X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

Tagalog SANTO QURAN

سه‌شنبه 28 مرداد 1393 ساعت 18:36
Tagalog
SANTO QURAN
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487
.
1- Susi (Al-Fatiha)
.
[1:1] In ang ngalan ng MAY KAPAL Gracious Mahabagin.
[1:2] Paghanga be MAY KAPAL Panginoon sansinukob.
[1:3] Gracious Mahabagin.
[1:4] Pinuno Araw Paghuhukom.
[1:5] Ikaw nag-iisa kami adorasyon; Ikaw nag-iisa kami ask tumulong.
[1:6] Giya us in kanan landas:
[1:7] Landas ng those Ikaw benditado; wala ng those meritoryo wrath nor strayers.
.
2- Heifer (Al-Baqarah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[2:1] A L. M.
[2:2] Ito banal na aklat is siyerto; beacon sa lugar na ang righteous;
[2:3] Sino sumampalataya in unseen matyagan Contact Orasyon (Salat) buhat atin
probisyon to them sila ibigay kabutihan!
[2:4] Sila sumampalataya in ano ihayag ikaw in ano ihayag sa harap ikaw konsiderasyon
Hereafter sila are ganap tiyak!
[2:5] These are giya ni nila Panginoon; these are ang nagwagi.
[2:6] Tungkol Sa those di-paniwalaan is ang iyon din them; whether ikaw babala them
wala babala them sila wala sumampalataya!
[2:7] MAY KAPAL TATAKAN NILA ISIP NILA pakikinig NILA MATA
TALUKBONG. Sila mangyari mahigpit retribution.
[2:8] Noon duon are those pagsasalita Kami sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal
Araw samantala sila wala are believers.
[2:9] In subukin dayain MAY KAPAL those sumampalataya sila tangi dayain sa labas
perceiving!
[2:10] In nila isip duon is karamdaman. Consequently MAY KAPAL augments nila
karamdaman. Sila mangyari makirot retribution sa lugar na nila kabulaanan!
[2:11] When sila isalaysay wala ipasok masama sila pagsasalita kami are righteous!
[2:12] In katunayan, sila are evildoers sila wala perceive
[2:13] When sila isalaysay Sumampalataya tao sumampalataya sila pagsasalita Shall
kami sumampalataya gaya tonto sumampalataya? In katunayan, is sila are tonto sila wala
malaman!
[2:14] When sila magharap believers sila sabihin Kami sumampalataya when nag-iisa
nila demonyo sila sabihin Kami are with ikaw; kami tangi kutyain.
[2:15] MAY KAPAL kutyain them IHATID them NILA transgressions malito
[2:16] is sila bumili ligaw pagakay! Such komersiyo hindi kailanman yumaman nor do
sila tanggapin any pagakay.
[2:17] Nila example is those umpisahan apoy noon gaya it prinsipyo habong liwanag sa
paligid them MAY KAPAL sipsipin sa malayo nila liwanag kaliwa them in kadiliman,
walang kaya lagari!
[2:18] Bingi walang kibo bulag; sila mabigo pagbabalik!
[2:19] Isa Pa example rainstorm himpapawid in duon is kadiliman kulog lintik. Sila
ilapag nila daliri nila pandinig evade muwerte! MAY KAPAL is fully aware ng
disbelievers.
[2:20] Lintik halos hablutin sa malayo nila paningin. When it liwanag them sila
gumalaw sa, unahan, at when it umikot madilim sila tumayo walang ingay. Kong MAY
KAPAL naisin Siya maani sipsipin sa malayo nila pakikinig nila paningin! MAY
KAPAL is Omnipotent
[2:21] O tao adorasyon tangi ninyo Panginoon - Isa gumawa ikaw at those sa harap ikaw
- Iyon ikaw mag-ipon.
[2:22] Isa uri daigdig maaaring tirahan ikaw himpapawid kayarian. Siya magpadala
himpapawid tubig ilabas todo nabait ng bunga ninyo sustenance. Ikaw wala itama idolo
kalaban MAY KAPAL kaagad-agad iyon ikaw malaman.
[2:23] Ikaw magkaroon any magduda tungkol sa ano kami ihayag atin servant noon
ilabas 1 sura gaya these tawagin ninyo ari saksi MAY KAPAL ikaw are truthful.
[2:24] Kong ikaw wala do ito - Ikaw hindi kailanman do ito - Noon mag-ingat ng
Hellfire panggatong is tao bato; it awaits disbelievers!
[2:25] Ibigay mabuti kaysa balita those sumampalataya ihatid righteous buhay iyon sila
magkaroon hardin dumaloy batis! When magdulot with probisyon bunga therein sila
pagsasalita Ito is ano was magdulot sa lugar na us previously! Kaya sila ibigay
allegorical paglalarawan. Sila magkaroon puro asawa therein sila abide therein forever
[2:26] MAY KAPAL WALA TUMABI SA MALAYO BANGGITIN any nabait ng
allegory MUNTI mosquito DAKILA. Tungkol Sa those sino sumampalataya sila
malaman it is katotohanan nila Panginoon. Tungkol Sa those di-paniwalaan sila
pagsasalita Ano did MAY KAPAL marumi such allegory? Siya nakakalinlang marami
thereby giya marami thereby! Siya hindi kailanman nakakalinlang thereby huwag isama
ang makasalanan
[2:27] Sino sirain May Kapal covenant prenda pagtibayin it putulin ano MAY KAPAL
manduhan pagsamahin ipasok masama! These are losers.
[2:28] Paano ikaw di-paniwalaan MAY KAPAL when ikaw patay Siya were ibigay
ikaw buhay noon Siya ilapag ikaw muwerte noon Siya brings ikaw atras buhay noon Him
ikaw sa wakas pagbabalik?
[2:29] Siya is Isa gumawa ikaw everything sa daigdig noon umikot himpapawid walang
mali 7 sansinukob therein Siya is fully aware ng todo bagay!
[2:30] Alalahanin ninyo Panginoon sabihin to anghel ako lugar kinatawan temporaryo
May) Kapal) Daigdig. Sila pagsasalita do Ikaw lugar therein isa pagpapalaganap masama
therein habong dugo samantala kami kumanta Ninyo paghanga glorify Ikaw pagtibayin
Ninyo walang takda kapangyarihan? Siya pagsasalita ako malaman ano ikaw wala
malaman!
[2:31] Siya turuan Adam todo ngalan noon kaharap them anghel pagsasalita Ibigay ako
ngalan ng these ikaw are kanan!
[2:32] Sila pagsasalita Ikaw glorified kami wala magkaroon kabatiran alin Ikaw turuan
us. Ikaw are Omniscient Matalino.
[2:33] Siya pagsasalita O Adam isalaysay them nila ngalan. When siya isalaysay them
nila ngalan Siya pagsasalita ako wala isalaysay ikaw ako malaman lihim ng langit
daigdig? Ako malaman ano ikaw magdeklara ano ikaw itago.
[2:34] When kami sabihin to anghel, Bumagsak prostrate Adam sila bumagsak prostrate
Satanas; siya magkaila was man mapagmataas at disbeliever.
[2:35] Kami pagsasalita O Adam buhay ninyo asawang babae in Paraiso kumain
therefrom generously gaya ikaw masiyahan wala lumapit ito puno lest ikaw kasalanan!
[2:36] Demonyo duped them caused nila eviction therefrom Kami pagsasalita Lakad
pababa kagalit ng 1 isa pa. Sa Daigdig be ninyo habitasyon probisyon sa lugar na sandali!
[2:37] Noon Adam tanggapin buhat his Panginoon palabra whereby Siya mailigtas him!
Siya is Redeemer Mahabagin.
[2:38] Kami pagsasalita Lakad pababa therefrom todo ng ikaw! When pagakay
dumating ikaw Ako those sundan Ko pagakay wala magkaroon takot nor naisin sila
mamighati!
[2:39] Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita sila be dwellers
Impiyerno wherein sila abide forever
[2:40] O Iho Israel tandaan Ko utang na loob ako bestowed ikaw tapusin ninyo bahagi
covenant iyon ako tapusin Ko bahagi covenant reverence Ako!
[2:41] Ikaw sumampalataya in ano ako ihayag dito kumpermahan ano ikaw magkaroon;
be 1 ayawan it Wala komersiyo sa malayo Ko pagpapakita mura halaga matyagan Ako!
[2:42] Wala malito katotohanan falsehood nor shall ikaw itago katotohanan knowingly
[2:43] Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat)
yumukod pababa those yumukod pababa.
[2:44] Ikaw exhort tao Do be righteous samantala kalimutan yourselves ikaw bumasa
banal na aklat? Ikaw wala unawain?
[2:45] Ikaw sikaping matamo tumulong steadfastness Contact Orasyon (Salat)! Ito is
mahirap talaga nga wala paganyan sa lugar na ang reverent
[2:46] Sino sumampalataya sila magharap nila Panginoon; iyon to Him sila sa wakas
pagbabalik.
[2:47] O Iho Israel tandaan Ko utang na loob ako bestowed ikaw iyon ako benditado
ikaw higit kaysa any iba tao.
[2:48] Mag-ingat ng araw when hindi kaluluwa avail isa pa kaluluwa hindi intercession
wala tanggapin tubos bayad nor maani anyone tumulong!
[2:49] Alalahanin iyon kami mag-ipon ikaw Pharaoh's tao inflicted ikaw masama
paguusig slaying ninyo anak na lalaki patawarin ninyo anak na babae! Iyon tiyak
eksamen ninyo Panginoon.
[2:50] Alalahanin iyon kami bahagi dagat ikaw; kami mag-ipon ikaw lunurin Pharaoh's
tao ninyo mata!
[2:51] nguni't when kami summoned Moses 40 gabi ikaw adorasyon calf his pagliban
umikot makasalanan.
[2:52] Walang Ingay kami kapatawaran ikaw thereafter iyon ikaw be appreciative
[2:53] Alalahanin iyon kami ibigay Moses banal na aklat statute libro iyon ikaw giya!
