorang Rasul yang menyampaikan perintahperintah
Allah kepada kamu).
67. Tiap-tiap khabar berita mempunyai masa yang menentukannya (yang
membuktikan benarnya atau dustanya) dan kamu akan mengetahuinya.
68. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan
cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah
mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain dan jika engkau
dilupakan oleh Syaitan (lalu engkau duduk bersama mereka), maka
janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu, sesudah
engkau mengingati (akan larangan itu).
69. Dan tidaklah ada tanggungjawab sedikitpun atas orang-orang yang
bertakwa mengenai dosa orang-orang (kafir yang mengejek-ejek) itu, akan
tetapi (kewajipan orang-orang Islam) ialah mengingati (larangan Allah
itu) supaya mereka bertakwa
70. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka
sebagai permainan dan hiburan dan mereka pula telah diperdayakan oleh
kehidupan dunia dan peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu supaya
tiap-tiap diri (di akhirat kelak) tidak terjerumus (ke dalam azab
Neraka) dengan sebab apa yang dia telah usahakan (dari perbuatan yang
buruk dan keji).Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi
syafaat yang lain dari Allah dan jika dia hendak menebus (dirinya)
dengan segala jenis tebusan, (nescaya tebusan itu) tidak akan diterima
daripadanya.Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan (ke dalam azab
Neraka) dengan sebab apa yang telah mereka usahakan.Bagi mereka
disediakan minuman dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang
tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur ingkar (semasa
hidupnya).
93
71. Katakanlah: Patutkah kita menyeru serta menyembah yang lain dari
Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak
dapat mendatangkan mudarat kepada kita dan (patutkah) kita dikembalikan
undur ke belakang (menjadi kafir musyrik) setelah kita diberi hidayat
petunjuk oleh Allah (dengan agama Islam), seperti orang yang telah
disesatkan oleh Syaitan-syaitan di bumi (di tempat yang lengang) dalam
keadaan bingung, sedang dia pula mempunyai sahabat-sahabat yang
mengajaknya ke jalan yang lurus (dengan berkata kepadanya): Marilah
bersama-sama kami.Katakanlah: Sesungguhnya petunjuk Allah itulah
sebenar-benar petunjuk dan kita diperintahkan supaya berserah diri
kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.
72. Dan (diperintahkan): Hendaklah kamu mengerjakan sembahyang dan
bertakwa kepadaNya dan Dialah Tuhan yang kepadaNya kamu akan
dihimpunkan (pada hari akhirat kelak).
73. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang
benar dan (Dialah juga) pada masa (hendak menjadikan sesuatu)
berfirman: Jadilah, lalu terjadilah ia.FirmanNya itu adalah benar dan
bagiNyalah kuasa pemerintahan pada hari ditiupkan sangkakala.Dia yang
mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata dan Dialah Yang Maha
Bijaksana, lagi Maha mendalam pengetahuanNya.
74. Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Aazar:
Patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan?
Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.
75. Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan
kekuasaan (Kami) di langit dan di bumi dan supaya menjadilah dia dari
orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin.
76. Maka ketika dia berada pada waktu malam yang gelap, dia melihat
sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu dia berkata: Inikah Tuhanku?
Kemudian apabila bintang itu terbenam, dia berkata pula: Aku tidak suka
kepada yang terbenam hilang.
77. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit (menyinarkan cahayanya),
dia berkata: Inikah Tuhanku? Maka setelah bulan itu terbenam,
berkatalah dia: Demi sesungguhnya, jika aku tidak diberikan petunjuk
oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat.
78. Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit (menyinarkan
cahayanya), berkatalah dia: Inikah Tuhanku? Ini lebih besar.Setelah
matahari terbenam, dia berkata pula: Wahai kaumku! Sesungguhnya aku
berlepas diri (bersih) dari apa yang kamu sekutukan (Allah dengannya).
79. Sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang
menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid dan
bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah (dengan sesuatu
yang lain).
80. Dan dia dibantah oleh kaumnya, dia pun berkata: Patutkah kamu
membantahku mengenai Allah, padahal sesungguhnya Dia telah memberi
hidayat petunjuk kepadaku? Dan aku pula tidak takut (akan sebarang
bahaya dari) apa yang kamu sekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku
menghendaki sesuatu dari bahaya itu.(Sesungguhnya) pengetahuan Tuhanku
meliputi tiap-tiap sesuatu, tidakkah kamu mahu (insaf) mengambil
pelajaran?
81. Dan bagaimanakah aku hendak takutkan apa yang kamu sekutukan dengan
Allah itu (yang tidak dapat mendatangkan sesuatu bahaya), padahal kamu
94
tidak takut bahawa kamu telah sekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah
tidak menurunkan sebarang keterangan kepada kamu mengenainya? Maka yang
manakah di antara dua puak itu yang lebih berhak mendapat keamanan
(dari bahaya), jika betul kamu mengetahui?
82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka
dengan kezaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat
keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayat petunjuk.
83. Dan itulah hujah (bukti) Kami, yang Kami berikan kepada Nabi
Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya.Kami tinggikan pangkat-pangkat
kedudukan sesiapa yang Kami kehendaki.Sesungguhnya Tuhanmu Maha
Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
84. Dan Kami telah kurniakan kepada Nabi Ibrahim: (Anaknya) Ishak (dari
isterinya Sarah) dan (cucunya) Yaakub.Tiap-tiap seorang (dari mereka)
Kami telah berikan petunjuk dan Nabi Nuh juga Kami telah berikan
petunjuk dahulu sebelum itu dan dari keturunan Nabi Ibrahim itu (ialah
Nabi-nabi): Daud dan Sulaiman dan Ayub dan Yusuf dan Musa dan Harun dan
demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha
supaya baik amal perbuatannya.
85. Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Zakaria dan Yahya dan
Isa dan Ilyas; semuanya dari orang-orang yang soleh.
86. Dan (dari keturunannya juga ialah Nabi-nabi): Ismail, Ilyasak,
Yunus, Lut dan mereka itu semuanya, Kami lebihkan darjat mereka atas
umat-umat (yang ada pada zamannya).
87. Dan (Kami juga lebihkan darjat) sebahagian daripada datuk nenek
mereka dan keturunan mereka dan mereka dan keturunan mereka dan
saudara-saudara mereka; dan Kami telah pilih mereka, serta Kami
tunjukkan mereka ke jalan yang lurus.
88. Yang demikian itu ialah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memimpin
sesiapa yang dihendakiNya dari hamba-hambaNya dan kalau mereka
sekutukan (Allah dengan sesuatu yang lain) nescaya gugurlah dari
mereka, apa yang mereka telah lakukan (dari amal-amal yang baik).
89. Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepadanya Kitab
Suci dan Hikmah (ilmu pengetahuan), serta pangkat kenabian.Oleh itu,
jika orang-orang (kafir) itu mengingkarinya, maka sesungguhnya Kami
akan menyerahkannya kepada kaum (lain) yang tidak akan mengingkarinya.
90. Mereka (Nabi-nabi) itulah, orang-orang yang telah diberi petunjuk
oleh Allah, maka turutlah olehmu (wahai Muhammad) akan petunjuk
mereka.Katakanlah: Aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk
(Al-Quran yang aku sampaikan) itu.Al-Quran itu tidak lain hanyalah
peringatan bagi penduduk alam seluruhnya.
91. Dan tiadalah mereka (kaum Yahudi) menghormati Allah sesuai dengan
penghormatan yang sebenarnya ketika mereka berkata: Allah tidak
menurunkan sesuatu pun kepada manusia.Bertanyalah (kepada kaum Yahudi
yang ingkar itu): Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat) yang dibawa
oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kamu
jadikan dia lembaran-lembaran kertas, sambil kamu perlihatkan (kepada
orang ramai sebahagian kecil daripadanya) dan kamu sembunyikan
kebanyakannya; sedang kamu pula diajarkan (dengan pengajaran-pengajaran
yang terkandung di dalamnya), yang tidak diketahui oleh kamu (sebelum
itu) dan tidak juga oleh datuk nenek kamu? Katakanlah (kepada mereka):
95
Allah jualah (yang menurunkannya), kemudian, biarkanlah mereka leka
bermain-main dalam kesesatannya.
92. Dan ini ialah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang mengandungi
berkat (banyak faedah-faedah dan manfaatnya), lagi mengesahkan
kebenaran (Kitab-kitab Suci) yang diturunkan sebelumnya dan supaya
engkau memberi peringatan kepada penduduk "Ummulqura" (Mekah) serta
orang-orang yang tinggal di sekelilingnya dan orang-orang yang beriman
kepada hari akhirat, mereka beriman kepada Al-Quran dan mereka tetap
mengerjakan dan memelihara sembahyangnya.
93. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka
perkara yang dusta terhadap Allah atau orang yang berkata: Telah diberi
wahyu kepadaku, padahal tidak diberikan sesuatu wahyupun kepadanya dan
orang yang berkata: Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan
Allah dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang
yang zalim itu dalam penderitaan sakratulmaut (ketika hendak putus
nyawa), sedang malaikat-malaikat pula menghulurkan tangan mereka
(memukul dan menyeksa orang-orang itu) sambil berkata (dengan
menengking dan mengejek): Keluarkanlah nyawa kamu (dari tubuh kamu
sendiri); pada hari ini kamu dibalas dengan azab seksa yang menghina
(kamu) sehina-hinanya, disebabkan apa yang telah kamu katakan terhadap
Allah dengan tidak benar dan kamu pula (menolak dengan) sombong takbur
akan ayat-ayat keteranganNya.
94. Dan demi sesungguhnya, kamu tetap datang kepada Kami (pada hari
kiamat) dengan bersendirian, sebagaimana Kami jadikan kamu pada mulanya
dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan
kepada kamu dan Kami tidak melihat berserta kamu penolong-penolong yang
kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam
kalangan kamu.Demi sesungguhnya, telah putuslah perhubungan antara kamu
(dengan mereka) dan hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu
anggap dan sifatkan (memberi faedah dan manfaat).
95. Sesungguhnya Allah jualah yang membelah (menumbuhkan) butir
(tumbuh-tumbuhan) dan biji (buah-buahan).Dia mengeluarkan yang hidup
dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.Yang
sedemikian itu kekuasaannya ialah Allah.Maka bagaimanakah kamu
dipalingkan dari menyembahNya (oleh benda-benda yang kamu jadikan
sekutuNya)?
96. Allah jualah Yang membelah cahaya subuh (yang menyingsingkan fajar)
dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat dan menjadikan matahari
dan bulan untuk mengira waktu (menurut peredarannya).Yang demikian itu
adalah kuasa penentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
97. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu
berpedoman kepadanya dalam kegelapan (malam) di darat dan di
laut.Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) satu
persatu bagi orang-orang yang mengetahui.
98. Dan Dialah yang mencipta kamu dari diri yang satu (Adam), maka
(bagi kamu) disediakan tempat tetap (dalam tulang sulbi bapa kamu atau
di bumi) dan tempat simpanan (dalam rahim ibu atau dalam
kubur).Sesungguhnya Kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami)
satu persatu bagi orang-orang yang mengerti (secara mendalam).
99. Dan Dialah yang menurunkan hujan dari langit lalu Kami tumbuhkan
dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan, kemudian Kami
keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau, Kami keluarkan pula dari
96
tanaman itu butir-butir (buah) yang bergugus-gugus dan dari pohon-pohon
tamar (kurma), dari mayang-mayangnya (Kami keluarkan) tandan-tandan
buah yang mudah dicapai dan dipetik dan (Kami jadikan) kebun-kebun dari
anggur dan zaiton serta buah delima, yang bersamaan (bentuk, rupa dan
rasanya) dan yang tidak bersamaan.Perhatikanlah kamu kepada buahnya
apabila ia berbuah dan ketika masaknya.Sesungguhnya yang demikian itu
mengandungi tanda-tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi orangorang
yang beriman.
100. Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jualah
yang mencipta jin-jin itu dan mereka berdusta terhadap Allah dengan
mengada-adakan bagiNya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, dengan
tidak berdasarkan sebarang pengetahuan.Maha Suci Allah dan Maha
Tinggilah Dia dari apa yang mereka sifatkan!
101. (Dialah) yang menciptakan langit dan bumi.Bagaimanakah Dia
mempunyai anak sedang Dia tidak mempunyai isteri? Dia pula yang
menciptakan tiap-tiap sesuatu dan Dialah Yang Maha Mengetahui akan
segala-galanya.
102. Yang demikian (sifat-sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah Tuhan
kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang
menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepadaNya dan
(ingatlah) Dialah yang mentadbirkan segala-galanya.
103. Dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang
Dia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata)
dan Dialah Yang Maha Halus (melayan hamba-hambaNya dengan belas
kasihan), lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
104. (Katakanlah wahai Muhammad): Sesungguhnya telah datang kepada kamu
keterangan-keterangan (dalil-dalil dan bukti) dari Tuhan kamu; oleh itu
sesiapa melihat (kebenaran itu serta menerimanya) maka faedahnya
terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa buta (dan enggan
menerimanya) maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri dan
tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu.
105. Dan demikianlah Kami menerangkan ayat-ayat keterangan Kami satu
persatu (dengan berbagai cara, untuk menimbulkan keingkaran mereka) dan
supaya mereka (yang ingkar itu menuduhmu dengan) berkata: Engkau telah
mempelajarinya (dari orang-orang lain) dan supaya kami menerangkan (Al-
Quran) itu kepada orang-orang yang (mahu) mengetahui.
106. Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia dan berpalinglah dari orangorang
musyrik.
107. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya mereka tidak
mempersekutukanNya dan Kami tidak menjadikan engkau (wahai Muhammad)
penjaga dan pengawal mereka dan engkau pula bukanlah wakil yang
menguruskan hal-hal mereka (kerana semuanya itu terserah kepada Allah
semata-mata).
108. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain
dari Allah, kerana mereka kelak, akan mencerca Allah secara melampaui
batas dengan ketiadaan pengetahuan.Demikianlah Kami memperelokkan pada
pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada
Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada
mereka apa yang mereka telah lakukan.
97
109. Dan mereka pula bersumpah dengan nama Allah, dengan menegaskan
sumpah mereka bersungguh-sungguh, bahawa sesungguhnya jika datang
kepada mereka sesuatu mukjizat (sebagaimana yang mereka minta itu),
tentulah mereka akan beriman kepadanya.Katakanlah (wahai Muhammad):
Bahawa soal mendatangkan mukjizat-mukjizat itu hanyalah Allah yang
menentukannya dan kamu tidak menyedari (wahai orang-orang Islam),
bahawa apabila mukjizat-mukjizat (yang mereka minta) itu datang, mereka
juga tidak akan beriman.
110. Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana
mereka telah tidak (mahu) beriman kepada (ayat-ayat Kami ketika datang
kepada mereka) pada awal mulanya dan Kami biarkan mereka meraba-raba di
dalam kesesatannya dengan bingung.
111. Dan jika Kami turunkan malaikat pun kepada mereka dan orang-orang
yang mati (hidup semula lalu) berkata-kata dengan mereka dan kami
himpunkan pula tiap-tiap sesuatu di hadapan mereka (untuk menjadi saksi
tentang kebenaran Nabi Muhammad), nescaya mereka tidak juga akan
beriman, kecuali jika dikehendaki Allah; tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui (hakikat yang sebenar).
112. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh dari
Syaitan-syaitan, manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada
setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk
memperdaya pendengarnya dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka
tidak melakukannya.Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan
(dari perbuatan yang kufur dan dusta) itu.
113. Dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari
akhirat cenderung kepada bisikan itu dan supaya disetujui oleh mereka
dan juga supaya mereka (terus) melakukan apa yang mereka lakukan itu.
114. (Katakanlah wahai Muhammad): Patutkah aku (terpedaya dengan katakata
dusta Syaitan-syaitan itu sehingga aku) hendak mencari hakim
selain dari Allah, padahal Dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-
Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu (tentang yang benar
dan yang salah)? Dan orang-orang yang Kami berikan kitab, mengetahui
bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarbenarnya.
Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi (salah seorang)
dari golongan yang ragu-ragu.
115. Dan telah sempurnalah Kalimah Tuhanmu (Al-Quran, meliputi hukumhukum
dan janji-janjiNya) dengan benar dan adil; tiada sesiapa yang
dapat mengubah sesuatupun dari Kalimah-kalimahNya dan Dialah yang
sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Mengetahui.
116. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi,
nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang
mereka turut melainkan sangkaan semata-mata dan mereka tidak lain
hanyalah berdusta.
117. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui akan sesiapa
yang sesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui akan orangorang
yang mendapat petunjuk.
118. Maka makanlah dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika betul kamu beriman
kepada ayat-ayatNya.
119. Dan tidak ada sebab bagi kamu, (yang menjadikan) kamu tidak mahu
makan dari (sembelihan binatang-binatang halal) yang disebut nama Allah
98
ketika menyembelihnya, padahal Allah telah menerangkan satu persatu
kepada kamu apa yang diharamkanNya atas kamu, kecuali apa yang kamu
terpaksa memakannya? Dan sesungguhnya kebanyakan manusia hendak
menyesatkan dengan hawa nafsu mereka dengan tidak berdasarkan
pengetahuan.Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui akan
orang-orang yang melampaui batas.
120. Dan tinggalkanlah kamu dosa yang nyata dan yang tersembunyi.Kerana
sesungguhnya orang-orang yang berusaha melakukan dosa, mereka akan
dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan.
121. Dan janganlah kamu makan dari (sembelihan binatang-binatang halal)
yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kerana
sesungguhnya yang sedemikian itu adalah perbuatan fasik (berdosa) dan
sesungguhnya Syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikutpengikutnya,
supaya mereka membantah (menghasut) kamu dan jika kamu
menurut hasutan mereka (untuk menghalalkan yang haram itu),
sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik.
122. Dan adakah orang yang mati (hatinya dengan kufur), kemudian Kami
hidupkan dia semula (dengan hidayat petunjuk) dan Kami jadikan baginya
cahaya (iman) yang menerangi (sehingga dapatlah dia membezakan antara
yang benar dengan yang salah, dan dapatlah) dia berjalan dengan suluhan
cahaya itu dalam masyarakat manusia, (adakah orang yang demikian
keadaannya) sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap-gelita
(kufur), yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah
(sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang
beriman), diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu
akan keelokan apa yang mereka telah lakukan (dari perbuatan kufur dan
segala jenis maksiat).
123. Dan demikianlah Kami adakan dalam tiap-tiap negeri orang-orang
besar yang jahat supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu,
padahal tiadalah mereka memperdayakan selain dari dirinya sendiri
(kerana merekalah yang akan menerima akibatnya yang buruk), sedang
mereka tidak menyedarinya.
124. Dan apabila datang kepada mereka sesuatu keterangan, mereka
berkata: Kami tidak akan beriman sehingga kami juga diberi (wahyu) sama
seperti yang telah diberikan kepada pesuruh-pesuruh Allah.Allah lebih
mengetahui di mana (dan kepada siapakah yang sepatutnya) Dia berikan
jawatan Rasul (dan wahyu) yang diberikanNya itu.Orang-orang yang
melakukan perbuatan yang salah itu akan ditimpa kehinaan di sisi Allah
dan azab seksa yang amat berat, disebabkan perbuatan tipu daya yang
mereka lakukan.
125. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayat petunjuk
kepadanya nescaya Dia melapangkan dadanya (membuka hatinya) untuk
menerima Islam dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya,
nescaya Dia menjadikan dadanya sesak sempit sesempit-sempitnya, seolaholah
dia sedang mendaki naik ke langit (dengan susah
payahnya).Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang
tidak beriman.
126. Dan inilah jalan Tuhanmu (agama Islam) yang betul
lurus.Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan (Kami)
satu persatu, bagi kaum yang mahu beringat - insaf.
99
127. Bagi merekalah Syurga Darussalam (tempat tinggal yang aman
sejahtera) di sisi Tuhan mereka dan Dialah Penolong mereka, disebabkan
amal-amal (yang baik) yang mereka telah kerjakan.
128. Dan (ingatlah) hari (kiamat yang padanya) Allah akan himpunkan
mereka semua, (lalu berfirman): Wahai sekalian jin (Syaitan-syaitan)!
Sesungguhnya kamu telah banyak pengikut-pengikut dari manusia dan
berkatalah pula pengikut-pengikut mereka dari golongan manusia: Wahai
Tuhan kami, sebahagian kami (manusia) telah bersenang-senang (mendapat
kemudahan) dengan sebahagian yang lain (Syaitan-syaitan), dan kami
telah sampailah kepada masa kami (hari kiamat) yang Engkau telah
tentukan bagi kami.(Allah berfirman): Nerakalah tempat kediaman kamu,
kekal kamu di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki Allah.Sesungguhnya
Tuhanmu (wahai Muhammad) Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
129. Dan demikianlah Kami jadikan sebahagian dari orang-orang yang
zalim itu kawan rapat dengan sebahagian yang lain, disebabkan apa yang
mereka telah usahakan (dari perbuatan-perbuatan kufur dan maksiat itu).
130. Wahai sekalian jin dan manusia! Bukankah telah datang kepada kamu
Rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri, yang menyampaikan kepada kamu
ayat-ayatKu (perintah-perintahKu) dan yang memberikan amaran kepada
kamu tentang pertemuan kamu dengan hari (kiamat) ini? Mereka menjawab:
Kami menjadi saksi mengakui akan (kesalahan) diri kami sendiri
(mendustakan Rasul-rasul itu) dan (sebabnya ialah) mereka telah
diperdayakan oleh (kemewahan) hidup di dunia dan (kerana itulah) mereka
menjadi saksi (pada hari akhirat) terhadap diri mereka sendiri:
(Bahawa) sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengingkari (apa
yang telah disampaikan oleh Rasul-rasul itu).
131. Yang demikian (kedatangan Rasul-rasul itu ialah), kerana Tuhanmu
tidak membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya leka
lalai.
132. Dan bagi tiap-tiap seorang (dari manusia atau jin), beberapa
darjat (tingkatan balasan) disebabkan (amal baik atau jahat) yang
mereka telah kerjakan dan (ingatlah) Tuhanmu tiadalah lalai dari apa
yang mereka lakukan.
133. Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi Melimpah-limpah rahmatNya.Jika Dia
kehendaki, nescaya Dia binasakan kamu dan menggantikan sesudah
(binasanya) kamu dengan sesiapa yang dikehendakiNya, sebagaimana Dia
telah menjadikan kamu dari keturunan kaum yang lain.
134. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu (hari kiamat dan
balasannya) tetap akan datang dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri
(dari balasan itu).
135. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai kaumku (yang masih kafir),
buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang Islam), sesungguhnya aku
juga tetap beramal (berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk
mempertahankan Islam); kemudian kamu akan ketahui siapakah yang akan
beroleh kebaikan dan kejayaan di dunia ini.Sesungguhnya orang-orang
yang zalim itu tidak akan berjaya.
136. Dan mereka (orang-orang musyrik) memperuntukkan dari hasil tanaman
dan binatang-binatang ternak yang diciptakan oleh Allah itu, sebahagian
bagi Allah (dan sebahagian lagi untuk berhala-berhala mereka), lalu
mereka berkata: Ini untuk Allah menurut anggapan mereka dan ini untuk
berhala-berhala kami.Kemudian apa yang telah ditentukan untuk berhalaberhala
mereka, maka ia tidak sampai kepada Allah (kerana mereka tidak
100
membelanjakannya pada jalan Allah) dan apa yang telah ditentukan untuk
Allah, sampai pula kepada berhala-berhala mereka (kerana mereka
membelanjakannya pada jalan itu).Amatlah jahatnya apa yang mereka
hukumkan itu.
137. Dan demikianlah juga (jahatnya) ketua-ketua yang orang-orang
musyrik itu jadikan sekutu bagi Allah, menghasut kebanyakan dari mereka
dengan kata-kata indah yang memperlihatkan eloknya perbuatan membunuh
anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan untuk mengelirukan
mereka nengenai agama mereka dan kalau Allah kehendaki, nescaya mereka
tidak melakukannya.Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka adaadakan
itu.
138. Dan mereka berkata lagi: Ini adalah binatang-binatang ternak dan
tanaman-tanaman yang dilarang, yang tidak boleh seorang pun memakannya
kecuali sesiapa yang kami kehendaki, menurut anggapan mereka dan
(sejenis lagi) binatang-binatang ternak yang dilarang menunggangnya dan
(sejenis lagi) bintang-bintang ternak yang tidak mereka sebutkan nama
Allah ketika menyembelihnya; (semuanya itu mereka lakukan dengan)
berdusta terhadap Allah.Allah akan membalas mereka disebabkan apa yang
mereka telah ada-adakan itu.
139. Dan mereka berkata lagi: Apa yang ada dalam perut binatangbinatang
ternak itu (jika ia dilahirkan hidup) adalah halal bagi
lelaki-lelaki kami dan haram bagi perempuan-perempuan kami dan jika ia
(dilahirkan) mati, maka mereka (lelaki perempuan) bersekutu padanya
(bersama-sama memakannya).Allah akan membalas mereka tentang apa yang
mereka tetapkan (mengenai halal dan haram) itu.Sesungguhnya Allah Maha
Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
140. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka
kerana kebodohan, lagi tidak berpengetahuan (sedang Allah yang memberi
rezeki kepada sekalian makhluknya) dan juga (rugilah orang-orang yang)
mengharamkan apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka,
dengan berdusta terhadap Allah.Sesungguhnya sesatlah mereka dan
tiadalah mereka mendapat petunjuk.
141. Dan Dialah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang
menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar dan pohon-pohon tamar
(kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya
dan buah zaiton dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan
tidak bersamaan (rasanya).Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah dan
keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya dan
janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau
belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang
melampau.
142. Dan di antara binatang-binatang ternak itu, ada yang dijadikan
untuk pengangkutan, dan ada yang untuk disembelih.Makanlah dari apa
yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kamu dan janganlah kamu
menurut jejak langkah Syaitan; kerana sesungguhnya Syaitan itu musuh
bagi kamu yang terang nyata.
143. (Binatang ternak itu) delapan ekor (empat) pasangan; dari kambing
biri-biri dua ekor (sepasang jantan betina) dan dari kambing biasa dua
ekor (sepasang jantan betina).Tanyalah (wahai Muhammad kepada orangorang
musyrik itu): Adakah yang diharamkan Allah itu, dua jantannya
atau dua betinanya atau yang dikandung oleh rahim dua betinanya?
Terangkanlah kepadaku dengan berdasarkan ilmu pengetahuan (Syarak dari
101
Allah yang menjadi dalil tentang haramnya), jika betul kamu orang-orang
yang benar.
144. Dan dari unta dua ekor (sepasang jantan betina) dan dari lembu dua
ekor (sepasang jantan betina).Tanyalah (wahai Muhammad): Adakah yang
diharamkan Allah itu dua jantannya atau dua betinanya atau yang
dikandung oleh rahim dua betinanya? Ataupun kamu ada menyaksikan ketika
Allah menyuruh serta menentukan kepada kamu (atau kepada datuk nenek
kamu) dengan yang demikian ini? Oleh itu, siapakah yang lebih zalim
daripada orang yang berdusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia
dengan tidak berdasarkan ilmu pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak
memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.
145. Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak dapati dalam apa yang telah
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak
memakannya melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir
atau daging babi kerana sesungguhnya ia adalah kotor atau sesuatu yang
dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang
lain dari Allah.Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana
darurat) sedang dia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka
sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
146. Dan Kami haramkan atas orang-orang Yahudi segala binatang yang
berkuku dan dari lembu dan kambing pula Kami haramkan kepada mereka
lemaknya, kecuali (lemak) yang ada pada belakangnya atau yang
menyelaputi perkakas dalam perutnya atau yang bercampur dengan
tulang.Demikianlah Kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka
dan sesungguhnya Kamilah yang benar.
147. Kemudian jika mereka mendustakanmu (wahai Muhammad) maka
katakanlah: Tuhan kamu mempunyai rahmat yang luas melimpah-ruah dan
azab seksaNya tidak dapat ditolak dari kaum yang berdosa.
148. Orang-orang musyrik akan mengatakan: Kalau Allah menghendaki
tentulah kami dan datuk nenek kami tidak mempersekutukanNya (dengan
sesuatu yang lain) dan tidak pula kami haramkan sesuatu apa
pun.Demikianlah juga orang-orang yang dahulu sebelum mereka telah
mendustakan (Rasul-rasul) sehingga mereka merasai azab seksa
Kami.Katakanlah: Adakah kamu mempunyai (sesuatu keterangan yang
berdasarkan) ilmu supaya dapat kamu tunjukkan kepada kami? Tiadalah
kamu menurut melainkan sangkaan semata-mata dan kamu pula tidak lain
hanyalah berdusta.
149. Katakanlah (wahai Muhammad: Kalau kamu sudah tidak ada sesuatu
bukti) maka Allah mempunyai bukti yang tegas nyata.Oleh itu, jika Dia
menghendaki tentulah Dia akan memberi hidayat petunjuk kepada kamu
semuanya.
150. Katakanlah: Bawalah saksi-saksi kamu memberi keterangan bahawa
Allah mengharamkan (benda-benda yang kamu haramkan) ini.Kemudian jika
mereka (tergamak) menjadi saksi (secara dusta), maka janganlah engkau
turut sama membenarkan mereka; dan janganlah engkau turut hawa nafsu
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami dan orang-orang
yang tidak beriman kepada hari akhirat, sedang mereka pula menyamakan
(sesuatu yang lain) dengan Tuhan mereka.
151. Katakanlah: Marilah, supaya aku bacakan apa yang telah diharamkan
oleh Tuhan kamu kepada kamu, iaitu janganlah kamu sekutukan dengan
Allah sesuatupun dan hendaklah (kamu) membuat baik kepada ibu bapa dan
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana kepapaan, (sebenarnya)
102
Kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka dan janganlah
kamu hampiri kejahatan-kejahatan (zina) yang terang daripadanya dan
yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan jalan yang hak (yang dibenarkan
oleh Syarak).Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya
kamu memahaminya.
152. Dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim melainkan dengan cara
yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga dia baligh
(dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri) dan
sempurnakanlah segala sukatan dan timbangan dengan adil.Kami tidak
memberatkan seseorang dengan kewajipan melainkan sekadar kesanggupannya
dan apabila kamu mengatakan sesuatu (semasa membuat apa-apa keterangan)
maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan
kerabat (dengan kamu) dan perjanjian (perintah-perintah) Allah
hendaklah kamu sempurnakan.Dengan yang demikian itulah Allah
perintahkan kamu, supaya kamu beringat (mematuhiNya).
153. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanKu (agama Islam) yang betul
lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalanjalan
(yang lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu)
mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah, Dengan yang demikian itulah
Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa.
154. Kemudian (ketahuilah pula bahawa) Kami telah memberikan kepada
Nabi Musa Kitab Taurat untuk menyempurnakan (kemuliaan dan nikmat Kami)
kepada orang yang telah berbuat baik (menjalankan ajaran Kitab itu
iaitu Nabi Musa) dan untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi
petunjuk dan rahmat, supaya mereka beriman kepada pertemuan dengan
Tuhan mereka (pada hari akhirat kelak).
155. Dan ini sebuah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan, yang ada
berkatnya (banyak manfaatnya).Oleh itu, hendaklah kamu menurutnya dan
bertakwalah (kepada Allah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat.
156. Supaya kamu tidak mengatakan: Bahawa Kitab (agama) itu hanya
diturunkan kepada dua golongan (Yahudi dan Nasrani) dahulu sebelum kami
dan sesungguhnya kami lalai (tidak faham) akan apa yang dibaca dan
dipelajari oleh mereka.
157. Atau supaya kamu (tidak) mengatakan: Sesungguhnya kalau diturunkan
Kitab kepada kami tentulah kami mendapat petunjuk hidayat lebih
daripada mereka.(Kamu tidak akan dapat berdalih lagi) kerana
sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan (yang cukup) dari
Tuhan kamu dan petunjuk hidayat serta rahmatNya (yang melimpahlimpah).
Oleh itu, siapakah yang lebih zalim lagi daripada orang yang
mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan berpaling daripadanya? Kami
akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat keterangan Kami
(dengan) azab seksa yang seburuk-buruknya, disebabkan mereka sentiasa
berpaling (mengingkarinya).
158. Apakah (yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu?)
mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat (yang mencabut
nyawa mereka) atau kedatangan (azab) Tuhanmu atau kedatangan sebahagian
dari tanda-tanda Tuhanmu (yang menjadi alamat hari kiamat).Pada hari
datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu, tidak berfaedah lagi
iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu atau yang tidak berusaha
mengerjakan kebaikan mengenai imannya.Katakanlah: Tunggulah kamu (akan
apa yang kamu berhak mendapatnya) dan kami pun sebenarnya menunggu
(akan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami).
103
159. Bahawasanya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka
(dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu) dan
mereka menjadi berpuak-puak, tiadalah engkau terkait sedikitpun dalam
(perbuatan) mereka.Sesungguhnya perkara mereka hanya terserah kepada
Allah.Kemudian Dia akan menerangkan kepada mereka (pada hari kiamat
kelak), apa yang telah mereka lakukan (dan membalasnya).
160. Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka
baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama
dengannya dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak
dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak
dianiaya (sedikitpun).
161. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku telah diberikan
petunjuk hidayat oleh Tuhanku ke jalan yang betul lurus, (kepada) agama
yang tetap teguh, iaitu agama Nabi Ibrahim yang ikhlas dan tiadalah ia
dari orang-orang musyrik.
162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan
matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan
sekalian alam.
163. Tiada sekutu bagiNya dan dengan yang demikian sahaja aku
diperintahkan dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam
yang awal pertama (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi
perintahNya).
164. Katakanlah: (Sesudah aku mentauhidkan Allah dan berserah diri
kepadaNya) patutkah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah
Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu? Dan tiadalah (kejahatan) yang diusahakan
oleh tiap-tiap seorang melainkan orang itulah sahaja yang menanggung
dosanya dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa
perbuatan orang lain (bahkan dosa usahanya sahaja); kemudian kepada
Tuhan kamulah tempat kamu kembali, lalu Dia menerangkan kepada kamu
akan apa yang kamu berselisihan padanya.
165. Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan
setengah kamu atas setengahnya yang lain beberapa darjat, kerana Dia
hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakanNya kepada
kamu.Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksaNya dan sesungguhnya
Dia Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
SURE 7. Al-A'raaf
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim, Saad.
2. (Al-Quran ini) sebuah Kitab yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad
dari Tuhanmu).Oleh itu, janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu
mengenainya, supaya engkau memberi amaran dengan Al-Quran itu (kepada
orang-orang yang ingkar) dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang
yang beriman.
3. (Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad): Turutlah apa yang telah
diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut
pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit
kamu mengambil peringatan.
104
4. Dan berapa banyak negeri yang Kami binasakan, iaitu datang azab
seksa Kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka
berehat pada tengah hari.
5. Maka tidak ada yang mereka katakan ketika datangnya azab Kami kepada
mereka, melainkan mereka (mengakui dengan) berkata: Sebenarnya kami
adalah orang-orang yang zalim.
6. Maka sesungguhnya Kami (Allah) akan menyoal umat-umat yang telah
diutuskan (Rasul-rasul) kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan
menyoal juga Rasul-rasul itu.
7. Kemudian sesungguhnya Kami akan ceritakan kepada mereka (Rasul-rasul
dan umat-umatnya), dengan (berdasarkan) pengetahuan (yang meliputi akan
apa yang mereka lakukan), dan sememangnya Kami tidak sekali-kali ghaib
(bahkan sentiasa Mendengar, Melihat dan Mengetahui akan hal ehwal
mereka).
8. Dan timbangan amal pada hari itu adalah benar; maka sesiapa yang
berat timbangan amalnya (yang baik), maka mereka itulah orang-orang
yang berjaya.
9. Dan sesiapa yang ringan timbangan amalnya (yang baik), maka mereka
itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, dengan sebab mereka
berlaku zalim terhadap ayat-ayat Kami (dengan meletakkannya pada bukan
tempatnya).
10. Dan sesungguhnya Kami telah menetapkan kamu (dan memberi kuasa) di
bumi dan Kami jadikan untuk kamu padanya (berbagai jalan) penghidupan
(supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.
11. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk
rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: Sujudlah
kamu kepada Adam, lalu mereka sujud melainkan Iblis, dia tidaklah
termasuk dalam golongan yang sujud.
12. Allah berfirman: Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada
sujud ketika Aku perintahmu? Iblis menjawab: Aku lebih baik daripada
Adam, Engkau (wahai Tuhan) jadikan daku dari api sedang dia Engkau
jadikan dari tanah.
13. Allah berfirman: Turunlah engkau dari Syurga ini, kerana tidak
patut engkau berlaku sombong di dalamnya; oleh sebab itu keluarlah,
sesungguhnya engkau dari golongan yang hina.
14. Iblis berkata: Berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka
dibangkitkan (hari kiamat).
15. Allah berfirman: Sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi
tempoh (ke suatu masa yang tertentu).
16. Iblis berkata: Oleh kerana Engkau (wahai Tuhan) menyebabkan daku
tersesat (maka) demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi
mereka (dari menjalani) jalanMu yang lurus;
17. Kemudian aku datangi mereka, dari hadapan mereka serta dari
belakang mereka, dan dari kanan mereka serta dari kiri mereka dan
Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur.
18. Allah berfirman: Keluarlah engkau dari Syurga sebagai makhluk yang
terhina serta terusir.Sesungguhnya sesiapa di antara mereka yang
menurutmu, tetaplah aku akan memenuhi Neraka Jahannam dengan (golongan)
kamu (yang derhaka) semuanya;
105
19. Dan wahai Adam! Tinggallah engkau dan isterimu di dalam Syurga
serta makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua
sukai dan janganlah kamu hampiri pokok ini, (jika kamu menghampirinya)
maka akan menjadilah kamu dari orang-orang yang zalim.
20. Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepada mereka berdua
supaya (dapatlah) dia menampakkan kepada mereka akan aurat mereka yang
(sekian lama) tertutup dari (pandangan) mereka, sambil dia berkata:
Tidaklah Tuhan kamu melarang kamu daripada (menghampiri) pokok ini,
melainkan (kerana Dia tidak suka) kamu berdua menjadi malaikat atau
menjadi dari orang-orang yang kekal (selama-lamanya di dalam Syurga).
21. Dan dia bersumpah kepada keduanya (dengan berkata): Sesungguhnya
aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua.
22. Dengan sebab itu dapatlah dia menjatuhkan mereka berdua (ke dalam
larangan) dengan tipu dayanya.Setelah mereka memakan (buah) pohon itu,
terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing dan mereka
mulailah menutupnya dengan daun-daun (dari) Syurga.Serta Tuhan mereka
menyeru mereka: Bukankah Aku telah melarang kamu berdua dari pokok itu
dan Aku katakan kepada kamu, bahawa Syaitan itu adalah musuh kamu yang
nyata?
23. Mereka berdua merayu: Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri
kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi
rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi.
24. Allah berfirman: Turunlah kamu semuanya, dengan keadaan setengah
kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain dan bagi kamu disediakan
tempat kediaman di bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu
ketika (mati).
25. Allah berfirman lagi: Di bumi itu kamu hidup dan di situ juga kamu
mati dan daripadanya pula kamu akan dikeluarkan (dibangkitkan hidup
semula pada hari kiamat).
26. Wahai anak-anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada
kamu (bahan-bahan untuk) pakaian menutup aurat kamu dan pakaian
perhiasan dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya.Yang
demikian itu adalah dari tanda-tanda (limpah kurnia) Allah (dan
rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka mengenangnya (dan
bersyukur).
27. Wahai anak-anak Adam! Janganlah kamu diperdayakan oleh Syaitan
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari Syurga,
sambil dia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk
memperlihatkan kepada mereka: Aurat mereka (yang sebelum itu
tertutup).Sesungguhnya Syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan
yang kamu tidak dapat melihat mereka.Sesungguhnya Kami telah menjadikan
Syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman.
28. Dan (orang-orang yang tidak beriman itu) apabila mereka melakukan
sesuatu perbuatan yang keji, mereka berkata: Kami dapati datuk nenek
kami mengerjakannya dan Allah perintahkan kami
mengerjakannya.Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya Allah tidak
sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji.Patutkah kamu
mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya?
29. Katakanlah: Tuhanku menyuruh berlaku adil (pada segala perkara) dan
(menyuruh supaya kamu) hadapkan muka (dan hati) kamu (kepada Allah)
dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang dan
106
beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadaNya sematamata;
(kerana) sebagaimana Dia telah menjadikan kamu pada mulanya,
(demikian pula) kamu akan kembali (kepadaNya).
30. Sebahagian (dari umat manusia) diberi hidayat petunjuk oleh Allah
(dengan diberi taufiq untuk beriman dan beramal soleh) dan sebahagian
lagi (yang ingkar) berhaklah mereka ditimpa kesesatan (dengan pilihan
mereka sendiri), kerana sesungguhnya mereka telah menjadikan Syaitansyaitan
itu pemimpin-pemimpin (yang ditaati) selain Allah.Serta mereka
pula menyangka, bahawa mereka berada dalam petunjuk hidayat.
31. Wahai anak-anak Adam! Pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada
tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat (atau mengerjakan sembahyang) dan
makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau; sesungguhnya
Allah tidak suka akan orang-orang yang melampaui batas.
32. Katakanlah (wahai Muhammad): Siapakah yang (berani) mengharamkan
perhiasan Allah yang telah dikeluarkanNya untuk hamba-hambaNya dan
demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang
dikurniakanNya? Katakanlah: Semuanya itu ialah (nikmat-nikmat) untuk
orang-orang yang beriman (dan juga yang tidak beriman) dalam kehidupan
dunia; (nikmat-nikmat itu pula) hanya tertentu (bagi orang-orang yang
beriman sahaja) pada hari kiamat.Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat
keterangan Kami satu persatu bagi orang-orang yang (mahu) mengetahui.
33. Katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatanperbuatan
yang keji, samada yang nyata atau yang tersembunyi dan
perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang
benar dan (diharamkanNya) kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah
sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti (yang membenarkannya); dan
(diharamkanNya) kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu
tidak mengetahuinya.
34. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh (yang telah ditetapkan); maka
apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau
sesaatpun dan tidak dapat pula mereka didahulukan.
35. Wahai anak-anak Adam! Jika datang kepada kamu Rasul-rasul dari
kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat (perintah) Ku,
maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada
kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka
dan mereka pula tidak akan berdukacita.
36. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami dan yang
angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, merekalah ahli
Neraka, mereka kekal di dalamnya.
37. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta
terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatNya.Orang-orang itu akan
mendapat bahagian mereka (di dunia) dari apa yang telah tersurat (bagi
mereka), hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan Kami
(malaikat) yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu
(kepada mereka): Manakah (makhluk-makhluk dan benda-benda) yang kamu
sembah selain Allah? Mereka menjawab: Semuanya itu telah hilang lenyap
daripada kami dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka
sendiri, bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar.
38. Allah berfirman: Masuklah kamu ke dalam Neraka bersama-sama umatumat
yang terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia.Tiap-tiap satu
umat yang masuk, mengutuk akan saudaranya (golongannya sendiri); hingga
apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang
107
akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka: Wahai Tuhan
kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami; oleh itu berilah
kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari (azab) Neraka.Allah
berfirman: Kamu masing-masing disediakan (azab seksa) yang berlipat
ganda tetapi kamu tidak mengetahui.
39. Dan berkatalah golongan pertama (ketua-ketua), di antara mereka,
kepada golongan yang akhir (pengikut-pengikutnya): (Jika demikianlah
hukuman Tuhan), maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan atas
kami.(Allah berfirman): Oleh itu rasalah kamu azab seksa disebabkan apa
yang kamu telah usahakan.
40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat (perintah) Kami
dan yang angkuh (merasa dirinya lebih) daripada mematuhinya, tidak
sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka
tidak akan masuk Syurga sehingga unta masuk di lubang jarum dan
demikianlah Kami membalas orang-orang yang melakukan kesalahan.
41. Disediakan untuk mereka hamparan-hamparan dari api Neraka dan di
atas mereka lapisan-lapisan penutup (dari api Neraka) dan demikianlah
Kami membalas orang-orang yang zalim (disebabkan keingkarannya).
42. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh (dengan tidak
menjadi keberatan kepada mereka, kerana) Kami tidak memberati diri
seseorang (dengan kewajipan) melainkan sekadar yang terdaya olehnya,
merekalah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.
43. Dan Kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka,
(di dalam Syurga) yang mengalir beberapa sungai di bawah (tempat)
masing-masing dan mereka pula bersyukur dengan berkata: Segala puji
tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayat petunjuk untuk (mendapat
nikmat-nikmat) ini, padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh
petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami (dengan taufiqNya);
sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa
kebenaran.Dan mereka diseru: Itulah Syurga yang diberikan kamu
mewarisinya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan.
44. Dan (apabila ahli-ahli Syurga itu berada di tempat masing-masing),
berserulah mereka kepada ahli Neraka dengan berkata: Sesungguhnya kami
telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami,
semuanya betul.Maka adakah kamu juga telah dapati apa yang telah
dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul?.Mereka menjawab: Benar
ada.Kemudian berserulah penyeru (malaikat) di antara mereka (kedua-dua
puak itu) menyatakan: Bahawa laknat Allah tertimpa ke atas orang-orang
yang zalim.
45. Iaitu mereka yang menghalang (dirinya sendiri dan juga orang lain)
dari menurut jalan Allah dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok
terpesong, sedang mereka pula tidak percayakan hari akhirat.
46. Dan di antara keduanya (Syurga dan Neraka) ada tembok "Al-A'raaf
"(yang menjadi) pendinding dan di atas tembok Al-A'raaf itu ada
sebilangan orang-orang lelaki yang mengenal tiap-tiap seorang (dari
ahli-ahli Syurga dan Neraka) itu, dengan tanda masing-masing dan mereka
pun menyeru ahli Syurga (dengan memberi salam, katanya): "Salaamun
Alaikum" (salam sejahtera kepada kamu).Sedang mereka, sendiri belum
lagi masuk Syurga, padahal mereka ingin sangat memasukinya.
47. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli Neraka, mereka
(berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau jadikan
kami bersama orang-orang yang zalim.
108
48. Dan orang-orang yang berada di atas tembok Al-A'raaf menyeru
beberapa orang (Ketua kaum kafir) yang mereka kenal dengan tandanya,
dengan berkata: Nampaknya kumpulan kamu yang ramai (atau kekayaan kamu
yang besar) dan juga segala apa yang kamu sombongkan dahulu tidak dapat
menolong kamu.
49. (Mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir itu dengan
berkata): Itukah orang-orang yang kamu ejek-ejek dahulu dan kamu
bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah? (Sekarang
dikatakan kepada mereka): Masuklah kamu ke dalam Syurga, tidak ada
kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap kamu dan
kamu pula tidak akan berdukacita.
50. Dan (Tuhan menerangkan pula kehinaan ahli Neraka dengan firmannya):
Ahli Neraka menyeru ahli Syurga (dengan berkata): Limpahkanlah kepada
kami sedikit dari air atau dari rezeki (makanan) yang telah dikurniakan
Allah kepada kamu.Mereka (ahli Syurga) menjawab: Sesungguhnya Allah
telah haramkan kedua-duanya atas orang-orang kafir.
51. (Tuhan berfirman: Orang-orang kafir itu ialah) orang-orang yang
menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan yang melalaikan
dan permainan dan orang-orang yang telah terpedaya dengan kehidupan
dunia (segala kemewahannya dan kelazatannya).Oleh itu, pada hari ini
(hari kiamat), Kami lupakan (tidak hiraukan) mereka sebagaimana mereka
telah lupa (tidak hiraukan persiapan-persiapan untuk) menemui hari
mereka ini dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat
keterangan Kami.
52. Dan sesungguhnya Kami telah datangkan kepada mereka, sebuah Kitab
(Al-Quran) yang Kami telah menjelaskannya satu persatu berdasarkan
pengetahuan (Kami yang meliputi segala-galanya), untuk menjadi hidayat
petunjuk dan rahmat, bagi orang-orang yang (mahu) beriman.
53. Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat
atau kesudahan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-
Quran), pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran
itu (pada hari kiamat kelak), berkatalah orang-orang yang telah
melupakannya (yang tidak menghiraukannya dalam dunia) dahulu:
Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan kami dengan membawa
kebenaran, maka adakah untuk kami pemberi syafaat supaya mereka memberi
syafaat bagi kami atau (bolehkah) kami dikembalikan (ke dunia) supaya
kami dapat beramal, lain daripada apa yang kami telah kerjakan?
Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah
lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu.
54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang Menciptakan langit dan
bumi dalam enam masa lalu Dia bersemayam di atas Arasy; Dia melindungi
malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti) dan
(Dia pula Yang Menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang,
(semuanya) tunduk kepada perintahNya.Ingatlah, kepada Allah jualah
tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan
pemerintahan.Maha Suci Allah Yang Mencipta dan Mentadbirkan sekalian
alam.
55. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara)
perlahan-lahan.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang
melampaui batas.
56. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah
menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya dan berdoalah
109
kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga
dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul).Sesungguhnya
rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya.
57. Dan Dialah (Allah) yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita
yang menggembirakan sebelum kedatangan rahmatnya (iaitu hujan), hingga
apabila angin itu membawa awan mendung, Kami halakan ia ke negeri yang
mati (ke daerah yang kering kontang), lalu Kami turunkan hujan dengan
awan itu, kemudian Kami keluarkan dengan air hujan itu berbagai-bagai
jenis buah-buahan.Demikianlah pula Kami mengeluarkan (menghidupkan
semula) orang-orang yang telah mati, supaya kamu beringat (mengambil
pelajaran daripadanya).
58. Dan negeri yang baik (tanahnya), tanaman-tanamannya tumbuh (subur)
dengan izin Allah dan negeri yang tidak baik (tanahnya) tidak tumbuh
tanamannya melainkan dengan keadaan bantut.Demikianlah Kami menerangkan
tanda-tanda (kemurahan dan kekuasaan) Kami dengan berbagai cara bagi
orang-orang yang (mahu) bersyukur.
59. Sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, lalu
berkatalah ia: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya)
tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Sesungguhnya aku bimbang,
kamu akan ditimpa azab hari yang besar (hari kiamat)
60. Ketua-ketua dari kaumnya berkata: Sesungguhnya kami nampakmu (wahai
Nuh) berada dalam kesesatan yang nyata.
61. Nabi Nuh menjawab: Wahai KaumKu! Tidak ada padaku sebarang
kesesatan, tetapi aku adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.
62. (Tugasku) menyampaikan kepada kamu perintah-perintah yang
(diutuskan oleh) Tuhanku, serta aku memberi nasihat kepada kamu, sedang
aku mengetahui (melalui wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak
mengetahuinya.
63. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada
kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari
golongan kamu, untuk memberi peringatan kepada kamu dan supaya kamu
bertakwa dan juga supaya kamu beroleh rahmat?.
64. Mereka terus mendustakannya, lalu Kami selamatkan dia dan orangorang
yang bersamanya di dalam bahtera dan Kami karamkan orang-orang
yang mendustakan ayat-ayat kami.Sesungguhnya mereka adalah kaum yang
buta (mata hatinya daripada melihat kebenaran)
65. Dan kepada kaum Aad, (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi Hud.Dia
berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya) tidak
ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Oleh itu, tidakkah kamu mahu
bertakwa kepadaNya?
66. Ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata: Sesungguhnya kami
(wahai Hud) nampakmu berada dalam kebodohan dan sesungguhnya kami fikir
engkau adalah dari orang-orang yang berdusta.
67. Nabi Hud menjawab: Wahai kaumku! Tidak ada padaku sebarang
kebodohan, tetapi aku adalah seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.
68. (Tugasku) menyampaikan kepada kamu akan perintah-perintah (yang
diutuskan oleh) Tuhanku dan aku adalah pemberi nasihat yang amanah,
bagi kamu.
69. Adakah kamu merasa ragu-ragu dan hairan tentang datangnya kepada
kamu nasihat pengajaran dari Tuhan kamu, melalui seorang lelaki dari
110
golongan kamu, untuk memberi peringatan kepada kamu? Dan kenanglah
ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah sesudah kaum Nabi Nuh
dan Allah telah menambahkan kamu kelebihan (dan kekuatan) pada bentuk
kejadian tubuh kamu.Maka kenanglah akan nikmat-nikmat Allah supaya kamu
berjaya.
70. Mereka berkata: Adakah engkau datang kepada kami supaya kami hanya
menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan apa yang pernah disembah
oleh datuk nenek kami? (Kami tidak akan menurut) maka datangkanlah azab
yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang
yang benar.
71. Nabi Hud menjawab: Sesungguhnya telah tetaplah kamu akan ditimpa
azab dan kemurkaan dari Tuhan kamu.Adakah kamu hendak berbahas denganku
mengenai nama-nama yang hanya kamu dan nenek moyang kamu menamakannya,
sedang Allah tidak sekali-kali menurunkan sebarang bukti yang
membenarkannya? Maka tunggulah (kedatangan azab itu), sesungguhnya aku
juga dari orang-orang yang turut menunggu bersama-sama kamu.
72. Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya, dengan
rahmat dari Kami dan Kami (binasakan serta) putuskan keturunan orangorang
yang mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka bukanlah orang-orang
yang beriman.
73. Dan kepada kaum Thamud (Kami utuskan) saudara mereka: Nabi
Soleh.Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah,
(sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Sesungguhnya
telah datang kepada kamu keterangan yang nyata (mukjizat) dari Tuhan
kamu; ini adalah seekor unta betina (dari) Allah sebagai keterangan
bagi kamu (membuktikan kebenaranku).Oleh itu, biarkanlah unta itu
mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan
sesuatu yang menyakitinya; (kalau kamu menyentuhnya) maka kamu akan
ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
74. Dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah-khalifah
sesudah kaum Aad, dan di tempatkannya kamu di bumi, (dengan diberi
kemudahan) untuk kamu mendirikan istana-istana di tanahnya yang rata
dan kamu memahat gunung-ganangnya untuk dijadikan rumah.Maka
kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu dan janganlah kamu bermaharajalela
melakukan kerosakan di muka bumi.
75. Ketua-ketua yang sombong takbur dari kaumnya berkata kepada orangorang
yang dipandang lemah iaitu orang-orang yang telah beriman di
antara mereka: Tahukah kamu bahawa Soleh itu diutus dari Tuhannya?
Mereka menjawab: Sesungguhnya kami beriman kepada apa yang dia diutus
untuk menyampaikannya.
76. Orang-orang yang sombong takbur itu berkata: Sesungguhnya kami
tetap ingkar akan orang yang kamu beriman kepadanya.
77. Maka mereka pun menyembelih unta itu dan mereka menderhaka terhadap
perintah Tuhan mereka, sambil berkata: Hai Soleh! Datangkanlah azab
yang engkau telah janjikan kepada kami, jika betul engkau dari Rasulrasul
yang diutus (oleh Allah).
78. Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah
mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
79. Maka Nabi Soleh pun meninggalkan mereka sambil berkata: Wahai
kaumku! Aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku dan aku
111
telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orangorang
yang memberi nasihat.
78. Oleh itu, mereka pun dibinasakan oleh gempa bumi, lalu menjadilah
mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing
80. Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan).Ingatlah ketika dia berkata kepada
kaumnya: Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah
dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu?
81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat
kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini adalah kaum yang
melampaui batas.
82. Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain daripada berkata: Usirlah
mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari bandar kamu
ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (mendakwa) mensucikan
diri.
83. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya (serta pengikutpengikutnya)
melainkan isterinya, adalah dia dari orang-orang yang
dibinasakan.
84. Dan Kami telah menghujani mereka dengan hujan (batu yang
membinasakan).Oleh itu, lihatlah, bagaimana akibat orang-orang yang
melakukan kesalahan.
85. Dan kepada penduduk Madyan (Kami utuskan) saudara mereka Nabi
Syuaib.Dia berkata: Wahai kaum sembahlah kamu akan Allah, (sebenarnya)
tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Sesungguhnya telah datang
kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhan kamu.Oleh itu,
sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi
manusia akan benda-benda dan perkara-perkara yang menjadi haknya; dan
janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi sesudah Allah
menjadikannya (makmur teratur) dengan sebaik-baiknya.Yang demikian itu
lebih baik bagi kamu jika betul kamu orang-orang yang beriman.
86. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu-lalang, dengan
menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui
jalan Allah dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok
terpesong dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya lalu
Allah menjadikan kamu kembang ramai, serta perhatikanlah bagaimana
akibat orang-orang yang berbuat kerosakan.
86. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu-lalang, dengan
menakut-nakutkan dan menghalangi orang-orang yang beriman dari melalui
jalan Allah dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok
terpesong dan ingatlah semasa kamu dahulu sedikit bilangannya lalu
Allah menjadikan kamu kembang ramai, serta perhatikanlah bagaimana
akibat orang-orang yang berbuat kerosakan.
87. Dan jika ada segolongan dari kamu beriman kepada wahyu (perintahperintah
Allah) yang aku telah diutuskan untuk menyampaikannya dan
segolongan lagi tidak beriman, maka sabarlah sehingga Allah menjalankan
hukumNya di antara kita semua dan Dialah jua sebaik-baik hakim.
88. Ketua-ketua yang sombong takbur dari kaum Nabi Syuaib berkata:
Sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Syuaib dan orang-orang yang
beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini atau kamu
berpindah kepada agama kami.Nabi Syuaib menjawab: Adakah (kamu hendak
melakukan yang demikian) sekalipun kami tidak menyukainya?
112
89. Sesungguhnya (bermakna) kami berdusta terhadap Allah, jika kami
berpindah kepada agama kamu sesudah Allah menyelamatkan kami
daripadanya dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sama sekali,
kecuali jika Allah Tuhan kami, menghendakinya.Pengetahuan Tuhan kami
meliputi akan tiap-tiap sesuatu.Kepada Allah jualah kami
bertawakal.Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami
dengan kebenaran (keadilan), kerana Engkau jualah sebaik-baik Hakim.
90. Dan berkatalah pula Ketua-ketua yang kafir dari kaum Nabi Syuaib
(kepada orang ramai): Sesungguhnya jika kamu mengikut Syuaib nescaya
kamu dengan perbuatan yang demikian menjadilah orang-orang yang rugi.
91. Maka mereka dibinasakan oleh gempa, lalu menjadilah mereka mayatmayat
yang tersungkur di tempat masing-masing.
92. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib (punah-ranah) seolah-olah
mereka tidak pernah mendiami negeri itu.Orang-orang yang mendustakan
Nabi Syuaib, merekalah orang-orang yang rugi.
93. Kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata: Wahai
kaumku! Sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintahperintah
Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepada kamu.Oleh itu,
tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang kafir (yang telah binasa
itu).
94. Dan (Tuhan berfirman): Kami tidak mengutus dalam sesebuah negeri
seorang Nabi (yang didustakan oleh penduduknya), melainkan Kami
timpakan mereka dengan kesusahan (kesempitan hidup) dan penderitaan
(penyakit), supaya mereka tunduk merendah diri (insaf dan tidak berlaku
sombong takbur).
95. Setelah (mereka tidak juga insaf) Kami gantikan kesusahan itu
dengan kesenangan hingga mereka kembang biak (serta senang-lenang) dan
berkata (dengan angkuhnya): Sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah
merasai kesusahan dan kesenangan (sebagaimana yang kita rasakan).Lalu
Kami timpakan mereka (dengan azab seksa) secara mengejut dan mereka
tidak menyedarinya.
96. Dan (Tuhan berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu, beriman
serta bertakwa, tentulah Kami akan membuka kepada mereka (pintu
pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya, dari langit dan
bumi.Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami), lalu Kami timpakan mereka
dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan.
97. Patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta merasa
aman daripada kedatangan azab Kami kepada mereka pada malam hari,
semasa mereka sedang tidur?
98. Atau patutkah penduduk negeri negeri itu (bersedap hati) serta
merasa aman daripada kedatangan azab Kami kepada mereka pada siang
hari, semasa mereka sedang leka bermain-main?
99. Patutkah mereka (bersukaria) sehingga mereka merasa aman akan
rancangan buruk (balasan azab) yang diatur oleh Allah? Kerana
sebenarnya tidak ada yang merasa aman dari rancangan buruk (balasan
azab) yang diatur oleh Allah itu melainkan orang-orang yang rugi.
100. Adakah (yang demikian itu tersembunyi dan) tidak jelas kepada
orang-orang yang mewarisi negeri itu sesudah penduduknya (hilang lenyap
kerana ditimpa bencana), bahawa kalau Kami kehendaki tentulah Kami akan
menimpakan mereka pula dengan azab disebabkan dosa-dosa mereka dan Kami
113
meteraikan di atas hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar
(nasihat-nasihat pengajaran)?
101. Negeri-negeri (yang telah Kami binasakan) itu, Kami ceritakan
sebahagian dari khabar beritanya kepadamu (wahai Muhammad) dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan
keterangan-keterangan yang nyata (mukjizat), sesudah itu mereka tidak
juga beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya
dahulu.Demikianlah Allah meteraikan di atas hati orang-orang yang
kafir.
102. Dan Kami tidak mendapati bagi kebanyakan mereka sebarang janji
(yang ditepati), dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka melainkan
orang-orang yang fasik.
103. Kemudian Kami mengutuskan Nabi Musa selepas Rasul-rasul itu,
dengan membawa ayat-ayat Kami kepada Firaun dan Ketua-ketua kaumnya,
lalu mereka berlaku zalim (ingkar) akan ayat-ayat itu.Maka
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan.
104. Dan berkatalah Nabi Musa: Hai Firaun! Sesungguhnya aku ini adalah
seorang Rasul dari Tuhan sekalian alam.
105. Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah
melainkan yang benar.Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa
keterangan yang nyata dari Tuhan kamu.Oleh itu, bebaskanlah Kaum Bani
Israil menyertai aku (ke Palestin).
106. Firaun menjawab: Kalau betul engkau datang dengan membawa sesuatu
mukjizat maka bawalah ia (supaya aku melihatnya), jika betul engkau
dari orang-orang yang benar.
107. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya
itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.
108. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangannya
(menjadi) putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
109. Berkatalah Ketua-ketua dari kaum Firaun: Sesungguhnya orang ini
(Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.
110. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu.(Firaun
bertanya): Oleh itu, apa yang kamu syorkan?
111. Mereka berkata: Tangguhkanlah dia dan saudaranya (daripada
dijatuhkan sebarang hukuman) serta utuslah ke bandar-bandar (di meratarata
negeri Mesir untuk) mengumpulkan (ahli-ahli sihir);
112. Yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir.
113. Dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Firaun lalu berkata:
Sungguhkah kami akan beroleh upah, kalau kami dapat mengalahkannya?
114. Firaun menjawab: Benar, (kamu akan mendapat upah) dan kamu
sesungguhnya (akan menjadi) dari orang-orang yang damping (denganku).
115. Mereka berkata: Hai Musa! Engkaukah yang akan mencampakkan
(tongkatmu lebih dahulu) atau kamikah yang akan mencampakkan (lebih
dahulu)?
116. Nabi Musa menjawab: Campakkanlah kamu (dahulu)! Maka apabila
mereka mencampakkan (tongkat-tongkat dan tali masing-masing), mereka
menyilap mata orang ramai dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun,
serta mereka melakukan sihir yang besar (keadaan dan caranya).
114
117. Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa: Campakkanlah tongkatmu! Maka
tiba-tiba tongkat itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan
sihir mereka).
118. Maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa) dan batallah (sihir)
yang mereka telah lakukan.
119. Oleh itu, kalahlah Firaun dan Ketua-ketua kaumnya di situ dan
kembalilah mereka dengan keadaan yang hina.
120. Dan (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu dengan
sendirinya merebahkan diri mereka sujud,
121. Sambil berkata: Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam.
122. (Iaitu) Tuhan bagi Nabi Musa dan Nabi Harun.
123. Firaun berkata: Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku
memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya ini adalah perbuatan tipu daya
yang kamu lakukan dalam bandar ini kerana kamu hendak mengeluarkan
penduduknya dari padanya.Oleh itu, kamu akan mengetahui (akibatya).
124. Demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan
bersilang, kemudian aku akan memalang kamu semuanya.
125. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami (tidak gentar) kerana kepada
Tuhan kamilah kembalinya kami (dan kepadaNyalah kami mengharapkan
keampunan dan rahmatNya).
126. Dan tidaklah engkau (hai Firaun) marah (dan bertindak menyeksa)
kami melainkan kerana kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika
sampainya kepada kami.(Mereka berdoa): Wahai Tuhan kami, limpahkanlah
kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan Islam (berserah
bulat-bulat kepadaMu).
127. Dan berkatalah pula Ketua-ketua dari kaum Firaun: Adakah engkau
(wahai Firaun) hendak membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan
kerosakan di bumi (Mesir) dan meninggalkanmu serta apa-apa yang dipuja
olehmu? Firaun menjawab: Kita akan membunuh anak-anak lelaki mereka dan
kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan kita tetap menguasai
(menundukkan) mereka.
128. (Pengikut-pengikut Nabi Musa merayu, lalu) Musa berkata kepada
kaumnya: Mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah,
sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, diwariskannya kepada sesiapa
yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya dan kesudahan yang baik adalah
bagi orang-orang yang bertakwa.
129. Mereka berkata: Kami telah dianiaya dan diperhambakan (oleh
Firaun) sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang
kepada kami.Nabi Musa menjawab: Mudah-mudahan Tuhan kamu akan
membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, kemudian
Dia akan memerhati bagaimana pula perbuatan kamu?
130. Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan Firaun dan kaumnya dengan
musim kemarau dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka insaf mengambil
pelajaran.
131. Kemudian apabila datang kepada mereka kesenangan mereka berkata:
Ini ialah hasil usaha kami dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka
mengatakan nahas dan malang itu disebabkan oleh Nabi Musa dan pengikutpengikutnya.(
Tuhan berfirman): Ketahuilah, sesungguhnya nahas dan
115
malang mereka itu hanya di tetapkan di sisi Allah, akan tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui.
132. Dan mereka berkata: Walau apa sahaja (jenis-jenis) keterangan
(mukjizat) yang engkau bawa kepada kami; (wahai Musa), untuk
menjalankan sihirmu kepada kami, maka kami tidak sekali-kali akan
beriman kepadamu.
133. (Allah berfirman): Kami pun menghantarkan kepada mereka taufan dan
belalang, dan kutu dan katak dan darah, sebagai tanda-tanda dan bukti
yang jelas nyata, maka mereka juga tetap berlaku sombong takbur dan
menjadi kaum yang menderhaka.
134. Dan apabila azab yang tersebut itu menimpa mereka, mereka (merayu
dengan) berkata: Wahai Musa! Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami
dengan (kehormatan) pangkat Nabi yang diberikanNya kepadamu (yang
menjadikan permohonanmu sentiasa makbul).Sesungguhnya jika engkau
hapuskan azab itu daripada kami, tentulah kami akan beriman kepadamu
dan sudah tentu kami akan membebaskan kaum Bani Israil (pergi)
bersamamu.
135. (Tuhan berfirman): Setelah Kami hapuskan azab itu daripada mereka,
hingga ke suatu masa yang tertentu yang mereka sampai kepadanya, tibatiba
mereka mencabuli janjinya
136. Maka Kami pun membalas mereka, lalu Kami menenggelamkan mereka di
laut dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa
lalai daripadanya.
137. Dan Kami wariskan kepada kaum (Bani Israil) yang telah tertindas
itu akan daerah-daerah timur bumi (Palestin) dan daerah-daerah
baratnya, yang Kami telah melimpahkan berkat padanya dan telah
sempurnalah Kalimah Allah (janjiNya) yang baik kepada kaum Bani Israil
kerana kesabaran mereka (semasa mereka ditindas oleh Firaun), dan Kami
telah hancurkan apa yang telah dibuat oleh Firaun dan kaumnya dan apa
yang mereka telah dirikan (dari bangunan-bangunan yang tinggi)
138. Dan Kami bawakan Bani Israil ke sebarang Laut (Merah) itu lalu
mereka sampai kepada suatu kaum yang sedang menyembah berhalaberhalanya.(
Melihatkan yang demikian) mereka (Bani Israil) berkata:
Wahai Musa buatlah untuk kami suatu tuhan (berhala) sebagaimana mereka
mempunyai beberapa tuhan.Nabi Musa menjawab: Sesungguhnya kamu ini
adalah kaum yang jahil.
139. Sesungguhnya mereka (penyembah-penyembah berhala itu), akan
dihancurkan apa yang mereka berada di dalamnya (dari perbuatan syirik)
dan tetaplah salahnya apa yang mereka kerjakan itu.
140. Nabi Musa berkata lagi: Patutkah aku mencari tuhan untuk kamu
selain dari Allah, padahal Dia telah melebihkan kamu atas sekalian
manusia (yang sezaman dengan kamu, dengan berbagai nikmat yang telah
dikurniakanNya kepada kamu)?
141. Dan (Tuhan berfirman): Ingatlah ketika Kami selamatkan kamu dari
Firaun dan kaumnya, yang menyeksa kamu dengan azab seksa yang seberatberat
dan seburuk-buruknya; mereka membunuh anak-anak lelaki kamu dan
membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu dan (ingatlah bahawa) yang
demikian itu mengandungi cubaan yang besar dari Tuhan kamu.
142. Dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa (untuk memberikan
Taurat) selama tiga puluh malam, serta Kami genapkan jumlahnya dengan
sepuluh malam lagi, lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh
116
Tuhannya empat puluh malam dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya
Nabi Harun (semasa keluar menerima Taurat): Gantikanlah aku dalam
(urusan memimpin) kaumku dan perbaikilah (keadaan mereka
sepeninggalanku) dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang
melakukan kerosakan.
143. Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang Kami telah tentukan
itu dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa (merayu dengan)
berkata: Wahai Tuhanku! Perlihatkanlah kepadaku (ZatMu Yang Maha Suci)
supaya aku dapat melihatMu.Allah berfirman: Engkau tidak sekali-kali
akan sanggup melihatKu, tetapi pandanglah ke gunung itu, maka kalau dia
tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatKu, Setelah
Tuhannya "Tajalla" (menzahirkan kebesaranNya) kepada gunung itu, (maka)
"TajalliNya" menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh
pengsan.Setelah dia sedar semula, berkatalah ia: Maha Suci Engkau
(wahai Tuhanku), aku bertaubat kepadaMu dan akulah orang yang awal
pertama beriman (pada zamanku)
144. Allah berfirman: Wahai Musa! Sesungguhnya Aku memilihmu melebihi
umat manusia (yang ada pada zamanmu), dengan membawa perutusanKu (Kitab
Taurat) dan dengan KalamKu; oleh itu, terimalah apa yang Aku kurniakan
kepadamu dan jadikanlah dirimu dari orang-orang yang bersyukur.
145. Dan Kami telah menuliskan bagi Nabi Musa pada Luh-luh (Taurat)
itu, dari pelbagai jenis nasihat pengajaran dan penjelasan bagi tiaptiap
sesuatu (dasar Syariat dan hukum-hukumnya).Oleh itu, terimalah dia
(dan amalkanlah wahai Musa) dengan bersungguh-sungguh dan suruhlah
kaummu berpegang (serta mengamalkan) yang sebaik-baiknya (iaitu
suruhan-suruhannya).Aku akan perlihatkan kepada kamu akan negeri orangorang
yang fasik (derhaka).
146. Aku akan memalingkan (hati) orang-orang yang sombong takbur di
muka bumi dengan tiada alasan yang benar dari (memahami) ayat-ayatKu
(yang menunjukkan kekuasaanKu); dan mereka (yang bersifat demikian)
jika mereka melihat sebarang keterangan (bukti), mereka tidak beriman
kepadanya dan jika mereka melihat jalan yang (membawa kepada) hidayat
petunjuk, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan yang dilalui dan
sebaliknya jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus
mengambilnya sebagai jalan yang dilalui.Yang demikian itu, kerana
mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka sentiasa lalai
daripadanya.
147. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan pertemuan hari
akhirat, gugurlah amal-amal mereka (yang baik).Mereka tidak diberikan
balasan (pada hari akhirat) melainkan (bagi) apa yang mereka telah
kerjakan (dari perbuatan kufur dan maksiat).
148. Dan kaum Nabi Musa, sesudah dia (pergi ke Gunung Tursina), mereka
membuat dari barang-barang emas perhiasan mereka, (patung) anak lembu
yang bertubuh dan bersuara (Allah berfirman): Tidakkah mereka
memikirkan bahawa patung itu tidak dapat berkata-kata dengan mereka dan
tidak dapat juga menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya
(berhala yang disembah) dan sememangnya mereka adalah orang-orang yang
melakukan kezaliman.
149. Dan setelah mereka menyesal (akan apa yang mereka lakukan) dan
mengetahui bahawa mereka telah sesat, berkatalah mereka: Sesungguhnya
jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan mengampunkan kami,
nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi.
117
150. Dan apabila Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan
dukacita, berkatalah ia: Amatlah buruknya apa yang telah kamu lakukan
sepeninggalanku; mengapa kamu terburu-buru (tidak menunggu) perintah
Tuhan kamu? Dan dia meletakkan Luh-luh (yang mengandungi tulisan
Taurat) itu serta dia memegang (rambut) kepala saudaranya (Nabi Harun)
sambil menariknya kepadanya.Nabi Harun berkata: Wahai anak ibuku!
Sesungguhnya kaum (Bani Israil) memandangku lemah dan nyaris-nyaris
mereka membunuhku (ketika aku melarang mereka); oleh itu, janganlah
engkau menjadikan musuh bergembira melihat (tempelakmu) terhadapku dan
janganlah engkau jadikan daku termasuk dalam golongan orang-orang yang
zalim.
151. Nabi Musa berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku
dan bagi saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmatMu, kerana
Engkaulah sahaja Yang Maha Mengasihani dari segala yang lain
mengasihani.
152. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah (patung) anak lembu itu,
akan ditimpa kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan
dunia dan demikianlah kami membalas orang-orang yang mengada-adakan
perkara yang tidak benar.
153. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat
sesudah itu dan beriman, (maka) sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
154. Dan apabila kemarahan Nabi Musa itu reda, dia pun mengambil Luhluh
Taurat itu yang dalam naskhahnya terkandung petunjuk dan rahmat,
bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh takut kepada Tuhan mereka
(daripada melanggar perintahNya).
155. Dan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang lelaki dari kaumnya (untuk
di bawa bersama ke Gunung Tursina) pada waktu yang telah kami
tentukan.Maka ketika mereka digegar oleh gempa, Nabi Musa merayu dengan
berkata: Wahai Tuhanku! Jika Engkau kehendaki, Engkau boleh binasakan
mereka bersama-sama denganku sebelum ini.Adakah Engkau hendak
membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang
yang bodoh di antara kami? (Apa yang mereka telah lakukan) itu hanyalah
cubaanMu.Dengan cubaan itu Engkau sesatkan sesiapa yang Engkau
kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada sesiapa yang Engkau
kehendaki.Engkau jualah Pelindung kami; oleh itu ampunkanlah kami dan
berilah rahmat kepada kami, kerana Engkau jualah sebaik-baik Pemberi
ampun.