[2:54] Alalahanin iyon Moses sabihin to his tao O ko tao ikaw nang mali ninyo
kaluluwa adorasyon calf Ikaw magtika ninyo Poong Lumikha. Ikaw wakasan ninyo egos.
Ito is pinakamagaling ikaw pangmasid ninyo Poong. Lumikha. Siya did mailigtas ikaw.
Siya is Redeemer Mahabagin.
[2:55] Alalahanin iyon ikaw pagsasalita O Moses kami wala sumampalataya kami lagari
MAY KAPAL physically. Consequently lintik istrayk ikaw gaya ikaw hanapin!
[2:56] Kami noon buhaying muli ikaw ikaw mamamatay iyon ikaw be appreciative
[2:57] Kami lilim ikaw ulap Sinai) magpadala pababa ikaw manna quails Kumain
mabuti kaysa bagay kami magdulot sa lugar na ikaw Sila wala hurt us (ni
manghihimagsik sila tangi hurt nila ari kaluluwa!
[2:58] Alalahanin kami pagsasalita Sumali ito bayan ikaw natagpuan gaya marami
probisyon ikaw gaya Tama sumali pintuan humbly treat tao nicely! Kami noon patawarin
ninyo kasalanan dagdagan ganti sa lugar na ang banal.
[2:59] Makasalanan sa gitna ng them dalhin manduhan manduhan ibigay them.
Consequently kami magpadala pababa transgressors condemnation himpapawid nila
wickedness.
[2:60] Alalahanin Moses sikaping matamo tubig his tao! Kami pagsasalita Istrayk bato
ninyo staff Whereupon 12 tagsibol gushed out therefrom Kaanib bawa`t isa lipi malaman
nila ari tubig. Kumain lasing May Kapal probisyon wala lumaboy daigdig corruptingly!
[2:61] Alalahanin iyon ikaw pagsasalita O Moses kami hindi largo tolerate isa nabait ng
komida Tawagin ninyo Panginoon ilabas us such earthly crops beans pipino buwang
lentils sibuyas. Siya pagsasalita ikaw hilingin kapalit iyon alin marupok iyon alin is is
mabuti kaysa? Lakad pababa Egypt ikaw natagpuan ano ikaw asked Sila mangyari
condemnation humiliation kahihiyan brought sa ibabaw ng themselves wrath buhat MAY
KAPAL! Ito because sila ayawan May Kapal pagpapakita wakasan manghuhula unjustly!
Ito sila disobeyed transgressed
[2:62] Siyang Tunay those sumampalataya those are Jewish Binyagan kumbertihin;
anyone sino (1) sumampalataya in MAY KAPAL (2) sumampalataya in Magtagal Araw
(3) ihatid righteous buhay tanggapin nila recompense nila Panginoon! Sila magkaroon
wala takot nor naisin sila mamighati.
[2:63] Kami uri covenant ikaw gaya kami itindig Mount Sinai ikaw Ikaw pagtibayin ano
kami ibigay ikaw strongly tandaan its contents iyon ikaw mag-ipon!
[2:64] Ikaw umikot thereafter at it were sa lugar na May Kapal grasya ikaw His awa
ikaw doomed
[2:65] Ikaw malaman about those sa gitna ng ikaw desecrated Sabbath. Kami sabihin to
them Be ikaw gaya despicable gaya unggoy.
[2:66] Kami itama them example nila henerasyon gayon din gaya subsekuwente
henerasyon enlightenment sa lugar na ang righteous.
[2:67] Moses sabihin to his tao MAY KAPAL manduhan ikaw pagpapakasakit heifer.
Sila pagsasalita Are ikaw kutyain us? Siya pagsasalita "MAY "KAPAL ipagbawal, ako
behave gaya mang-mang isa!
[2:68] Sila pagsasalita Tawagin ninyo Panginoon magpalabas us alin isa. Siya
pagsasalita Siya pagsasalita siya is heifer is neither man matanda nor man batabata; ng
panggitna idad! Ngayon dalhin ano ikaw manduhan do
[2:69] Sila pagsasalita Tawagin ninyo Panginoon magpalabas us kanya kulay. Siya
pagsasalita Siya pagsasalita siya is amarilyo heifer maliwanag kulay masiyahan
beholders!
[2:70] Sila pagsasalita Tawagin ninyo Panginoon magpalabas us alin 1! heifers hanapin
alike to us MAY KAPAL handa kami giya!
[2:71] Siya pagsasalita Siya pagsasalita siya is heifer hindi kailanman hamakin plowing
bayan tubig crops libre buhat any dungis. Sila pagsasalita Ngayon ikaw brought
katotohanan. Sila finally pagpapakasakit kanya ito largo atubili!
[2:72] Ikaw wakasan kaluluwa noon disputed yourselves. MAY KAPAL was
IBUNYAG ano IKAW SUBUKIN ITAGO!
[2:73] Kami pagsasalita Istrayk (biktima) bahagi heifer.) Iyon when MAY KAPAL
brought biktima atras buhay magpalabas ikaw His lumagda iyon ikaw unawain!
[2:74] Despite ito ninyo puso tumigas gaya bato gabi mahirap. duon are bato ilog gush
out. Others biyakin palayain malumay batis iba bato cringe reverence MAY KAPAL!
MAY KAPAL is HINDI KAILANMAN DI-HANDA NG anything IKAW do
[2:75] Ikaw expect them sumampalataya gaya ikaw do when kaunti ng them kagamitan
pakikinig palabra MAY KAPAL noon distort it puno unawain thereof deliberately
[2:76] At when sila magharap believers sila sabihin Kami sumampalataya when sila
kunin magkasama bawa`t isa otro, sila sabihin wala ibalita (believers) inpormasyon
ibigay to ikaw MAY KAPAL lest ikaw magdulot them support sa lugar na nila
argumento ninyo Panginoon. Ikaw wala unawain?
[2:77] Sila wala malaman iyon MAY KAPAL malaman everything sila itago everything
sila magdeklara?
[2:78] Sa Gitna Ng them are gentiles wala malaman banal na aklat hearsay noon assume
iyon sila malaman it
[2:79] Kaya woe to those distort banal na aklat nila ari kamay noon pagsasalita Ito is
ano MAY KAPAL ihayag sikaping matamo mura sangkap magtubo! Woe to them sa
lugar na such distortion woe to them sa lugar na nila illicit magtubo.
[2:80] Kaunti pagsasalita Impiyerno wala hipuin us limited bilang araw. Pagsasalita
Magkaroon ikaw kunin such prenda MAY KAPAL! - MAY KAPAL HINDI
KAILANMAN LABAGIN His PRENDA! - Ikaw pagsasalita MAY KAPAL ano ikaw
wala malaman?
[2:81] Talaga Nga those kumita kasalanan bumagay kubkubin nila masama trabaho be
dwellers Impiyerno; sila abide it forever
[2:82] Tungkol Sa those sumampalataya, ihatid righteous buhay sila be dwellers
Paraiso; sila abide it forever
[2:83] Kami uri covenant Iho Israel Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL. Ikaw
kapurihan ninyo magulang konsiderasyon relatives ulila mahirap Ikaw treat tao amicably.
Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat.) ikaw
umikot huwag isama a konti ng ikaw ikaw bumagay averse!
[2:84] Kami uri covenant ikaw ikaw wala habong ninyo dugo nor shall ikaw evict
bawa`t isa otro ninyo bahay! Ikaw pumayag barena saksi!
[2:85] dito ikaw are wakasan bawa`t isa otro, evicting kaunti ng ikaw buhat nila bahay
banding them sinfully maliciously! Gabi when sila sumurender ikaw demanded tubos
them! Evicting them ipagbawal ikaw in ang 1 lugar. Ikaw sumampalataya in bahagi ng
banal na aklat Do at di-paniwalaan in bahagi? Ano be retribution sa lugar na those sa
gitna ng ikaw sino ito huwag isama humiliation in ito buhay malayu-layo malo
retribution Araw Panunumbalik? MAY KAPAL is HINDI KAILANMAN DI-HANDA
NG anything IKAW do
[2:86] is sila bumili ito lowly buhay Hereafter Consequently retribution hindi kailanman
commuted them nor maani sila tumulong.
[2:87] Kami ibigay Moses banal na aklat subsekuwente him kami magpadala otro sugo
kami ibigay Jesus anak na lalaki Mary malalim milagro supported him Santo Espiritu. Is
it wala katunayan iyon every panahon sugo lakad ikaw anything ikaw pag-ayaw ninyo
ego caused ikaw be mapagmataas? Kaunti ng them ikaw ayawan kaunti ng them ikaw
wakasan.
[2:88] Kaunti pagsasalita Atin isip are uri sa!" itaas!" Higit Na Mabuti it is tungayaw
MAY KAPAL kahalagahan nila disbelief iyon humawak them buhat sumampalataya
huwag isama sa lugar na a konti ng them!
[2:89] When ito banal na aklat dumating them MAY KAPAL gabi it pumayag
kumpermahan ano sila magkaroon gabi sila kagamitan prophesy its advent when sila
usapan with disbelievers when nila ari prophecy dumating dumaan sila di-paniwalaan
therein! May Kapal condemnation kaya afflicts disbelievers.
[2:90] Malungkot talaga nga is ano sila magbili nila kaluluwa sa lugar na - Ayawan
these pagpapakita MAY KAPAL napakanipis pagdaramdam iyon MAY KAPAL bestow
His grasya whomever Siya mabutihin His servants! Consequently sila mangyari wrath
wrath. disbelievers mangyari hamakin retribution.
[2:91] When sila isalaysay Ikaw sumampalataya in these pagpapakita MAY KAPAL
sila sabihin Kami sumampalataya tangi in ano magpadala pababa us. Kaya sila dipaniwalaan
subsekuwente pagpapakita gabi it is katotohanan nila Panginoon gabi it
kumpermahan ano sila magkaroon! Pagsasalita Why noon ikaw wakasan May Kapal
manghuhula ikaw were believers?