156. Dan tetapkanlah untuk Kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di
akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu.Allah
berfirman: AzabKu akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki
dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya
bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat, serta orangorang
yang beriman kepada ayat-ayat Kami.
157. Iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah (Muhammad s.a.w) Nabi
yang Ummi, yang mereka dapati tertulis (namanya dan sifat-sifatnya) di
dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.Dia menyuruh mereka
dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan
perkara-perkara yang keji dan dia menghalalkan bagi mereka segala benda
yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk dan
dia juga menghapuskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu
yang ada pada mereka.Maka orang-orang yang beriman kepadanya, dan
memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur (cahaya) yang
118
diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang
berjaya.
158. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya
aku adalah Pesuruh Allah kepada kamu semuanya, (di utus oleh Allah)
yang menguasai langit dan bumi, tiada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia; Yang menghidupkan dan mematikan.Oleh itu, berimanlah
kamu kepada Allah dan RasulNya, Nabi yang Ummi yang beriman kepada
Allah dan Kalimah-kalimahNya (Kitab-kitabNya) dan ikutilah dia, supaya
kamu beroleh hidayat petunjuk.
159. Dan di antara kaum Nabi Musa, ada satu golongan yang memberi
petunjuk (kepada orang ramai) dengan perkara-perkara yang hak dan
dengannya mereka menjalankan keadilan.
160. Dan kami membahagikan mereka (Bani Israil) menjadi dua belas suku,
sebagai golongan-golongan besar dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa,
ketika kaumnya meminta air kepadanya: Pukullah batu itu dengan
tongkatmu.Maka terpancarlah daripadanya dua belas mata air.Tiap-tiap
golongan (di antara mereka) mengetahui tempat masing-masing dan Kami
naungi mereka dengan awan dan Kami turunkan kepada mereka "Manna" dan
"Salwa".(Lalu Kami berfirman): Makanlah dari benda yang baik-baik yang
kami telah kurniakan kepada kamu dan tidaklah mereka menganiaya Kami
(dengan kekufuran mereka), tetapi mereka adalah menganiaya diri mereka
sendiri.
161. Dan (ingatlah) ketika dikatakan kepada mereka: Tinggallah dalam
bandar ini dan makanlah dari makanannya apa sahaja yang kamu sukai dan
berdoalah dengan berkata: (Wahai Tuhan kami), gugurkanlah (dosa kami)
dan masuklah melalui pintu (bandar) itu dengan tunduk merendah diri,
supaya Kami mengampunkan dosa-dosa kamu.Kami akan menambah (balasan)
bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
162. Maka orang-orang yang zalim di antara mereka menukarkan perintah
itu dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka.Oleh itu, Kami
turunkan azab dari langit menimpa mereka, dengan sebab kezaliman yang
mereka lakukan.
163. Dan bertanyalah kepada mereka (wahai Muhammad) mengenai (penduduk)
bandar yang letaknya di tepi laut, semasa mereka melanggar larangan
pada hari Sabtu, ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikanikan
(yang menjadi cubaan kepada) mereka, yang kelihatan timbul di muka
air; sedang pada hari-hari lain, ikan-ikan itu tidak pula datang kepada
mereka.Demikianlah kami menguji mereka (dengan cubaan itu) kerana
mereka sentiasa berlaku fasik.
164. Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: Mengapa
kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau
mengazabkan mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang (yang
memberi nasihat) itu menjawab: (Nasihat itu ialah) untuk melepaskan
diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa.
165. Maka ketika mereka melupakan (tidak menghiraukan) apa yang telah
diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang
daripada perbuatan jahat itu dan Kami timpakan orang-orang yang zalim
dengan azab seksa yang amat berat, disebabkan mereka berlaku fasik
(derhaka).
166. Maka setelah mereka berlaku sombong takbur (tidak mengambil indah)
kepada apa yang telah dilarang mereka melakukannya, Kami katakan kepada
mereka: Jadilah kamu kera yang hina.
119
167. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu memberitahu: Bahawa
sesungguhnya Dia akan menghantarkan kepada kaum Yahudi itu, (terus
menerus) hingga hari kiamat, kaum-kaum yang akan menimpakan mereka
dengan azab sengsara yang seburuk-buruknya (disebabkan kejahatan dan
kekufuran mereka).Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat azab seksaNya dan
sesungguhnya Dia juga Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
168. Dan Kami pecah-pecahkan mereka (kaum Yahudi itu) berpuak-puak
(yang bertaburan di merata-rata) dunia ini.Di antara mereka ada yang
soleh dan di antaranya juga yang tidak demikian dan kami uji mereka
dengan nikmat pemberian yang baik-baik dan bala bencana yang buruk,
supaya mereka kembali (bertaubat).
169. Maka mereka kemudiannya digantikan oleh keturunan-keturunan yang
jahat yang mewarisi Kitab (Taurat).Mereka mengambil kebendaan yang hina
di dunia ini sambil berkata: Akan diampunkan kelak dosa kami padahal
jika datang kepada mereka kebendaan yang hina seperti itu mereka akan
mengambilnya lagi.Bukankah telah diambil perjanjian setia daripada
mereka di dalam kitab Taurat bahawa mereka tidak memperkatakan terhadap
Allah melainkan yang benar? Dan mereka pula telah mempelajari apa yang
terkandung di dalamnya? Dan juga (mereka mengetahui bahawa) negeri
akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.Tidakkah kamu
mahu mengerti?
170. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Kitab Allah serta
mendirikan sembahyang, sesungguhnya Kami tidak akan menghilangkan
pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki (keadaan hidupnya).
171. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Kami mengangkat gunung
(Tursina) ke atas mereka (Bani Israil) seolah-olah gunung itu awan
(yang menaungi mereka) dan mereka yakin bahawa gunung itu akan jatuh
menimpa mereka, (sambil Kami berfirman kepada mereka): Terimalah dengan
bersungguh-sungguh (Kitab Taurat) yang telah Kami berikan kepada kamu
dan ingatlah (amalkanlah) apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu
menjadi orang-orang yang bertakwa
172. Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat
anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka dan Dia
jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil Dia bertanya
dengan firmanNya): Bukankah Aku tuhan kamu? Mereka semua menjawab:
Benar (Engkaulah Tuhan kami), kami menjadi saksi.Yang demikian supaya
kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: Sesungguhnya kami adalah
lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.
173. Atau supaya kamu tidak mengatakan: Sesungguhnya ibu bapa kamilah
yang melakukan syirik dahulu sedang kami ialah keturunan (mereka) yang
datang kemudian daripada mereka.Oleh itu, patutkah Engkau (wahai Tuhan
kami) hendak membinasakan kami disebabkan perbuatan orang-orang yang
sesat itu?
174. Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu
persatu (supaya nyata segala kebenaran) dan supaya mereka kembali
(kepada kebenaran).
175. Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad), khabar berita
seorang yang kami beri kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat
(Kitab) Kami, kemudian dia menjadikan dirinya terkeluar dari
mematuhinya, lalu dia diikuti oleh Syaitan (dengan godaannya), maka
menjadilah dari orang-orang yang sesat.
120
176. Dan kalau Kami kehendaki nescaya Kami tinggikan pangkatnya dengan
(sebab mengamalkan) ayat-ayat itu.Tetapi dia bermati-mati cenderung
kepada dunia dan menurut hawa nafsunya; maka bandingannya adalah
seperti anjing, jika engkau menghalaunya: Dia menghulurkan lidahnya
termengah-mengah dan jika engkau membiarkannya: Dia juga menghulurkan
lidahnya termengah-mengah.Demikianlah bandingan orang-orang yang
mendustakan ayat-ayat Kami.Maka ceritakanlah kisah-kisah itu supaya
mereka berfikir.
177. Amatlah buruknya bandingan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat
Kami dan mereka pula berlaku zalim kepada diri merela sendiri.
178. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah (dengan sebab
persediaannya) maka dialah yang beroleh petunjuk dan sesiapa yang
disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah
orang-orang yang rugi.
179. Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk Neraka Jahannam banyak dari
jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami
dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak
mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga
(tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka
itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka
itulah orang-orang yang lalai.
180. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah
(dan berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu dan pulaukanlah
orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan namanamaNya.
Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang mereka telah
kerjakan.
181. Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan itu, ada satu umat
yang memberi petunjuk dengan kebenaran dan dengannya mereka menjalankan
keadilan.
182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, Kami akan menarik
mereka sedikit demi sedikit (ke jurang kebinasaan), menurut cara yang
mereka tidak mengetahuinya.
183. Dan Aku memberi tempoh kepada mereka; sesungguhnya rancangan
balasanKu amatlah teguh.
184. Patutkah mereka (ingkar dan) tidak mahu memikirkan (dengan fikiran
yang siuman bahawa) sahabat mereka (Muhammad) tidak sekali-kali
mengidap penyakit gila (sebagaimana yang mereka tuduh itu), bahkan dia
hanyalah seorang (Pesuruh Allah) yang memberi amaran yang jelas.
185. Patutkah mereka (membutakan mata) tidak mahu memperhatikan alam
langit dan bumi dan segala yang diciptakan oleh Allah dan (memikirkan)
bahawa harus telah dekat ajal kebinasaan mereka? Maka kepada perkataan
yang mana lagi sesudah (datangnya Kalamullah Al-Quran) itu mereka mahu
beriman?
186. Sesiapa yang disesatkan oleh Allah (kerana keingkarannya), maka
tidak ada sesiapa pun yang akan dapat memberi petunjuk kepadanya dan
Allah membiarkan mereka meraba-raba (dengan bingung) dalam kesesatan
mereka.
187. Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang hari kiamat:
Bilakah masa datangnya? Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan
mengenainya hanyalah ada di sisi Tuhanku, tidak ada sesiapa pun yang
dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia.(Huru-hara)
121
hari kiamat itu amatlah berat (menggerunkan makhluk-makhluk yang ada)
di langit dan di bumi; ia tidak datang kepada kamu melainkan secara
mengejut.Mereka bertanya kepadamu seolah-olah engkau sedia
mengetahuinya.Katakanlah: Sesungguhnya pengetahuan mengenai hari kiamat
itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
188. Katakanlah: Aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku
dan tidak dapat menolak mudarat kecuali apa yang dikehendaki Allah dan
kalau aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan
mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah dan
(tentulah) aku tidak ditimpa kesusahan.Aku ini tidak lain hanyalah
(Pesuruh Allah) yang memberi amaran (bagi orang-orang yang ingkar) dan
membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
189. Dialah (Allah) yang menciptakan kamu semua dari (hakikat) diri
yang satu dan Dia mengadakan daripada hakikat itu pasangannya (diri
suami isteri), untuk bersenang-senang (bertenang tenteram) satu diri
kepada yang lain.Ketika suami mencampuri isterinya, mengandunglah dia
dengan kandungan yang ringan, serta teruslah dia dengan keadaan itu (ke
suatu waktu).Kemudian ketika dia merasa berat (dan menaruh bimbang)
berdoalah suami isteri itu kepada Tuhan mereka (dengan berkata):
Sesungguhnya jika Engkau (wahai Tuhan kami) mengurniakan kami nikmat
yang baik, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.
190. Kemudian ketika Allah mengurniakan kepada keduanya nikmat yang
baik (sebagaimana yang mereka pohonkan), mereka berdua menjadikan
sekutu bagi Allah dalam urusan wujudnya nikmat yang dikurniakan Allah
kepada mereka.Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan itu.
191. Patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak
dapat menciptakan sesuatupun, sedang benda-benda itu sendiri
diciptakan?
192. Dan benda-benda itu tidak dapat menolong mereka dan tidak juga
dapat menolong dirinya sendiri.
193. Dan jika kamu (hai kaum musyrik) menyeru benda-benda itu untuk
memperoleh petunjuk (daripadanya), mereka tidak dapat menurut
(menyampaikan hajat) kamu; sama sahaja bagi kamu, samada kamu
menyerunya atau mendiamkan diri.
194. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru selain Allah adalah
makhluk-makhluk seperti kamu.Oleh itu, (cubalah) menyerunya supaya
benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu, kalau betul kamu
orang-orang yang benar.
195. Adakah benda-benda (yang kamu sembah) itu mempunyai kaki yang
mereka dapat berjalan dengannya, atau adakah mereka mempunyai tangan
yang mereka dapat memegang (menyeksa) dengannya atau adakah mereka
mempunyai mata yang mereka dapat melihat dengannya atau adakah mereka
mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Katakanlah
(wahai Muhammad): Panggilah benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah,
kemudian kamu semua jalankan tipu daya terhadapku, serta jangan pula
kamu bertangguh lagi.
196. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab
(Al-Quran), dan Dialah jua Yang Menolong dan Memelihara orang-orang
yang berbuat kebaikan
197. Dan benda-benda yang kamu sembah selain Allah, tidak akan dapat
menolong kamu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.
122
198. Dan jika kamu menyeru benda-benda (yang kamu sembah) itu untuk
mendapat petunjuk (daripadanya), mereka tidak dapat mendengarnya dan
engkau nampak benda-benda itu memandangmu padahal mereka tidak melihat.
199. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan
perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang
yang jahil (yang degil dengan kejahilannya).
200. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari Syaitan, maka
mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar,
lagi Maha Mengetahui.
201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka disentuh
oleh sesuatu imbasan hasutan dari Syaitan, mereka ingat (kepada ajaran
Allah) maka dengan itu mereka nampak (jalan yang benar).
202. Sedang saudara (pengikut) Syaitan-syaitan, dibantu oleh Syaitansyaitan
itu dalam melakukan kesesatan, kemudian mereka tidak berhentihenti
(melakukan perbuatan yang sesat lagi menyesatkan itu).
203. Dan apabila engkau (wahai Muhammad) tidak membawa kepada mereka
sesuatu ayat Al-Quran (sebagaimana yang mereka kehendaki), berkatalah
mereka (secara mengejek): Mengapa engkau tidak bersusah payah membuat
sendiri akan ayat itu? Katakanlah: Sesungguhnya aku hanya menurut apa
yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku.Al-Quran ini ialah panduanpanduan
yang membuka hati dari Tuhan kamu dan petunjuk serta menjadi
rahmat bagi orang-orang yang beriman.
204. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia serta
diamlah (dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya), supaya kamu
beroleh rahmat.
205. Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan
merendah diri serta dengan perasaan takut (melanggar perintahnya) dan
dengan tidak pula menyaringkan suara, pada waktu pagi dan petang dan
janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai.
206. Sesungguhnya mereka (malaikat) yang ada di sisi Tuhanmu tidak
bersikap angkuh (ingkar) daripada beribadat kepadaNya dan mereka pula
bertasbih bagiNya dan kepadaNyalah jua mereka sujud.
SURE 8. Al-Annfaal
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan
perang.Katakanlah: Harta rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan
bagi RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya).Oleh itu, bertakwalah
kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu,
serta taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang-orang
yang beriman.
2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu (yang sempurna imannya)
ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifatNya)
gementarlah hati mereka; dan apabila dibacakan kepada mereka ayatayatNya,
menjadikan mereka bertambah iman dan kepada Tuhan mereka
jualah mereka berserah.
3. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan yang mendermakan
sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
123
4. Merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.Mereka
akan mendapat pangkat-pangkat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan
keampunan serta limpah kurnia yang mulia (di Syurga).
5. Sebagaimana (harta rampasan perang ditentukan pembahagiannya dengan
kebenaran, maka) Tuhanmu (wahai Muhammad) mengeluarkanmu dari rumahmu
(untuk pergi berperang) dengan kebenaran juga, sedang sebahagian dari
orang-orang yang beriman itu (sebenarnya) tidak suka (turut berjuang).
6. Mereka membantahmu tentang kebenaran (berjihad) setelah nyata
(kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan), seolah-olah mereka
dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebabnya).
7. Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepada kamu salah satu dari
dua angkatan, menjadi untuk kamu (menghadapinya), sedang kamu suka
kiranya (angkatan perniagaan) bukan angkatan (perang) yang mempunyai
kekuatan itu yang dijadikan untuk kamu (menghadapinya).Padahal Allah
menghendaki untuk menetapkan yang benar (agama Islam) dengan KalimahkalimahNya
dan untuk membinasakan kaum yang kafir seluruhnya;
8. Supaya Allah menegakkan yang benar itu dan menghapuskan yang salah
(kufur dan syirik), sekalipun golongan (kafir musyrik) yang berdosa itu
tidak menyukainya.
9. (Ingatlah) ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhan kamu, lalu
Dia perkenankan permohonan kamu (dengan firmanNya): Sesungguhnya Aku
akan membantu kamu dengan seribu (bala tentera) dari malaikat yang
datang berturut-turut.
10. Dan Allah tidak menjadikan (bantuan malaikat) itu melainkan sebagai
berita gembira dan supaya hati kamu tenang tenteram dengannya dan
kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah.Sesungguhnya Allah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
11. (Ingatlah) ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu
(pemberian) aman dari Allah (untuk menghapuskan kecemasan kamu) dan
(ingatlah ketika) Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk
mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan Syaitan
dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak
pendirian (kamu di medan perjuangan).
12. (Ingatlah) ketika Tuhanmu wahyukan kepada malaikat: Sesungguhnya
Aku menyertai kamu (memberi pertolongan), maka tetapkanlah (hati)
orang-orang yang beriman.Aku akan mengisi hati orang-orang yang kafir
dengan perasaan gerun; oleh itu, pancunglah leher mereka (musuh) dan
potonglah tiap-tiap anggota mereka
13. (Perintah) yang demikian ialah kerana sesungguhnya mereka menentang
Allah dan RasulNya dan sesiapa yang menentang Allah dan RasulNya, maka
sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaNya.
14. Itulah (azab dunia) maka rasalah dia (hai orang-orang
kafir).Sesungguhnya orang-orang yang kafir disediakan baginya azab
Neraka (di akhirat).
15. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orangorang
kafir yang sedang mara menyerang, maka janganlah kamu berpaling
undur dari menentang mereka.
16. Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu
kecuali dia bergerak ke arah lain (untuk menjalankan tipu muslihat)
peperangan atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka
124
sesungguhnya dia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah dan tempatnya
ialah Neraka Jahannam; sedang Neraka Jahannam ialah seburuk-buruk
tempat kembali.
17. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah
yang menyebabkan pembunuhan mereka dan bukanlah engkau (wahai Muhammad)
yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang
melempar (untuk membinasakan orang-orang kafir) dan untuk mengurniakan
orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang baik (kemenangan)
daripadaNya.Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
18. Demikianlah (caranya nikmat yang dikurniakanNya kepada kamu) dan
sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang-orang yang
kafir.
19. Jika kamu (hai orang-orang musyrik) memohon supaya diberi
kemenangan (bagi pihak yang benar) maka sesungguhnya kemenangan (yang
kamu pohonkan) itu telah datang (dan disaksikan oleh) kamu dan jika
kamu berhenti (daripada memusuhi Nabi Muhammad, s.a.w) maka yang
demikian amat baik bagi kamu dan jika kamu kembali (memusuhinya), Kami
juga kembali (menolongnya mengalahkan kamu) dan golongan (angkatan
perang) kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu
sedikitpun, sekalipun ia lebih ramai dan (yang demikian itu adalah
kerana) sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang beriman.
20. Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan RasulNya
dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar (Al-
Quran yang mewajibkan taatnya).
21. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (kafir dan munafik)
yang berkata: Kami dengar, padahal mereka tidak mendengar (tidak mahu
menerima dan mematuhinya).
22. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata, pada sisi (hukum
dan ketetapan) Allah, ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang
tidak mahu memahami sesuatupun (dengan akal fikirannya).
23. Dan kalaulah Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentulah
Dia menjadikan mereka dapat mendengar dan kalau Allah menjadikan mereka
dapat mendengar juga (dengan keadaan yang demikian), nescaya mereka
tidak menerimanya sambil memalingkan diri.
24. Wahai orang-orang yang beriman, sahut dan sambutlah seruan Allah
dan seruan RasulNya apabila Dia menyeru kamu kepada perkara-perkara
yang menjadikan kamu hidup sempurna dan ketahuilah bahawa sesungguhnya
Allah berkuasa mengubah atau menyekat di antara seseorang itu dengan
(pekerjaan) hatinya dan sesungguhnya kepadaNyalah kamu akan
dihimpunkan.
25. Dan jagalah diri kamu daripada (berlakunya) dosa (yang membawa bala
bencana) yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di
antara kamu secara khusus (tetapi akan menimpa kamu secara umum) dan
ketahuilah bahawa Allah Maha berat azab seksaNya.
26. Dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di
bumi, kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu, maka Allah
memberi kamu tempat bermustautin dan diperkuatkanNya kamu dengan
pertolonganNya, serta dikurniakanNya kamu dari rezeki yang baik-baik,
supaya kamu bersyukur.
125
27. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati
(amanah) Allah dan RasulNya dan (janganlah) kamu mengkhianati amanahamanah
kamu, sedang kamu mengetahui (salahnya).
28. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu
hanyalah menjadi ujian dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala
yang besar.
29. Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu bertakwa kepada Allah,
nescaya Ia mengadakan bagi kamu (petunjuk) yang membezakan antara yang
benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu,
serta mengampunkan (dosa-dosa) kamu dan Allah (sememangnya) mempunyai
limpah kurnia yang besar.
30. Dan ingatlah (wahai Muhammad), ketika orang-orang kafir musyrik
(Mekah) menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau
membunuhmu atau mengusirmu.Mereka menjalankan tipu daya dan Allah
menggagalkan tipu daya (mereka), kerana Allah sebaik-baik yang
menggagalkan tipu daya.
31. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka berkata:
Sesungguhnya kami telah mendengarnya.Kalau kami mahu, nescaya kami
dapat mengatakan (kata-kata) seperti (Al-Quran) ini.(Al-Quran) ini
tidak lain hanyalah cerita cerita dongeng orang-orang dahulu kala.
32. Dan (ingatlah) ketika mereka (kaum musyrik Mekah) berkata: Wahai
Tuhan kami! Jika betul (Al-Quran) itu ialah yang benar dari sisiMu,
maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada
kami azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
33. Dan Allah tidak sekali-kali akan menyeksa mereka, sedang engkau
(wahai Muhammad) ada di antara mereka dan Allah tidak akan menyeksa
mereka sedang mereka beristighfar (meminta ampun).
34. Dan mengapa mereka tidak patut diseksa oleh Allah, sedang mereka
menyekat (orang-orang Islam) dari Masjidilharam, padahal mereka
bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya (kerana mereka kafir
musyrik)? Sebenarnya orang-orang yang berhak menguasainya hanyalah
orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
35. Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan
bersiul-siul dan bertepuk tangan.Oleh itu rasalah kamu (wahai orang
kafir) akan azab seksa dengan sebab kekufuran kamu.
36. Sesungguhnya orang-orang kafir yang selalu membelanjakan harta
mereka untuk menghalangi (manusia) dari jalan Allah, maka mereka tetap
membelanjakannya kemudian (harta yang dibelanjakan) itu menyebabkan
penyesalan kepada mereka, tambahan pula mereka dikalahkan dan
(ingatlah) orang-orang kafir itu (akhirnya) dihimpunkan dalam Neraka
Jahannam.
37. Kerana Allah hendak membezakan yang jahat (golongan yang ingkar)
dari yang baik (golongan yang beriman) dan menjadikan (golongan) yang
jahat itu setengahnya bersatu dengan setengahnya yang lain, lalu
ditimbunkannya kesemuanya, serta dimasukkannya ke dalam Neraka
Jahannam.Mereka itulah orang-orang yang rugi.
38. Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang yang kafir itu, jika
mereka berhenti (dari kekufurannya), nescaya akan diampunkan dosa
mereka yang telah lalu dan jika mereka kembali lagi (ingkar maka Kami
akan menyeksa mereka), kerana sesungguhnya telah berlakulah kebinasaan
orang-orang (yang kufur ingkar) dahulu kala.
126
39. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga)
menjadilah agama itu seluruhnya (bebas) bagi Allah semata-mata.Kemudian
jika mereka berhenti (dari kekufurannya dan gangguannya, nescaya mereka
diberikan balasan yang baik) kerana sesungguhnya Allah Maha Melihat
akan apa yang mereka kerjakan.
40. Dan jika mereka berpaling (enggan beriman dan tidak berhenti
daripada menceroboh) maka ketahuilah bahawasanya Allah Pelindung kamu;
Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong (yang
menyelamatkan dan menjayakan kamu).
41. Dan ketahuilah, bahawa apa sahaja yang kamu dapati sebagai harta
rampasan perang, maka sesungguhnya satu perlimanya (dibahagikan) untuk
(jalan) Allah dan untuk RasulNya dan untuk kerabat (Rasulullah) dan
anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ibnus-sabil (orang
musafir yang keputusan), jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa
yang telah diturunkan oleh Kami (Allah) kepada hamba Kami (Muhammad)
pada Hari Al-Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera (Islam
dan kafir, di medan perang Badar) dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu.
42. (Iaitu) ketika kamu berada di tepi lembah yang dekat (ke Madinah)
dan mereka (pihak musuh) berada di tepi lembah yang jauh (dari
Madinah), sedang Kafilah (pembawa dagangan musuh) berada di tempat yang
rendah dari tempat kamu (di tepi laut) dan kalaulah kamu berjanji
(dengan mereka mengenai peperangan itu) nescaya kamu akan berselisih
pada menentukan harinya.Akan tetapi (pertemuan angkatan kamu dengan
angkatan mereka yang tidak disangka-sangka itu) ialah supaya Allah
melakukan suatu perkara (kemenangan Islam) yang telah ditetapkan
berlakunya, iaitu supaya orang (kafir musyrik) yang binasa itu, binasa
dengan keterangan (yang membuktikan kesalahannya) dan supaya orang
(Islam) yang hidup itu, hidup dengan keterangan (yang membuktikan
kebenarannya); kerana sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha
Mengetahui.
43. (Ingatlah wahai Muhammad) ketika Allah memperlihatkan mereka
kepadamu dalam mimpimu sedikit bilangannya dan kalaulah Dia perlihatkan
mereka kepadamu ramai bilangannya, tentulah kamu akan merasa gerun dan
tentulah kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan (perang) itu.Akan
tetapi Allah telah menyelamatkan kamu.Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui akan segala (isi hati) yang ada di dalam dada.
44. Dan (ingatlah) ketika Kami memperlihatkan mereka kepada kamu (wahai
umat Islam) semasa kamu bertemu dengan mereka: Sedikit bilangannya pada
pandangan mata kamu, dan kamu pula diperlihatkanNya: Sedikit
bilangannya pada pandangan mata mereka; kerana Allah hendak melakukan
sesuatu perkara (kemenangan Islam) yang telah ditetapkan berlakunya dan
(ingatlah) kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan.
45. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan sesuatu
pasukan (musuh) maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan
sebutlah serta ingatilah Allah (dengan doa) banyak-banyak, supaya kamu
berjaya (mencapai kemenangan).
46. Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan janganlah kamu
berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan
hilang kekuatan kamu dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan
cekal hati); sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar.
127
47. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari
negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk (kekuatan mereka)
kepada orang ramai (kerana hendak meminta dipuji), serta mereka pula
menghalang manusia dari jalan Allah dan (ingatlah) Allah Maha Meliputi
pengetahuanNya akan apa yang mereka kerjakan.
48. Dan (ingatlah) ketika Syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan
mereka (yang salah itu, untuk dipandang elok dan diteruskan), serta
menghasut mereka dengan berkata: Pada hari ini tidak ada sesiapa pun
dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu dan sesungguhnya aku
adalah pelindung dan penolong kamu.Maka apabila kedua-dua puak
(angkatan tentera Islam dan kafir musyrik) masing-masing kelihatan
(berhadapan), Syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata: Aku
berlepas diri dari kamu, kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak
dapat melihatnya; sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat
berat azab seksaNya.
49. (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada
penyakit (syak) dalam hatinya berkata: Orang-orang (Islam) itu telah
diperdayakan oleh agama mereka (sehingga mereka berani menentang kami
yang lebih besar bilangannya).Dan (yang sebenarnya) sesiapa yang
bertawakal kepada Allah (dengan sepenuh-penuh yakin, maka Allah akan
menolongnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar bilangannya),
kerana Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
50. Dan (amatlah ngerinya) kalau engkau melihat (wahai orang yang
memandang), ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan
memukul muka dan belakang mereka (sambil berkata): Rasalah kamu azab
seksa Neraka yang membakar.
51. (Azab seksa) yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah
dilakukan oleh tangan kamu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak
sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya.
52. (Keadaan orang-orang kafir itu) samalah seperti keadaan Firaun dan
kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka.Mereka kufur
ingkar akan ayat-ayat Allah, lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab
dosa-dosa mereka.Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha berat
seksaNya.
53. (Balasan) yang demikian itu, ialah kerana sesungguhnya Allah tidak
akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dikurniakanNya kepada sesuatu
kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan
(ingatlah) sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha Mengetahui.
54. (Keadaan mereka) samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta
orang-orang yang terdahulu dari mereka.Mereka mendustakan ayat-ayat
Tuhan mereka, lalu Kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka
dan Kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-pengikutnya (di laut),
kerana kesemuanya adalah orang-orang yang zalim.
55. Sesungguhnya sejahat-jahat (makhluk) yang melata di sisi (hukum dan
ketetapan) Allah ialah orang-orang yang kafir (yang degil dengan
kekufurannya).Sebab itu mereka tidak (mahu) beriman.
56. (Iaitu) orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia
dengan mereka, kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiaptiap
kali, sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya (dari keaiban
mencabuli perjanjian itu).
128
57. Oleh itu, jika engkau menemui mereka dalam peperangan maka
hancurkanlah mereka (supaya dengan itu) orang-orang yang di belakang
mereka (gerun gentar); mudah-mudahan orang-orang itu pula beringat
(insaf).
58. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu
kaum (yang mengikat perjanjian setia denganmu) maka campakkanlah
(perjanjian itu) kepada mereka dengan cara terus terang dan
adil.Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat.
59. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka (bahawa) mereka
telah terlepas (dari kekuasaan dan balasan Kami); sesungguhnya mereka
tidak akan dapat melemahkan (kekuasaan Kami).
60. Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh)
segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan
berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu
musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang
kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya dan apa sahaja
yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya
kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya.
61. Dan jika mereka (pihak musuh) cenderung kepada perdamaian, maka
engkau juga hendaklah cenderung kepadanya serta bertawakallah kepada
Allah.Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
62. Dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya
cukuplah Allah (menjaga dan memberikan perlindungan) kepadamu.Dialah
yang menguatkanmu dengan pertolonganNya dan dengan (sokongan) orangorang
yang beriman.
63. Dan (Dialah) yang menyatu-padukan di antara hati mereka (yang
beriman itu).Kalaulah engkau belanjakan segala (harta benda) yang ada
di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu-padukan di antara hati
mereka, akan tetapi Allah telah menyatu-padukan di antara (hati)
mereka.Sesungguhnya Dia Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
64. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi Penolongmu dan juga pengikutpengikutmu
dari orang-orang yang beriman.
65. Wahai Nabi, peransangkanlah orang-orang yang beriman itu untuk
berperang.Jika ada di antara kamu dua puluh yang sabar, nescaya mereka
dapat menewaskan dua ratus orang (dari pihak musuh yang kafir itu) dan
jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan
seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka (yang kafir
itu) orang-orang yang tidak mengerti.
66. Sekarang Allah telah meringankan daripada kamu (apa yang telah
diwajibkan dahulu) kerana Dia mengetahui bahawa pada kamu ada
kelemahan; oleh itu jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar,
nescaya mereka akan dapat menewaskan dua ratus orang dan jika ada di
antara kamu seribu orang, nescaya mereka dapat menewaskan dua ribu
orang dengan izin Allah dan (ingatlah) Allah berserta orang-orang yang
sabar.
67. Tidaklah patut bagi seseorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan
sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi.Kamu
menghendaki harta benda dunia (yang tidak kekal), sedang Allah
menghendaki (untuk kamu pahala) akhirat.Dan (ingatlah), Allah Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
129
68. Kalaulah tidak (kerana) adanya ketetapan dari Allah yang telah
terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab seksa yang besar disebabkan
(penebus diri) yang kamu ambil (dari orang-orang tawanan) itu.
69. Maka makanlah dari apa yang kamu telah dapat (dalam peperangan)
itu, sebagai benda yang halal lagi baik, serta bertakwalah kepada
Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
70. Wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang tawanan yang ada dalam
tangan kamu: Jika Allah mengetahui ada kebaikan (iman) dalam hati kamu,
nescaya Dia akan memberi kepada kamu (balasan) yang lebih baik daripada
(harta benda penebus diri) yang telah diambil dari kamu dan Dia akan
mengampunkan dosa kamu; kerana Allah Maha Pengampun, lagi maha
Mengasihani.
71. Dan jika mereka (orang-orang tawanan itu) bertujuan hendak
melakukan khianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telahpun melakukan
khianat kepada Allah (dengan kekufuran mereka) sebelum itu, lalu Allah
menjadikan (engkau) mengalahkan dan menundukkan mereka; kerana Allah
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad
dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah dan orang-orang
(Ansar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepada orangorang
Islam yang berhijrah itu), mereka semuanya menjadi penyokong dan
pembela antara satu dengan yang lain.Dan orang-orang yang beriman yang
belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikitpun untuk
membela mereka sehingga mereka berhijrah dan jika mereka meminta
pertolongan kepada kamu dalam perkara (menentang musuh untuk membela)
agama, maka wajiblah kamu menolongnya, kecuali terhadap kaum yang ada
perjanjian setia di antara kamu dengan mereka dan (ingatlah) Allah Maha
Melihat akan apa yang kamu lakukan.
73. Dan orang-orang yang kafir, setengahnya menjadi penyokong dan
pembela bagi setengahnya yang lain.Jika kamu (wahai umat Islam) tidak
menjalankan (dasar bantu-membantu sesama sendiri yang diperintahkan
oleh Allah) itu, nescaya akan berlakulah fitnah (kekacauan) di muka
bumi dan kerosakan yang besar.
74. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada
jalan Allah (untuk membela Islam) dan orang-orang (Ansar) yang memberi
tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Islam yang
berhijrah itu), merekalah orang-orang yang beriman dengan sebenarbenarnya.
Mereka beroleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia.
75. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian mereka berhijrah
dan berjihad bersama-sama kamu, maka adalah mereka dari golongan
kamu.Dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat,
setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang (lain) menurut (hukum)
Kitab Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
SURE 9. At-Taubah
1. (Ini adalah) pemutusan tanggungjawab (pembatalan perjanjian) dari
Allah dan RasulNya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu mengikat
perjanjian setia (dengan mereka).
2. Oleh itu hendaklah kamu (wahai kaum musyrik) bergerak di muka bumi
(dengan bebasnya) selama empat bulan dan ketahuilah bahawa kamu tidak
130
terlepas dari (azab seksa) Allah dan (ingatlah) sesungguhnya Allah akan
menghina orang-orang yang kafir (dengan bala bencana di dunia dan azab
seksa di akhirat).
3. Dan inilah perisytiharan dari Allah dan RasulNya kepada umat
manusia, (diisytiharkan) pada Hari Raya Haji yang terbesar, bahawa
sesungguhnya Allah dan RasulNya memutuskan tanggungjawab terhadap
orang-orang musyrik; oleh itu jika kamu (wahai kaum musyrik) bertaubat
(dari kufur) maka yang demikian adalah baik bagi kamu dan jika kamu
berpaling (ingkar), maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak akan dapat
melepaskan diri dari (azab seksa) Allah dan khabarkanlah (wahai
Muhammad) kepada orang-orang kafir (bahawa mereka akan ditimpakan)
dengan azab yang tidak terperi sakitnya.
4. Kecuali mereka yang kamu mengikat perjanjian setia (dengannya) dari
orang-orang musyrik, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu
itu sedikitpun dan mereka tidak menolong seorangpun yang memusuhi kamu,
maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga (habis)
tempohnya.Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.
5. Kemudian apabila habislah (masa) bulan-bulan yang dihormati itu maka
bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya dan
tawanlah mereka, dan juga keponglah mereka, serta tunggulah mereka di
tiap-tiap tempat mengintipnya.Kemudian jika mereka bertaubat (dari
kekufurannya) dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat, maka
biarkanlah mereka (jangan diganggu).Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,
lagi Maha Mengasihani.
6. Dan jika seseorang dari kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu
(untuk memahami Islam), maka berilah perlindungan kepadanya sehingga
dia sempat mendengar keterangan-keterangan Allah (tentang hakikat Islam
itu), kemudian hantarlah dia ke mana-mana tempat yang dia beroleh
aman.Perintah yang tersebut ialah kerana mereka itu kaum yang tidak
mengetahui (hakikat Islam).
7. Bagaimanakah dapat diakui adanya perjanjian (keamanan) di sisi Allah
dan RasulNya bagi orang-orang musyrik (sedang mereka mencabulinya)?
Kecuali orang-orang (musyrik) yang kamu telah mengikat perjanjian setia
dengan mereka dekat Masjidilharam.Maka selagi mereka berlaku lurus
terhadap kamu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka;
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.
8. Bagaimana (boleh dikekalkan perjanjian kaum kafir musyrik itu)
padahal kalau mereka dapat mengalahkan kamu, mereka tidak akan
menghormati perhubungan kerabat terhadap kamu dan tidak akan
menghormati perjanjian setianya.Mereka menjadikan kamu bersenang hati
hanya dengan mulut mereka, sedang hati mereka menolaknya; dan
kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
9. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit (dari
faedah-faedah dunia), lalu mereka menghalangi (dirinya dan orang-orang
lain) dari agama Allah; sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka
telah kerjakan.
10. Mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian terhadap
orang-orang yang beriman dan merekalah orang-orang yang menceroboh.
11. Oleh itu, jika mereka bertaubat (dari kekufuran) dan mendirikan
sembahyang serta memberi zakat, maka mereka itu adalah saudara kamu
yang seagama dan Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu
persatu bagi kaum yang mahu mengetahui.
131
12. Dan jika mereka mencabuli sumpahnya sesudah mengikat perjanjian
setia dan mereka pula mencela agama kamu, maka perangilah ketua-ketua
dan pemimpin-pemimpin kaum yang kafir itu, kerana sesungguhnya mereka
tidak menghormati sumpah janjinya, supaya mereka berhenti (dari
kekufuran dan bertaubat).
13. Mengapa kamu tidak memerangi suatu kaum yang telah mencabuli sumpah
janjinya, dan mereka pula telah berazam hendak mengusir Rasulullah dan
merekalah juga yang mula-mula memerangi kamu? Tidak patut kamu takut
kepada mereka (sehingga kamu tidak mahu memeranginya) kerana Allah
jualah yang berhak kamu takuti (melanggar perintahNya), jika betul kamu
orang-orang yang beriman?
14. Perangilah mereka, nescaya Allah akan menyeksa mereka dengan
(perantaraan) tangan kamu dan Allah akan menghinakan mereka serta
menolong kamu menewaskan mereka dan Dia akan memuaskan hati orang-orang
yang beriman.
15. Dan Dia juga akan menghapuskan kemarahan hati orang-orang yang
beriman itu dan Allah akan menerima taubat orang-orang yang
dikehendakiNya dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
Bijaksana.
16. Adakah kamu menyangka, bahawa kamu akan dibiarkan (dalam keadaan
kamu yang ada itu), padahal belum lagi terbukti kepada Allah
(sebagaimana yang diketahuiNya) orang-orang yang berjihad di antara
kamu dan yang tidak mengambil teman-teman rapat (untuk mencurahkan
rahsia kepada mereka), selain daripada Allah dan RasulNya serta orangorang
yang beriman? Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui secara
mendalam akan apa yang kamu kerjakan.
17. Tidaklah layak orang-orang kafir musyrik itu memakmurkan
(menghidupkan) masjid-masjid Allah, sedang mereka menjadi saksi
(mengakui) akan kekufuran diri mereka sendiri.Mereka itu ialah orangorang
yang rosak binasa amal-amalnya dan mereka pula kekal di dalam
Neraka.
18. Hanyasanya yang layak memakmurkan (menghidupkan) masjid-masjid
Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat
serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut
melainkan kepada Allah, (dengan adanya sifat-sifat yang tersebut) maka
adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk.
19. Adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orangorang
yang mengerjakan Haji dan (hanya perbuatan) memakmurkan
Masjidilharam itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari
akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka (yang bersifat
demikian) tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayat
petunjuk kepada kaum yang zalim.
20. (Sesungguhnya) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka adalah
lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah (daripada orang-orang
yang hanya memberi minum orang-orang Haji dan orang yang memakmurkan
masjid sahaja) dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
21. Mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan pemberian rahmat
daripadanya dan keredaan serta Syurga; mereka beroleh di dalam Syurga
itu nikmat kesenangan yang kekal.
132
22. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.Sesungguhnya Allah,
menyediakan di sisiNya pahala yang besar.
23. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan bapa-bapa
kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika
mereka memilih kufur dengan meninggalkan iman dan sesiapa di antara
kamu yang menjadikan mereka orang-orang yang didampingi, maka merekalah
orang-orang yang zalim.
24. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu
dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu dan
kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan
yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang
kamu sukai, (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu
cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk
agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab
seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang
yang fasik (derhaka).
25. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam
banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu
merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai; maka bilangan yang
ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikitpun dan (semasa
kamu merasa) bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu; kemudian
kamu berpaling undur melarikan diri.
26. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada RasulNya
dan kepada orang-orang yang beriman dan Allah menurunkan tentera yang
kamu tidak melihatnya, serta Dia menyeksa orang-orang kafir itu (dengan
kekalahan yang membawa kehancuran); dan yang demikian itu ialah balasan
bagi orang-orang yang kafir.
27. Kemudian Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki (dengan
memberi taufiq untuk memeluk Islam), sesudah (orang-orang kafir itu
ditimpakan dengan azab) dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani.
28. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (kepercayaan) orangorang
kafir musyrik itu najis, oleh itu janganlah mereka menghampiri
Masjidilharam sesudah tahun ini dan jika kamu bimbangkan kepapaan, maka
Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurniaNya, jika Dia
kehendaki.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
beriman kepada hari akhirat dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang
telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan
agama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan Kitab (kaum
Yahudi dan Nasrani), sehingga mereka membayar "Jizyah" dengan keadaan
taat dan merendah diri.
30. Dan orang-orang Yahudi berkata: Uzair ialah anak Allah dan orangorang
Nasrani berkata: Al-Masih ialah anak Allah.Demikianlah perkataan
mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan
orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka.Bagaimanakah
mereka boleh berpaling dari kebenaran?
31. Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli agama mereka
sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah dan juga (mereka
mempertuhankan) Al-Masih Ibni Mariam, padahal mereka tidak
diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada
133
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.Maha Suci Allah dari apa
yang mereka sekutukan.
32. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut
mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan
cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).
33. Dialah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa
petunjuk dan agama yang benar (agama Islam), untuk dimenangkan dan
ditinggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang
musyrik tidak menyukainya.
34. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara
pendita-pendita dan ahli-ahli agama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta
orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalangi (manusia)
dari jalan Allah (agama Islam).Dan (ingatlah) orang-orang yang
menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah,
maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak
terperi sakitnya.
35. (Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam
Neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka,
serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): Inilah apa yang
telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari)
apa yang kamu simpan itu.
36. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua
belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia
menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan yang
dihormati.Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus,
maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang
dihormati itu (dengan melanggar laranganNya) dan perangilah kaum kafir
musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya dan
ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.
37. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan (kehormatan itu dari satu bulan
ke satu bulan yang lain) adalah menambah kekufuran yang menjadikan
orang-orang kafir itu tersesat kerananya.Mereka menghalalkannya pada
satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka
dapat menyesuaikan bilangan (bulan-bulan yang empat) yang telah
diharamkan Allah (berperang di dalamnya); dengan itu mereka
menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah.Perbuatan buruk
mereka itu dihias dan dijadikan indah (oleh Syaitan) untuk dipandang
baik oleh mereka.Dan (ingatlah) Allah tidak memberi hidayat petunjuk
kepada orang-orang yang kafir.
38. Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu, apabila dikatakan
kepada kamu: Pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah,
kamu merasa keberatan (dan suka tinggal menikmati kesenangan) di tempat
(masing-masing)? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada
akhirat? (Kesukaan kamu itu salah) kerana kesenangan hidup di dunia ini
hanya sedikit jua berbanding dengan (kesenangan hidup) di akhirat
kelak.
39. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berperang pada jalan
Allah membela agamaNya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa
yang tidak terperi sakitnya dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum
yang lain dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun
kepadaNya dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
134
40. Kalau kamu tidak menolongnya (Nabi Muhammad) maka sesungguhnya
Allah telahpun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir (di Mekah)
mengeluarkannya (dari negerinya Mekah) sedang dia salah seorang dari
dua (sahabat) semasa mereka berlindung di dalam gua, ketika dia berkata
kepada sahabatnya: Janganlah engkau berdukacita, sesungguhnya Allah
bersama kita.Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada
(Nabi Muhammad) dan menguatkannya dengan bantuan tentera (malaikat)
yang kamu tidak melihatnya dan Allah menjadikan seruan (syirik) orangorang
kafir terkebawah (kalah dengan sehina-hinanya) dan Kalimah Allah
(Islam) ialah yang tertinggi (selama-lamanya), kerana Allah Maha Kuasa,
lagi Maha Bijaksana.
41. Pergilah kamu beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah),
samada dengan keadaan ringan (dan mudah bergerak) ataupun dengan
keadaan berat (disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab) dan berjihadlah
dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah (untuk membela
Islam).Yang demikian amatlah baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.
42. Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka (wahai Muhammad)
sesuatu yang berfaedah yang sudah didapati dan satu perjalanan yang
sederhana (tidak begitu jauh), nescaya mereka (yang munafik itu) akan
mengikutmu; tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka dan
mereka akan bersumpah dengan nama Allah dengan berkata: Kalau kami
sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu.(Dengan sumpah dusta
itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui
bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta (tentang tidak
sanggupnya mengikutmu).
43. Allah memaafkanmu (wahai Muhammad), mengapa engkau izinkan mereka
(tidak turut berperang) sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan
(sebelum) engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?
44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan
meminta izin kepadamu untuk (tidak turut) berjihad dengan harta benda
dan jiwa mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan orang-orang
yang bertakwa.
45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang
yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan yang hati mereka
(sangat) ragu-ragu.Oleh itu mereka sentiasa bingung teragak-agak dalam
keraguannya.
46. Dan kalaulah mereka mahu keluar (untuk turut berperang), tentulah
mereka menyediakan persiapan untuknya; tetapi Allah tidak suka
pemergian mereka, lalu dilemahkanNya semangat mereka dan dikatakan
(oleh Syaitan): Tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal.
47. Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan
kamu melainkan kerosakan dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan
di antara kamu, (dengan tujuan) hendak menimbulkan fitnah (kekacauan)
dalam kalangan kamu; sedang di antara kamu ada orang yang suka
mendengar hasutan mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui akan
orang-orang yang zalim.
48. Sesungguhnya mereka telah lakukan fitnah semenjak dahulu lagi dan
mereka merancangkan terhadapmu (wahai Muhammad) berbagai tipu daya,
sehingga datanglah kebenaran, dan nyatalah (kemenangan) agama Allah
(Islam), sedang mereka tidak suka kepadanya.
49. Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada yang berkata:
Izinkanlah aku (supaya tidak pergi berperang) dan janganlah engkau
135
menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah.Ketahuilah, mereka telah pun
tercebur ke dalam fitnah (dengan dalihan yang dusta itu) dan
sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.
50. Jika engkau (wahai Muhammad) beroleh sesuatu kebaikan, (maka)
kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati dan jika engkau ditimpa
sesuatu bencana, mereka berkata: Sesungguhnya kami telahpun mengambil
keputusan (tidak turut berperang) sebelum itu dan mereka berpaling
(meninggalkanmu) sambil mereka bergembira.
51. Katakanlah (wahai Muhammad): Tidak sekali-kali akan menimpa kami
sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami.Dialah
Pelindung yang menyelamatkan kami dan (dengan kepercayaan itu) maka
kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
52. Katakanlah: (Sebenarnya) tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk
kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya (iaitu
kemenangan atau mati syahid) dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu
bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisiNya atau dengan
perantaraan tangan kami.Oleh itu tunggulah, sesungguhnya kami juga
menunggu bersama-sama kamu.
53. Katakanlah: Dermakanlah harta kamu samada dengan sukarela atau
kerana terpaksa, tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu,
(kerana) sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.
54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka, untuk diterima derma-derma
mereka melainkan kerana mereka kufur kepada Allah dan RasulNya dan
(kerana) mereka tidak mengerjakan sembahyang melainkan dengan keadaan
malas dan mereka pula tidak mendermakan hartanya melainkan dengan
perasaan benci.
55. Oleh itu, janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan
anak-anak mereka, (kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa
mereka dengan harta benda dan anak-anak itu dalam kehidupan dunia dan
hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang mereka berkeadaan kafir
(untuk mendapat azab akhirat pula).
56. Dan mereka (yang munafik itu) bersumpah dengan nama Allah bahawa
sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari
golongan kamu, tetapi mereka ialah suatu kaum yang pengecut.
57. Kalau mereka dapat tempat perlindungan atau gua-gua atau lubanglubang
dalam tanah, nescaya mereka segera menuju ke arahnya serta
melompat masuk ke dalamnya.
58. Dan di antara mereka ada yang mencelamu (wahai Muhammad) mengenai
(pembahagian) sedekah-sedekah (zakat); oleh itu jika mereka diberikan
sebahagian daripadanya (menurut kehendak mereka), mereka suka (dan
memandangnya adil) dan jika mereka tidak diberikan dari zakat itu
(menurut kehendaknya), (maka) dengan serta merta mereka marah.
59. Dan (amatlah baiknya) kalau mereka berpuas hati dengan apa yang
diberikan oleh Allah dan RasulNya kepada mereka, sambil mereka berkata:
Cukuplah Allah bagi kami; Allah akan memberi kepada kami dari limpah
kurniaNya, demikian juga RasulNya; sesungguhnya kami sentiasa berharap
kepada Allah.
60. Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang
fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orangorang
muallaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak
memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang dan untuk
136
(dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang
keputusan) dalam perjalanan.(Ketetapan hukum yang demikian itu ialah)
sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah.Dan (ingatlah) Allah
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
61. Dan di antara mereka (yang munafik itu) ada orang-orang yang
menyakiti Nabi sambil mereka berkata: Bahawa dia (Nabi Muhammad) orang
yang suka mendengar (dan percaya pada apa yang didengarnya).Katakanlah:
Dia mendengar (dan percaya) apa yang baik bagi kamu, dia beriman kepada
Allah dan percaya kepada orang mukmin dan ia pula menjadi rahmat bagi
orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menyakiti
Rasulullah itu, bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
62. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat
keredaan kamu, padahal Allah dan RasulNya jualah yang lebih berhak
mereka mendapat keredaanNya, jika betul mereka orang-orang yang
beriman.
63. Tidakkah mereka mengetahui bahawa sesiapa yang menentang (perintahperintah)
Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya adalah baginya Neraka
Jahannam serta dia kekal di dalamnya? Balasan yang demikian adalah
kehinaan yang besar.
64. Orang-orang munafik itu takut kalau diturunkan satu surah Al-Quran
yang menerangkan kepada mereka (dan kepada ramai) akan apa yang ada
dalam hati mereka (dari kekufuran).Katakanlah (wahai Muhammad): Ejekejeklah
(seberapa yang kamu suka), sesungguhnya Allah akan mendedahkan
apa yang kamu takut (terdedah untuk pengetahuan ramai)
65. Dan jika engkau bertanya kepada mereka (tentang ejek-ejekan itu)
tentulah mereka akan menjawab: Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan
bermain-main.Katakanlah: Patutkah nama Allah dan ayat-ayatNya serta
RasulNya kamu memperolok-olok dan mengejeknya?
66. Janganlah kamu berdalih (dengan alasan-alasan yang dusta), kerana
sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu (melahirkan) iman.Jika Kami
maafkan sepuak dari kamu (kerana mereka bertaubat), maka Kami akan
menyeksa puak yang lain, kerana mereka adalah orang-orang yang terus
bersalah.
67. Orang-orang munafik lelaki dan perempuan, setengahnya adalah sama
dengan setengahnya yang lain; mereka masing-masing menyuruh dengan
perbuatan yang jahat dan melarang dari perbuatan yang baik dan mereka
pula menggenggam tangannya (bakhil kedekut).Mereka telah melupakan
(tidak menghiraukan perintah) Allah dan Allah juga melupakan (tidak
menghiraukan) mereka.Sesungguhnya orang-orang munafik itu, merekalah
orang-orang yang fasik.
68. Allah menjanjikan orang-orang munafik lelaki dan perempuan serta
orang-orang kafir dengan Neraka Jahannam, mereka kekal di
dalamnya.Cukuplah Neraka itu menjadi balasan mereka dan Allah
melaknatkan mereka dan bagi mereka azab seksa yang kekal.
69. (Nasib kamu wahai orang-orang munafik) adalah sama dengan nasib
orang-orang sebelum kamu (yang telah dibinasakan), mereka lebih kuat
serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu; seterusnya
mereka telah bersenang-senang dengan bahagian mereka; maka kamu pula
telah bersenang-senang dengan bahagian kamu sebagaimana orang-orang
yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bahagiannya dan kamu pula
telah memperkatakan (perkara yang salah dan dusta) sebagaimana mereka
memperkatakannya.Mereka yang demikian, rosak binasalah amal-amalnya
137
(yang baik) di dunia dan di akhirat dan merekalah orang-orang yang
rugi.
70. Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang
terdahulu daripada mereka, iaitu kaum Nabi Nuh dan Aad dan Thamud dan
kaum Nabi Ibrahim dan penduduk negeri Madyan serta negeri-negeri yang
telah dibinasakan? (Semuanya) telah datang kepada mereka Rasul-rasul
mereka dengan membawa keterangan yang jelas nyata, (lalu mereka
mendustakannya dan Tuhan pula membinasakan mereka); Allah tidak sekalikali
menganiaya mereka tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya
menjadi penolong bagi setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat
kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan dan mereka mendirikan
sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan
RasulNya.Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah
Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
72. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,
(akan beroleh) Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai;
mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam
Syurga Adn serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya;
(balasan) yang demikian itulah kejayaan yang besar.
73. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang
munafik, dan bertindak keras terhadap mereka dan (sebenarnya) tempat
mereka ialah Neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
74. Mereka bersumpah dengan nama Allah, bahawa mereka tidak mengatakan
(sesuatu yang buruk terhadapmu), padahal sesungguhnya mereka telah
mengatakan perkataan kufur dan mereka pula menjadi kafir sesudah
melahirkan Islam, serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka
tidak akan dapat mencapainya (iaitu membunuhmu) dan tidaklah mereka
mencaci dan mencela (Islam) melainkan setelah Allah dan RasulNya
memberi kesenangan kepada mereka dari limpah kurniaNya.Oleh itu, jika
mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan dan jika mereka
berpaling (ingkar), Allah akan menyeksa mereka dengan azab seksa yang
tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat dan mereka tidak akan
mendapat sesiapa pun di bumi ini, yang akan menjadi pelindung dan juga
yang menjadi penolong.
75. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan
berkata: Sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah
kurniaNya, tentulah kami akan bersedekah dan tentulah kami akan menjadi
dari orang-orang yang soleh.
76. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurniaNya,
mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan
janjinya dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa
membelakangkan (kebajikan).
77. Akibatnya Allah menimbulkan perasaan munafik dalam hati mereka
(berkekalan) hingga ke masa mereka menemui Allah, kerana mereka telah
memungkiri apa yang mereka janjikan kepada Allah dan juga kerana mereka
sentiasa berdusta.
78. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa
yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan dan bahawasanya
Allah Maha Mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib?
138
79. Orang-orang (munafik) yang mencela sebahagian dari orang-orang yang
beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela
dan (mencela) orang-orang yang tidak dapat (mengadakan apa-apa untuk
disedekahkan) kecuali sedikit sekadar kemampuannya, serta mereka
mengejek-ejeknya, Allah akan membalas ejek-ejekan mereka dan bagi
mereka (disediakan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
80. (Orang-orang munafik itu) sama sahaja engkau meminta ampun untuk
mereka atau engkau tidak meminta ampun bagi mereka.Jika engkau (wahai
Muhammad) meminta ampun bagi mereka tujuh puluh kali (sekalipun) maka
Allah tidak sekali-kali mengampunkan mereka; yang demikian itu, kerana
mereka telah kufur kepada Allah dan RasulNya; dan Allah tidak akan
memberi hidayat petunjuk kepada kaum yang fasik.
81. Orang-orang (munafik) yang ditinggalkan (tidak turut berperang)
itu, bersukacita disebabkan mereka tinggal di belakang Rasulullah (di
Madinah) dan mereka (sememangnya) tidak suka berjihad dengan harta
benda dan jiwa mereka pada jalan Allah (dengan sebab kufurnya) dan
mereka pula (menghasut dengan) berkata: Janganlah kamu keluar beramairamai
(untuk berperang) pada musim panas ini.Katakanlah (wahai
Muhammad): Api Neraka Jahannam lebih panas membakar, kalaulah mereka
itu orang-orang yang memahami.
82. Oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit (di dunia ini) dan mereka
akan menangis banyak (di akhirat kelak), sebagai balasan bagi apa yang
mereka telah usahakan.
83. Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka
(orang-orang yang munafik itu di Madinah), kemudian mereka meminta izin
kepadamu untuk keluar (turut berperang), maka katakanlah: Kamu tidak
sekali-kali akan keluar bersama-samaku selama-lamanya dan kamu tidak
sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku; sesungguhnya kamu
telah bersetuju tinggal pada kali yang pertama, oleh itu duduklah kamu
bersama-sama orang-orang yang tinggal.
84. Dan janganlah engkau sembahyangkan seorang pun yang mati dari
orang-orang munafik itu selama-lamanya dan janganlah engkau berada di
(tepi) kuburnya, kerana sesungguhnya mereka telah kufur kepada Allah
dan RasulNya dan mereka mati sedang mereka dalam keadaan fasik
(derhaka).
85. Dan janganlah engkau tertarik hati kepada harta benda dan anak-anak
mereka, (kerana) sesungguhnya Allah hanya hendak menyeksa mereka
dengannya di dunia dan hendak menjadikan nyawa mereka tercabut sedang
mereka dalam keadaan kafir (untuk mendapat azab akhirat pula).
86. Dan apabila diturunkan satu surah Al-Quran (yang menyuruh mereka):
Berimanlah kamu kepada Allah dan berjihadlah bersama-sama dengan
RasulNya, nescaya orang-orang yang kaya di antara mereka meminta izin
kepadamu dengan berkata: Biarkanlah kami tinggal bersama-sama orangorang
yang tinggal (tidak turut berperang).
87. Mereka suka tinggal bersama-sama orang-orang yang ditinggalkan
(kerana uzur), dan (dengan sebab itu) hati mereka dimeteraikan atasnya,
sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu.
88. (Mereka tetap tinggal) tetapi Rasulullah dan orang-orang yang
beriman bersamanya, berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat kebaikan dan mereka itulah juga
yang berjaya.
139
89. Allah telah menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; yang demikian
itulah kemenangan yang besar.
90. Dan datanglah pula orang-orang yang menyatakan uzurnya dari orangorang
A'rab, memohon supaya mereka diizinkan (tidak turut berperang),
sedang orang-orang (munafik di antara mereka) yang mendustakan Allah
dan RasulNya, duduk (mendiamkan diri).(Oleh itu) orang-orang yang kafir
di antara mereka, akan dikenakan azab seksa yang tidak terperi
sakitnya.
91. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit dan juga orangorang
yang tidak mempunyai sesuatu yang akan dibelanjakan, tidaklah
menanggung dosa (kerana tidak turut berperang) apabila mereka berlaku
ikhlas kepada Allah dan RasulNya.Tidak ada jalan sedikitpun bagi
menyalahkan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya dan Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
92. Dan tidak juga berdosa orang-orang yang ketika mereka datang
kepadamu (memohon) supaya engkau memberi kenderaan kepada mereka,
engkau berkata: Tidak ada padaku kenderaan yang hendak kuberikan untuk
membawa kamu, mereka kembali sedang mata mereka mengalirkan airmata
yang bercucuran, kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatupun
yang hendak mereka belanjakan (untuk pergi berjihad pada jalan Allah).
93. Sesungguhnya jalan (untuk menyalahkan dan mengenakan seksa)
hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu sedang mereka
kaya dan mampu.Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan
(kerana uzur) dan (dengan sebab itu) Allah meteraikan atas hati mereka,
sehingga mereka tidak dapat mengetahui (perkara yang baik).
94. Mereka akan menyatakan uzur kepada kamu, apabila kamu kembali
kepada mereka (dari medan perang).Katakanlah (wahai Muhammad):
Janganlah kamu menyatakan uzur lagi, kami tidak sekali-kali akan
percaya kepada kamu.Kerana sesungguhnya Allah telah menerangkan kepada
kami akan berita-berita perihal kamu dan Allah serta RasulNya akan
melihat amal kamu (samada kamu kembali beriman atau tetap kufur);
kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkaraperkara
yang ghaib dan yang nyata (untuk menerima balasan), lalu Dia
menyatakan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.
95. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah kepada kamu apabila kamu
kembali kepada mereka (dari medan perang), supaya kamu berpaling dari
mereka (tidak menempelak mereka); oleh itu berpalinglah dari mereka
kerana sesungguhnya mereka itu kotor (disebabkan mereka telah sebati
dengan kufur) dan tempat kembali mereka pula ialah Neraka Jahannam,
sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan.
96. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu reda akan mereka; oleh itu
jika kamu reda akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak reda akan
kaum yang fasik.
97. Orang-orang A'rab lebih keras kufurnya dan sikap munafiknya dan
sangatlah patut mereka tidak mengetahui batas-batas (dan hukum-hukum
Syarak) yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya dan (ingatlah) Allah
Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
98. Dan sebahagian dari orang-orang A'rab (yang munafik) itu memandang
apa yang mereka belanjakan (dermakan pada jalan Allah) sebagai satu
bayaran yang memberatkan, sambil menunggu peredaran zaman (yang membawa
bala bencana) menimpa kamu; atas merekalah (tertimpanya bala bencana
140
yang dibawa oleh) peredaran zaman yang buruk itu dan (ingatlah), Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
99. Dan sebahagian dari orang-orang A'rab itu ada yang beriman kepada
Allah dan hari akhirat dan memandang apa yang mereka dermakan (pada
jalan Allah itu) sebagai amal-amal bakti (yang mendampingkan) di sisi
Allah dan sebagai (satu jalan untuk mendapat) doa dari Rasulullah (yang
membawa rahmat kepada mereka).Ketahuilah, sesungguhnya apa yang mereka
dermakan itu adalah menjadi amal bakti bagi mereka (yang mendampingkan
mereka kepada Allah); Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatNya;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
100. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan
memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar" dan orangorang
yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan
taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan Dia, serta Dia
menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya
beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; itulah
kemenangan yang besar.
101. Dan di antara orang-orang yang di sekeliling kamu dari orang-orang
"A'rab" ada yang bersifat munafik dan (demikian juga) sebahagian dari
penduduk Madinah; mereka telah berkeras dengan sifat munafik; engkau
tidak mengetahui mereka (bahkan) Kamilah yang mengetahui mereka.Kami
akan azabkan mereka berulang-ulang, kemudian mereka dikembalikan kepada
azab yang besar.
102. Dan (sebahagian) yang lain mengakui dosa-dosa mereka.Mereka telah
mencampur adukkan amal yang baik dengan amal yang lain, yang
buruk.Mudah-mudahan Allah akan menerima taubat mereka; sesungguhnya
Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
103. Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat),
supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan
mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, kerana
sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka dan (ingatlah)
Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
104. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Dialah yang menerima
taubat dari hamba-hambaNya, dan juga menerima sedekah-sedekah (dan
zakat serta membalasnya) dan bahawa sesungguhnya Allah Dialah Penerima
taubat, lagi Maha Mengasihani?
105. Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang
diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman
akan melihat apa yang kamu kerjakan dan kamu akan dikembalikan kepada
(Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata,
kemudian Dia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.
106. Dan segolongan yang lain (dari orang-orang yang tidak turut
berperang); ditempohkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu
perintah Allah; samada Dia mengazabkan mereka ataupun Dia menerima
taubat mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
Bijaksana.
107. Dan (di antara orang-orang munafik juga ialah) orang-orang yang
membina masjid dengan tujuan membahayakan (keselamatan orang-orang
Islam) dan (menguatkan) keingkaran (mereka sendiri) serta memecahbelahkan
perpaduan orang-orang yang beriman dan juga untuk (dijadikan
tempat) intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan RasulNya
sebelum itu dan (apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara), mereka
141
akan bersumpah dengan berkata: Tidaklah yang kami kehendaki (dengan
mendirikan masjid ini) melainkan untuk kebaikan semata-mata.Padahal
Allah menyaksikan, bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta.
108. Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana
sesungguhnya masjid (Quba' yang engkau bina wahai Muhammad), yang telah
didirikan di atas dasar takwa dari mula (wujudnya), sudah sepatutnya
engkau sembahyang padanya.Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki
yang suka (mengambil berat) membersihkan (mensucikan) dirinya dan Allah
Mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka (zahir dan batin).
109. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di
atas dasar takwa kepada Allah dan (untuk mencari) keredaan Allah itu
lebih baik ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di
tepi jurang yang (hampir) runtuh, lalu runtuhlah ia dengan orang yang
membangunkannya ke dalam api Neraka? Dan (ingatlah) Allah tidak akan
memberi hidayat petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
110. (Keruntuhan masjid) yang dibina oleh mereka yang munafik itu
sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh-kesah (lebih daripada yang
sedia ada) dalam hati mereka, (dan tidak akan habis) kecuali (apabila)
hati mereka hancur-luluh (dalam tanah).Dan (ingatlah) Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman
akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka
akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka
(di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh.(Balasan Syurga yang
demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di
dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran dan siapakah lagi
yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu,
bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu dan
(ketahuilah bahawa) jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang
besar.
112. (Mereka itu ialah): Orang-orang yang bertaubat, yang beribadat,
yang memuji Allah, yang mengembara (untuk menuntut ilmu dan
mengembangkan Islam), yang rukuk, yang sujud, yang menyuruh berbuat
kebaikan dan yang melarang daripada kejahatan, serta yang menjaga
batas-batas hukum Allah dan gembirakanlah orang-orang yang beriman
(yang bersifat demikian).
113. Tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman,
meminta ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum
kerabat sendiri, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik
itu adalah ahli Neraka.
114. Dan bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya (dibuat)
melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya dan apabila
ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, dia pun
berlepas diri daripadanya.Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu lembut hati
lagi penyabar.
115. Dan Allah tidak sekali-kali menjadikan sesuatu kaum itu sesat
sesudah Dia memberi hidayat petunjuk kepada mereka, sebelum Dia
menerangkan kepada mereka apa yang mereka wajib memelihara dan
melindungi diri daripadanya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan
tiap-tiap sesuatu.
116. Sesungguhnya Allah jualah Yang Menguasai segala alam langit dan
bumi; Dia menghidupkan dan mematikan dan tidaklah ada bagi kamu selain
142
dari Allah sesiapa pun yang menjadi pelindung dan juga yang menjadi
penolong.
117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang
Muhajirin dan Ansar yang mengikutnya (berjuang) dalam masa kesukaran,
sesudah hampir-hampir terpesong hati segolongan dari mereka (daripada
menurut Nabi untuk berjuang); kemudian Allah menerima taubat mereka;
sesungguhnya Allah Amat Belas, lagi Maha Mengasihani terhadap mereka.
118. Dan (Allah menerima pula taubat) tiga orang yang ditangguhkan
(penerimaan taubat mereka) hingga apabila bumi yang luas ini (terasa)
sempit kepada mereka (kerana mereka dipulaukan) dan hati mereka pula
menjadi sempit (kerana menanggung dukacita), serta mereka yakin bahawa
tidak ada tempat untuk mereka lari dari (kemurkaan) Allah melainkan
(kembali bertaubat) kepadaNya; kemudian Allah (memberi taufiq serta)
menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat.Sesungguhnya Allah
Dialah Penerima taubat lagi Maha Mengasihani.
119. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan
hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar.
120. Tidaklah patut bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di
sekeliling mereka dari orang-orang "A'rab" ketinggalan daripada (turut
berperang bersama) Rasulullah; dan tidaklah patut mereka mengasihi diri
mereka sendiri dengan tidak menghiraukan Rasulullah.Yang demikian
kerana sesungguhnya (tiap-tiap kali) mereka merasai dahaga dan merasai
penat lelah dan juga merasai lapar (dalam perjuangan) pada jalan Allah
dan (tiap-tiap kali) mereka menjejak sesuatu tempat yang menimbulkan
kemarahan orang-orang kafir dan juga (tiap-tiap kali) mereka menderita
sesuatu yang mencederakan dari pihak musuh melainkan semuanya itu
ditulis bagi mereka: (pahala) amal yang soleh.Sesungguhnya Allah tidak
menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
121. Dan tidak pula mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan yang
kecil atau yang besar dan tidak mereka melintas sesuatu lembah,
melainkan ditulis pahala bagi mereka, supaya Allah membalas dengan
balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan.
122. Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar
semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian
sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang (yang
tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam
agama dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya (yang keluar berjuang)
apabila orang-orang itu kembali kepada mereka; mudah-mudahan mereka
dapat berjaga-jaga (dari melakukan larangan Allah).
123. Wahai orang-orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir
musyrik yang berdekatan dengan kamu dan biarlah mereka merasai sikap
kekerasan (serta ketabahan hati) yang ada pada kamu dan ketahuilah
sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa (dengan
memberikan pertolonganNya).
124. Dan apabila diturunkan sesuatu surah (dari Al-Quran) maka di
antara mereka (yang munafik) ada yang bertanya (secara mengejek):
Siapakah di antara kamu yang imannya bertambah disebabkan oleh surah
ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah itu menambahkan iman
mereka, sedang mereka bergembira (dengan turunnya).
125. Adapun orang-orang yang ada penyakit (kufur) dalam hati mereka
maka surah Al-Quran itu menambahkan kekotoran (kufur) kepada kekotoran
143
(kufur) yang ada pada mereka; dan mereka mati, sedang mereka berkeadaan
kafir.
126. Dan (patutkah) mereka (berdegil) tidak mahu memperhatikan, bahawa
mereka dicuba (dengan berbagai-bagai bencana) pada tiap-tiap tahun,
sekali atau dua kali; kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak
pula mereka mahu beringat (dan insaf)?
127. Dan apabila diturunkan satu surah dari Al-Quran (mendedahkan
keburukan orang-orang munafik itu) setengah mereka memandang kepada
setengahnya yang lain sambil berkata: Adakah sesiapa nampak kamu (kalau
kita undur dari sini)? Kemudian mereka berpaling pergi (dengan
meninggalkan majlis Nabi); Allah memalingkan hati mereka (daripada
iman), disebabkan mereka kaum yang tidak (mahu) mengerti.
128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan
kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w) yang menjadi sangat berat
kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat
tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu dan dia pula menumpahkan perasaan
belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman.
129. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (wahai
Muhammad): Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku),
tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; kepadaNya aku
berserah diri dan Dialah yang mempunyai Arasy yang besar.
SURE 10. Yunus
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam Raa' ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang
mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap teguh.
2. Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan
disebabkan Kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka
(Nabi Muhammad, dengan berfirman kepadanya): Berilah amaran kepada umat
manusia (yang ingkar, dengan balasan azab) dan sampaikanlah berita yang
menggembirakan kepada orang-orang yang beriman, bahawa bagi mereka ada
persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka (disebabkan amalamal
soleh yang mereka kerjakan).(Setelah Nabi Muhammad memberi amaran
dan menyampaikan berita yang menggembirakan) berkatalah orang-orang
kafir (yang merasa hairan) itu: Sebenarnya (Al-Quran) ini ialah sihir
yang terang nyata.
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi
dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan
segala urusan.Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat
melainkan sesudah diizinkanNya.(Yang bersifat demikian) itulah Allah,
Tuhan (yang memelihara dan mentadbirkan keadaan) kamu; maka tunduklah
dan taatlah kamu kepada perintahNya; patutkah kamu setelah mengetahui
kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatiNya?
4. KepadaNyalah kembalinya kamu semua, sebagai janji Allah yang
benar.Sesungguhnya Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk,
kemudian Dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya), untuk
membalas orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan adil dan
orang-orang yang kafir pula, disediakan bagi mereka minuman dari air
panas yang menggelegak dan azab yang tidak terperi sakitnya, disebabkan
mereka ingkar dan berlaku kufur.
144
5. Dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang)
dan bulan bercahaya dan Dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap
satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masingmasing)
supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan
masa.Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah
dan gunanya yang sebenar.Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda
kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat
sesuatu yang dijadikanNya).
6. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti dan pada
segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi, ada tanda-tanda
(yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah) kepada kaum yang
mahu bertakwa.
7. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui
Kami (pada hari akhirat untuk menerima balasan) dan yang reda
(berpuashati) dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang
tenteram dengannya dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat
(keterangan dan tanda-tanda kekuasasaan) Kami.
8. Mereka yang demikian keadaannya (di dunia), tempat kediaman mereka
(di akhirat) ialah Neraka; disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang
mereka telah lakukan.
9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan
mereka akan memimpin mereka dengan sebab iman mereka yang sempurna
itu.(Mereka masuk ke taman yang) sungai-sungainya mengalir di bawah
tempat kediaman mereka di dalam Syurga yang penuh nikmat.
10. Doa ucapan mereka di dalam Syurga itu ialah Maha Suci Engkau dari
segala kekurangan wahai Tuhan! Dan ucapan penghormatan mereka padanya
ialah: Selamat sejahtera! Dan akhir doa mereka ialah segala puji
dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian
alam!
11. Dan kalau Allah menyegerakan bagi manusia azab sengsara yang mereka
minta disegerakan, sebagaimana mereka minta disegerakan nikmat
kesenangan, nescaya binasalah mereka dan selesailah ajal mereka.Oleh
itu, (Kami tidak menyegerakan azab yang dimintanya), Kami biarkan
orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui Kami itu meraba-raba
dalam kesesatannya.
12. Dan apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, merayulah dia
kepada Kami Kami (dalam segala keadaan), samada dia sedang berbaring
atau duduk ataupun berdiri dan manakala Kami hapuskan kesusahan itu
daripadanya, dia terus membawa cara lamanya seolah-olah dia tidak
pernah merayu kepada Kami memohon hapuskan sebarang kesusahan yang
menimpanya (sebagaimana dia memandang eloknya bawaan itu) demikianlah
diperelokkan pada pandangan orang-orang yang melampau apa yang mereka
lakukan.