[2:92] Moses lakad ikaw malalim milagro ikaw adorasyon calf his pagliban ikaw umikot
makasalanan!
[2:93] Kami uri covenant ikaw gaya kami itindig Mount Sinai ikaw pagsasalita Ikaw
pagtibayin commandments kami ibigay ikaw strongly makinig Sila pagsasalita Kami
pakinggan kami disobey Nila puso bumagay punuin adoration calf nila disbelief!
Pagsasalita Malungkot talaga nga is ano ninyo paniniwala diktahan ikaw ikaw
magkaroon any paniniwala!
[2:94] Pagsasalita Kong abode Hereafter ireserba ikaw MAY KAPAL exclusion todo
iba tao noon ikaw largo muwerte ikaw are truthful!
[2:95] Sila hindi kailanman largo it ano nila kamay magpadala sa malayo. MAY
KAPAL is fully aware ng ANG MAKASALANAN.
[2:96] In katunayan, ikaw natagpuan them ang marami covetous ng buhay; gabi higit
paganyan kaysa idolo worshipers. Isa ng them hilingin buhay 1000 anyo. Ito wala
patawarin him any retribution hindi bagay paano largo siya buhay. MAY KAPAL is seer
NG everything SILA do
[2:97] sabihin Anyone salungatin Gabriel malaman iyon siya brought ito (Quran) into
ninyo puso in accordance with May Kapal naisin kumpermahan nakaraan banal na aklat
magdulot pagakay mabuti kaysa balita believers!
[2:98] Anyone salungatin MAY KAPAL His anghel His sugo Gabriel Michael malaman
iyon MAY KAPAL salungatin disbelievers.
[2:99] Kami magpadala ikaw such malinaw pagpapakita tangi makasalanan naisin
ayawan them!
[2:100] Is it wala katunayan when sila uri covenant prenda humawak it kaunti ng them
palagi pagwawalang-bahala it In katunayan, marami ng them wala sumampalataya.
[2:101] Kaagad-agad sugo buhat MAY KAPAL dumating them gabi siya patunayan
kumpermahan nila ari banal na aklat kaunti alagad banal na aklat (Hudyo Binyagan
Muslims) pagwawalang-bahala May Kapal banal na aklat nila atras gaya sila hindi
kailanman magkaroon any banal na aklat!
[2:102] Sila tugisin ano demonyo turuan Solomon's kaharian. Solomon paano man wala
was disbeliever demonyo were disbelievers. Sila turuan tao sorcery at alin magpadala
pababa 2 anghel Babel Haroot Maroot. These 2 wala divulge such kabatiran dulong
matulis Ito is eksamen! Ikaw wala abusuhin such kabatiran. tao kagamitan it in such
masama balak gaya basag ng kasal! Sila hindi kailanman kasamaan anyone naisin MAY
KAPAL. Sila kaya matutuhan ano hurts them wala ano benepisiyo them sila malaman
puno pinakamagaling iyon whoever pagsasanay witchcraft wala magkaroon partihan
Hereafter Malungkot talaga nga is ano sila magbili nila kaluluwa kong sila tangi
malaman.
[2:103] Sila sumampalataya ihatid righteous buhay ganti buhat MAY KAPAL is
malayu-layo pinakamagaling sila tangi malaman!
[2:104] O ikaw sumampalataya wala pagsasalita Raa ena be atin pastol)! Sa Lugar Ng
ikaw pagsasalita Unzurna guwardiya us) makinig disbelievers mangyari makirot
retribution.
[2:105] Neither disbelievers alagad banal na aklat nor idolo worshipers hilingin lagari
any basbas dumating ikaw ninyo Panginoon. May Kapal paulanan His basbas whomever
Siya mabutihin. MAY KAPAL ANGKININ infinite GRASYA.
[2:106] When kami abrogate any milagro cause it kalimutan kami ilabas
pinakamagaling milagro sa pinakakaunti kapantay 1. Ikaw wala makilala iyon MAY
KAPAL Do is Omnipotent
[2:107] Ikaw wala makilala iyon MAY KAPAL Do angkinin kingship ng langit daigdig;
iyon ikaw magkaroon wala MAY KAPAL ninyo Panginoon Pinuno
[2:108] Ikaw hilingin demand ng ninyo sugo ano demanded ng Moses in ang past
Anyone mabutihin disbelief paniniwala magkaroon tunay strayed kanan landas.
[2:109] Marami alagad banal na aklat would higit na mabuti makakita ikaw isauli
disbelief kaagad-agad iyon ikaw sumampalataya. Ito is due to jealousy nila bahagi
katotohanan bumagay evident to them. Ikaw kapatawaran them kaliwa them MAY
KAPAL bigyan His paghuhukom! MAY KAPAL is Omnipotent
[2:110] Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat).
Any mabuti kaysa ikaw magpadala sa malayo ninyo kaluluwa ikaw natagpuan it MAY
KAPAL. MAY KAPAL is seer NG everything IKAW do
[2:111] Kaunti pagsasalita walang sino man sumali Paraiso huwag isama Hudyo
Binyagan! Such is nila wishful ipalagay Pagsasalita Magpalabas us ninyo pruweba ikaw
are kanan!
[2:112] TALAGA NGA those SUMUKO GANAP MAY KAPAL NAG-IISA
SAMANTALA ihatid righteous BUHAY TANGGAPIN NILA recompense NILA
PANGINOON; SILA MAGKAROON WALA TAKOT nor NAISIN SILA
MAMIGHATI.
[2:113] Hudyo pagsasalita Binyagan wala magkaroon basis samantala Binyagan
pagsasalita Hudyo wala magkaroon basis. pareho them bumasa banal na aklat! Such are
utterances ng those wala angkinin kabatiran. MAY KAPAL naisin HUWES them ARAW
PANUNUMBALIK NILA disputes
[2:114] Sino masama kaysa those are tikisin May Kapal masjids His ngalan gunitain
umabuloy nila desertion? These wala sumali therein huwag isama fearfully. Sila magdusa
in ito buhay humiliation magdusa Hereafter kasindak-sindak retribution!
[2:115] To MAY KAPAL maging pag-aari oriente kanluran; wherever ikaw lakad duon
be presence MAY KAPAL! MAY KAPAL is Omnipresent Omniscient
[2:116] Sila pagsasalita MAY KAPAL begotten anak! na! lalaki! Siya glorified hindi
kailanman! To Him maging pag-aari everything langit daigdig; todo are subservient to
Him!
[2:117] Initiator ng langit daigdig magkaroon anything done Siya simply sabihin to Be it
is
[2:118] Those wala angkinin kabatiran pagsasalita tangi MAY KAPAL magsalita to us
kaunti milagro dumating to us! Others them uttered katulad utterances; nila isip are
katulad! Kami ihayag milagro those makuha certainty.
[2:119] Kami magpadala ikaw katotohanan bearer ng mabuti kaysa balita gayon din
gaya warner. Ikaw wala are answerable those mangyari Impiyerno.
[2:120] Neither Hudyo nor Binyagan tanggapin ikaw ikaw sundan nila relihiyon.
Pagsasalita May Kapal pagakay is tunay pagakay. ikaw acquiesce nila hilingin kabatiran
ikaw tanggapin ikaw wala natagpuan ally supporter tumulong ikaw MAY KAPAL!
[2:121] Those tanggapin banal na aklat malaman it gaya it malaman sumampalataya in
ito! Tungkol Sa those di-paniwalaan sila are losers.
[2:122] O Iho Israel tandaan Ko utang na loob ako bestowed ikaw iyon ako benditado
ikaw higit kaysa any iba tao.
[2:123] Mag-ingat ng araw when hindi kaluluwa tumulong isa pa kaluluwa hindi tubos
wala tanggapin intercession be useful walang sino man tumulong!
[2:124] Alalahanin iyon Abraham ilapag eksamen his Panginoon tiyak manduhan siya
tapusin them! (May) (Kapal) pagsasalita ako itakda ikaw imam tao. Siya pagsasalita
gayon din ko descendants? Siya pagsasalita Ko covenant wala ibilang transgressors.
[2:125] Kami gawin banal na lugar Ka aba) focal dulong matulis tao tiwasay
santuwaryo. Ikaw kagamitan Abraham's banal na lugar gaya orasyon bahay. Kami
commissioned Abraham Ismail Ikaw kalinisan Ko bahay those bumisita those sino buhay
duon those yumukod prostrate
[2:126] Abraham magdasal Ko Panginoon uri ito peaceful bayan magdulot its tao
bunga! Magdulot sa lugar na those sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw.
(May) (Kapal) pagsasalita ako do gayon din magdulot sa lugar na those di-paniwalaan!
Ako hayaan them ikagalak temporarily noon ipasok them retribution Impiyerno
malungkot kapalaran!
[2:127] gaya Abraham itindig foundations banal na lugar magkasama with Ismail (sila
magdasal Atin Panginoon tanggapin ito buhat us! Ikaw are Hearer Omniscient
[2:128] Atin Panginoon uri us submitters to Ikaw buhat atin descendants hayaan duon
be kumunidad submitters Ikaw! Turuan us rites atin relihiyon mailigtas us! Ikaw are
Redeemer Mahabagin.
[2:129] Atin Panginoon itindig sa gitna ng them sugo bumigkas them Ninyo
pagpapakita turuan them banal na aklat dunong kalinisan them! Ikaw are Almighty
Matalino.
[2:130] Sino pabayaan relihiyon Abraham 1 sino tonto his ari kaluluwa? Kami
mabutihin him in ito mundo in Hereafter siya be with ang righteous.
[2:131] When his Panginoon sabihin to him Sumuko siya pagsasalita ako sumuko
Panginoon sansinukob!
[2:132] Gayon Din Abraham exhorted his iho do iyon din at paganyan did Jacob O ko
iho MAY KAPAL dulong matulis relihiyon ikaw wala mamamatay submitters!
[2:133] Magkaroon ikaw saksi Jacob his muwerte tulugan; siya sabihin to his iho Ano
naisin ikaw adorasyon after ako mamamatay? Sila pagsasalita Kami adorasyon ninyo
May; Kapal; May Kapal ng ninyo ama Abraham Ismail Isaac; 1 May Kapal! To Him
kami are submitters.
[2:134] Such is kumunidad past Sila are responsible ano sila kumita ikaw are
responsible ano ikaw kumita. Ikaw wala are answerable anything sila done
[2:135] Sila pagsasalita Ikaw be Jewish Binyagan giya. Sabihin Kami sundan relihiyon
Abraham! - monotheism - Siya hindi kailanman was idolo worshiper.
[2:136] sabihin Kami sumampalataya in MAY KAPAL in ano magpadala us in ano
magpadala pababa Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs; in ano ibigay to Moses Jesus
todo manghuhula buhat nila Panginoon! Kami wala uri distinction any ng them. To Him
nag-iisa kami are submitters.
[2:137] Sila sumampalataya gaya ikaw do noon sila giya. Nguni't kong sila umikot noon
sila are in tagasalungat. MAY KAPAL naisin PATAWARIN IKAW NILA
TAGASALUNGAT; SIYA is Hearer Omniscient
[2:138] Such is May Kapal paraan paraan is pinakamagaling kaysa May Kapal? Him
nag-iisa kami adorasyon.
[2:139] Pagsasalita Do ikaw magmatwid us MAY KAPAL when Siya is atin Panginoon
ninyo Panginoon? Kami are responsible atin akto ikaw are responsible sa lugar na ninyo
akto. To Him nag-iisa kami italaga.
[2:140] Ikaw pagsasalita iyon Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs were Jewish
Binyagan? Pagsasalita ikaw malaman pinakamagaling kaysa MAY KAPAL? Sino
masama kaysa isa itago patunay siya is matutuhan MAY KAPAL? MAY KAPAL is
HINDI KAILANMAN DI-HANDA NG anything IKAW do
[2:141] Iyon was kumunidad past Sila are responsible ano sila kumita ikaw are
responsible ano ikaw kumita. Ikaw wala are answerable anything sila did
[2:142] Tonto sa gitna ng ang tao pagsasalita did sila pagbabago patutunguhan nila
Qiblah? Sabihin, "To MAY KAPAL maging pag-aari oriente kanluran; Siya giya
whoever naisin tuloy-tuloy landas!
[2:143] Kami kaya uri ikaw imparsyal kumunidad ikaw magsilbi saksi sa gitna ng ang
tao, sugo magsilbi saksi ikaw. Kami pagbabago patutunguhan ninyo original Qiblah tangi
destinggihin those ikaw agad sundan sugo buhat those umikot nila takong. was mahirap
eksamen wala those are giya ni MAY KAPAL! MAY KAPAL HINDI KAILANMAN
ILAPAG NINYO ADORASYON aksayahin MAY KAPAL is Compassionate
PATUNGO SA TAO MAHABAGIN.
[2:144] Kami makakita ikaw umikot ninyo mukha himpapawid hanapin sa lugar na
kanan patutunguhan)! Kami kaagad-agad assign Qiblah masiyahan ikaw. Henceforth
ikaw umikot ninyo mukha Banal Masjid. Wherever ikaw be todo ng ikaw umikot ninyo
mukha it Those tanggapin nakaraan banal na aklat malaman iyon ito is katotohanan nila
Panginoon. MAY KAPAL is HINDI KAILANMAN DI-HANDA NG anything SILA do
[2:145] Gabi kong ikaw magpalabas alagad banal na aklat every nabait ng milagro sila
wala sundan ninyo Qiblah! Nor shall ikaw sundan nila Qiblah. Sila do wala gabi sundan
bawa`t isa others' Qiblah! Ikaw acquiesce nila hilingin kabatiran dumating ikaw ikaw
maging pag-aari transgressors.
[2:146] Those tanggapin banal na aklat makilala katotohanan dito gaya sila makilala nila
ari iho. kaunti ng them itago katotohanan knowingly
[2:147] Ito is katotohanan ninyo Panginoon; wala pondohan any magduda!
[2:148] Bawa`t Isa ng ikaw mabutihin patutunguhan sundan; ikaw makipagkarera
righteousness! Wherever ikaw be MAY KAPAL naisin summon ikaw todo! MAY
KAPAL is Omnipotent
[2:149] Wherever ikaw lakad ikaw umikot ninyo mukha Salat) Banal Masjid. Ito is
katotohanan ninyo Panginoon. MAY KAPAL is HINDI KAILANMAN DI-HANDA NG
anything IKAW TODO do
[2:150] Wherever ikaw lakad ikaw umikot ninyo mukha Salat) Banal Masjid; wherever
ikaw be ikaw umikot ninyo mukha Salat) it Kaya tao wala magkaroon argumento ikaw
transgressors them. Wala takot them takot Ako sa lugar ng! Ako naisin noon walang mali
Ko basbas ikaw ikaw giya.
[2:151] (Basbas) such gaya magpadala sugo buhat ikaw to bumigkas atin pagpapakita
ikaw kalinisan ikaw turuan ikaw banal na aklat dunong turuan ikaw ano ikaw hindi
kailanman malaman!
[2:152] Ikaw tandaan Ako ako tandaan ikaw be thankful Ako; wala be unappreciative.
[2:153] O ikaw sumampalataya sikaping matamo tumulong steadfastness Contact
Orasyon (Salat)! MAY KAPAL is those steadfastly MAGTIYAGA.
[2:154] Wala pagsasalita ng those wakasan cause MAY KAPAL Sila are patay. Sila are
alive sa nila Panginoon ikaw wala perceive
[2:155] Kami siyang tunay eksamen ikaw kaunti takot hunger kawalan pera buhay crops
Ibigay mabuti kaysa balita to ang steadfast!
[2:156] When affliction befalls them sila pagsasalita Kami maging pag-aari to MAY
KAPAL Him kami pagbabalik!
[2:157] These meritoryo basbas buhat nila Panginoon awa. These giya isa.
[2:158] knolls ng Safa Marwah are rites dikrito MAY KAPAL. Anyone matyagan Hajj
‘Umrah wala ipasok error traversing agwat them! Kong 1 boluntaryo righteous trabaho
noon MAY KAPAL is Appreciative Omniscient
[2:159] Those itago atin pagpapakita pagakay after iproklama them tao banal na aklat
isumpa MAY; KAPAL; sila isumpa todo condemners!
[2:160] Tungkol Sa those magtika pagbutihin iproklama ako mailigtas them! Ako am
Redeemer Mahabagin.
[2:161] Those di-paniwalaan mamamatay gaya disbelievers mangyari condemnation
MAY KAPAL anghel todo tao Araw Paghuhukom)!
[2:162] Eternally sila abide therein. retribution hindi kailanman commuted them nor sila
pagliliban.
[2:163] Ninyo May Kapal is 1 May; Kapal; duon wala is May Kapal Siya Gracious
Mahabagin.
[2:164] In likha ng langit daigdig alternation gabi araw bapor lumaboy dagat sa lugar na
ang benepisiyo tao tubig iyon MAY KAPAL magpadala pababa himpapawid buhaying
muli patay bayan pagpapalaganap it todo nabait ng creatures manipulation hangin ulap
lugar himpapawid daigdig duon are sufficient pruweba tao unawain!
[2:165] kaunti tao itama idolo kalaban MAY KAPAL pag-ibig them gaya sila are MAY
KAPAL. Those sumampalataya mapagmahal MAY KAPAL ang marami. Tangi
transgressors lagari when sila lagari retribution! Sila realize noon iyon todo lakas maging
pag-aari to MAY KAPAL nag-iisa iyon May Kapal retribution is awesome.
[2:166] Those sundan disown those sundan them. Sila lagari retribution todo kurbata
them putulin!
[2:167] Those sundan naisin pagsasalita kami kunin isa pa pagkakataon kami disown
them gaya sila disowned us kaagad-agad. MAY KAPAL kaya magpalabas them
kahalagahan ng nila trabaho gaya wala pagsisisi; sila hindi kailanman exit Impiyerno!
[2:168] O tao kumain daigdig bunga todo is lawful mabuti kaysa wala sundan hakbang
Satanas; siya is ninyo ardent kagalit!
[2:169] Siya tangi manduhan ikaw ipasok masama bisyo pagsasalita MAY KAPAL ano
ikaw wala malaman!
[2:170] When sila isalaysay Sundan ano MAY KAPAL ihayag dito sila pagsasalita
Kami sundan tangi ano kami natagpuan atin magulang Ano nila magulang magkaroon
doing wala unawain wala giya?
[2:171] example such disbelievers is iyon ng parrots ulitin ano sila pakikinig ingay
tawagin unawain Bingi walang kibo bulag; sila wala unawain
[2:172] O ikaw sumampalataya kumain mabuti kaysa bagay kami magdulot sa lugar na
ikaw be thankful to MAY KAPAL ikaw adorasyon Him nag-iisa.
[2:173] Siya tangi ipagbawal sa lugar na ikaw kumain hayop mamamatay ng themselves
makatao interference) dugo karne baboy hayop italaga to sa tabi MAY KAPAL. 1
kapangyarihan kumain these) sa labas buhay malicious sinadya siya wala mangyari
kasalanan! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[2:174] Those itago May Kapal pagpapakita banal na aklat mura sangkap magtubo
kumain apoy nila tiyan. MAY KAPAL naisin WALA magsalita to them ARAW
PANUNUMBALIK nor NAISIN SIYA KALINISAN them! Sila mangyari makirot
retribution.
[2:175] is sila mabutihin ligaw pagakay retribution patawad! Consequently sila batahin
Impiyerno.
[2:176] Ito is MAY KAPAL ihayag ito banal na aklat barena katotohanan those dispute
banal na aklat are ang marami ardent katunggali.
[2:177] Righteousness wala umikot ninyo mukha patungo sa oriente kanluran.