13. Dan sesungguhnya Kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu
daripada kamu semasa mereka berlaku zalim padahal telah datang kepada
mereka Rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan dan mereka
masih juga tidak beriman.Demikianlah Kami membalas kaum yang melakukan
kesalahan.
14. Kemudian Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) khalifah-khalifah
di bumi menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya Kami
melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan.
145
15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas
nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui Kami
(untuk menerima balasan): Bawalah Quran yang lain daripada ini atau
tukarkanlah dia.Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak berhak
menukarkannya dengan kemahuanku sendiri, aku hanya tetap menurut apa
yang diwahyukan kepadaku sahaja.Sesungguhnya aku takut, jika aku
menderhaka kepada Tuhanku, akan azab hari yang besar (soal jawabnya).
16. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika Allah kehendaki (supaya aku tidak
membacakan Al-Quran ini kepada kamu), tentulah aku tidak dapat
membacakannya kepada kamu, dan tentulah Dia tidak memberitahu kamu akan
Al-Quran ini (dengan perantaraanku); kerana sesungguhnya aku telah
tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut (dan kamu pula
mengenal aku sebagai seorang yang amanah) sebelum turunnya Al-Quran
ini; maka mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?
17. Dengan yang demikian, tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang
yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayatayatNya.
Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
18. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat
mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat
kepada mereka dan mereka pula berkata: Mereka (yang kami sembah itu)
ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.Katakanlah
(wahai Muhammad): Adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa
yang Dia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi (padahal Allah
mengetahui segala-galanya)? Maha Suci Allah dan tertinggi keadaanNya
dari apa yang mereka sekutukan.
19. Dan (ketahuilah bahawa) manusia pada mulanya tidak memeluk
melainkan agama yang satu (agama Allah), kemudian (dengan sebab menurut
hawa nafsu dan Syaitan) mereka berselisihan dan kalau tidaklah kerana
telah terdahulu Kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk menangguhkan
hukuman hingga hari kiamat), tentulah telah diputuskan hukuman di
antara mereka (dengan segeranya di dunia) mengenai apa yang mereka
perselisihkan itu.
20. Dan mereka yang ingkar itu berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada
(Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya? Maka jawablah (wahai Muhammad):
Sesungguhnya perkara yang ghaib itu tertentu bagi Allah; oleh itu
tunggulah (hukuman Allah), sesungguhnya aku juga di antara orang-orang
yang menunggu.
21. Dan apabila Kami beri manusia merasai sesuatu rahmat sesudah mereka
ditimpa sesuatu kesusahan, mereka dengan serta-merta melakukan
rancangan mereka menentang ayat-ayat keterangan Kami dengan
mendustakannya dan mengingkarinya.Katakanlah (wahai Muhammad): Allah
lebih cepat melakukan rancangan menentangnya! Sesungguhnya malaikatmalaikat
utusan Kami sentiasa menulis akan rancangan tipu daya yang
kamu jalankan itu.
22. Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut (dengan diberi
kemudahan menggunakan berbagai jenis kenderaan); sehingga apabila kamu
berada di dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa
penumpang-penumpangnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka pun
bersukacita dengannya; tiba-tiba datanglah kepadanya angin ribut yang
kencang dan mereka pula didatangi ombak menimpa dari segala penjuru,
serta mereka percaya bahawa mereka diliputi oleh bahaya; pada saat itu
mereka semua berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan kepercayaan
mereka kepadaNya semata-mata (sambil merayu dengan berkata): Demi
146
sesungguhnya! jika Engkau (Ya Allah) selamatkan kami dari bahaya ini,
kami tetap menjadi orang-orang yang bersyukur.
23. Kemudian bila sahaja Allah selamatkan mereka, mereka dengan sertamerta
merebakkan perbuatan derhaka di bumi dengan tidak ada sebarang
alasan yang benar.Wahai manusia! Sesungguhnya perbuatan kamu menderhaka
itu hanyalah bala bencana terhadap diri kamu sendiri.(Dengan itu kamu
hanya dapat merasai) kesenangan hidup di dunia (bagi sementara);
kemudian kepada kamilah tempat kembalinya kamu, maka Kami akan
memberitahu apa yang kamu telah lakukan.
24. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan
yang Kami turunkan dari langit, lalu (tumbuhlah dengan suburnya)
tanaman-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan
binatang bercampur-aduk dan berpaut-pautan (pokok-pokok dan pohonnya)
dengan sebab air itu hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan
keindahannya dan berhias (dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni) dan
penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman
serta menguasainya (mengambil hasilnya) datanglah perintah Kami
menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari lalu
Kami jadikan ia hancur-lebur, seolah-olah ia tidak ada sebelum
itu.Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat keterangan Kami satu persatu
bagi kaum yang mahu berfikir (dan mengambil iktibar daripadanya).
25. (Itulah dia kesudahan kehidupan dunia) dan sebaliknya Allah menyeru
manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa dan Dia sentiasa
memberi petunjuk hidayatNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut
undang-undang peraturanNya) ke jalan yang betul lurus (yang selamat
itu).
26. Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalnya baik dikurniakan
segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia dan air muka mereka pula
(berseri-seri) tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan
kehinaan.Mereka itulah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya selamalamanya.
27. Dan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan (syirik dan
maksiat), balasan tiap-tiap satu kejahatan mereka ialah kejahatan yang
sebanding dengannya serta akan ditimpakan kehinaan; tiadalah bagi
mereka pelindung dari (seksa) Allah; muka mereka (hitam legam) seolaholahnya
ditutup dengan beberapa bahagian (yang gelap-gelita) dari malam
yang gelap-gelita.Mereka itulah ahli Neraka, mereka kekal di dalamnya.
28. Dan (ingatlah) masa Kami himpunkan mereka semua (pada hari kiamat),
kemudian Kami berfirman kepada orang-orang musyrik: Tunggulah di tempat
kamu semua, kamu dan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu; sesudah
itu kami putuskan perhubungan baik di antara mereka dan berkatalah
makhluk-makhluk yang mereka sembah itu (sebagai berlepas diri):
Bukanlah kami yang kamu puja dan taat (sebenarnya kamu hanya memuja dan
mentaati hawa nafsu kamu sendiri)!
29. (Allah mengetahui apa yang sebenarnya); oleh itu, cukuplah Allah
sebagai saksi antara kami dengan kamu, bahawa sesungguhnya kami tidak
menyedari pujaan atau penyembahan kamu (kepada kami).
30. Pada masa itu tiap-tiap diri dapatlah mengetahui (dan merasai) akan
apa yang telah dikerjakan dan mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan
mereka yang sebenar-benarnya (yang akan membalas dengan adilnya) dan
(dengan itu) hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
147
31. Bertanyalah kepada mereka (yang musyrik itu): Siapakah Yang memberi
rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai
pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk
yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari
makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian
alam? (Dengan pertanyaan-pertanyaan itu) maka mereka (yang musyrik)
tetap akan menjawab (mengakui) dengan berkata: Allah jualah yang
menguasai segala-galanya! Oleh itu, katakanlah: (Jika kamu mengakui
yang demikian), maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
32. Maka yang demikian (sifatNya dan kekuasaanNya) ialah Allah, Tuhan
kamu yang sebenar-benarnya; sesudah nyatanya sesuatu yang betul dan
benar, maka tidakkah yang lain daripada itu salah dan karut sahaja?
Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipesongkan dari kebenaran?
33. (Sebagaimana benarnya ketuhanan itu bagi Allah sahaja) demikianlah
benarnya kalimah ketetapan hukum Tuhanmu, terhadap orang-orang yang
fasik kerana bahawasanya mereka tidak beriman.
34. Bertanyalah (kepada mereka wahai Muhammad): Adakah di antara
makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang mula
menciptakan sesuatu kejadian kemudian dia mengembalikan adanya semula
(pada hari kiamat)? Katakanlah: Allah jualah yang mula menciptakan
sekalian makhluk kemudian Dia mengembalikan adanya semula (untuk
menerima balasan); oleh itu, mengapa kamu rela dipalingkan (kepada
menyembah yang lain)?
35. Bertanyalah (wahai Muhammad): Adakah di antara makhluk-makhluk yang
kamu sekutukan dengan Tuhan itu, sesiapa yang dengan memberi petunjuk
kepada kebenaran? Katakanlah: Allah jualah yang memberi hidayat
petunjuk kepada kebenaran; (kalau sudah demikian) maka adakah yang
dapat memberi hidayat petunjuk kepada kebenaran itu, lebih berhak
diturut ataupun yang tidak dapat memberi sebarang petunjuk melainkan
sesudah dia diberi hidayat petunjuk? Maka apakah alasan sikap kamu itu?
Bagaimana kamu sanggup mengambil keputusan (dengan perkara yang salah,
yang tidak dapat diterima oleh akal)?
36. Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan
sahaja, (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi
kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktiqad).Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
37. Dan bukanlah Al-Quran ini sesuatu yang boleh diada-adakan oleh yang
lain dari Allah; tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk
membenarkan Kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan untuk
menjelaskan satu persatu hukum-hukum Syarak yang diwajibkan (atas
kamu); tidak ada sebarang syak dan ragu-ragu pada Al-Quran itu tentang
datangnya dari Allah, Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan sekalian
alam.
38. (Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu) bahkan
mereka mengatakan: Dialah (Muhammad) yang mengada-adakan Al-Quran
menurut rekaannya.Katakanlah (wahai Muhammad): Kalau demikian,
datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan
panggilah siapa sahaja yang kamu dapat memanggilnya, yang lain dari
Allah (untuk membantu kamu), jika betul kamu orang-orang yang benar!.
39. Bahkan mereka pula terburu-buru mendustakan Al-Quran yang fahaman
mereka tidak dapat meliputi segala isi pengetahuannya dan belum datang
kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya.Demikianlah juga
148
orang-orang sebelum mereka mendustakan (Kitab-kitab Allah yang
diturunkan kepada mereka).Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang
yang zalim itu (berakhir dengan berbagai bencana yang membinasakan
mereka).
40. Dan di antara mereka ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada di
antaranya yang tidak beriman langsung kepadanya dan (ingatlah), Tuhanmu
lebih mengetahui akan orang-orang yang melakukan kerosakan.
41. Dan jika mereka terus-menerus mendustakanmu (wahai Muhammad), maka
katakanlah: Bagiku amalku dan bagi kamu pula amal kamu.Kamu tidak
bertanggungjawab akan apa yang aku kerjakan dan aku juga tidak
bertanggungjawab akan apa yang kamu kerjakan.
42. Dan di antara mereka (yang ingkar) itu, ada yang datang mendengar
ajaranmu (dengan tidak mendapat faedah sedikitpun sebagai orang pekak);
maka engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang
pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak
mahu memahami perkara yang didengarnya.
43. Dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara-perkara
yang engkau tunjukkan (tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai
orang buta); maka engkau (wahai Muhammad) tidak berfaedah menunjuk
jalan kepada orang-orang yang buta, juga kalau mereka menjadi orangorang
yang tidak mahu melihat (perkara yang engkau tunjukkan itu).
44. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikitpun, akan tetapi
manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.
45. Dan (ingatlah) masa Tuhan himpunkan mereka (pada hari kiamat
kelak), dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal
di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari.Mereka akan
berkenal-kenalan sesama sendiri.Sesungguhnya rugilah orang-orang yang
telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang
tidak mendapat petunjuk (ke jalan mencari untung semasa hidup di
dunia).
46. Dan jika Kami perlihatkan kepadamu (wahai Muhammad) akan sebahagian
dari balasan azab yang Kami janjikan kepada mereka atau jika Kami
wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada Kamilah tempat kembali mereka;
kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka
lakukan.
47. Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan
kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang
mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan
adil dan mereka tetap tidak dianiaya.
48. Dan mereka (yang kafir) bertanya: Bilakah berlakunya azab yang
telah dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?
49. Katakanlah (wahai Muhammad): Aku tidak berkuasa menolak mudarat dan
tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang
dikehendaki Allah.Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan; maka
apabila tempohnya tiba, tidak dapat mereka melambatkannya sesaatpun dan
tidak dapat mereka menyegerakannya.
50. Katakanlah: Sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada
kamu azab Tuhan itu, pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab
manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan (sedang sebarang
azab wajib ditakuti)?
149
51. Patutkah (kamu mengingkari azab itu), kemudian apabila ia menimpa
kamu, kamu mengakui benarnya? (Sedang pengakuan pada masa itu tidak
diterima bahkan dikatakan kepada kamu): Sekarangkah baru kamu mengakui
benarnya, padahal sebelum ini kamu telah menunjukkan keingkaran dengan
meminta disegerakan kedatangannya?
52. Kemudian dikatakan lagi kepada orang-orang yang berlaku zalim itu:
Rasakanlah azab yang kekal.Tidaklah kamu dibalas melainkan dengan apa
yang kamu usahakan (di dunia).
53. Dan mereka (yang meminta disegerakan azab) itu akan bertanya
kepadamu (wahai Muhammad): Adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu
benar? Jawablah: Ya, demi Tuhanku! Sesungguhnya ia adalah benar! Dan
kamu tidak sekali-kali berkuasa menahan kedatangannya.
54. Dan pada masa itu sekiranya tiap-tiap seorang yang berlaku zalim
(kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain) itu mempunyai segala
yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semuanya itu
(dari azab yang akan menimpanya); dan mereka tetap akan merasa sesal
serta kecewa manakala mereka melihat azab itu dan Allah putuskan hukum
di antara mereka dengan adil serta mereka tidak akan dianiaya dengan
keputusan itu.
55. Ingatlah! Sesungguhnya segala yang ada di langit dan di bumi adalah
kepunyaan Allah.Awaslah! Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar,
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
56. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan dan kepadaNyalah kamu
akan dikembalikan untuk menerima balasan.
57. Wahai umat manusia! Sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran
yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi
penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu dan
juga menjadi hidayat petunjuk untuk keselamatan, serta membawa rahmat
bagi orang-orang yang beriman.
58. Katakanlah (wahai Muhammad): Kedatangan Al-Quran itu adalah sematamata
dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangNya, maka dengan isi
kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita (bukan dengan
yang lainnya) kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan
dari segala benda dan perkara yang tidak kekal).
59. Katakanlah (kepada kaum yang mengada-adakan sesuatu hukum):
Sudahkah kamu nampak baik-buruknya sesuatu yang diturunkan Allah untuk
manfaat kamu itu sehingga dapat kamu jadikan sebahagian daripadanya
haram dan sebahagian lagi halal? Katakanlah lagi (kepada mereka):
Adakah Allah izinkan bagi kamu berbuat demikian atau kamu hanya
mengada-adakan secara dusta terhadap Allah?.
60. Dan apakah sangkaan orang-orang yang mengada-adakan kata-kata dusta
terhadap Allah, (tidakkah mereka akan diazabkan) hari kiamat kelak?
Sebenarnya Allah jualah yang melimpahkan kurnia kepada manusia
(meliputi rezeki pemberianNya dan hukum-hukum Syarak yang
diturunkanNya), tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.
61. Dan tidaklah engkau (wahai Muhammad) dalam menjalankan sesuatu
urusan dan tidaklah engkau membaca dalam sesuatu surah atau sesuatu
ayat dari Al-Quran dan tidaklah kamu (wahai umat manusia) dalam
mengerjakan sesuatu amal usaha, melainkan adalah Kami menjadi saksi
terhadap kamu, ketika kamu mengerjakannya dan tidak akan hilang lenyap
dari pengetahuan Tuhanmu sesuatu dari sehalus-halus atau seringan150
ringan yang ada di bumi atau di langit dan tidak ada yang lebih kecil
dari itu dan tidak ada yang lebih besar, melainkan semuanya tertulis di
dalam Kitab yang terang nyata.
62. Ketahuilah! Sesungguhnya wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan
(dari sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka dan mereka pula tidak
akan berdukacita.
63. (Wali-wali Allah itu ialah) orang-orang yang beriman serta mereka
pula sentiasa bertakwa.
64. Untuk mereka sahajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan
di akhirat; tidak ada (sebarang perubahan pada janji-janji Allah yang
demikian itulah kejayaan yang besar.
65. Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) merasa dukacita disebabkan
kata-kata mereka yang ingkar itu; kerana sesungguhnya segala kekuasaan
tertentu bagi Allah; Dialah Yang Maha Mendengar, lagi Yang Maha
Mengetahui.
66. Ingatlah! Sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain
Allah sebagai sekutuNya, mereka tidak menurut (sesuatu keyakinan),
mereka hanya menurut sangkaan semata-mata dan mereka hanyalah orangorang
yang sentiasa berdusta.
67. Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya
dan menjadikan siang terang-benderang (supaya kamu
berusaha).Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tandatanda
(yang menunjukkan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu mendengar
(keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran
daripadanya).
68. Mereka berkata: Allah mempunyai anak Maha Suci Allah (dari apa yang
mereka katakan itu)! Dialah Yang Maha Kaya; segala yang ada di langit
dan yang ada di bumi adalah kepunyaanNya; tidaklah ada sebarang
keterangan di sisi kamu yang membuktikan apa yang kamu dakwakan
itu.Mengapa kamu berani mengatakan terhadap Allah, apa yang kamu tidak
mengetahuinya?
69. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya orang-orang yang mengadaadakan
sesuatu yang dusta terhadap Allah, tidak akan berjaya.
70. (Apa yang mereka beroleh hanya) kesenangan di dunia, kemudian
kepada Kamilah tempat kembalinya mereka.Kemudian Kami akan rasakan
mereka azab yang berat disebabkan perbuatan kufur yang mereka lakukan.
71. Dan bacakanlah kepada mereka (wahai Muhammad) perihal Nabi Nuh,
ketika dia berkata kepada kaumnya: Wahai kaumku! Sekiranya kedudukan
aku dalam kalangan kamu, dan peringatan yang aku berikan kepada kamu
dengan ayat-ayat keterangan Allah itu, menjadi keberatan kepada kamu,
maka (buatlah apa yang kamu hendak buat, kerana) kepada Allah jualah
aku berserah diri.Oleh itu, tetapkanlah keazaman kamu serta sekutusekutu
kamu untuk melakukan rancangan jahat kamu terhadapku; kemudian
janganlah hendaknya rancangan jahat kamu itu, kamu jalankan secara
tersembunyi (tetapi biarlah terbuka); sesudah itu bertindaklah terus
terhadapku dan janganlah kamu tunggu-tunggu lagi.
72. Oleh itu, jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka
tidaklah menjadi hal kepadaku, kerana aku tidak meminta sebarang
balasan daripada kamu (mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan
itu); balasanku hanyalah dari Allah semata-mata (samada kamu beriman
151
ataupun kamu ingkar) dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari
orang-orang Islam (yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah).
73. Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh, lalu Kami selamatkan dia
bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera dan
kami jadikan mereka pengganti-pengganti (yang memakmurkan bumi) serta
Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami (dengan
banjir dan taufan sehingga punah-ranah semuanya).Maka lihatlah
bagaimana kesudahan orang-orang (yang mendustakan ayat-ayat kami)
setelah diberi amaran.
74. Kemudian Kami utuskan sesudah Nabi Nuh, beberapa orang Rasul kepada
kaum masing-masing; lalu Rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka
dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata; dalam pada itu kaum
mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah
mendustakannya sebelum itu.Demikianlah, Kami meteraikan atas hati
orang-orang yang melampaui batas.
75. Kemudian Kami utuskan sesudah Rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi
Harun, kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat Kami; lalu
mereka (Firaun dan kaumnya) berlaku sombong takbur (enggan menerimanya)
dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.
76. Oleh sebab itu ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi
Kami, berkatalah mereka: Sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata.
77. (Mendengarkan yang demikian), Nabi Musa bertanya: Patutkah kamu
berkata demikian terhadap sesuatu kebenaran ketika datangnya kepada
kamu? Adakah bawaanku ini sihir? Sedang ahli-ahli sihir itu sudah tetap
tidak akan berjaya.
78. Mereka pula berkata: Adakah engkau datang (wahai Musa) untuk
memesongkan kami dari penyembahan berhala yang kami dapati datuk nenek
kami melakukannya dan untuk membolehkan kamu berdua membolot kekuasaan
di bumi (Mesir)? Dan (ketahuilah) sebenarnya kami tidak akan beriman
kepada kamu berdua.
79. Dan berkatalah Firaun (kepada orang-orangnya): Bawalah kamu
kepadaku segala ahli sihir yang mahir.
80. Setelah datang ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada
mereka: Campakkanlah kamu dahulu apa yang kamu hendak campakkan (dari
benda-benda yang kamu jadikan sihir itu)!
81. Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata: Apa
yang kamu datangkan itu, itulah sihir; sesungguhnya Allah akan
mendedahkan kepalsuannya (dengan mukjizat yang dikurniakanNya
kepadaku); sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan perbuatan orangorang
yang melakukan kerosakan.
82. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan
kalimah-kalimah perintahNya, walaupun yang demikian dibenci oleh orangorang
yang melakukan dosa.
83. Maka tidaklah ada yang beriman kepada Nabi Musa melainkan
sebilangan kecil dari keturunan kaumnya, itupun dengan keadaan takut
kepada Firaun dan ketua-ketua kaum mereka menyeksa mereka; kerana
sesungguhnya Firaun bermaharajalela di bumi dan sebenarnya dia dari
orang-orang yang melampaui batas.
84. Dan Nabi Musa pula berkata (kepada kaumnya): Wahai kaumku! Kalau
sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri
152
kepadaNya, jika betul kamu orang-orang Islam (yang berserah diri bulatbulat
kepada Allah).
85. Lalu mereka berkata: Kepada Allah jualah kami berserah.Wahai Tuhan
kami! Janganlah Engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi
kaum yang zalim ganas.
86. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatMu dari angkara kaum yang
kafir.
87. Dan (setelah itu), Kami wahyukan kepada Nabi Musa serta saudaranya
(Nabi Harun): Hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir
untuk menempatkan kaum kamu dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat
sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya dan sampaikanlah
berita gembira kepada orang-orang yang beriman (bahawa mereka akan
diselamatkan dari kezaliman Firaun dan kaumnya).
88. Dan Nabi Musa pula (merayu dengan) berkata: Wahai Tuhan kami!
Sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada Firaun dan ketua-ketua
kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam
kehidupan dunia ini.Wahai Tuhan kami! (Kemewahan yang Engkau berikan
kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka dari jalanMu (dengan sebab
kekufuran mereka).Wahai Tuhan kami! Binasakanlah harta benda mereka dan
meteraikanlah hati mereka (sehingga menjadi keras membatu), maka dengan
itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang
tidak terperi sakitnya.
89. Allah berfirman: Sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua;
oleh itu hendaklah kamu tetap (menjalankan perintahKu seterusnya) dan
janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui
(peraturan janjiKu).
90. Dan Kami bawakan Bani Israil ke seberang Laut Merah, lalu dikejar
oleh Firaun dan tenteranya, dengan tujuan melakukan kezaliman dan
pencerobohan, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam berkatalah dia
(pada saat yang genting itu): Aku percaya, bahawa tiada Tuhan melainkan
yang dipercayai oleh Bani Israil dan aku adalah dari orang-orang yang
berserah diri (menurut perintah).
91. (Allah berfirman): Adakah sekarang (baru engkau beriman), padahal
sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur derhaka dan engkau telahpun
menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan?.
92. Maka pada hari ini, Kami biarkan engkau (hai Firaun) terlepas
dengan badanmu (yang tidak bernyawa, daripada ditelan laut), untuk
menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu (supaya mereka
mengambil iktibar).Dan (ingatlah) sesungguhnya kebanyakan manusia lalai
daripada (memerhati dan memikirkan) tanda-tanda kekuasaan Kami!.
93. Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di negeri yang
baik (sesudah Kami binasakan Firaun) dan Kami mengurniakan mereka
dengan benda-benda yang baik.Maka mereka tidak berselisihan (mengenai
Nabi Muhammad melainkan) setelah datang kepada mereka pengetahuan (dari
bukti-bukti yang nyata).Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara
mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihan itu.
94. Oleh sebab itu, sekiranya engkau (wahai Muhammad) merasa ragu-ragu
tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orangorang
yang membaca kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu
(kerana mereka mengetahui kebenarannya).Sesungguhnya telah datang
153
kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi
dari golongan yang ragu-ragu.
95. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang
mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari
orang-orang yang rugi.
96. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka hukuman
Tuhanmu (dengan azab), mereka tidak akan beriman:
97. Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tandatanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-rasulNya),
sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya.
98. (Dengan kisah Firaun itu) maka ada baiknya kalau (penduduk)
sesebuah negeri beriman (sebelum mereka ditimpa azab), supaya imannya
itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya.Hanya kaum Nabi Yunus sahaja
yang telah berbuat demikian - ketika mereka beriman, Kami elakkan azab
sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa
mereka dan Kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu
masa (yang Kami tentukan).
99. Dan (bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh
umat manusia beriman), jika Tuhanmu menghendaki nescaya berimanlah
sekalian manusia yang ada di bumi.(Janganlah engkau bersedih hati
tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu; kalau Tuhan tidak
menghendaki) maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya
mereka menjadi orang-orang yang beriman?
100. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan
dengan izin Allah (melalui undang-undang dan peraturanNya) dan Allah
menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mahu memahami (perintahperintahNya).
101. Katakanlah (wahai Muhammad): Perhatikan dan fikirkanlah apa yang
ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan, yang
membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya).Dalam pada itu, segala
tanda dan bukti (yang menunjukkan kekuasaan Allah) dan segala Rasul
(yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran), tidak
akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan
kepadanya.
102. Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan (azab
Allah) sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang
yang ingkar yang terdahulu daripada mereka.Katakanlah (wahai Muhammad):
Tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang
yang menunggu.
103. Kemudian Kami selamatkan Rasul Kami dan orang-orang yang
beriman.Demikianlah juga, sebagai kewajipan Kami, Kami selamatkan
orang-orang yang beriman yang menurutmu).
104. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Sekiranya
kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka (ketahuilah) aku
tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari
Allah, tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu (untuk
menerima balasan) dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan
yang beriman.
105. Serta (diwajibkan kepadaku): Hadapkanlah seluruh dirimu menuju (ke
arah mengerjakan perintah-perintah) agama dengan betul dan ikhlas dan
janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik.
154
106. Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah atau memuja yang
lain dari Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan
juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu.Oleh itu, sekiranya
engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau
dari orang-orang yang berlaku zalim (terhadap diri sendiri dengan
perbuatan syirik itu).
107. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan,
maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia
dan jika Dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada
sesiapapun yang akan dapat menghalangi limpah kurniaNya.Allah
melimpahkan kurniaNya itu kepada sesiapa yang dikendakiNya dari hambahambaNya
dan Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
108. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia! Telah datang
kepada kamu kebenaran (Al-Quran) dari Tuhan kamu.Oleh itu sesiapa yang
mendapat hidayat petunjuk (beriman kepadanya), maka faedah hidayat
petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang sesat
(mengingkarinya) maka bahaya kesesatannya itu tertimpa ke atas dirinya
sendiri dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal (iman
atau keingkaran) kamu.
109. Dan turutlah apa yang diwahyukan kepadamu serta bersabarlah (dalam
perjuangan mengembangkan Islam) sehingga Allah menghukum (di antaramu
dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah
dijanjikan), kerana Dialah sebaik-baik Hakim.
SURE 11. Hud
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Raa'.Al-Quran sebuah Kitab yang tersusun ayat-ayatnya
dengan tetap teguh, kemudian dijelaskan pula kandungannya satu
persatu.(Susunan dan penjelasan itu) adalah dari sisi Allah Yang Maha
Bijaksana, lagi Maha Mendalam pengetahuanNya.
2. (Al-Quran yang demikian sifatnya diturunkan oleh Allah) supaya
janganlah kamu menyembah sesuatupun melainkan Allah.(Katakanlah wahai
Muhammad): Sesungguhnya aku diutus oleh Allah kepada kamu, sebagai
pemberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dan pembawa berita
gembira (kepada orang-orang yang beriman).
3. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu (dari perbuatan
syirik), kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadaNya; supaya
Dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik (di dunia) hingga ke
suatu masa yang tertentu, dan (di akhirat pula) Dia akan memberi kepada
tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan (dalam sebarang amal yang
soleh) akan pahala kelebihannya itu dan jika kamu berpaling
(membelakangkan tiga perkara itu), maka sesungguhnya aku bimbang kamu
akan beroleh azab hari kiamat yang besar (huru-haranya).
4. Kepada Allah jualah kembalinya kamu dan Dia Maha Kuasa atas tiaptiap
sesuatu.
5. Ketahuilah! Sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan
mereka untuk menyembunyikan (perasaan buruk yang ada dalam dada mereka)
daripada Allah.Ketahuilah! Semasa mereka berselubung dengan pakaian
mereka sekalipun, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa
155
yang mereka zahirkan; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui akan segala (isi
hati) yang ada di dalam dada.
6. Dan tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi
melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat
kediamannya dan tempat dia disimpan.Semuanya itu tersurat di dalam
Kitab (Luh Mahfuz) yang nyata (kepada malaikat-malaikat yang
berkenaan).
7. Dan Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa, sedang
ArasyNya berada di atas air (Dia menjadikan semuanya itu untuk menguji
kamu: Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya dan demi
sesungguhnya! Jika engkau (wahai Muhammad) berkata: Bahawa kamu akan
dibangkitkan hidup kembali sesudah mati tentulah orang-orang yang
ingkar akan berkata: Ini tidak lain, hanyalah seperti sihir yang nyata
(tipuannya).
8. Dan demi sesungguhnya! Jika kami tangguhkan azab daripada menimpa
mereka hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah mereka akan berkata
(secara mengejek): Apakah yang menghalangnya? Ketahuilah! Pada hari
datangnya azab itu kepada mereka, tidak akan dapat ditolak daripada
menimpa mereka dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka
telah ejek-ejek itu.
9. Dan demi sesungguhnya! Jika Kami rasakan manusia sesuatu pemberian
rahmat dari Kami kemudian Kami tarik balik pemberian itu daripadanya,
mendapati dia amat berputus asa, lagi amat tidak bersyukur.
10. Dan demi sesungguhnya! Kalau Kami memberinya pula kesenangan
sesudah dia menderita kesusahan, tentulah dia akan berkata: Telah
hilang lenyaplah dariku segala kesusahan yang menimpaku.Sesungguhnya
dia (dengan kesenangannya itu) riang gembira, lagi bermegah-megah
(kepada orang ramai).
11. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh maka
mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.
12. Jangan-jangan engkau (wahai Muhammad) tidak menyampaikan sebahagian
dari apa yang diwahyukan kepadamu serta merasa sempit dada untuk
menyampaikannya disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata: Mengapa
tidak diturunkan kepada (Muhammad) perbendaharaan (harta benda yang
banyak) ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat (untuk
menolongnya menyiarkan Islam)? Kerana sesungguhnya engkau hanyalah
seorang Rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan Allah
jualah Pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu (maka berserahlah
diri kepadaNya).
13. Bukan itu sahaja kata-kata mereka bahkan mereka menuduh dengan
mengatakan: Ia (Muhammad) yang mereka-reka Al-Quran itu!.Katakanlah
(wahai Muhammad): (Jika demikian tuduhan kamu), maka cubalah buat serta
datangkan sepuluh surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu dan
panggilah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya, yang lain dari
Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar.
14. Oleh itu, jika mereka (penolong-penolong kamu) tidak dapat
melaksanakan permintaan kamu (untuk membuat surah-surah yang sebanding
dengan Al-Quran), maka ketahuilah bahawa Al-Quran itu diturunkan
hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada tuhan yang
berhak disembah melainkan Allah.Setelah (terbukti hakikat yang
demikian) maka adakah kamu mengakui Islam dan menurut aturannya?
156
15. Sesiapa yang keadaan usahanya semata-mata berkehendakkan kehidupan
dunia dan perhiasannya (dengan tidak disaksikan sama oleh Al-Quran
tentang sah batalnya), maka Kami akan sempurnakan hasil usaha mereka di
dunia dan mereka tidak dikurangkan sedikitpun padanya.
16. Merekalah orang-orang yang tidak ada baginya pada hari akhirat
kelak selain daripada azab Neraka dan pada hari itu gugurlah apa yang
mereka lakukan di dunia dan batallah apa yang mereka telah kerjakan.
17. Jika demikian, adakah sama mereka itu dengan orang-orang yang
keadaannya sentiasa berdasarkan bukti yang terdapat dari (benda-benda
yang diciptakan oleh) Tuhannya, dan diikuti oleh Kitab Suci Al-Quran
memberi kenyataan sebagai saksi dari pihak Tuhan meneguhkan bukti yang
tersebut dan sebelum itu, kenyataan yang serupa diberi oleh Kitab Nabi
Musa yang menjadi ikutan dan rahmat (kepada umatnya)? Orang-orang yang
berkeadaan demikian, mengakui menerima Al-Quran dan sesiapa ingkar akan
Al-Quran itu dari kumpulan-kumpulan kaum kafir, maka Nerakalah
dijanjikan menjadi tempatnya.Oleh itu, janganlah engkau (wahai
Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kerana
sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkara yang benar dari Tuhanmu,
tetapi kebanyakan manusia tidak percaya kepadanya.
18. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang merekareka
perkara-perkara dusta terhadap Allah! Orang-orang yang demikian
sifatnya akan dibawa mengadap Tuhan mereka dan pada hari itu akan
berkatalah saksi-saksi (dari malaikat-malaikat, Nabi-nabi dan anggotaanggota
tubuh mereka sendiri): Inilah orang-orang yang membuat-buat
dusta terhadap Tuhan mereka.Ketahuilah (sesungguhnya) laknat Allah
tertimpa kepada orang-orang yang zalim!
19. Orang-orang yang menghalang dirinya sendiri dan orang lain dari
jalan agama Allah dan berusaha supaya jalan itu menjadi bengkok
terpesong, sedang mereka pula ingkarkan hari akhirat;
20. Mereka itu tidak akan dapat melemahkan kekuasaan Allah daripada
menimpakan mereka dengan azab di dunia dan tidak ada pula bagi mereka,
yang lain dari Allah, sesiapapun yang dapat menolong melepaskan mereka
dari seksaNya.Azab untuk mereka akan digandakan (kerana mereka sangat
bencikan jalan agama Allah), sehingga mereka tidak tahan mendengarnya
dan tidak pula suka melihat tanda-tanda kebenarannya.
21. Merekalah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan hilang
lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.
22. Tidak syak lagi, bahawa sesungguhnya merekalah yang paling rugi,
pada hari akhirat kelak.
23. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
soleh, serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan
khusyuk, mereka itulah ahli Syurga, mereka kekal di dalamnya.
24. Bandingan dua golongan (yang kafir dan yang beriman) itu samalah
seperti orang yang buta serta pekak, dengan orang yang celik serta
mendengar; kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya.(Setelah
kamu mengetahui yang demikian) maka tidakkah kamu mahu mengambil
peringatan dan insaf?
25. Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Nabi Nuh lalu dia
memberitahu kaumnya dengan berkata: Sesungguhnya aku ini seorang Rasul
pemberi amaran yang nyata kepada kamu.
157
26. Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah; sesungguhnya aku
bimbang (jika kamu menyembah yang lainnya), kamu akan ditimpa azab yang
tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
27. Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya: Kami tidak
memandangmu (wahai Nuh) melainkan sebagai seorang manusia seperti kami
dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu melainkan orang-orang
kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat dan kami juga tidak
memandang kamu (semua) mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi
kami, bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta.
28. Nabi Nuh berkata: Wahai kaumku! Jika keadaanku berdasarkan bukti
yang nyata dari Tuhanku, serta Dia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku
dari sisiNya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada
pandangan kamu (disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati), maka
adakah kamu nampak ada gunanya Kami memaksa kamu menerima bukti itu
sedang kamu tidak suka kepadanya?
29. Dan (ketahuilah) wahai kaumku! Aku tidak meminta kepada kamu
sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu,
tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata dan aku
tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (sebagaimana yang kamu
minta itu), kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka (dan
pada hari itu mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing);
tetapi aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti
diketahui.
30. Dan lagi wahai kaumku! Siapakah yang akan menolongku dari azab
Allah jika aku menghalau mereka? Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan
kekuasaan Allah?
31. Dan aku tidak pernah berkata kepada kamu: Di sisiku ada
perbendaharaan Allah, dan tidaklah aku mendakwa mengetahui perkaraperkara
yang ghaib dan aku tidak mengatakan bahawa aku ini malaikat dan
aku juga tidak berkata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu
pandang hina itu, bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada
mereka.Allah lebih mengetahui akan apa yang ada di dalam hati
mereka.Sesungguhnya aku jika bertindak demikian, nescaya menjadilah aku
dari orang-orang yang zalim.
32. Mereka berkata: Wahai Nuh! Sesungguhnya engkau telah bertikam lidah
membantah kami lalu engkau banyakkan sangat hujjah-hujjah semasa
mengemukakan bantahanmu kepada kami; oleh itu, datangkanlah azab Allah
yang engkau janjikan kepada kami, jika betul engkau dari orang-orang
yang benar.
33. Nabi Nuh menjawab: Sesungguhnya Allah jualah yang akan mendatangkan
azabNya itu kepada kamu jika Dia kehendaki dan kamu tidak sekali-kali
akan dapat melemahkan kuasa Allah!
34. Dan tidak ada gunanya nasihatku kepada kamu, jika aku hendak
menasihati kamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu (kerana kamu tetap
berdegil); Dialah Tuhan kamu dan kepadaNya kamu akan kembali.
35. (Mereka terus berdegil), bahkan mereka menuduh dengan mengatakan
Nabi Nuh sengaja mengada-adakan secara dusta: Bahawa Tuhan mengurniakan
pangkat Nabi kepadanya.Nabi Nuh diperintahkan menjawab dengan berkata:
Kalau aku yang mereka-reka wahyu itu maka akulah yang akan menanggung
dosa perbuatanku itu dan sebenarnya aku bersih dari dosa kesalahan kamu
menuduhku.
158
36. Dan (setelah itu) diwahyukan kepada Nabi Nuh: Bahawa sesungguhnya
tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang-orang yang telah
sedia beriman.Oleh itu, janganlah engkau berdukacita tentang apa yang
mereka sentiasa lakukan.
37. Dan buatlah bahtera dengan pengawasan serta kawalan Kami dan dengan
panduan wahyu Kami (tentang cara membuatnya) dan janganlah engkau
merayu kepadaKu untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya
mereka akan ditenggelamkan (dengan taufan).
38. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu dan tiap-tiap kali sepuak dari
kaumnya melalui tempat dia membina bahteranya, mereka mengejekejeknya.
Nabi Nuh pun menjawab: Jika kamu memandang kami bodoh (kerana
membuat bahtera ini), maka sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh
(kerana keingkaran kamu), sebagai (balasan) ejekan kamu.
39. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang
menghinakannya di dunia dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang
kekal pada hari akhirat kelak.
40. (Nabi Nuh terus bekerja) sehingga apabila datang hukum Kami untuk
membinasakan mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang
menandakan kedatangan taufan), Kami berfirman kepada Nabi Nuh: Bawalah
dalam bahtera itu dua dari tiap-tiap sejenis haiwan (jantan dan betina)
dan bawalah ahlimu kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab
atasnya (disebabkan kekufurannya), juga bawalah orang-orang beriman dan
tidak ada orang-orang yang beriman yang turut bersama-samanya,
melainkan sedikit sahaja.
41. Dan (ketika itu) berkatalah Nabi Nuh (kepada pengikut-pengikutnya
yang beriman): Naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata: Dengan nama
Allah bergerak lajunya dan berhentinya.Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
42. (Mereka semua naik) dan bahtera itupun bergerak laju membawa mereka
dalam ombak yang seperti gunung-ganang dan (sebelum itu) Nabi Nuh
memanggil anaknya, yang sedang berada di tempat yang terpisah
daripadanya: Wahai anakku, naiklah bersama-sama kami dan janganlah
engkau tinggal dengan orang-orang yang kafir.
43. Anaknya menjawab: Aku akan pergi berlindung ke sebuah gunung yang
dapat menyelamatkan aku daripada ditenggelamkan oleh air.Nabi Nuh
berkata: Hari ini tidak ada sesuatupun yang akan dapat melindungi dari
azab Allah, kecuali orang yang dikasihani olehNya dan dengan sertamerta
ombak itu pun memisahkan antara keduanya, lalu menjadilah dia
(anak yang derhaka itu) dari orang-orang yang ditenggelamkan oleh
taufan.
44. Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkan kepada bumi
dan langit dengan berkata: Wahai bumi telanlah airmu dan wahai langit
berhentilah dari curahan hujanmu dan (ketika itu) surutlah air, serta
terlaksanalah perintah (Allah) itu dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti
di atas gunung "Judi" serta diingatkan (kepada kaum kafir umumnya
bahawa): Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim.
45. Dan Nabi Nuh merayu kepada Tuhannya dengan berkata: Wahai Tuhanku!
Sesungguhnya anakku itu dari keluargaku sendiri dan bahawa janjiMu itu
adalah benar dan Engkau adalah sebijak-bijak Hakim yang menghukum
dengan seadil-adilnya.
159
46. Allah berfirman: Wahai Nuh! Sesungguhnya anakmu itu bukanlah dari
keluargamu (kerana dia telah terputus hubungan denganmu disebabkan
kekufurannya); sesungguhnya bawaannya bukanlah amal yang soleh, maka
janganlah engkau memohon kepadaKu sesuatu yang engkau tidak mempunyai
pengetahuan mengenainya.Sebenarnya Aku melarangmu dari menjadi orang
yang jahil.
47. Nabi Nuh berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku berlindung
kepadaMu daripada memohon sesuatu yang aku tidak mempunyai pengetahuan
mengenainya dan jika Engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi
rahmat kepadaku, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang rugi.
48. Allah berfirman: Wahai Nuh! Turunlah (dari bahtera itu) dengan
selamat dan berkat dari Kami kepadamu dan kepada umat-umat yang
bersama-samamu dan (dalam pada itu) ada umat-umat dari keturunan mereka
yang Kami akan beri kesenangan kepadanya (dalam kehidupan dunia),
kemudian mereka akan dikenakan azab dari Kami yang tidak terperi
sakitnya.
49. (Kisah Nabi Nuh) itu adalah dari perkara-perkara yang ghaib yang
Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), yang engkau dan kaum engkau
tidak mengetahuinya sebelum ini.Oleh itu, bersabarlah.Sesungguhnya
kesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di
akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
50. Dan kepada kaum Aad, Kami utuskan saudara mereka Nabi Hud, dia
berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada
Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.kamu hanyalah orang-orang yang
mengada-adakan perkara-perkara yang dusta (terhadap Allah).
51. Wahai kaumku! Tiadalah aku meminta sebarang upah daripada kamu
tentang (ajaran yang aku sampaikan) itu.Upahku hanyalah dari Allah yang
menciptakan daku; maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal (untuk
mengetahui kebenaran)?
52. Dan wahai kaumku! Mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian
kembalilah taat kepadaNya, supaya Dia menghantarkan kepada kamu hujan
lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang
sedia ada dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus
melakukan dosa!
53. Mereka berkata: Wahai Hud! Engkau tidak membawa kepada kami
sebarang keterangan yang membuktikan kebenaranmu dan kami tidak akan
meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu!
Dan kami tidak sekali-kali percaya kepadamu!
54. Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari tuhan-tuhan kami
telah mengenakanmu sesuatu penyakit gila (disebabkan engkau selalu
mencaci penyembahan kami itu).Nabi Hud menjawab: Sesungguhnya aku
menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku, dan kamu juga
saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu -
55. Menyembah yang lain dari Allah.Maka rancangkanlah tipu helah kamu
semua terhadapku, kemudian jalankan terus, janganlah kamu beri tempoh
kepadaku mempertahankan diri.
56. Kerana sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah, Tuhanku
dan Tuhan kamu! Tiadalah sesuatupun dari makhluk-makhluk yang bergerak
di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya.Sesungguhnya
Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus.
160
57. Dalam pada itu, jika kamu membelakangkan juga seruanku, maka
tidaklah menjadi hal kepadaku kerana aku telah sampaikan kepada kamu
apa yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikannya dan Tuhanku akan
menggantikan kamu dengan suatu kaum yang lain (setelah kamu
dibinasakan) dan kamu pula tidak akan dapat membahayakanNya
sedikitpun.Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengawal dan Pemelihara tiap-tiap
sesuatu.
58. Dan apabila datang azab Kami, Kami selamatkan Nabi Hud berserta
dengan umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami dan Kami
selamatkan mereka dari azab yang keras.
59. Dan itulah peristiwa kaum Aad mereka mengingkari ayat-ayat
keterangan Tuhan mereka, serta mereka menderhaka kepada Rasul-rasulnya
dan mereka menurut perintah tiap-tiap ketua yang bermaharajalela, lagi
degil dalam keingkarannya.
60. Dan mereka ditimpa laknat (yang tidak putus-putus) dalam dunia ini
dan pada hari kiamat.Ketahuilah Sesungguhnya kaum Aad itu telah kufur
ingkar kepada Tuhan mereka.Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah
akhirnya bagi Aad: Kaum Nabi Hud.
61. Dan kepada kaum Thamud, Kami utuskan saudara mereka: Nabi Soleh.Dia
berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah! Sebenarnya tiada
Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Dialah yang menjadikan kamu dari
bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya.Oleh itu
mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah
kepadaNya dengan taat dan tauhid.Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat,
lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambaNya.
62. Mereka menjawab dengan berkata: Wahai Soleh, sesungguhnya engkau
sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami (untuk
memimpin kami); patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa
yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan (ketahuilah) sesungguhnya kami
berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang
engkau serukan kami kepadanya.
63. Nabi Soleh berkata: Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, jika aku
berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata (mukjzat) dari
Tuhanku dan Dia pula mengurniakan rahmat (pangkat Nabi) kepadaku
sebagai pemberian daripadaNya, maka siapakah yang akan menolongku dari
azab Allah kalau aku menderhaka kepadaNya? Oleh itu, kamu tidak
menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang
merugikan.
64. Dan wahai kaumku! Ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu
sebagai tanda (mukjizat) yang membuktikan kebenaranku.Oleh itu,
biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu
menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya, (kalau kamu
menyakitinya) maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa
datangnya.
65. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu, lalu berkatalah Nabi Soleh
kepada mereka: Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama
tiga hari; tempoh yang demikian itu, ialah suatu janji yang tidak dapat
didustakan.
66. Maka ketika datang azab Kami, Kami selamatkan Soleh berserta
umatnya yang beriman, dengan rahmat dari Kami dan Kami selamatkan
mereka dari azab serta kehinaan hari itu.Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah
Yang Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
161
67. Dan orang-orang yang zalim itu, dibinasakan oleh satu letusan suara
yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang
tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
68. (Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di
situ.Ketahuilah! Sesungguhnya kaum Thamud itu kufurkan Tuhan
mereka.Ketahuilah! Sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum
Thamud.
69. Dan sesungguhnya telah datang malaikat utusan-utusan kami kepada
Nabi Ibrahim, dengan membawa berita yang menggembirakan.Lalu mereka
memberi salam dengan berkata: Salam sejahtera kepadamu (wahai
Ibrahim).Nabi Ibrahim menjawab: Salam sejahtera kepada kamu.Maka tidak
berapa lama selepas itu, dia membawa jamuan untuk mereka seekor anak
lembu yang dipanggang.
70. Maka apabila dia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan
itu, dia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan
mereka.(Melihat kecemasannya) mereka berkata: Janganlah engkau takut
wahai Ibrahim, sebenarnya kami ini diutus kepada kaum Lut (untuk
membinasakan mereka).
71. Dan isterinya pada ketika itu berdiri (mendengar), lalu dia ketawa
(kerana hilang perasaan takutnya).Maka Kami pun memberikan berita yang
menggembirakan kepadanya (melalui malaikat itu), bahawa dia akan
mendapat seorang anak: Ishak, dan sesudah Ishak, (dia pula akan
mendapat seorang cucu): Yaakub.
72. Isterinya berkata: Sungguh ajaib keadaanku! Adakah aku akan
melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah tua?
Sesungguhnya kejadian ini suatu perkara yang menghairankan.
73. Malaikat-malaikat itu berkata: Patutkah engkau merasa hairan
tentang perkara yang telah ditetapkan oleh Allah? Memanglah rahmat
Allah dan berkatNya melimpah-limpah kepada kamu, wahai ahli rumah
ini.Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, lagi Maha Melimpah kebaikan dan
kemurahanNya
74. Maka apabila hilang perasaan takut dari hati Nabi Ibrahim dan
sampai kepadanya berita yang menggembirakan itu, (mulailah) dia
membantah (utusan-utusan) kami tentang (azab yang akan menimpa) kaum
Nabi Lut.
75. Sesungguhnya Nabi Ibrahim, penyabar, lembut hati (bertimbang rasa)
lagi suka kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal bakti.
76. (Malaikat-malaikat itu berkata): Wahai Ibrahim! Janganlah
dihiraukan hal ini.Sesungguhnya telah datang perintah Tuhanmu
(menghukum mereka) dan sesungguhnya mereka akan didatangi azab yang
tidak akan dapat ditolak (oleh bantahan atau doa permohonan).
77. Dan apabila datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut dia merasa
dukacita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk
mengawal mereka (dari gangguan kaumnya), sambil berkata: Ini adalah
hari yang amat mencemaskan.
78. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya (dengan tujuan hendak
mengganggu tetamunya), sedang mereka sebelum itu sudah biasa melakukan
kejahatan.Nabi Lut berkata: Wahai kaumku! Di sini ada anak-anak
perempuanku mereka lebih suci bagi kamu (maka berkahwinlah dengan
mereka).Oleh itu takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu memberi
162
malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku.Tidakkah ada di antara kamu
seorang lelaki yang bijak berakal (yang dapat memberi nasihat)?
79. Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau telahpun mengetahui bahawa
kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak perempuanmu dan
sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki.
80. Nabi Lut berkata: Kalaulah aku ada kekuatan untuk menentang kamu
atau aku dapat bertumpu ke sesuatu tempat bertahan yang kuat (dari
penyokong-penyokong, tentulah aku akan membinasakan kamu).
81. (Mendengarkan yang demikian tetamunya berkata: Wahai Lut!
Sesungguhnya kami (adalah malaikat) utusan Tuhanmu.Kaum engkau yang
jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu (sebarang
bencana).Oleh itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan
keluargamu pada tengah malam dan janganlah seorangpun di antara kamu
menoleh ke belakang.Kecuali isterimu, sesungguhnya dia akan ditimpa
azab yang akan menimpa mereka (kerana dia memihak kepada
mereka).Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada
mereka ialah waktu subuh; bukankah waktu subuh itu sudah dekat?
82. Maka apabila datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami jadikan
negeri kaum Lut itu diterbalikkan (tertimbus segala yang ada di muka
buminya) dan kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang
dibakar, menimpanya bertalu-talu.
83. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu (untuk membinasakan
mereka) dan Ia pula tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim itu.
84. Dan kepada penduduk "Madyan" Kami utuskan saudara mereka: Nabi
Syuaib.Dia berkata: Wahai kaumku! Sembahlah kamu akan Allah!
(Sebenarnya) tiada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya dan janganlah
kamu mengurangi sukatan dan timbangan.Sesungguhnya aku melihat kamu
berada dalam kemewahan dan sesungguhnya aku bimbang, kamu akan ditimpa
azab hari yang meliputi (orang-orang yang bersalah).
85. Dan wahai kaumku! Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil
dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda yang menjadi
haknya dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
86. Limpah kurnia Allah kepada kamu lebih baik bagi kamu (daripada yang
kamu ambil secara haram itu), jika betul kamu orang-orang yang beriman
dan aku bukanlah orang yang menjaga dan mengawas perbuatan kamu.
87. Mereka berkata: Wahai Syuaib! Adakah sembahyangmu (yang banyak itu)
menyuruhmu perintahkan kami supaya meninggalkan apa yang disembah oleh
datuk nenek kami, atau supaya kami lakukannya apa yang kami suka
melakukannya dalam menguruskan harta kami? Sesungguhnya engkau (wahai
Syuaib) adalah orang yang penyabar, lagi bijak berakal (maka bagaimana
pula engkau menyuruh kami melakukan perkara yang bertentangan dengan
kebiasaan kami)?
88. Nabi Syuaib berkata: Wahai kaumku! Bagaimana fikiran kamu, jika aku
berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku dan Dia pula mengurniakan
daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadaNya, (patutkah aku berdiam
diri dari melarang kamu) sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan
sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya
bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan
beroleh taufik untuk menjayakannya melainkan dengan pertolongan
Allah.Kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadaNyalah aku
kembali.
163
89. Dan wahai kaumku! Janganlah permusuhan kamu terhadapku menyebabkan
kamu ditimpa bala bencana sebagaimana yang telah menimpa kaum Nabi Nuh
atau kaum Nabi Hud, atau kaum Nabi Soleh dan kaum Nabi Lut pun tidaklah
jauh dari kamu (kamu sedia mengetahui apa yang telah menimpa mereka).
90. Dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat
kepadaNya.Sesungguhnya Tuhanku Maha Mengasihani, lagi Maha Pengasih.
91. Mereka berkata: Wahai Syuaib,! kami tidak mengerti kebanyakan dari
apa yang engkau katakan itu dan sesungguhnya kami melihat engkau orang
yang lemah dalam kalangan kami dan kalau tidaklah kerana kaum
keluargamu, tentulah kami telah melemparmu (dengan batu hingga mati)
dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan
kami!
92. Nabi Syuaib berkata: Wahai kaumku! (Mengapa kamu bersikap
demikian)? Patutkah kaum keluargaku kamu pandang lebih mulia dari pada
Allah serta kamu pula jadikan perintahNya sebagai sesuatu yang dibuang
dan dilupakan di belakang kamu? Sesungguhnya Tuhanku Amat Meliputi
pengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
93. Dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu (untuk menentang agama
Allah yang aku sampaikan itu), sesungguhnya aku juga tetap berusaha
dengan bersungguh-sungguh (untuk mengembangkannya).Kamu akan ketahui
siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya dan siapa pula
yang berdusta dan tunggulah, sesungguhnya aku juga turut menunggu
bersama-sama kamu.
94. Dan ketika datang (masa perlaksanaan) perintah Kami, Kami
selamatkan Nabi Syuaib berserta dengan umatnya yang beriman, dengan
rahmat dari Kami dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh
letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayatmayat
yang tersungkur di tempat masing-masing.
95. (Mereka punah-ranah) seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di
situ.Ketahuilah! kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madyan,
sebagaimana binasanya kaum Thamud.
96. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa dengan membawa
ayat-ayat keterangan Kami dan bukti (mukjizat) yang nyata;
97. Kepada Firaun dan kaumnya; lalu kaum Firaun menurut perintah
Firaun, sedang perintahnya itu bukanlah perintah yang betul.
98. Firaun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat kemudian tetaplah
dia akan membawa mereka masuk ke Neraka dan seburuk-buruk tempat yang
dimasuki ialah Neraka.
99. Dan mereka diiringi oleh laknat yang tidak putus-putus di dunia ini
dan pada hari kiamat.(Sebenarnya) laknat itu adalah seburuk-buruk
pemberian yang diberikan.
100. Yang demikian, ialah sebahagian dari khabar berita penduduk
negeri-negeri (yang telah dibinasakan), kami ceritakan perihalnya
kepadamu (wahai Muhammad).Di antaranya ada yang masih wujud (sisanya
yang dapat disaksikan) dan ada pula yang telah hancur lebur (dan hilang
lenyap).
101. Dan tiadalah Kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang
menganiaya diri sendiri.Maka berhala-berhala yang mereka sembah selain
dari Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikitpun pada masa
164
datangnya azab Tuhanmu dan penyembahan yang mereka lakukan itu hanya
menambahkan kerugian sahaja kepada mereka.
102. Dan demikianlah azab Tuhanmu, apabila ia menimpa (penduduk)
negeri-negeri yang berlaku zalim.Sesungguhnya azabNya itu tidak terperi
sakitnya, lagi amat keras serangannya.
103. Sesungguhnya pada kejadian yang demikian, ada tanda (yang
mendatangkan iktibar) bagi orang yang takut kepada azab akhirat, iaitu
hari yang dihimpunkan manusia padanya dan hari yang demikian ialah hari
yang dihadiri oleh sekalian makhluk.
104. Dan tiadalah Kami lambatkan hari kiamat itu melainkan untuk suatu
tempoh yang tertentu.
105. (Pada) masa datangnya (hari kiamat itu), tiadalah seorangpun dapat
berkata-kata (untuk membela dirinya atau memohon pertolongan) melainkan
dengan izin Allah.Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula
yang berbahagia.
106. Adapun orang-orang yang celaka (disebabkan keingkaran dan
maksiatnya), maka di dalam Nerakalah tempatnya.Bagi mereka di situ,
hanyalah suara memekik-mekik dan mendayu-dayu (seperti suara keldai).
107. Mereka kekal di dalamnya selagi ada langit dan bumi kecuali apa
yang dikehendaki oleh Tuhanmu.Sesungguhnya Tuhanmu, Maha Kuasa
melakukan apa yang dikehendakiNya.
108. Adapun orang-orang yang berbahagia (disebabkan imannya dan
taatnya), maka di dalam Syurgalah tempatnya.Mereka kekal di dalamnya
selagi ada langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhanmu
sebagai pemberian nikmat yang tidak putus-putus.
109. Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menaruh perasaan ragu-ragu
tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik
itu.Mereka tidak menyembah melainkan sama seperti yang disembah oleh
datuk nenek mereka yang musyrik dahulu dan sesungguhnya Kami akan
menyempurnakan bagi mereka bahagian mereka (dari azab yang telah
ditentukan) dengan tidak dikurangi.
110. (Janganlah engkau merasa bimbang wahai Muhammad tentang keingkaran
kaummu) kerana sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Nabi Musa
Kitab Taurat, lalu berlaku pertentangan mengenainya dan kalau tidaklah
kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu (untuk
menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu), tentulah
dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka dan
sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang (kebenaran
Al-Quran) itu.
111. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu
balasan amal mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam pengetahuanNya
tentang apa yang mereka kerjakan.
112. Oleh itu, hendaklah engkau (wahai Muhammad) sentiasa tetap teguh
di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan
hendaklah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran mengikutmu
berbuat demikian dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah;
sesungguhnya Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.
113. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berlaku zalim
maka (kalau kamu berlaku demikian), api Neraka akan membakar kamu,
sedang kamu tidak ada sebarang penolong pun yang lain dari
165
Allah.Kemudian (dengan sebab kecenderungan kamu itu) kamu tidak akan
mendapat pertolongan.
114. Dan dirikanlah sembahyang (wahai Muhammad, engkau dan umatmu),
pada dua bahagian siang (pagi dan petang) dan pada waktu-waktu yang
berhampiran dengannya dari waktu malam.Sesungguhnya amal-amal kebajikan
(terutama sembahyang) itu menghapuskan kejahatan.Perintah-perintah
Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang
mahu beringat.
115. Dan sabarlah (wahai Muhammad, engkau dan umatmu, dalam mengerjakan
suruhan Allah), kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
116. Maka sepatutnya ada di antara umat yang telah dibinasakan dahulu
daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang
melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi tetapi
sayang! Tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orangorang
yang Kami telah selamatkan di antara mereka dan orang-orang yang
tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang
diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.
117. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri
dengan sebab kezaliman penduduknya, selagi mereka sentiasa memperbaiki
keadaan sesama sendiri.
118. Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Dia
menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu.(Tetapi Dia
tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus
berselisihan.
119. Tetapi orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka
bersatu di dalam agama Allah) dan untuk (perselisihan dan rahmat)
itulah Allah menjadikan manusia dan dengan yang demikian sempurnalah
janji Tuhanmu: Sesungguhnya Aku akan memenuhi Neraka Jahannam dengan
sekalian jin dan manusia (yang berdosa).
120. Dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-rasul itu, kami ceritakan
kepadamu (wahai Muhammad), untuk menguatkan hatimu dengannya dan telah
datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta
peringatan bagi orang-orang yang beriman.
121. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: Buatlah apa
yang kamu sanggup melakukannya (dari perbuatan ingkar itu).Sesungguhnya
kami juga tetap mengerjakan (nasihat pengajaran yang Tuhan berikan
kepada kami).
122. Dan tunggulah (akibat yang buruk yang akan menimpa kamu)!
Sesungguhnya kami juga menunggu (akan kemenangan dan kejayaan yang
dijanjikan oleh Allah kepada kami).
123. Dan Allah jualah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan
kepadaNyalah dikembalikan segala urusan.Oleh itu, sembahlah akan Dia
serta berserahlah kepadaNya dan (ingatlah), Tuhanmu tidak sekali-kali
lalai akan apa yang kamu lakukan.
SURE 12. Yusuf
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
166
1. Alif, Laam, Raa'.Ini ialah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang menyatakan
kebenaran.
2. Sesungguhnya Kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca
dengan bahasa Arab, supaya kamu (menggunakan akal untuk) memahaminya.
3. Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) seindah-indah kisah dengan
jalan Kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau
sebelum datangnya wahyu itu, adalah dari orang-orang yang tidak pernah
menyedari akan halnya.
4. (Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya:
"Wahai ayahku! Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan
matahari serta bulan; aku melihat mereka tunduk memberi hormat
kepadaku".
5. Bapanya berkata:" Wahai anakku! Janganlah engkau ceritakan mimpimu
kepada saudara-saudaramu, kerana aku khuatir mereka akan menjalankan
sesuatu rancangan jahat terhadapmu.Sesungguhnya syaitan adalah musuh
yang nyata bagi manusia.
6. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, dan akan mengajarmu
takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatNya kepadamu dan kepada
keluarga Yaakub: sebagaimana Ia telah menyempurnakannya kepada datuk
nenekmu dahulu: Ibrahim dan Ishak.Sesungguhnya Tuhanmu Maha Mengetahui,
lagi Maha Bijaksana".
7. Demi sesungguhnya! (Kisah) Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu
mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya (tentang
hal mereka untuk mengambil iktibar).
8. (Kisah itu bermula) ketika saudara-saudara Yusuf berkata (sesama
sendiri): "Sesungguhnya Yusuf dan adiknya, lebih disayangi oleh bapa
kita daripada kita, padahal kita ini satu kumpulan (yang ramai dan
berguna).Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang
nyata."
9. (Ramai di antara mereka berkata):" Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia
ke suatu tempat yang jauh, supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu
tertumpu kepada kamu semata-mata, dan supaya kamu sesudah itu menjadi
orang-orang yang baik dan berguna".
10. Salah seorang di antara mereka berkata: "Janganlah kamu membunuh
Yusuf, tetapi buanglah dia ke dalam perigi, supaya ia dipungut oleh
sebahagian dari orang-orang musafir (yang lalu di situ), kalaulah kamu
tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu".
11. Mereka pun (pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu) berkata: Wahai
ayah kami! Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf,
padahal sesungguhnya kami sentiasa tulus ikhlas mengambil berat
kepadanya?
12. Biarkan dia pergi bersama-sama kami esok, supaya ia bersuka ria
makan minum dan bermain-main dengan bebasnya; dan sesungguhnya kami
akan menjaganya dengan sebaik-baiknya".
13. Bapa mereka menjawab: "Permergian kamu membawanya bersama sangatlah
mendukacitakan daku, dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh
serigala, ketika kamu lalai dari mengawalnya ".
14. Mereka berkata: "Kalau dia dimakan oleh serigala, sedang kami ramai
bilangannya, sesungguhnya kami sudah tentu menjadilah orang-orang yang
rugi".
167
15. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama dan setelah mereka
sekata hendak melepaskan dia ke dalam perigi, (mereka pun melakukan
yang demikian), dan kami pula ilhamkan kepadanya:" Sesungguhnya engkau
(wahai Yusuf, akan terselamat, dan) akan memberi tahu mereka tentang
hal perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak sedar (dan tidak
mengingatinya lagi) ".
16. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu
senja sambil (buat-buat) menangis.
17. Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Sesungguhnya kami telah pergi
berlumba-lumba berburu dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barangbarang
kami, lalu ia dimakan oleh serigala; dan sudah tentu ayah tidak
akan percaya kepada kata-kata kami ini, sekalipun kami adalah orangorang
yang benar".
18. Dan (bagi mengesahkan dakwaan itu) mereka pula melumurkan baju
Yusuf dengan darah palsu.Bapa mereka berkata: "Tidak! Bahkan nafsu kamu
memperelokkan kepada kamu suatu perkara (yang tidak diterima
akal).Kalau demikian, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya, dan Allah
jualah yang dipohonkan pertolonganNya, mengenai apa yang kamu katakan
itu."
19. Dan (semasa Yusuf dalam perigi) datanglah ke tempat itu satu
rombongan (ahli perniagaan) yang sedang dalam perjalanan; lalu mereka
menghantarkan seorang pencari air bagi mereka; (setelah sampainya ke
perigi itu) dia pun menghulurkan timbanya (dan manakala ia melihat
Yusuf bergantung pada timbanya) ia berseru dengan katanya: "Hai, (ini)
sungguh mengembirakan! Ini adalah seorang budak lelaki (yang cantik
parasnya)".(Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun
datang) serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya (untuk
dijual) sebagai barang dagangan.Dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang
mereka lakukan.
20. Dan (setelah berlaku perundingan) mereka menjualnya dengan harga
yang murah, iaitu beberapa dirham sahaja bilangannya; dan mereka adalah
orang-orang yang tidak menghargainya.
21. Dan (setelah Yusuf dijualkan di negeri Mesir), berkatalah orang
yang membeli Yusuf kepada isterinya: "Berilah dia layanan yang sebaikbaiknya;
semoga ia berguna kepada kita, atau kita jadikan dia anak".Dan
demikianlah caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi (Mesir
untuk dihormati dan disayangi), dan untuk kami mengajarnya sebahagian
dari ilmu takbir mimpi.Dan Allah Maha Kuasa melakukan segala perkara
yang telah ditetapkanNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.
22. Dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna
kekuatannya, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan;
dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya.
23. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh
memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya; dan perempuan itupun menutup
pintu-pintu serta berkata: "Marilah ke mari, aku bersedia
untukmu".Yusuf menjawab: "Aku berlindung kepada Allah (dari perbuatan
yang keji itu); sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaikbaiknya;
sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya".
24. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya,
dan Yusuf pula (mungkin timbul) keinginannya kepada perempuan itu
168
kalaulah ia tidak menyedari kenyataan Tuhannya (tentang kejinya
perbuatan zina itu).Demikianlah (takdir Kami) untuk menjauhkan dari
Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan-perbuatan yang
keji, kerana sesungguhnya ia dari hamba-hamba Kami yang dibersihkan
dari segala dosa.
25. Dan mereka berdua pun berkejaran ke pintu, serta perempuan itu
mengoyakkan baju Yusuf dari belakang; lalu terserempaklah keduanya
dengan suami perempuan itu di muka pintu.Tiba-tiba perempuan itu
berkata (kepada suaminya): Tidaklah ada balasan bagi orang yang mahu
membuat jahat terhadap isterimu melainkan dipenjarakan dia atau
dikenakan azab yang menyiksanya".
26. Yusuf pula berkata: "Dia lah yang memujukku berkehendakkan
diriku".(Suaminya tercengang mendengarnya) dan seorang dari keluarga
perempuan itu (yang ada bersama-sama) tampil memberi pendapatnya dengan
berkata:" "Jika baju Yusuf koyak dari depan maka benarlah tuduhan
perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta.
27. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu,
dan Yusuf adalah dari orang-orang yang benar".
28. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah
ia: "Sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan;
sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya.
29. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini.Dan engkau (Wahai Zulaikha),
mintalah ampun bagi dosamu, sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang
yang bersalah!"
30. Dan (sesudah itu) perempuan-perempuan di bandar Mesir (mencaci hal
Zulaikha dengan) berkata: Isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya (Yusuf)
berkehendakkan dirinya, sesungguhnya cintanya (kepada Yusuf) itu
sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya; sesungguhnya kami
memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata."
31. Maka apabila ia (Zulaikha) mendengar cacian mereka, dia pun
menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta
memberikan kepada tiap-tiap seorang di antara mereka sebilah pisau.Dan
pada ketika itu berkatalah ia (kepada Yusuf): "Keluarlah di hadapan
mereka".Maka ketika mereka melihatnya, mereka tercengang melihat
kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukakan tangan
mereka sambil berkata: "Jauhnya Allah dari kekurangan! Ini bukanlah
seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia!"
32. (Zulaikha) berkata: "Inilah orangnya yang kamu tempelak aku
mengenainya! Sebenarnya aku telah memujuknya berkehendakkan dirinya
tetapi ia menolak dan berpegang teguh kepada kesuciannya; dan demi
sesungguhnya kalau ia tidak mahu melakukan apa yang aku suruh tentulah
ia akan dipenjarakan, dan akan menjadi dari orang-orang yang hina."
33. Yusuf (merayu kehadrat Allah Taala dengan) berkata: "Wahai Tuhanku!
Aku lebih suka kepada penjara dari apa yang perempuan-perempuan itu
ajak aku kepadanya.Dan jika Engkau tidak menjauhkan daripadaku tipu
daya mereka, mungkin aku akan cenderung kepada mereka, dan aku menjadi
dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya".
34. Maka Tuhannya memperkenankan doanya, lalu dijauhkan daripadanya
tipu daya mereka; sesungguhnya Allah jualah yang Maha Mendengar, lagi
Maha Mengetahui.
169
35. Kemudian timbullah fikiran bagi suami perempuan itu, serta orangorangnya
hendak memenjarakan Yusuf sesudah mereka nampak tanda-tanda
(yang menghendaki supaya Yusuf dijauhkan) hingga ke suatu masa.
36. Dan masuklah bersama-samanya ke penjara dua orang khadam raja.Salah
seorang di antaranya (bertanya kepada Yusuf dengan) berkata:
"Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku memerah anggur ".Dan berkata
pula yang seorang lagi: "Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku
menjunjung roti atas kepalaku, yang sebahagiannya dimakan oleh burung."
(kemudian keduanya berkata): "Terangkanlah kepada kami akan
takbirnya.Sesungguhnya kami memandangmu: dari orang-orang yang berbuat
kebaikan (untuk umum)".
37. Yusuf menjawab: "(Aku bukan sahaja dapat menerangkan takbir mimpi
kamu itu, bahkan) tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang
diberikan kepada kamu (tiap-tiap hari dalam penjara), melainkan aku
juga dapat memberitahu kepada kamu akan nama dan jenisnya, sebelum ia
dibawa kepada kamu.Yang demikian itu ialah sebahagian dari apa yang
diajarkan kepadaku oleh Tuhanku.Dengan sebab itu aku meninggalkan ugama
kaum yang tidak beriman kepada Allah serta tidak pula percayakan hari
akhirat.
38. "Dan aku menurut ugama bapa dan datuk nenekku: Ibrahim dan Ishak
serta Yaakub.Tidaklah sepatutnya kita mempersekutukan sesuatupun dengan
Allah.Mentauhid - mengesakan Allah ialah hasil dari limpah kurnia Allah
kepada kita dan kepada umat manusia.Tetapi kebanyakan manusia tidak
bersyukur.
39. "Wahai sahabatku berdua yang sepenjara, memuja dan menyembah
berbilang-bilang tuhan yang bercerai-berai itukah yang lebih baik atau
menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa?
40. Apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, hanyalah nama-nama yang
kamu menamakannya, kamu dan datuk nenek kamu, Allah tidak pernah
menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya.Sebenarnya hukum (yang
menentukan amal ibadat) hanyalah bagi Allah.Ia memerintahkan supaya
kamu jangan menyembah melainkan Dia.Yang demikian itulah Ugama yang
betul, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
41. "Wahai sahabatku berdua yang sepenjara! (Takbir mimpi kamu itu
ialah): adapun salah seorang dari kamu, maka ia akan memberi minum arak
kepada tuannya.Ada pun yang seorang lagi, maka ia akan dipalang, serta
burung pula akan makan dari kepalanya.Telah selesailah (dan tetaplah
berlakunya) perkara yang kamu tanyakan itu".
42. Dan berkatalah Yusuf kepada orang yang ia percaya akan terselamat
di antara mereka berdua: "Sebutkanlah perihalku kepada tuanmu".(Setelah
orang itu dibebaskan dari penjara) maka ia dilupakan oleh syaitan untuk
menyebutkan (hal Yusuf) kepada tuannya.Dengan sebab itu tinggallah
Yusuf dalam penjara beberapa tahun.
43. Dan (pada suatu hari) raja Mesir berkata: "Sesungguhnya aku
bermimpi melihat: tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor
lembu yang kurus, dan aku melihat tujuh tangkai (biji-bijian) yang
hijau dan tujuh tangkai lagi yang kering.Wahai ketua-ketua kaum (yang
hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini, kalau kamu orang yang
pandai menafsirkan mimpi".
44. Mereka menjawab: "Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang
bercampur aduk, dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpimimpi
(yang sedemikian) itu".
170
45. Dan (pada saat itu) berkatalah orang yang terselamat di antara
mereka yang berdua itu, dan yang baharu mengingati (akan pesanan Yusuf)
sesudah berlalu suatu masa yang lanjut: "Aku akan memberi tahu kepada
kamu tafsirannya.Oleh itu hantarkanlah daku pergi (kepada orang yang
mengetahui tafsirannya) ".
46. (Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia): "Yusuf, Wahai
orang yang benar (pada segala-galanya)! tafsirkanlah kepada kami
(seorang bermimpi melihat): tujuh ekor lembu yang gemuk dimakan oleh
tujuh ekor lembu yang kurus; dan tujuh tangkai (biji-bijian) yang hijau
serta tujuh tangkai lagi yang kering; (tafsirkanlah) supaya aku kembali
kepada orang-orang yang mengutusku itu, semoga mereka dapat mengetahui
tafsirannya".
47. Yusuf menjawab: "Hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh tujuh
tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu ketam biarkanlah dia pada
tangkai-tangkainya; kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan
untuk makan.
48. Kemudian akan datang selepas tempoh itu, tujuh tahun kemarau yang
besar, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya;
kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan (untuk dijadikan benih).
49. "Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang
ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah (hasil
anggur, zaitun dan sebagainya)".
50. Dan (apabila mendengar tafsiran itu) berkatalah raja Mesir:"
Bawalah dia kepadaku! "Maka tatkata utusan raja datang kepada Yusuf
(menjemputnya mengadap raja), Yusuf berkata kepadanya: Kembalilah
kepada tuanmu kemudian bertanyalah kepadanya: "Apa halnya perempuanperempuan
yang melukakan tangan mereka ? Sesungguhnya Tuhanku Maha
Mengetahui tipu daya mereka".
51. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil), raja bertanya kepada
mereka: "Apahal kamu, semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya?"
Mereka menjawab: JauhNya Allah dari segala cacat cela, kami tidak
mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf".Isteri Al-Aziz pun
berkata: "Sekarang ternyatalah kebenaran (yang selama ini tersembunyi),
akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya (tetapi ia telah
menolak); dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar.
52. "(Pengakuanku) yang demikian supaya ia mengetahui, bahawa aku tidak
mengkhianatinya semasa ia tidak hadir (bersama di sini); dan bahawa
Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat.
53. "Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku; sesungguhnya nafsu
manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang
yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari
hasutan nafsu itu).Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani."
54. Dan (setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu), raja
berkata: "Bawalah Yusuf kepadaku, aku hendak menjadikan dia orang yang
khas untuk aku bermesyuarat dengannya.Setelah (Yusuf dibawa mengadap,
dan raja) berkata-kata dengannya (serta mengetahui kebijaksanaannya)
berkatalah raja kepadanya: "Sesungguhnya engkau pada hari ini (wahai
Yusuf), seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan
kami ".
171
55. Yusuf berkata: "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi
(Mesir); sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi
mengetahui cara mentadbirkannya".
56. Dan demikianlah caranya, Kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang
kuasa di bumi Mesir; ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang
disukainya.Kami limpahkan rahmat Kami kepada sesiapa sahaja yang Kami
kehendaki, dan Kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang
berbuat kebaikan.
57. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang
yang beriman serta mereka pula sentiasa bertaqwa.
58. Dan (setelah tiba musim kemarau) datanglah saudara-saudara Yusuf
(ke Mesir), lalu masuklah mereka mendapatkannya; Yusuf dengan serta
merta kenal mereka, sedang mereka tidak mengenalnya.
59. Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan mereka,
berkatalah ia:" (Pada kali yang lain) bawalah kepadaku saudara kamu
yang sebapa.Tidakkah kamu melihat, bahawa aku menyempurnakan bekalan
makanan kamu, dan bahawa aku sebaik-baik penerima tetamu?
60. Oleh itu, kalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka tidak ada hak
bagi kamu mendapat bekalan makanan di sisiku, dan janganlah kamu
menghampiriku lagi".
61. Mereka menjawab: "Kami akan memujuk bapanya melepaskan dia bersamasama
kami, dan sesungguhnya kami akan melakukannya".
62. Dan (selepas itu) berkatalah Yusuf kepada orang-orang
suruhannya."Masukkanlah barang-barang dagangan mereka pada tempat
simpanan barang di kenderaan mereka, supaya mereka mengetahuinya kelak
ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, dan supaya mereka datang
lagi (ke negeri ini)".
63. Maka ketika mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka:
"Wahai ayah kami! Kami (tetap diberi amaran bahawa kami) tidak akan
mendapat lagi bekalan makanan (kiranya Bunyamin tidak pergi
bersama).Oleh itu, hantarkanlah dia bersama-sama kami, supaya kami
dapat lagi bekalan makanan; dan sesungguhnya kami akan menjaganya
dengan sebaik-baiknya".
64. Bapa mereka berkata: "(Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama
kamu), aku tidak menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya melainkan
seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaranya dahulu (yang telah
kamu hampakan.Oleh itu aku hanya menaruh kepercayaan kepada Allah),
kerana Allah jualah Penjaga yang sebaik-baiknya, dan Dia lah jua Yang
Maha Mengasihani dari sesiapa sahaja yang menaruh belas kasihan".
65. Dan semasa mereka membuka barang-barang mereka, mereka dapati
barang-barang dagangan mereka telah dikembalikan kepada mereka.Mereka
berkata dengan gembiranya: "Wahai ayah kami! Apa yang kita kehendaki
lagi? Ini dia barang-barang dagangan yang kita jadikan tukaran (bagi
mendapat gandum) itu telah dikembalikan kepada kita.Dan (dengan
kemurahan hati menteri yang berbudi itu) akan dapatlah kami membawa
lagi bekalan makanan kepada keluarga kami, dan kami pula akan dapat
menjaga saudara kami, serta akan dapat tambahan benda-benda makanan
sebanyak muatan seekor unta lagi.Pemberian tambahan yang sebanyak itu
mudah sekali ditunaikannya".
66. Bapa mereka berkata:" Aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia
(Bunyamin) pergi bersama-sama kamu, sehingga kamu memberi kepadaku satu
172
perjanjian yang teguh (bersumpah) dengan nama Allah, bahawa kamu akan
membawanya kembali kepadaku dengan selamat, kecuali jika kamu semua
dikepong dan dikalahkan oleh musuh".Maka ketika mereka memberikan
perjanjian yang teguh (bersumpah) kepadanya, berkatalah ia: "Allah
jualah yang menjadi Saksi dan Pengawas atas apa yang kita semua katakan
itu."
67. Dan ia berkata lagi: "Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke
bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa
buah pintu yang berlainan.Dan aku (dengan nasihatku ini), tidak dapat
menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh
Allah.Kuasa menetapkan sesuatu (sebab dan musabab) itu hanya tertentu
bagi Allah.KepadaNyalah aku berserah diri, dan kepadaNyalah hendaknya
berserah orang-orang yang mahu berserah diri".
68. Dan ketika mereka masuk menurut arah yang diperintahkan oleh bapa
mereka, tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa
yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikitpun, tetapi yang demikian itu
hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaakub.Dan
sesungguhnya ia orang yang berilmu, kerana kami telah mengajarnya
(dengan perantaraan wahyu); tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui
(akan rahsia takdir Tuhan).
69. Dan semasa mereka masuk mendapatkan Yusuf, ia menempatkan saudara
kandungnya (Bunyamin) bersama-samanya, sambil berkata kepadanya:"
Akulah saudara engkau Yusuf), oleh itu janganlah engkau berdukacita
lagi disebabkan apa yang mereka lakukan".
70. Maka ketika ia membekalkan mereka dengan bekalan makan (yang
mencukupi keperluan) mereka, lalu ia meletakkan bejana minuman raja di
kenderaan saudaranya (Bunyamin), kemudian menyeru seorang penyeru:"
Wahai orang-orang kafilah ini, sesungguhnya kamu adalah pencuri ".
71. Mereka bertanya sambil mengadap ke arah orang-orang menteri yang
menuduh itu: "Apa benda kamu yang kehilangan?"
72. Orang-orang menteri menjawab: "Kami kehilangan cupak raja.Dan
sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan) sebanyak
muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu".
73. Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya kamu sedia mengetahui
bahawa kedatangan kami bukanlah untuk berbuat kerosakan di bumi (Mesir
ini), dan kami pula bukanlah pencuri".
74. (Orang-orang menteri) bertanya: "Maka apa balasan pencuri itu, jika
kamu berdusta?"
75. Mereka menjawab: "Balasannya: sesiapa yang didapati benda itu di
kenderaannya, maka dia lah sendiri yang menjadi balasannya.Demikianlah
kami membalas orang-orang yang zalim".
76. Maka Yusuf pun mulailah memeriksa tempat-tempat barang mereka
sebelum memeriksa tempat barang saudara kandungnya (Bunyamin) kemudian
ia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan barang
saudara kandungnya.Demikianlah Kami jayakan rancangan untuk
(menyampaikan hajat) Yusuf.Tidaklah ia akan dapat mengambil saudara
kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh
Allah.(Dengan ilmu pengetahuan), Kami tinggikan pangkat kedudukan
sesiapa yang Kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu
pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui,
173
77. Mereka berkata:" Kalau dia mencuri, maka (tidaklah pelik), kerana
sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu.(Mendengar
kata-kata yang menyinggung itu) maka Yusuf pun menyembunyikan
perasaannya, dan tidak menyatakannya kepada mereka, sambil berkata
(dalam hati): "Kamulah yang lebih buruk keadaannya; dan Allah Maha
Mengetahui akan apa yang kamu katakan itu".
78. Merekapun merayu dengan berkata: "Wahai datuk menteri! Sesungguhnya
ia (Bunyamin), mempunyai bapa yang sudah tua, lagi berpangkat.Oleh itu,
ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya; sesungguhnya
kami memandangmu dari orang-orang yang sentiasa berbudi ".
79. Yusuf berkata: "Kami berlindung kepada Allah daripada mengambil
sesiapapun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam
simpanannya.Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya
menjadilah kami orang-orang yang zalim".
80. Maka apabila mereka berputus asa daripada mendapat pertolongannya,
merekapun mengasingkan diri lalu bermesyuarat tentang hal
itu.Berkatalah ketua mereka (saudaranya yang sulung): "Tidakkah kamu
ketahui bahawa bapa kita telah mengambil janji dari kamu yang dikuatkan
dengan nama Allah, dan dahulu pun kamu telah mencuaikan janji dan
sumpah kamu dalam perkara menjaga keselamatan Yusuf? Oleh itu, aku
tidak sekali-kali akan meninggalkan negeri (Mesir) ini sehingga bapaku
izinkan aku (kembali) atau sehingga Allah menghukum bagiku (untuk
meninggalkan negeri ini), dan Dia lah Hakim yang seadil-adilnya.
81. Kembalilah kamu kepada bapa kamu, dan katakanlah, wahai ayah kami!
Sesungguhnya anakmu (Bunyamin) telah mencuri, dan kami tidak menjadi
saksi (terhadapnya) melainkan dengan apa yang kami ketahui dan kami
tidaklah dapat menjaga perkara yang ghaib.
82. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri (Mesir) tempat kami tinggal
(berdagang) dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik
bersamanya.Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar".
83. (Setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa
mereka) berkatalah ia: "(Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu)
bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara
(yang kamu rancangkan).Jika demikian, bersabarlah aku dengan sebaikbaiknya,
mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua
kepadaku.Sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Mengetahui, lagi Maha
Bijaksana.
84. Dan (bapa mereka - Nabi Yaakub) pun berpaling dari mereka (kerana
berita yang mengharukan itu) sambil berkata: Aduhai sedihnya aku kerana
Yusuf, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis
dukacitanya kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati.
85. Mereka berkata: "Demi Allah, ayah tak habis-habis ingat kepada
Yusuf, sehingga ayah menjadi sakit merana, atau menjadi dari orangorang
yang binasa".
86. (Nabi Yaakub) menjawab: "Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan
kesusahan dan dukacitaku kepada Allah dan aku mengetahui (dengan
perantaraan wahyu) dari Allah, apa yang kamu tidak mengetahuinya.
87. Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai
Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari
rahmat serta pertolongan Allah.Sesungguhnya tidak berputus asa dari
rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir".
174
88. Maka (bertolaklah mereka ke Mesir, dan) setelah mereka masuk
mengadap Yusuf, berkatalah mereka: "Wahai Datuk Menteri, kami dan
keluarga kami telah menderita kesusahan (kemarau), dan kami datang
dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga (untuk
menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini).Oleh itu,
sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami dan mendermalah kepada
kami, sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada
orang-orang yang bermurah hati menderma".
89. Yusuf berkata: "Tahukah kamu (betapa buruknya) apa yang kamu telah
lakukan kepada Yusuf dan adiknya, semasa kamu masih jahil (tentang
buruknya perbuatan yang demikian)?"
90. Mereka bertanya (dengan hairan): "Engkau ini Yusufkah? " Ia
menjawab: "Akulah Yusuf dan ini adikku (Bunyamin).Sesungguhnya Allah
telah mengurniakan nikmatNya kepada kami.Sebenarnya sesiapa yang
bertaqwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan
pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
91. Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya Allah telah melebihkan
dan memuliakan engkau daripada kami (disebabkan taqwa dan kesabaranmu);
dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah".
92. Yusuf berkata: "Kamu pada hari ini tidak akan ditempelak atau
disalahkan (tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu), semoga
Allah mengampunkan dosa kamu, dan Dia lah jua Yang Maha Mengasihani
daripada segala yang lain yang mengasihani.
93. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka
ayahku supaya ia dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepadaku
keluarga kamu semuanya".
94. Dan semasa kafilah (mereka meninggalkan Mesir menunju ke tempat
bapa mereka di Palestin), berkatalah bapa mereka (kepada kaum
kerabatnya yang ada di sisinya): "Sesungguhnya aku ada terbau akan bau
Yusuf.Jika kamu tidak menyangka aku sudah nyanyuk (tentulah kamu akan
percaya)".
95. Mereka berkata: "Demi Allah! Sesungguhnya ayah masih berada dalam
keadaan tidak siumanmu yang lama".
96. Maka sebaik-baik sahaja datang pembawa khabar berita yang
mengembirakan itu, dia pun meletakkan baju Yusuf pada muka Nabi Yaakub,
lalu menjadilah ia celik kembali seperti sediakala.Nabi Yaakub berkata:
"Bukankah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui
(dengan perantaraan wahyu) dari Allah akan apa yang kamu tidak
mengetahuinya?"
97. Mereka berkata: "Wahai ayah kami! Mintalah ampun bagi kami akan
dosa-dosa kami; sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah".
98. Nabi Yaakub berkata: "Aku akan meminta ampun bagi kamu dari
Tuhanku; sesungguhnya Dia lah jua Yang Maha Pengampun, lagi Maha
Mengasihani".
99. Maka ketika mereka (Nabi Yaakub dan keluarganya) masuk (ke Mesir)
menemui Yusuf, Yusuf segera menyambut serta memeluk kedua ibu bapanya,
sambil berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah kamu berada
di dalam aman.
100. Dan ia dudukkan kedua ibu bapanya (bersama-samanya) di atas kerusi
kebesaran.Dan setelah itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada
175
Yusuf.Dan (pada saat itu) berkatalah Yusuf: "Wahai ayahku! Inilah dia
tafsiran mimpiku dahulu.Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu
benar.Dan sesungguhnya Ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku ketika Ia
mengeluarkan daku dari penjara; dan Ia membawa kamu ke mari dari desa
sesudah Syaitan (dengan hasutannya) merosakkan perhubungan antaraku
dengan saudara-saudaraku.Sesungguhnya Tuhanku lemah-lembut tadbirNya
bagi apa yang dikehendakiNya; sesungguhnya Dia lah yang Maha
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
101. "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku
sebahagian dari kekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari
ilmu tafsiran mimpi.Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau
Penguasa dan Pelindungku di dunia dan di akhirat; sempurnakanlah ajalku
(ketika mati) dalam keadaan Islam, dan hubungkanlah daku dengan orangorang
yang soleh".
102. (Kisah nabi Yusuf) yang demikian ialah dari berita-berita yang
ghaib yang kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak
ada bersama-sama mereka semasa mereka sekata mengambil keputusan
(hendak membuang Yusuf ke dalam perigi) dan semasa mereka menjalankan
rancangan jahat (terhadapnya untuk membinasakannya).
103. Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau terlalu
ingin (supaya mereka beriman).
104. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka sebarang upah tentang
ajaran Al-Quran, sedang Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan
pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya.
105. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di
bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pagi dan
datang, sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya.
106. Dan (orang-orang yang beriman kepada Allah), kebanyakan mereka
tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga
dengan yang lain.
107. (Mengapa mereka bersikap demikian?) Adakah mereka merasa aman dari
didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat
secara mengejut, sedang mereka tidak menyedarinya?
108. Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku dan orang-orang yang
menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan
berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata.Dan aku menegaskan:
Maha suci Allah (dari segala iktiqad dan perbuatan syirik); dan
bukanlah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu
yang lain."
109. Dan tiadalah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad)
melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar, yang kami wahyukan
kepada mereka.Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu
tidak mengembara di muka bumi, supaya memerhatikan bagaimana akibat
orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah)
sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang
bertaqwa.Oleh itu, mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu
memikirkannya?
110. (Orang-orang yang mendustakan ugama Allah itu telah diberi tempoh
yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab) hingga apabila Rasul-rasul
berputus asa terhadap kaumnya yang ingkar dan menyangka bahawa mereka
telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berdusta,
176
datanglah pertolongan Kami kepada mereka, lalu diselamatkanlah sesiapa
yang Kami kehendaki.Dan (ingatlah bahawa) azab Kami tidak akan dapat
ditolak oleh sesiapapun daripada menimpa kaum yang berdosa.
111. Demi sesungguhnya, kisah Nabi-nabi itu mengandungi pelajaran yang
mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal
fikiran.(Kisah Nabi-nabi yang terkandung dalam Al-Quran) bukanlah ia
cerita-cerita yang diada-adakan, tetapi ia mengesahkan apa yang
tersebut di dalam Kitab-kitab ugama yang terdahulu daripadanya, dan ia
sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu, serta menjadi
hidayah petunjuk dan rahmat bagi kaum yang (mahu) beriman.
SURE 13. Ar-Ra'd
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim, Raa'.Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) dan apa
yang diturunkan kepadamu (wahai Muhammad) dari Tuhanmu adalah benar;
tetapi kebanyakan manusia tidak (mahu) beriman.
2. Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada
bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Dia bersemayam di
atas Arasy dan Dia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhlukmakhlukNya);
tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang
telah ditetapkan.Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Dia
menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin
kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan).
3. Dan Dialah yang menjadikan bumi terbentang luas dan menjadikan
padanya gunung-ganang (terdiri kukuh) serta sungai-sungai (yang
mengalir) dan dari tiap-tiap jenis buah-buahan, Dia jadikan padanya
pasangan: Dua-dua.Dia juga melindungi siang dengan malam silih
berganti.Sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan
Allah bagi kaum yang (mahu) berfikir.
4. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan (tetapi
berlainan keadaannya); dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenisjenis
tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang berumpun dan yang
tidak berumpun; semuanya disiram dengan air yang sama dan Kami lebihkan
buah setengahnya dari setengahnya yang lain (pada bentuk, rasa dan
baunya).Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi orang-orang yang (mahu) berfikir serta
memahaminya.
5. Dan jika engkau merasa hairan (wahai Muhammad), maka sungguh
menghairankan perkataan mereka yang kafir itu (yang mengatakan): Adakah
apabila kami telah menjadi tanah betulkah kami pula akan hidup semula
dalam bentuk kejadian yang baru? Mereka itulah orang-orang yang kufur
ingkar kepada Tuhan mereka dan merekalah yang dibelenggu dengan
belenggu-belenggu pada leher mereka dan merekalah juga ahli Neraka,
mereka kekal di dalamnya.
6. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan perkara buruk
(azab yang dijanjikan) sebelum mereka memohon kebaikan; padahal
sesungguhnya telah berlaku sebelum mereka peristiwa-peristiwa azab yang
telah menimpa orang-orang yang kafir seperti mereka dan (ingatlah)
sesungguhnya Tuhanmu amat melimpah keampunanNya bagi manusia (yang
bertaubat) terhadap kezaliman mereka dan sesungguhnya Tuhanmu juga
amatlah keras balasan azabNya (terhadap golongan yang tetap ingkar).
177
7. Dan berkatalah orang-orang yang kafir: Mengapa tidak diturunkan
kepada (Muhammad) sesuatu mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau
(wahai Muhammad) hanyalah seorang Rasul pemberi amaran (kepada orangorang
yang ingkar) dan tiap-tiap umat (yang telah lalu) ada Nabinya
yang memimpin ke jalan yang benar.
8. Allah mengetahui akan apa yang dikandung oleh tiap-tiap ibu dan
mengetahui apa yang kurang dari yang dikandung dalam rahim itu atau
yang lebih dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisiNya dengan
kadar yang tertentu.
9. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata;
Dialah jua Yang Maha Besar, lagi Maha Tinggi (yang Mengatasi segalagalanya).
10. Sama sahaja kepadaNya: Sesiapa di antara kamu yang merahsiakan
kata-katanya dalam hati dan yang menyatakannya; juga yang bersembunyi
pada waktu malam dan yang keluar berjalan pada waktu siang.
11. Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari
hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari
sesuatu bahaya) dengan perintah Allah.Sesungguhnya Allah tidak mengubah
apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada
pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan
kepada sesuatu kaum bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri),
maka tiada sesiapapun yang dapat menolak atau menahan apa yang
ditetapkanNya itu dan tidak ada sesiapapun yang dapat menolong dan
melindungi mereka selain daripadaNya.
12. Dialah yang memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan
(dari panahan petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan) dan
Dia yang menjadikan awan tebal yang berat (dengan air).
13. Dan Dialah juga yang guruh dan malaikat bertasbih memujiNya, kerana
takut kepadaNya.Dan Dialah juga yang menghantarkan petir, lalu Dia
mengenakan dengan panahannya kepada sesiapa yang dikehendakinya Dan
mereka yang ingkar itu membantah (serta mendustakan Rasul) mengenai
perkara yang berhubung dengan Allah (dan kuat kuasaNya), padahal Dia
amat keras azab seksaNya.
14. Kuasa menerima ibadat yang benar adalah tertentu bagi Allah dan
benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, tidak akan dapat
menyahut atau memberikan sesuatupun kepada mereka, hanyalah seperti
orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai
ke mulutnya, padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya
dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan
dalam kesesatan.
15. Dan kepada Allah jualah sekalian makhluk yang ada di langit dan di
bumi tunduk menurut, samada dengan sukarela atau dengan terpaksa dan
(demikian juga) bayang-bayang mereka; pada waktu pagi dan petang.
16. Bertanyalah (wahai Muhammad): Siapakah Tuhan yang memelihara dan
mentadbirkan langit dan bumi? Jawablah: "Allah".Bertanyalah lagi: Kalau
demikian, patutkah kamu menjadikan benda-benda yang lain dari Allah
sebagai Pelindung dan Penolong, yang tidak dapat mendatangkan sebarang
manfaat bagi dirinya sendiri dan tidak dapat menolak sesuatu bahaya?
Bertanyalah lagi: Adakah sama, orang yang buta dengan orang yang celik?
Atau adakah sama, gelap-gelita dengan terang? Atau adakah makhlukmakhluk
yang mereka jadikan sekutu bagi Allah itu telah mencipta
sesuatu seperti ciptaanNya, sehingga ciptaan-ciptaan itu menjadi
178
kesamaran kepada mereka? Katakanlah: Allah jualah yang menciptakan
tiap-tiap sesuatu, dan Dialah Yang Maha Esa, lagi Maha Kuasa.
17. Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah
lembah (dengan airnya) menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk
faedah makhlukNya, kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung
dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang
perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti
itu.Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang
benar dan yang salah.Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia
hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia
maka ia tetap tinggal di bumi.Demikianlah Allah menerangkan misal-misal
perbandingan.
18. Bagi orang-orang yang menyahut seruan Tuhan mereka sahajalah
balasan yang sebaik-baiknya; dan orang-orang yang ingkar yang tidak
menyahut seruanNya, kalaulah mereka mempunyai segala apa jua yang ada
di bumi disertai dengan sebanyak itu lagi, tentulah mereka rela menebus
diri dengannya.mereka itu disediakan baginya hitungan hisab yang
seburuk-buruknya, serta tempat kembali mereka ialah Neraka Jahannam dan
amatlah buruknya tempat tinggal itu.
19. Maka adakah orang yang mengetahui bahawa Al-Quran yang diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu itu (wahai Muhammad) perkara yang benar, sama
dengan orang yang buta mata hatinya? Sesungguhnya orang-orang yang mahu
memikirkan hal itu hanyalah orang-orang yang berakal sempurna.
20. Orang-orang yang menyempurnakan perjanjian Allah dan tidak merombak
(mencabuli) perjanjian yang telah diperteguhkan itu;
21. Dan orang-orang yang menghubungkan perkara-perkara yang disuruh
oleh Allah supaya dihubungkan dan yang menaruh bimbang akan kemurkaan
Tuhan mereka, serta takut kepada kesukaran yang akan dihadapi semasa
soaljawab dan hitungan amal (pada hari kiamat);
22. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan
mereka semata-mata dan mendirikan sembahyang, serta mendermakan dari
apa yang Kami kurniakan kepada mereka, secara bersembunyi atau secara
terbuka dan mereka pula menolak kejahatan dengan cara yang baik; mereka
itu semuanya adalah disediakan baginya balasan yang sebaik-baiknya pada
hari akhirat;
23. Iaitu Syurga yang kekal yang mereka akan memasukinya bersama-sama
orang-orang yang mengerjakan amal soleh dari ibu bapa mereka dan
isteri-isteri mereka serta anak-anak mereka; sedang malaikat-malaikat
pula akan masuk kepada mereka dari tiap-tiap pintu;
24. (Memberi hormat dengan berkata): Selamat sejahteralah kamu
berpanjangan, disebabkan kesabaran kamu.Maka amatlah baiknya balasan
amal kamu di dunia dahulu.
25. Dan (sebaliknya) orang-orang yang merombak (mencabuli) perjanjian
Allah sesudah diperteguhkannya dan memutuskan perkara-perkara yang
disuruh oleh Allah supaya dihubungkan, serta mereka pula membuat
kerosakan dan bencana di muka bumi, mereka itu beroleh laknat dan
mereka pula beroleh balasan hari akhirat yang seburuk-buruknya.
26. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Dia
juga yang menyempitkannya dan mereka (yang ingkar): Bergembira dengan
kehidupan dunia, sedang kehidupan dunia itu tidak lain, hanyalah
179
kesenangan yang kecil dan tidak, kekal berbanding dengan kesenangan
hari akhirat.
27. Dan orang-orang yang kafir berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada
(Muhammad) satu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah (wahai Muhammad):
Sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut
undang-undang peraturanNya), dan memberi petunjuk ke jalan agamanya,
sesiapa yang rujuk kepadaNya, -
28. (Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka
dengan "zikrullah".Ketahuilah dengan "zikrullah" itu, tenang
tenteramlah hati manusia.
29. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beroleh kebahagiaan
yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya.
30. Demikianlah, Kami utuskan engkau (wahai Muhammad) kepada satu umat
yang telah lalu sebelumnya beberapa umat yang lain, supaya engkau
membacakan kepada mereka Al-Quran yang Kami wahyukan kepadamu, sedang
mereka kufur kepada (Allah) Ar-Rahman Katakanlah: Dialah Tuhanku, tiada
Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia.KepadaNyalah aku berserah
diri dan kepadaNyalah tempat kembaliku (dan kamu semuanya).
31. Dan kalaulah ada mana-mana Kitab Suci yang dengan sebabnya gunungganang
terbongkar bergerak dari tempatnya atau dengan sebabnya bumi
dipecah-belah mengeluarkan isi kandungannya atau dengan sebabnya orangorang
yang telah mati dapat menjawab kata-kata yang dihadapkan
kepadanya, maka Al-Quran ialah Kitab Suci yang mengandungi
mukjizat.(Tetapi lahirnya sesuatu mukjizat itu adalah menurut kehendak
Allah), bahkan segala urusan tertentu bagi Allah.Maka tidakkah orangorang
yang beriman mengetahui bahawa kalaulah Allah menghendaki
tentulah Dia memberi petunjuk kepada umat manusia seluruhnya, (lalu
menjadikan mereka semuanya beriman) dan orang-orang yang kafir itu
(dengan sebab kekufuran mereka) sentiasa ditimpa bala bencana (ke atas
diri atau harta benda mereka); atau pun bala bencana itu turun menimpa
tempat-tempat yang berhampiran dengan tempat tinggal mereka (lalu
menjadikan mereka gempar kecemasan), sehinggalah datang janji Allah
(hari kiamat dan azabnya); sesungguhnya Allah tidak memungkiri
janjiNya.
32. Dan sesungguhnya telahpun diejek-ejekkan Rasul-rasul yang diutus
sebelummu (wahai Muhammad), lalu aku biarkan orang-orang yang tidak
percayakan Rasul-rasul itu ke suatu masa yang tertentu, kemudian Aku
menimpakan mereka dengan azab; maka tidaklah terperi seksanya azabKu
itu.
33. Setelah diketahui demikian maka tidaklah patut disamakan Allah
Tuhan yang berkuasa mengawas tiap-tiap diri dan mengetahui akan apa
yang telah diusahakan oleh diri-diri itu, (dengan makhluk yang tidak
bersifat demikian).Dalam pada itu, mereka yang kafir telah menjadikan
beberapa makhluk sebagai sekutu bagi Allah.Katakanlah (wahai Muhammad):
Namakanlah kamu akan mereka (yang kamu sembah itu).Atau adakah kamu
hendak memberi tahu kepada Allah akan apa yang tidak diketahuiNya di
bumi? Atau adakah kamu menamakannya dengan kata-kata yang lahir (sedang
pada hakikatnya tidak demikian)? Bahkan sebenarnya telah diperhiaskan
oleh Iblis bagi orang-orang yang kafir itu akan kekufuran dan tipu daya
mereka (terhadap Islam) dan mereka pula disekat oleh hawa nafsu mereka
daripada menurut jalan yang benar dan (ingatlah) sesiapa yang
disesatkan oleh Allah (dengan pilihannya yang salah) maka tidak ada
sesiapapun yang dapat memberi hidayat petunjuk kepadanya.
180
34. Mereka beroleh azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab
hari akhirat lebih menyeksakan lagi dan tiadalah bagi mereka,
sesiapapun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah itu.
35. Sifat Syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu
ialah air sungai-sungainya sentiasa mengalir di sekitar tamannya;
makanannya kekal tidak putus-putus dan naungannya sentiasa teduh.Itulah
kesudahan usaha orang-orang yang bertakwa, sedang kesudahan usaha
orang-orang yang kafir pula ialah Neraka.
36. Dan orang-orang yang Kami berikan Kitab, mereka bersukacita dengan
apa yang Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) dan di antara beberapa
kumpulan dari orang-orang itu ada yang mengingkari
sebahagiannya.Katakanlah: Sesungguhnya aku hanya diperintahkan supaya
menyembah Allah dan supaya aku tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu
yang lain: KepadaNyalah aku menyeru (manusia semuanya untuk
menyembahNya), dan kepadaNyalah tempat kembaliku (dan kamu semuanya
untuk menerima balasan).
37. Dan demikianlah Kami menurunkan Al-Quran sebagai hukum dalam bahasa
Arab dan demi sesungguhnya, jika engkau (wahai Muhammad) menurut
kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya kepadamu wahyu pengetahuan
(tentang kebenaran), maka tiadalah engkau peroleh dari Allah sesuatupun
yang dapat mengawal dan memberi perlindungan kepadamu (dari perkaraperkara
yang tidak diingini).
38. Dan demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul sebelummu
dan Kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan dan
tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang Rasul untuk mendatangkan sesuatu
mukjizat melainkan dengan izin Allah.Tiap-tiap satu tempoh dan waktu
ada baginya perkara dan hukum yang telah ditentukan oleh "Suratan
Azali".
39. Allah menghapuskan apa jua yang dikehendakiNya dan Dia juga
menetapkan apa jua yang dikehendakinya dan (ingatlah) pada sisiNya ada
"Ibu segala suratan".
40. Samada Kami perlihatkan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari
azab yang Kami janjikan untuk mereka (yang ingkar) atau kami wafatkanmu
sebelum melihatnya maka tidaklah menjadi hal kerana tanggunganmu
hanyalah menyampaikan hukum-hukum yang kami turunkan kepadamu dan
urusan Kami menghitung dan membalas amal mereka.
41. Mengapa mereka yang kafir itu masih berdegil dan tidak mahu
memerhatikan bahawa kekuasaan kami sentiasa menakluk bumi (yang mereka
diami) dengan menjadikan ia kurang sedikit demi sedikit dari
kebaikannya dan kemuliaannya? Dan (ingatlah) Allah menghukum menurut
apa yang dikehendakiNya; tiada sesiapapun yang dapat menghalang
hukumNya dan Dialah juga yang Amat Cepat hitungan hisabNya.
42. Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum mereka telah
melancarkan rancangan jahat (terhadap Nabi-nabi mereka): Oleh itu,
(janganlah engkau bimbang kerana) bagi Allah jualah kuasa menggagalkan
segala jenis rancangan jahat.Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh
tiap-tiap diri dan orang-orang yang kafir akan mengetahui bagi siapakah
balasan (yang baik dan yang buruk) pada hari akhirat kelak.
43. Dan orang-orang yang kafir itu berkata: Engkau bukanlah seorang
Rasul dari Allah.Katakanlah (kepada mereka): Cukuplah Allah menjadi
saksi antaraku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang-orang yang
ada ilmu pengetahuan mengenai Kitab Allah.
181
SURE 14. Ibrahim
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Raa'.Ini ialah Kitab (Al-Quran) Kami turunkan ia
kepadamu (wahai Muhammad), supaya engkau mengeluarkan umat manusia
seluruhnya dari gelap-gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan
mereka ke jalan Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.
2. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di
bumi dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar (terhadap
Al-Quran) dari azab yang amat berat (yang akan menimpa mereka kelak).
3. Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan
menghalangi manusia dari jalan agama Allah, serta menghendaki jalan itu
menjadi bengkok terpesong, mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke
dalam kesesatan yang jauh terpesongnya.
4. Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa
kaumnya supaya dia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka.Maka
Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang
peraturanNya), juga memberi hidayat petunjuk kepada sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya); dan Dialah jua
Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
5. Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan Nabi Musa (pada masa yang
lalu) dengan membawa mukjizat-mukjizat Kami sambil Kami berfirman:
Hendaklah engkau mengeluarkan kaummu dari gelap-gelita kufur kepada
cahaya iman dan ingatkanlah mereka dengan Hari-hari Allah.Sesungguhnya
yang demikian itu, mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan
Allah bagi tiap-tiap seorang yang kuat bersabar, lagi kuat bersyukur.
6. Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: Kenanglah
nikmat Allah kepada kamu, semasa Dia menyelamatkan kamu dari Firaun dan
orang-orangnya yang sentiasa menyeksa kamu dengan berbagai seksa yang
buruk dan mereka pula menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan
hidup anak-anak perempuan kamu dan kejadian yang demikian itu
mengandungi bala bencana dan cubaan yang besar dari Tuhan kamu.
7. Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: Demi sesungguhnya!
Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan
demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah
keras.
8. Dan Nabi Musa berkata: Kalau kamu dan sesiapa jua yang ada di muka
bumi seluruhnya berlaku kufur ingkar, maka (hal yang demikian tidak
merugikan Allah), kerana sesungguhnya Allah adalah Maha Kaya, lagi Maha
Terpuji.
9. (Mengapa kamu masih berdegil) bukankah telah datang kepada kamu
khabar berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu, iaitu kaum Nabi
Nuh dan Aad juga Thamud serta orang-orang yang kemudian daripada mereka
? Tiada sesiapapun yang mengetahui bilangan mereka melainkan
Allah.Mereka telah didatangi oleh rasul-rasul mereka dengan membawa
keterangan-keterangan yang nyata, lalu mereka meletakkan tangan mereka
ke mulut mereka sambil berkata: Sesungguhnya kami kufur ingkarkan apa
yang (mengikut dakwaan kamu) kamu diutus membawanya dan sesungguhnya
kami adalah dalam keadaan yang meragukan terhadap iman dan tauhid yang
kamu ajak kami kepadanya.
182
10. Rasul-rasul mereka bertanya: Patutkah berlakunya sebarang keraguan
tentang wujudnya Allah, yang menciptakan langit dan bumi? Dia menyeru
kamu beriman kerana hendak membersih dan melepaskan kamu dari dosa-dosa
kamu dan memberi tempoh kepada kamu hingga ke suatu masa yang
tertentu.Mereka menjawab: Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti
kami.Kamu bertujuan hendak menyekat kami daripada menyembah apa yang
telah disembah oleh datuk nenek kami.Oleh itu, bawalah kepada kami satu
bukti yang jelas nyata.
11. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: Kami ini tidak lain
hanyalah manusia seperti kamu juga, tetapi Allah melimpahkan kurniaNya
kepada sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya dan kami
tiadalah berkuasa membawa kepada kamu sebarang bukti (mukjizat)
melainkan dengan izin Allah dan dengan yang demikian maka kepada Allah
jualah hendaknya orang-orang yang beriman berserah diri.
12. Dan mengapa pula kami tidak berserah diri kepada Allah padahal Dia
telah menunjukkan jalan untuk tiap-tiap seorang dari kami menjalaninya?
Dan demi sesungguhnya, kami akan bersabar terhadap segala perbuatan
kamu menyakiti kami dan dengan yang demikian, maka kepada Allah jualah
hendaknya berserah diri orang-orang yang mahu berserah.
13. Dan berkatalah pula orang-orang yang kafir itu kepada Rasul-rasul
mereka: Demi sesungguhnya, kami akan mengeluarkan kamu dari negeri kami
atau kamu menjadi seagama dengan kami.Lalu Tuhan wahyukan, kepada
Rasul-rasulNya: Demi sesungguhnya! Kami akan membinasakan orang-orang
yang zalim.
14. Dan demi sesungguhnya! kami akan tempatkan kamu di negeri itu
sesudah binasanya kaum yang zalim itu; balasan baik yang demikian,
adalah bagi orang-orang yang takut akan sikap keadilanKu (menghitung
amalnya) dan takut akan janji-janji azabKu.
15. Dan (Rasul-rasul serta umatnya yang beriman) memohon pertolongan
(kepada Allah, untuk mendapat kemenangan) dan terkecewalah tiap-tiap
orang yang sombong takbur, lagi bersikap degil (dalam keingkarannya).
16. Di belakangnya disediakan Neraka Jahannam dan dia akan diberi minum
dari air danur (yang keluar dari tubuh ahli Neraka).
17. Dia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat
diterima oleh tekaknya (kerana busuknya) dan dia didatangi
(penderitaan) maut dari segala arah, sedang dia tidak pula mati (supaya
terlepas dari azab seksa itu) dan selain dari itu, ada lagi azab seksa
yang lebih berat.
18. Bandingan (segala kebaikan amal dan usaha) orang-orang yang kufur
ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada
hari ribut yang kencang; mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun
dari apa yang mereka telah usahakan itu.Sia-sianya amalan itu ialah
kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran.
19. Tidakkah engkau telah nampak dan mengetahui bahawa Allah telah
menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan
berhikmat? Jika Dia kehendaki nescaya dibinasakanNya kamu (dengan sebab
kekufuran kamu) dan didatangkan pula dengan makhluk-makhluk yang baru.
20. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya.
21. Dan mereka sekalian tetap akan berhimpun mengadap Allah (untuk
dihisab pada hari kiamat); kemudian orang-orang yang lemah (yang
menjadi pengikut) kepada orang-orang yang sombong takbur itu akan
183
berkata kepada mereka (yang menjadi pemimpinnya): Sesungguhnya kami
telah menjadi pengikut kamu; maka adakah kamu dapat menolak daripada
kami sedikit dari azab Allah? Mereka menjawab: Kalaulah Allah
menunjukkan jalan selamat kepada kami, tentulah kami tunjukkan jalan
itu kepada kamu.(Sekarang) sama sahaja kepada kita, samada kita
menggelisah dan mengeluh atau kita bersabar, tiadalah sebarang jalan
bagi kita untuk melepaskan diri (dari azab itu).
22. Dan berkatalah pula Syaitan setelah selesai perkara itu:
Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar dan
aku telah menjanjikan kamu lalu aku mungkiri janjiku itu kepada kamu
dan tiadalah bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain
daripada aku telah mengajak kamu lalu kamu terburu-buru menurut
ajakanku itu; maka janganlah kamu salahkan daku tetapi salahkan diri
kamu sendiri.Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidak
dapat menyelamatkan daku.Sesungguhnya dari dahulu lagi aku telah kufur
ingkarkan (perintah Tuhan) yang kamu sekutukan daku
denganNya.Sesungguhnya orang-orang yang zalim (yang meletakkan sesuatu
pada bukan tempatnya) beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
23. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ke
dalam Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka
kekal di dalamnya dengan izin Tuhan mereka; ucapan selamat sentiasa
mereka dapati (dari malaikat) di dalam Syurga-syurga itu.
24. Tidakkah engkau melihat (wahai Muhammad) bagaimana Allah
mengemukakan satu perbandingan, iaitu: Kalimah yang baik adalah sebagai
sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya (akar tunjangnya) tetap teguh
dan cabang pucuknya menjulang ke langit.
25. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya
dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia,
supaya mereka beringat (mendapat pelajaran).
26. Dan bandingan Kalimah yang jahat dan buruk samalah seperti sebatang
pohon yang tidak berguna yang mudah tercabut akar-akarnya dari muka
bumi; tidak ada tapak baginya untuk tetap hidup.
27. Allah menetapkan (pendirian) orang-orang yang beriman dengan
kalimah yang tetap teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat dan Allah
menyesatkan orang-orang yang berlaku zalim (kepada diri mereka sendiri)
dan Allah berkuasa melakukan apa yang dikehendakiNya.
28. Tidakkah engkau melihat (dan merasa ajaib) terhadap orang-orang
kafir yang telah menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran dan
yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan?
29. (Iaitu) Neraka Jahannam yang mereka akan menderita bakarannya dan
(ingatlah), seburuk-buruk tempat tetap ialah Neraka Jahannam.
30. Dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan
manusia dari jalanNya.Katakanlah (wahai Muhammad): Bersenang-senanglah
kamu (bagi sementara di dunia), kerana sesungguhnya kesudahan kamu ke
Neraka.
31. Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang beriman hendaklah mereka
mendirikan sembahyang dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan
kepada mereka, samada dengan merahsiakan pemberiannya itu atau dengan
terbuka; sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan
tidak ada sahabat handai (yang dapat memberikan pertolongan).
184
32. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan
dari langit lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk
menjadi makanan bagi kamu dan Dia yang memberi kemudahan kepada kamu
menggunakan kapal-kapal untuk belayar di laut dengan perintahNya, juga
yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu (mengambil manfaat darinya).
33. Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar,
untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang
bagi faedah hidup kamu.
34. Dan Dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua
yang kamu hajati dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah
kamu menentukan bilangannya.Sesungguhnya manusia (yang ingkar) sangat
suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya lagi sangat tidak
menghargai nikmat Tuhannya.
35. Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata: Wahai
Tuhanku! jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan jauhkanlah
daku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala.
36. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan sesat banyak
di antara umat manusia.Oleh itu, sesiapa yang menurutku (dalam Islam
yang menjadi peganganku) maka dia adalah dari golonganku dan sesiapa
yang menderhaka kepadaku (dengan menyalahi agamaku), maka sesungguhnya
engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani (kiranya dia insaf dan
bertaubat).
37. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian
dari zuriat keturunanku di sebuah lembah (Tanah Suci Mekah) yang tidak
ada tanaman padanya, di sisi rumahMu yang diharamkan
mencerobohinya.Wahai Tuhan kami, (mereka ditempatkan di situ) supaya
mereka mendirikan sembahyang (dan memakmurkannya dengan ibadat).Oleh
itu, jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada
mereka, (supaya datang beramai-ramai ke situ) dan kurniakanlah rezeki
kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga
mereka bersyukur.
38. Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa yang kami
sembunyikan dan apa yang kami zahirkan dan tiada sesuatupun di langit
dan di bumi, yang tersembunyi kepada Allah!
39. Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah mengurniakan kepadaku
semasa aku tua: Ismail dan Ishak.Sesungguhnya Tuhanku Maha Mendengar
dan Memperkenan doa permohonan.
40. Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan
demikianlah juga zuriat keturunanku.Wahai Tuhan kami, perkenankanlah
doa permohonanku.
41. Wahai Tuhan kami! Berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku
serta bagi orang-orang yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal
dan pembalasan
42. Dan janganlah engkau (wahai Muhammad) menyangka Allah lalai akan
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim; sesungguhnya Dia hanya
melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak
kaku pemandangan mereka, (kerana gerun gementar melihat keadaan yang
berlaku).
43. (Dalam pada itu) mereka terburu-buru (menyahut panggilan ke padang
Mahsyar) sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip
dan hati mereka tidak bersemangat (kerana bingung dan cemas).
185
44. Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada manusia yang ingkar itu
jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi
azab, kerana pada saat itu, orang-orang yang berlaku zalim akan merayu
dengan berkata: Wahai Tuhan kami, (kembalikanlah kami ke dunia dan)
berilah tempoh kepada kami hingga ke suatu masa yang dekat, supaya kami
menyahut seruanMu (untuk mengesakanMu dan mentaati perintahMu) dan
supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh Rasul-rasul itu dan
(rayuan mereka akan ditolak dengan dikatakan kepada mereka): Tidakkah
kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian dan bukankah kamu
telah bersumpah (semasa kamu dalam dunia) dahulu, bahawa keadaan kamu
tidak akan mengalami sebarang perubahan?
45. Padahal kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang
berlaku zalim kepada diri mereka sendiri, serta telah ternyata kepada
kamu dengan bukti-buKti yang jelas bagaimana Kami telah mengubah
keadaan mereka (dengan menimpakan mereka berbagai bencana) dan Kami
pula telah nyatakan kepada kamu berbagai contoh perbandingan (di dalam
Al-Quran dan melalui sabda Rasul).
46. Dan sesungguhnya mereka telah menjalankan rancangan jahat mereka
(untuk menentang Islam), sedang di sisi Allah ada balasan bagi
rancangan jahat mereka, walau rancangan jahat mereka itu, dapat
melenyapkan gunung-ganang sekalipun.
47. Oleh itu, janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjiNya
kepada Rasul-rasulNya; sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Sedia
Membalas (orang-orang yang menderhaka kepadaNya).
48. (Ingatlah) masa hari bumi ini diganti dengan yang lain, demikian
juga langit; dan manusia semuanya keluar berhimpun mengadap Allah, Yang
Maha Esa, lagi Maha Kuasa.
49. Dan engkau akan melihat orang-orang yang berdosa pada ketika itu
diberkas dengan belenggu.
50. Pakaian mereka dari belangkin (minyak tar) dan muka (serta seluruh
badan) mereka diliputi oleh jilatan api Neraka.
51. (Keluarnya manusia dari kubur masing-masing itu ialah) kerana Allah
akan membalas tiap-tiap seorang apa yang dia telah usahakan;
sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabNya.
52. (Al-Quran) ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi
ingat dan diberi nasihat dengannya dan supaya mereka mengetahui (dengan
hujjah-hujjah yang tersebut di dalamnya) bahawa sesungguhnya Allah
ialah Tuhan Yang Maha Esa dan supaya orang-orang yang mempunyai
fikiran, beringat dan insaf.
SURE 15. Al-Hijr
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Raa'.Ini ialah ayat-ayat Kitab (yang lengkap sempurna)
dan Al-Quran yang memberi penjelasan.
2. Ada masanya orang-orang yang kafir merasa ingin kalaulah mereka
telah menjadi orang-orang Islam.
3. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-lenang dengan kemewahan dunia
dan dilalaikan oleh angan-angan (daripada bertaubat dan insaf);
kemudian mereka akan mengetahui kelak (bencana perbuatan mereka).
186
4. Dan tiadalah Kami binasakan (penduduk) sesebuah negeri melainkan ada
baginya tempoh yang tertentu dan termaklum.
5. Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah
ditentukan dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya.
6. Dan mereka yang ingkar berkata (kepada Nabi Muhammad): Wahai orang
yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang
gila.
7. Sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami (untuk menjadi
saksi tentang kerasulanmu), jika betul engkau dari orang-orang yang
benar!
8. Tiadalah Kami menurunkan malaikat melainkan dengan cara yang sungguh
layak dan berhikmat dan pada ketika itu mereka (yang ingkar) tidak akan
diberi tempoh lagi.
9. Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang
memelihara dan menjaganya.
10. Dan demi sesungguhnya! Kami telah utuskan Rasul-rasul sebelummu
(wahai Muhammad), dalam kalangan kaum-kaum yang telah lalu.
11. Dan tiadalah seseorang Rasul pun yang datang kepada mereka,
melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ejeknya.
12. (Sebagaimana hati kaum-kaum yang telah lalu dimasuki perasaan
mempersendakan Rasul-rasul) demikianlah pula Kami masukkan perasaan
yang seperti itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa (yang
menentangmu).
13. Mereka tidak percaya kepada Al-Quran yang engkau bawa, padahal
telahpun berlaku undang-undang membinasakan orang-orang yang telah lalu
(yang mendustakan Rasul-rasulnya).
14. Dan kalau Kami bukakan kepada mereka mana-mana pintu langit,
kemudian mereka dapat naik melalui pintu itu (pada siang hari yang
membolehkan mereka menyaksikan segala kenyataan yang ada di sana);
15. Tentulah mereka akan (mengingkari kenyataan yang benar itu dengan)
berkata: Hanya mata kami telah disilapkan penglihatannya bahkan kami
adalah kaum yang telah disihirkan (oleh Muhammad).
16. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menjadikan di langit: Bintangbintang
(yang berbagai bentuk dan keadaan) serta Kami hiasi langit itu
bagi orang-orang yang melihatnya.
17. Dan Kami pelihara (urusan) langit itu dari (masuk campur) tiap-tiap
Syaitan yang kena rejam.
18. Kecuali Syaitan yang curi mendengar percakapan (malaikat di
langit), maka ia diburu dan diikuti (dengan rejaman) api yang menyala,
yang nyata kelihatan.
19. Dan bumi ini Kami bentangkan dan Kami letakkan padanya gunungganang
yang kukuh terdiri, serta Kami tumbuhkan padanya tiap-tiap
sesuatu yang tertentu timbangannya.
20. Dan Kami jadikan untuk kamu pada bumi ini segala keperluan hidup,
juga Kami jadikan makhluk-makhluk yang kamu bukanlah orang yang sebenar
menyediakan rezekinya.
187
21. Dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami sahaja
perbendaharaannya dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut
kadar dan masa yang tertentu.
22. Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih;
maka dengan itu Kami menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian Kami
berikan kamu meminumnya; dan bukanlah kamu yang (berkuasa menurunkannya
atau) menyimpannya.
23. Dan sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan dan
Kamilah yang kekal memiliki segala-galanya.
24. Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang segera
(berbakti) di antara kamu dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orangorang
yang lambat.
25. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang menghimpunkan mereka
semuanya; sesungguhnya Dia Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui.
26. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah
liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan
baunya.
27. Dan jin pula, Kami jadikan dia sebelum itu, dari angin api yang
panasnya menyerap ke liang bulu roma.
28. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada
malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat
yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan
baunya.
29. Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan
padanya roh dari (ciptaanku) maka hendaklah kamu sujud kepadanya.
30. (Setelah selesai kejadian Adam) maka sujudlah sekalian malaikat,
semuanya sekali,
31. Melainkan Iblis; dia enggan turut bersama mereka yang sujud.
32. Allah berfirman: Hai Iblis! Apa sebabnya engkau tidak turut bersama
mereka yang sujud itu?.
33. Iblis menjawab: Aku tidak patut sujud kepada manusia yang Engkau
jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental
yang berubah warna dan baunya.
34. Allah berfirman: Kalau demikian, keluarlah engkau daripadanya,
kerana sesungguhnya engkau dari sekarang ke masa depan adalah (satu
makhluk yang) diusir.
35. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat terus-menerus hingga ke hari
kiamat.
36. Iblis berkata: Wahai Tuhanku! Jika demikian, berilah tempoh
kepadaku hingga ke hari mereka dibangitkan (hari kiamat).
37. Allah berfirman: Dengan permohonanmu itu, maka sesungguhnya engkau
dari golongan yang diberi tempoh.
38. Hingga ke hari (masa) yang termaklum.
39. Iblis berkata: Wahai Tuhanku! Kerana Engkau telah menjadikan daku
sesat, (maka) demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis
maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini dan aku akan menyesatkan
mereka semuanya,
188
40. Kecuali di antara zuriat-zuriat Adam itu hamba-hambaMu yang
dibersihkan dari sebarang syirik.
41. Allah berfirman: Inilah satu jalan yang lurus, yang tetap Aku
memeliharanya.
42. Sesungguhnya hamba-hambaKu, tidaklah ada bagimu sebarang kuasa
untuk menyesatkan mereka, kecuali sesiapa yang menurutmu dari orangorang
yang sesat (dengan pilihannya sendiri).
43. Dan sesungguhnya Neraka Jahannam itu, tempat yang dijanjikan bagi
sekalian mereka (yang menurutmu).
44. Ia mempunyai tujuh pintu; bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian
yang tertentu dari mereka (yang sesat dan menyesatkan itu).
45. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam
beberapa taman Syurga, dengan mata air-mata air terpancar padanya.
46. (Mereka dipersilakan oleh malaikat dengan berkata): Masuklah kamu
ke dalamnya dengan selamat sejahtera serta beroleh aman.
47. Dan Kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad
dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara (dalam suasana kasih
mesra), serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masingmasing.
48. Mereka tidak akan disentuh susah payah dalam Syurga itu dan mereka
pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripadanya.
49. Khabarkanlah kepada hamba-hambaKu (wahai Muhammad), bahawa Akulah
Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat
dan beramal soleh).
50. Dan bahawa azabKu, ialah azab yang tidak terperi sakitnya, (bagi
mereka yang tetap dalam kederhakaannya).
51. Dan khabarkanlah kepada mereka perihal tetamu Nabi Ibrahim.
52. Ketika mereka masuk mendapatkannya lalu memberi salam dengan
berkata: Selamat sejahtera kepadamu! Dia berkata: Sesungguhnya kami
berasa takut kepada kamu.
53. Mereka menjawab: Janganlah engkau takut, sebenarnya kami hendak
menggembirakanmu dengan berita bahawa engkau akan beroleh seorang anak
lelaki yang bakal menjadi seorang yang berilmu.
54. Nabi Ibrahim berkata: Betulkah kamu menggembirakan daku (dengan
berita yang demikian), padahal aku telah tua; maka dengan jalan apakah
kamu menggembirakan daku?
55. Mereka menjawab: Kami menggembirakanmu dengan jalan yang sungguh
benar; oleh itu janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang berputus
asa.
56. Nabi Ibrahim berkata: Dan tiadalah sesiapa yang berputus asa dari
rahmat Tuhannya melainkan orang-orang yang sesat.
57. Nabi Ibrahim bertanya pula: Apa hal kamu wahai utusan Tuhan?
58. Mereka menjawab: Kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa (untuk
membinasakan mereka).
59. Melainkan keluarga Nabi Lut; sesungguhnya kami akan menyelamatkan
mereka semuanya, -
189
60. Kecuali isterinya; kami telah tentukan (menurut keputusan Tuhan)
sesungguhnya dia dari orang-orang yang tinggal (menerima kebinasaan).
61. Maka apabila (malaikat-malaikat) utusan itu datang kepada kaum Nabi
Lut,
62. Nabi Lut berkata: Sesungguhnya kamu suatu kaum yang tidak dikenali
(serta tidak diketahui baiknya kedatangan kamu).
63. Mereka menjawab: (Kedatangan kami bukan untuk mendukacitakanmu)
bahkan kami datang kepadamu untuk membawa azab yang mereka ragu-ragukan
kebenarannya.
64. Juga membawa kepadamu perkara yang benar (tentang kebinasaan
mereka) dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar.
65. Oleh itu, bawalah pergi keluargamu pada waktu malam serta ikutlah
di belakang mereka dan janganlah seseorang pun di antara kamu berpaling
(ke belakang); serta pergilah terus ke arah yang diperintahkan kamu
menujunya.
66. Dan Kami wahyukan kepadanya tentang kesudahan perkara itu; iaitu
mereka akan dibinasakan pada waktu pagi, sehingga mereka punah ranah
dan terputus keturunannya.
67. Dan (semasa kedatangan mereka) datanglah penduduk bandar itu dengan
gembira.
68. Nabi Lut berkata: Sesungguhnya mereka ini tetamuku, maka janganlah
kamu memberi malu kepadaku.
69. Dan takutlah kamu kepada Allah serta janganlah kamu menghinakan
daku.
70. Mereka menjawab: Bukankah kami telah melarangmu jangan menerima
sebarang tetamu dari orang ramai (atau memberi perlindungan kepada
mereka)?
71. Nabi Lut berkata: Di sini ada anak-anak perempuanku, kalaulah kamu
mahu melakukan (secara halal).
72. Demi umurmu (wahai Muhammad), sesungguhnya mereka membuta tuli
dalam kemabukan maksiat mereka.
73. Akhirnya merekapun dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan
bumi, ketika matahari terbit.
74. Maka Kami jadikan negeri kaum Lut itu tunggang-balik (tertimbus
segala yang ada di muka buminya) dan kami hujani atasnya dengan batu
dari tanah yang dibakar.
75. Sesungguhnya balasan azab yang demikian itu, mengandungi tandatanda
bagi orang-orang yang kenalkan sesuatu serta memerhati dan
memikirkannya.
76. Dan sesungguhnya negeri kaum Lut yang telah dibinasakan itu,
terletak di jalan yang tetap (dilalui orang).
77. Sesungguhnya keadaan yang demikian, mengandungi satu tanda yang
memberi kesedaran kepada orang-orang yang beriman.
78. Dan sebenarnya penduduk kampung "Aikah" adalah orang-orang yang
berlaku zalim.
190
79. Maka Kami membalas kezaliman mereka itu dengan azab yang
membinasakan dan sesungguhnya kedua-duanya itu terletak di jalan yang
terang (yang masih dilalui orang).
80. Dan demi sesungguhnya penduduk "Al-Hijr" telah mendustakan Rasulrasul.
81. Dan Kami telah berikan kepada mereka tanda-tanda (yang membuktikan
kebenaran agama dan Rasul Kami); dalam pada itu, mereka terus juga
berpaling (mengingkarinya).
82. Dan mereka memahat sebahagian dari gunung-ganang, sebagai tempat
tinggal dengan keadaan aman (dari sesuatu bahaya).
83. Meskipun demikian, mereka dibinasakan juga oleh letusan suara yang
menggempakan pada bumi waktu pagi.
84. Maka apa yang mereka telah usahakan itu, tidak dapat menolong
mereka sedikit pun.
85. Dan (ingatlah) tiadalah Kami mencipta langit dan bumi serta segala
yang ada di antara keduanya itu, melainkan dengan cara yang sungguh
layak dan berhikmat; dan sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan
datang; oleh itu biarkanlah (golongan kafir yang mendustakanmu itu
wahai Muhammad) serta layanlah mereka dengan cara yang elok.
86. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang menciptakan sekalian makhluk,
lagi Yang Maha Mengetahui (akan hal mereka).
87. Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu (wahai Muhammad) tujuh
ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar
kemuliaan dan faedahnya.
88. Janganlah engkau menujukan pandanganmu (serta menaruh hati) kepada
nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara
mereka (yang kafir itu) dan janganlah engkau merasa dukacita terhadap
mereka (kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam
sebagaimana yang engkau harapkan); dan sebaliknya hendaklah engkau
merendah diri kepada orang-orang yang beriman (sekalipun mereka dari
golongan fakir miskin).
89. Dan katakanlah: Sesungguhnya aku ini, adalah seorang Rasul pemberi
amaran dengan bukti-bukti yang nyata (tentang turunnya azab ke atas
orang-orang yang ingkar).
90. (Kami berikan kepadamu Al-Faatihah dan Al-Quran) samalah seperti
Kami menurunkan (Kitab-kitab) kepada orang-orang yang membahagi-bahagi.
91. (Iaitu) mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa
bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian
yang lain).
92. Demi Tuhanmu! Kami akan menyoal mereka (yang kafir itu) semuanya
(pada hari kiamat kelak), -
93. Mengenai apa yang mereka telah lakukan.
94. Oleh itu, sampaikanlah secara berterus-terang apa yang
diperintahkan kepadamu (wahai Muhammad) dan janganlah engkau hiraukan
bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik itu.
95. Sesungguhnya Kami tetap memelihara dan mengawalmu dari kejahatan
orang-orang yang mengejek-ejek dan mempersendakanmu, -
191
96. (Iaitu) mereka yang mengadakan tuhan yang lain bersama-sama Allah,
maka mereka akan mengetahui kelak (akibatnya).
97. Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa engkau bersusah hati
dengan sebab apa yang mereka katakan.
98. Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah
dari orang-orang yang sujud.
99. Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang
tetap) yakin.
SURE 16. An-Nahl
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah, maka
janganlah kamu minta disegerakan.Maha suci Allah dan Maha tinggilah Dia
dari perbuatan syirik yang mereka lakukan.
2. Dia menurunkan malaikat membawa wahyu dengan perintahNya kepada
sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambaNya (yang layak menjadi
Rasul); (lalu Dia berfirman kepada Rasul-rasul): Hendaklah kamu
menegaskan kepada umat manusia bahawa tiada Tuhan melainkan Aku.Oleh
itu, bertakwalah kamu kepadaKu.
3. Dia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan
berhikmat; Maha Tinggilah Dia dari perbuatan syirik yang mereka
lakukan.
4. Dia menciptakan manusia dari air benih, (setelah sempurna
kejadiannya), tiba-tiba menjadilah dia seorang pembantah yang terang
jelas bantahannya.
5. Dan binatang-binatang ternak itu, Dia juga menciptakannya untuk
kamu; terdapat padanya benda-benda yang memanaskan tubuh dari sejuk dan
beberapa faedah yang lain dan daripadanya juga kamu makan.
6. Dan bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu, keindahan (yang
menarik hati) ketika kamu membawanya balik untuk berehat (pada waktu
petang) dan ketika kamu membawanya keluar (pada waktu pagi).
7. Dan binatang-binatang itu pula membawa barang-barang kamu ke manamana
negeri yang kamu tidak dapat sampai kepadanya melainkan dengan
menanggung susah payah.Sesungguhnya Tuhan kamu Amat melimpah belas
kasihan dan rahmatNya.
8. Dan (Allah menjadikan) kuda dan baghal serta keldai untuk kamu
menunggangnya, dan untuk menjadi perhiasan dan Dia menjadikan apa yang
kamu tidak mengetahuinya.
9. Dan kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang
menerangkan jalan yang lurus dan di antara jalan-jalan yang dituju ada
yang terpesong dari kebenaran dan jika Dia kehendaki, tentulah Dia
memberi petunjuk kepada kamu semua (yang menyampaikan ke jalan yang
lurus itu).
10. Dialah yang menurunkan hujan dari langit; sebahagian daripadanya
untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokokpokok
(tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak:
Makan padanya.
192
11. Dia juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanamantanaman
dan pokok-pokok zaitun dan tamar (kurma) serta anggur dan juga
dari segala jenis buah-buahan.Sesungguhnya yang demikian mengandungi
satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mahu
berfikir.
12. Dan Dia memudahkan bagi kamu malam dan siang dan matahari serta
bulan dan bintang-bintang dimudahkan dengan perintahNya untuk
keperluan-keperluan kamu.Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
tanda-tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi kaum yang mahu
memahaminya.
13. Dan apa-apa jua yang dijadikan untuk kamu di bumi yang berlainan
jenisnya (dimudahkan juga untuk kegunaan kamu).Sesungguhnya yang
demikian itu mengandungi satu tanda (yang membuktikan kemurahan Allah)
bagi kaum yang mahu mengingati nikmat Allah itu.
14. Dan Dialah yang memudahkan laut, supaya kamu dapat makan
daripadanya daging yang lembut hidup-hidup dan dapat pula mengeluarkan
daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya dan (selain
itu) engkau melihat pula kapal-kapal belayar padanya dan lagi supaya
kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya dan supaya kamu
bersyukur.
15. Dan Dia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya supaya ia
tidak menghayun-hayunkan kamu dan Dia mengadakan sungai-sungai serta
jalan-jalan lalu lalang, supaya kamu dapat sampai ke matlamat yang kamu
tuju.
16. Dan (Dia mengadakan) tanda-tanda panduan jalan dan dengan bintangbintang
(pada waktu malam) mereka dapat mengetahui arah yang hendak
dituju.
17. Kalau sudah demikian, adakah Allah yang menciptakan semuanya itu
sama seperti makhluk-makhluk yang tidak menciptakan sesuatu? Maka
patutkah kamu lalai sehingga kamu tidak mahu beringat serta
memikirkannya?
18. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada
kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu
zahirkan.
20. Dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak
dapat menciptakan sesuatupun, bahkah merekalah yang diciptakan.
21. Makhluk-makhluk itu tetap akan mati, bukanlah kekal hidup dan
mereka tidak mengetahui bilakah masing-masing akan dibangkitkan
(menerima balasan).
22. Tuhan kamu (yang berhak disembah) ialah Tuhan yang satu (Maha Esa);
oleh itu, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat: Hati
mereka ingkar dan sikap zahir mereka sombong takbur (menentang
kebenaran).
23. Sebenarnya, bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka
sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan; sesungguhnya Dia tidak suka
kepada orang-orang yang sombong takbur.
193
24. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Apakah yang diturunkan oleh
Tuhan kamu (kepada nabi Muhammad)? Mereka menjawab: Cerita-cerita
dongeng orang-orang dahulu kala.
25. (Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian) supaya mereka
memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat dan juga
memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan
tidak berdasarkan pengetahuan yang benar; sesungguhnya amatlah buruknya
dosa-dosa yang mereka lakukan itu.
26. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan
rancangan jahat (terhadap agama Allah dan Rasul-rasulNya); maka Allah
binasakan bangunan (rancangan jahat) mereka dari asas-asasnya, lalu
bumbung (bangunan itu) jatuh menimpa ke atas mereka dan mereka pula
didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya.
27. Kemudian pada hari kiamat, Allah menghinakan mereka (dengan azab
seksa) sambil bertanya: Mana dia sekutu-sekutuKu yang kamu berperi-peri
memusuhi (Nabi-nabi dan orang-orang yang beriman) untuk membela mereka?
(Pada ketika itu) berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan:
Sesungguhnya kehinaan hari ini dan azab seksa, adalah tertimpa kepada
orang-orang yang kafir;
28. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan
mereka menganiaya diri sendiri (dengan kekufurannya).Lalu mereka tunduk
menyerah (ketika melihat azab sambil berkata): Kami tiada melakukan
sesuatu kejahatan.(Malaikat menjawab): Bahkan (kamu ada melakukannya);
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan.
29. Oleh itu, masukilah pintu-pintu Neraka, tinggal kekallah kamu di
dalamnya; maka sesungguhnya (Neraka itu) seburuk-buruk tempat bagi
orang-orang yang sombong takbur.
30. Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa: Apakah yang
telah diturunkan oleh tuhan yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu?
Mereka menjawab: Kebaikan orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia
ini beroleh balasan yang baik dan sesungguhnya balasan negeri akhirat
itu lebih baik lagi dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik
negeri bagi orang-orang yang bertakwa.
31. (Untuk mereka) Syurga-syurga "Adn", yang mereka akan memasukinya,
yang mengalir padanya beberapa sungai; mereka beroleh di dalam Syurga
itu apa yang mereka kehendaki; demikianlah Allah membalas orang-orang
yang bertakwa,
32. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan
mereka bersih suci (dari kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu
berkata kepada mereka: Selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam
Syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan.
33. (Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu?)
Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat (yang akan mencabut
nyawa mereka) atau kedatangan azab Tuhanmu (yang akan membinasakan
mereka).Demikianlah juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang
terdahulu daripada mereka (lalu dibinasakan); dan (sebenarnya) Allah
tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
34. Oleh itu, mereka ditimpa azab sebagai balasan perbuatan jahat yang
mereka lakukan; dan azab Allah itu meliputi mereka sebagai balasan bagi
apa yang mereka telah ejek-ejek dahulu.
194
35. Dan berkatalah orang-orang kafir musyrik: Kalaulah Allah
menghendaki, tentulah kami tidak menyembah selain daripadanya
sesuatupun, (tidak) kami dan tidak juga datuk nenek kami dan tentulah
kami tidak mengharamkan sesuatu pun dengan ketiadaan
perintahnya.Demikianlah juga yang telah dilakukan oleh orang-orang yang
terdahulu daripada mereka.(Apa yang mereka katakan itu adalah salah
semata-mata) kerana bukankah Rasul-rasul semuanya tidak
bertanggungjawab selain daripada menyampaikan (kehendak dan hukum
Allah) dengan cara yang jelas nyata?
36. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat
seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): Hendaklah kamu
menyembah Allah dan jauhilah taghut.Maka di antara mereka (yang
menerima seruan Rasul itu), ada yang diberi hidayat petunjuk oIeh Allah
dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan.Oleh itu mengembaralah kamu
di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang
mendustakan Rasul-rasulnya.
37. Jika engkau (wahai Muhammad) terlalu tamak (inginkan mereka beroleh
hidayat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat
petunjuk kepada orang-orang yang berhak disesatkanNya dan tiadalah bagi
mereka sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan.
38. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh
(sambil berkata): Allah tidak akan membangkitkan semula orang-orang
yang telah mati.(Itu tidak benar), bahkan janji Allah membangkitkan
orang-orang yang telah mati) tetap benar; tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.
39. (Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati) untuk menerangkan
kepada mereka apa yang mereka berselisihan padanya dan supaya orangorang
kafir mengetahui bahawa mereka adalah orang-orang yang berdusta.
40. Sesungguhnya perkataan Kami kepada sesuatu apabila Kami kehendaki,
hanyalah Kami berkata kepadanya: Jadilah engkau!, maka menjadilah ia.
41. Dan orang-orang yang berhijrah kerana Allah, sesudah mereka
dianiaya (ditindas oleh musuh-musuh Islam), Kami akan menempatkan
mereka di dunia ini pada tempatnya yang baik dan sesungguhnya pahala
(amal mereka yang baik itu) lebih besar di akhirat kelak, kalaulah
mereka mengetahui.
42. Mereka itu ialah) orang-orang yang bersabar (menanggung kezaliman)
dan berserah diri kepada Tuhannya.
43. Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad),
melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada
mereka.Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orangorang
yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui.
44. (Kami utuskan Rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan yang
jelas nyata (yang membuktikan kebenaran mereka) dan Kitab-kitab Suci
(yang menjadi panduan); dan kami pula turunkan kepadamu (wahai
Muhammad) Al-Quran yang memberi peringatan, supaya engkau menerangkan
kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkannya.
45. (Setelah diterangkan yang demikian) maka adakah orang-orang yang
merancang dan melakukan kejahatan-kejahatan itu merasa aman daripada
ditimbuskan oleh Allah akan mereka ke dalam bumi atau mereka didatangi
azab dari arah yang mereka tidak menyedarinya?
195
46. Atau Dia membinasakan mereka secara mengejut dalam masa mereka
berulang alik melakukan kerja masing-masing? Kerana sebenarnya mereka
tidak akan dapat melemahkan kuasa Allah.
47. Atau Dia membinasakan mereka (dan harta benda mereka) sedikit demi
sedikit? Kerana sesungguhnya Tuhan kamu Amat melimpah belas kasihan dan
rahmatNya.
48. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan segala yang telah dijadikan
oleh Allah, yang beredar (berpindah-randah) bayang-bayangnya ke kanan
dan ke kiri (pada pagi dan petang), dengan keadaan tunduk menurut
peraturan dan kehendak Allah, sedang mereka merendah diri?
49. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang
ada di bumi, dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat; sedang
mereka (malaikat-malaikat itu) tidak berlaku sombong takbur (daripada
beribadat dan sujud kepadaNya).
50. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka (dengan
kekuasaanNya), serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan.
51. Dan Allah berfirman: Janganlah kamu bertuhankan dua tuhan, kerana
sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Tuhan yang satu; maka kepada Akulah
sahaja hendaknya kamu gerun gementar.
52. Dan bagiNyalah (hak milik) segala yang ada di langit dan di bumi
dan kepadaNya sahaja tertentu ibadat dan ketaatan selama-lamanya;
(sesudah kamu mengetahui yang demikian) maka tidaklah patut kamu takut
kepada yang lain dari Allah.
53. Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu maka adalah ia dari Allah;
kemudian, apabila kamu ditimpa kesusahan maka kepadaNyalah kamu meraung
meminta pertolongan.
54. Kemudian, apabila Dia menghapuskan kesusahan itu daripada kamu,
tiba-tiba sepuak di antara kamu mempersekutukan (sesuatu yang lain)
dengan Tuhan mereka.
55. (Mereka melakukan yang demikian) kerana mereka kufur, tidak
bersyukur akan nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka.Oleh itu,
bersenang-senanglah kamu (dengan nikmat-nikmat itu bagi sementara di
dunia), kemudian kamu akan mengetahui (balasan buruk yang akan menimpa
kamu).
56. Dan mereka (yang musyrik itu) menentukan untuk keperluan bendabenda
yang mereka tidak mengetahui hal keadaannya, sebahagian dari
harta-benda yang kami kurniakan kepada mereka.Demi Allah! Sesungguhnya
kamu akan ditanya kelak tentang apa yang kamu ada-adakan secara dusta
itu.
57. Dan mereka mengatakan Allah mempunyai anak-anak perempuan.Maha Suci
Ia.Sedang bagi mereka pula mereka sediakan apa yang mereka sukai (anakanak
lelaki).
58. Dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa dia
beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari (kerana
menanggung dukacita), sedang dia menahan perasaan marahnya dalam hati.
59. Dia bersembunyi dari orang ramai kerana (merasa malu disebabkan)
berita buruk yang disampaikan kepadanya (tentang dia beroleh anak
perempuan; sambil dia berfikir): Adakah dia akan memelihara anak itu
dalam keadaan yang hina atau dia akan menanamnya hidup-hidup dalam
tanah? Ketahuilah! Sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu.
196
60. Bagi mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat itu, sifat yang
buruk dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi dan Dialah jua Yang
Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
61. Dan kalaulah Allah menyeksa manusia disebabkan kezaliman mereka,
tentulah Ia tidak membiarkan tinggal di muka bumi sesuatu makhluk yang
bergerak; akan tetapi Dia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu
masa yang tertentu; kemudian apabila sampai tempoh mereka, tiadalah
mereka akan dapat meminta dikemudiankan sesaatpun dan tidak pula mereka
akan dapat meminta didahulukan.
62. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak
menyukainya; dalam pada itu, lidah mereka memperkatakan perkara yang
dusta, (kononnya) bahawa mereka akan beroleh kesudahan yang baik di
sisi Allah.Tidak syak lagi, bahawa bagi merekalah api Neraka dan bahawa
merekalah orang-orang yang disegerakan (masuknya ke dalam Neraka).
63. Demi Allah! Sesungguhnya kami juga telah mengutus Rasul-rasul
kepada umat-umat yang terdahulu daripadamu (wahai Muhammad), lalu
Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka yang ingkar akan amal-amal
mereka yang jahat itu; maka dialah menjadi pemimpin mereka pada hari
ini dan mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
64. Dan tiadalah Kami menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad)
melainkan supaya engkau menerangkan kepada mereka akan apa yang mereka
berselisihan padanya; dan supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi
orang-orang yang beriman.
65. Dan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Dia menghidupkan
dengan air hujan itu akan bumi sesudah matinya; sesungguhnya pada yang
demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kebijaksanaan Allah)
bagi kaum yang mendengar (peringatan ini dan memahaminya).
66. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu beroleh
pelajaran yang mendatangkan iktibar.Kami beri minum kepada kamu
daripada apa yang terbit dari dalam perutnya, yang lahir dari antara
hampas makanan dengan darah; (iaitu) susu yang bersih, yang mudah
diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya.
67. Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur kamu jadikan daripadanya
minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada
yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan
Allah) bagi orang-orang yang mahu menggunakan akalnya.
68. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: Hendaklah engkau membuat
sarangmu di gunung-ganang dan di pokok-pokok kayu dan juga di bangunanbangunan
yang didirikan oleh manusia.
69. Kemudian makanlah dari segala jenis bunga-bungaan dan buah-buahan
(yang engkau sukai), serta turutlah jalan-jalan peraturan Tuhanmu yang
diilhamkan dan dimudahkannya kepadamu.(Dengan itu) akan keluarlah dari
dalam badannya minuman (madu) yang berlainan warnanya, yang mengandungi
penawar bagi manusia (dari berbagai-bagai penyakit).Sesungguhnya pada
yang demikian itu, ada tanda (yang membuktikan kemurahan Allah) bagi
orang-orang yang mahu berfikir.