Righteous are those sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw anghel banal na
aklat manghuhula; sila ibigay pera cheerfully relatives ulila needy maglakbay dayuhan
pulubi libre busabos; sila matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan
(Zakat;) sila humawak nila palabra sa tuwing sila uri pangako; sila steadfastly magtiyaga
in ang mukha ng paguusig paghihirap gulo! These are truthful; these are ang righteous.
[2:178] O ikaw sumampalataya equivalence is batas dikrito ikaw when trato with
murder - Libre sa lugar na libre busabos busabos pemenino pemenino. Isa kapatawaran
biktima parientes appreciative response is in orden, equitable gantimpala bayad. Ito is
alleviation buhat ninyo Panginoon awa. Anyone transgresses ito mangyari makirot
retribution.
[2:179] Equivalence is buhay ang naimpok batas ikaw O ikaw angkinin intelligence
ikaw be righteous.
[2:180] It dikrito when muwerte lumapit ikaw lumiham naisin sa lugar na ang
benepisiyo ng magulang relatives equitably. Ito is tungkulin sa ibabaw ng ang righteous.
[2:181] anyone baguhin naisin siya pakikinig kasalanan baguhin befalls those
responsible sa lugar na such baguhin! MAY KAPAL is Hearer Knower.
[2:182] Kong 1 makakita gross injustice pagkiling bahagi testator kunin corrective
action restore hustisya naisin siya ipasok hindi kasalanan. MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[2:183] O ikaw sumampalataya mabilis dikrito ikaw gaya it was dikrito sa lugar na those
sa harap ikaw iyon ikaw makuha kaligtasan!
[2:184] Tiyak araw hirangin mabilis;) 1 is masama maglakbay kapantay bilang otro
araw kapalit! Those mabilis dakila difficulty kapalit pakain 1 mahirap persona sa lugar na
bawa`t isa araw ng labagin mabilis! 1 boluntaryo righteous trabaho) it is pinakamagaling.
mabilis is mabuti kaysa sa lugar na ikaw kong ikaw tangi malaman.
[2:185] Ramadan is month Quran ihayag magdulot pagakay tao malinaw teachings
statute libro! Those ng ikaw saksi ito month mabilis therein. Those are masama
maglakbay mayo kapalit iyon din namamanhid ng iba araw! MAY KAPAL hilingin
IKAW convenience WALA PAGHIHIRAP IYON IKAW TAPUSIN NINYO obligations
glorify MAY KAPAL GIYA IKAW MAGPAKILALA NINYO PASASALAMAT!
[2:186] When Ko servants ask ikaw Ako ako am palagi lumapit! Ako managot nila
orasyon when sila magdasal Ako. Tao managot Ako sumampalataya in Ako in orden
giya!
[2:187] Payagan ikaw is sexual intercourse ninyo asawang babae gabi ng mabilis! Sila
are tagapag-alaga ninyo lihim ikaw are tagapag-alaga nila lihim. MAY KAPAL
MALAMAN IKAW KAGAMITAN MAGTAKSIL NINYO KALULUWA SIYA
MAILIGTAS IKAW KAPATAWARAN IKAW! Henceforth ikaw magkaroon
intercourse them sikaping matamo ano MAY KAPAL payagan ikaw! Ikaw kumain lasing
puti thread ng liwanag bumagay distinguishable buhat madilim thread gabi sa bukangliwayway!
Noon ikaw mabilis paglubog ng araw. Sexual intercourse ipagbawal ikaw
magdisisyon umurong masjid magtagal 10 araw Ramadan)! These are May Kapal batas;
ikaw wala transgress them. MAY KAPAL KAYA clarifies His PAGPAPAKITA TAO
IYON SILA MAKUHA KALIGTASAN.
[2:188] Ikaw wala sipsipin bawa`t isa others' pera illicitly nor shall ikaw bribe officials
pagkaitan others ng kaunti ng nila kanan illicitly samantala ikaw malaman!
[2:189] Sila ask ikaw phases buwan! sabihin Sila magdulot timing aparato tao lutasin
panahon Hajj. wala is righteous to beat sa paligid ang arbusto; righteousness makuha
pagtibayin commandments ni buhay straightforward! Ikaw matyagan MAY KAPAL iyon
ikaw magwagi.
[2:190] Ikaw makipag-away cause MAY KAPAL those sino Salakayin ikaw wala
aggress! MAY KAPAL WALA MAPAGMAHAL aggressors.
[2:191] Ikaw wakasan those kita gulo ikaw ikaw evict them whence sila evicted ikaw!
Oppression is malo kaysa murder Wala makipag-away them Banal Masjid unless sila
salakayin ikaw therein. Sila salakayin ikaw ikaw wakasan them. Ito is tama retribution
those disbelievers.
[2:192] Sila pigilin noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin.
[2:193] Ikaw gayon din makipag-away them huwag isama oppression adorasyon MAY
KAPAL freely! Sila pigilin ikaw wala aggress; aggression payagan tangi nakasandal
aggressors.
[2:194] During Banal Months aggression magharap kapareho response. Sila salakayin
ikaw ikaw gumanti inflicting equitable retribution! Ikaw matyagan MAY KAPAL
malaman iyon MAY KAPAL is with ang righteous.
[2:195] Ikaw gumugol cause MAY; KAPAL; do wala throw ninyo ari kamay into
destruction! Ikaw be charitable; MAY KAPAL mapagmahal ang charitable!
[2:196] Ikaw matyagan complete rites ng Hajj ‘Umrah MAY KAPAL. Ikaw hadlangan
ikaw magpadala paghahandog wala ipagpatuloy retaso ninyo buhok ninyo paghahandog
abutin its hantungan. Ikaw are masama magdusa ulo nasaktan ikaw retaso ninyo buhok)
ikaw expiate ni mabilis ibigay kabutihan kaunti iba porma ng adorasyon! During
karaniwan Hajj ikaw labagin estado ng Ihraam (sanctity) sa pagitan ‘Umrah Hajj ikaw
expiate paghahandog hayop pagpapakasakit. Ikaw wala afford it ikaw mabilis 3 araw
Hajj 7 when ikaw pagbabalik bahay - Ito completes 10 - Magdulot ikaw wala buhay
Banal Masjid! Ikaw matyagan MAY KAPAL malaman iyon MAY KAPAL is mahigpit
in pagtibayin retribution!
[2:197] Hajj matyagan specified months. Whoever itama out matyagan Hajj pigilin
sexual intercourse misconduct argumento Hajj. Whatever mabuti kaysa ikaw do MAY
KAPAL is fully aware thereof. gaya ikaw ihanda ninyo probisyon biyahe mabuti kaysa
probisyon is righteousness! Ikaw matyagan Ako O ikaw angkinin intelligence
[2:198] Ikaw wala ipasok error sikaping matamo probisyon ninyo Panginoon
commerce)! When ikaw pila ‘Arafaat ikaw gunitain MAY KAPAL Banal Location
Muzdalifah). Ikaw gunitain Him giya ikaw; ito ikaw lakad astray.
[2:199] Ikaw pila magkasama pagpapahinga tao pila ask MAY KAPAL patawad! MAY
KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[2:200] Dati ikaw complete ninyo rites ikaw ipagpatuloy gunitain MAY KAPAL ikaw
gunitain ninyo ari magulang ni gabi mabuti kaysa! Kaunti tao pagsasalita Atin Panginoon
ibigay us ng ito mundo samantala magkaroon partihan Hereafter
[2:201] Others pagsasalita Atin Panginoon grant us righteousness in ito mundo
righteousness Hereafter patawarin us retribution Impiyerno!
[2:202] Bawa`t Isa ng these tanggapin partihan sila kumita. MAY KAPAL is efficient
in reckoning
[2:203] Ikaw gunitain MAY KAPAL a bilang ng araw Mena;) whoever hastens do ito in
2 araw wala ipasok kasalanan whoever tumigil largo ipasok kasalanan largo gaya
righteousness pamalagiin! Ikaw matyagan MAY KAPAL malaman iyon Him ikaw
mamulog.
[2:204] Sa Gitna Ng ang tao, 1 impress ikaw his utterances ito buhay gabi tawagin
MAY KAPAL saksi his innermost thoughts samantala siya is ardent katunggali!
[2:205] Gaya madali gaya siya kaliwa siya lumaboy daigdig corruptingly sirain ari-arian
buhay. MAY KAPAL WALA MAPAGMAHAL corruption.
[2:206] When siya isalaysay Matyagan MAY KAPAL siya bumagay arrogantly
indignant. Consequently his tangi kapalaran is Impiyerno; ano malungkot abode.
[2:207] Noon duon are those italaga nila buhay magsilbi MAY; KAPAL; MAY KAPAL
is compassionate patungo sa such worshipers!
[2:208] O ikaw sumampalataya ikaw yakapin total pagsuko; wala sundan hakbang
Satanas siya is ninyo ardent kagalit.
[2:209] Ikaw backslide malinaw pruweba dumating ikaw noon malaman iyon MAY
KAPAL is Almighty Matalino!
[2:210] Sila maghintay MAY KAPAL Are dumating them siksik ulap magkasama
anghel? When ito magkataon whole bagay tigilan MAY KAPAL everything pagbabalik
[2:211] Ask Iho Israel paano marami malalim milagro magkaroon kami magpalabas
them! Sa Lugar Na those pagwawalang-bahala basbas bestowed sa ibabaw ng them ni
MAY KAPAL MAY KAPAL is mahigpit retribution!
[2:212] Ito worldly buhay adorned mata disbelievers sila tuyain those sumampalataya.
Paano Man righteous naisin be malayu-layo sa ibabaw them Araw Panunumbalik. MAY
KAPAL BENDITADO whomever SIYA NAISIN limits
[2:213] Tao kagamitan be 1 kumunidad when MAY KAPAL magpadala manghuhula
bearers ng mabuti kaysa balita gayon din gaya warners. Siya magpadala them banal na
aklat barena katotohanan huwes sa gitna ng ang tao nila disputes Ironically those sino
tanggapin banal na aklat were ang isa ayawan any bago banal na aklat malinaw pruweba
ibigay them! Ito is jealousy nila bahagi. MAY KAPAL GIYA those
SUMAMPALATAYA KATOTOHANAN disputed TODO others in accordance with His
NAISIN. MAY KAPAL GIYA whoever NAISIN TULOY-TULOY LANDAS.