70. Dan Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada); kemudian
Dia menyempurnakan tempoh umur kamu; (maka ada di antara kamu yang
disegerakan matinya) dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya
kepada peringkat umur yang lemah (peringkat tua kebudak-budakan),
197
sehingga menjadilah dia tidak ingat akan sesuatu yang telah
diketahuinya; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa.
71. Dan Allah telah melebihkan sebahagian dari kamu atas sebahagian
yang lain pada rezeki yang dikurniakanNya; dalam pada itu, orang-orang
yang diberi kelebihan itu tidak mahu memberikan sebahagian dari
kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka, supaya orang-orang itu
dapat sama mempunyai harta.Maka mengapa mereka tergamak mengingkari
nikmat Allah itu dengan perbuatan syirik?
72. Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasanganpasangan
(isteri), dan dijadikan bagi kamu dari pasangan kamu: Anakanak
dan cucu-cicit, serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik
lagi halal; maka patutkah mereka (yang ingkar itu) percaya kepada
perkara yang salah (penyembahan berhala), dan mereka kufur pula akan
nikmat Allah?
73. Dan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak
berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki pemberian dari langit dan
bumi dan mereka pula tidak berdaya sama sekali mendapat kuasa itu.
74. Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan
Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui (setakat mana buruknya
perbuatan syirik kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya.
75. Allah memberikan satu misal perbandingan: Seorang hamba abdi yang
menjadi milik orang, yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya
sesuatupun dan seorang lagi (yang merdeka) yang Kami kurniakan
kepadanya pemberian yang baik (harta kekayaan) dari Kami, maka dia pun
membelanjakan hartanya dengan bebasnya, samada secara bersembunyi atau
terbuka, adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah
(dan Allah jualah yang berhak disembah), tetapi kebanyakan mereka (yang
musyrik) tidak mengetahui (hakikat tauhid itu).
76. Dan Allah memberikan satu misal perbandingan lagi: Dua orang
lelaki, salah seorangnya kelu pekak dari semulajadinya, tidak dapat
menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang
dikatakan kepadanya dan dia pula menjadi beban kepada orang yang
menjaganya; ke mana sahaja dia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak
dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah; adakah dia (yang demikian
sifatnya) sama seperti orang (yang boleh berkata-kata serta dapat)
menyuruh orang ramai melakukan keadilan dan dia sendiri pula berada di
atas jalan yang lurus (jalan yang benar)?
77. Dan (ingatlah), Allah jualah yang mengetahui segala rahsia langit
dan bumi; tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti
sekelip mata atau ia lebih cepat lagi; sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas tiap-tiap sesuatu.
78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan
tidak mengetahui sesuatupun dan Dia mengurniakan kepada kamu
pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran); supaya kamu
bersyukur.
79. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang
melayang-layang di angkasa? Tiada yang menahan mereka (dari jatuh)
melainkan Allah; sesungguhnya pada yang demikian itu, ada tanda-tanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.
80. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah (yang kamu dirikan itu)
tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu dari kulit binatang198
binatang ternak: Khemah-khemah (tempat berteduh), yang kamu
mendapatinya ringan (di bawa ke mana-mana) semasa kamu merantau dan
semasa kamu berhenti dan (Dia juga menjadikan bagi kamu) dari berjenisjenis
bulu binatang-binatang ternak itu, berbagai barang perkakas rumah
dan perhiasan, (untuk kamu menggunakannya) hingga ke suatu masa.
81. Dan Allah menjadikan bagi kamu sebahagian dari yang diciptakanNya:
Benda-benda untuk berteduh dan Dia menjadikan bagi kamu sebahagian dari
gunung-ganang tempat-tempat berlindung dan Dia juga menjadikan bagi
kamu pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas dan sejuk, juga
pakaian-pakaian yang memelihara kamu semasa berjuang.Demikianlah, Dia
menyempurnakan nikmatNya kepada kamu, supaya kamu berserah diri
kepadaNya dan mematuhi perintahNya.
82. Kemudian, jika mereka masih berpaling ingkar maka sesungguhnya
engkau (wahai Muhammad) hanya bertanggungjawab menyampaikan perintahperintah
Allah dengan cara yang jelas nyata.
83. Mereka mengetahui nikmat Allah (yang melimpah-limpah itu), kemudian
mereka tergamak mengingkarinya dan kebanyakan mereka pula ialah orangorang
yang kufur ingkar.
84. Dan (ingatkanlah kepada mereka yang musyrik tentang) hari Kami
bangkitkan dari tiap-tiap umat, seorang saksi; kemudian tidak diizinkan
bagi orang-orang yang kafir (memberi sebarang alasan) dan mereka pula
tidak diminta memohon keredaan Allah.
85. Dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman (dengan
kekufurannya) itu melihat azab, maka tidak akan diringankan azab itu
daripada mereka dan mereka pula tidak diberi tempoh.
86. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan bendabenda
yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata: Wahai
Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu (bagiMu), yang
kami sembah mereka dengan meninggalkanMu.Maka dengan serta-merta
makhluk-makhluk yang puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata:
Sesungguhnya kamu adalah berdusta.
87. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada
Allah dan hilang lenyaplah dari mereka (yang musyrik itu) apa yang
telah mereka ada-adakan (sebagai sekutu-sekutu Allah).
88. Orang-orang yang kafir dan menghalangi (dirinya serta orang lain)
dari jalan Allah, Kami tambahi mereka azab seksa di samping azab (yang
menimpa mereka), disebabkan mereka membuat kerosakan.
89. Dan (ingatkanlah tentang) hari Kami bangkitkan dalam kalangan tiaptiap
umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri
dan Kami datangkanmu (wahai Muhammad) untuk menjadi saksi terhadap
mereka ini (umatmu) dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan
tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayat petunjuk, serta membawa rahmat
dan berita yang menggembirakan, bagi orang-orang Islam.
90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan,
serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada
melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman.Dia
mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu
mengambil peringatan mematuhiNya.
91. Dan sempurnakanlah pesanan-pesanan dan perintah-perintah Allah
apabila kamu berjanji dan janganlah kamu merombak (mencabuli) sumpah
kamu sesudah kamu menguatkannya (dengan nama Allah), sedang kamu telah
199
menjadikan Allah sebagai Penjamin kebaikan kamu; sesungguhnya Allah
sedia mengetahui akan apa yang kamu lakukan.
92. Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang telah merombak
satu persatu benda yang dipintalnya, sesudah dia selesai memintalnya
kuat teguh; dengan kamu menjadikan sumpah kamu sebagai tipu daya (untuk
mencabuli perjanjian yang telah dimeteraikan) sesama kamu, disebabkan
adanya satu golongan yang lebih ramai dari golongan lain.Sesungguhnya
Allah hanya mahu menguji kamu dengan yang demikian itu dan Dia sudah
tentu akan menerangkan kepada kamu, pada hari kiamat, apa yang kamu
berselisihan padanya.
93. Dan jika Allah menghendaki, tentulah Dia menjadikan kamu satu umat
(yang bersatu dalam agama Allah yang satu); akan tetapi Allah
menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang
peraturanNya) dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya
(menurut undang-undang peraturanNya) dan sesungguhnya kamu akan ditanya
kelak tentang apa yang kamu telah kerjakan.
94. Dan janganlah kamu jadikan sumpah kamu sebagai tipu daya sesama
kamu kerana dengan yang demikian itu akan menyebabkan tergelincir kaki
kamu sesudah ia tetap teguh (di atas jalan yang benar) dan kamu pula
akan merasai balasan buruk (di dunia) dengan sebab kamu menghalangi
manusia dari jalan Allah dan bagi kamu juga disediakan azab yang besar
(di akhirat kelak).
95. Dan janganlah kamu jadikan pesanan-pesanan dan perintah Allah
sebagai modal untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit; sesugguhnya
apa yang ada di sisi Allah (dari balasan yang baik), itulah sahaja yang
lebih baik bagi kamu, kalaulah kamu mengetahui.
96. (Sebenarnya) apa yang ada pada kamu akan habis dan hilang lenyap
dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal dan sesungguhnya Kami
membalas orang-orang sabar dengan memberikan pahala yang lebih baik
dari apa yang mereka telah kerjakan.
97. Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang dia
beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan
yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka, dengan memberikan
pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan.
98. Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau
terlebih dahulu) memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan Syaitan
yang kena rejam.
99. Sesungguhnya Syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap
orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan
mereka.
100. Sesungguhnya pengaruh Syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang
yang menjadikan dia pemimpin mereka dan orang-orang yang dengan sebab
hasutannya melakukan syirik kepada Allah.
101. Dan apabila Kami tukarkan satu ayat (Al-Quran) untuk menggantikan
ayat yang lain (yang dimansukhkan) dan Allah memang mengetahui akan apa
yang Dia turunkan, - berkatalah mereka (yang kafir): Sesungguhnya
engkau (wahai Muhammad) hanyalah seorang pendusta; (padahal Nabi
Muhammad tidak berdusta) bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui
hakikat yang sebenarnya.
102. Katakanlah (wahai Muhammad): Al-Quran itu diturunkan oleh
Rohulqudus (Jibril) dari Tuhanmu dengan cara yang sungguh layak dan
200
berhikmat, untuk meneguhkan iman orang-orang yang beriman dan untuk
menjadi hidayat petunjuk serta berita yang menggembirakan bagi orangorang
Islam.
103. Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa mereka yang musyrik
itu berkata: Sebenarnya dia diajar oleh seorang manusia.(Padahal)
bahasa orang yang mereka sandarkan tuduhan kepadanya itu ialah bahasa
asing, sedang Al-Quran ini berbahasa Arab yang fasih nyata.
104. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat
Allah, Allah tidak akan memberi hidayat petunjuk kepada mereka dan
mereka pula beroleh azab yang tidak terperi sakitnya.
105. Sebenarnya yang tergamak berdusta itu hanyalah orang-orang yang
tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itu ialah orang-orang
yang bertabiat berdusta.
106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman (maka baginya
kemurkaan dan azab dari Allah), kecuali orang yang dipaksa (melakukan
kufur) sedang hatinya tenang tenteram dengan iman; akan tetapi sesiapa
yang terbuka hatinya menerima kufur maka atas mereka tertimpa kemurkaan
dari Allah dan mereka pula beroleh azab yang besar.
107. (Kekufuran mereka) yang demikian, ialah kerana mereka lebih
mengutamakan kehidupan dunia daripada hari akhirat dan kerana Allah
tidak memberi hidayat petunjuk yang menyampaikan kaum yang kufur ingkar
(kepada kebahagiaan di akhirat).
108. Mereka itulah orang-orang yang telah dimeteraikan Allah Taala hati
mereka dan pendengaran mereka serta penglihatan mereka dan merekalah
orang-orang yang lalai.
109. Tidak syak lagi, bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada
hari akhirat kelak.
110. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada
orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum
musyrik), kemudian mereka berjihad serta bersabar; sesungguhnya Tuhanmu
sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan adalah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
111. (Allah akan mengampunkan dosa-dosa mereka itu pada hari kiamat),
hari tiap-tiap diri datang membela dirinya semata-mata dan tiap-tiap
diri disempurnakan balasan apa yang dia telah kerjakan (samada baik
atau jahat), sedang mereka tidak akan dianiaya sedikit pun.
112. Dan (berhubung dengan hal kaum yang kufur ingkar) Allah memberikan
satu contoh: Sebuah negeri yang aman damai dan tenteram, yang didatangi
rezekinya yang mewah dari tiap-tiap tempat, kemudian penduduknya kufur
akan nikmat-nikmat Allah itu, maka Allah merasakannya kelaparan dan
ketakutan yang meliputi keseluruhannya disebabkan apa yang mereka telah
lakukan.
113. Dan demi sesungguhnya, mereka pula telah didatangi seorang Rasul
dari kalangan mereka sendiri, lalu mereka mendustakannya; maka mereka
pun ditimpa azab sedang mereka berkeadaan zalim.
114. Oleh itu, makanlah (wahai orang-orang yang beriman) dari apa yang
telah dikurniakan Allah kepada kamu dari benda-benda yang halal lagi
baik dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu hanya
menyembahNya semata-mata.
201
115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai
dan darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana
Allah maka sesiapa terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang dia
tidak mengingininya dan tidak melampaui batas (pada kadar benda yang
dimakan itu, maka tidaklah dia berdosa), sesungguhnya Allah Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
116. Dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa yang disifatkan oleh
lidah kamu: Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan sesuatu yang
dusta terhadap Allah; sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap
Allah tidak akan berjaya.
117. (Mereka hanya mendapat) sedikit kesenangan (di dunia) dan mereka
pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
118. Dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan apa yang telah kami
ceritakan kepadamu dahulu dan tiadalah Kami menganiaya mereka (dengan
pengharaman itu), tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
119. Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang melakukan
kejahatan dengan sebab kejahilan, kemudian mereka bertaubat sesudah itu
serta memperbaiki amalannya, sesungguhnya Tuhanmu sesudah (mereka
bertaubat) itu, adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
120. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat (walaupun dia
seorang diri); dia takut bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh
di atas dasar tauhid dan dia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang
musyrik.
121. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah.Allah telah
memilihnya (menjadi Nabi) dan memberi hidayat petunjuk kepadanya ke
jalan yang lurus.
122. Dan Kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan
sesungguhnya dia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang soleh.
123. Kemudian Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad): Hendaklah engkau
menurut agama Nabi Ibrahim, yang berdiri teguh di atas jalan yang benar
dan tiadalah dia dari orang-orang musyrik.
124. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan (Hari kelepasan yang wajib
dihormati) atas orang-orang (Yahudi) yang telah berselisihan padanya
dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari
kiamat, tentang apa yang mereka telah berselisihan padanya.
125. Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat
kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan
mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik;
sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang
sesat dari jalanNya dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orangorang
yang mendapat hidayat petunjuk.
126. Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka hendaklah
kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan
kepada kamu dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian
itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
127. Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah
golongan yang ingkar itu) dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan
dengan (memohon pertolongan) Allah dan janganlah engkau berdukacita
terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada
disebabkan tipu daya yang mereka lakukan.
202
128. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orangorang
yang berusaha memperbaiki amalannya
SURE 17. Al-Israa'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) pada
malam hari dari Masjidilharam (di Mekah) ke Masjid Al-Aqsa (di
Palestin), yang Kami berkati sekelilingnya, untuk memperlihatkan
kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) Kami.Sesungguhnya Allah
jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
2. Dan Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat dan Kami jadikan
Kitab itu petunjuk bagi Bani Israil (serta Kami perintahkan mereka):
Janganlah kamu jadikan yang lain daripadaKu sebagai Tuhan (untuk
menyerahkan urusan kamu kepadanya).
3. (Wahai) keturunan orang-orang yang telah Kami bawa bersama-sama
dengan Nabi Nuh (di dalam bahtera)! Sesungguhnya dia adalah seorang
hamba yang bersyukur.
4. Dan Kami menyatakan kepada Bani Israil dalam Kitab itu: Sesungguhnya
kamu akan melakukan kerosakan di bumi (Palestin) dua kali dan
sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau.
5. Maka apabila sampai masa janji (membalas kederhakaan kamu) kali yang
pertama dari dua (kederhakaan) itu, Kami datangkan kepada kamu hambahamba
Kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya lalu mereka
menjelajah di segala ceruk rantau (membunuh dan membinasakan kamu) dan
(sebenarnya peristiwa itu) adalah satu janji yang tetap berlaku.
6. Kemudian (setelah kamu bertaubat), Kami kembalikan kepada kamu
kekuasaan untuk mengalahkan mereka dan Kami beri kepada kamu dengan
banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, serta Kami jadikan kamu kaum
yang lebih ramai pasukannya.
7. Jika kamu berbuat kebaikan, (maka faedah) kebaikan yang kamu lakukan
adalah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat kejahatan, maka (kesannya
yang buruk) berbalik kepada diri kamu juga.Oleh itu, apabila sampai
masa janji (membalas perbuatan derhaka kamu) kali kedua, (Kami
datangkan musuh-musuh kamu) untuk memuramkan muka kamu (dengan
penghinaan dan keganasannya) dan untuk memasuki masjid (BaitulMaqdis)
sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama dan untuk
menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai, dengan sehancurhancurnya.
8. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihani kamu (kalau kamu
bertaubat) dan jika kamu kembali (menderhaka), maka Kami pula akan
kembali (menyeksa kamu di dunia); dan kami telah jadikan Neraka:
Penjara bagi orang-orang kafir (pada hari akhirat).
9. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul
(agama Islam) dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang
yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh
pahala yang besar.
10. Dan bahawa orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, Kami
sediakan bagi mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
203
11. Dan manusia berdoa dengan (memohon supaya dia ditimpa) kejahatan
sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan dan sememangnya manusia
itu (bertabiat) terburu-buru.
12. Dan Kami jadikan malam dan siang itu dua tanda (yang membuktikan
kekuasaan kami), maka Kami hapuskan tanda malam itu (sehingga menjadi
gelap-gelita), dan Kami jadikan tanda siang itu terang-benderang supaya
kamu mudah mencari rezeki dari limpah kurnia Tuhan kamu dan supaya kamu
mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab (bulan dan hari) dan
(ingatlah) tiap-tiap sesuatu (yang kamu perlukan untuk dunia dan agama
kamu), Kami telah menerangkannya satu persatu (dalam Al-Quran) dengan
sejelas-jelasnya.
13. Dan tiap-tiap seorang manusia Kami kalongkan bahagian nasibnya di
lehernya dan pada hari kiamat kelak Kami akan keluarkan kepadanya kitab
(suratan amalnya) yang akan didapatinya terbuka (untuk di tatapnya).
14. (Lalu Kami perintahkan kepadanya): Bacalah Kitab (suratan amalmu),
cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap
dirimu (tentang segala yang telah engkau lakukan).
15. Sesiapa yang beroleh hidayat petunjuk (menurut panduan Al-Quran),
maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang
kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan
buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya juga dan seseorang
yang boleh memikul, tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain
(bahkan dosa usahanya sahaja) dan tiadalah Kami mengazabkan sesiapapun
sebelum Kami mengutuskan seorang Rasul (untuk menerangkan yang benar
dan yang salah).
16. Dan apabila sampai tempoh Kami hendak membinasakan penduduk
sesebuah negeri, Kami perintahkan (lebih dahulu) orang-orang yang
melampau dengan kemewahan di antara mereka (supaya taat), lalu mereka
menderhaka dan melakukan maksiat padanya; maka berhaklah negeri itu
dibinasakan, lalu kami menghancurkannya sehancur-hancurnya.
17. Dan berapa banyak umat-umat yang kami telah binasakan sesudah zaman
Nabi Nuh; dan cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) mengetahui lagi melihat
akan dosa-dosa hambaNya.
18. Sesiapa yang menghendaki (kesenangan hidup) dunia, Kami akan
segerakan kepadanya dalam dunia apa yang Kami kehendaki, bagi sesiapa
yang Kami kehendaki; kemudian Kami sediakan baginya Neraka Jahannam (di
akhirat kelak), untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi
tersingkir dari rahmat Allah.
19. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amalamal
yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya, sedang
dia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya, diberi pahala akan
amal usahanya.
20. Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan
akhirat Kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu (wahai
Muhammad) dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat (dari
sesiapapun).
21. Lihatlah bagaimana Kami lebihkan sebahagian dari mereka atas
sebahagian yang lain (dalam rezeki pemberian Kami itu) dan sesungguhnya
pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan
lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya.
204
22. Janganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam
ibadatmu), kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela
dan kecewa dari mendapat pertolongan.
23. Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah
melainkan kepadaNya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik
kepada ibu bapa.Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya
sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka
janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar)
sekalipun perkataan "Ha" dan janganlah engkau menengking menyergah
mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang
bersopan santun).
24. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas
kasihan dan kasih sayangmu dan doakanlah (untuk mereka, dengan
berkata): Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua
sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan
mendidikku semasa kecil.
25. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu;
kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahNya,
maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang
bertaubat.
26. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang
musafir akan haknya masing-masing dan janganlah engkau membelanjakan
hartamu dengan boros yang melampau.
27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara
Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur
kepada Tuhannya.
28. Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana
menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah
kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati.
29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu dan
janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana
akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta
kering keputusan.
30. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan Dia juga yang
menyempitkannya (menurut yang demikian).Sesungguhnya Dia Maha Mendalam
pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya.
31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan
kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada
kamu.Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang
besar.
32. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah
satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa
kerosakan).
33. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan
oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan sesiapa
yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan
warisannya berkuasa menuntut balas.Dalam pada itu, janganlah dia
melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya dia adalah
mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak).
205
34. Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan
cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga dia
baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri) dan
sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia),
sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya.
35. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah
dengan timbangan yang adil.Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu
di dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di
akhirat kelak).
36. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai
pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta
hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang
dilakukannya.
37. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong,
kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau
tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang.
38. Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang
dibenci di sisi Tuhanmu.
39. Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah
diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) oleh Tuhanmu dan (ingatlah)
janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang
disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam Neraka
Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir (dari rahmat Allah).
40. (Jika demikian wajibnya mengesakan Allah, maka patutkah kamu
mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula dari jenis yang
kamu tidak sukai?).Adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki
untuk kamu dan Dia mengambil untuk diriNya anak-anak perempuan dari
kalangan malaikat? Sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang
amat besar.
41. Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan
iktiqad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini supaya
mereka beringat (memahami dan mematuhi kebenaran); dalam pada itu,
penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan
bertambah liar.
42. Katakanlah (wahai Muhammad): Kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain
bersama-sama Allah, sebagaimana yang mereka katakan itu, tentulah
tuhan-tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai Arasy
(dan kekuasaan yang mutlak).
43. Maha Sucilah Allah dan tertinggilah Dia setinggi-tingginya, jauh
dari apa yang mereka katakan itu.
44. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya,
sentiasa mengucap tasbih bagi Allah dan tiada sesuatupun melainkan
bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih
mereka.Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.
45. Dan apabila engkau membaca Al-Quran (wahai Muhammad), Kami jadikan
perasaan ingkar dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada
hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat, yang
menyekat mereka daripada memahami bacaanmu.
46. Dan Kami jadikan (perasaan itu sebagai) tutupan yang berlapis-lapis
atas hati mereka, juga sebagai penyumbat pada telinga mereka, yang
206
menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran Al-Quran dan
sebab itulah apabila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja di dalam Al-
Quran, mereka berpaling undur melarikan diri.
47. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa
mereka mendengar bacaanmu (wahai Muhammad) dan semasa mereka berbisikbisik
iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata (sesama sendiri):
Kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir.
48. Lihatlah (wahai Muhammad) bagaimana mereka menyifatkan engkau
dengan yang bukan-bukan, maka dengan sebab itu mereka sesat, sehingga
mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran.
49. Dan mereka berkata: Adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda
yang reput, adakah kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang
baru?
50. Katakanlah (wahai Muhammad): Jadilah kamu batu atau besi
51. Atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu sukar hidupnya,
(maka Allah berkuasa menghidupkannya)! Mereka pula akan bertanya:
Siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula? Katakanlah: Ialah
Allah yang menjadikan kamu pada mulanya! Maka mereka akan menganggukkan
kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek: Bila
berlakunya? Katakanlah: Dipercayai akan berlaku tidak lama lagi!
52. (Ingatlah akan) hari Dia menyeru kamu lalu kamu menyahut sambil
memuji kekuasaanNya, dan kamu menyangka, bahawa kamu tinggal (dalam
kubur) hanya sebentar.
53. Dan katakanlah (wahai Muhammad) kepada hamba-hambaKu (yang
beriman), supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik (kepada
orang-orang yang menentang kebenaran); sesungguhnya Syaitan itu
sentiasa menghasut di antara mereka (yang mukmin dan yang menentang);
sesungguhnya Syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia.
54. Tuhan kamu lebih mengetahui akan keadaan kamu; jika Dia kehendaki,
Dia akan memberi rahmat kepada kamu; atau jika Dia kehendaki, Dia akan
menyeksa kamu dan Kami tidak mengutusmu kepada mereka (wahai Muhammad),
sebagai wakil yang menguasai urusan mereka.
55. Dan Tuhanmu (wahai Muhammad) lebih mengetahui akan sekalian makhluk
yang ada di langit dan di bumi dan sesungguhnya Kami telah melebihkan
setengah Nabi-nabi atas setengahnya yang lain dan Kami telah memberikan
Kitab Zabur kepada Nabi Daud.
56. Katakanlah (wahai Muhammad kepada kaum musyrik): Serukanlah orangorang
yang kamu dakwa (boleh memberi pertolongan) selain dari Allah,
maka sudah tentu mereka tidak berkuasa menghapuskan bahaya daripada
kamu dan tidak dapat memindahkannya.
57. Orang-orang yang mereka seru itu, masing-masing mencari jalan
mendampingkan diri kepada Tuhannya (dengan berbuat ibadat), sekali pun
orang yang lebih dekat kepada Tuhannya, serta mereka pula mengharapkan
rahmatNya dan gerun takut akan azabNya; sesungguhnya azab Tuhanmu itu,
adalah (perkara yang semestinya) ditakuti.
58. Dan tiada sesebuah negeri pun melainkan Kami akan membinasakannya
sebelum hari kiamat atau Kami menyeksa penduduknya dengan azab seksa
yang berat; yang demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab (Luh
Mahfuz).
207
59. Dan tiada yang menghalang Kami dari menghantar turun mukjizat yang
mereka minta itu melainkan kerana jenis mukjizat itu telah didustakan
oleh kaum-kaum yang telah lalu dan di antaranya Kami telahpun
memberikan kepada kaum Thamud unta betina sebagai mukjizat yang menjadi
keterangan yang nyata, lalu mereka berlaku zalim kepadanya dan biasanya
Kami tidak menghantar turun mukjizat-mukjizat itu melainkan untuk
menjadi amaran (bagi kebinasaan orang-orang yang memintanya kalau
mereka tidak beriman).
60. Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad),
bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia (dengan ilmuNya dan
kekuasaanNya dan tiadalah Kami menjadikan pandangan (pada malam Mikraj)
yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi
manusia dan (demikian juga Kami jadikan) pokok yang dilaknat di dalam
Al-Quran dan Kami beri mereka takut (dengan berbagai-bagai amaran) maka
semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang
melampau.
61. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat:
Sujudlah kamu kepada Adam; maka mereka sujudlah melainkan iblis; dia
berkata: Patutkah aku sujud kepada (makhluk) yang Engkau jadikan dari
tanah (yang di adun)?
62. Dia berkata lagi: Khabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang
Engkau muliakan mengatasiku? Jika Engkau beri tempoh kepadaku hingga
hari kiamat, tentulah aku akan memancing menyesatkan zuriat
keturunannya, kecuali sedikit (di antaranya).
63. Allah berfirman (kepada iblis): Pergilah (lakukanlah apa yang
engkau rancangkan)! Kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka,
maka sesungguhnya Neraka Jahannamlah balasan kamu semua, sebagai
balasan yang cukup.
64. Dan desak serta pujuklah sesiapa yang engkau dapat memujuknya
dengan suaramu; dan kerahlah penyokong-penyokongmu yang berkuda serta
yang berjalan kaki untuk mengalahkan mereka dan turut campurlah dengan
mereka dalam menguruskan harta-benda dan anak-anak (mereka) dan
janjikanlah mereka (dengan janji-janjimu).Padahal tidak ada yang
dijanjikan oleh Syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata.
65. Sesungguhnya hamba-hambaKu (yang beriman dengan ikhlas), tiadalah
engkau (hai iblis) mempunyai sebarang kuasa terhadap mereka (untuk
menyesatkannya); cukuplah Tuhanmu (wahai Muhammad) menjadi Pelindung
(bagi mereka).
66. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut,
supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurniaNya; sesungguhnya
Dia adalah Maha Mengasihani kepada kamu.
67. Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, (pada saat itu) hilang
lenyaplah (dari ingatan kamu) makhluk-makhluk yang kamu seru selain
dari Allah; maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, kamu berpaling
tadah (tidak mengingatiNya); dan memanglah manusia itu sentiasa kufur
(akan nikmat-nikmat Allah).
68. Adakah kamu (sesudah diselamatkan ke darat) merasa aman (dan tidak
memikirkan), bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu
menimbus kamu atau dia akan menghantarkan kepada kamu angin ribut yang
menghujani kamu dengan batu; kemudian kamu tidak beroleh sesiapapun
yang menjadi pelindung kamu?
208
69. Atau adakah kamu merasa aman (dan tidak memikirkan) bahawa Allah
akan mengembalikan kamu sekali lagi ke laut, kemudian Dia menghantarkan
kepada kamu angin ribut yang memecah belahkan segala yang dirempuhnya,
lalu Dia mengaramkan kamu dengan sebab kekufuran kamu; kemudian kamu
tidak beroleh sesiapapun yang boleh menuntut bela tentang itu terhadap
Kami?
70. Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami
telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di
laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda
yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya
atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami ciptakan.
71. (Ingatlah) hari Kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama
imamnya; kemudian sesiapa diberikan Kitabnya di tangan kanannya, maka
mereka itu akan membacanya (dengan sukacita) dan mereka tidak
dikurangkan (pahala amal-amalnya yang baik) sedikitpun.
72. Dan (sebaliknya) sesiapa yang berada di dunia ini (dalam keadaan)
buta (mata hatinya) maka dia juga buta di akhirat dan lebih sesat lagi
jalannya.
73. Dan sesungguhnya nyaris-nyaris mereka dapat memesongkanmu (wahai
Muhammad) dari apa yang Kami telah wahyukan kepadamu, supaya engkau
ada-adakan atas nama Kami perkara yang lainnya dan (kalau engkau
melakukan yang demikian) barulah mereka menjadikan engkau sahabat
karibnya.
74. Dan kalaulah tidak Kami menetapkan engkau (berpegang teguh kepada
kebenaran), tentulah engkau sudah mendekati dengan menyetujui sedikit
kepada kehendak mereka.
75. Jika (engkau melakukan yang) demikian, tentulah Kami akan
merasakanmu kesengsaraan yang berganda semasa hidup dan kesengsaraan
yang berganda juga semasa mati; kemudian engkau tidak beroleh seseorang
penolong pun terhadap hukuman Kami.
76. Dan sesungguhnya mereka hampir-hampir berjaya mengganggumu daripada
tinggal aman di bumi (Mekah) dengan tujuan mereka dapat mengusirmu dari
negeri itu; dan jika berlaku demikian, maka mereka tidak akan tinggal
di situ sesudahmu melainkan sedikit masa sahaja.
77. (Demikianlah) peraturan (Kami yang tetap mengenai) orang-orang yang
telah Kami utuskan sebelummu dari Rasul-rasul Kami dan engkau tidak
akan dapati sebarang perubahan bagi peraturan Kami yang tetap itu.
78. Dirikanlah olehmu sembahyang ketika gelincir matahari hingga waktu
gelap malam, dan (dirikanlah) sembahyang subuh sesungguhnya sembahyang
subuh itu adalah disaksikan (keistimewaannya).
79. Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah
sembahyang tahajjud padanya, sebagai sembahyang tambahan bagimu; semoga
Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang
terpuji.
80. Dan pohonkanlah (wahai Muhammad, dengan berdoa): Wahai Tuhanku!
Masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar
lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang
benar lagi mulia dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan
serta kekuasaan yang menolongku,
209
81. Dan katakanlah: Telah datang kebenaran (Islam) dan hilang lenyaplah
perkara yang salah (kufur dan syirik); sesungguhnya yang salah itu
sememangnya satu perkara yang tetap lenyap.
82. Dan Kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran Aya-ayat Suci
yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
kepadanya dan (sebaliknya) Al-Quran tidak menambahkan orang-orang yang
zalim (disebabkan keingkaran mereka) melainkan kerugian jua.
83. Dan apabila Kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia
serta menjauhkan diri (dari bersyukur) dan apabila dia merasai
kesusahan, jadilah dia berputus asa.
84. Katakanlah (wahai Muhammad): Tiap-tiap seorang beramal menurut
pembawaan jiwanya sendiri; maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah
(di antara kamu) yang lebih betul jalannya.
85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh.Katakan: Roh itu dari
perkara urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan
melainkan sedikit sahaja.
86. Dan sesungguhnya jika Kami kehendaki, tentulah Kami akan hapuskan
apa yang Kami telah wahyukan kepadamu, kemudian engkau tidak akan
beroleh sebarang pembela terhadap Kami untuk mengembalikannya.
87. (Tetapi kekalnya Al-Quran itu) hanyalah sebagai rahmat dari
tuhanmu; sesungguhnya limpah kurnianya kepadamu (wahai Muhammad)
amatlah besar.
88. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya jika sekalian manusia dan
jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding
dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan
yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama
sendiri.
89. Dan sesungguhnya Kami telah menerangkan berulang-ulang kepada
manusia, di dalam Al-Quran ini, dengan berbagai-bagai contoh
perbandingan (yang mendatangkan iktibar); dalam pada itu, kebanyakan
manusia tidak mahu menerima selain dari kekufuran.
90. Dan mereka berkata: Kami tidak sekali-kali akan beriman kepadamu
(wahai Muhammad), sehingga engkau memancarkan mata air dari bumi, bagi
Kami.
91. Atau (sehingga) engkau mempunyai kebun dari pohon-pohon tamar dan
anggur, kemudian engkau mengalirkan sungai-sungai dari celah-celahnya
dengan aliran yang terpancar terus-menerus.
92. Atau (sehingga) engkau gugurkan langit berkeping-keping atas kami,
sebagaimana yang engkau katakan (akan berlaku); atau (sehingga) engkau
bawakan Allah dan malaikat untuk kami menyaksikannya.
93. Atau (sehingga) engkau mempunyai sebuah rumah terhias dari emas;
atau (sehingga) engkau naik ke langit dan kami tidak sekali-kali akan
percaya tentang kenaikanmu ke langit sebelum engkau turunkan kepada
kami sebuah kitab yang dapat kami membacanya.Katakanlah (wahai
Muhammad): Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya seorang manusia
yang menjadi Rasul?.
94. Dan tiadalah yang menghalang orang-orang musyrik itu dari beriman
ketika datang kepada mereka hidayat petunjuk, melainkan (keingkaran
mereka tentang manusia menjadi Rasul, sehingga) mereka berkata dengan
hairan: Patutkah Allah mengutus seorang manusia menjadi Rasul?
210
95. Katakanlah (wahai Muhammad): Kalau ada di bumi, malaikat yang
berjalan serta tinggal mendiaminya, tentulah kami akan turunkan kepada
mereka dari langit, malaikat yang menjadi rasul.
96. Katakanlah lagi: Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu;
sesungguhnya adalah Dia Amat Mendalam pengetahuanNya, lagi Amat Melihat
akan keadaan hamba-hambaNya.
97. Dan sesiapa yang diberi hidayat petunjuk oleh Allah maka dialah
yang sebenar-benarnya berjaya mencapai kebahagiaan dan sesiapa yang
disesatkanNya maka engkau tidak sekali-kali akan mendapati bagi mereka,
penolong-penolong yang lain daripadaNya.Dan Kami akan himpunkan mereka
pada hari kiamat (dengan menyeret mereka masing-masing) atas mukanya,
dalam keadaan buta, bisu dan pekak; tempat kediaman mereka: Neraka
Jahannam; tiap-tiap kali malap julangan apinya, Kami tambahi mereka
dengan api yang menjulang-julang.
98. Balasan mereka yang sedemikian, ialah kerana mereka kufur ingkarkan
ayat-ayat Kami dan mereka berkata: Adakah sesudah Kami menjadi tulang
dan benda yang reput, adakah Kami akan dibangkitkan semula dalam
kejadian yang baru?
99. Tidakkah mereka mahu memikirkan dan meyakini bahawa Allah yang
menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan orang-orang yang
seperti mereka (dalam bentuk yang baru), padahal Dia telahpun
menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syak padanya?.Dalam pada
itu, orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kekufuran.
100. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kamu memiliki perbendaharaan
rahmat Tuhanku pada ketika itu tentulah kamu akan berlaku bakhil
kedekut kerana takut kehabisan; dan sememangnya manusia itu bertabiat
bakhil kedekut.
101. Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepada Nabi Musa sembilan
mukjizat yang jelas nyata (membuktikan kebenarannya); maka bertanyalah
(wahai Muhammad) kepada Bani Israil (tentang itu): Ketika Nabi Musa
datang kepada Firaun dan kaumnya (serta menunjukkan mukjizatnya), lalu
berkatalah Firaun kepadanya: Sesungguhnya aku fikir, engkau ini wahai
Musa, seorang yang terkena sihir
102. Nabi Musa menjawab: Sebenarnya engkau (hai Firaun) telah pun
mengetahui: Tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan
Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi, sebagai buktibukti
yang menerangkan kebenaran dan sebenarnya aku fikir, engkau hai
Firaun, akan binasa.
103. Maka Firaun pun berkira hendak mengusir mereka dari bumi (Mesir)
lalu Kami tenggelamkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya
seluruhnya.
104. Dan Kami katakan kepada Bani Israil, sesudah Firaun (dibinasakan):
Tinggallah kamu di negeri itu kemudian apabila datang tempoh hari
akhirat, Kami datangkan kamu (ke Padang Mahsyar) dengan bercampur-aduk.
105. Dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmat Kami turunkan
Al-Quran dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan dan
tiadalah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai pembawa
berita gembira (bagi orang-orang yang beriman) dan pembawa amaran
(kepada orang-orang yang ingkar).
211
106. Dan Al-Quran itu Kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacakannya
kepada manusia dengan lambat tenang dan Kami menurunkannya beransuransur.
107. Katakanlah (wahai Muhammad kepada orang-orang yang ingkar itu):
Samada kamu beriman kepada Al-Quran atau kamu tiada beriman, (tidaklah
menjadi hal); kerana sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum
itu apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka segera tunduk
sujud (dalam keadaan hiba dan khusyuk);
108. Serta mereka menegaskan (dalam sujudnya): Maha Suci Tuhan kami!
Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana.
109. Dan mereka segera tunduk sujud itu sambil menangis, sedang Al-
Quran menambahkan mereka khusyuk.
110. Katakanlah (wahai Muhammad): Serulah nama "Allah" atau nama "Ar-
Rahman", yang mana sahaja kamu serukan (dari kedua-dua nama itu adalah
baik belaka); kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta
mulia dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu,
juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara
yang sederhana antara itu.
111. Dan katakanlah: Segala puji tertentu bagi Allah yang tiada
mempunyai anak, dan tiada bagiNya sekutu dalam urusan kerajaanNya dan
tiada bagiNya penolong disebabkan sesuatu kelemahanNya dan hendaklah
engkau membesarkan serta memuliakanNya dengan bersungguh-sungguh!
SURE 18. Al-Kahfi
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Segala puji terentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya
(Muhammad), Kitab suci Al-Quran dan tidak menjadikan padanya sesuatu
yang bengkok (terpesong):
2. (Bahkan keadaannya) tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-
Quran untuk memberi amaran (kepada orang-orang yang ingkar) dengan azab
yang seberat-beratnya dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada
orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa
mereka akan beroleh balasan yang baik.
3. Mereka tinggal tetap dalam (balasan yang baik) itu selama-lamanya.
4. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang-orang yang
berkata: Allah mempunyai anak.
5. (Sebenarnya) mereka tiada mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya
dan tiada juga bagi datuk nenek mereka; besar sungguh perkataan syirik
yang keluar dari mulut mereka; mereka hanya mengatakan perkara yang
dusta.
6. Maka jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu
disebabkan menanggung dukacita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk
mereka, jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini.
7. Sesungguhnya Kami telah jadikan apa yang ada di muka bumi sebagai
perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji mereka, siapakah di
antaranya yang lebih baik amalnya.
8. Dan sesungguhnya Kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu (punahranah)
sebagai tanah yang tandus.
212
9. Adakah engkau menyangka (wahai Muhammad), bahawa kisah "Ashaabul
Kahfi" dan "Ar-Raqiim" itu sahaja yang menakjubkan di antara tandatanda
yang membuktikan kekuasaan Kami?
10. (Ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi
ke gua, lalu mereka berdoa: Wahai Tuhan kami! Kurniakanlah kami rahmat
dari sisiMu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami
untuk keselamatan agama kami.
11. Lalu Kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua itu,
bertahun-tahun, yang banyak bilangannya.
12. Kemudian Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), untuk Kami menguji
siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya,
tentang lamanya mereka hidup (dalam gua itu).
13. Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad) perihal mereka dengan
benar; sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada
Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayat petunjuk.
14. Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian),
semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata: Tuhan kami ialah
Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; kami tidak
sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain dari padanya; jika kami
menyembah yang lainnya bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu
yang jauh dari kebenaran.
15. (Mereka berkata pula sesama sendiri): Kaum kita itu, menyembah
beberapa tuhan yang lain dari Allah; sepatutnya mereka mengemukakan
keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang
mereka sembah itu? (Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian); Maka
tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap
Allah.
16. Dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan dari
apa yang mereka sembah yang lain dari Allah, maka pergilah kamu
berlindung di gua itu, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya
kepada kamu dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk (menjayakan)
urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna.
17. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan
dari gua mereka dan apabila ia terbenam, meninggalkan mereka ke arah
kiri, sedang mereka berada dalam satu lapangan gua itu.Yang demikian
ialah dari tanda-tanda (yang membuktikan kekuasaan) Allah.Sesiapa yang
diberi hidayat petunjuk oleh Allah, maka dialah yang berjaya mencapai
kebahagiaan dan sesiapa yang disesatkanNya maka engkau tidak sekalikali
akan beroleh sebarang penolong yang dapat menunjukkan (jalan yang
benar) kepadanya.
18. Dan engkau sangka mereka sedar, padahal mereka tidur dan Kami
balik-balikkan mereka dalam tidurnya ke sebelah kanan dan ke sebelah
kiri; sedang anjing mereka menghulurkan dua kaki depannya dekat pintu
gua; jika engkau melihat mereka, tentulah engkau akan berpaling
melarikan diri dari mereka dan tentulah engkau akan merasa sepenuhpenuh
gerun takut kepada mereka.
19. Dan demikianlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya
mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri.Salah seorang di antaranya
bertanya: Berapa lama kamu tidur? (sebahagian dari) mereka menjawab:
Kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari.(Sebahagian
lagi dari) mereka berkata: Tuhan kamu lebih menengetahui tentang
213
lamanya kamu tidur; sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa
wang perak kamu ini ke bandar; kemudian biarlah dia mencari dan memilih
mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal (yang dijual di
situ); kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit habuan
daripadanya; dan hendaklah dia berlemah-lembut dengan bersungguhsungguh
(semasa di bandar); dan janganlah dia melakukan sesuatu yang
menyebabkan sesiapapun menyedari akan hal kamu.
20. Sesungguhnya, kalaulah mereka mengetahui hal kamu, tentulah mereka
akan merejam dengan membunuh kamu atau mereka akan mengembalikan kamu
kepada agama mereka (secara paksa) dan jika berlaku demikian, kamu
tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya.
21. Dan demikianlah Kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai supaya
orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang
mati adalah benar, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syak
padanya; pendedahan itu berlaku semasa orang-orang itu berbantahan
sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati.Setelah itu
maka (sebahagian dari) mereka berkata: Dirikanlah sebuah bangunan di
sisi gua mereka, Allah jualah yang mengetahui akan hal ehwal
mereka.orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka (pihak raja) pula
berkata: Sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua
mereka.
22. (Sebahagian dari) mereka akan berkata: Bilangan Ashaabul Kahfi itu
tiga orang, yang keempatnya ialah anjing mereka dan setengahnya pula
berkata: Bilangan mereka lima orang, yang keenamnya ialah anjing mereka
secara meraba-raba dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui dan
setengahnya yang lain berkata: Bilangan mereka tujuh orang dan yang
kedelapannya ialah anjing mereka.Katakanlah (wahai Muhammad): Tuhanku
lebih mengetahui akan bilangan mereka, tiada yang mengetahui
bilangannya melainkan sedikit.Oleh itu, janganlah engkau berbahas
dengan sesiapapun mengenai mereka melainkan dengan bahasan (secara
sederhana) yang nyata (keterangannya di dalam Al-Quran) dan janganlah
engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seseorangpun dari
golongan (yang membincangkannya).
23. Dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu (yang hendak
dikerjakan): Bahawa aku akan lakukan yang demikian itu, kemudian nanti.
24. Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata): Insya Allah dan
ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika engkau lupa dan katakanlah:
Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan
lebih terang dari ini.
25. Dan mereka telah tinggal tidur dalam gua mereka: Tiga ratus tahun
dengan kiraan Ahli Kitab) dan sembilan lagi (dengan kiraan kamu).
26. Katakanlah (wahai Muhammad): Allah jua yang mengetahui tentang masa
mereka tidur; bagiNyalah tertentu ilmu pengetahuan segala rahsia langit
dan bumi; terang sungguh penglihatanNya (terhadap segala-galanya)!
Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi pengurus selain daripadaNya dan
Dia tidak menjadikan sesiapapun masuk campur dalam hukumNya.
27. Dan baca serta turutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab
Tuhanmu; tiada sesiapa yang dapat mengubah kalimah-kalimahNya dan
engkau tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selain
daripadaNya.
28. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang
yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang
214
mengharapkan keredaan Allah semata-mata dan janganlah engkau
memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan
kesenangan hidup di dunia dan janganlah engkau mematuhi orang yang Kami
ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami
di dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah-lakunya
pula adalah melampaui kebenaran.
29. Dan katakanlah (wahai Muhammad): Kebenaran itu ialah yang datang
dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman
dan sesiapa yang mahu kufur ingkar, biarlah dia mengingkarinya.Kerana
Kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api
Neraka, yang meliputi mereka laksana khemah; dan jika mereka meminta
pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang
seperti tembaga cair yang membakar muka; amatlah buruknya minuman itu
dan amatlah buruknya Neraka sebagai tempat bersenang-senang.
30. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh sudah tetap
Kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha
memperbaiki amalnya.
31. Mereka itu, disediakan baginya Syurga yang kekal, yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai; mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelanggelang
tangan emas dan memakai pakaian hijau dari sutera yang nipis dan
sutera tebal yang bersulam; mereka berehat di dalamnya dengan berbaring
di atas pelamin-pelamin (yang berhias).Demikian itulah balasan yang
sebaik-baiknya dan demikian itulah Syurga tempat berehat yang semolekmoleknya.
32. Dan berikanlah kepada mereka satu contoh: Dua orang lelaki, Kami
adakan bagi salah seorang di antaranya, dua buah kebun anggur dan Kami
kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, serta Kami jadikan
di antara keduanya, jenis-jenis tanaman yang lain.
33. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi
sedikitpun dari hasil itu dan kami juga mengalirkan di antara keduanya
sebatang sungai.
34. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta (yang lain); lalu
berkatalah dia kepada rakannya, semasa dia berbincang dengannya: Aku
lebih banyak harta daripadamu, dan lebih berpengaruh dengan pengikutpengikutku
yang ramai.
35. Dan dia pun masuk ke kebunnya (bersama-sama rakannya), sedang dia
berlaku zalim kepada dirinya sendiri (dengan sebab kufurnya), sambil
dia berkata: Aku tidak fikir, kebun ini akan binasa selama-lamanya.
36. Dan aku tidak fikir, hari kiamat akan berlaku dan kalaulah aku
dikembalikan kepada Tuhanku (sebagaimana kepercayaanmu), tentulah aku
akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.
37. berkatalah rakannya kepadanya, semasa dia berbincang dengannya:
Patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari
tanah, kemudian dari air benih, kemudian Dia membentukmu dengan
sempurna sebagai seorang lelaki?
38. Tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa
Dialah Allah, Tuhanku dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan
Tuhanku.
39. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkata: (Semuanya
ialah barang yang dikehendaki Allah)! (tiada daya dan upaya melainkan
215
dengan pertolongan Allah)? Kalau engkau memandang aku sangat kurang
tentang harta dan anak berbanding denganmu.
40. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik
daripada kebunmu, dan (aku bimbang) Dia akan menimpakannya dengan bala,
bencana dari langit, sehinggalah menjadilah kebunmu itu tanah yang
licin tandus.
41. Ataupun air kebun itu akan menjadi kering ditelan bumi, maka dengan
yang demikian, engkau tidak akan dapat mencarinya lagi.
42. Dan segala tanaman serta hartabendanya itupun dibinasakan, lalu
jadilah dia membalik-balikkan kedua tapak tangannya (kerana menyesal)
terhadap segala perbelanjaan yang telah dibelanjakannya pada kebunkebunnya,
sedang kebun-kebun itu runtuh junjung-junjung tanamannya;
sambil dia berkata: Alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan
sesuatupun dengan Tuhanku!
43. Dan dia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya,
selain dari Allah dan dia pula tidak dapat membela dirinya sendiri.
44. Pada saat yang sedemikian itu kekuasaan memberi pertolongan hanya
tertentu bagi Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya; Dialah sebaik-baik
pemberi pahala, dan sebaik-baik pemberi kesudahan yang berbahagia
(kepada hamba-hambaNya yang taat).
45. Dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan: Kehidupan dunia
ini samalah seperti air yang Kami turunkan dari langit, lalu bercampur
aduklah tanaman di bumi antara satu sama lain (dan kembang suburlah ia)
disebabkan air itu; kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin
dan (ingatlah) adalah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
46. Harta benda dan anak pinak itu, ialah perhiasan hidup di dunia dan
amal-amal soleh yang kekal faedahnya itu lebih baik pada sisi Tuhanmu
sebagai pahala balasan, dan lebih baik sebagai asas yang memberi
harapan.
47. Dan (ingatkanlah) hari Kami bongkar dan terbangkan gunung-ganang
dan engkau akan melihat (seluruh) muka bumi terdedah nyata dan Kami
himpunkan mereka (di padang Mahsyar) sehingga Kami tidak akan
tinggalkan seorangpun dari mereka.
48. Dan mereka tetap akan dibawa mengadap Tuhanmu dengan berbaris
teratur, (sambil dikatakan kepada mereka): Kamu sekarang telah datang
kepada Kami (berseorangan) sebagaimana Kami telah jadikan kamu pada
mulanya; bahkan kamu dahulu menyangka, bahawa kami tidak akan
menjadikan bagi kamu masa yang tertentu (untuk melaksanakan apa yang
Kami telah janjikan).
49. Dan Kitab-kitab Amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan
melihat orang-orang yang berdosa itu, merasa takut akan apa yang
tersurat di dalamnya dan mereka akan berkata: Aduhai celakanya kami,
mengapa kitab ini demikian keadaannya? Ia tidak meninggalkan yang kecil
atau yang besar, melainkan semua dihitungnya dan mereka dapati segala
yang mereka kerjakan itu sedia (tertulis di dalamnya) dan (ingatlah)
Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seseorangpun.
50. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat:
Sujudlah kamu kepada Adam; lalu mereka sujud melainkan iblis; dia
adalah berasal dari golongan jin, lalu dia menderhaka terhadap perintah
Tuhannya.Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan
keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain
216
daripadaku? Sedang mereka itu ialah musuh bagi kamu.Amatlah buruknya
bagi orang-orang yang zalim: Pengganti yang mereka pilih itu.
51. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantuKu menciptakan
langit dan bumi, dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk
menciptakan setengahnya yang lain dan tidak sepatutnya Aku mengambil
makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu.
52. Dan (ingatkanlah) masa Allah berfirman: Panggilah sekutu-sekutuKu
yang kamu katakan itu (untuk menolong kamu); lalu mereka memanggilnya,
tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan
mereka dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang
membinasakan.
53. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat Neraka, maka
yakinlah mereka, bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak
akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripadanya.
54. Dan demi sesungguhnya Kami telah huraikan dengan berbagai-bagai
cara di dalam Al-Quran ini untuk umat manusia, dari segala jenis contoh
bandingan dan sememangnya manusia itu, sejenis makhluk yang banyak
sekali bantahannya.
55. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman, ketika datang
petunjuk Al-Quran kepada mereka dan daripada memohon ampun kepada Tuhan
mereka, melainkan (kerana kedegilan mereka dan kerana mereka) menunggu
didatangi azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dahulu
atau di datangi azab yang dilihat dan dihadapi.
56. Dan tidak Kami mengutus Rasul-rasul, melainkan sebagai pemberi
berita gembira dan pemberi amaran dan orang-orang yang kafir membantah
dengan alasan yang salah untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan
itu dan mereka jadikan ayat-ayatku, dan amaran yang diberikan kepada
mereka sebagai ejek-ejekan.
57. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat
dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan lupa akan
apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya; sesungguhnya (disebabkan
bawaan mereka yang buruk itu) Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas
hati mereka, menghalang mereka daripada memahaminya dan (Kami jadikan)
pada telinga mereka penyumbat (yang menyebabkan mereka pekak) dan jika
engkau menyeru mereka kepada petunjuk, maka dengan keadaan yang
demikian, mereka tidak sekali-kali akan beroleh hidayat petunjuk
selama-lamanya.
58. Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi melimpah-limpah rahmatnya.Jika Dia
mahu menyeksa mereka (di dunia) disebabkan apa yang mereka telah
usahakan, tentulah Dia akan menyegerakan azab itu menimpa mereka;
(tetapi Dia tidak berbuat demikian) bahkan ditentukan bagi mereka satu
masa yang mereka tidak sekali-kali akan dapat sebarang tempat
perlindungan, yang ialah daripadanya.
59. Dan penduduk negeri-negeri (yang derhaka) itu Kami telah binasakan
ketika mereka melakukan kezaliman dan Kami telah tetapkan satu masa
yang tertentu bagi kebinasaan mereka.
60. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada
temannya: Aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di
tempat pertemuan dua laut itu atau aku berjalan terus bertahun-tahun.
217
61. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu,
lupalah mereka akan hal ikan mereka, lalu ikan itu menggelungsur
menempuh jalannya di laut, yang merupakan lorong di bawah tanah.
62. Setelah mereka melampaui (tempat itu), berkatalah Nabi Musa kepada
temannya: Bawalah makan tengah hari kita sebenarnya kita telah
mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini.
63. Temannya berkata: Tahukah apa yang telah terjadi ketika kita
berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu dan
tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu
melainkan Syaitan dan ikan itu telah menggelungsur menempuh jalannya di
laut, dengan cara yang menakjubkan.
64. Nabi Musa berkata: Itulah yang kita kehendaki; merekapun balik
semula ke situ, dengan menurut jejak mereka.
65. Lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba Kami yang telah kami
kurniakan kepadanya rahmat dari Kami dan Kami telah mengajarnya sejenis
ilmu; dari sisi Kami.
66. Nabi Musa berkata kepadanya: Bolehkah aku mengikutmu, dengan syarat
engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu,
ilmu yang menjadi petunjuk bagiku?
67. Dia menjawab: Sesungguhnya engkau (wahai Musa), tidak sekali-kali
akan dapat bersabar bersamaku.
68. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak
mengetahuinya secara meliputi?
69. Nabi Musa berkata: Engkau akan dapati aku, Insya Allah: Orang yang
sabar; dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu.
70. Dia menjawab: Sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau
bertanya kepadaku akan sesuatupun sehingga aku ceritakan halnya
kepadamu.
71. Lalu berjalanlah keduanya sehingga apabila mereka naik ke sebuah
perahu, ia membocorkannya.Nabi Musa berkata: Patutkah engkau
membocorkannya sedang akibat perbuatan itu menenggelamkan penumpangpenumpangnya?
Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perkara yang
besar.
72. Dia menjawab: Bukankah aku telah katakan, bahawa engkau tidak
sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?
73. Nabi Musa berkata: Janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku
lupa (akan syaratmu) dan janganlah engkau memberati daku dengan
sebarang kesukaran dalam urusanku (menuntut ilmu).
74. Kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka bertemu
dengan seorang pemuda lalu dia membunuhnya.Nabi Musa berkata Patutkah
engkau membunuh satu jiwa yang bersih, yang tidak berdosa membunuh
orang? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar!
75. Dia menjawab: Bukankah, aku telah katakan kepadamu, bahawa engkau
tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku?
76. Nabi Musa berkata: Jika aku bertanya kepadamu tentang sebarang
perkara sesudah ini, maka janganlah engkau jadikan daku sahabatmu lagi;
sesungguhnya engkau telah cukup mendapat alasan-alasan berbuat demikian
disebabkan pertanyaan-pertanyaan dan bantahanku.
218
77. Kemudian keduanya berjalan lagi, sehingga apabila mereka sampai
kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang
di situ, lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka.Kemudian mereka
dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu dia
membinanya.Nabi Musa berkata: Jika engkau mahu, tentulah engkau berhak
mengambil upah mengenainya!
78. Dia menjawab: Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu, aku akan
terangkan kepadamu maksud (kejadian-kejadian yang dimusykilkan) yang
engkau tidak dapat bersabar mengenainya.
79. Adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang
bekerja di laut; oleh itu, aku bocorkan dengan tujuan hendak
mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang
merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat.
80. Adapun pemuda itu, kedua ibu bapanya adalah orang-orang yang
beriman, maka kami bimbang bahawa dia akan mendesak mereka melakukan
perbuatan yang zalim dan kufur.
81. Oleh itu, kami ingin dan berharap, supaya Tuhan mereka gantikan
bagi mereka anak yang lebih baik daripadanya tentang kebersihan jiwa
dan lebih mesra kasih sayangnya.
82. Adapun tembok itu pula, adalah ia dipunyai oleh dua orang anak
yatim di bandar itu dan di bawahnya ada harta terpendam kepuyaan mereka
dan bapa mereka pula adalah orang yang soleh.Maka Tuhanmu menghendaki
supaya mereka cukup umur dan dapat mengeluarkan harta mereka yang
terpendam itu, sebagai satu rahmat dari Tuhanmu (kepada mereka) dan
(ingatlah) aku tidak melakukannya menurut fikiranku sendiri.Demikianlah
penjelasan tentang maksud dan tujuan perkara-perkara yang engkau tidak
dapat bersabar mengenainya.
83. Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai
Zulkarnain.Katakanlah: Aku akan bacakan kepada kamu (wahyu dari Allah
yang menerangkan) sedikit tentang perihalnya.
84. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah
di bumi dan Kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu
yang diperlukannya.
85. Lalu dia menurut jalan (yang menyampaikan maksudnya).
86. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, dia
mendapatinya terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur dan dia
dapati di sisinya satu kaum (yang kufur ingkar).Kami berfirman (dengan
mengilhamkan kepadanya): Wahai Zulkarnain! Pilihlah samada engkau
hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap
mereka.
87. Dia berkata: Adapun orang yang melakukan kezaliman (kufur derhaka),
maka kami akan menyeksanya; kemudian dia akan dikembalikan kepada
Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya.
88. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan
yang sebaik-baiknya; dan kami akan perintahkan kepadanya perintahperintah
kami yang tidak memberati.
89. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain.
90. Sehingga apabila dia sampai di daerah matahari terbit, dia
mendapatinya terbit kepada suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi
mereka sebarang perlindungan daripadanya.
219
91. Demikianlah halnya dan sesungguhnya Kami mengetahui secara meliputi
akan segala yang ada padanya.
92. kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain.
93. Sehingga apabila dia sampai di antara dua gunung, dia dapati di
sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami
perkataan.
94. Mereka berkata: Wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Yakjuj dan
Makjuj sentiasa melakukan kerosakan di bumi; oleh itu, setujukah
kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu (dari hasil
pendapatan kami) dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara
kami dengan mereka?
95. Dia menjawab: (Kekuasaan dan kekayaan) yang Tuhanku jadikan daku
menguasainya, lebih baik (dari bayaran kamu); oleh itu bantulah daku
dengan tenaga (kamu beramai-ramai) aku akan bina antara kamu dengan
mereka sebuah tembok penutup yang kukuh.
96. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi; sehingga apabila ia terkumpul
separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, dia pun
perintahkan mereka membakarnya dengan berkata: Tiuplah dengan alat-alat
kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api,
berkatalah dia: Bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya.
97. Maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu dan mereka juga tidak
dapat menebuknya.
98. (Setelah itu) berkatalah Zulkarnain: Ini ialah suatu rahmat dari
Tuhanku; dalam pada itu, apabila sampai janji Tuhanku, Dia akan
menjadikan tembok itu hancur lebur dan adalah janji Tuhanku itu benar.
99. Dan Kami biarkan mereka pada hari itu (keluar beramai-ramai)
bercampur-baur antara satu dengan yang lain dan (kemudiannya) akan
ditiup sangkakala, lalu Kami himpunkan makhluk-makhluk seluruhnya di
Padang Mahsyar.
100. Dan Kami perlihatkan Neraka Jahannam, pada hari itu kepada orangorang
kafir, dengan pendedahan yang jelas nyata;
101. (Iaitu) orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat
tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiKu dan mereka pula tidak
dapat mendengar sama sekali.
102. Maka adakah orang-orang kafir menyangka bahawa mereka mengambil
hamba-hambaKu sebagai makhluk-makhluk yang disembah, selain daripadaKu,
dapat menolong mereka? Sesungguhnya Kami telah sediakan Neraka Jahannam
bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat tetamu.
103. Katakanlah (wahai Muhammad): Mahukah Kami khabarkan kepada kamu
akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya?
104. (Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam
kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa
betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan.
105. Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan
mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal
mereka; maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk
menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak.
220
106. (Mereka yang bersifat) demikian, balasannya Neraka Jahannam,
disebabkan mereka kufur ingkar dan mereka pula menjadikan ayat-ayatKu
dan Rasul-rasulKu sebagai ejek-ejekan.
107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh,
disediakan bagi mereka Syurga-syurga Firdaus, sebagai tempat tetamu
(yang serba mewah).
108. Mereka kekal di dalamnya, (dan) tidak ingin berpindah daripadanya.
109. Katakanlah (wahai Muhammad): Kalaulah semua jenis lautan menjadi
tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis
kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun Kami
tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya, sebagai bantuan.
110. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah seorang
manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah
Tuhan Yang Satu; Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan
pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh
dan janganlah dia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada
Tuhannya.
SURE 19. Maryam
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Kaaf, Haa, Yaa, Ain, Saad
2. (Ini ialah) perihal limpahan rahmat Tuhanmu (wahai Muhammad), kepada
hambaNya Zakaria.
3. (Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Zakaria berdoa kepada tuhannya
dengan doa permohonan secara perlahan.
4. Dia merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah
lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku dan
aku wahai Tuhanku tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku
kepadaMu.
5. Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku
menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku dan isteriku pula
adalah seorang yang mandul; oleh itu, kurniakanlah daku dari sisiMu
seorang anak lelaki.
6. Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaakub dan
jadikanlah dia wahai Tuhanku seorang yang diredhai serta disukai.
7. (Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya):Wahai Zakaria!
Sesungguhnya Kami memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan
mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah
jadikan sebelum itu, seorangpun yang senama dengannya.
8. Nabi Zakaria bertanya: Wahai Tuhanku! Bagaimanakah caranya aku akan
beroleh seorang anak, sedang isteriku adalah seorang yang mandul dan
aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya?
9. Penyeru itu menjawab: Demikian keadaannya janganlah dihairankan;
Tuhanmu berfirman; Hal itu mudah bagiKu kerana sesungguhnya Aku telah
menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang
apapun.
221
10. Nabi Zakaria merayu lagi: Wahai Tuhanku! Jadikanlah satu tanda
bagiku (yang menunjukkan isteriku mengandung), Allah Taala berfirman:
Tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang
ramai selama tiga malam, sedang engkau dalam keadaan sihat.
11. Maka dia pun keluar mendapatkan kaumnya dari Mihrab (tempat
sembahyangnya), lalu dia memberi isyarat kepada mereka: Hendaklah kamu
bertasbih (mengerjakan ibadat kepada Allah) pagi dan petang.
12. Wahai Yahya, terimalah Kitab itu (serta amalkanlah) dengan
bersungguh-sungguh! Dan Kami berikan kepadanya Hikmat kebijaksanaan
semasa dia masih kanak-kanak.
13. dan (Kami mengurniakannya) rahmat dari sisi Kami, serta kelebihan
yang kembang manfaatnya dan dia seorang yang bertakwa.
14. Dan dia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya dan dia pula
tidak sombong angkuh atau derhaka.
15. Dan (Kami limpahkan) kepadanya selamat sejahtera pada hari dia
diperanakkan dan pada hari dia mati, serta pada hari dia dibangkitkan
hidup semula (pada hari kiamat).
16. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab Al-Quran ini perihal
Mariam, ketika dia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat
sebelah timur.
17. Kemudian Mariam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari
mereka maka Kami hantarkan kepadanya: Roh dari kami lalu dia menyamar
diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya.
18. Mariam berkata: Sesungguhnya aku berlindung kepada (Allah) Ar-
Rahman daripada (gangguan) mu kalaulah engkau seorang yang bertakwa.
19. Dia berkata: Sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu, untuk menyebabkanmu
dikurniakan seorang anak yang suci.
20. Mariam bertanya (dengan cemas): Bagaimanakah aku akan beroleh
seorang anak lelaki, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang
lelaki pun dan aku pula bukan perempuan jahat?
21. Dia menjawab: Demikianlah keadaannya tak usahlah dihairankan;
Tuhanmu berfirman: Hal itu mudah bagiKu dan Kami hendak menjadikan
pemberian anak itu sebagai satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Kami)
untuk umat manusia dan sebagai satu rahmat dari Kami dan hal itu adalah
satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya.
22. Maka Mariam hamilah mengandungnya, lalu dia memencilkan diri dengan
kandungannya itu ke sebuah tempat yang jauh.
23. (Ketika dia hendak bersalin) maka sakit beranak itu memaksanya
(pergi bersandar) ke pangkal sebatang pohon tamar (kurma); dia berkata
alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu
yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang!
24. Lalu dia diseru dari sebelah bawahnya: Janganlah engkau berdukacita
(wahai Mariam), sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu
sebatang anak sungai.
25. Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu, supaya gugur
kepadamu buah tamar yang masak.
26. Maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang
merunsingkan.Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka
222
katakanlah: Sesungguhnya aku bernazar diam membisu kerana (Allah) Ar-
Rahman; (setelah aku menyatakan yang demikian) maka aku tidak akan
berkata-kata kepada sesiapapun dari kalangan manusia pada hari ini.
27. Kemudian baliklah dia kepada kaumnya dengan mendokong anaknya
mereka pun menempelaknya dengan berkata: Wahai Mariam! Sesungguhnya
engkau telah melakukan suatu perkara yang besar salahnya!
28. Wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukanlah seorang yang buruk
akhlaknya, dan ibumu pula bukanlah seorang perempuan jahat!
29. Maka Mariam segera menunjuk kepada anaknya.Mereka berkata (dengan
hairannya): Bagaimana kami boleh berkata-kata dengan seorang yang masih
kanak-kanak dalam buaian?
30. Dia menjawab: Sesungguhnya aku ini hamba Allah; Dia telah
memberikan kepadaku Kitab (Injil) dan Dia telah menjadikan daku seorang
Nabi.
31. Dan Dia menjadikan daku seorang yang berkat di mana sahaja aku
berada dan diperintahkan daku mengerjakan sembahyang dan memberi zakat
selagi aku hidup.
32. Serta (diperintahkan daku) taat dan berbuat baik kepada ibuku dan
Dia tidak menjadikan daku seorang yang sombong takbur atau derhaka.
33. Dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku
pada hari aku diperanakkan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku
dibangkitkan hidup semula (pada hari kiamat).
34. Yang demikian sifat-sifatnya itulah Isa Ibni Mariam.Keterangan yang
tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya, yang mereka ragu-ragu
dan berselisihan padanya.
35. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak.Maha Sucilah Ia.Apabila
menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Dia berfirman
kepadanya: Jadilah engkau, lalu menjadilah ia.
36. Dan sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu maka sembahlah
kamu akan Dia inilah jalan yang betul (lurus).
37. Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama
sendiri.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir (yang berselisihan)
itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.
38. Sungguh jelas pendengaran dan penglihatan mereka yang kafir itu
semasa mereka datang mengadap Kami pada hari akhirat.Tetapi orang-orang
yang zalim (dengan perbuatan kufur dan maksiat) pada masa di dunia ini,
berada dalam kesesatan yang nyata
39. Dan berilah amaran (wahai Muhammad) kepada umat manusia seluruhnya
tentang hari penyesalan iaitu hari diselesaikan perbicaraan perkara
masing-masing pada masa mereka (yang ingkar) di dunia ini berada dalam
kelalaian serta mereka pula tidak mahu beriman.
40. Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada
di atasnya; dan kepada Kamilah mereka akan dikembalikan.
41. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini
perihal Nabi Ibrahim; sesungguhnya adalah dia seorang yang amat benar,
lagi menjadi Nabi.
223
42. Ketika dia berkata kepada bapanya: Wahai ayahku, mengapa ayah
menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak
dapat menolongmu sedikitpun?.
43. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu
pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku;
aku akan memimpinmu ke jalan yang betul.
44. Wahai ayahku, janganlah ayah menyembah Syaitan, sesungguhnya
Syaitan itu adalah menderhaka kepada Allah yang melimpah-limpah
rahmatNya.
45. Wahai ayahku, sesungguhnya aku bimbang bahawa ayah akan kena azab
dari (Allah) Ar-Rahman disebabkan ayah menyembah yang lainnya; maka
dengan sebab itu akan menjadilah ayah rakan bagi Syaitan di dalam
Neraka.
46. (Bapanya) menjawab: Patutkah engkau bencikan tuhan-tuhanku, wahai
Ibrahim? Demi sesungguhnya jika engkau tidak berhenti daripada menyeru
dan menasihati daku sudah tentu aku akan melontarmu dengan batu dan
(ingatlah lebih baik) engkau tinggalkan daku sepanjang masa.
47. Nabi Ibrahim berkata: Selamat tinggallah ayah; aku akan memohon
kepada Tuhanku mengampuni dosamu; sesungguhnya Dia sentiasa melimpahkan
kemurahan ihsanNya kepadaku.
48. Dan aku akan membawa diri meninggalkan kamu semua serta apa yang
kamu sembah yang lain dari Allah dan aku akan beribadat kepada Tuhanku
dengan ikhlas; mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu
tidak menjadi hampa (dan derhaka seperti kamu).
49. Maka apabila dia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka
sembah yang lain dari Allah kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya)
dan Yaakub (cucunya) dan kedua-duanya Kami jadikan berpangkat Nabi.
49. Maka apabila dia berhijrah meninggalkan mereka dan apa yang mereka
sembah yang lain dari Allah kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya)
dan Yaakub (cucunya) dan kedua-duanya Kami jadikan berpangkat Nabi.
50. Dan Kami kurniakan kepada mereka dari rahmat Kami dan Kami jadikan
bagi mereka sebutan dan pujian yang tinggi dalam kalangan umat manusia.
51. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini
perihal Nabi Musa; sesungguhnya dia adalah orang pilihan dan adalah dia
seorang Rasul, lagi Nabi.
52. Dan Kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina
dan Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan Kami.
53. Dan Kami kurniakan kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya: Harun,
yang juga berpangkat Nabi.
54. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini
perihal Nabi Ismail; sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan
adalah dia seorang Rasul, lagi berpangkat Nabi.
55. Dan adalah dia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan
memberi zakat, dan dia pula adalah seorang yang diredai di sisi
Tuhannya!
56. Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (Al-Quran) ini
perihal Nabi Idris; sesungguhnya adalah dia amat benar (tutur katanya
dan imannya), serta dia seorang Nabi.
224
57. Dan Kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya.
58. Mereka itulah sebahagian dari Nabi-nabi yang telah dikurniakan
Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi
Adam dan dari keturunan orang-orang yang Kami bawa (dalam bahtera)
bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan (dari
keturunan) Israil- dan mereka itu adalah dari orang-orang yang Kami
beri hidayat petunjuk dan Kami pilih.Apabila dibacakan kepada mereka
ayat-ayat (Allah) Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis.
59. Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan
sembahyang serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat); maka
mereka akan menghadapi azab (dalam Neraka),
60. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh,
maka mereka itu akan masuk Syurga dan mereka pula tidak dikurangkan
pahala sedikitpun, -
61. (Iaitu) Syurga "Adn" yang telah dijanjikan oleh (Allah) Ar-Rahman
kepada hamba-hambaNya disebabkan kepercayaan mereka akan perkaraperkara
yang ghaib; sesungguhnya Tuhan itu, janjiNya tetap berlaku.
62. Mereka tidak akan mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia
tetapi mereka sentiasa mendengar perkataan yang baik-baik dan makan
minum untuk mereka disediakan di dalamnya, pagi dan petang (sepanjang
masa).
63. Itulah taman Syurga yang Kami akan berikan sebagai warisan pusaka
kepada orang-orang.yang bertakwa dari hamba-hamba Kami.
64. Dan (berkatalah malaikat): Kami tidak turun dari semasa ke semasa
melainkan dengan perintah Tuhanmu (wahai Muhammad); Dialah jua yang
menguasai serta mentadbirkan apa yang di hadapan kita dan apa yang di
belakang kita serta apa yang di antara itu dan tiadalah Tuhanmu itu
lupa;
65. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala
yang ada di antara keduanya; oleh itu, sembahlah engkau akan Dia dan
bersabarlah dengan tekun tetap dalam beribadat kepadaNya; adakah engkau
mengetahui sesiapapun yang senama dan sebanding denganNya?
66. Dan manusia (yang kafir) berkata: Apa! Apabila aku mati, adakah aku
akan dibangkitkan hidup semula?
67. Patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa
Kami telah menciptakan ia dahulu sedang ia pada masa itu belum ada
sebarang apapun?
68. Oleh itu, demi Tuhanmu (wahai Muhammad)! Sesungguhnya Kami akan
himpunkan mereka yang kafir itu berserta syaitan-syaitan di Padang
Mahsyar, kemudian Kami akan bawa mereka duduk berlutut di keliling
Neraka Jahannam.
69. Sesudah itu, sesungguhnya kami akan cabut dari tiap-tiap golongan,
mana-mana orang yang sangat derhaka kepada (Allah) Ar-Rahman, di antara
mereka.
70. Kemudian, sesungguhnya Kami lebih mengetahui akan orang-orang yang
lebih patut diseksa dan dibakar dengan api Neraka itu.
71. Dan tiada seorangpun di antara kamu melainkan akan sampai
kepadanya; (yang demikian) adalah satu perkara yang mesti (berlaku)
yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu.
225
72. Kemudian Kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami
akan biarkan orang-orang yang zalim (dengan kekufurannya dan
maksiatnya) tinggal berlutut di dalam Neraka itu.
73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas
nyata, berkatalah orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang
beriman: Puak yang manakah (dari kami dan kamu) yang lebih baik tempat
tinggalnya dan lebih elok majlis perhimpunannya?
74. Dan berapa banyak kaum-kaum (yang ingkar) sebelum mereka, kami
telah binasakan, sedang mereka lebih elok alat-alat kesenangannya dan
lebih elok keadaannya pada pandangan mata.
75. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesiapa yang berada di dalam
kesesatan, maka biarlah (Allah) Ar-Rahman melanjutkan baginya satu
tempoh yang tertentu, hingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan
kepada mereka samada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat, maka
(pada saat itu) mereka akan mengetahui siapakah orangnya yang lebih
buruk kedudukannya dan lebih lemah penyokong-penyokongnya.
76. Dan Allah akan menambahi hidayat petunjuk bagi orang-orang yang
menurut jalan petunjuk dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedahfaedahnya
itu, lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih
baik kesudahannya.
77. Maka tidakkah engkau merasa hairan memikirkan (wahai Muhammad),
akan orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami serta dia
berkata: Demi sesungguhnya aku akan diberikan harta kekayaan dan anakpinak
pada hari akhirat?
78. Adakah dia telah mengetahui akan perkara yang ghaib atau adakah dia
telah membuat perjanjian dengan (Allah) Ar-Rahman mengenainya?
79. Tidak sekali-kali! Kami akan menulis apa yang dikatakannya dan Kami
akan tambahi baginya dari azab seksa, berganda-ganda.
80. Dan Kami akan warisi (harta benda dan anak-pinak) yang dikatakannya
itu dan dia akan datang kepada kami dengan seorang diri.
81. Dan mereka yang kafir menyembah benda-benda yang lain dari Allah
sebagai tuhan-tuhan, supaya benda-benda yang mereka sembah itu menjadi
penolong-penolong yang memberi kemuliaan dan pengaruh kepada mereka.
82. Tidak sekali-kali! Bahkan benda-benda yang mereka pertuhankan itu
mengingkari perbuatan mereka menyembahnya dan akan menjadi musuh yang
membawa kehinaan kepada mereka.
83. Tidakkah engkau mengetahui (Wahai Muhammad) bahawa Kami telah
menghantarkan Syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir, untuk
menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan
bersungguh-sungguh?
84. Oleh itu, janganlah engkau segera marah terhadap mereka yang ingkar
itu, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja
bilangannya untuk mereka.
85. (Ingatlah) hari Kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk
mengadap (Allah) Ar-Rahman, dengan berpasuk-pasukan.
86. Dan Kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke Neraka
Jahannam, dalam keadaan dahaga.
226
87. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat, kecuali orang
yang telah mengikat perjanjian (dengan iman dan amal yang soleh) di
sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatNya!.
88. Dan mereka yang kafir berkata: (Allah) Ar-Rahman, mempunyai anak.
89. Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar
salahnya!
90. Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan (anggapan mereka) yang
demikian dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah, serta gunung-ganang pun
nyaris-nyaris runtuh ranap, -
91. Kerana mereka mendakwa mengatakan: (Allah) Ar-Rahman mempunyai
anak.
92. Padahal tiadalah layak bagi (Allah) Ar-Rahman, bahawa Dia mempunyai
anak.
93. Tidak ada sesiapapun di langit dan di bumi melainkan dia akan
datang kepada (Allah) Ar-Rahman, sebagai hamba.
94. Demi sesungguhnya! Allah telah mengira mereka (dengan
pengetahuanNya) serta menghitung mereka satu persatu.
95. Dan mereka masing-masing akan datang mengadapNya pada hari kiamat
dengan seorang diri.
96. .Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah
yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati
orang ramai perasaan kasih sayang.
97. Maka sesungguhnya Kami memudahkan turunnya Al-Quran ini dengan
bahasamu (wahai Muhammad), ialah supaya engkau memberi khabar gembira
dengannya kepada orang-orang yang bertakwa dan supaya engkau memberi
amaran dengannya kepada kaum yang degil dalam kekufurannya.
98. Dan amatlah banyaknya kaum-kaum kafir yang Kami telah binasakan
sebelum mereka; engkau tidak menyedari ataupun mendengar suara yang
sayup bagi seseorangpun dari orang-orang yang telah dibinasakan itu.
SURE 20. Taha
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Taa Haa.
2. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu (wahai Muhammad) supaya
engkau menanggung kesusahan.
3. Hanya untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut melanggar
perintah Allah
4. (Al-Quran) diturunkan dari (Tuhan) yang menciptakan bumi dan langit
yang tinggi.
5. Iaitu (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas Arasy.
6. Dialah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di
bumi serta yang ada di antara keduanya dan juga yang ada di bawah tanah
basah di perut bumi.
227
7. Dan jika engkau menyaringkan suara dengan doa permohonanmu, (maka
yang demikian tidaklah perlu), kerana sesungguhnya Allah mengetahui
segala rahsia dan segala yang tersembunyi.
8. Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, bagiNyalah
segala nama yang baik.
9. Dan sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal Nabi Musa?
10. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada isterinya:
Berhentilah! Sesungguhnya aku ada melihat api semoga aku dapat membawa
kepada kamu satu cucuhan daripadanya atau aku dapat di tempat api itu:
Penunjuk jalan.
11. Maka apabila dia sampai ke tempat api itu (kedengaran) dia diseru:
Wahai Musa! -
12. Sesungguhnya Aku Tuhanmu! Maka bukalah kasutmu, kerana engkau
sekarang berada di Wadi Tuwa yang suci.
13. Dan Aku telah memilihmu menjadi Rasul maka dengarlah apa yang akan
diwahyukan kepadamu.
14. Sesungguhnya Akulah Allah; tiada Tuhan melainkan Aku; oleh itu,
sembahlah akan Daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati Daku.
15. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, yang Aku sengaja
sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas akan apa yang
dia usahakan.
16. Maka janganlah engkau dihalangi daripada mempercayainya oleh orang
yang tidak beriman kepadanya serta dia menurut hawa nafsunya; kerana
dengan itu engkau akan binasa.
17. Dan apa (bendanya) yang di tangan kananmu itu wahai Musa?
18. Nabi Musa menjawab: Ini ialah tongkatku; aku bertekan atasnya
semasa berjalan, dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur
kepada kambing-kambingku dan ada lagi lain-lain keperluanku pada
tongkat itu.
19. Allah Taala berfirman: Campakkanlah tongkatmu itu wahai Musa!
20. Lalu dia mencampakkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi
seekor ular yang bergerak menjalar.
21. Allah berfirman: Tangkaplah akan dia dan janganlah engkau takut,
Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal.
22. Dan kepitlah tanganmu di celah lambungmu; nescaya keluarlah ia
putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat; sebagai satu mukjizat yang
lain.
23. (Berlakunya yang demikian itu) kerana Kami hendak memperlihatkan
kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang besar.
24. Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
25. Nabi Musa berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, lapangkanlah
bagiku, dadaku;
26. Dan mudahkanlah bagiku, tugasku;
27. Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku,
28. Supaya mereka faham perkataanku;
228
29. Dan jadikanlah bagiku, seorang penyokong dari keluargaku.
30. Iaitu Harun saudaraku;
31. Kuatkanlah dengan sokongannya, pendirianku,
32. Dan jadikanlah dia turut campur bertanggungjawab dalam urusanku,
33. Supaya kami sentiasa beribadat dan memujiMu,
34. Dan (supaya) kami sentiasa menyebut dan mengingatiMu;
35. Sesungguhnya Engkau adalah sedia melihat dan mengetahui hal ehwal
kami.
36. Allah berfirman: Sesungguhnya telah diberikan kepadamu apa yang
engkau pohonkan itu, wahai Musa!
37. Dan demi sesungguhnya! Kami telahpun mengurniakan kepadamu berbagai
nikmat pada satu masa yang lain sebelum ini.
38. Ketika Kami ilhamkan kepada ibumu, dengan memberitahu kepadanya:
39. Letakkanlah anakmu di dalam peti, kemudian lepaskanlah peti itu ke
laut, maka biarlah laut itu membawanya terdampar ke pantai, supaya
dipungut oleh musuhKu dan musuhnya dan Aku telah tanamkan dari
kemurahanKu perasaan kasih sayang orang terhadapmu dan supaya engkau
dibela dan dipelihara dengan pengawasanKu.
40. Ketika saudara perempuanmu pergi mencarimu lalu berkata kepada
orang-orang yang memungutmu: Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada orang
yang boleh memeliharanya? Maka dengan jalan itu Kami mengembalikanmu
kepada ibumu supaya tenang hatinya dan supaya dia tidak berdukacita
kerana bercerai denganmu dan semasa engkau membunuh seorang lelaki,
lalu Kami selamatkan engkau dari kesusahan pembunuhan itu dan Kami
telah melepaskan engkau berkali-kali dari berbagai-bagai cubaan;
kemudian engkau tinggal dengan selamat beberapa tahun dalam kalangan
penduduk negeri Madyan; setelah itu engkau sekarang datang dari sana
pada masa yang telah ditentukan, wahai Musa!
41. Dan Aku telah memilihmu untuk menjadi RasulKu.
42. Pergilah, engkau dan saudaramu, membawa mukjizat-mukjizat
pengurniaanKu dan janganlah kamu berdua lemah dan cuai dalam menyebut
serta mengingati Daku.
43. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah
melampaui batas dalam kekufurannya.
44. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang
lemah-lembut, semoga dia beringat atau takut.
45. Mereka berdua berkata: Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya kami takut
bahawa ia akan segera menyeksa kami atau dia akan melampau batas.
46. Allah berfirman: Janganlah kamu takut, sesungguhnya Aku ada
bersama-sama kamu; Aku mendengar dan melihat segala-galanya.
47. Oleh itu, pergilah kamu berdua kepadanya, kemudian katakanlah:
Bahawa sesungguhnya kami ini Rasul-rasul dari Tuhanmu, maka bebaskanlah
kaum Bani lsrail mengikut kami dan janganlah engkau menyeksakan
mereka.Sesungguhnya kami telah datang kepadamu membawa satu tanda
(mukjizat) dari Tuhanmu! Dan selamat sejahtera, itu adalah untuk orangorang
yang menurut petunjuk agama Allah.
229
48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa azab seksa di
dunia dan di akhirat ditimpakan kepada orang yang mendustakan ayat-ayat
Allah dan berpaling daripadanya.
49. (Setelah mereka menyampaikan perintah Allah itu), Firaun berkata:
Jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, hai Musa?
50. Nabi Musa menjawab: Tuhan kami ialah yang telah memberikan kepada
tiap-tiap sesuatu: Kejadian semulajadinya yang sesuai dengannya,
kemudian Dia memberi petunjuk kepadanya akan cara menggunakannya.
51. Firaun bertanya lagi: Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaumkaum
yang telah lalu?
52. Nabi Musa menjawab: Pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku,
tertulis di dalam sebuah Kitab; Tuhanku tidak pernah keliru dan Dia
juga tidak pernah lupa.
53. (Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai
hamparan dan Ia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalulalang
dan Dia juga telah menurunkan hujan dari langit.Maka Kami
keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang
berlainan keadaannya.
54. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang
ternak kamu; sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang
membuktikan kemurahan Allah, bagi orang-orang yang berakal fikiran.
55. Dari bumilah Kami ciptakan kamu dan ke dalamnya Kami akan
mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami akan mengeluarkan kamu
sekali lagi.
56. Dan demi sesungguhnya! Kami telah tunjukkan kepada Firaun segala
tanda-tanda yang membukti kekuasaan Kami; dalam pada itu dia
mendustakannya dan enggan beriman.
57. Firaun berkata: Patutkah engkau datang kepada kami untuk
mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa?
58. Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir
yang seperti itu untuk melawanmu! Maka tentukanlah suatu tempoh
pertemuan antara kami denganmu, yang kita bersama tidak akan
memungkirinya, di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak
59. Nabi Musa menjawab: Tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah
hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu dhuha.
60. Maka Firaun pun berangkat dari majlis itu.Dia mengumpulkan ahliahli
sihir untuk menjalankan tipu-dayanya, kemudian dia datang ke
tempat perlawanan.
61. Nabi Musa berkata kepada mereka: Celakalah kamu kelak! Janganlah
kamu mendakwa secara dusta terhadap Allah, kerana dengan sebab itu Dia
akan membinasakan kamu dengan azab seksa dan sesungguhnya orang yang
berdusta, tetap hampa dan kecewa.
62. Maka merekapun berbantahan dan berunding sesama sendiri mengenai
perkara sihir mereka dan mereka rahsiakan apa yang mereka rundingkan.
63. Mereka berkata: Dua orang ini, sebenarnya dua ahli sihir yang
bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan sihir mereka
dan hendak melenyapkan kepercayaan serta adat peraturan kamu yang utama
230
64. Oleh itu, satukanlah segala cara helah kamu, kemudian datanglah
beramai-ramai dalam satu barisan untuk menentangnya dan sesungguhnya
beruntunglah orang yang menang pada hari ini.
65. Mereka berkata: Wahai Musa! Engkaukah yang akan mencampak lebih
dahulu atau kamikah yang mula-mula mencampak?
66. Nabi Musa menjawab: Bahkan kamulah campak dahulu.Tiba-tiba talitali
mereka dan tongkat-tongkat mereka terbayang-bayang kepadanya
seolah-olah benda-benda berjalan, disebabkan sihir mereka.
67. Maka yang demikian menjadikan Nabi Musa merasa takut sedikit dalam
hatinya.
68. Kami berfirman kepadanya: Janganlah engkau takut (wahai Musa)!
Sesungguhnya engkaulah yang tertinggi mengatasi mereka dengan
kemenangan.
69. Dan campakkanlah apa yang ada di tangan kananmu, nescaya ia menelan
segala (benda-benda sihir) yang mereka lakukan, kerana sesungguhnya apa
yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir; sedang ahli
sihir itu tidak akan beroleh kejayaan, di mana sahaja dia berada.
70. (Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya yang terus menelan segala
benda sihir mereka), maka keadaan yang demikian menjadikan ahli-ahli
sihir itu segera merebahkan diri sujud sambil berkata: Kami beriman
kepada Tuhan yang mengutus Nabi Harun dan Nabi Musa.
71. Firaun berkata: Patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku
memberi izin kepada kamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar
sihir kepada kamu.Oleh itu, demi sesungguhnya, aku akan memotong tangan
dan kaki kamu dengan bersilang, dan aku akan memalang kamu pada batangbatang
pohon tamar dan demi sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak
siapakah di antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal.
72. Mereka menjawab: Kami tidak sekali-kali akan mengutamakanmu
daripada apa yang telah datang kepada kami dari mukjizat-mukjizat yang
terang nyata dan (tidak akan mengutamakanmu daripada) Tuhan yang telah
menjadikan kita semua.Oleh itu, hukumkanlah apa sahaja yang engkau
hendak hukumkan, kerana sesungguhnya engkau hanyalah dapat menghukum
dalam kehidupan dunia ini sahaja.
73. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, supaya
diampunkanNya kesalahan-kesalahan kami dan dosa-dosa sihir yang engkau
paksakan kami melakukannya dan Allah jualah yang lebih baik dan lebih
kekal balasan pahalaNya.
74. Sebenarnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat
sedang ia bersalah maka sesungguhnya adalah baginya Neraka Jahannam
yang dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup.
75. Dan sesiapa yang datang kepadaNya sedang dia beriman, serta dia
telah mengerjakan amal-amal yang soleh, maka mereka itu akan beroleh
tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya:
76. (Iaitu) Syurga-syurga yang kekal, yang mengalir padanya beberapa
sungai, mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itu ialah balasan
orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat.
77. Dan demi sesungguhnya! Kami telah wahyukan kepada Nabi Musa:
Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar memgembara pada
waktu malam, kemudian pukullah air laut dengan tongkatmu, untuk
mengadakan jalan yang kering bagi mereka di laut itu; janganlah engkau
231
menaruh bimbang daripada ditangkap oleh musuh dan jangan pula engkau
takut tenggelam.
78. Maka Firaun pun mengejar mereka bersama-sama dengan tenteranya,
lalu dia dan orang-orangnya diliputi oleh air laut yang menenggelamkan
mereka semuanya dengan cara yang sedahsyat-dahsyatnya.
79. Dan dengan itu Firaun telah menjerumuskan kaumnya ke tempat
kebinasaan dan tidaklah dia membawa mereka ke jalan yang benar.
80. Wahai Bani lsrail! Sesungguhnya Kami telah selamatkan kamu dari
musuh kamu, dan Kami telah janjikan kamu (dengan memberi wahyu kepada
Nabi Musa) di sebelah kanan Gunung Tursina itu dan kami turunkan kepada
kamu "Manna" dan "Salwa",
81. Serta Kami katakan: Makanlah dari benda-benda yang baik yang Kami
kurniakan kepada kamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya,
kerana dengan yang demikian kamu akan ditimpa kemurkaanKu dan sesiapa
yang ditimpa kemurkaanKu, maka sesungguhnya binasalah ia.
82. Dan sesungguhnya Aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang
yang bertaubat serta beriman dan beramal soleh, kemudian dia tetap
teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya.
83. Dan apakah yang menyebabkan engkau segera datang ke mari lebih
dahulu dari kaum engkau wahai Musa?.
84. Nabi Musa menjawab: Mereka itu ada mengiringi daku tidak jauh dari
sini dan aku segera datang kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Engkau reda
akan daku.
86. Maka kembalilah Nabi Musa kepada kaumnya dengan perasaan marah dan
dukacita; dia berkata: Wahai kaumku! Bukankah Tuhan kamu telah
menjanjikan kamu dengan satu perjanjian yang baik? Patutkah kamu merasa
panjang masa pemergianku menerima apa yang dijanjikan itu? Atau kamu
sengaja menghendaki supaya kamu ditimpa kemurkaan dari Tuhan kamu, lalu
kamu menyalahi perjanjian kamu denganku?
87. Mereka menjawab: Kami tidak menyalahi janji kami kepadamu itu
dengan kuasa dan ikhtiar kami, tetapi kami telah dibebankan membawa
barang-barang perhiasan orang-orang (Mesir) itu, supaya kami
mencampakkannya ke dalam api lalu kami melakukan yang demikian, maka
demikianlah juga "Samiri" mencampakkan apa yang dibawanya.
88. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari leburan barangbarang
itu (patung) seekor anak lembu yang bertubuh lagi bersuara, lalu
mereka berkata: Ini ialah tuhan kamu dan tuhan bagi Musa, tetapi Musa
telah lupa!
85. (Setelah selesainya urusan itu) maka Allah berfirman kepada Nabi
Musa: Sesungguhnya Kami telah mengenakan kaummu satu fitnah ujian
sepeninggalanmu dan mereka telah disesatkan oleh Samiri
89. Patutkah mereka tidak mahu berfikir sehingga mereka tidak nampak
bahawa patung itu tidak dapat menjawab perkataan mereka dan tidak
berkuasa mendatangkan bahaya atau memberi manfaat kepada mereka?
90. Dan demi sesungguhnya, Nabi Harun telahpun berkata kepada mereka
sebelum itu: Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diperdayakan dengan
patung itu dan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang melimpah-limpah
rahmatNya; oleh itu, ikutlah daku dan taatlah akan perintahku.
232
91. Mereka menjawab: Kami tidak sekali-kali akan meninggalkan
penyembahan patung ini, (bahkan) kami akan tetap menyembahnya hingga
Nabi Musa kembali kepada kami.
92. (Sekembalinya), Nabi Musa berkata: Wahai Harun, apakah maniknya
yang menghalangmu ketika engkau melihat mereka sesat,
93. Daripada menurutku? Adakah engkau ingkar akan suruhanku?
94. Nabi Harun menjawab: Wahai anak ibuku! Janganlah engkau meragut
janggutku dan janganlah menarik (rambut) kepalaku.Sesungguhnya aku
takut bahawa engkau akan berkata kepadaku: Engkau telah memecahbelahkan
kaum Bani lsrail sesama sendiri dan engkau tidak berhati-hati
mengambil berat pesananku!
95. (Sesudah itu Nabi Musa hadapkan kemarahannya kepada Samiri lalu)
bertanya: Apa pula halmu, wahai Samiri?
96. Dia menjawab: Aku mengetahui dan menyedari apa yang tidak diketahui
oleh mereka, lalu aku mengambil segenggam dari kesan jejak Rasul itu,
kemudian aku mencampakkannya dan demikianlah aku dihasut oleh hawa
nafsuku.
97. Nabi Musa berkata kepada Samiri: Jika demikian, pergilah, (engkau
adalah diusir dan dipulaukan), kerana sesungguhnya telah ditetapkan
bagimu akan berkata dalam kehidupan dunia ini: Jangan sentuh daku dan
sesungguhnya telah dijanjikan lagi untukmu satu balasan akhirat yang
engkau tidak sekali-kali akan terlepas daripadanya dan (sekarang)
lihatlah kepada tuhanmu yang engkau sekian lama menyembahnya,
sesungguhnya kami akan membakarnya kemudian kami akan menghancur dan
menaburkan serbuknya di laut sehingga hilang lenyap.
98. Sesungguhnya Tuhan kamu hanya Allah, yang tidak ada Tuhan melainkan
Dia, yang meliputi pengetahuanNya akan tiap-tiap sesuatu.
99. Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian
dari kisah-kisah umat manusia yang telah lalu dan sesungguhnya Kami
telah memberikan kepadamu, dari sisi Kami (sebuah Kitab Al-Quran yang
menjadi) peringatan.
100. Sesiapa yang berpaling ingkar dari peringatan Al-Quran itu, maka
sesungguhnya dia pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat.
101. Mereka kekal di dalam (azab) dosa itu dan amatlah buruknya
tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat,
102. (Iaitu) hari ditiup Sangkakala dan Kami akan himpunkan pada hari
itu orang-orang yang bersalah dalam keadaan kelabu matanya.
103. Mereka berbisik-bisik sesama sendiri: Kamu telah tinggal hanya
sepuluh sahaja.
104. (Allah berfirman): Kami lebih mengetahui akan kadar masa yang
mereka katakan itu, manakala orang yang lebih tepat pendapatnya di
antara mereka berkata pula: Tiadalah kamu tinggal melainkan satu masa
yang amat singkat.
105. Dan mereka (yang kafir) bertanya kepadamu (wahai Muhammad) dari
hal gunung-ganang; maka jawablah: Tuhanku akan menghancurkannya menjadi
debu ditiup angin.
106. Lalu Dia membiarkan tapak gunung-gunung itu (di bumi) rata lagi
licin.
233
107. Engkau tidak akan melihat pada tapaknya itu tempat yang rendah
atau yang tinggi.
108. Pada hari itu mereka menurut seruan panggilan yang menyeru mereka
dengan tidak dapat melencong dari menurutnya dan diam khusyuklah segala
suara kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatNya sehingga engkau tidak
mendengar melainkan bunyi yang amat perlahan.
109. Pada hari itu, tidak berfaedah syafaat (dari dan kepada
sesiapapun) kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah yang melimpahlimpah
rahmatNya dan kepada orang yang diredai perkataannya.
110. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (dari hal-hal dunia)
dan apa yang di belakang mereka (dari perkara akhirat); sedang mereka
tidak mengetahuinya secara meliputi.
111. Dan segala muka akan tunduk dengan berupa hina kepada Allah Yang
Tetap Hidup, lagi Yang Kekal Mentadbirkan makhluk selama-lamanya dan
sesungguhnya telah rugi dan hampalah orang yang menanggung dosa
kezaliman.
112. Dan sesiapa yang mengerjakan sebarang apa dari amal-amal yang
soleh, sedang dia beriman, maka tidaklah (seharusnya) dia merasa takut
dianiaya atau dikurangkan sedikitpun dari pahalanya.
113. Dan demikianlah Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai bacaan
dalam bahasa Arab dan kami telah terangkan di dalamnya berbagai-bagai
amaran supaya mereka (umat manusia seluruhnya) bertakwa atau mereka
mendapat daripadanya sesuatu peringatan dari faedah mereka.
114. Maka Maha Tinggilah Allah, yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang
Benar (pada segala-galanya) dan janganlah engkau (wahai Muhammad)
tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril
kepadamu dan berdoalah dengan berkata: Wahai Tuhanku, tambahilah
ilmuku.
115. Dan demi sesungguhnya, Kami telah berpesan kepada Adam pada masa
yang lalu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapatinya mempunyai
keazaman yang teguh.
116. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami berfirman kepada malaikat:
Sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud, melainkan Iblis, dia
enggan sujud.
117. Maka, Kami berfirman: Wahai Adam sesungguhnya Iblis ini musuh
bagimu dan bagi isterimu; oleh itu, janganlah dia menyebabkan kamu
berdua keluar dari Syurga, kerana dengan yang demikian engkau (dan
isterimu) akan menderita.
118. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat bagimu, bahawa
engkau tidak akan lapar dalam Syurga itu dan tidak akan bertelanjang.
119. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam Syurga itu
dan tidak akan merasa panas matahari.
120. Setelah itu maka Syaitan membisikkan (hasutan) kepadanya, dengan
berkata: Wahai Adam, mahukah, aku tunjukkan kepadamu pohon yang
menyebabkan hidup selama-lamanya, dan kekuasaan yang tidak akan hilang
lenyap?
121. Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, lalu terdedahlah
kepada mereka aurat masing-masing dan mereka mulailah menutupnya dengan
234
daun-daun dari Syurga dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya,
lalu tersalah jalan (dari mencapai hajatnya).
122. Kemudian Tuhannya memilihnya (dengan diberi taufiq untuk
bertaubat), lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk.
123. Allah berfirman: Turunlah kamu berdua dari Syurga itu, bersamasama,
dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang
lain; kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariKu, maka sesiapa
yang mengikut petunjukKu itu nescaya dia tidak akan sesat dan dia pula
tidak akan menderita azab sengsara.
124. Dan sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu,
maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan Kami akan
himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta.
125. Dia berkata: Wahai Tuhanku, mengapa Engkau himpunkan daku dalam
keadaan buta, padahal aku dahulu melihat?
126. Allah berfirman: Demikianlah keadaannya! Telah datang ayat-ayat
keterangan Kami kepadamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya
dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan.
127. Dan demikianlah Kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak
beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya dan demi sesungguhnya azab
akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.
128. Adakah tersembunyi serta belum jelas lagi kepada mereka: Berapa
banyak Kami telah binasakan dari kamu-kaum yang terdahulu daripada
mereka, sedang mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-tempat
tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda
(untuk mengambil iktibar) bagi orang-orang yang berakal fikiran.
129. Dan jika tidaklah kerana telah terdahulu Kalimah Tuhanmu (wahai
Muhammad) dan satu tempoh yang ditentukan nescaya balasan jenayah
mereka sudah semestinya berlaku.
130. Oleh itu, bersabarlah engkau (wahai Muhammad) akan apa yang mereka
katakan dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit
dan sebelum terbenamnya dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu
malam dan pada sebelah-sebelah siang; supaya engkau reda (dengan
mendapat sebaik-baik balasan).
131. Dan janganlah engkau menujukan pandangan kedua matamu dengan
keinginan kepada apa yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan
dari mereka yang kafir itu menikmatinya, yang merupakan keindahan
kehidupan dunia ini, untuk Kami menguji mereka padanya; sedang limpah
kurnia Tuhanmu di akhirat lebih baik dan lebih kekal.
132. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang
dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya.Kami tidak meminta
rezeki kepadamu, (bahkan) Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan
(ingatlah) kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
133. Dan mereka yang kafir berkata: Mengapa dia tidak membawa kepada
kami satu tanda mukjizat dari Tuhannya yang membuktikan kebenarannya?
Bukankah telah datang kepada mereka berbagai-bagai keterangan dan
khasnya Al-Quran yang menjadi kenyataan yang menerangkan apa yang
terkandung dalam Kitab-kitab yang dahulu?
134. Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan sesuatu azab sebelum
datangnya Rasul Kami membawa Al-Quran ini, tentulah mereka akan berkata
pada hari kiamat: Wahai Tuhan Kami! Mengapa Engkau tidak mengutuskan
235
kepada kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu
yang dibawanya, sebelum kami menjadi hina (dengan azab di dunia) dan
mendapat malu (dengan azab di akhirat)?
135. Katakanlah (wahai Muhammad): Tiap-tiap seorang (di antara kita)
sedang menunggu; maka tunggulah kamu! Kemudian kamu akan mengetahui
kelak siapakah orang-orang yang berada atas jalan yang lurus dan juga
siapa yang mendapat petunjuk.
SURE 21. Al-Anbiyaa'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya
sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.
2. Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan
dari Tuhan mereka lepas satu: Satu, melainkan mereka memasang telinga
mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya;
3. Dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan
maksudnya.Dan orang-orang yang zalim itu, berbisik-bisik sesama sendiri
dengan berkata: Bukankah (Muhammad) ini hanyalah seorang manusia biasa
seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang
dibawanya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya?
4. (Bagi menjawab mereka, Nabi Muhammad) berkata: Tuhanku mengetahui
tiap-tiap perkataan (yang dilahirkan atau disembunyikan oleh makhlukmakhluk)
di langit dan di bumi dan Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi
Maha Mengetahui.
5. (Mereka bukan sahaja menyifatkan Al-Quran itu sihir) bahkan mereka
menuduh dengan berkata: Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh
Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad
sendiri seorang penyair.(Kalaulah dia sebenarnya seorang Rasul) maka
hendaklah dia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizatmukjizat
yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu.
6. Tidak ada penduduk sesebuah negeri pun yang Kami binasakan sebelum
mereka, yang telah beriman kepada mukjizat yang diberi kepadanya; maka
benarkah mereka yang meminta mukjizat itu mahu beriman?
7. Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad)
melainkan orang-orang lelaki yang Kami wahyukan kepada mereka (bukan
malaikat); maka bertanyalah kamu kepada Ahluzzikri jika kamu tidak
mengetahui.
8. Dan Kami tidak menjadikan Rasul-rasul itu bertubuh badan yang tidak
makan minum, dan mereka pula tidak akan kekal hidup selama-lamanya (di
dunia).
9. Kemudian Kami tepati janji Kami kepada mereka, lalu Kami selamatkan
mereka dan sesiapa yang Kami kehendaki dan (sebaliknya) Kami binasakan
orang-orang yang melampaui batas.
10. Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu sebuah Kitab (Al-
Quran) yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan
kelebihan untuk kamu, maka mengapa kamu tidak memahaminya (dan
bersyukur akan nikmat yang besar itu)?
236
11. Dan berapa banyak Kami telah pecah-belahkan dan binasakan penduduk
negeri yang melakukan kezaliman dan Kami telah menjadikan sesudah
mereka, kaum yang lain sebagai gantinya.
12. Maka ketika mereka merasai (kedatangan) azab Kami, mereka dengan
serta-merta lari keluar dari negeri itu.
13. (Lalu dikatakan kepada mereka): Janganlah kamu lari dan sebaliknya
kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan
ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa
yang berlaku.
14. (Akhirnya) mereka berkata: Aduhai celakanya kami! Sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang berlaku zalim!
15. Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka, sehingga
Kami jadikan mereka hancur lebur dan sunyi-sepi.
16. Dan (ingatlah) tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta
segala yang ada di antaranya, secara main-main.
17. Sekiranya Kami hendak mengambil sesuatu untuk hiburan, tentulah
Kami akan mengambilnya dari sisi Kami; Kami tidak melakukannya.
18. Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah,
lalu dia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah ia
dan (tetaplah) kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu
sifatkan (terhadap Kami).
19. Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik
kepunyaan Allah jua dan malaikat-malaikat yang ada di sisiNya tidak
membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya dan
tidak pula mereka merasa penat dan letih.
20. Mereka beribadat malam dan siang, dengan tidak berhenti-henti.
21. Adakah benda-benda dari bumi yang mereka jadikan tuhan-tuhan itu,
dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati?
22. Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan yang lain dari Allah,
nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya.Maka (bertauhidlah kamu
kepada Allah dengan menegaskan): Maha Suci Allah, Tuhan yang mempunyai
Arasy, dari apa yang mereka sifatkan.
23. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang Dia lakukan, sedang
merekalah yang akan ditanya kelak.
24. Patutkah mereka menyembah tuhan-tuhan yang lain dari Allah?
Katakanlah (wahai Muhammad): Bawalah keterangan dan bukti kamu;
kandungan Al-Quran ini menjadi peringatan dan bukti tauhid umatku, juga
peringatan dan bukti tauhid umat-umat yang dahulu daripadaku.(Kaum
musyrik tidak mempunyai sebarang keterangan) bahkan kebanyakan mereka
tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan sebab
itulah maka mereka berpaling ingkar.
25. Dan Kami tidak mengutus sebelummu (wahai Muhammad) seseorang Rasul
pun melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahawa sesungguhnya tiada Tuhan
(yang berhak disembah) melainkan Aku, oleh itu beribadatlah kamu
kepadaKu.
26. Dan mereka (yang musyrik) berkata: (Allah) Ar-Rahman mempunyai
anak.Maha Sucilah Ia.Bahkan (mereka yang dikatakan menjadi anak Allah
itu) ialah hamba-hambaNya yang dimuliakan.
237
27. Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan mereka pula
mengerjakan apa yang diperintahkanNya.
28. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka (yang telah mereka
lakukan) dan apa yang di belakang mereka (yang akan mereka lakukan) dan
mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah
dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabNya.
29. Dan (jika ada) sesiapa di antara mereka berkata: Sesungguhnya aku
ialah tuhan selain dari Allah, maka yang berkata sedemikian itu, Kami
akan membalasnya dengan (azab) Neraka Jahannam; demikianlah Kami
membalas golongan yang zalim.
30. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai
bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum
(sebagai benda yang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? Dan Kami
jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak
mahu beriman?
31. Dan Kami telah menjadikan di bumi gunung-ganang yang menetapnya,
supaya bumi itu tidak menggegar mereka dan Kami jadikan padanya celahcelah
sebagai jalan-jalan lalu-lalang, supaya mereka dapat sampai
kepada mencapai keperluan rohani dan jasmani.
32. Dan Kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara
dan terkawal, sedang mereka (yang kafir itu) berpaling tidak
memerhatikan tanda-tanda (kekuasaan Kami) yang ada padanya.
33. Dan Dialah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta
matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat
edaran masing-masing (di angkasa lepas).
34. Dan Kami tidak menjadikan seseorang manusia sebelummu dapat hidup
kekal (di dunia ini).Maka kalau engkau meninggal dunia (wahai
Muhammad), adakah mereka akan hidup selama-lamanya?
35. Tiap-tiap diri akan merasai mati dan Kami menguji kamu dengan
kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan dan kepada Kamilah kamu semua
akan dikembalikan.
36. Dan apabila orang-orang kafir itu melihatmu, mereka hanyalah
menjadikan perkara yang engkau sampaikan itu sebagai ejek-ejekan
sahaja, sambil berkata sesama sendiri: Inikah dia orangnya yang mencaci
tuhan-tuhan kamu? (Mereka berkata demikian) sedang mereka sendiri kufur
ingkar kepada Al-Quran yang mengandungi peringatan Allah yang melimpahlimpah
rahmatNya.
37. Jenis manusia dijadikan bertabiat terburu-buru dalam segala halya;
Aku (Allah) akan perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanKu; maka
janganlah kamu meminta disegerakan (kedatangannya).
38. Dan (kerana tabiat terburu-burunya) mereka berkata: Bilakah
berlakunya janji azab itu, jika betul kamu orang-orang yang berkata
benar?.
39. Kalaulah orang-orang kafir itu mengetahui apa yang akan menimpa
mereka ketika mereka tidak dapat menahan atau mengelakkan api Neraka
dari muka dan belakang mereka dan mereka pula tidak diberi pertolongan,
(tentulah mereka segera beriman, dan tidak berkata demikian).
40. (Mereka tidak diberitahu akan masa itu) bahkan (yang dijanjikan)
itu akan datang kepada mereka secara mengejut, serta terus
238
membingungkan mereka; maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan
tidak akan diberi tempoh bertaubat.
41. Dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa Rasul
sebelummu, lalu orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka,
ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu.
42. Katakanlah (wahai Muhammad): Siapakah yang dapat menjaga
keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat
Maha Pemurah? (Mereka tidak memikirkan yang demikian) bahkan mereka
tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.
43. Tidak ada bagi mereka tuhan-tuhan yang dapat melindungi mereka dari
azab Kami.Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya
sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak
Kami.
44. (Bukan benda-benda yang dipertuhankan itu yang memberi kesenangan
kepada mereka) bahkan Kami biarkan mereka dan datuk-nenek mereka
menikmati (kesenangan hidup) hingga berlanjutanlah umur mereka (dalam
keadaan yang menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini
mereka).Maka tidakkah mereka melihat bahawa kami datangi daerah bumi
yang mereka kuasai dengan menguranginya sedikit demi sedikit dari
sempadan-sempadannya? Jika demikian halnya, maka adakah mereka yang
akan menang?
45. Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah memberi
amaran kepada kamu dengan wahyu (Al-Quran yang diturunkan Allah
kepadaku) dan sudah tentu orang-orang yang pekak tidak dapat mendengar
seruan apabila mereka diberi amaran, (maka janganlah kamu menjadi pekak
kerana azab Tuhan amatlah berat).
46. Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja
dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata: Aduhai celakanya
kami! Sebenarnya kami adalah orang-orang yang zalim (terhadap diri
sendiri)!
47. Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil
untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada
diri sesiapa akan teraniaya sedikitpun dan jika (amalnya) itu seberat
biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk
ditimbang dan dihitung) dan cukuplah Kami sebagai Penghitung.
48. Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Musa dan Nabi
Harun Kitab (Taurat) yang membezakan antara yang benar dengan yang
salah dan yang menjadi cahaya yang menerangi, serta yang mengandungi
pengajaran, bagi orang-orang yang mahu bertakwa.
49. Iaitu mereka yang takut (melanggar hukum-hukum) Tuhannya semasa
mereka tidak dilihat orang dan mereka pula gerun cemas akan (peristiwaperistiwa
yang mengerikan pada) hari kiamat.
50. Dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat, yang Kami turunkan
(kepada Nabi Muhammad); dengan keadaan yang demikian maka patutkah kamu
mengingkarinya?
51. Dan demi sesungguhnya, Kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim
sebelum itu jalan yang benar dalam bertauhid dan Kami adalah mengetahui
akan halnya.
52. Ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya: Apakah hakikatnya
patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya?
239
53. Mereka menjawab: Kami dapati datuk nenek kami selalu menyembahnya.
54. Dia berkata: Sesungguhnya kamu dan datuk-nenek kamu adalah dalam
kesesatan yang nyata.
55. Mereka bertanya: Adakah engkau membawa kepada kami sesuatu yang
benar (sebagai seorang Rasul) atau engkau dari orang-orang yang
bermain-main sahaja?
56. Dia menjawab: (Bukan bermain-main) bahkan (untuk menegaskan bahawa)
Tuhan kamu ialah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, Dialah yang
menciptanya dan aku adalah dari orang-orang yang boleh memberi
keterangan mengesahkan yang demikian itu.
57. Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhalaberhala
kamu, sesudah kamu pergi meninggalkan (rumah berhala ini).
58. Lalu dia memecahkan semuanya berketul-ketul, kecuali sebuah berhala
mereka yang besar (dibiarkannya), supaya mereka kembali kepadanya.
59. (Setelah melihat kejadian itu) mereka bertanya: Siapakah yang
melakukan perbuatan yang demikian terhadap tuhan-tuhan kami?
Sesungguhnya adalah dia dari orang-orang yang zalim.
60. (Setengah dari) mereka berkata: Kami ada mendengar seorang anak
muda bernama Ibrahim, mencacinya.
61. (Ketua-ketua) mereka berkata: Jika demikian, bawalah dia di hadapan
orang ramai supaya mereka menyaksikan (tindakan mengenainya).
62. (Setelah dia dibawa ke situ) mereka bertanya: Engkaukah yang
melakukan demikian kepada tuhan-tuhan kami, hai Ibrahim?
63. Dia menjawab: (Tidak) bahkan yang melakukannya ialah (berhala) yang
besar di antara mereka ini! Maka bertanyalah kamu kepada mereka kalaukalau
mereka dapat berkata-kata.
64. Maka mereka (penyembah berhala) kembali kepada diri mereka
(memikirkan hal itu) lalu berkata (sesama sendiri): Sesungguhnya
kamulah sendiri orang-orang yang zalim.
65. Kemudian mereka terbalik fikirannya kepada kesesatan, lalu berkata:
Sesungguhnya engkau (hai Ibrahim), telah sedia mengetahui bahawa
berhala-berhala itu tidak dapat berkata-kata (maka betapa engkau
menyuruh kami bertanya kepadanya)?
66. Nabi Ibrahim berkata: Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang
lain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikitpun
kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu?
67. Jijik perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain
Allah! Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu?
68. (Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua) mereka berkata:
Bakarlah dia dan belalah tuhan-tuhan kamu, jika betul kamu mahu
bertindak membelanya!
69. Kami berfirman: Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat
sejahtera kepada Ibrahim!.
70. Dan mereka (dengan perbuatan membakarnya itu) hendak melakukan
angkara yang menyakitinya, lalu Kami jadikan mereka orang-orang yang
amat rugi, (kalah dengan hinanya).
240
71. Dan Kami selamatkan dia dan (sepupunya) Nabi Lut ke negeri yang
Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia.
72. Dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya) dan Yaakub (cucunya)
sebagai tambahan dan tiap-tiap seorang (dari mereka) Kami jadikan orang
yang soleh.
73. Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan, yang memimpin (manusia
ke jalan yang benar) dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada
mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang, serta memberi
zakat dan mereka pula sentiasa beribadat kepada Kami.
74. Dan kepada Nabi Lut, Kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu dan
Kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan
perkara-perkara yang keji; sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat,
yang fasik, derhaka.
75. Dan Kami masukkan Nabi Lut dalam (kumpulan mereka yang dilimpahi)
rahmat Kami; sesungguhnya dia dari orang-orang yang soleh.
76. Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Nuh, ketika dia menyeru (berdoa
kepada Kami) sebelum (Nabi-nabi yang tersebut) itu, lalu Kami
perkenankan doanya serta Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya
dari kesusahan yang besar.
77. Dan Kami membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat
Kami; sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat; lalu Kami
tenggelamkan mereka semuanya (sehingga mati lemas dengan taufan).
78. Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman, ketika
mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan
oleh kambing kaumnya pada waktu malam dan sememangnya Kamilah yang
memerhati dan mengesahkan hukuman mereka.
79. Maka Kami beri Nabi Sulaiman memahami hukum yang lebih tepat bagi
masalah itu dan masing-masing (dari mereka berdua) Kami berikan hikmat
kebijaksanaan dan ilmu (yang banyak) dan Kami mudahkan gunung-ganang
dan unggas memuji Kami bersama-sama dengan Nabi Daud dan adalah Kami
berkuasa melakukan semuanya itu.
80. Dan Kami mengajar Nabi Daud membuat baju-baju besi untuk kamu,
untuk menjaga keselamatan kamu dalam mana-mana peperangan kamu, maka
adakah kamu sentiasa bersyukur?
81. Dan (Kami mudahkan) bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang
tiupannya, bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang Kami limpahi
berkat padanya dan adalah Kami mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
82. Dan (Kami mudahkan) sebahagian dari Syaitan-syaitan untuk menyelam
baginya, serta melakukan kerja-kerja yang lain dari itu dan adalah Kami
mengawal mereka (daripada melanggar perintahnya).
83. Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika dia berdoa merayu
kepada Tuhannya dengan berkata: Sesungguhnya aku ditimpa penyakit,
sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala (yang
lain) yang mengasihani.
84. Maka Kami perkenankan doa permohonannya, lalu Kami hapuskan
penyakit yang menimpanya, serta Kami kurniakan kepadanya: Keluarganya,
dengan seganda lagi ramainya, sebagai satu rahmat dari Kami dan sebagai
satu peringatan bagi orang-orang yang taat kepada Kami (supaya bersabar
dan mendapat balasan baik).
241
85. Dan (demikianlah pula) Nabi-nabi Ismail dan Idris serta Zulkifli;
semuanya adalah dari orang-orang yang sabar.
86. Dan Kami masukkan mereka dalam (kumpulan yang dilimpahi) rahmat
Kami: Sesungguhnya mereka adalah dari orang-orang yang soleh.
87. Dan (sebutkanlah peristiwa) Zunnun, ketika dia pergi (meninggalkan
kaumnya) dalam keadaan marah, yang menyebabkan dia menyangka bahawa
Kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku
kepadanya apa yang berlaku) maka dia pun menyeru dalam keadaan yang
gelap-gelita dengan berkata: Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat
menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada
melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari
orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
88. Maka Kami kabulkan permohonan doanya dan Kami selamatkan dia dari
kesusahan yang menyelubunginya dan sebagaimana Kami menyelamatkannya,
Kami akan selamatkan orang-orang yang beriman (ketika mereka merayu
kepada Kami).
89. Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakaria, ketika dia merayu kepada
Tuhannya dengan berkata: Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku
seorang diri (dengan tidak meninggalkan zuriat) dan Engkaulah jua
sebaik-baik yang mewarisi.
90. Maka Kami perkenankan doanya dan Kami kurniakan kepadanya (anaknya)
Yahya, dan Kami perelokkan keadaan isterinya yang mandul, (untuk
melahirkan anak) baginya.(Kami limpahkan berbagai ihsan kepada Rasulrasul
itu ialah kerana) sesungguhnya mereka sentiasa berlumba-lumba
dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh
harapan serta gerun takut dan mereka pula sentiasa khusyuk (dan taat)
kepada Kami.
91. Dan (sebutkanlah peristiwa) perempuan yang telah menjaga kehormatan
dan kesuciannya; lalu Kami tiupkan padanya dari Roh (ciptaan) Kami dan
Kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda (yang menunjukkan
kekuasaan Kami) bagi umat manusia.
92. Sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas
pokoknya dan Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.
93. (Kebanyakan manusia masih berselisihan) dan berpecah-belah dalam
urusan agama mereka; (ingatlah) mereka semuanya akan kembali kepada
kami (untuk menerima balasan).
94. Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal
kebaikan, sedang dia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya
dan sesungguhnya Kami tetap menulisnya.
95. Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang Kami binasakan,
bahawa mereka tidak akan kembali (kepada Kami untuk menerima balasan di
akhirat kelak).
96. (Demikianlah keadaan mereka) hingga apabila terbuka tembok yang
menyekat Yakjuj dan Makjuj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap
tempat yang tinggi.
97. Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar, maka dengan
serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak
(sambil berkata dengan cemas): Aduhai celakanya Kami.Sesungguhnya kami
telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan
242
perkara ini, bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri
sendiri.
98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah,
menjadi bahan-bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam Neraka Jahannam;
kamu (sudah tetap) akan memasukinya.
99. Kalaulah mereka (yang kamu sembah) itu tuhan-tuhan, tentulah mereka
tidak masuk ke dalam Neraka dan (ketahuilah), semuanya (yang menyembah
dan yang disembah) akan kekal dalam Neraka selama-lamanya.
100. Mereka mendayu-dayu (kesakitan) di dalam Neraka dan mereka pula di
situ tidak dapat mendengar sesuatu yang menyenangkan.
101. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi
memperoleh kebaikan dari Kami, mereka dijauhkan dari Neraka itu.
102. Mereka tidak mendengar suara (julangan) api Neraka itu dan mereka
akan kekal selama-lamanya di dalam (nikmat-nikmat Syurga) yang diingini
oleh jiwa mereka.
103. Huru-hara besar yang amat mengerikan (pada hari kiamat) itu tidak
merunsingkan mereka dan (sebaliknya) mereka disambut oleh malaikatmalaikat
dengan berkata: Inilah hari kamu (beroleh kebahagiaan), yang
telah dijanjikan kepada kamu (di dunia) dahulu.
104. (Ingatlah) hari Kami menggulung langit seperti menggulung lembaran
surat catitan; sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, Kami
ulangi wujudnya lagi; sebagai satu janji yang ditanggung oleh Kami;
sesungguhnya Kami tetap melaksanakannya.
105. Dan demi sesungguhnya, Kami telah tulis di dalam Kitab-kitab yang
Kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Luh Mahfuz: Bahawasanya bumi
itu akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang soleh.
106. Sesungguhnya Al-Quran ini mengandungi keterangan-keterangan yang
cukup bagi orang-orang yang (cita-citanya) mengerjakan ibadat (kepada
Allah dengan berilmu).
107. Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan
untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
108. Katakanlah: Sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku (mengenai
ketuhanan ialah) bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang bersifat Esa,
maka adakah kamu mahu menurut apa yang diwahyukan kepadaku?
109. Sekiranya mereka berpaling ingkar maka katakanlah: Aku telah
memberitahu kepada kamu (apa yang diwahyukan kepadaku) dengan
keterangan yang jelas untuk kita bersama dan aku tidak mengetahui
samada (balasan buruk) yang dijanjikan kerana keingkaran kamu itu,
sudah dekat atau masih jauh.
110. Sesungguhnya Allah mengetahui akan perkataan yang kamu sebutkan
dengan terus terang dan juga Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan
(di dalam hati).
111. Dan aku tidak mengetahui (mengapa dilambatkan balasan buruk yang
dijanjikan kepada kamu itu) jangan-jangan lambatnya menjadi satu sebab
yang menambahkan azab kamu dan di samping itu memberi kamu kesenangan
hidup hingga ke suatu masa yang tertentu.
112. (Nabi Muhammad merayu dengan) berkata: Wahai Tuhanku, hukumkanlah
(di antara kami dengan mereka) dengan yang benar dan Tuhan kami ialah
243
Yang Melimpah-limpah rahmatNya yang dipohonkan pertolonganNya terhadap
apa yang kamu sifatkan itu.
SURE 22. Al-Hajj
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu! Sesungguhnya
gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar.
2. Pada hari kamu melihat (peristiwa-peristiwa yang mengerikan) itu,
tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya dan tiaptiap
perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya dan
engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak
mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan.
3. Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang
berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan
dan dia menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan.
4. Yang telah ditetapkan kepada (tiap-tiap) syaitan itu, bahawa sesiapa
yang berketuakan dia, maka sesungguhnya dia akan menyesatkannya dan
memimpinnya kepada azab Neraka.
5. Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak (ragu-ragu) tentang
kebangkitan makhluk (hidup semula pada hari kiamat), maka (perhatilah
kepada tingkatan kejadian manusia) kerana sebenarnya Kami telah
menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian
dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan
kejadiannya dan yang tidak disempurnakan; (Kami jadikan secara yang
demikian) kerana Kami hendak menerangkan kepada kamu (kekuasaan Kami)
dan Kami pula menetapkan dalam kandungan rahim (ibu yang mengandung
itu) apa yang Kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan
lahirnya; kemudian Kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak; kemudian
(kamu dipelihara) hingga sampai ke peringkat umur dewasa dan (dalam
pada itu) ada di antara kamu yang dimatikan (semasa kecil atau semasa
dewasa) dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk
sehingga dia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya
dahulu dan (ingatlah satu bukti lagi); Engkau melihat bumi itu kering,
kemudian apabila Kami menurunkan hujan menimpanya, bergeraklah tanahnya
(dengan tumbuh-tumbuhan yang merecup tumbuh) dan gembur membusutlah ia,
serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai.
6. (Kedua-dua kenyataan) yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya
Allah jualah Tuhan Yang Sebenar-benarnya (yang berhak disembah) dan
sesungguhnya Dialah yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan
Dialah jua Yang Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
7. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada
sebarang syak padanya dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan
(menghidupkan semula) orang-orang yang di dalam kubur.
8. Dan ada di antara manusia yang membantah dalam perkara-perkara yang
berhubung dengan Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan
dan tidak berdasarkan sebarang keterangan dan tidak juga berdasarkan
mana-mana Kitab Allah yang menerangi kebenaran;
9. Dia membantah sambil memalingkan sebelah badannya dengan sombong
angkuh sehingga menghalang dirinya dan orang lain dari jalan agama
244
Allah; dia akan beroleh kehinaan di dunia dan Kami akan merasakannya
azab yang membakar pada hari kiamat kelak;
10. (Dengan dikatakan kepadanya): Azab yang demikian ini ialah
disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, kerana sesungguhnya Allah tidak
sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambaNya.
11. Dan ada di antara manusia yang menyembah Allah dengan sikap dan
pendirian yang tidak tetap, iaitu kalau dia beroleh kebaikan, senanglah
hatinya dengan keadaan itu dan kalau pula dia ditimpa fitnah kesusahan,
berbaliklah dia semula (kepada kekufurannya).(Dengan sikapnya itu)
rugilah dia akan dunia dan akhirat, itulah kerugian yang terang nyata.
12. Dia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah,
yang tidak dapat membahayakannya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan
kepadanya; itulah kesesatan yang jauh terpesong.
13. Dia menyeru dan menyembah makhluk yang dengan perbuatan demikian -
mudaratnya lebih dekat dari manfaat yang diharapkannya; demi
sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib
ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu.
14. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan
beramal soleh ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa
sungai; sesungguhnya Allah melakukan apa yang ditentukanNya.
15. Sesiapa yang menyangka bahawa Allah tidak sekali-kali akan menolong
Nabi Muhammad dalam dunia ini dan di akhirat kelak, maka hendaklah dia
menghulurkan tali (serta mengikatnya) di bumbong rumahnya, kemudian
hendaklah dia menjerut lehernya (supaya dia mati tercekek); dalam pada
itu hendaklah dia memikirkan lebih dahulu, adakah tipu dayanya itu
dapat menghapuskan sebab-sebab yang menimbulkan kemarahannya?
16. Dan demikianlah pula Kami menurunkan Al-Quran itu sebagai ayat-ayat
keterangan yang jelas nyata dan sesungguhnya Allah memberi hidayat
petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut peraturan dan
undang-undangNya).
17. Bahawasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan
orang-orang Saabiein dan orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi,
serta orang-orang Musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumNya
di antara mereka pada hari kiamat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa
Memerhati dan Menyaksikan tiap-tiap sesuatu.
18. Tidakkah engkau mengetahui bahawa segala yang ada di langit dan di
bumi tunduk sujud kepada Allah dan (di antaranya termasuklah) matahari
dan bulan dan bintang-bintang dan gunung-ganang dan pokok-pokok kayu
dan binatang-binatang, serta sebahagian besar dari manusia? Dan banyak
pula (di antara manusia) yang berhak ditimpa azab (disebabkan
kekufurannya dan maksiatnya) dan (ingatlah) sesiapa yang dihinakan oleh
Allah maka dia tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat
memuliakannya.Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang
dirancangkanNya.
19. Inilah dua golongan (mukmin dan kafir) yang berbantah-bantahan
tentang Tuhan mereka.Maka orang-orang yang kafir akan disediakan untuk
mereka pakaian dari api Neraka, serta dicurahkan atas kepala mereka air
panas yang menggelegak,
20. Yang dengannya dihancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga
kulit badan mereka.
245
21. Dan mereka pula disediakan batang-batang besi untuk menyeksa
mereka.
22. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari Neraka itu, disebabkan
mereka menderita azabnya, mereka dikembalikan padanya, serta dikatakan:
Rasalah kamu azab seksa yang membakar!
23. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan
beramal soleh ke dalam Syurga yang mengalir padanya beberapa sungai;
mereka dihiaskan di situ dengan gelang-gelang emas dan mutiara dan
pakaian mereka di situ dari sutera.
24. Dan mereka diberi petunjuk kepada mengucapkan kata-kata yang baik,
serta diberi petunjuk ke jalan Allah Yang Amat Terpuji.
25. Sesungguhnya (amatlah zalim) orang-orang yang kafir serta
menghalangi manusia dari jalan Allah (agama Islam) dan dari memasuki
Masjidilharam (Mekah) yang Kami jadikan ia tempat beribadat untuk
seluruh umat manusia (yang beriman) samada yang tinggal menetap di situ
atau yang datang berziarah dan sesiapa yang berazam melakukan di situ
sebarang perbuatan yang di larang dengan cara yang zalim, Kami akan
merasakannya azab yang tidak terperi sakitnya.
26. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Kami tentukan bagi Nabi Ibrahim
tempat Kaabah (untuk membinanya, lalu Kami berfirman kepadanya):
Janganlah engkau sekutukan sesuatu pun denganKu dan bersihkanlah
rumahKu (Kaabah ini) bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang
berdiri dan yang rukuk serta yang sujud (mengerjakan sembahyang).
27. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat Haji, nescaya
mereka akan datang ke (rumah Tuhanmu) dengan berjalan kaki dan dengan
menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai
jalan (dan ceruk rantau) yang jauh.
28. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah
kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah, pada harihari
yang tertentu, kerana pengurniaanNya kepada mereka dengan
binatang-binatang ternak (untuk dijadikan korban); dengan yang demikian
makanlah kamu dari (daging) binatang-binatang korban itu dan berilah
makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin.
29. Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka
menyempurnakan nazar-nazarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah
(Kaabah) yang tua sejarahnya itu.
30. Itulah yang wajib dipatuhi dan sesiapa yang menghormati hukum-hukum
Allah maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya dan
dihalalkan bagi kamu binatang-binatang ternak, kecuali yang dibacakan
kepada kamu (tentang haramnya), maka jauhilah kekotoran syirik yang
disebabkan oleh penyembahan berhala, serta jauhilah perkataan yang
dusta, -
31. (Amalkanlah perkara-perkara itu) dengan tulus ikhlas kepada Allah,
serta tidak mempersekutukan sesuatu pun denganNya dan sesiapa yang
mempersekutukan sesuatu yang lain dengan Allah maka seolah-olah dia
jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau dihumbankan oleh angin
ke tempat yang jauh (yang membinasakan).
32. Demikianlah (ajaran Allah) dan sesiapa yang menghormati Syiar-syiar
agama Allah maka (dialah orang yang bertakwa) kerana sesungguhnya
perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang mukmin.
246
33. Kamu beroleh berbagai-bagai faedah dan kegunaan pada binatang
ternak itu hingga ke suatu masa yang tertentu (bagi menyembelihnya);
kemudian waktu menyembelihnya ketika sampai di tanah haram Baitullah
yang tua sejarahnya itu.
34. Dan bagi tiap-tiap umat, Kami syariatkan ibadat menyembelih korban
(atau lain-lainnya) supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur
akan pengurniaanNya kepada mereka; binatang-binatang ternak yang
disembelih itu.Kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan Yang Maha Esa, maka
hendaklah kamu tunduk taat kepadaNya dan sampaikanlah berita gembira
(wahai Muhammad) kepada orang-orang yang tunduk taat;
35. Iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gerun
gementarlah hati mereka dan orang-orang yang sabar (cekal hati)
terhadap kesusahan yang menimpa mereka dan orang-orang yang mendirikan
sembahyang, serta orang-orang yang mendermakan sebahagian dari rezeki
yang Kami berikan kepadanya.
36. Dan Kami jadikan unta (yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah
itu) sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu; pada menyembelih
unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu; oleh itu sebutlah nama Allah
(semasa menyembelihnya) ketika ia berdiri di atas tiga kakinya maka
apabila ia tumbang (serta putus nyawanya), makanlah sebahagian
daripadanya dan berilah (bahagian yang lain) kepada orang-orang yang
tidak meminta dan yang meminta.Demikianlah Kami mudahkan ia untuk kamu
(menguasainya dan menyembelihnya) supaya kamu bersyukur.
37. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali
akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadaNya ialah amal yang
ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu.Demikianlah Dia memudahkan
binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana
mendapat nikmat petunjukNya.Dan sampaikanlah berita gembira (dengan
balasan yang sebaik-baiknya) kepada orang-orang yang berusaha supaya
baik amalnya.
38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman; sesungguhnya
Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi tidak
bersyukur.
39. Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) yang diperangi (oleh
golongan penceroboh), kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan
sesungguhnya Allah Amat Berkuasa untuk menolong mereka (mencapai
kemenangan).
40. Iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak
berdasarkan sebarang alasan yang benar, (mereka diusir) semata-mata
kerana mereka berkata: Tuhan kami ialah Allah dan kalaulah Allah tidak
mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang
lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja
(kaum Nasrani) dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga
masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak
padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang
menolong agamaNya (agama Islam); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi
Maha Kuasa; -
41. Iaitu mereka (umat Islam) yang jika Kami berikan mereka kekuasaan
memerintah di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi
zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari
melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar dan (ingatlah) bagi Allah
jualah kesudahan segala urusan.
247
42. Dan jika mereka (yang kafir itu) mendustakanmu (wahai Muhammad),
maka (yang demikian tidaklah pelik) kerana sesungguhnya sebelum mereka:
Kaum Nabi Nuh dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Thamud (kaum Nabi Soleh)
telah juga mendustakan Rasul masing-masing;
43. Dan (demikian juga) kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut;
44. Dan juga penduduk Madyan dan Nabi Musa juga telah didustakan; maka
Aku memberi tempoh kepada orang-orang kafir itu, kemudian Aku
menimpakan mereka dengan azab seksa.Dengan yang demikian perhatikanlah
bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu.
45. Maka bukan sedikit negeri-negeri yang Kami binasakan dengan sebab
kezaliman penduduknya, lalu runtuh ranaplah bangunan-bangunannya dan
bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar dan istana yang tersergam
(telah kosong, ditinggalkan).
46. Oleh itu, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi
supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut mereka menjadi orangorang
yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami atau ada
telinga yang dengannya mereka dapat mendengar? (Tetapi kalaulah mereka
mengembara pun tidak juga berguna) kerana keadaan yang sebenarnya
bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati
yang ada di dalam dada.
47. Dan mereka meminta kepadamu (wahai Muhammad) menyegerakan
kedatangan azab, padahal Allah tidak sekali-kali akan memungkiri
janjiNya dan (katakanlah kepada mereka): Sesungguhnya satu hari dari
hari-hari azab di sisi Tuhanmu adalah menyamai seribu tahun dari yang
kamu hitung.
48. Dan bukan sedikit negeri-negeri yang Aku beri tempoh, sedang
penduduknya berlaku zalim; kemudian Aku menimpakannya dengan azab seksa
dan (ingatlah) kepada Akulah tempat kembali.
49. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai sekalian manusia, aku tidak lain
hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang menjelaskan keteranganketerangan
kepada kamu.
50. Maka orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan beroleh
keampunan dan limpah kurnia yang mulia.
51. Dan (sebaliknya) orang-orang yang berusaha menentang dan
membatalkan ayat-ayat keterangan Kami, mereka itulah ahli Neraka.
52. Dan tidaklah Kami mengutuskan sebelummu seorang Rasul atau seorang
Nabi melainkan apabila dia bercita-cita (supaya kaumnya beriman kepada
agama Allah yang dibawanya), maka Syaitan pun melemparkan hasutannya
mengenai usaha Rasul atau Nabi itu mencapai cita-citanya; oleh itu,
Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh Syaitan,
kemudian Allah menetapkan ayat-ayatNya dengan kukuhnya dan Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
53. (Yang demikian) kerana Allah hendak menjadikan hasutan Syaitan itu
sebagai satu fitnah cubaan bagi orang-orang yang ada penyakit kufur
ingkar dalam hati mereka dan yang hatinya keras membatu dan
sesungguhnya mereka yang zalim itu sentiasa berada dalam pertentangan
yang jauh dari kebenaran.
54. Dan juga supaya orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa
ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman
kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya dan
248
sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan
yang lurus.
55. Dan orang-orang kafir tetap di dalam keraguan terhadap Al-Quran
hingga datang kepada mereka saat kiamat secara mengejut atau datang
kepada mereka azab hari yang tidak ada kebaikan untuk mereka.
56. Kuasa pemerintahan pada hari kiamat itu tertentu bagi Allah.Dia
akan menghukum di antara mereka.Maka orang-orang yang beriman dan
beramal soleh ditempatkan di dalam Syurga yang penuh dengan segala
nikmat dan kesenangan;
57. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan
kami, maka mereka beroleh azab seksa yang menghina.
58. Dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, kemudian mereka
terbunuh atau mati, sudah tentu Allah akan mengurniakan kepada mereka
limpah kurnia yang baik dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah
sebaik-baik pemberi limpah kurnia.
59. Sudah tentu Allah akan memasukkan mereka (yang tersebut itu) ke
tempat yang mereka sukai (Syurga) dan sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui, lagi Maha Penyabar.
60. Demikianlah (janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu) dan
sesiapa yang membalas kejahatan orang, sama seperti yang dilakukan
kepadanya, kemudian dia dianiaya lagi, demi sesungguhnya Allah akan
menolongnya.(Dalam pada itu ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Pemaaf,
lagi Maha Pengampun.
61. (Pertolongan yang dijanjikan Allah tetap berlaku) kerana Allah
berkuasa menukar gantikan sesuatu keadaan sebagaimana kuasaNya
memasukkan malam pada siang dan memasukkan siang pada malam (silih
berganti) dan (ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha
Melihat.
62. Bersifatnya Allah dengan kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu
kerana bahawasanya Allah, Dialah sahaja Tuhan Yang Sebenar-benarnya dan
bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah itulah yang nyata
palsunya dan (ingatlah) sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Tinggi
keadaanNya, lagi Maha Besar (kekuasaanNya)
63. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menurunkan hujan dari
langit, lalu menjadilah bumi ini hijau subur (dengan sebabnya)?
Sesungguhnya Allah Maha Halus serta lemah-lembut (urusan tadbirNya),
lagi Maha Mendalam pengetahuanNya (akan hal-ehwal sekalian makhlukNya).
64. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya dan
sesungguhnya Allah, Dialah jua Yang Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.
65. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada
di bumi untuk kegunaan kamu dan (demikian juga) kapal-kapal yang
belayar di laut dengan perintahNya? Dan Dia pula menahan langit
daripada runtuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya; sesungguhnya
Allah Amat melimpah belas kasihanNya dan rahmatNya kepada umat manusia.
66. Dan Dialah yang menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu,
kemudian Dia menghidupkan kamu semula.Sesungguhnya manusia sangatlah
tidak bersyukur.
67. Bagi tiap-tiap umat, Kami adakan satu syariat yang tertentu untuk
mereka ikuti dan jalankan, maka janganlah ahli-ahli syariat yang lain
membantahmu dalam urusan syariaatmu dan serulah (wahai Muhammad) umat
249
manusia kepada agama Tuhanmu, kerana sesungguhnya engkau adalah berada
di atas jalan yang lurus.
68. Dan jika mereka mengemukakan bantahan kepadamu, maka katakanlah:
Allah Amat mengetahui akan apa yang kamu lakukan.
69. Allah akan menghukum di antara kamu semua pada hari kiamat,
mengenai apa yang kamu berselisihan padanya.
70. Bukankah engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui
segala yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu
ada tertulis di dalam Kitab (Luh Mahfuz); sesungguhnya hal itu amatlah
mudah bagi Allah.
71. Dan mereka menyembah yang lain dari Allah iaitu benda-benda yang
Allah tidak menurunkan sebarang keterangan membenarkannya dan yang
mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya dan (ingatlah)
tiadalah bagi orang-orang yang zalim (dengan perbuatan syirik) itu
sesiapapun yang dapat memberikan pertolongan (di dunia dan di akhirat).
72. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang jelas
nyata, engkau akan dapat melihat pada muka orang-orang yang kafir itu
tanda marah dan benci, hampir-hampir mereka hendak menerkam dan
menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat Kami kepada
mereka.Katakanlah (wahai Muhammad): Jika demikian, mahukah, aku
khabarkan kepada kamu yang lebih buruk lagi daripada apa yang telah
menyebabkan kemarahan kamu itu? Ialah Neraka yang telah dijanjikan oleh
Allah kepada orang-orang yang kafir dan itulah seburuk-buruk tempat
kembali!
73. Wahai umat manusia, inilah diberikan satu misal perbandingan, maka
dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh.Sebenarnya mereka yang
kamu seru dan sembah, yang lain dari Allah itu, tidak sekali-kali akan
dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai
untuk membuatnya dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka,
mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya.(Kedua-duanya lemah
belaka), lemah yang meminta (dari mendapat hajatnya) dan lemah yang
diminta (daripada menunaikannya).
74. Mereka (yang kafir musyrik) itu tidak menghormati Allah menurut
penghormatan yang selayaknya (sebagaimana yang ditetapkanNya);
sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.
75. Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia;
sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
76. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di
belakang mereka dan kepada Allah jualah kembalinya segala urusan.
77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah serta sujudlah
(mengerjakan sembahyang) dan beribadatlah kepada Tuhan kamu (dengan
mentauhidkanNya), serta kerjakanlah amal-amal kebajikan; supaya kamu
berjaya (di dunia dan di akhirat).
78. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarbenarnya
Dialah yang memilih kamu (untuk mengerjakan suruhan agamanya)
dan Dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah
payah dalam perkara agama, agama bapa kamu Ibrahim.Dia menamakan kamu:
Orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya
Rasulullah (Muhammad) menjadi saksi yang menerangkan kebenaran
perbuatan kamu dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang
memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang
250
salah).Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berilah zakat, serta
berpegang teguhlah kamu kepada Allah! Dialah Pelindung kamu.Maka (Allah
yang demikian sifatNya) Dialah sahaja sebaik-baik Pelindung dan sebaikbaik
Pemberi pertolongan.
SURE 23. Al-Mu'minuun
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman,
2. Iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya;
3. Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang
sia-sia;
4. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan
zakat harta itu);
5. Dan mereka yang menjaga kehormatannya;
6. Kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya maka sesungguhnya
mereka tidak tercela;
7. Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka
merekalah orang-orang yang melampaui batas;
8. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;
9. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;
10. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi;
11. Yang akan mewarisi Syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.
12. Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati (yang
berasal) dari tanah;
13. Kemudian Kami jadikan "pati" itu (setitis) air benih pada penetapan
yang kukuh;
14. Kemudian Kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku lalu
Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami
ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut
tulang-tulang itu dengan daging.Setelah sempurna kejadian itu Kami
bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya.Maka nyatalah
kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta.
15. Kemudian, sesungguhnya kamu sesudah itu akan mati.
16. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibangkitkan hidup semula pada hari
kiamat.
17. Dan demi sesungguhnya, Kami telah menciptakan tujuh jalan di atas
kamu dan Kami pula tidak lalai daripada (menyediakan keperluan)
makhluk-makhluk Kami.
18. Dan Kami turunkan hujan dari langit dengan sukatan yang tertentu,
serta Kami tempatkan ia tersimpan di bumi dan sesungguhnya Kami sudah
tentu berkuasa melenyapkannya.
19. Kemudian, Kami tumbuhkan untuk kamu dengan air itu, kebun-kebun
tamar (kurma) dan anggur.Kamu beroleh dalam kebun-kebun itu (berbagai
jenis lagi) buah-buahan yang banyak dan dari kebun-kebun itulah kamu
beroleh rezeki penghidupan kamu.
251
20. Dan (Kami juga menumbuhkan untuk kamu) pokok yang asal tumbuhnya di
kawasan Gunung Tursina, yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orangorang
yang makan.
21. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh
punca-punca yang menyedarkan (tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah
penciptanya); Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya
dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya dan daripadanya juga kamu
beroleh rezeki penghidupan kamu.
22. Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal
kamu diangkut.
23. Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada
kaumnya lalu berkatalah ia: Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah
(sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Oleh itu,
tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?.
24. Maka ketua-ketua yang kafir dari kaumnya berkata (sesama sendiri):
Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, dia bertujuan hendak
melebihkan dirinya daripada kamu dan kalaulah Allah berkehendak
(mengutuskan seorang Rasul) tentulah Dia menurunkan malaikat menjadi
RasulNya.Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dalam kalangan
datuk nenek kami yang telah lalu.
25. Dia tidak lain hanyalah seorang lelaki yang mengidap penyakit
gila.Oleh itu tunggulah akan perubahan keadaannya hingga ke suatu masa.
26. Nabi Nuh berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku tolonglah daku,
kerana mereka mendustakan seruanku.
27. Lalu Kami wahyukan kepadanya: Buatlah bahtera dengan pengawasan
serta kawalan Kami dan dengan panduan wahyu Kami (tentang cara
membuatnya); kemudian apabila datang hukum Kami untuk membinasakan
mereka dan air memancut-mancut dari muka bumi (yang menandakan
kedatangan taufan), maka masukkanlah ke dalam bahtera itu dua dari
tiap-tiap jenis haiwan (jantan dan betina) dan bawalah ahlimu (dan
pengikut-pengikutmu) kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman azab
atasnya di antara mereka (disebabkan kekufurannya) dan janganlah engkau
merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu, kerana sesungguhnya
mereka akan ditenggelamkan dengan taufan sehingga mati lemas.
28. Kemudian apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada
di atas bahtera itu maka hendaklah engkau (bersyukur kepada Allah
dengan) berkata: Segala puji tertentu bagi Allah yang telah
menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim.
29. Dan berdoalah dengan berkata: Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di
tempat turun yang berkat dan Engkau adalah sebaik-baik Pemberi tempat.
30. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (yang
mendatangkan iktibar) dan sesungguhnya Kami tetap menguji (hamba-hamba
Kami).
31. Kemudian Kami ciptakan sesudah mereka, umat yang lain.
32. Lalu Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka
(dengan berfirman melalui Rasul itu): Sembahlah kamu akan Allah,
(sebenarnya) tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadaNya.Oleh itu
tidakkah kamu mahu bertakwa kepadaNya?
33. Dan (bagi menolak seruan itu), ketua-ketua dari kaumnya yang kafir
serta mendustakan pertemuan hari akhirat dan yang Kami mewahkan mereka
252
dalam kehidupan dunia, berkata (sesama sendiri) Orang ini hanyalah
seorang manusia seperti kamu, ia makan dari apa yang kamu makan dan
meminum dari apa yang kamu minum.
34. Dan demi sesungguhnya, jika kamu taati manusia yang seperti kamu,
tentulah kamu dengan membuat demikian, menjadi orang-orang yang rugi.
35. Patutkah dia menjanjikan kamu, bahawa sesungguhnya apabila kamu
mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan (dari kubur
hidup semula)?
36. Jauh, amatlah jauh (dari kebenaran) apa yang dijanjikan kepada kamu
itu!
37. Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini.Kita
mati dan kita hidup (silih berganti) dan tiadalah kita akan
dibangkitkan hidup semula.
38. Tiadalah dia (Nabi Hud) itu selain dari seorang lelaki yang
mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah dan kami tidak akan beriman
kepadanya.
39. Nabi Hud berdoa dengan berkata: Wahai TuhanKu, belalah daku, kerana
mereka telah mendustakan seruanku.
40. Allah berfirman: Dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orangorang
yang menyesal.
41. Akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan
bumi, dengan benar lagi adil, lalu Kami jadikan mereka sebagai sampah
sarap (yang dihanyutkan oleh banjir).Maka kebinasaanlah kesudahannya
bagi kaum yang zalim itu.
42. Kemudian Kami ciptakan, sesudah mereka, umat-umat yang lain.
43. Sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempohnya yang telah
ditentukan dan mereka pula tidak dapat melambatkannya.
44. Kemudian Kami mengutus Rasul-rasul Kami silih berganti.Tiap-tiap
kali sesuatu umat didatangi Rasulnya, mereka mendustakannya; lalu Kami
binasakan umat-umat yang demikian, lepas satu-satu dan Kami jadikan
perihal mereka sebagai cerita-cerita (yang mendatangkan iktibar); maka
kebinasaanlah kesudahannya bagi orang-orang yang tidak beriman.
45. Kemudian Kami mengutus Nabi Musa dan saudaranya: Nabi Harun, dengan
membawa ayat-ayat keterangan Kami dan bukti (mukjizat) yang nyata,
46. Kepada Firaun dan kaumnya; lalu mereka menentang (seruan Nabi-nabi
Allah itu) dengan sombong takbur, serta menjadi kaum yang membesarkan
diri.