[2:214] Ikaw expect sumali Paraiso Do sa labas buhay eksamen those sa harap ikaw?
Sila eksamen paghihirap adversity at ugain sa itaas sugo those sumampalataya him
pagsasalita Saan is May Kapal tagumpay? May Kapal tagumpay is malapit!
[2:215] Sila ask ikaw ibigay sabihin kabutihan ikaw ibigay lakad magulang relatives
ulila mahirap maglakbay dayuhan Any mabuti kaysa ikaw do MAY KAPAL is fully
aware thereof!
[2:216] Makipag-away mayo magpataw ikaw gabi ikaw pag-ayaw it Ikaw pag-ayaw
isang bagay is mabuti kaysa ikaw ikaw gaya isang bagay is malo sa lugar na ikaw. MAY
KAPAL malaman SAMANTALA IKAW WALA MALAMAN!
[2:217] Sila ask ikaw Banal Months makipag-away therein sabihin Makipag-away
therein is sakrilehiyo! Paano Man paurungin landas MAY KAPAL di-paniwalaan in Him
sanctity Banal Masjid evicting its tao are dakila sakrilehiyo pangmasid MAY KAPAL!
Oppression is malo kaysa murder Sila palagi makipag-away ikaw isauli ikaw buhat ninyo
relihiyon sila maani! Those sa gitna ng ikaw isauli nila relihiyon mamatay disbelievers
nullified nila trabaho in ito buhay Hereafter These are dwellers Impiyerno wherein sila
abide forever
[2:218] Those sumampalataya, those dumayo magpunyagi cause MAY KAPAL
meritoryo May Kapal awa! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[2:219] Sila ask ikaw about intoxicants pumusta pagsasalita them duon is gross
kasalanan kaunti benepisiyo tao. Nila sinfulness malayu-layo mahigtan nila benepisiyo.
Sila gayon din ask ikaw ano ibigay kabutihan pagsasalita excess MAY KAPAL kaya
clarifies pagpapakita ikaw iyon ikaw dili-dilihin!
[2:220] Sa Ibabaw Ng ito buhay Hereafter Sila ask ikaw ulila pagsasalita Bringing them
gaya righteous persona is mabuti kaysa ikaw do them! Ikaw ihalo nila ari-arian ang sarili
mo ikaw treat them pamilya kaanib. MAY KAPAL malaman righteous ang makasalanan.
Magkaroon MAY KAPAL willed Siya magpataw mabalasik pagharian ikaw! MAY
KAPAL is Almighty MATALINO.
[2:221] Wala kasal na idolatresses sila sumampalataya; sumampalataya babae is
pinakamagaling kaysa idolatress gabi kong ikaw gaya kanya! Nor shall ikaw ibigay ninyo
anak na babae kasal to idolatrous lalaki sila sumampalataya. sumampalataya lalaki is
pinakamagaling kaysa idolater gabi kong ikaw gaya him. These imbitahin to Impiyerno,
samantala MAY KAPAL imbitahin Paraiso patawad gaya Siya naisin. Siya clarifies His
pagpapakita tao iyon sila kunin heed
[2:222] Sila ask ikaw menstruation pagsasalita is nakasasama ikaw iwasan sexual
intercourse babae menstruation wala lumapit them hanggang sila rid ng it Dati sila rid ng
it ikaw magkaroon intercourse them manner designed MAY KAPAL. MAY KAPAL
MAPAGMAHAL repenters SIYA MAPAGMAHAL those are MALINIS!
[2:223] Ninyo babae are bearers ninyo semilya. Kaya ikaw ikagalak ito tanging
karapatan ikaw gaya paganyan largo gaya ikaw pamalagiin righteousness! Ikaw
matyagan MAY KAPAL malaman iyon ikaw magharap Him. Ibigay mabuti kaysa balita
believers!
[2:224] Wala pinag-aaralan May Kapal ngalan ninyo casual sumumpa ikaw magmukha
righteous banal makuha credibility sa gitna ng ang tao! MAY KAPAL is Hearer Knower.
[2:225] MAY KAPAL WALA HAWAKAN IKAW responsible SA LUGAR NA
LAMANG utterance SUMPA; SIYA HAWAKAN IKAW responsible SA LUGAR NA
NINYO innermost INTENSIYON. MAY KAPAL is Forgiver Clement
[2:226] Those sadyain diborsiyo nila asawang babae maghintay 4 months malamig sila
pagbabago nila isip reconcile noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin!
[2:227] Sila lakad diborsiyo noon MAY KAPAL is Hearer Knower.
[2:228] diborsiyo babae maghintay 3 menstruations kasal na isa pa lalaki)! Wala is
lawful sa lugar na them itago ano MAY KAPAL gumawa nila uterus sila sumampalataya
in MAY KAPAL Magtagal Araw. In usapin ng pregnancy) asawa hilingin supersede
asawang babae hilingin siya pangangailangan remarry kanya! Babae magkaroon kanan
gayon din gaya obligations equitably. Kaya lalaki hilingin magwagi pregnancy)! MAY
KAPAL is Almighty MATALINO.
[2:229] Diborsiyo bawiin dalawang ulit! diborsiyo babae payagan buhay in iyon din
bahay amicably kaliwa it amicably! Wala is lawful asawa sipsipin anything siya ibigay
kanya. Dalawa takot iyon sila transgress May Kapal batas. duon is takot sila transgress
May Kapal batas sila ipasok hindi error asawang babae willingly ibigay whatever siya
mabutihin These are May Kapal batas; wala transgress them. Those transgress May
Kapal batas are ang hindi-matuwid.
[2:230] Siya diborsiyo kanya (sa (lugar (na 3 panahon is unlawful him remarry kanya
unless siya kasal na isa pa lalaki noon siya diborsiyo kanya! 1 asawa noon remarry kanya
largo gaya sila matyagan May Kapal batas! These are May Kapal batas; Siya ituro them
tao sino malaman.
[2:231] Ikaw diborsiyo babae dati sila tapusin nila interim (3 menstruations) ikaw
payagan them buhay in iyon din bahay amicably hayaan them kaliwa amicably! Wala
kapangyarihan them tumigil nakasandal nila naisin gaya paghihiganti! Anyone does ito
nang mali his ari kaluluwa. Wala kunin May Kapal pagpapakita in hambog Tandaan May
Kapal basbas ikaw Siya magpadala pababa ikaw banal na aklat dunong enlighten ikaw!
Ikaw matyagan MAY KAPAL malaman iyon MAY KAPAL is aware ng todo bagay.
[2:232] Ikaw diborsiyo babae dati sila tapusin nila interim do wala hadlangan them
buhat remarrying nila asawa sila reconcile amicably! Ito heeded those ikaw
sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw. Ito is puro sa lugar na ikaw righteous.
MAY KAPAL malaman, SAMANTALA IKAW WALA MALAMAN!
[2:233] diborsiyo ina nars nila bata 2 puno anyo ama paganyan hilingin. Ama magdulot
ina komida ropa equitably! Walang Sino Man burdened his ability. Hindi ina kasamaan
sa magkuwenta ng kanya bata nor shall ama kasamaan his bata. Ama mamamatay) his
inheritor assume these katungkulan. bata magulang mutually pumayag bahagi due
consultation sila ipasok hindi error doing paganyan. Ikaw wala ipasok error alkilahin nars
ina paganyan largo gaya ikaw bayad them equitably! Ikaw matyagan MAY KAPAL
malaman iyon MAY KAPAL is Seer ng everything ikaw do
[2:234] Those mamamatay kaliwa asawang babae nila biyuda maghintay 4 months 10
araw (sa (harap sila remarry Dati sila tapusin nila interim ikaw ipasok hindi error hayaan
them do whatever righteous bagay sila hilingin do MAY KAPAL is fully Cognizant NG
everything IKAW do
[2:235] Ikaw wala ipasok kasalanan ipatalastas ninyo engagement to babae humawak it
lihim! MAY KAPAL malaman IYON IKAW KURO-KURO them. Wala magharap them
secretly unless ikaw magkaroon isang bagay righteous discuss! Wala consummate kasal
nila interim tapusin! Ikaw malaman iyon MAY KAPAL malaman ninyo innermost
thoughts matyagan Him. Ikaw malaman iyon MAY KAPAL is Forgiver Clement
[2:236] Ikaw wala ipasok error diborsiyo babae sa harap hipuin them sa harap itama
bigay-kaya them! In ito usapin ikaw bayaran them - Sagana gaya siya afford mahirap
gaya siya afford - equitable gantimpala. Ito is tungkulin sa ibabaw ng ang righteous.
[2:237] Ikaw diborsiyo them sa harap hipuin them after ikaw itama bigay-kaya them
gantimpala be kalahati bigay-kaya sila voluntarily multa nila kanan isang pagtitipon
responsible causing diborsiyo mabutihin multa bigay-kaya. Multa is isara to
righteousness. Ikaw pamalagiin amicable kaugnayan ikaw. MAY KAPAL is Seer NG
everything IKAW do
[2:238] Ikaw consistently matyagan Contact Orasyon especially gitna orasyon italaga
ganap MAY KAPAL.
[2:239] Sa Ilalim ekstraordinaryo sirkumstansiya ikaw magdasal samantala lumakad
sumakay Dati ikaw are tiwasay ikaw gunitain MAY KAPAL gaya Siya turuan ikaw ano
ikaw hindi kailanman malaman!
[2:240] Those mamamatay kaliwa asawang babae naisin magdulot nila asawang babae
support anyo magdulot sila tumigil iyon din sambahayan! Sila kaliwa ikaw wala ipasok
kasalanan ni hayaan them do whatever sila hilingin largo gaya righteousness pamalagiin!
MAY KAPAL is Almighty MATALINO.
[2:241] divorcees sa tabi be magdulot sa, lugar, na, equitably! Ito is tungkulin sa ibabaw
ng ang righteous.
[2:242] MAY KAPAL KAYA ITURO His PAGPAPAKITA IKAW IKAW
UNAWAIN.
[2:243] Magkaroon ikaw kilala those fled nila bahay! - Kahit Na sila were 1000 - Takot
muwerte? MAY KAPAL sabihin to them MAMAMATAY NOON BUHAYING MULI
them! MAY KAPAL PAULANAN His GRASYA TAO MARAMI TAO are
unappreciative.
[2:244] Ikaw makipag-away cause MAY KAPAL malaman iyon MAY KAPAL is
Hearer Knower.
[2:245] Sino would lend MAY KAPAL pautang righteousness to it bayaran them
multiplikahin manifold MAY KAPAL is ISA MAGDULOT withholds Him IKAW
pagbabalik
[2:246] Ikaw kilala pinuno Israel Moses Sila sabihin to nila manghuhula ikaw itakda
hari ihatid us kami makipag-away cause MAY. KAPAL. Siya pagsasalita Is it ninyo
intensiyon makipag-away dikrito ikaw ikaw wala makipag-away? Sila pagsasalita should
kami wala makipag-away cause MAY KAPAL when kami pagkaitan ng atin bahay atin
iho? Nguni't when makipag-away dikrito them sila umikot a konti! MAY KAPAL is
aware ng transgressors.
[2:247] Nila manghuhula sabihin to them MAY KAPAL itakda Taloot (Saul) be ninyo
hari. Sila pagsasalita Paano maani siya magkaroon kingship us when kami are worthy ng
kingship kaysa siya; siya is wala gabi sagana? Siya pagsasalita MAY KAPAL mabutihin
him ikaw benditado him kasaganaan kabatiran in katawan MAY KAPAL grants His
kingship whomever Siya naisin! MAY KAPAL is Bounteous Omniscient
[2:248] Nila manghuhula sabihin to them lumagda his kingship is iyon Ark Covenant
restored ikaw bringing assurances ninyo Panginoon alaala kaliwa tao ng Moses tao
Aaron. It dalhin anghel. Ito papaniwala lumagda ikaw kong ikaw are really believers.
[2:249] When Saul kunin manduhan ng pangkat siya pagsasalita MAY KAPAL ilapag
ikaw eksamen batis! Anyone lasing buhat it does wala maging pag-aari ako! - Tangi
those wala takim it maging pag-aari ako - unless is tama itangi higupin. Sila lasing buhat
it a konti ng them. When siya paghihirap it those sumampalataya sila pagsasalita Ngayon
kami kawalan kalakasan mukha Goliath his pangkat Those were conscious ng miting
MAY KAPAL pagsasalita Marami maliit hukbo pagkatalo malaki hukbo May Kapal
iwanan. MAY KAPAL is those steadfastly MAGTIYAGA.
[2:250] When sila mukha Goliath his pangkat sila magdasal Atin Panginoon grant us
steadfastness palakasin atin foothold support us di-paniwalaan tao!
[2:251] Sila pagkatalo them May Kapal kaliwa David wakasan Goliath! MAY KAPAL
IBIGAY him kingship DUNONG TURUAN him gaya SIYA willed! Kong it were sa
lugar na May Kapal support ng kaunti tao others duon be chaos daigdig. May Kapal
paulanan His grasya tao.
[2:252] These are May Kapal pagpapakita. Kami bumigkas them ikaw truthfully ikaw
are 1 ng sugo.
[2:253] These sugo; kami benditado kaunti ng them higit kaysa others. Sa Lugar Na
example MAY KAPAL magsalita to isa kami itindig kaunti ng them to pinakamatayog
uri. Kami ibigay Jesus anak na lalaki Mary malalim milagro supported him Santo
Espiritu. Magkaroon MAY KAPAL willed nila alagad wala makipag-away bawa`t isa
otro, malinaw pruweba dumating them! Sa Lugar Ng sila disputed themselves; kaunti ng
them sumampalataya kaunti di-paniwalaan! Magkaroon MAY KAPAL willed sila wala
makipag-away! Everything is in accordance with May Kapal naisin
[2:254] O ikaw sumampalataya ikaw ibigay kabutihan probisyon kami ibigay ikaw araw
dumating saan duon wala is komersiyo hindi nepotism hindi intercession! disbelievers are
ang hindi-matuwid.
[2:255] MAY KAPAL duon WALA is OTRO MAY KAPAL SA TABI Him Buhay
ANG WALANG HANGGAN. Hindi Kailanman sandali unawareness umidlip abutin
Him! To Him maging pag-aari everything langit everything sa daigdig! Sino intercede
Him in accordance with His naisin? Siya malaman nila past nila kinabukasan. Walang
Sino Man makuha any kabatiran Siya naisin. His dominion encompasses langit daigdig
pagharian them hindi kailanman burdens Him. Siya is ang Marami Pinakamatayog ang
Dakila
[2:256] duon wala be kumpulsiyon relihiyon ang kaagad-agad paraan is ngayon distinct
nang mali paraan! Anyone tuligsain demonyo sumampalataya in MAY KAPAL
sunggaban malakas bono; isa hindi kailanman labagin! MAY KAPAL is Hearer
Omniscient
[2:257] MAY KAPAL is PANGINOON NG those SUMAMPALATAYA; SIYA
IHATID them KADILIMAN into LIWANAG. Tungkol Sa those di-paniwalaan nila
Panginoon are nila idolo; sila ihatid them liwanag kadiliman - these be dwellers
Impiyerno; sila abide it forever
[2:258] Ikaw kilala isa magkaroon magmatwid Abraham his Panginoon MAY KAPAL
ibigay him kingship? Abraham pagsasalita Ko Panginoon grants buhay muwerte. Siya
pagsasalita ako grant buhay muwerte. Abraham pagsasalita MAY KAPAL brings araw
oriente maani ikaw bring it kanluran? disbeliever stumped MAY KAPAL WALA GIYA
ANG MAKASALANAN.
[2:259] Itinuturing isa dumaan pantasma bayan admirasyon Paano maani MAY KAPAL
buhaying muli ito it mamamatay? MAY KAPAL noon ilapag him muwerte 100 anyo
noon resurrected him! Siya pagsasalita "Paano largo magkaroon ikaw tumigil dito? Siya
pagsasalita ako been dito araw bahagi araw. Siya wala pagsasalita! Ikaw been dito 100
anyo. hanapin sa ninyo komida lasing; sila wala ang mga sinamsam! Hanapin ninyo
buriko - Kami kaya gawin ikaw aral tao. kaagad-agad kilala paano kami construct buto
noon takip them karne. When siya realized ano magkataon siya pagsasalita Ngayon ako
malaman iyon MAY KAPAL is Omnipotent
[2:260] Abraham pagsasalita Ko Panginoon magpalabas ako paano Ikaw buhaying muli
patay. Siya pagsasalita Do ikaw wala sumampalataya? Siya pagsasalita Oo Ako hilingin
reassure ko puso. Siya pagsasalita Kunin 4 ibon study nila markahan lugar a piraso ng
bawa`t isa ibon burol noon tawagin them to ikaw! Sila dumating ikaw in a hurry Ikaw
malaman iyon MAY KAPAL is Almighty Matalino.
[2:261] example ng those gumugol nila monies cause MAY KAPAL is iyon ng buto
ilabas 7 spikes 100 buto in bawa`t isa spike MAY KAPAL MULTIPLIKAHIN ITO
manifold SA LUGAR NA whomever SIYA NAISIN. MAY KAPAL is Bounteous
Knower.
[2:262] Those gumugol nila pera cause MAY KAPAL noon wala sundan nila kabutihan
with insulto kasamaan tanggapin nila recompense nila Panginoon; sila magkaroon wala
takot nor naisin sila mamighati!
[2:263] Nabait palabra compassion are mabuti kaysa kaysa kabutihan sundan ni insulto!
MAY KAPAL is SAGANA Clement
[2:264] O ikaw sumampalataya wala nullify ninyo kabutihan ni inflicting reproach
insulto isa gumugol his pera magpalabas samantala di-paniwalaan MAY KAPAL
Magtagal Araw! His example is bato takip payat layer lupa; mabigat ulan bumagsak it
linisin lupa kaliwa it walang pakiabang bato! Sila magtubo wala nila sikap. MAY
KAPAL WALA GIYA di-paniwalaan TAO.
[2:265] example ng those ibigay nila pera sikaping matamo May Kapal kagustuhan
matapat kumbiksiyon is iyon ng hardin pinakamatayog malusog lupa; when mabigat ulan
pagbaba it ibigay dalawang ulit gaya marami crop Mabigat ulan is available drizzle
suffice. MAY KAPAL is Seer NG everything IKAW do
[2:266] any ng ikaw hilingin ari hardin ng palm puno grapes dumaloy batis generous
crops noon tama gaya siya lumaki matanda samantala his iho are walang ingay
dependiyente him holocaust istrayk pasuin his hardin? MAY KAPAL KAYA clarifies
PAGPAPAKITA IKAW IYON IKAW DILI-DILIHIN.
[2:267] O ikaw sumampalataya ikaw ibigay kabutihan mabuti kaysa bagay ikaw kumita
buhat ano kami ilabas sa lugar na ikaw daigdig. Wala piliin malo therein ibigay sa
malayo when ikaw wala tanggapin it ninyo mata isara! Ikaw malaman iyon MAY
KAPAL is Sagana Praiseworthy.
[2:268] Demonyo pangako ikaw kahirapan manduhan ikaw ipasok masama samantala
MAY KAPAL pangako ikaw patawad Him at grasya! MAY KAPAL is Bounteous
Omniscient
[2:269] Siya bestows dunong whomever Siya mabutihin whoever makuha dunong
makuha dakila bounty! Tangi those angkinin intelligence kunin heed
[2:270] Any kabutihan ikaw ibigay charitable prenda ikaw tapusin MAY KAPAL is
fully aware thereof! Tungkol Sa makasalanan sila wala magkaroon helpers.