47. Sehingga mereka berkata (dengan angkuhnya): Patutkah kita beriman
kepada dua manusia seperti kita, sedang kaum mereka menjadi orang-orang
suruhan kita?
48. Oleh itu, merekapun mendustakan keduanya, lalu menjadilah mereka
sebahagian dari orang-orang yang dibinasakan.
49. Dan sesungguhnya, Kami telah memberikan Nabi Musa Kitab Taurat,
supaya mereka beroleh hidayat petunjuk.
50. Dan Kami jadikan (Nabi lsa) Ibni Mariam serta ibunya sebagai satu
tanda (mukjizat) dan Kami telah menempatkan keduanya di tanah tinggi,
tempat tinggal yang ada tanaman dan mata air yang mengalir.
253
51. Wahai Rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal
dan kerjakanlah amal-amal soleh; sesungguhnya Aku Maha Mengetahui akan
apa yang kamu kerjakan.
52. Dan sesungguhnya agama Islam ini ialah agama kamu agama yang satu
asas pokoknya, dan Akulah Tuhan kamu; maka bertakwalah kamu kepadaKu.
53. Kemudian umat Rasul-rasul itu berpecah-belah dalam urusan agama
mereka kepada beberapa pecahan, tiap-tiap golongan bergembira dengan
apa yang ada pada mereka.
54. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatannya itu hingga ke
suatu masa.
55. Adakah mereka menyangka bahawa apa yang Kami berikan kepada mereka
dari harta benda dan anak-pinak itu.
56. (Bermakna bahawa dengan yang demikian) Kami menyegerakan untuk
mereka pemberian kebaikan? (Tidak!) Bahkan mereka tidak menyedari
(hakikatnya yang sebenar).
57. Sesungguhnya orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut
kepada (kemurkaan) Tuhan mereka;
58. Dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Tuhan mereka;
59. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan sesuatu yang lain dengan
Tuhan mereka;
60. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan sedang hati
mereka gementar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka;
61. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan dan
merekalah orang-orang yang mendahului pada mencapainya.
62. Dan Kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya
olehnya dan di sisi Kami ada sebuah Kitab (suratan amal) yang
menyatakan segala-galanya dengan benar, sedang mereka tidak dianiaya.
63. (Sekalipun demikian, orang-orang yang ingkar tidak juga berfikir)
bahkan hati mereka tenggelam di dalam kejahilan, lalai daripada
(memahami ajaran Al-Quran) ini dan mereka pula mempunyai lagi amal-amal
(yang jahat) selain dari itu, yang mereka terus-menerus mengerjakannya;
64. Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di
antara mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta
tolong.
65. (Lalu dikatakan kepada mereka): Janganlah kamu menjerit-jerit
meminta tolong pada hari ini, sesungguhnya kamu tidak akan beroleh
sebarang pertolongan dari Kami.
66. (Kerana) sesungguhnya ayat-ayatKu telah berkali-kali dibacakan
kepada kamu, dalam pada itu kamu berpaling undur ke belakang;
67. Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya, serta mencacinya
dalam perbualan kamu pada malam hari.
68. Maka adakah mereka melakukan yang demikian kerana mereka tidak
dapat memahami kata-kata ajaran (yang disampaikan kepada mereka)? Atau
kerana telah datang kepada mereka sesuatu yang tidak pernah datang
kepada datuk nenek mereka yang telah lalu?
69. Atau kerana mereka tidak kenal rasul mereka, lalu mereka
mengingkarinya?
254
70. Atau kerana mereka mengatakan: Dia kena penyakit gila? (Sebenarnya
bukan kerana sesuatu pun dari yang tersebut itu) bahkan kerana Rasul
mereka datang kepada mereka membawa agama yang tetap benar dan tabiat
kebanyakan mereka tidak suka kepada sebarang kebenaran.
71. Dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka,
nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang adanya.(Bukan
sahaja Kami memberikan agama yang tetap benar) bahkan Kami memberi
kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan mendatangkan
kemuliaan kepada mereka; maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka
tidak juga mahu menerimanya;
72. Atau adakah (mereka menolak seruanmu itu kerana) engkau meminta
kepada mereka suatu pemberian (sebagai hasil pendapatan seruanmu)? (Ini
pun tidak!) Kerana engkau percaya pemberian Tuhanmu lebih baik dan
Dialah jua sebaik-baik Pemberi rezeki.
73. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) hanya menyeru mereka ke
jalan yang lurus;
74. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari
akhirat, sudah tentu tidak mengikuti jalan yang lurus itu.
75. Dan sekiranya Kami menaruh belas kasihan kepada mereka serta Kami
hapuskan kesusahan yang menimpa mereka, nescaya mereka akan tetap terus
meraba-raba dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu.
76. Dan sesungguhnya Kami telah menimpakan mereka dengan azab (di
dunia), maka mereka tidak juga tunduk patuh kepada Tuhan mereka dan
tidak pula berdoa kepadaNya dengan merendah diri (serta insaf dan
bertaubat);
77. Sehingga apabila Kami bukakan kepada mereka sebuah pintu yang
menyebabkan azab yang berat, maka mereka serta-merta berputus asa
dengan sebabnya dari mendapat sebarang kebaikan.
78. Dan Dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan
penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur; tetapi) amatlah sedikit
kamu bersyukur.
79. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangkan kamu di bumi dan
kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan.
80. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dialah yang
menentukan pertukaran malam dan siang.Maka tidakkah kamu mahu berfikir?
81. (Mereka tidak juga mahu berfikir) bahkan mereka berkata seperti
yang dikatakan oleh orang-orang dahulu (yang ingkar);
82. Mereka berkata: Adakah apabila kami telah mati dan kami menjadi
tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan (hidup semula)?
83. Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan perkara ini kami dan datuk
nenek kami dari dahulu lagi; perkara ini hanyalah cerita dongeng orangorang
dahulu-kala.
84. Tanyakanlah (wahai Muhammad): Kepunyaan siapakah bumi ini dan
segala yang ada padanya, kalau kamu mengetahui?
85. Mereka akan menjawab: Kepunyaan Allah.Katakanlah: Mengapa kamu
tidak mahu ingat (dan insaf)?
86. Tanyakanlah lagi: Siapakah Tuhan yang memiliki dan mentadbirkan
langit yang tujuh dan Tuhan yang mempunyai Arasy yang besar?
255
87. Mereka akan menjawab: (Semuanya) kepunyaan Allah.Katakanlah:
Mengapa kamu tidak mahu bertakwa?
88. Tanyakanlah lagi: Siapakah yang memegang kuasa pemerintahan tiaptiap
sesuatu, serta dia dapat melindungi (segala-galanya) dan tidak ada
sesuatupun yang dapat disembunyi daripada kekuasaannya? (Jawablah) jika
kamu mengetahui!
89. Mereka akan menjawab: (Segala-galanya) dikuasai Allah.Katakanlah:
Jika demikian, bagaimana kamu tertarik hati kepada perkara yang tidak
benar?
90. (Bukanlah sebagaimana tuduhan mereka) bahkan Kami telah membawa
kepada mereka keterangan yang benar dan sesungguhnya mereka adalah
berdusta.
91. Allah tidak sekali-kali mempunyai anak dan tidak ada sama sekali
sebarang tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiaptiap
tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya
dengan bersendirian dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan
setengahnya yang lain.Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh
mereka (yang musyrik) itu.
92. (Allah) Yang mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nyata;
maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah keadaanNya dari segala yang
mereka sekutukan.
93. Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai Tuhanku, kiranya Engkau hendak
memperlihatkan kepadaku (azab) yang dijanjikan kepada mereka (di
dunia), -
94. Maka wahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan daku tinggal dalam
kalangan kaum yang zalim itu.
95. Dan sesungguhnya Kami berkuasa memperlihatkan kepadamu azab yang
Kami janjikan kepada mereka.
96. Tolaklah kejahatan yang dilakukan kepadamu dengan cara yang sebaikbaiknya,
Kami Maha Mengetahui apa yang mereka katakan itu.
97. Dan katakanlah: Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadaMu dari hasutan
Syaitan-syaitan
98. Dan aku berlindung kepadaMu, wahai Tuhanku, supaya Syaitan-syaitan
itu tidak menghampiriku.
99. Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut
kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: Wahai Tuhanku,
kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) -
100. Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara
yang telah aku tinggalkan.Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya
perkataannya itu hanyalah kata-kata yang dia sahaja yang mengatakannya,
sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap
padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat).
101. Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada
lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka dan tidak pula sempat
mereka bertanya-tanyaan.
102. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah
orang-orang yang berjaya.
256
103. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah
orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam
Neraka Jahannam -
104. Api Neraka itu membakar muka mereka dan tinggallah mereka di situ
dengan muka yang hodoh cacat.
105. (Sambil dikatakan kepada mereka): Bukankah ayat-ayatKu selalu
dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?
106. Mereka menjawab: Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh
sebab-sebab kecelakaan kami dan dengan itu menjadilah kami kaum yang
sesat.
107. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari Neraka ini (serta
kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi
(mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang
yang zalim.
108. (Allah) berfirman: Diamlah kamu dengan kehinaan di dalam Neraka
dan janganlah kamu berkata-kata (memohon sesuatupun) kepadaKu!
109. Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu)
memohon kepadaKu dengan berkata: Wahai Tuhan kami, kami telah beriman;
oleh itu ampunkanlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami dan
sememangnya Engkaulah jua sebaik-baik Pemberi rahmat.
110. Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekan sehingga ejek-ejekan kamu
kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanKu dan kamu pula
sentiasa tertawakan mereka.
111. Sesungguhnya Aku membalas mereka pada hari ini (dengan sebaik-baik
balasan) disebabkan kesabaran mereka; sesungguhnya mereka itulah orangorang
yang berjaya.
112. Allah bertanya lagi (kepada mereka yang kafir itu): Berapa tahun
lamanya kamu tinggal di bumi?
113. Mereka menjawab: Kami tinggal (di dunia) selama sehari atau
sebahagian dari sehari; maka bertanyalah kepada golongan (malaikat)
yang menjaga urusan menghitung
114. Allah berfirman: Kamu tidak tinggal (di dunia) melainkan sedikit
masa sahaja, kalau kamu dahulu mengetahui hal ini (tentulah kamu
bersiap sedia).
115. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa Kami hanya menciptakan
kamu (dari tiada kepada ada) sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada
ciptaan itu? Dan kamu (menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada
Kami?
116. Maka (dengan yang demikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai
seluruh alam, lagi Yang Tetap Benar; tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan
yang mempunyai Arasy yang mulia.
117. Dan sesiapa yang menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah,
dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka
sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya yang jahat itu)
disediakan di sisi Tuhannya.Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak
akan berjaya.
118. Dan berdoalah (wahai Muhammad dengan berkata): Wahai Tuhanku,
berikanlah ampun dan kurniakan rahmat dan sememangnya Engkaulah sahaja
sebaik-baik Pemberi rahmat!
257
SURE 24. An-Nuur
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Ini ialah satu "surah" yang Kami turunkan dan Kami wajibkan hukumhukumnya,
serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata
supaya kamu beringat (mengamalkannya).
2. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali sebat dan janganlah kamu
dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam
menjalankan hukum agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan
hari akhirat dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan
kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
3. Lelaki yang berzina (lazimnya) tidak ingin berkahwin melainkan
dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik dan perempuan yang
berzina itu pula (lazimnya) tidak ingin berkahwin dengannya melainkan
oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik dan perkahwinan yang
demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman.
4. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan
yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat
orang saksi, maka sebatlah mereka delapan puluh kali sebat dan
janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya; kerana
mereka adalah orang-orang yang fasik; -
5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu (dari kesalahannya
yang tersebut) serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
6. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak
ada saksi-saksi (yang mengesahkan tuduhannya itu) hanya dirinya
sendiri, maka persaksian (sah pada syarak) bagi seseorang yang menuduh
itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa
sesungguhnya dia dari orang-orang yang benar; -
7. Dan sumpah yang kelima (hendaklah dia berkata): Bahawa laknat Allah
akan menimpa dirinya jika dia dari orang-orang yang dusta.
8. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri (yang kena tuduh)
itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, empat kali, bahawa
suaminya (yang menuduh) itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang
berdusta; -
9. Dan sumpah yang kelima (hendaklah dia berkata); Bahawa kemurkaan
Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar.
10. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya
kepada kamu, dan juga (kalaulah tidak kerana) bahawa Allah Maha
Penerima taubat, lagi Maha Bijaksana, (tentulah kamu akan) akan
mengalami kesusahan yang sukar diatasi).
11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu
ialah segolongan dari kalangan kamu; janganlah kamu menyangka (berita
yang dusta) itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu.Tiap-tiap
seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan
yang dilakukannya itu dan orang yang mengambil bahagian besar dalam
menyiarkannya di antara mereka, akan beroleh seksa yang besar (di dunia
dan di akhirat).
258
12. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang
beriman lelaki dan perempuan, menaruh baik sangka kepada diri (orangorang)
mereka sendiri.dan berkata: Ini ialah tuduhan dusta yang nyata.
13. Sepatutnya mereka (yang menuduh) membawa empat orang saksi
membuktikan tuduhan itu.Oleh kerana mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah, adalah orang-orang
yang dusta.
14. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya
kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab seksa
yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu itu; -
15. Iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu
dengan lidah kamu, dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu
yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya dan kamu
pula menyangkanya perkara kecil, pada hal ia pada sisi hukum Allah
adalah perkara yang besar dosanya.
16. Dan sepatutnya semasa kamu mendengarnya, kamu segera berkata:
Tidaklah layak bagi kami memperkatakan hal ini! Maha Suci Engkau (ya
Allah dari mencemarkan nama baik ahli rumah Rasulullah)! Ini adalah
satu dusta besar yang mengejutkan.
17. Allah memberi pengajaran kepada kamu, supaya kamu tidak mengulangi
perbuatan yang sedemikian ini selama-lamanya, jika betul kamu orangorang
yang beriman.
18. Dan Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangan (hukumhukumNya);
kerana Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
19. Sesungguhnya orang-orang yang suka terhebah tuduhan-tuduhan yang
buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab
seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat dan
(ingatlah) Allah mengetahui (segala perkara) sedang kamu tidak
mengetahui (yang demikian).
20. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatNya
kepada kamu, dan juga (kalaulah tidak kerana) bahawa Allah Amat
melimpah belas kasihanNya, (tentulah kamu akan ditimpa azab dengan
serta-merta).
21. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak
langkah Syaitan; dan sesiapa yang menurut jejak langkah Syaitan, maka
sesungguhnya Syaitan itu sentiasa menyuruh (pengikut-pengikutnya)
melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar dan kalaulah
tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu, nescaya
tidak ada seorang pun di antara kamu menjadi bersih dari dosanya
selama-lamanya; akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan (ingatlah Allah
Maha Mendengar) lagi Maha Mengetahui
22. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya dari
kalangan kamu, bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum
kerabat dan orang-orang miskin serta orang-orang yang berhijrah pada
jalan Allah dan (sebaliknya) hendaklah mereka memaafkan serta melupakan
kesalahan orang-orang itu; tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan
dosa kamu? Dan (ingatlah) Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
23. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang
terpelihara kehormatannya, yang tidak terlintas memikirkan sebarang
259
kejahatan, lagi yang beriman, akan dilaknat (oleh Allah) di dunia dan
di akhirat dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang besar;
24. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi
saksi terhadap diri mereka sendiri, tentang segala yang mereka lakukan.
25. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan untuk mereka balasan (azab
seksa) yang berhak mereka mendapatnya dan mereka pula akan mengetahui
bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Adil, lagi nyata keadilanNya.
26. (Lazimnya) perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelakilelaki
yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuanperempuan
yang jahat dan (sebaliknya) perempuan-perempuan yang baik
untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk
perempuan-perempuan yang baik.Mereka (yang baik) itu adalah bersih dari
(tuduhan buruk) yang dikatakan oleh orang-orang (yang jahat); mereka
(yang baik) itu akan beroleh pengampunan (dari Allah) dan pengurniaan
yang mulia.
27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam manamana
rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu lebih dahulu meminta
izin serta memberi salam kepada penduduknya; yang demikian adalah lebih
baik bagi kamu, supaya kamu beringat (mematuhi cara dan peraturan yang
sopan itu).
28. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa (yang berhak memberi
izin) maka janganlah masuk ke dalam rumah itu sehingga kamu diberi izin
dan jika dikatakan kepada kamu "baliklah", maka hendaklah kamu berundur
balik; cara yang demikian adalah lebih suci bagi kamu dan (ingatlah)
Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu lakukan.
29. Tidaklah menjadi salah kamu memasuki (dengan tidak meminta izin)
mana-mana rumah yang tidak didiami orang, yang ada keperluan kamu
padanya dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan
apa yang kamu sembunyikan.
30. Katakanlah (wahai Muhammad) kepada orang-orang lelaki yang beriman
supaya mereka menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram)
dan memelihara kehormatan mereka.Yang demikian itu lebih suci bagi
mereka; sesungguhnya Allah Amat Mendalam PengetahuanNya tentang apa
yang mereka kerjakan.
31. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya
menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram) dan
memelihara kehormatan mereka dan janganlah mereka memperlihatkan
perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah
mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan
janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada
suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak
mereka, atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau
anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudarasaudara
mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam atau
hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah
tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum
mengerti lagi tentang aurat perempuan dan janganlah mereka
menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari
perhiasan mereka dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai
orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.
32. Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari
kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki
260
dan perempuan.Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada
mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan
limpah kurniaNya), lagi Maha Mengetahui.
33. Dan orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan berkahwin, hendaklah
mereka menjaga kehormatannya sehingga Allah memberi kekayaan kepada
mereka dari limpah kurniaNya; dan hamba-hamba kamu (lelaki dan
perempuan) yang hendak membuat surat perjanjian untuk memerdekakan
dirinya (dengan jumlah bayaran yang tertentu), hendaklah kamu
melaksanakan perjanjian itu dengan mereka jika kamu mengetahui ada
sifat-sifat yang baik pada diri mereka (yang melayakkannya berbuat
demikian) dan berilah kepada mereka dari harta Allah yang telah
dikurniakan kepada kamu dan janganlah kamu paksakan hamba-hamba
perempuan kamu melacurkan diri manakala mereka mahu menjaga
kehormatannya, kerana kamu berkehendakkan kesenangan hidup di dunia.Dan
sesiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah sesudah paksaan
yang dilakukan kepada mereka Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
34. Dan sesungguhnya, Kami telah menurunkan kepada kamu, ayat-ayat
keterangan yang menjelaskan (hukum-hukum suruh dan tegah) dan contoh
tauladan (mengenai kisah-kisah dan berita) orang-orang yang telah lalu
sebelum kamu, serta nasihat pengajaran bagi orang-orang yang (mahu)
bertakwa.
35. Allah yang menerangi langit dan bumi.Bandingan nur hidayat petunjuk
Allah (Kitab Suci Al-Quran) adalah sebagai sebuah "misykaat" yang
berisi sebuah lampu; lampu itu dalam geluk kaca (qandil), geluk kaca
itu pula (jernih terang) laksana bintang yang bersinar cemerlang; lampu
itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, (iaitu)
pokok zaitun yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan
bukan sahaja semasa turunnya (tetapi ia sentiasa terdedah kepada
matahari); hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan
cahaya bersinar (kerana jernihnya) walaupun ia tidak disentuh api;
(sinaran nur hidayat yang demikian bandingannya adalah sinaran yang
berganda-ganda): cahaya berlapis cahaya.Allah memimpin sesiapa yang
dikehendakiNya (menurut undang-undang dan peraturanNya) kepada nur
hidayatNya itu dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan
untuk umat manusia dan Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
36. (Nur hidayat petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya terutama
sekali) di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya
dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya;
di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi
dan petang.
37. (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang
tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual beli daripada menyebut
serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat;
mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan
pandangan.
38. (Mereka mengerjakan semuanya itu) supaya Allah membalas mereka
dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi
mereka lagi dari limpah kurniaNya dan sememangnya Allah memberi rezeki
kepada sesiapa yang dikehendakiNya dengan tidak terhitung.
39. Dan orang-orang yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama
riak sinaran panas di tanah rata yang disangkanya air oleh orang yang
dahaga, (lalu dia menuju ke arahnya) sehingga apabila dia datang ke
tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkanya itu;
261
(demikianlah keadaan orang kafir, tidak mendapat faedah dari amalnya
sebagaimana yang disangkanya) dan dia tetap mendapati hukum Allah di
sisi amalnya, lalu Allah meyempurnakan hitungan amalnya (serta
membalasnya); dan (ingatlah) Allah Amat segera hitungan hisabNya.
40. Atau (orang-orang kafir itu keadaannya) adalah umpama keadaan
(orang yang di dalam) gelap-gelita di lautan yang dalam, yang diliputi
oleh ombak bertindih ombak; di sebelah atasnya pula awan tebal
(demikianlah keadaannya) gelap-gelita berlapis-lapis - apabila orang
itu mengeluarkan tangannya, dia tidak dapat melihatnya sama sekali dan
(ingatlah) sesiapa yang tidak dijadikan Allah menurut undang-undang
peraturanNya mendapat cahaya (hidayat petunjuk) maka dia tidak akan
beroleh sebarang cahaya (yang akan memandunya ke jalan yang benar).
41. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah (Yang Maha Esa dan
Maha Kuasa) sentiasa bertasbih kepadaNya sekalian makhluk yang ada di
langit dan di bumi serta burung-burung yang terbang berbaris di
angkasa? Masing-masing sedia mengetahui (menurut keadaan semulajadinya)
akan cara mengerjakan ibadatnya kepada Allah dan memujiNya dan Allah
Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.
42. Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi dan kepada
Allah sahaja tempat kembali (sekalian makhluk).
43. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak
perlahan-lahan, kemudian Dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya,
kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis? Selepas itu engkau
melihat hujan turun dari celah-celahnya dan Allah pula menurunkan hujan
batu dari langit, dari gunung-ganang (awan) yang ada padanya; lalu Dia
menimpakan hujan batu itu kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan
menjauhkannya dari sesiapa yang dikehendakiNya.Sinaran kilat yang
terpancar dari awan yang demikian keadaannya, hampir-hampir menyambar
dan menghilangkan pandangan.
44. Allah menukarkan malam dan siang silih berganti; sesungguhnya yang
demikian mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orangorang
yang celik mata hatinya berfikir.
45. Dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air;
maka sebahagian di antara mereka menjalar atas perutnya dan sebahagian
di antaranya berjalan dengan dua kaki dan sebahagian lagi berjalan
dengan empat kaki.Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki
(selain dari yang tersebut), kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas
tiap-tiap sesuatu.
46. Demi sesungguhnya, Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menerangkan
(hakikat kebenaran dengan berbagai dalil dan bukti) dan Allah memberi
hidayat petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang
lurus.
47. Dan (di antara orang-orang yang tidak dikehendakiNya ke jalan yang
lurus ialah) mereka yang berkata: Kami beriman kepada Allah dan kepada
RasulNya serta kami taat; kemudian sepuak dari mereka berpaling
(membelakangkan perintah Allah dan Rasul) sesudah pengakuan itu dan
(kerana berpalingnya) tidaklah mereka itu menjadi orang-orang yang
sebenarnya beriman.
48. Dan (bukti berpalingnya mereka ialah) apabila mereka diajak kepada
Kitab Allah dan Sunnah RasulNya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu
di antara mereka, maka dengan serta-merta sepuak dari mereka berpaling
ingkar (menolak ajakan itu jika keputusan tidak menguntungkan mereka).
262
49. Dan (sebaliknya) jika keputusan itu memberi hak kepada mereka,
mereka segera datang kepadanya dengan tunduk taat (menerima hukumnya).
50. (Mengapa mereka bersikap demikian), adakah kerana hati mereka
mengandungi penyakit (kufur) atau kerana mereka ragu-ragu (terhadap
kebenaran hukuman) ataupun kerana mereka takut bahawa Allah dan
RasulNya akan berlaku zalim kepada mereka? (Allah dan RasulNya tidak
sekali-kali akan berlaku zalim) bahkan merekalah sendiri orang-orang
yang zalim (disebabkan keraguan dan kekufuran mereka).
51. Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman
ketika mereka diajak ke pada Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, supaya
menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka
berkata: Kami dengar dan kami taat: dan mereka itulah orang-orang yang
beroleh kejayaan.
52. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya dan takut melanggar
perintah Allah serta, menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab
Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan.
53. Dan mereka (yang munafik) bersumpah dengan nama Allah, dengan
sebebar-benar sumpahnya: Bahawa jika engkau (wahai Muhammad)
perintahkan mereka (keluar berjihad), tentulah mereka akan
keluar.Katakanlah: Janganlah kamu bersumpah, (taat kamu itu) taat yang
terkenal (dustanya).Sesungguhnya Allah Amat Mendalam pengetahuanNya
tentang apa yang kamu lakukan.
54. Katakanlah lagi (kepada mereka): Taatlah kamu kepada Allah dan
taatlah kepada Rasul Allah.Kemudian jika kamu berpaling ingkar maka
ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan
apa yang ditugaskan kepadanya dan kamu pula bertanggungjawab akan apa
yang ditugaskan kepada kamu dan jika kamu taat kepadanya nescaya kamu
beroleh hidayat petunjuk dan (sebenarnya) Rasul Allah hanyalah
bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan
yang terang nyata.
55. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari
kalangan kamu (wahai umat Muhammad) bahawa Dia akan menjadikan mereka
khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana
Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka: Khalifah-khalifah
yang berkuasa dan Dia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka
(agama Islam) yang telah diredhaiNya untuk mereka; dan Dia juga akan
menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan
(dari ancaman musuh).Mereka terus beribadat kepadaKu dengan tidak
mempersekutukan sesuatu yang lain denganKu dan (ingatlah) sesiapa yang
kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka.
56. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah
kamu kepada Rasul Allah; supaya kamu beroleh rahmat.
57. Janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan dapat
melemahkan kekuasaan Allah (daripada menimpakan azab kepada mereka) di
dunia, sedang tempat kembali mereka ialah Neraka dan sesungguhnya
Neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan
orang-orang yang belum baligh dari kalangan kamu, meminta izin kepada
kamu (sebelum masuk ke tempat kamu), dalam tiga masa; (iaitu) sebelum
sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian kerana kepanasan
tengah hari dan sesudah sembahyang Isyak; itulah tiga masa bagi kamu
(yang biasanya terdedah aurat kamu padanya).Kamu dan mereka tidaklah
263
bersalah kemudian daripada tiga masa yang tersebut, (kerana mereka)
orang-orang yang selalu keluar masuk kepada kamu dan kamu masing-masing
sentiasa berhubung rapat antara satu dengan yang lain.Demikianlah Allah
menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (yang menjelaskan hukum-hukumNya)
dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
59. Dan apabila kanak-kanak dari kalangan kamu telah baligh, maka
hendaklah mereka meminta izin sama seperti cara orang-orang (yang telah
cukup umur) yang tersebut dahulu, meminta izin.Demikianlah Allah
menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (yang menjelaskan hukum-hukumNya)
dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.
60. Dan mana-mana perempuan tua yang telah putus kedatangan haid, yang
tidak mempunyai harapan berkahwin lagi maka tidak ada salahnya mereka
menanggalkan pakaian luarnya, dengan tidak bertujuan mendedahkan
perhiasan mereka; dalam pada itu perbuatan mereka menjaga kehormatannya
(dengan tidak menanggalkan pakaian luarnya itu adalah) lebih baik bagi
mereka dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
61. Tidak ada salahnya bagi orang buta dan tidak ada salahnya bagi
orang tempang, dan tidak ada salahnya bagi orang sakit (jika masingmasing
tidak menjalankan sesuatu perintah disebabkan keuzurannya
menghendaki dia berlaku demikian) dan juga tidak ada salah bagi kamu
(termasuk orang-orang yang tersebut turut sama) makan di rumah kamu
sendiri atau di rumah bapa kamu atau di rumah ibu kamu, atau di rumah
saudara kamu yang lelaki atau di rumah saudara kamu yang perempuan,
atau di rumah bapa saudara kamu (sebelah bapa) atau di rumah emak
saudara kamu (sebelah bapa) atau di rumah bapa saudara kamu (sebelah
ibu) atau di rumah emak saudara kamu (sebelah ibu) atau di rumah yang
kamu kuasai kuncinya atau di rumah sahabat kamu; tidak juga menjadi
salah bagi kamu, makan bersama-sama atau berasing-asing.Maka apabila
kamu masuk ke mana-mana rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada
(sesiapa yang seperti) kamu dengan memohon kepada Allah cara hidup yang
berkat lagi baik.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat (yang
menjelaskan hukum-hukumNya), supaya kamu memahaminya.
62. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman ialah mereka
yang beriman kepada Allah dan RasulNya dan apabila mereka turut
bersama-sama dengan Rasulullah dalam sesuatu perkara yang memerlukan
perhimpunan ramai, tidaklah mereka meninggalkan majlis perhimpunan itu
sebelum mereka meminta izin kepadanya.Sesungguhnya orang-orang yang
meminta izin kepadamu (wahai Muhammad) itulah orang-orang yang beriman
kepada Allah dan RasulNya.Maka apabila meminta izin kepadamu untuk
pergi menjalankan sesuatu urusan mereka, maka izinkanlah bagi sesiapa
yang engkau kehendaki di antara mereka dan mintalah ampun kepada Allah
untuk mereka; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
63. Janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara
kamu seperti seruan atau panggilan sesama kamu; sesungguhnya Allah
mengetahui orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar (dari
majlis Nabi) secara berselindung dan bersembunyi.Oleh itu, hendaklah
mereka yang mengingkari perintahnya, beringat serta berjaga-jaga jangan
mereka ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi
sakitnya.
64. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah jualah yang menguasai segala yang
ada di langit dan di bumi.Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu
berada padanya (wahai umat manusia) dan pada hari umat manusia itu
kembali kepadaNya, maka Dia akan menerangkan kepada mereka segala yang
264
mereka kerjakan, kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan tiap
tiap sesuatu.
SURE 25. Al-Furqaan
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqan kepada hambaNya
(Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk
alam.
2. Tuhan yang menguasai pemerintahan langit dan bumi dan yang tidak
mempunyai anak, serta tidak mempunyai sebarang sekutu dalam
pemerintahanNya dan Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu
menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang
sempurna.
3. Dan mereka (yang kafir) mengambil benda-benda yang lain dari Allah
sebagai tuhan-tuhan, yang tidak dapat mencipta sesuatupun, bahkan
benda-benda itu diciptakan (oleh penyembah-penyembahnya dari bahanbahan
di bumi) dan benda-benda itu pula tidak berkuasa mendatangkan
sesuatu bahaya atau sesuatu faedah untuk dirinya sendiri; dan tidak
berkuasa mematikan atau menghidupkan atau pun membangkitkan hidup
semula makhluk-makhluk yang telah mati.
4. Dan orang-orang yang kafir itu berkata: (Al-Quran) ini hanyalah satu
perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad dan ia dibantu membuatnya
oleh kaum yang lain.Maka (dengan kata-kata itu) sesungguhnya mereka
telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta.
5. Dan mereka berkata lagi: Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng
orang-orang dahulu kala, yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan,
kemudian perkara yang ditulis itu dibacakan kepadanya pagi dan petang
(untuk dihafaznya).
6. Katakanlah (Wahai Muhammad): Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang
mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi; sesungguhnya adalah Dia
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
7. Dan mereka pula berkata: Mengapa Rasul ini makan minum dan berjalan
di pasar-pasar (seperti manusia yang lain)? Sepatutnya diturunkan
malaikat kepadanya, supaya malaikat itu turut memberi peringatan dan
amaran bersama-sama dengannya (sebagai saksi yang membenarkannya).
8. Atau diberikan perbendaharaan harta benda kepadanya atau dia
mempunyai sebuah kebun untuk dia makan hasilnya dan orang-orang yang
zalim itu berkata pula (kepada orang-orang yang beriman): Sebenarnya
kamu hanyalah menurut seorang yang tidak siuman.
9. Lihatlah (Wahai Muhammad) bagaimana mereka membuat untukmu berbagai
misal perbandingan (yang bukan-bukan), dengan sebab itu sesatlah
mereka, sehingga mereka tidak mendapat jalan petunjuk.
10. Maha Berkat Tuhan yang jika Dia kehendaki tentulah Dia akan
mengadakan untukmu (di dunia ini) sesuatu yang lebih baik dari apa yang
mereka katakan itu, iaitu Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya
beberapa sungai, serta mengadakan untukmu istana-istana (yang tersergam
indah).
265
11. (Mereka bukan sahaja mendustakanmu) bahkan mereka juga mendustakan
hari kiamat; dan Kami telah sediakan bagi sesiapa yang mendustakan hari
kiamat itu, api yang menjulang-julang.
12. Apabila Neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh,
kedengaranlah mereka suara marahnya yang menggelegak dan mengeluh.
13. Dan apabila mereka dihumbankan ke tempat yang sempit di dalam
Neraka itu, dengan keadaan mereka dibelenggu, menjeritlah mereka di
sana meminta sejenis kebinasaan (yang melepaskan dari azab itu).
14. (Lalu dikatakan kepada mereka): Janganlah kamu menjerit-jerit
meminta pada hari ini sejenis kebinasaan sahaja, tetapi mintalah
kebinasaan sebanyak-banyaknya (kerana azab yang menunggu kamu di sini
banyak jenisnya).
15. Bertanyalah (kepada mereka): Adakah (azab seksa Neraka) yang
demikian itu lebih baik atau Syurga yang kekal, yang dijanjikan kepada
orang-orang yang bertakwa? Syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka
sebagai balasan dan tempat kembali.
16. Mereka beroleh di dalam Syurga itu apa yang mereka kehendaki,
mereka pula kekal di dalamnya.Balasan yang demikian adalah satu janji
yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohonkan dan dituntut (dalam doa
masing-masing).
17. Dan (ingatkanlah) hari Tuhan menghimpunkan mereka (yang kafir) dan
makhluk-makhluk yang mereka sembah yang lain dari Allah, lalu Dia
bertanya (kepada makhluk-makhluk yang telah dipuja dan disembah itu):
Kamukah yang menyesatkan hamba-hambaKu itu atau mereka yang sesat
jalan?
18. Mereka menjawab: Maha Suci Engkau (wahai Tuhan kami)! Sudah tentu
tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripadaMu
sebagai pelindung yang disembah (dan tidak patut juga kami menyeru
orang menyembah kami); tetapi engkau (wahai Tuhan kami) telah
melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada datuk neneknya sehingga
mereka lalai dan cuaikan ajaran agamaMu dan menjadilah mereka kaum yang
binasa.
19. Maka (dikatakan pula kepada golongan itu): Sesungguhnya mereka
(yang kamu puja dan sembah) itu telah mendustakan dakwaan kamu (bahawa
mereka yang menyesatkan kamu).Oleh itu, kamu semua tidak akan dapat
menjauhkan azab seksa atau beroleh sebarang pertolongan dan sesiapa
yang berlaku zalim di antara kamu (wahai umat manusia, dengan kekufuran
atau maksiat), Kami akan merasakannya azab seksa yang besar.
20. Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad)
melainkan orang-orang yang tentu makan minum dan berjalan di pasarpasar
dan Kami jadikan sebahagian dari kamu sebagai ujian dan cubaan
bagi sebahagian yang lain, supaya ternyata adakah kamu dapat bersabar
(menghadapi ujian itu)? Dan (ingatlah) adalah Tuhanmu sentiasa Melihat
(akan keadaan makhluk-makhlukNya).
21. Dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui
Kami: Mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita atau kita dapat
melihat Tuhan kita? Demi sesungguhnya, mereka telah bersikap sombong
angkuh dalam diri mereka sendiri, dan telah melampaui batas dengan cara
yang sebesar-besarnya.
22. (Ingatkanlah) hari mereka melihat malaikat, pada hari itu tiadalah
sebarang berita gembira bagi orang-orang yang bersalah (bahkan
266
sebaliknya) dan mereka akan berkata: Semoga kita jauh, dijauhkan (dari
sebarang keadaan yang buruk).
23. Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan
dari jenis amal (yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia
terbuang sebagai debu yang berterbangan.
24. Ahli-ahli Syurga pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan
lebih elok tempat rehatnya.
25. Dan (sebutkanlah perihal) hari segala langit pecah-belah
(disertakan) dengan kumpulan awan (yang berisi malaikat) dan (pada hari
yang tersebut) diturunkan malaikat itu dengan cara berpasuk-pasukan.
26. Kuasa pemerintahan yang sebenar-benarnya pada hari itu adalah
tertentu bagi Allah Yang Maha melimpah rahmatNya dan adalah ia satu
masa yang amat sukar keadaannya kepada orang-orang kafir.
27. Dan (ingatkanlah) perihal hari orang-orang yang zalim menggigit
kedua-dua tangannya (marahkan dirinya sendiri) sambil berkata: Alangkah
baiknya kalau aku (di dunia dahulu) mengambil jalan yang benar bersamasama
Rasul?
28. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil si
dia itu menjadi sahabat karib!
29. Sesungguhnya dia telah menyesatkan daku dari jalan peringatan (Al-
Quran) setelah ia disampaikan kepadaku dan adalah Syaitan itu sentiasa
mengecewakan manusia (yang menjadikan dia sahabat karibnya).
30. Dan berkatalah Rasul: Wahai Tuhanku sesungguhnya kaumku telah
menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak
dipakai.
31. Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi, musuh dari
kalangan orang-orang yang bersalah dan cukuplah Tuhanmu (wahai
Muhammad) menjadi Pemimpin (ke jalan mengalahkan mereka) serta menjadi
Penolong (bagimu terhadap mereka).
32. Dan orang-orang yang kafir berkata: Mengapa tidak diturunkan Al-
Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali (dengan sekaligus)? Al-Quran
diturunkan dengan cara (beransur-ansur) itu kerana Kami hendak
menetapkan hatimu (wahai Muhammad) dengannya dan Kami nyatakan
bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.
33. Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil
(untuk menentangmu) melainkan Kami bawakan kepadamu kebenaran dan
penjelasan yang sebaik-baiknya (untuk menangkis segala yang mereka
katakan itu).
34. Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke Neraka Jahannam
(dengan tertiarap) atas mukanya, merekalah orang-orang yang amat buruk
keadaannya dan amat sesat jalannya.
35. Dan sesungguhnya Kami telah berikan Kitab Taurat kepada Nabi Musa
dan Kami lantik saudaranya Nabi Harun, sebagai menteri bersamanya.
36. Lalu Kami perintahkan: Pergilah kamu berdua kepada kaum yang
mendustakan ayat-ayat keterangan Kami; maka (kesudahannya) Kami
binasakan kaum itu sehancur-hancurnya.
37. Dan (demikian juga) kaum Nabi Nuh, ketika mereka mendustakan Rasulrasul
Kami, Kami tenggelamkan mereka dan Kami jadikan mereka satu tanda
267
(yang menjadi contoh) bagi umat manusia dan Kami sediakan bagi sesiapa
yang zalim; azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
38. Dan (demikian juga Kami telah binasakan) Aad dan Thamud serta
Ashabur-Rassi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang
tersebut itu.
39. Dan masing-masing, telah Kami berikan kepadanya contoh tauladan
yang mendatangkan iktibar dan masing-masing telah Kami hancurkan
sehancur-hancurnya.
40. Dan demi sesungguhnya, mereka (yang menentangmu wahai Muhammad)
telah melalui bandar yang telah dihujani (dengan) azab yang buruk, maka
(mengapa mereka masih berdegil), tidakkah mereka selalu dapat
menyaksikannya? (Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan
kufur) bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya
kebangkitan hidup semula (untuk menerima balasan).
41. Dan apabila mereka melihatmu (wahai Muhammad), mereka hanyalah
menjadikanmu ejek-ejekan (sambil mereka berkata): Inikah orangnya yang
diutus oleh Allah sebagai RasulNya?
42. Sebenarnya dia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari tuhantuhan
kami, jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya dan
mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa: Siapakah
yang sebenar-benarnya sesat jalannya.
43. Nampakkah (wahai Muhammad) keburukan keadaan orang yang menjadikan
hawa nafsunya: tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau
menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?
44. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar
atau memahami (apa yang engkau sampaikan kepada mereka)? Mereka
hanyalah seperti binatang ternak, bahkan (bawaan) mereka lebih sesat
lagi.
45. Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu? Bagaimana Dia menjadikan
bayang-bayang itu terbentang (luas kawasannya) dan jika Dia kehendaki
tentulah Dia menjadikannya tetap (tidak bergerak dan tidak berubah)!
Kemudian Kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan
bayang-bayang itu;
46. Kemudian Kami tarik balik bayang-bayang itu kepada Kami, dengan
beransur-ansur.
47. Dan Dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian
dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk
keluar mencari rezeki.
48. Dan Dialah Tuhan yang menghantarkan angin sebagai berita gembira
sebelum kedatangan rahmatNya dan Kami menurunkan dari langit: Air yang
bersih suci,
49. Untuk Kami hidupkan dengan air itu bumi yang mati, serta memberi
minum air itu kepada sebahagian dari makhluk-makhluk Kami, khasnya
binatang ternak yang banyak dan manusia yang ramai.
50. Dan demi sesungguhnya! Kami telah berulang-ulang kali menyebarkan
hujjah-hujjah di antara manusia melalui Al-Quran supaya mereka berfikir
(mengenalku serta bersyukur); dalam pada itu kebanyakan manusia tidak
mahu melainkan berlaku kufur.
268
51. Dan kalau Kami kehendaki, tentulah Kami utuskan dalam tiap-tiap
negeri, seorang Rasul pemberi amaran.
52. Oleh itu, janganlah engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orangorang
kafir, dan berjuanglah dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi
mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh.
53. Dan Dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang
satu tawar lagi memuaskan dahaga dan yang satu lagi masin lagi pahit;
serta Dia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan
yang menyekat percampuran keduanya.
54. Dan Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari air, lalu
dijadikannya (mempunyai) titisan baka dan pertalian keluarga
(persemendaan) dan sememangnya tuhanmu berkuasa (menciptakan apa jua
yang dikehendakiNya).
55. Dan mereka (yang musyrik) menyembah benda-benda yang lain dari
Allah, yang tidak memberi manfaat kepada mereka (yang menyembahnya) dan
tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka (yang tidak menyembahnya)
dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu (bagi golongannya yang
kafir) untuk menderhaka kepada tuhannya.
56. Dan tidaklah Kami mengutusmu (wahai Muhammad) melainkan sebagai
pembawa berita gembira (kepada orang-orang yang beriman) dan pemberi
amaran (kepada orang-orang yang ingkar).
57. Katakanlah: Aku tidak meminta kepada kamu sebarang balasan bagi apa
yang aku sampaikan kepada kamu, selain daripada berimannya seseorang
yang mahu mendapatkan jalan sampainya kepada keredaan Allah.
58. Dan berserahlah engkau kepada Allah Tuhan Yang Hidup, yang tidak
mati; serta bertasbihlah dengan memujiNya dan cukuplah Dia mengetahui
secara mendalam akan dosa-dosa hambaNya;
59. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di
antara keduanya, dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas
Arasy, Ialah Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah); maka bertanyalah akan
hal itu kepada Yang Mengetahuinya.
60. Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang musyrik itu): Sujudlah
kamu kepada Ar-Rahman (Tuhan Yang Maha Pemurah)! Mereka bertanya: Dan
siapakah Ar-Rahman itu? Patutkah kami sujud kepada apa sahaja yang
engkau perintahkan kami? Dan perintah yang demikian, menjadikan mereka
bertambah liar ingkar.
61. Maha Berkat Tuhan yang telah menjadikan di langit, tempat-tempat
peredaran bintang, dan menjadikan padanya matahari serta bulan yang
menerangi.
62. Dan Dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti untuk
sesiapa yang mahu beringat (memikirkan kebesaranNya) atau mahu
bersyukur (akan nikmat-nikmatNya itu).
63. Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka
yang berjalan di bumi dengan sopan santun dan apabila orang-orang yang
berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka
menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak
diingini;
64. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang tekun mengerjakan
ibadat kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri,
269
65. Dan juga mereka yang berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami,
sisihkanlah azab Neraka Jahannam dari kami, sesungguhnya azab seksanya
itu adalah mengertikan.
66. Sesungguhnya Neraka Jahannam itu tempat penetapan dan tempat
tinggal yang amat buruk;
67. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah) yang apabila
membelanjakan hartanya, tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil
kedekut dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di
antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu.
68. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya,
kecuali dengan jalan yang hak (yang dibenarkan oleh syarak) dan tidak
pula berzina dan sesiapa melakukan yang demikian, akan mendapat balasan
dosanya;
69. Akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat dan dia pula
akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan;
70. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal
yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat)
kejahatan mereka dengan kebaikan dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi
Maha Mengasihani.
71. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya
(dengan itu) dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat;
72. Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak
menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang dan
apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka
melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya.
73. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang
apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat keterangan Tuhan mereka,
tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan
buta.
74. Dan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang
berdoa dengan berkata: Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari
isteri-isteri dan zuriat keturunan kami: Perkara-perkara yang
menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orangorang
yang (mahu) bertakwa.
75. Mereka itu semuanya akan dibalas dengan mendapat tempat yang tinggi
di Syurga disebabkan kesabaran mereka dan mereka pula akan menerima
penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,
76. Mereka kekal di dalam Syurga itu; amatlah eloknya Syurga menjadi
tempat penetapan dan tempat tinggal.
77. Katakanlah (wahai Muhammad kepada golongan yang ingkar): Tuhanku
tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu
kepadaNya; (apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah
menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa
ibadatnya) maka sesungguhnya kamu telahpun menyalahi (ketetapan Tuhanku
itu); dengan yang demikian, sudah tentu balasan azab (disebabkan kamu
menyalahi itu) akan menimpa kamu.
270
SURE 26. Asy-Syu'araa'
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Taa, Siin, Miim.
2. Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang jelas nyata.
3. Jangan-jangan pula engkau (wahai Muhammad), membinasakan dirimu
dengan menanggung dukacita, kerana mereka tidak menjadi orang-orang
yang beriman.
4. Kalau Kami mahu, tentulah Kami akan turunkan kepada mereka satu
mukjizat dari langit, yang menjadikan mereka tunduk kepadanya.
5. Dan tidak datang kepada mereka peringatan serta pengajaran yang baru
dari (Allah) Ar-Rahman, melainkan mereka tetap berpaling
mengingkarinya.
6. Oleh kerana mereka telah mendustakan Al-Quran, maka sudah tentu akan
datang kepada mereka berita-berita (azab) mengenai perkara yang mereka
ejek-ejek itu.
7. Masihkah mereka berdegil dan tidak memperhatikan bumi, berapa banyak
kami tumbuhkan padanya dari berbagai jenis tanaman yang memberi banyak
manfaat?
8. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang
membuktikan kekuasaan dan rahmat pengurniaan Allah) dan (dalam pada
itu), kebanyakan mereka tidak juga beriman.
9. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
10. Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu menyeru Nabi Musa:
Hendaklah engkau mendatangi kaum yang zalim, -
11. Iaitu kaum Firaun; tidakkah mereka mahu mengawal diri dari
kemurkaanKu?
12. Nabi Musa merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku
takut bahawa mereka akan mendustakan daku.
13. Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu
utuskanlah perintahMu kepada Harun (supaya dia membantuku).
14. Dan lagi mereka ada mengemukakan satu tuduhan jenayah terhadapku;
oleh itu aku takut mereka akan membunuhku.
15. Allah berfirman: Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau
bimbangkan itu)! Oleh itu pergilah kamu berdua membawa mukjizatmukjizat
Kami (yang membuktikan kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada
bersama-sama kamu mendengar.
16. Maka pergilah kamu kepada Firaun, kemudian katakanlah kepadanya:
Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan sekalian alam.
17. Menyuruhmu membebaskan kaum Bani Israil mengikut kami.
18. Firaun menjawab: Bukankah kami telah memeliharamu dalam kalangan
kami semasa engkau kanak-kanak yang baru lahir, serta engkau telah
tinggal dalam kalangan kami beberapa tahun dari umurmu?
271
19. Dan (bukankah) engkau telah melakukan satu perbuatan (jenayah) yang
telah engkau lakukan dan (dengan itu) engkau dari orang-orang yang
tidak mengenang budi?
20. Nabi Musa berkata: Aku melakukan perbuatan yang demikian sedang aku
ketika itu dari orang-orang yang belum mendapat petunjuk.
21. Lalu aku melarikan diri dari kamu, ketika aku merasa takut kepada
kamu; kemudian Tuhanku mengurniakan daku ilmu pengetahuan agama dan
menjadikan daku seorang RasulNya.
22. Dan budimu memeliharaku yang engkau bangkit-bangkitkan itu adalah
kerana engkau telah bertindak memperhambakan kaum Bani Israil.
23. Firaun berkata (dengan sombongnya): Dan apa dia Tuhan sekalian alam
itu?
24. Nabi Musa menjawab.Dialah yang memiliki dan mentadbirkan langit dan
bumi serta segala yang ada di antara keduanya, kalaulah kamu mahu
mendapat keyakinan dengan berdalil maka inilah jalannya.
25. Firaun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya:
Tidakkah kamu dengar (apa yang dikatakan olehnya)?
26. Nabi Musa menegaskan lagi: Dialah Tuhan yang memiliki dan
memelihara kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu.
27. Firaun berkata (kepada orang-orangnya): Sebenarnya Rasul yang
diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?
28. Nabi Musa (menerangkan lagi tentang keesaan Allah dan kekuasaanNya
dengan) berkata: Dialah yang memiliki dan menguasai timur dan barat
serta segala yang ada di antara keduanya; kalau kamu orang-orang yang
berakal tentulah memahaminya.
29. Firaun berkata: Demi sesungguhnya! Jika engkau menyembah Tuhan yang
lain daripadaku, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orangorang
yang dipenjarakan.
30. Nabi Musa menjawab: Adakah (engkau akan memenjarakan daku juga)
walau pun aku membawa kepadamu sesuatu bukti yang jelas nyata?
31. Firaun berkata: Kalau demikian, bawalah bukti itu jika betul engkau
dari orang-orang yang benar.
32. Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya, maka tiba-tiba tongkatnya
itu menjadi seekor ular yang jelas nyata.
33. Dan dia mengeluarkan tangannya, maka tiba-tiba tangannya menjadi
putih (bersinar-sinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
34. Firaun berkata kepada ketua-ketua kaum yang ada dikelilingnya:
Sesungguhnya orang ini (Musa) ialah seorang ahli sihir yang mahir.
35. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu dengan
sihirnya, maka apa yang kamu syorkan?
36. Mereka berkata: Tangguhkanlah dahulu (sebarang tindakan)
terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandarbandar
(negeri Mesir) orang-orang yang mengumpulkan (ahli-ahli sihir),
37. Supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir.
38. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa yang
ditentukan, pada hari (perayaan) yang termaklum.
272
39. Dan dikatakan kepada orang ramai: Berkumpulah kamu semuanya.
40. Semoga kita (tetap) mengikut (agama) ahli-ahli sihir itu kiranya
merekalah orang-orang yang menang.
41. Maka ketika ahli-ahli sihir itu datang, berkatalah mereka kepada
Firaun: Benarkah kami akan beroleh upah, kiranya kamilah orang-orang
yang menang?
42. Firaun menjawab: Benar, (kamu akan mendapatnya) dan sesungguhnya
kamu dengan itu akan menjadi dari orang-orang yang dekat kepadaku.
43. Nabi Musa berkata kepada mereka: Campakkanlah dahulu apa yang kamu
hendak campakkan.
44. Lalu mereka mencampakkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka
sambil berkata: Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya sudah tetap kamilah
orang-orang yang akan menang.
45. Kemudian Nabi Musa pula mencampakkan tongkatnya, tiba-tiba
tongkatnya itu menelan apa yang mereka pura-pura adakan (dengan sihir
mereka).
46. Maka (kemenangan Nabi Musa menjadikan) ahli-ahli sihir itu segera
merebahkan diri: Sujud,
47. Sambil berkata: Kami beriman kepada Tuhan sekalian alam,
48. Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun.
49. Firaun berkata: Patutkah kamu beriman kepadanya sebelum aku izinkan
kamu? Sesungguhnya dialah (Musa) ketua kamu yang mengajar kamu ilmu
sihir; oleh itu kamu akan mengetahui kelak (akibatnya).Demi
sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang
kemudian aku akan memalang kamu semuanya.
50. Mereka menjawab: (Ugutanmu itu) tidaklah menjadi hal! Sesungguhnya
kami (tidak gentar), kerana kepada Tuhan kamilah kembalinya kami.
51. Sesungguhnya kami amat berharap supaya Tuhan Kami mengampunkan
dosa-dosa kami, kerana kamilah orang-orang yang mula-mula beriman
(dalam peristiwa ini).
52. (Allah s.w.t berfirman): Dan Kami wahyukan kepada Nabi Musa:
Hendaklah engkau membawa hamba-hambaKu (kaummu) keluar pada waktu
malam; sesungguhnya kamu akan dikejar (oleh Firaun dan tenteranya).
53. (Setelah mengetahui keadaan itu) maka Firaun mengutus (orangorangnya)
ke bandar-bandar (negeri Mesir), untuk mengumpulkan
(tenteranya),
54. (Sambil berkata kepada mereka): Sesungguhnya orang-orang (Musa) itu
adalah segolongan kecil;
55. Dan sesungguhnya mereka melakukan perkara yang menyebabkan kita
marah;
56. Dan sesungguhnya kita sekalian, sentiasa beringat dan berjaga-jaga.
57. Dengan sebab itu maka kami jadikan mereka (Firaun dan tenteranya)
keluar meninggalkan kebun-kebun dan mata air,
58. Dan juga khazanah-khazanah kekayaan serta tempat tinggal yang
mulia.
273
59. Demikianlah keadaannya dan Kami jadikan semua peninggalan Firaun
dan tenteranya milik Bani Israil sebagai pusaka.
60. Maka Firaun dan tenteranya pun mengejar mereka ketika matahari
terbit.
61. Setelah kedua-dua kumpulan itu nampak satu sama lain, berkatalah
orang-orang Nabi Musa: Sesungguhnya kita akan dapat ditawan.
62. Nabi Musa menjawab: Tidak! Jangan fikir (akan berlaku yang
demikian)! Sesungguhnya aku sentiasa disertai oleh Tuhanku (dengan
pemeliharaan dan pertolonganNya), Dia akan menunjuk jalan kepadaku.
63. Lalu Kami wahyukan kepada Nabi Musa: Pukullah laut itu dengan
tongkatmu.(Setelah dipukul) maka terbelahlah laut itu (kepada beberapa
bahagian), lalu menjadilah air tiap-tiap bahagian yang terbelah itu
terangkat seperti gunung yang besar.
64. Dan Kami dekatkan golongan yang lain itu ke situ.
65. Dan Kami selamatkan Nabi Musa serta orang-orang yang bersama
dengannya, semuanya.
66. Kemudian Kami tenggelamkan golongan yang lain (yang mengejarnya).
67. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah) dan (dalam pada itu), kebanyakan
mereka tidak juga mahu beriman.
68. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
69. Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim.
70. Ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya: Apa yang kamu
sembah?
71. Mereka menjawab: Kami menyembah berhala-berhala, maka (kerana
memuliakannya) kami berkekalan menyembahnya.
72. Nabi Ibrahim bertanya: Adakah berhala-berhala itu mendengar kamu
semasa kamu menyerunya?
73. Atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada
kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya?
74. Mereka menjawab: (Tidak satupun!) Bahkan kami dapati datuk nenek
kami berbuat demikian.
75. Nabi Ibrahim berkata: Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak
gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? -
76. (Yang sekian lama disembah oleh) kamu dan datuk nenek kamu yang
dahulu?
77. (Aku bertanya demikian) kerana sesungguhnya berhala-berhala itu
ialah musuhKu, (aku tidak menyembah) melainkan Allah Tuhan sekalian
alam;
78. Tuhan yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dialah
yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku;
79. Dan Tuhan yang Dialah jua memberiku makan dan memberi minum,
80. Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;
81. Dan (Dialah) yang mematikan daku, kemudian Dia menghidupkan daku;
274
82. Dan (Dialah) yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku
pada hari kiamat;
83. Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan
hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh;
84. Dan jadikanlah bagiku sebutan yang baik (nama yang harum) dalam
kalangan orang-orang yang datang kemudian;
85. Dan jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi Syurga Jannatun-
Naim;
86. Dan ampunkanlah bagi bapaku, kerana sesungguhnya dia adalah dari
orang-orang yang sesat;
87. Dan janganlah engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk
dibangkitkan hidup semula -
88. Hari yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan
pertolongan sesuatu apapun,
89. Kecuali (harta benda dan anak-pinak) orang-orang yang datang
mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera (dari syirik dan
penyakit munafik);
90. Dan (pada hari itu) didekatkan Syurga bagi orang-orang yang
bertakwa,
91. Dan diperlihatkan Neraka jelas nyata kepada orang-orang yang sesat;
92. Serta dikatakan kepada mereka: Mana dia benda-benda yang kamu
sembah dahulu -
93. Selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong
dirinya sendiri?
94. Lalu mereka dihumbankan ke dalam Neraka dengan tertiarap, jatuh
bangun berulang-ulang, - mereka dan orang-orang yang sesat bersama,
95. Termasuk juga bala tentera iblis semuanya.
96. Mereka berkata, sambil bertengkar sesama sendiri dalam Neraka:
97. Demi Allah! Sesungguhnya kami (semasa di dunia dahulu) adalah di
dalam kesesatan yang jelas nyata,
98. Kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan sekalian alam
99. Dan tiadalah yang menyesatkan kami melainkan golongan yang berdosa.
100. Dengan sebab itu, tiadalah kami beroleh sesiapapun yang memberi
pertolongan,
101. Dan tiadalah juga sahabat karib yang bertimbang rasa.
102. Maka alangkah baiknya kalau kami dapat ke dunia sekali lagi,
supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman.
103. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian itu terdapat satu tanda
(yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya) dan dalam pada itu,
kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
104. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha mengasihani.
105. (Demikian juga) kaum Nabi Nuh telah mendustakan Rasul-rasul (yang
diutus kepada mereka.)
275
106. Ketika saudara mereka Nabi Nuh, berkata kepada mereka: Hendaknya
kamu mematuhi suruhan Allah dan menjauhi laranganNya.
107. Sesungguhnya aku ini ialah Rasul yang amanah, (yang diutus oleh
Allah) kepada kamu.
108. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
109. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang
aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
110. Maka dengan yang demikian, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah
dan taatlah kepadaku.
111. Mereka menjawab: Patutkah kami percaya kepadamu, sedang engkau
semata-mata diikut oleh orang-orang yang rendah (pangkatnya dan hina
pekerjaannya)?
112. Nabi Nuh berkata: Dan apalah ada kaitannya pengetahuanku dengan
(pangkat dan) pekerjaan mereka?
113. Sebenarnya hitungan amal mereka hanya terserah kepada Tuhanku;
kalaulah kamu menyedari dan memahaminya (kamu tidak berkata demikian).
114. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman (daripada
bercampur-gaul denganku).
115. Aku ini hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas nyata
(kepada semua - tidak kira hina mulia).
116. Mereka (mengugut dengan) berkata: Jika engkau tidak mahu berhenti
(daripada menyiarkan agamamu itu) wahai Nuh, sudah tentu engkau akan
menjadi dari orang-orang yang direjam!
117. Nabi Nuh berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya kaumku
telah mendustakan daku.
118. Oleh itu, hukumkanlah antaraku dengan mereka, dengan hukuman tegas
(yang menegakkan yang benar dan melenyapkan yang salah), serta
selamatkanlah daku dan orang-orang yang beriman yang bersama-sama
denganku
119. Maka Kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama-sama
dengannya dalam bahtera yang penuh sarat (dengan berbagai makhluk).
120. Kemudian daripada itu, Kami tenggelamkan golongan (kafir) yang
tinggal (tidak turut bersama dalam bahtera).
121. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah) dan dalam pada itu, kebanyakan
mereka tidak juga mahu beriman.
122. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
123. (Demikian juga) kaum Aad telah mendustakan Rasul-rasul (yang
diutus kepada mereka).
124. Ketika saudara mereka Nabi Hud, berkata kepada mereka: Hendaknya
kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
125. Sesungguhnya aku ini seorang Rasul yang amanah, (yang diutus oleh
Allah) kepada kamu.
276
126. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
127. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang
aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
128. Patutkah kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi
bangunan-bangunan yang tersergam, padahal kamu tidak membuatnya dengan
sesuatu tujuan yang baik.
129. Dan kamu pula bersusah payah mendirikan istana-istana dan bentengbenteng
yang kukuh dengan harapan hendak kekal hidup selama-lamanya?
130. Dan apabila kamu memukul atau menyeksa, kamu melakukan yang
demikian dengan kejam bengis?
131. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
132. Dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan
pemberian nikmat-nikmatNya yang kamu sedia mengetahuinya.
133. Diberinya kamu binatang-binatang ternak (yang biak) serta anakpinak
(yang ramai),
134. Dan taman-taman (yang indah permai) serta mata air-mata air (yang
mengalir).
135. Sesungguhnya aku takut, (bahawa) kamu akan ditimpa azab seksa hari
yang besar (huru-haranya).
136. Mereka menjawab: Sama sahaja bagi kami, samada engkau beri nasihat
pengajaran, atau engkau tidak menjadi dari orang-orang yang memberi
nasihat pengajaran.
137. Segala apa (yang engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan
orang-orang dahulu-kala,
138. Dan kami pula tidak akan diseksa.
139. Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu Kami binasakan
mereka.Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian, terdapat satu tanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah) dan dalam pada itu, kebanyakan
mereka tidak juga mahu beriman.
140. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
141. (Demikian juga) kaum Thamud telah mendustakan Rasul-rasul (yang
diutus kepada mereka),
142. Ketika saudara mereka Nabi Soleh, berkata kepada mereka: Hendaknya
kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
143. Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah)
kepada kamu.
144. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
145. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang
aku sampaikan (dari Tuhanku), balasanku hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
277
146. Adakah (kamu fikir), bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa
bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini?
147. Di dalam taman-taman (yang indah permai) dan mata air-mata air
(yang mengalir),
148. Dan kebun-kebun tanaman serta pohon-pohon tamar (kurma) yang buah
mayangnya halus lembut?
149. Dan kamu memahat sebahagian dari gunung-ganang sebagai tempat
tinggal dengan bijak dan bersungguh-sungguh?
150. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku;
151. Dan janganlah kamu taati perintah orang-orang yang melampaui
batas, -
152. Iaitu orang-orang yang melakukan kerosakan di bumi dan tidak
membuat kebaikan.
153. Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau ini hanyalah salah seorang
dari golongan yang kena sihir!
154. Engkau hanyalah seorang manusia seperti kami; oleh itu, bawakanlah
satu tanda (mukjizat) jika betul engkau dari orang-orang yang benar.
155. Nabi Soleh berkata: Ini adalah seekor unta betina, (di antara
cara-cara hidupnya ialah) air kamu hendaklah menjadi bahagian minumnya
sehari dan bahagian kamu sehari, menurut giliran yang tertentu.
156. Dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya;
(jika kamu menyakitinya) maka akibatnya kamu akan dibinasakan oleh azab
seksa hari yang besar (huru-haranya).
157. Akhirnya mereka menikam mati unta itu, kemudian mereka menyesal
(setelah melihat kedatangan bala bencana).
158. Lalu mereka ditimpa azab yang membinasakan.Sesungguhnya peristiwa
yang demikian mengandungi satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah)
dan dalam pada itu, kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman.
159. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
160. (Demikian juga) kaum Nabi Lut telah mendustakan Rasul-rasul (yang
diutus kepada mereka).
161. Ketika saudara mereka Nabi Lut, berkata kepada mereka: Hendaknya
kamu mematuhi perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
162. Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah)
kepada kamu.
163. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
164. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang
aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
165. Patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki dari kalangan
manusia,
166. Dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu
(melakukan hubungan yang halal) dari badan isteri-isteri kamu? (Kamu
278
orang-orang yang bersalah) bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas
(keinginan kebanyakan haiwan)!
167. Mereka menjawab: Sesungguhnya jika engkau tidak berhenti wahai Lut
(daripada mencaci dan menyalahkan kami), nescaya engkau akan diusir
keluar!
168. Nabi Lut berkata: Sesungguhnya aku dari orang-orang yang bencikan
perbuatan kamu yang keji itu.
169. (Nabi Lut berdoa): Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga
serta pengikut-pengikutku dari apa yang dilakukan oleh golongan (yang
jahat) itu.
170. Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikutpengikutnya
(semuanya);
171. Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang kena
azab itu.
172. Kemudian Kami hancurkan yang lain (yang menentang Nabi Lut).
173. Dan Kami hujani mereka dengan hujan (azab yang membinasakan); maka
amatlah buruknya hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran.
174. Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang
membuktikan kekuasaan Allah) dan dalam pada itu, kebanyakan mereka
tidak juga mahu beriman.
175. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
176. (Demikian juga) penduduk "Aikah" telah mendustakan Rasul-rasul
(yang diutus kepada mereka).
177. Ketika Nabi Syuaib berkata kepada mereka: Hendaknya kamu mematuhi
perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
178. Sesungguhnya aku ini Rasul yang amanah, (yang diutus oleh Allah)
kepada kamu.
179. Oleh itu, takutilah kamu akan (kemurkaan) Allah dan taatlah
kepadaku.
180. Dan aku tidak meminta kepada kamu sebarang upah mengenai apa yang
aku sampaikan (dari Tuhanku); balasanku hanyalah terserah kepada Allah
Tuhan sekalian alam.
181. Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan cupak-gantang dan janganlah
kamu menjadi golongan yang merugikan orang lain.
182. Dan timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya.
183. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai dan janganlah
kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi.
184. Dan (sebaliknya) berbaktilah kepada Allah yang telah menciptakan
kamu dan umat-umat yang telah lalu.
185. Mereka menjawab: Sesungguhnya engkau ini (hai Syuaib) hanyalah
salah seorang dari golongan yang kena sihir.
186. Dan engkau hanyalah seorang manusia seperti kami dan sesungguhnya
kami fikir engkau ini dari orang-orang yang dusta.
187. Oleh itu, gugurkanlah atas kami ketul-ketul (yang membinasakan)
dari langit, jika betul engkau dari orang-orang yang benar!
279
188. Nabi Syuaib berkata: Tuhanku lebih mengetahui akan apa yang kamu
lakukan.
189. Maka mereka tetap juga mendustakannya, lalu mereka ditimpa azab
seksa hari awan mendung; sesungguhnya kejadian itu adalah merupakan
azab seksa hari yang amat besar (huru-haranya).
190. Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi satu tanda (yang
membuktikan kekuasaan Allah) dan dalam pada itu, kebanyakan mereka
tidak juga mahu beriman.
191. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad), Dialah sahaja Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani.
192. Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah yang
tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam.
193. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah.
194. Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai Muhammad) menjadi seorang
dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat manusia).
195. (Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.
196. Dan sesungguhnya Al-Quran (tersebut juga perihalnya dan sebahagian
dari pengajaran-pengajarannya) di dalam Kitab-kitab agama orang-orang
yang telah lalu.
197. (Tidakkah mereka yang musyrik sedarkan kebenaran itu) dan tidakkah
menjadi satu keterangan kepada mereka bahawa pendita-pendita agama Bani
lsrail mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu?
198. Dan sekiranya Kami turunkan Al-Quran kepada setengah orang yang
bukan Arab, yang tidak tahu membaca Arab,
199. Kemudian dia (dikurniakan Tuhan dapat) membacakannya kepada
mereka, mereka tetap juga tidak mahu percayakan bacaan itu daripada
Tuhan.
200. Demikianlah Kami masukkan perasaan (kufur ingkar) itu ke dalam
hati orang-orang yang melakukan dosa tidak percayakan Al-Quran.
201. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran sehingga mereka melihat azab
yang tidak terperi sakitnya,
202. Lalu azab itu datang menimpa mereka secara mengejut, dengan tidak
mereka menyedarinya.
203. Maka (pada saat itu) mereka akan berkata (dengan menyesal):
Dapatkah kiranya kami diberi tempoh?
204. (Kalaulah demikian keadaan mereka) maka patutkah mereka meminta
disegerakan azab Kami?
205. Bagaimana fikiranmu (wahai Muhammad)? Jika Kami berikan mereka
menikmati kesenangan bertahun-tahun,
206. Kemudian mereka didatangi azab seksa yang dijanjikan kepada
mereka,
207. (Tentulah) kesenangan yang mereka nikmati bertahun-tahun itu tidak
dapat memberikan mereka sebarang pertolongan.
208. Dan tiadalah Kami membinasakan mana-mana negeri (yang telah
dibinasakan itu), melainkan setelah diutus kepadanya lebih dahulu,
Rasul-rasul pemberi amaran.
280
209. Memperingatkan mereka dan Kami tidak sekali-kali berlaku zalim.
210. Dan Al-Quran itu pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh Syaitansyaitan.
211. Dan tidak layak bagi Syaitan-syaitan itu berbuat demikian dan
mereka juga tidak akan dapat melakukannya.
212. Sesungguhnya mereka dihalang sama sekali daripada mendengar wahyu
yang dibawa oleh Malaikat.
213. Maka janganlah engkau (wahai Muhammad) menyembah tuhan yang lain
bersama-sama Allah, akibatnya engkau akan menjadi dari golongan yang
dikenakan azab seksa.
214. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang
dekat.
215. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikut-pengikutmu dari
orang-orang yang beriman.
216. Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah:
Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan!
217. Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengasihani,
218. Yang melihatmu semasa engkau berdiri (mengerjakan sembahyang),
219. Dan (melihat) gerak-gerimu di antara orang-orang yang sujud.
220. Sesungguhnya Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
221. Mahukah, Aku khabarkan kepada kamu, kepada siapakah Syaitansyaitan
itu selalu turun?
222. Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa,
223. Yang mendengar bersungguh-sungguh (apa yang disampaikan oleh
Syaitan-syaitan itu), sedang kebanyakan beritanya adalah dusta.
224. Dan Ahli-ahli syair itu, diturut oleh golongan yang sesat tidak
berketentuan hala.
225. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak
berketentuan hala dalam tiap-tiap lembah (khayal dan angan-angan
kosong)?
226. Dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak
melakukannya?
227. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh (dari kalangan
penyair-penyair itu) dan mereka pula mengingati Allah banyak-banyak,
serta mereka membela diri sesudah mereka dianiaya dan (ingatlah),
orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman, akan mengetahui kelak,
ke tempat mana, mereka akan kembali.
SURE 27. An-Naml
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Taa, siin.Ini ialah ayat-ayat Al-Quran, juga Kitab yang jelas nyata
(kandungannya dan kebenarannya),
281
2. Menjadi hidayat petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang
beriman,
3. Iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat,
sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat.
4. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat,
Kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada
mereka; oleh itu, tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan.
5. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab seksa yang buruk (di
dunia) dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang-orang yang paling
rugi.
6. Dan sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) diberikan menyambut dan
menerima Al-Quran dari sisi Allah Yang Maha Bijaksana, lagi Maha
Mengetahui.
7. (Ingatkanlah peristiwa) ketika Nabi Musa berkata kepada isterinya:
Sesungguhnya aku ada melihat api; aku akan bawakan berita dari situ
kepada kamu atau aku akan bawakan colok api daripadanya, supaya kamu
dapat memanaskan diri.
8. Maka apabila dia sampai ke tempat api itu, (kedengaran) dia diseru:
Berkat yang melimpah-limpah kepada orang yang berada dekat api ini dan
sesiapa yang ada (di daerah) sekelilingnya dan Maha Sucilah Allah Tuhan
sekalian alam.
9. Wahai Musa, sesungguhnya Akulah Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Bijaksana.
10. Dan (sekarang) campakkanlah tongkatmu.Maka apabila dia melihat
tongkatnya itu (menjadi seekor ular besar) bergerak cepat tangkas,
seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah dia melarikan diri dan
tidak menoleh lagi.(Lalu dia diseru): Wahai Musa, janganlah takut,
sesungguhnya Rasul-rasul itu semasa mengadapku (menerima wahyu), tidak
sepatutnya merasa takut,
11. Tetapi sesiapa yang berbuat salah, kemudian dia mengubahnya dengan
melakukan kebaikan sesudah berbuat salah, maka sesungguhnya Aku Maha
Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
12. Dan masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu, nescaya
keluarlah ia putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat (ini ialah) di
antara sembilan mukjizat (yang membuktikan kebenaranmu), untuk dibawa
kepada Firaun dan kaumnya; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik
(derhaka).
13. Maka ketika keterangan-keterangan mukjizat Kami sampai kepada
Firaun dan kaumnya dengan jelas nyata, berkatalah mereka: Ini adalah
sihir yang terang nyata!
14. Dan mereka mengingkarinya secara zalim dan sombong angkuh sedang
hati mereka meyakini kebenarannya.Oleh itu, lihatlah bagaimana
kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan.
15. Dan sesungguhnya kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada
Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dan mereka berdua bersyukur dengan berkata:
Segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurniaNya memberi
kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambaNya yang beriman.
16. Dan Nabi Sulaiman mewarisi (pangkat kenabian dan kerajaan) Nabi
Daud dan (setelah itu) Nabi Sulaiman berkata: Wahai umat manusia, kami
282
telah diajar mengerti bahasa pertuturan burung dan kami telah diberikan
serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu (yang diperlukan); sesungguhnya
yang demikian ini adalah limpah kurnia (dari Allah) yang jelas nyata.
17. Dan dihimpunkan bagi Nabi Sulaiman bala tenteranya, dari jin dan
manusia serta burung; lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan
perjalanan masing-masing.
18. (Maralah angkatan itu) hingga apabila mereka sampai ke "Wadi an-
Naml", berkatalah seekor semut: Wahai sekalian semut, masuklah ke
sarang kamu masing-masing, jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta
membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari.
19. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan
berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap
bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu
bapaku dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai
dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatMu dalam kumpulan hambahambaMu
yang soleh.
20. Dan (setelah itu) Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung (yang
turut serta dalam tenteranya) lalu berkata: Mengapa aku tidak melihat
burung belatuk? Adakah dia dari mereka yang tidak hadir?
21. Demi sesungguhnya! Aku akan menyeksanya dengan seksa yang seberatberatnya,
atau aku akan menyembelihnya, kecuali dia membawa kepadaku
alasan yang terang nyata (yang membuktikan sebab-sebab dia tidak
hadir).
22. Burung belatuk itu tidak lama ghaibnya selepas itu, lalu datang
sambil berkata (kepada Nabi Sulaiman): Aku dapat mengetahui secara
meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya dan aku
datang kepadamu dari negeri Saba' dengan membawa khabar berita yang
diyakini kebenarannya.
23. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan dia
telah diberikan kepadanya (serba sedikit) dari tiap-tiap sesuatu (yang
diperlukan) dan dia pula mempunyai singgahsana yang besar.
24. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari
dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah dan Syaitan pula
memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan (syirik) mereka, lalu
menghalangi mereka dari jalan (yang benar); oleh itu mereka tidak
beroleh petunjuk;
25. (Mereka dihalangi oleh Syaitan) supaya mereka tidak sujud menyembah
Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi
dan yang mengetahui apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu
zahirkan.
26. Allah! Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai Arasy yang
besar.
27. Nabi Sulaiman berkata: Kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya,
adakah benar apa yang engkau katakan itu ataupun engkau dari golongan
yang berdusta.
28. Pergilah bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka,
kemudian berundurlah dari mereka; dalam pada itu perhatikanlah apa
tindak balas mereka.
283
29. (Setelah membaca surat itu), berkatalah raja perempuan negeri
Saba': Wahai ketua-ketua kaum! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku
sepucuk surat yang mulia.
30. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya (seperti
berikut): Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani,
31. Bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu
kepadaku dengan menyerah diri (beriman dan mematuhi ajaran agama
Allah).
32. Raja perempuan itu berkata lagi: Wahai ketua-ketua kaum, berilah
penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini; aku tidak
pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat
dan mempersetujuinya.
33. Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat
berani merempuh peperangan dan perkara itu (walau bagaimanapun)
terserahlah kepadamu; oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak
perintahkan.
34. Raja perempuan itu berkata: Sesungguhnya raja-raja, apabila masuk
ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan
penduduknya yang mulia hina-dina; dan sedemikian itulah mereka akan
lakukan.
35. Dan bahawa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka, kemudian
aku akan menunggu, apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusanutusan
kita
36. Maka apabila (utusan pembawa hadiah itu) datang mengadap Nabi
Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman (kepadanya): Tidaklah patut kamu
memberikan kepadaku pemberian harta-benda, kerana apa yang telah
diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikanNya
kepada kamu; (bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah) bahkan
kamulah yang bergembira dengan hanya kekayaan yang dihadiahkan kepada
kamu (atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah).
37. Kembalilah kepada mereka, (jika mereka tidak juga mahu beriman)
maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan
tentera yang mereka tidak terdaya menentangnya dan kami akan
mengeluarkan mereka dari negeri Saba' dengan keadaan hina, menjadi
orang-orang tawanan.
38. Nabi Sulaiman berkata pula (kepada golongan bijak pandainya): Wahai
pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku
singgahsananya sebelum mereka datang mengadapku dalam keadaan berserah
diri memeluk Islam?
39. Berkatalah Ifrit dari golongan jin: Aku akan membawakannya kepadamu
sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu dan sesungguhnya aku amatlah
kuat gagah untuk membawanya, lagi amanah.
40. Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari Kitab
Allah: Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata! Setelah Nabi
Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di sisinya, berkatalah ia:
Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku
bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberianNya dan
(sebenarnya) sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah
terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka
tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana sesungguhnya Tuhanku Maha
Kaya, lagi Maha Pemurah.
284
41. Nabi Sulaiman berkata pula (kepada orang-orangnya): Ubahkanlah
keadaan singgahsananya itu, supaya kita melihat adakah ia dapat
mencapai pengetahuan yang sebenar (untuk mengenal singgahsananya itu)
atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan
yang demikian.
42. Maka ketika dia datang mengadap, Nabi Sulaiman bertanya kepadanya:
Serupa inikah singahsanamu? Dia menjawab: Boleh jadi inilah dia dan
kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya (mukjizat) ini
dan kami pula adalah tetap berserah diri (menjunjung perintah Allah).
43. Dan dia dihalangi (daripada memeluk Islam pada masa yang lalu
ialah) apa yang dia pernah menyembahnya (dari benda-benda) yang lain
dari Allah; sesungguhnya adalah ia (pada masa itu) dari puak yang
kafir.
44. (Setelah itu) dikatakan kepadanya: Dipersilakan masuk ke dalam
istana ini.Maka ketika dia melihatnya, disangkanya halaman istana itu
sebuah kolam air, serta dia pun menyingsingkan pakaian dari dua
betisnya.Nabi Sulaiman berkata: Sebenarnya ini adalah sebuah istana
yang diperbuat licin berkilat dari kaca.(Mendengar yang demikian),
Balqis berdoa: Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diri
sendiri dan (sekarang aku menegaskan bahawa) aku berserah diri memeluk
Islam bersama-sama Nabi Sulaiman, kepada Allah Tuhan sekalian alam.
45. Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutus kepada kaum Thamud,
saudara mereka Nabi Soleh (menyeru mereka dengan berkata): Sembahlah
kamu akan Allah! Maka tiba-tiba mereka menjadi dua puak (mukmin dan
kafir) yang berbalah.
46. Nabi Soleh berkata (kepada puak kafir): Wahai kaumku, mengapa kamu
segerakan kufur ingkar yang mendatangkan keburukan kepada kamu, (tidak)
mendahulukan iman yang mendatangkan kebaikan kepada kamu? Alangkah
baiknya kalau kamu memohon ampun kepada Allah supaya kamu diberi
rahmat.
47. Mereka menjawab: Kami merasa nahas dan malang dengan sebabmu dan
juga dengan sebab pengikut-pengikutmu! Nabi Soleh berkata: Perkara yang
menyebabkan baik dan malang kamu adalah di sisi Allah (dan Dialah yang
menentukannya, bukannya aku), sebenarnya kamu adalah kaum yang
disesatkan (oleh hawa nafsu).
48. Dan di bandar (tempat tinggal kaum Thamud) itu, ada sembilan orang
yang semata-mata melakukan kerosakan di bumi (dengan berbagai-bagai
maksiat) dan tidak melakukan kebaikan sedikitpun.
49. Mereka berkata (sesama sendiri): Hendaklah kamu masing-masing
bersumpah dengan nama Allah, bahawa sesungguhnya kita akan membunuh
Soleh dan pengikut-pengikutnya secara mengejut pada waktu malam,
kemudian kita akan berkata kepada warisnya: Kami tidak hadir (di
tempat) pembunuhan (Soleh apalagi membunuhnya atau membunuh) pengikutpengikutnya
dan sesungguhnya kami adalah berkata benar.
50. Dan (dengan demikian) mereka telah merancangkan rancangan jahat dan
Kami pula rancangkan balasannya dengan seburuk-buruk balasan, sedang
mereka tidak menyedarinya.
51. Maka lihatlah bagaimana akibat rancangan jahat mereka, iaitu Kami
telah hancurkan mereka dan kaum mereka semuanya.
52. Kesudahannya rumah-rumah mereka itu telah runtuh ranap, dengan
sebab mereka berlaku zalim; sesungguhnya kejadian yang demikian
285
mengandungi pelajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang
mahu mengetahui (akan sebab dan musababnya).
53. Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman, serta yang selalu
bertakwa.
54. Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan); (ingatlah peristiwanya) ketika
dia berkata kepada kaumnya: Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji
sedang kamu nampak kejinya?
55. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki, bukan perempuan, kerana
memuaskan nafsu syahwat kamu.(Perbuatan kamu itu amatlah keji) bahkan
kamu kaum yang jahil (yang tidak mengetahui akan akibatnya).
56. Maka kaumnya tidak menjawab selain dari berkata: Usirlah Lut dan
pengikut-pengikutnya dari bandar kamu ini; sesungguhnya mereka adalah
orang-orang yang mendakwakan dirinya bersih suci.
57. Lalu Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya serta pengikutpengikutnya,
kecuali isterinya, Kami takdirkan dia menjadi dari
golongan yang tertinggal dalam azab.
58. Dan Kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan, maka amatlah
buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran.
59. Katakanlah (wahai Muhammad): Segala puji tertentu bagi Allah dan
selamat sejahtera kepada hamba-hambaNya (Nabi-nabi) yang
dipilihNya.Manakah yang lebih baik? - Allah (yang demikian
kekuasaanNya) atau benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu
bagiNya?
60. Bahkan siapakah yang telah mencipta langit dan bumi dan menurunkan
hujan dari langit untuk kamu? Lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu
tanaman kebun-kebun (yang menghijau subur) dengan indahnya, yang kamu
tidak dapat dan tidak berkuasa menumbuhkan pohon-pohonnya.Adakah
sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? (Tidak!) bahkan mereka
(yang musyrik itu) adalah kaum yang menyeleweng dari kebenaran
(tauhid).
61. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi tempat penetapan dan telah
menjadikan sungai-sungai di antara bahagian-bahagiannya dan telah
menjadikan untuknya gunung-ganang yang menetapnya dan juga telah
menjadikan di antara dua laut (yang masin dan yang tawar) sekatan
(semula jadi) yang memisahnya? Adakah sebarang tuhan yang lain bersamasama
Allah? (Tidak!) bahkan kebanyakan mereka (yang musyrik itu) tidak
mengetahui.
62. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang menderita apabila
dia berdoa kepadaNya dan yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan
kamu pengganti (umat-umat yang telah lalu) mendiami dan menguasai bumi?
Adakah sebarang tuhan yang lain bersama-sama Allah? Amat sedikit di
antara kamu yang mengingati (nikmat Allah itu).
63. Atau siapakah yang menunjukkan jalan kepada kamu dalam gelap-gelita
darat dan laut dan yang menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang
menggembirakan sebelum kedatangan rahmatNya? Adakah sebarang tuhan yang
lain bersama-sama Allah? Maha Tinggilah keadaan Allah dari apa yang
mereka sekutukan denganNya.
64. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian
dia mengembalikannya (hidup semula sesudah matinya) dan siapakah yang
memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Adakah sebarang tuhan
286
yang lain bersama-sama Allah? Katakanlah (wahai Muhammad): Bawalah
kemari keterangan-keterangan kamu, jika betul kamu orang-orang yang
benar.
65. Katakanlah lagi: Tiada sesiapapun di langit dan di bumi yang
mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah! Dan tiadalah mereka
menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula (sesudah
mati).
66. Bahkan mereka (yang kafir) telah berkali-kali mengetahui tentang
hari akhirat (tetapi mereka tidak meyakininya), bahkan mereka berada
dalam syak mengenainya; bahkan mata hati mereka buta langsung daripada
memikirkannya.
67. Dan orang-orang yang kafir berkata: Adakah sesudah kami menjadi
tanah dan juga datuk nenek kami, adakah kami semua akan dikeluarkan
dari kubur (hidup semula)?
68. Demi sesungguhnya, kami telah dijanjikan dengan perkara ini, kami
dan juga datuk nenek kami dahulu; ini hanyalah cerita-cerita dongeng
orang-orang dahulu kala.
69. Katakanlah (wahai Muhammad): Mengembaralah kamu di muka bumi,
kemudian perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan orang-orang yang
berdosa itu.
70. Dan janganlah engkau berdukacita terhadap (keingkaran) mereka (yang
kafir itu,) dan janganlah engkau resah-gelisah disebabkan tipu daya
yang mereka lakukan.
71. Dan mereka bertanya: Bilakah berlakunya azab yang telah dijanjikan
itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?
72. Katakanlah (wahai Muhammad): Dipercayai tidak lama lagi akan datang
kepada kamu sebahagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu.
73. Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) sentiasa melimpah-ruah
kurniaNya kepada umat manusia seluruhnya tetapi kebanyakan mereka tidak
bersyukur.
74. Dan sesungguhnya Tuhanmu sedia mengetahui apa yang terpendam dalam
hati mereka dan apa yang mereka nyatakan (dengan tutur kata dan
perbuatan).
75. Dan tiada sesuatu perkara yang ghaib di langit dan di bumi,
melainkan tertulis dalam Kitab yang terang nyata.
76. Sesungguhnya Al-Quran ini menceritakan kepada Bani lsrail (perkara
yang sebenar-benarnya) mengenai kebanyakan (hal-hal agama) yang mereka
berselisihan padanya.
77. Dan sesungguhnya Al-Quran itu menjadi hidayat petunjuk dan rahmat
bagi orang-orang yang beriman.
78. Sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) akan memutuskan di antara
mereka dengan hukumNya dan Dialah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengetahui.
79. Oleh itu, berserahlah kepada Allah, sesungguhnya engkau berada di
atas kebenaran yang jelas nyata.
80. Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati
(hatinya) itu menerima ajaranmu dan tidak dapat menjadikan orang-orang
287
yang pekak itu mendengar seruanmu, apabila mereka berundur ke belakang
(disebabkan keingkarannya).
81. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang
yang buta supaya menjauhi kesesatan mereka; engkau tidak dapat
memperdengarkan (seruanmu itu) melainkan kepada orang-orang yang
sanggup beriman akan ayat-ayat keterangan Kami, kerana mereka orangorang
yang berserah diri dengan ikhlas.
82. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, Kami
keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi, yang akan menyatakan
kepada mereka, bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan
dan pengajaran Kami.
83. Dan (ingatlah) hari Kami himpunkan dari tiap-tiap umat sekumpulan
besar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan Kami, lalu
mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing.
84. Sehingga apabila mereka datang (ke tempat pengadilan), Allah Taala
berfirman: Adakah kamu mendustakan ayat-ayat keteranganKu dengan tidak
lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi? Atau apakah yang kamu
telah lakukan?
85. Dan jatuhlah hukuman atas mereka (dengan azab) disebabkan kezaliman
mereka (berlaku kufur ingkar), lalu mereka diam membisu.
86. Tidakkah mereka memerhatikan bahawa Kami telah menjadikan malam
untuk mereka berehat padanya dan menjadikan siang terang-benderang?
Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda (kekuasaan
Allah) bagi kaum yang beriman.
87. Dan (ingatkanlah) hari di tiup sangkakala, lalu terkejutlah (gerun
gementar) makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi,
kecuali mereka yang dikehendaki Allah dan kesemuanya akan datang
kepadaNya dengan keadaan tunduk patuh.
88. Dan engkau melihat gunung-ganang, engkau menyangkanya tetap
membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan;
(demikianlah) perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu
dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya; sesungguhnya Dia Amat Mendalam
PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.
89. Sesiapa yang datang membawa amal kebajikan (yang telah
dikerjakannya) maka ia akan beroleh balasan yang lebih baik daripadanya
dan mereka akan beroleh aman sentosa daripada kejadian-kejadian yang
mengerikan pada hari kiamat itu.
90. Dan sesiapa yang datang membawa amal jahat (yang telah
dikerjakannya) maka sudah tentu mereka akan ditumuskan mukanya ke dalam
api Neraka, (sambil dikatakan kepada mereka): Kamu tidak diberi
melainkan balasan apa yang kamu telah lakukan.
91. (Katakanlah wahai Muhammad): Aku hanyalah diperintahkan supaya
menyembah Allah Tuhan negeri (Mekah) ini yang telah menjadikannya suci
lagi dihormati dan Yang Menguasai segala-galanya dan aku diperintahkan
supaya tetap menjadi dari orang-orang Islam (yang menyerah diri bulatbulat
kepadaNya),
92. Dan supaya aku sentiasa membaca Al-Quran.Oleh itu, sesiapa yang
menurut petunjuk (Al-Quran dan beramal dengannya) maka faedah
perbuatannya itu akan terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa yang
288
sesat, maka katakanlah kepadanya: Sesungguhnya aku hanyalah seorang
pemberi amaran.
93. Dan katakanlah (wahai Muhammad): Segala puji tertentu bagi Allah
(yang melimpahkan nikmat-nikmatNya yang tidak terhitung), Dia akan
memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaanNya supaya kamu dapat
mengetahuinya (dengan jelas nyata) dan Tuhanmu tidaklah lalai akan
segala yang kamu lakukan.
SURE 28. Al-Qasas
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Taa, Siin, Miim.
2. Inilah ayat-ayat Kitab Al-Quran yang memberi penjelasan.
3. Kami bacakan kepadamu (wahai Muhammad) sebahagian dari kisah Nabi
Musa dan Firaun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang
beriman.
4. Sesungguhnya Firaun telah berlaku zalim di bumi (Mesir) dengan
melampaui batas, serta dia menjadikan penduduknya berpuak-puak.Dia
menindas sepuak di antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka
dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka.Sesungguhnya adalah dia
dari golongan yang membuat kerosakan.
5. Dan Kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum
yang tertindas di negeri itu dan hendak menjadikan mereka pemimpinpemimpin,
serta hendak menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (apa
yang dimiliki oleh Firaun dan kaumnya).
6. Dan Kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu,
serta hendak memperlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama-sama
tentera mereka apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang bertindas
itu.
7. Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: Susukanlah dia; dalam pada itu,
jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya (dari angkara Firaun),
maka (letakkanlah dia di dalam peti dan) lepaskanlah dia ke laut dan
janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berdukacita;
sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan Kami akan
melantiknya menjadi salah seorang dari Rasul-rasul Kami.
8. Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Firaun; kesudahannya dia
akan menjadi musuh dan menyebabkan dukacita bagi mereka; sesungguhnya
Firaun dan Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang bersalah.
9. Dan (ketika melihat kanak-kanak itu) berkatalah isteri Firaun:
(Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan bagimu; janganlah kamu
membunuhnya; mudah-mudahan dia berguna kepada kita atau kita jadikan
dia anak.Padahal mereka tidak menyedari (kesudahannya).
10. Dan (sepeninggalannya) menjadilah hati ibu Musa kosong;
sesungguhnya dia nyaris-nyaris menyatakan perihal anaknya itu dengan
berterus-terang jika tidaklah Kami kuatkan hatinya (dengan perasaan
sabar dan tenang tenteram), supaya tetaplah dia dari orang-orang yang
percaya (akan janji Allah).
289
11. Dan berkatalah dia kepada kakak Musa: Pergilah cari khabar
beritanya.(Maka pergilah ia) lalu dilihatnya dari jauh sedang orang
ramai tidak menyedarinya.
12. Dan Kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuanperempuan
yang hendak menyusukannya; (melihatkan halnya itu), kakaknya
berkata: Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang
dapat memeliharanya untuk kamu, serta mereka tulus ikhlas kepadanya?
13. Maka (dengan jalan itu) Kami kembalikan dia kepada ibunya supaya
tenang tenteram hatinya dan tidak berdukacita (disebabkan bercerai
dengannya) dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah (untuk
menyelamatkannya) adalah benar; akan tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui (yang demikian itu).
14. Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatannya
dan sempurna, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan
dan demikian Kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki
amalannya.
15. Dan masuklah dia ke bandar (Mesir) dalam masa penduduknya tidak
menyedarinya, lalu didapatinya di situ dua orang lelaki sedang
berkelahi, seorang dari golongannya sendiri dan yang seorang lagi dari
pihak musuhnya.Maka orang yang dari golongannya meminta tolong
kepadanya melawan orang yang dari pihak musuhnya; Musa pun menumbuknya
lalu menyebabkan orang itu mati.(pada saat itu) Musa berkata: Ini
adalah dari kerja Syaitan, sesungguhnya Syaitan itu musuh yang
menyesatkan, yang nyata (angkaranya).
16. Dia merayu (dengan sesalnya): Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah
menganiaya diri sendiri; oleh itu ampunkanlah (apalah jua kiranya) akan
dosaku.(Maka Allah Taala menerima taubatnya) lalu mengampunkan dosanya;
sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
17. Dia merayu lagi: Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau
kurniakan kepadaku, (peliharalah daku) supaya aku tidak akan menjadi
penyokong kepada golongan yang bersalah.
18. Semenjak itu, tinggallah dia di bandar (Mesir) dalam keadaan cemas
sambil memerhatikan (berita mengenai dirinya), maka tiba-tiba orang
yang meminta pertolongan kepadanya semalam, memanggil meminta
pertolongannya lagi.Musa berkata kepadanya: Sesungguhnya engkau ini
orang yang nyata sesatnya!
19. Maka ketika dia bersedia hendak menumbuk orang yang menjadi musuh
bagi mereka berdua berkatalah orang itu: Wahai Musa, adakah engkau
hendak membunuhku sebagaimana engkau membunuh satu jiwa semalam?
Sebenarnya engkau hanyalah hendak menjadi seorang yang kejam di bumi
dan tidaklah engkau hendak menjadi seorang pendamai.
20. Dan datanglah seorang lelaki dari hujung bandar itu dengan berlari,
(lalu menyampaikan berita) dengan berkata: Wahai Musa, sesungguhnya
pegawai-pegawai Firaun sedang mengadakan pakatan terhadapmu, mereka
hendak membunuhmu; oleh itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku adalah
pemberi nasihat secara ikhlas kepadamu.
21. Musa pun keluarlah dari negeri itu dalam keadaan cemas sambil
memerhatikan (berita mengenai dirinya) serta berdoa dengan berkata:
Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dari kaum yang zalim.
290
22. Dan setelah dia (meninggalkan Mesir dalam perjalanan) menuju ke
negeri Madyan, berdoalah dia dengan berkata: Mudah-mudahan Tuhanku
menunjukkan jalan yang benar kepadaku,.
23. Dan ketika dia sampai di telaga air negeri Madyan, dia dapati di
situ sekumpulan orang-orang lelaki sedang memberi minum (binatang
ternak masing-masing) dan dia juga dapati di sebelah mereka dua
perempuan yang sedang menahan kambing-kambingnya.dia bertanya: Apa hal
kamu berdua? Mereka menjawab: Kami tidak memberi minum (kambing-kambing
kami) sehingga pengembala-pengembala itu membawa balik binatang ternak
masing-masing dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya.
24. Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka,
kemudian dia pergi ke tempat teduh lalu berdoa dengan berkata: Wahai
Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki
pemberian yang Engkau berikan.
25. Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang
mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil
berkata: Sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu memberi
minum binatang ternak kami.Maka ketika Musa datang mendapatkannya dan
menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku (mengenai
dirinya) berkatalah orang tua itu kepadanya: Janganlah engkau bimbang,
engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu.
26. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: Wahai
ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita),
sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang
kuat, lagi amanah.
27. Bapa perempuan itu berkata (kepada Musa): Aku hendak mengahwinkanmu
dengan salah seorang dari dua anak perempuanku ini, dengan syarat
bahawa engkau bekerja denganku selama delapan tahun; dalam pada itu,
jika engkau genapkan menjadi sepuluh tahun, maka yang demikian itu
adalah dari kerelaanmu sendiri dan (ingatlah) aku tidak bertujuan
hendak menyusahkanmu; engkau akan dapati aku Insya Allah, dari orangorang
yang baik layanannya.
28. Musa menjawab: Perjanjian itu adalah antaraku denganmu (tetap
dihormati bersama); yang mana sahaja dari dua tempoh itu yang aku
tunaikan, maka janganlah hendaknya aku disalahkan dan Allah jualah
menjadi Pengawas terhadap apa yang kita katakan itu.
29. Setelah Musa menyempurnakan tempoh kerjanya itu dan (mendapat izin)
berjalan dengan isterinya (kembali ke Mesir), dia melihat (dalam
perjalanannya itu) api dari sebelah Gunung Tursina.(Ketika itu)
berkatalah dia kepada isterinya: Berhentilah; sesungguhnya aku ada
melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu sesuatu berita dari
situ atau sepuntung dari api itu, supaya kamu dapat memanaskan diri.
30. Maka ketika dia sampai ke tempat api itu, (kedengaran) dia diseru
dari tepi lembah yang di sebelah kanan, di tempat yang dilimpahi
berkat, dari arah pohon kayu (yang ada di situ): Wahai Musa,
sesungguhnya Akulah Allah Tuhan sekalian alam.(Sesungguhnya api itu
adalah sebagai satu isyarat yang didatangkan oleh Allah untuk menarik
perhatian Musa ke tempat itu dan bukannya zat Allah, Wallahu A'lam)
31. Dan (sekarang) campakkanlah tongkatmu.(Dia pun mencampaknya), maka
apabila dia melihat tongkatnya itu (menjadi seekor ular besar) bergerak
cepat tangkas, seolah-olah seekor ular kecil, berpalinglah dia
melarikan diri dan tidak menoleh lagi.(Lalu dia diseru): Wahai Musa,
291
datanglah kemari dan janganlah engkau takut.Sesungguhnya engkau dari
orang-orang yang beroleh aman.
32. Masukkanlah tanganmu melalui belahan dada bajumu, nescaya keluarlah
ia putih bersinar-sinar dengan tiada cacat dan kepitlah tanganmu di
celah ketiakmu ketika merasa takut (nescaya hilanglah takutmu).Yang
demikian adalah dua bukti dari Tuhanmu (untuk engkau menunjukkannya)
kepada Firaun dan kaumnya.Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang
fasik (derhaka).
33. Nabi Musa merayu dengan berkata: Wahai Tuhanku, bahawa aku telah
membunuh seorang dari kalangan mereka; oleh itu aku takut mereka akan
membunuhku
34. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka
utuslah dia bersama-samaku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku;
sesungguhnya aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan daku.
35. Allah berfirman: Kami akan menguatkan tenaga dan daya-usahamu
dengan saudaramu (Harun) dan Kami akan memberikan kuasa kemenangan
kepada kamu berdua oleh itu mereka tidak akan sampai kepada maksud
membahayakan atau mengalahkan kamu.Dengan membawa ayat-ayat keterangan
Kami itu, kamu berdua serta pengikut-pengikut kamu akan menang.
36. Setelah Nabi Musa datang kepada Firaun dan kaumnya dengan membawa
ayat-ayat keterangan Kami yang terang nyata, mereka berkata: Apa yang
engkau bawa ini hanyalah sihir yang dibuat-buat dan kami tidak pernah
mendengar tentang perkara ini dalam kalangan datuk nenek kami yang
telah lalu.
37. Dan (bagi menjawabnya) Nabi Musa berkata: Tuhanku lebih mengetahui
siapakah yang membawa hidayat petunjuk dari sisiNya dan siapa yang akan
beroleh kesudahan yang baik di dunia ini.Sesungguhnya orang-orang yang
zalim tidak akan berjaya.
38. Dan Firaun pula berkata: Wahai orang-orangku, aku tidak mengetahui
ada bagi kamu sebarang tuhan yang lain daripadaku; oleh itu, wahai
Haman, bakarkanlah untukku batu-bata, serta binalah untukku bangunan
yang tinggi, supaya aku naik melihat Tuhan Musa (yang dikatakannya itu)
dan sesungguhnya aku percaya adalah Musa dari orang-orang yang
berdusta.
39. Dan berlaku sombong takburlah Firaun dan tenteranya di negeri itu
dengan tiada alasan yang benar dan mereka menyangka bahawa mereka tidak
akan dikembalikan kepada Kami.
40. Dengan sebab itu Kami mengepungnya bersama-sama tenteranya serta
Kami humbankan mereka ke dalam laut; maka perhatikanlah bagaimana
buruknya kesudahan orang-orang yang zalim.
41. Dan Kami jadikan mereka ketua-ketua (dalam kesesatan) yang mengajak
ke Neraka (dengan kekufurannya) dan pada hari kiamat pula mereka tidak
mendapat sebarang pertolongan.
42. Dan Kami iringi mereka dengan laknat di dunia ini dan pada hari
kiamat pula adalah mereka dari orang-orang yang tersingkir (dari rahmat
Kami) dengan sehina-hinanya.
43. Dan demi sesungguhnya, Kami berikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat
sesudah Kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu, untuk membuka hati
dan menjadi hidayat petunjuk serta membawa rahmat, semoga mereka
beringat.
292
44. Dan engkau (wahai Muhammad) tidak ada di sebelah barat (tempat Nabi
Musa menerima wahyu) ketika Kami sempurnakan penyerahan Kitab Taurat
kepadanya dan engkau juga tidak termasuk dalam golongan yang
menyaksikan peristiwa itu.
45. Akan tetapi (engkau hanya mengetahui kisah itu dengan jalan Kami
memberi wahyu kenabian kepadamu disebabkan) Kami telah mengadakan
beberapa umat (dari zaman Nabi Musa hingga ke zamanmu) sampai
berlanjutanlah masa yang mereka lalui (serta kucar-kacirlah agama yang
mereka anuti) dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama
penduduk negeri Madyan membaca dan mempelajari dari mereka ayat-ayat
keterangan Kami (tentang hal Nabi Musa di sana), tetapi Kamilah yang
mengutusmu (menjadi Rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu).
46. Dan engkau juga tidak berada dekat Gunung Tursina ketika Kami
menyeru (Nabi Musa dan memberi wahyu kepadanya dahulu), tetapi
(diturunkan) rahmat (Al-Quran) dari Tuhanmu (menerangkan Kisah itu)
supaya engkau memberi amaran kepada kaum (mu) yang telah lama tidak
didatangi sebarang Rasul pemberi amaran sebelummu, semoga mereka
beroleh pengajaran (serta insaf mematuhinya).
47. Dan kalau tidaklah orang-orang musyrik itu akan berkata semasa
mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang
mereka lakukan: Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau tidak mengutuskan
kepada Kami seorang Rasul supaya kami menurut ayat-ayat keteranganMu
(yang dibawanya) dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman,
(tentulah engkau wahai Muhammad tidak diutuskan kepada mereka, bahkan
Kami terus menyeksa mereka).
48. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran (Al-Quran) dari sisi
Kami, mereka berkata pula: Hendaknya (Muhammad) diberi (Kitab agama
yang diturunkan dengan sekaligus) sebagaimana Kitab Taurat yang
diberikan kepada Musa.Bukankah mereka dahulu telah kufur ingkar akan
apa yang diberikan kepada Nabi Musa? Mereka berkata lagi: Kedua-duanya
(Al-Quran dan Taurat) itu ialah sihir yang saling membantu (yang satu
menyokong yang lain) dan mereka berkata pula: Sesungguhnya kami kufur
ingkar terhadap Kitab-kitab itu semuanya!
49. Katakanlah (wahai Muhammad): Kalau demikianlah sikap kamu maka
bawalah sebuah Kitab dari sisi Allah yang dapat memberi panduan lebih
daripada keduanya, supaya aku menurutnya.(Bawalah dia) jika betul kamu
orang-orang yang benar.
50. Kemudian, kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu (wahai
Muhammad), maka ketahuilah, sesungguhnya mereka hanyalah menurut hawa
nafsu mereka dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut
hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayat petunjuk dari
Allah.Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum yang zalim
(yang berdegil dalam keingkarannya).
51. Dan demi sesungguhnya Kami telah hubungkan turunnya firman-firman
Kami (Al-Quran) dengan berturut-turut kepada mereka, supaya mereka
beroleh peringatan (lalu beriman).
52. Orang-orang yang Kami beri Kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka
beriman kepadanya.
54. Mereka itu akan beroleh pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka
dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan dan mereka
menderma dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka.
293
55. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka
berpaling daripadanya sambil berkata: Bagi kami amal kami dan bagi kamu
pula amal kamu; selamat tinggallah kamu; kami tidak ingin berdamping
dengan orang-orang yang jahil.
56. Sesungguhnya engkau (wahai Muhammad) tidak berkuasa memberi hidayat
petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi (supaya dia menerima Islam),
tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi hidayat petunjuk kepada
sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan
Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang (ada persediaan
untuk) mendapat hidayat petunjuk (kepada memeluk Islam).
57. Dan mereka (yang kafir) berkata: Kalau kami menyertaimu menurut
petunjuk yang engkau bawa itu, nescaya kami dengan serta merta
ditangkap dan diusir dari negeri kami (oleh golongan yang
menentang).Mengapa mereka (berkata demikian)? Bukankah kami telah
melindungi mereka dan menjadikan (negeri Mekah) tempat tinggal mereka
sebagai tanah suci yang aman, yang dibawa kepadanya hasil tanaman dari
segala jenis, sebagai rezeki pemberian dari sisi Kami? (Benar, Kami
telah menjadikan semuanya itu), tetapi kebanyakan mereka tidak
memikirkan perkara itu untuk mengetahuinya (serta bersyukur).
53. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka; mereka, berkata:
Kami beriman kepadanya, sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar
dari Tuhan kami; sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan, telahpun
mematuhinya.
58. Dan berapa banyak Kami binasakan negeri-negeri yang penduduknya
telah berlaku sombong dan tidak bersyukur dalam kehidupannya (yang
serba mewah dan senang lenang).Maka itulah dia tempat-tempat tinggal
mereka terbiar tidak didiami orang sesudah mereka (dibinasakan),
kecuali sedikit sahaja dan sesungguhnya Kamilah yang mewarisi mereka.
59. Dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana
negeri sebelum Dia mengutus ke ibu negeri itu seorang Rasul yang akan
membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan Kami dan tidaklah
menjadi kebiasaan Kami membinasakan mana-mana negeri melainkan setelah
penduduknya berlaku zalim.
60. Dan apa jua (harta benda dan lain-lainnya) yang diberikan kepada
kamu, maka adalah ia merupakan kesenangan hidup di dunia dan
perhiasannya; dalam pada itu, apa jua yang ada di sisi Allah (yang
disediakan untuk orang-orang yang beriman dan taat) adalah ia lebih
baik dan lebih kekal; maka mengapa kamu tidak mahu memahaminya?
61. (Jika sudah diketahui yang demikian) maka adakah orang yang Kami
janjikan kepadanya janji yang baik (balasan Syurga) lalu dia
mendapatnya, sama seperti orang yang kami kurniakan menikmati
kesenangan hidup di dunia kemudian dia pada hari kiamat termasuk dalam
golongan yang dibawa (untuk menerima azab Neraka)?
62. Dan pada hari (kiamat itu) Allah menyeru mereka lalu bertanya: Mana
dia sekutu-sekutuKu, yang kamu anggap mereka (menjadi tuhan dan dapat
memberikan pertolongan)?
63. Mereka yang berhak menerima hukuman (azab Neraka) berkata: Wahai
Tuhan kami, inilah mereka yang kami menyebabkan kesesatannya, kami
menyebabkan mereka sesat (dengan pilihan mereka sendiri) sebagaimana
kami telah sesat (dengan pilihan kami sendiri); (dengan ini) kami
mengakui kepadaMu bahawa kami berlepas diri (dari kekufuran
294
mereka).Bukanlah Kami yang mereka puja dan taati, (bahkan mereka hanya
memuja dan mentaati hawa nafsu mereka sendiri).
64. Dan dikatakan (kepada mereka): Panggilah makhluk-makhluk dan bendabenda
yang kamu jadikan sekutu Allah (untuk menolong kamu).lalu mereka
memanggilnya, tetapi makhluk-makhluk dan benda-benda itu tidak menyahut
panggilan mereka; dan mereka tetap melihat azab (dengan merasa sesal)
serta bercita-cita kalaulah mereka di dunia dahulu menurut petunjuk.
65. Dan pada hari (kiamat itu) Allah menyeru mereka lalu bertanya: Apa
jawab kamu kepada Rasul-rasul yang diutus kepada kamu dahulu?
66. Maka gelaplah kepada mereka, pada hari itu, segala khabar berita
dan peristiwa (yang telah lalu), serta menjadilah mereka tidak dapat
hendak bertanya-tanyaan sesama sendiri.
67. (Demikianlah akibat orang-orang derhaka), adapun orang yang
bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga akan menjadilah
dia dari orang-orang yang berjaya.
68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dirancangkan berlakunya dan Dialah
juga yang memilih (satu-satu dari makhlukNya untuk sesuatu tugas atau
keutamaan dan kemuliaan); tidaklah layak dan tidaklah berhak bagi
sesiapapun memilih (selain dari pilihan Allah).Maha Suci Allah dan Maha
Tinggilah keadaanNya dari apa yang mereka sekutukan denganNya.
69. Dan Tuhanmu mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati mereka
dan apa yang mereka zahirkan.
70. Dan Dialah Allah tiada Tuhan melainkan Dia.Segala puji tertentu
bagiNya, di dunia dan di akhirat dan hanyalah Dia yang berkuasa
menghukum, serta kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.
71. Katakanlah: Bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam
kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yang
manakah yang lain dari Allah, yang dapat membawakan cahaya yang
menerangi kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu mendengar (secara
memahami dan menerima kebenaran)?
72. katakanlah lagi: Bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan siang
kepada kamu tetap selama-lamanya hingga ke hari kiamat; tuhan yang
manakah yang lain dari Allah, yang dapat membawakan malam kepada kamu
untuk kamu berehat padanya? Maka mengapa kamu tidak mahu melihat
(dalil-dalil dan bukti keesaan dan kekuasaan Allah)?
73. Dan di antara rahmat pemberianNya, Dia menjadikan untuk kamu malam
dan siang (silih berganti supaya kamu berehat padanya dan supaya kamu
berusaha mencari rezeki dari limpah kurniaNya dan juga supaya kamu
bersyukur.
74. Dan (ingatlah) pada hari (kiamat), Allah akan menyeru mereka lalu
bertanya: Mana dia sekutu-sekutuKu yang kamu sifatkan mereka (menjadi
tuhan dan dapat memberikan pertolongan)?
75. Dan (pada hari itu) Kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang
saksi, lalu Kami katakan (kepada golongan yang kafir): Bawalah
keterangan dan bukti kebenaran kamu.Maka (pada saat itu) ketahuilah
mereka bahawa kebenaran (hak ketuhanan) itu tertentu bagi Allah dan
(dengan itu), hilang lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan
secara dusta dahulu.
76. Sesungguhnya Qarun adalah dia dari kaum Nabi Musa, kemudian dia
berlaku sombong dan zalim terhadap mereka dan Kami telah
295
mengurniakannya dari berbagai jenis kekayaan yang anak-anak kuncinya
menjadi beban yang sungguh berat untuk dipikul oleh sebilangan orang
yang kuat sasa.(Dia berlaku sombong) ketika kaumnya berkata kepadanya:
Janganlah engkau bermegah-megah (dengan kekayaanmu), sesungguhnya Allah
tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah.(seperti lagakmu
itu).
77. Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah
kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau
melupakan bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat
baiklah (kepada hamba-hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik
kepadamu (dengan pemberian nikmatNya yang melimpah-limpah) dan
janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi; sesungguhnya Allah
tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan.
78. Qarun menjawab (dengan sombongnya): Aku diberikan harta kekayaan
ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada
padaku.(Kalaulah Qarun bijak pandai) tidakkah dia mengetahui dan pandai
memahami, bahawa Allah telah membinasakan sebelumnya, dari umat-umat
yang telah lalu, orang-orang yang lebih kuat daripadanya dan lebih
banyak mengumpulkan harta kekayaan ? Dan (ingatlah) orang-orang yang
berdosa (apabila mereka diseksa) tidak lagi ditanya tentang dosa-dosa
mereka, (kerana Allah sedia mengetahuinya).
79. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan memakai
perhiasannya.(Pada saat itu) berkatalah orang-orang yang semata-mata
inginkan kesenangan kehidupan dunia: Alangkah baiknya kalau kita ada
kekayaan seperti yang didapati oleh Qarun! Sesungguhnya dia adalah
seorang yang bernasib baik.
80. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu (di antara mereka):
Janganlah kamu berkata demikian, pahala dari Allah lebih baik bagi
orang yang beriman dan beramal soleh dan tidak akan dapat menerima
(pahala yang demikian) itu melainkan orang-orang yang sabar.
81. Lalu Kami timbuskan dia bersama-sama dengan rumahnya di dalam
tanah, maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh
menolongnya dari azab Allah dan ia pula tidak dapat menolong dirinya
sendiri.
82. Dan orang-orang yang pada masa dahulu bercita-cita mendapat
kekayaan seperti Qarun mulai sedar sambil berkata: Wah! Sesungguhnya
Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya dari hambahambaNya
dan Dialah juga yang menyempitkannya kalau tidak kerana Allah
memberi pertolongan kepada kita tentulah kita akan dibinasakan dengan
tertimbus di dalam tanah (seperti Qarun).Aduhai! Sesungguhnya orangorang
yang kufurkan nikmat Allah itu tidak akan berjaya!
83. Negeri akhirat (yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya) itu, Kami
sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh
atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan
dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.
84. Sesiapa yang datang membawa amal baik (pada hari akhirat) maka
baginya balasan yang lebih baik daripadanya dan sesiapa yang datang
membawa amal jahat, maka mereka yang melakukan kejahatan tidak di balas
melainkan dengan apa yang mereka kerjakan.
85. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (beramal dan
menyampaikan) Al-Quran (wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan
engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai.Katakanlah (kepada
296
kaum yang menentangmu): Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa yang
membawa hidayat petunjuk dan sesiapa pula yang berada dalam kesesatan
yang nyata.
86. Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah berharap supaya Kitab Al-
Quran ini diturunkan kepadamu, (tetapi ia diturunkan kepadamu) hanyalah
sebagai rahmat dari Tuhanmu, oleh itu janganlah engkau menjadi orangorang
kafir.
87. Dan janganlah mereka (yang ingkar) dapat menghalangmu (daripada
menyampaikan dan beramal dengan) ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan
kepadamu dan serulah manusia kepada (agama) Tuhanmu dan janganlah
engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik.
88. Dan janganlah engkau menyembah tuhan yang lain bersama-sama
Allah.Tiada Tuhan melainkan Dia.Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan
Zat Allah.BagiNyalah kuasa memutuskan segala hukum dan kepadaNyalah
kamu semua dikembalikan (untuk dihitung amal masing-masing dan menerima
balasan).
SURE 29. Al-'Ankabuut
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim.
2. Patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya
berkata: Kami beriman, sedang mereka tidak diuji (dengan sesuatu
cubaan)?
3. Dan demi sesungguhnya! Kami telah menguji orang-orang yang terdahulu
daripada mereka, maka (dengan ujian yang demikian), nyata apa yang
diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benarnya beriman dan
nyata pula apa yang diketahuiNya tentang orang-orang yang berdusta.
4. Bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka
bahawa mereka akan terlepas dari azab Kami? Amatlah buruk apa yang
mereka hukumkan itu.
5. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah (untuk menerima
balasan), maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu
akan tiba (dengan tidak syak lagi) dan Allah jualah Yang Maha
Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
6. Dan sesiapa yang berjuang (menegakkan Islam) maka sesungguhnya dia
hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri; sesungguhnya Allah
Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk.
7. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh sesungguhnya Kami
akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan Kami akan
membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan.
8. Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya dan
jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan Daku (dalam
ibadatmu) dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan
mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka.Kepada Akulah
tempat kembali kamu semuanya, kemudian Aku akan menerangkan kepada kamu
segala yang kamu telah kerjakan.
297
9. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, sudah tentu Kami
akan masukkan mereka dalam kumpulan orang-orang yang soleh (dengan
mendapat sebaik-baik balasan).
10. Dan ada sebahagian dari manusia yang berkata: Kami beriman kepada
Allah; kemudian apabila dia diganggu dan disakiti pada jalan Allah, dia
jadikan gangguan manusia itu seperti azab seksa Allah (lalu dia taatkan
manusia) dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu memberi kemenangan
kepadamu, mereka sudah tentu akan berkata: Kami adalah sentiasa
bersama-sama kamu.(Mengapa mereka berdusta?) Bukankah Allah lebih
mengetahui akan apa yang terpendam dalam hati sekalian makhluk?
11. Dan sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang yang beriman dan
sesungguhnya Dia mengetahui akan orang-orang yang munafik.
12. Dan berkata pula orang-orang yang kufur ingkar kepada orang-orang
yang beriman: Ikutlah jalan agama kami dan kami sedia menanggung
kesalahan-kesalahan kamu (kalau kamu mengira perbuatan itu
salah).Padahal mereka tidak akan dapat menanggung kesalahan orang-orang
yang bersalah itu sedikitpun dan sesungguhnya mereka adalah berdusta.
13. Dan sesungguhnya mereka akan menanggung beban-beban dosa mereka dan
beban-beban (dosa orang-orang yang mereka sesatkan) bersama-sama dengan
beban-beban dosa mereka sendiri dan sesungguhnya mereka akan ditanya
pada hari kiamat kelak tentang apa yang mereka pernah ada-adakan secara
dusta itu.
14. Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka
tinggallah dia dalam kalangan mereka selama sembilan ratus lima puluh
tahun; akhirnya mereka dibinasakan oleh taufan sedang mereka berkeadaan
zalim (dengan kufur derhaka).
15. Maka dengan itu Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya yang
turut bersama dalam bahtera dan Kami jadikan bahtera itu satu tanda
(yang membuktikan kekuasaan Kami dan memberi pengajaran insaf) kepada
sekalian makhluk.
16. Dan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ibrahim, ketika dia berkata kepada
kaumnya: Sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadaNya; yang
demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu (membezakan yang baik
dari yang buruk).
17. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang,
tidak menyembah Allah Yang Mencipta segala-galanya dan kamu hanya
mengadakan penyembahan yang dusta.Sesungguhnya mereka yang kamu sembah
yang lain dari Allah itu, tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu;
oleh itu carilah rezeki dari sisi Allah, dan sembahlah akan Dia, serta
bersyukurlah kepadaNya; (ingatlah), kepada Allah jualah kamu akan
dikembalikan.
18. Dan jika kamu terus-menerus mendustakan (ajaran agama Allah yang
aku sampaikan kepada kamu), maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum
kamu telah juga mendustakan (Rasul-rasulnya) dan (ingatlah) tugas Rasul
hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata.
19. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah mencipta
makhluk-makhluk pada mulanya, kemudian Dia akan mengembalikannya (hidup
semula sesudah matinya)? Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah
bagi Allah.
20. Katakanlah: Mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah
bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal
298
jadinya; kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula (pada hari
akhirat) dalam bentuk kejadian yang baru.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa
atas tiap-tiap sesuatu.
21. Dia menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (iaitu orang-orang yang
ingkar) dan Dia juga yang memberi rahmat kepada sesiapa yang
dikehendakiNya (iaitu orang-orang yang beriman) dan kepadaNyalah kamu
semua akan dikembalikan (untuk menerima balasan).
22. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri (dari kekuasaan Allah) di
bumi dan tidak juga di langit (sekalipun) dan kamu tidak akan mendapat
sebarang pelindung dan penolong yang lain dari Allah.
23. Dan orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah
dan pertemuan denganNya, mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang
putus asa dari rahmatKu; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang
tidak terperi sakitnya.
24. Kemudian, seruan Nabi Ibrahim tidak dijawab oleh kaumnya melainkan
dengan kata-kata (tentangan yang keras): Bunuhlah dia atau bakarlah
dia.Maka Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api (yang disediakan oleh
kaumnya).Sesungguhnya peristiwa yang demikian, mengandungi tanda-tanda
(yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi kaum yang (mahu) beriman.
25. Dan Nabi Ibrahim berkata pula (kepada kaumnya): Perbuatan kamu
menyembah berbagai berhala, tidak menyembah Allah itu, hanyalah kerana
menjaga hubungan kasih mesra di antara kamu masing-masing dalam
kehidupan dunia ini; kemudian pada hari kiamat kelak setengah kamu akan
membantah setengahnya yang lain dan setengah kamu pula akan melaknatkan
setengahnya yang lain dan (kesudahannya) tempat kembali kamu ialah
Neraka dan kamu tidak akan beroleh sesiapapun yang dapat memberikan
pertolongan.
26. Setelah itu Lut beriman kepadanya dan Nabi Ibrahim pun berkata: Aku
hendak berhijrah kepada TuhanKu, sesungguhnya Dialah jua Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
27. Dan Kami kurniakan kepadanya: Ishak (anaknya) dan Yaakub (cucunya)
dan Kami jadikan dalam kalangan keturunannya orang-orang yang
berpangkat Nabi dan menerima Kitab-kitab agama dan Kami berikan
balasannya yang baik di dunia dan sesungguhnya adalah ia, pada hari
akhirat, dari orang-orang yang soleh.
28. Dan (ingatkanlah peristiwa) Nabi Lut tatkala dia berkata kepada
kaumnya: Sesungguhnya kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak
pernah dilakukan oleh seorangpun dari penduduk alam ini sebelum kamu.
29. Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu
syahwat kamu)? Dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat
kamu)? Dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat
perhimpunan kamu? Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata
(secara mengejek-ejek): Datangkanlah kepada kami azab dari Allah (yang
engkau janjikan itu) jika betul engkau dari orang-orang yang benar.
30. Nabi Lut berdoa dengan berkata: Wahai Tuhanku, tolonglah daku
terhadap kaum yang melakukan kerosakan (menderhaka).
31. Dan ketika datang (malaikat) utusan kami kepada Nabi Ibrahim dengan
membawa berita yang menggembirakan), mereka berkata: Sebenarnya kami
hendak membinasakan penduduk bandar ini), sesungguhnya penduduknya
adalah orang-orang yang zalim.
299
32. Nabi Ibrahim berkata: Sebenarnya Lut ada di bandar itu.Mereka
menjawab: Kami mengetahui akan orang-orang yang tinggal di
situ.Sesungguhnya kami akan menyelamatkan dia dan keluarganya (serta
pengikut-pengikutnya) kecuali isterinya, dia adalah dari orang-orang
yang dibinasakan.
33. Dan ketika datang utusan-utusan Kami kepada Nabi Lut, dia merasa
dukacita dengan kedatangan mereka dan merasa tidak terdaya untuk
mengawal mereka (dari gangguan kaumnya) dan (setelah melihatkan halnya
yang demikian), utusan-utusan itu berkata: Janganlah engkau takut dan
janganlah berdukacita, sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan
keluargamu (serta pengikut-pengikutmu) kecuali isterimu, dia adalah
dari orang-orang yang dibinasakan.
34. Sesungguhnya kami (diutuskan) untuk menurunkan atas penduduk bandar
ini azab dari langit, disebabkan mereka melakukan kejahatan (kufur dan
maksiat).
35. Dan demi sesungguhnya, Kami telah (binasakan bandar itu dan telah)
tinggalkan bekas-bekasnya sebagai satu tanda (yang mendatangkan
iktibar) bagi orang-orang yang mahu memahaminya.
36. Dan (Kami utuskan) kepada penduduk Madyan saudara mereka: Nabi
Syuaib; lalu dia berkata: Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah dan
kerjakanlah amal soleh dengan mengharapkan pahala akhirat dan janganlah
kamu melakukan kerosakan di bumi.
37. Maka mereka mendustakannya, lalu mereka dibinasakan oleh gempa
bumi, serta menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat
tinggal masing-masing.
38. Dan (ingatkanlah peristiwa kebinasaan) Aad (kaum Nabi Hud) dan
Thamud (kaum Nabi Soleh) dan telahpun ternyata kepada kamu sebahagian
dari bekas-bekas tempat kediaman mereka dan (kebinasaan mereka yang
demikian ialah disebabkan) Syaitan memperelokkan pada pandangan mereka:
Amal-amal mereka (yang jahat itu), lalu dia menghalangi mereka dari
jalan Allah; padahal mereka orang-orang yang bijak pandai dan berakal
(yang dapat membezakan yang benar dan yang salah).
39. Dan (ingatkanlah juga peristiwa kebinasaan) Qarun dan Firaun serta
Haman.Dan demi sesungguhnya Nabi Musa telah datang kepada mereka
membawa keterangan-keterangan (mukjizat) yang jelas nyata, lalu mereka
berlaku sombong takbur di bumi (mendustakannya), padahal mereka tidak
dapat melepaskan diri (dari azab Allah).
40. Maka masing-masing Kami binasakan dengan sebab dosanya, iaitu di
antaranya ada yang Kami hantarkan angin ribut menghujaninya dengan batu
dan ada yang dibinasakan dengan letusan suara yang menggempakan bumi
dan ada yang Kami timbuskan dia di bumi dan ada pula yang Kami
tenggelamkan di laut dan (ingatlah) Allah tidak sekali-kali menganiaya
mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
41. Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain
dari Allah sebagai pelindung-pelindung (yang diharapkan pertolongannya)
adalah seperti labah-labah yang membuat sarang (untuk menjadi tempat
perlindungannya); padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput
ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang
berpengetahuan.
300
42. Sesungguhnya Allah mengetahui (kepalsuan) apa jua yang mereka
sembah yang lain daripadaNya dan Allah jualah Yang Maha Kuasa, lagi
Maha Bijaksana.
43. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu Kami kemukakan
kepada umat manusia, dan hanya orang-orang yang berilmu yang dapat
memahaminya.
44. Allah mencipta langit dan bumi dengan cara yang layak dan
berhikmat; sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda (yang
membuktikan kebijaksanaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
45. Bacalah serta ikutlah (wahai Muhammad) akan apa yang diwahyukan
kepadamu dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun);
sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan
mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya
dan kesannya) dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa yang kamu
kerjakan.
46. Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara
yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara
mereka dan katakanlah (kepada mereka): Kami beriman kepada (Al-Quran)
yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang
diturunkan kepada kamu dan Tuhan kami, juga Tuhan kamu, adalah Satu dan
kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah diri.
47. Dan (sebagaimana Kami telah menurunkan Kitab-kitab agama kepada
Rasul-rasul yang telah lalu) demikianlah Kami turunkan pula kepadamu
(wahai Muhammad) Kitab Al-Quran ini.Maka orang-orang yang Kami berikan
Kitab (Taurat dan Injil) ada yang beriman kepada Al-Quran dan juga
sebahagian dari orang-orang (Mekah) beriman kepadanya dan tiadalah yang
mengingkari ayat-ayat keterangan Kami melainkan orang-orang yang
berdegil dalam kekufurannya.
48. Dan engkau (wahai Muhammad) tidak pernah tahu membaca sesebuah
kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini dan tidak pula tahu menulisnya
dengan tangan kananmu; (kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan
menulis) tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menentangmu
akan merasa ragu-ragu (tentang kebenaranmu).
49. (Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syak lagi) bahkan
ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang terpelihara di dalam
dada orang-orang yang berilmu dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat
keterangan Kami melainkan orang-orang yang zalim.
50. Dan mereka berkata: Mengapa tidak diturunkan kepada (Muhammad)
mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Jawablah (wahai Muhammad):
Sesungguhnya (urusan menurunkan) mukjizat-mukjizat itu adalah tertentu
bagi Allah dan aku hanyalah seorang Rasul pemberi amaran yang jelas
nyata.
51. (Patutkah mereka meminta mukjizat-mukjizat yang lain?) tidakkah
cukup bagi mereka bahawa Kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran yang
dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya Al-Quran yang diturunkan itu
mengandungi rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman.
52. Katakanlah (wahai Muhammad): Cukuplah Allah menjadi saksi (yang
mengetahui perkara yang berbangkit) antaraku dengan kamu; Dia
mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi dan mereka yang
percaya kepada perkara yang salah dan tidak percaya kepada Allah,
mereka itulah orang-orang yang rugi.
301
53. Dan mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab (yang
dijanjikan); dan kalau tidaklah kerana adanya tempoh yang telah
ditetapkan, tentulah azab itu akan datang menimpa mereka dan azab itu
tetap akan datang menimpa mereka secara mengejut, sedang mereka tidak
menyedarinya.
54. Mereka meminta kepadamu menyegerakan kedatangan azab itu, padahal
sesungguhnya Neraka Jahannam tetap akan meliputi orang-orang yang kafir
-
55. Pada hari azab itu menyelubungi mereka dari sebelah atas mereka dan
dari bawah kaki mereka dan (malaikat yang melakukannya) akan berkata
kepada mereka: Rasalah kamu (balasan) apa yang kamu telah kerjakan.
56. Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Sesungguhnya bumiKu adalah luas
(untuk kamu bebas beribadat); oleh itu, (di mana sahaja kamu dapat
berbuat demikian) maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaKu.
57. Tiap-tiap diri (sudah tetap) akan merasai mati, kemudian kamu akan
dikembalikan kepada Kami (untuk menerima balasan).
58. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Kami akan
tempatkan mereka dalam mahligai-mahligai di Syurga yang mengalir di
bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya.Demikianlah balasan
yang sebaik-baiknya bagi orang-orang yang beramal soleh;
59. (Iaitu) mereka yang sabar dan mereka pula berserah diri bulat-bulat
kepada Tuhannya.
60. Dan (ingatlah) berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya
bersama, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu dan
Dialah jua Yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
61. Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada
mereka (yang musyrik) itu: Siapakah yang menciptakan langit dan bumi
dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhlukmakhlukNya)?
Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah.Maka bagaimana
mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui
keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?
62. Allah memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya di antara
hamba-hambaNya dan menyempitkan (rezeki itu) baginya; sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
63. Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad) bertanya kepada
mereka (yang musyrik) itu: Siapakah yang menurunkan hujan dari langit,
lalu Dia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya?
Sudah tentu mereka akan menjawab: Allah.Ucapkanlah (wahai Muhammad):
Alhamdulillah (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka yang
demikian), bahkan kebanyakan mereka tidak memahami (hakikat tauhid dan
pengertian syirik).
64. Dan (ingatlah bahawa) kehidupan dunia ini (meliputi segala
kesenangan dan kemewahannya, jika dinilaikan dengan kehidupan akhirat)
tidak lain hanyalah ibarat hiburan dan permainan dan sesungguhnya
negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenar-benarnya; kalaulah
mereka mengetahui (hakikat ini tentulah mereka tidak akan melupakan
hari akhirat).
65. Dalam pada itu, apabila mereka naik bahtera (lalu menemui sesuatu
bahaya di laut), mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan doa
302
yang tulus ikhlas kepadaNya.Kemudian setelah Allah menyelamatkan mereka
(naik) ke darat, mereka berlaku syirik kepadaNya.
66. (Akibat syirik itu) menjadilah mereka orang-orang yang kufurkan
nikmat yang Kami telah berikan kepadanya dan (menjadi) orang-orang yang
hanya dapat bersuka ria di dunia; kemudian mereka akan mengetahui kelak
akibat buruk apa yang mereka lakukan.
67. Dan tidakkah mereka melihat dan memerhatikan bahawa Kami telah
menjadikan (Mekah, negeri mereka) tanah suci yang dihormati, lagi aman;
sedang orang-orang ramai yang tinggal (dalam daerah-daerah) di
sekeliling mereka sentiasa diculik (untuk ditawan atau dibunuh) ? Oleh
itu, patutkah mereka percaya kepada perkara yang salah dan kufur ingkar
akan nikmat-nikmat Allah?
68. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang mereka-reka
perkara-perkara yang dusta terhadap Allah atau mendustakan kebenaran
setelah kebenaran itu disampaikan kepadanya.Bukankah (telah diketahui
bahawa) dalam Neraka Jahannam disediakan tempat tinggal bagi orangorang
yang kafir?
69. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana
memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke
jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh
keredaan) dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah
berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya.
SURE 30. Ar-Ruum
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim.
2. Orang-orang Rom telah dikalahkan;
3. Di negeri yang dekat sekali dan mereka sesudah kekalahannya itu akan
mengalahkan lawannya;
4. Dalam masa tidak sampai sepuluh tahun.Kepada pentadbiran Allah
jualah terpulang segala urusan, sebelum berlakunya dan sesudah
berlakunya dan pada ketika berlakunya (kemenangan Rom) itu, orang-orang
yang beriman akan bergembira;
5. Dengan kemenangan yang diberi Allah.Dia memberi kemenangan kepada
sesiapa yang dikehendakiNya dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha
Mengasihani.
6. Demikian dijanjikan Allah.Allah tidak pernah mengubah janjiNya, akan
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (hakikat yang sebenarnya).
7. Mereka hanya mengetahui perkara yang zahir nyata dari kehidupan
dunia sahaja, dan mereka tidak pernah ingat hendak mengambil tahu
tentang hari akhirat.
8. Patutkah mereka merasa cukup dengan mengetahui yang demikian sahaja
dan tidak memikirkan dalam hati mereka, (supaya mereka dapat
mengetahui), bahawa Allah tidak menciptakan langit dan bumi serta
segala yang ada di antara keduanya itu melainkan dengan ada gunanya
yang sebenar dan dengan ada masa penghujungnya yang tertentu, (juga
untuk kembali menemui Penciptanya)? Dan sebenarnya banyak di antara
303
manusia, orang-orang yang sungguh ingkar akan pertemuan dengan
Tuhannya.
9. Tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi, serta
memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari
mereka? Orang-orang itu lebih kuat daripada mereka sendiri dan orangorang
itu telah meneroka bumi serta memakmurkannya lebih daripada
kemakmuran yang dilakukan oleh mereka dan orang-orang itu juga telah
didatangi oleh Rasul-rasulnya dengan membawa keterangan-keterangan yang
jelas nyata (lalu mereka mendustakannya dan kesudahannya mereka
dibinasakan).Dengan yang demikian, maka Allah tidak sekali-kali
menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri.
10. Sesudah dibinasakan di dunia maka akibat orang-orang yang melakukan
kejahatan itu ialah seburuk-buruk azab (di akhirat kelak), disebabkan
mereka mendustakan ayat-ayat keterangan Allah dan sentiasa
mempersendakannya.
11. Allah memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia
mengembalikannya (hidup semula pada hari kiamat), kemudian kepadaNyalah
kamu akan dikembalikan (untuk menerima balasan).
12. Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan
diam membisu serta berputus asa.
13. Dan makhluk-makhluk yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah itu
tidak ada satupun daripadanya pemberi syafaat melepaskan mereka (dari
azab Allah), padahal mereka berlaku kufur di dunia dahulu dengan sebab
makhluk-makhluk yang mereka sekutukan (dengan Allah) itu.
14. Dan semasa berlakunya kiamat, mereka pada hari itu akan berpecah
kepada dua kumpulan (setelah selesai perbicaraan).
15. Adapun kumpulan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka
mereka akan ditempatkan di taman Syurga dalam keadaan bersuka ria.
16. Dan sebaliknya kumpulan orang-orang yang kafir dan mendustakan
ayat-ayat Kami (Al-Quran) serta mendustakan pertemuan hari akhirat,
maka mereka akan tetap berada dalam azab seksa selama-lamanya.
17. (Setelah kamu mengetahui yang demikian) maka bertasbihlah kepada
Allah semasa kamu berada pada waktu malam dan semasa kamu berada pada
waktu subuh.
18. Serta pujilah Allah yang berhak menerima segala puji (dari sekalian
makhlukNya) di langit dan di bumi dan juga (bertasbihlah kepadaNya
serta pujilah Dia) pada waktu petang dan semasa kamu berada pada waktu
zuhur.
19. Dia mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan
mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup, serta
menghidupkan bumi sesudah matinya; dan sedemikian itulah kamu akan
dikeluarkan (hidup semula dari kubur).
20. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya
(menghidupkan kamu semula), bahawa Dia menciptakan kamu dari tanah;
setelah sempurna sahaja peringkat-peringkat kejadian kamu, kamu menjadi
manusia yang hidup bertebaran di muka bumi.
21. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan
rahmatNya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki),
isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan
hidup mesra dengannya dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri)
304
perasaan kasih sayang dan belas kasihan.Sesungguhnya yang demikian itu
mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi
orang-orang yang berfikir.
22. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya dan
kebijaksanaanNya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa
kamu dan warna kulit kamu.Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi
keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan.
23. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kemurahanNya dan kasih
sayangNya ialah tidurnya kamu pada waktu malam dan pada siang hari dan
usaha kamu mencari rezeki dari limpah kurniaNya (pada kedua-dua waktu
itu).Sesungguhnya keadaan yang demikian mengandungi keteranganketerangan
bagi orang-orang yang mahu mendengar (nasihat pengajaran).
24. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kebesaranNya dan
kekuasaanNya, Ia memperlihatkan kilat kepada kamu, untuk menakutkan
(dari panahan petir) dan memberi harapan (dengan turunnya hujan) dan
Dia menurunkan hujan dari langit, lalu Dia hidupkan bumi sesudah
matinya dengan hujan itu.Sesungguhnya yang demikian mengandungi
keterangan-keterangan bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk
memahamiNya.
25. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan keluasan ilmuNya dan
kekuasaanNya, ialah terdirinya langit dan bumi (dalam keadaan yang
menakjubkan itu) dengan perintah dan penentuan takdirNya; akhirnya
apabila Dia menyeru kamu dengan satu seruan (supaya kamu bangkit hidup
semula) dari bumi, kamu dengan serta merta keluar (dari kubur masingmasing).
26. Dan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah hak
kepunyaanNya, masing-masing tetap tunduk kepada hukum peraturanNya.
27. Dan Dialah yang memulakan kejadian sekalian makhluk, kemudian Dia
mengembalikannya (hidup semula sesudah mereka mati), sedang
perlaksanaan yang demikian amatlah mudah bagiNya dan bagiNyalah jua
sifat yang tertinggi di langit dan di bumi, dan Dialah jua Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
28. Dia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan
diri kamu sendiri, iaitu: Relakah kamu menerima sebahagian dari hambahamba
abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta
benda yang Kami telah kurniakan kepada kamu, supaya dengan penerimaan
kamu itu, mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya, sehingga
kamu pun tidak berani (menguruskan harta benda itu dengan tiada
persetujuan) mereka, sebagaimana kamu tidak berani (berbuat demikian
dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu yang setaraf dengan) diri
kamu? Demikianlah Kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu
bagi orang-orang yang menggunakan akal untuk memahaminya.
29. Orang-orang yang zalim itu (tidak berfikir), bahkan menurut hawa
nafsu mereka (melakukan syirik) dengan tidak berdasarkan
pengetahuan.Maka tiada sesiapa yang dapat memberi petunjuk kepada orang
yang telah disesatkan oleh Allah (disebabkan bawaannya sendiri) dan
tiada pula bagi mereka sesiapa yang dapat menolong melepaskan mereka
dari azab.
30. (Setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu
(engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad) ke arah agama yang
jauh dari kesesatan; (turutlah terus) agama Allah, iaitu agama yang
Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya)
305
untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan
Allah itu; itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia
tidak mengetahui.
31. Hendaklah kamu (wahai Muhammad dan pengikut-pengikutmu) sentiasa
rujuk kembali kepada Allah (dengan mengerjakan amal-amal bakti) serta
bertakwalah kamu kepadaNya; dan kerjakanlah sembahyang dengan betul
sempurna dan janganlah kamu menjadi dari mana-mana golongan orang
musyrik -
32. Iaitu orang-orang yang menjadikan fahaman agama mereka berselisihan
mengikut kecenderungan masing-masing serta mereka pula menjadi berpuakpuak;
tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya (dari
fahaman dan amalan yang terpesong itu).
33. Dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, mereka segera
berdoa kepada Tuhan mereka dengan keadaan rujuk kembali bertaubat
kepadaNya; kemudian apabila Allah memberi mereka merasai sesuatu rahmat
daripadaNya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan sesuatu
yang lain dengan Tuhannya;
34. Dengan sebab itu, mereka mengingkari nikmat-nikmat yang telah Kami
berikan kepadanya.Maka (dikatakan kepada mereka): Bersenang-senanglah
kamu (bagi sementara), kemudian kamu akan mengetahui (balasan
kederhakaan kamu).
35. Pernahkah Kami menurunkan kepada mereka (yang musyrik itu) sebarang
bukti keterangan, lalu dia menerangkan jalan yang membolehkan mereka
lakukan perbuatan syirik itu?
36. Dan apabila Kami beri manusia merasai sesuatu rahmat, mereka
bergembira dengannya (sehingga lupa daratan) dan jika mereka ditimpa
sesuatu bencana disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan mereka
sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa.
37. (Mengapa mereka bersikap demikian?) dan mengapa mereka tidak
melihat (dengan hati mereka) bahawa Allah memewahkan rezeki bagi
sesiapa yang dikehendakiNya (sebagai cubaan adakah orang itu bersyukur
atau sebaliknya) dan Dia juga yang menyempitkannya (sebagai ujian
samada diterima dengan sabar atau tidak)? Sesungguhnya hal yang
demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang membuktikan
kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.
38. Maka (bagi menyatakan sikap syukur) berikanlah kepada kerabatmu dan
orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; pemberian
yang demikian adalah baik bagi orang-orang yang bertujuan memperoleh
keredaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
39. Dan (ketahuilah bahawa) sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu
berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka
ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah (tidak mendatangkan
kebaikan) dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan
dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah semata-mata, maka mereka yang
melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda.
40. Allah jualah yang mencipta kamu; kemudian Dia memberi rezeki kepada
kamu; sesudah itu Dia mematikan kamu; kemudian Dia menghidupkan kamu
semula.Adakah di antara makhluk-makhluk yang kamu sekutukan dengan
Allah itu sesiapa yang dapat berbuat sesuatu pun dari segala yang
tersebut? Maha Suci Allah dan Tertinggi keadaanNya dari apa yang mereka
sekutukan (denganNya).
306
41. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di
laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia;
(timbulnya yang demikian) kerana Allah hendak merasakan mereka
sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah
lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat).
42. Katakanlah: Mengembaralah kamu di muka bumi kemudian lihatlah
bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu (yang telah
dibinasakan); kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.
43. (Jika demikian keadaannya) maka hadapkanlah dirimu (wahai Muhammad)
ke arah agama yang betul, sebelum datangnya dari Allah: Hari yang tak
dapat ditolak; pada hari itu manusia akan berpecah (kepada dua
golongan).
44. Sesiapa yang kufur ingkar maka dialah sahaja yang menanggung
bencana kekufurannya itu dan sesiapa yang beramal soleh (yang
membuktikan imannya), maka merekalah orang-orang yang membuat persiapan
untuk kesenangan diri mereka masing-masing;
45. Kerana Allah akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal
soleh dari limpah kurniaNya.Sesungguhnya Dia tidak suka kepada orangorang
yang kufur ingkar.
46. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaanNya, bahawa Dia
menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan dan
untuk merasakan kamu sedikit dari rahmatNya dan supaya kapal-kapal
belayar laju dengan perintahNya, dan juga supaya kamu dapat mencari
rezeki dari limpah kurniaNya dan seterusnya supaya kamu bersyukur.
47. Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengutuskan sebelummu (wahai
Muhammad) Rasul-rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa
kepada kaumnya keterangan-keterangan yang jelas nyata; kemudian Kami
menyeksa orang-orang yang berlaku salah (mengingkarinya); dan
sememangnya adalah menjadi tanggungjawab Kami menolong orang-orang yang
beriman.
48. Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan
awan; kemudian Allah menyebarkan awan itu di langit sebagaimana yang
dikehendakiNya dan menjadikannya berkelompok-kelompok; lalu engkau
melihat hujan keluar dari celah-celahnya.Maka apabila Allah menurunkan
hujan itu mengenai sesiapa yang dikehendakiNya dari hamba-hambanya,
mereka serta merta bergembira;
49. Dan sesungguhnya mereka dahulu, sebelum diturunkan hujan kepada
mereka, adalah orang-orang yang telah berputus asa.
50. Maka lihatlah olehmu kepada kesan-kesan rahmat Allah, bagaimana Dia
menghidupkan bumi sesudah matinya (dengan tanaman-tanaman yang
menghijau subur).Sesungguhnya Allah yang demikian kekuasaanNya, sudah
tentu berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati dan (ingatlah)
Dia maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
51. Dan demi sesungguhnya, jika Kami hantarkan angin (menyerang
tanaman) lalu mereka melihat tanaman itu menjadi kuning kering, nescaya
mereka sesudah itu, terus kembali kufur (tidak mengenangkan nikmatnikmat
Allah serta berputus asa).
52. (Maka janganlah engkau berdukacita wahai Muhammad terhadap keadaan
mereka yang demikian), kerana sesungguhnya engkau tidak dapat
menjadikan orang-orang yang mati (hatinya) itu menerima ajaranmu dan
307
tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar seruanmu,
apabila mereka berpaling undur (disebabkan keingkarannya).
53. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang
yang buta (mata hatinya) supaya menjauhi kesesatan mereka; engkau tidak
dapat memperdengarkan (seruanmu itu) melainkan kepada orang-orang yang
sedia beriman akan ayat-ayat keterangan Kami kerana mereka orang-orang
yang menurut perintah.
54. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, selepas
berkeadaan lemah itu Dia menjadikan kamu kuat.Setelah itu Dia
menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban.Dia menciptakan apa yang
dikehendakiNya dan Dialah jua yang Maha Mengetahui, lagi Maha Kuasa.
55. Dan semasa berlakunya hari kiamat, orang-orang yang berdosa akan
bersumpah mengatakan bahawa mereka tidak tinggal (di dalam kubur)
melainkan sekadar satu saat sahaja; demikianlah mereka sentiasa
dipalingkan (oleh fahaman sesatnya dari memperkatakan yang benar).
56. Dan (bagi menjawabnya) berkatalah orang-orang yang berilmu serta
beriman: Demi sesungguhnya, kamu telah tinggal menurut yang terkandung
dalam Kitab Allah sampai ke hari kebangkitan (hari kiamat); maka inilah
dia hari kebangkitan (yang dijanjikan) itu, akan tetapi kamu dari
dahulu lagi tidak mahu mengetahui (kebenarannya).
57. Maka pada hari itu tidak berguna lagi bagi orang-orang yang zalim,
sebarang alasan yang mereka kemukakan untuk melepaskan diri dan mereka
pula tidak diberi peluang untuk memohon keredaan Allah.
58. Dan demi sesungguhnya, Kami telah mengemukakan kepada umat manusia
berbagai kisah dan perbandingan di dalam Al-Quran ini dan demi
sesungguhnya jika engkau membawa kepada mereka sebarang keterangan,
sudah tentu orang-orang kafir itu akan berkata: Kamu ini tidak lain
hanyalah orang-orang yang membuat dakwaan palsu.
59. Demikianlah Allah meteraikan hati orang-orang yang tidak mahu
menerima jalan mengetahui (kebenaran).
60. Oleh itu, bersabarlah (wahai Muhammad), sesungguhnya janji Allah
itu benar; dan janganlah orang-orang yang tidak meyakini apa yang
engkau sampaikan itu menjadikan engkau resah gelisah.
SURE 31. Luqman
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
1. Alif, Laam, Miim.
2. Ini ialah ayat-ayat Kitab (Al-Quran) yang mengandungi hikmat-hikmat
dan kebenaran yang tetap kukuh,
3. Menjadi hidayat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia
mengerjakan amal-amal yang baik
4. Iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat,
serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat.
5. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayat petunjuk dari Tuhan mereka
dan merekalah orang-orang yang berjaya.
6. Dan ada di antara manusia: Orang yang memilih serta membelanjakan
hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang
308
melalaikan; yang berakibat menyesatkan (dirinya dan orang ramai) dari
agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan dan ada pula
orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan; merekalah
orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan.
7. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, berpalinglah dia
dengan angkuhnya, seoleh-oleh ada penyumbat pada kedua telinganya; maka
gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya.
8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan
beroleh Syurga yang penuh dengan berbagai nikmat;
9. Kekallah mereka di dalamnya.Demikian dijanjikan Allah (janji yang
tetap benar) dan Dialah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
10. Dia menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu
melihatnya; dan Dia mengadakan di bumi gunung-ganang yang menetapnya
supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu dan Dia biakkan padanya
berbagai jenis binatang; dan Kami menurunkan hujan dari langit, lalu
Kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak
manfaat.
11. Ini (semuanya adalah) ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan
kepadaKu apakah yang telah diciptakan oleh makhluk-makhluk yang lain
daripadaNya (yang kamu sembah itu)? (Tidak ada sesuatu pun) bahkan
orang-orang yang zalim (dengan perbuatan syiriknya) itu berada dalam
kesesatan yang jelas nyata.
12. Dan sesungguhnya Kami telah memberi kepada Luqman, hikmat
kebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): Bersyukurlah kepada
Allah (akan segala nikmatNya kepadamu) dan sesiapa yang bersyukur maka
faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri dan sesiapa
yang tidak bersyu