[2:271] Ikaw magdeklara ninyo kabutihan sila are walang ingay mabuti kaysa! Ikaw
humawak them di-kilala ibigay them mahirap is mabuti kaysa ikaw remits higit ng ninyo
kasalanan! MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[2:272] Ikaw wala are responsible sa lugar na giya anyone. MAY KAPAL is TANGI
ISA GIYA whoever MABUTIHIN GIYA)! Any kabutihan ikaw ibigay is ninyo ari
mabuti kaysa Any kabutihan ikaw ibigay be MAY KAPAL. Any kabutihan ikaw ibigay
bayaran ikaw pinakakaunti injustice.
[2:273] Kabutihan lakad mahirap magdusa cause MAY KAPAL at wala dumayo! Dihanda
mayo ipalagay sila are sagana due to nila dignidad. Ikaw makilala them tiyak
lumagda; sila hindi kailanman humingi tao persistently. Whatever kabutihan ikaw ibigay
MAY KAPAL is fully aware thereof.
[2:274] Those ibigay kabutihan gabi araw secretly publicly tanggapin nila recompense
nila Panginoon; sila magkaroon wala takot nor naisin sila mamighati.
[2:275] Those itakda usury are iyon din pusisyon gaya those kontrolin ni demonyo
influence Ito is sila karapatan iyon usury is iyon din gaya commerce. May Kapal payagan
commerce ipagbawal usury. Kaya whoever heeds ito commandment his Panginoon
pigilin usury siya humawak his past earnings his paghuhukom pagpapahinga MAY
KAPAL! Tungkol Sa those magpumilit usury sila mangyari Impiyerno wherein sila abide
forever
[2:276] MAY KAPAL ISUMPA usury BENDITADO KABUTIHAN. MAY KAPAL
PAG-AYAW every disbeliever may kasalanan
[2:277] Those sumampalataya ihatid righteous buhay matyagan Contact Orasyon (Salat)
ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sila tanggapin nila recompense nila Panginoon; sila
magkaroon wala takot nor naisin sila mamighati!
[2:278] O ikaw sumampalataya ikaw matyagan MAY KAPAL pigilin todo nabait ng
usury ikaw are believers.
[2:279] Kong ikaw wala do noon expect gulo buhat MAY KAPAL His sugo! Ikaw
magtika ikaw humawak ninyo capitals inflicting injustice mangyari injustice!
[2:280] Any May-utang is walang kaya to bayad maghintay pinakamagaling panahon
Ikaw ibigay sa itaas pautang kabutihan be pinakamagaling ikaw kong ikaw tangi
malaman.
[2:281] Mag-ingat ng araw when ikaw pagbabalik MAY KAPAL every kaluluwa is
bayad sa lugar na everything it done pinakakaunti injustice!
[2:282] O ikaw sumampalataya when ikaw transact pautang any tuldok ikaw lumiham it
Imparsyal scribe do lumiham! Hindi scribe magkaila perform ito paglilingkod May Kapal
teachings! Siya lumiham samantala any may-utang diktahan terms Siya matyagan MAY
KAPAL his Panginoon hindi kailanman daya. Kong any may-utang is mentally incapable
inutil wala diktahan his guardian diktahan equitably! 2 lalaki magsilbi saksi; kong wala 2
lalaki noon lalaki 2 babae whose patunay is acceptable to todo. Kaya kong 1 babae
bumagay pagkiling iba ipaalaala kanya! is obligation saksi sumaksi when tawagin sa
ibabaw ng do paganyan! Wala pagod ng lumiham idetalye hindi bagay paano largo
panahon repayment! Ito is equitable pangmasid MAY KAPAL assures pinakamagaling
saksi huwag isama any magduda ikaw magkaroon! negosyo transaksiyon ikaw ipatupad
sa ang batik wala tala magkaroon them saksi! hindi scribe saksi kasamaan his
paglilingkod! Ikaw kasamaan them it be wickedness ninyo bahagi. Ikaw matyagan MAY
KAPAL MAY KAPAL naisin turuan ikaw! MAY KAPAL is Omniscient
[2:283] Ikaw maglakbay hindi scribe is available bono sulat sagutan repayment! Isa
konpiyansa in ito manner siya pagbabalik bono when due siya matyagan MAY KAPAL
his Panginoon. Wala withhold any patunay ni itago ano ikaw saksi! Anyone withholds
patunay is sinful sa puso MAY KAPAL is fully aware ng everything IKAW do
[2:284] To MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! Whether ikaw
magdeklara ninyo innermost thoughts humawak them magtago MAY KAPAL hawakan
ikaw responsible sa lugar na them. Siya patawarin whomever Siya naisin kastiguhin
whomever Siya naisin! MAY KAPAL is Omnipotent
[2:285] Sugo magkaroon sumampalataya in ano magpadala pababa him his Panginoon
at paganyan did believers! Sila sumampalataya in MAY KAPAL His anghel His banal na
aklat His sugo Kami wala uri distinction any ng His sugo Sila pagsasalita Kami
pakinggan kami sumunod. Patawarin us atin Panginoon! To Ikaw is ultimo kapalaran.
[2:286] MAY KAPAL HINDI KAILANMAN burdens KALULUWA its MARUMI its
UTANG is ANO it KUMITA NAKASANDAL is ANO it IPASOK! Atin Panginoon
wala isumpa us kami kalimutan uri kamalian! Atin Panginoon ipagtanggol us buhat
blaspheming Ikaw gaya those sa harap us done Atin Panginoon ipagtanggol us buhat
kasalanan it bumagay man mamaya-na us magtika! Kapatawaran us patawarin us! Ikaw
are atin Panginoon Pinuno Grant us tagumpay di-paniwalaan tao.
.
3- Amramites (Al-Imran)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[3:1] A L. M.
[3:2] MAY KAPAL duon WALA is MAY KAPAL HUWAG ISAMA SIYA Buhay
ANG WALANG HANGGAN.
[3:3] Siya magpadala ikaw ito banal na aklat truthfully kumpermahan todo nakaraan
banal na aklat Siya magpadala pababa Torah Ebanghelyo!
[3:4] sa harap iyon, to giya tao Siya magpadala statute libro! Those di-paniwalaan May
Kapal pagpapakita mangyari mahigpit retribution. MAY KAPAL is Almighty Avenger.
[3:5] Wala magtago MAY KAPAL daigdig langit.
[3:6] Siya is Isa kalagayan ikaw uterus gaya Siya naisin. duon wala is otro May Kapal
sa tabi Him; Almighty Matalino.
[3:7] Siya magpadala ikaw ito banal na aklat mapaglalagyan straightforward berso -
Alin constitute diwa banal na aklat - Gayon Din gaya multiple-meaning allegorical berso.
Those pondohan magduda nila puso tugisin multiple-meaning berso gumawa guluhin
extricate tiyak kahulugan! Wala malaman tunay kahulugan thereof huwag isama MAY
KAPAL those magaling founded kabatiran! Sila pagsasalita Kami sumampalataya in ito -
todo ng it dumating atin Panginoon. Tangi those angkinin intelligence kunin heed
[3:8] Atin Panginoon hayaan wala atin puso waver ngayon iyon Ikaw giya us! Paulanan
us Ninyo awa; Ikaw are Grantor!
[3:9] Atin Panginoon Ikaw siyang tunay mamulog tao araw is inevitable! MAY KAPAL
HINDI KAILANMAN LABAGIN PANGAKO.
[3:10] Those di-paniwalaan hindi kailanman tumulong nila pera nor nila iho MAY
KAPAL. Sila be panggatong Impiyerno.
[3:11] Gaya Pharaoh's tao those them sila ayawan atin pagpapakita consequently MAY
KAPAL kastiguhin them nila kasalanan. MAY KAPAL is MAHIGPIT in PAGTIBAYIN
retribution!
[3:12] Sabihin to those di-paniwalaan Ikaw pagkatalo noon mamulog Impiyerno; ano
malungkot abode!
[3:13] example itama ikaw 2 hukbo ihampas - 1 hukbo makipag-away cause MAY
KAPAL samantala iba di-paniwalaan. Sila lagari nila ari mata sila were dalawang ulit
gaya marami. MAY KAPAL supports His TAGUMPAY whomever SIYA NAISIN. Ito
magdulot assurance those angkinin pangmalas.
[3:14] Adorned sa lugar na tao are worldly kagustuhan such gaya babae magkaroon iho
bunton bunton ng ginto pilak tren horses livestock crops These are sangkap ito mundo.
Malayu-layo pinakamagaling abode ireserba MAY KAPAL.
[3:15] Pagsasalita Hayaan ako ibalita ikaw ng marami mabuti kaysa trato those ihatid
righteous buhay mahinahon nila Panginoon are hardin dumaloy batis puro asawa galak
May Kapal basbas MAY KAPAL is Seer His worshipers!
[3:16] Sila pagsasalita Atin Panginoon kami sumampalataya patawarin us atin kasalanan
patawarin us agony hellfire.
[3:17] Sila are steadfast truthful sumuko charitable at meditators sa bukang-liwayway!
[3:18] MAY KAPAL BARENA SAKSI duon WALA is MAY KAPAL HUWAG
ISAMA SIYA AT do ANGHEL those ANGKININ KABATIRAN! Truthfully equitably
Siya is walang takda May; Kapal; duon wala is May Kapal Siya Almighty Matalino.
[3:19] Tangi relihiyon approved ni MAY KAPAL is Pagsuko. Ironically those
tanggapin banal na aklat are isa dispute ito katunayan kabatiran sila tanggapin jealousy.
Sa Lugar Na such rejectors May Kapal pagpapakita MAY KAPAL is mahigpit in
reckoning
[3:20] Sila magmatwid ikaw noon sabihin ako simply sumuko MAY; KAPAL; ako
those sundan ako. Ikaw iproklama those tanggapin banal na aklat man gaya those sino
wala did Would ikaw sumuko? sila sumuko noon sila giya sila umikot ninyo itangi
misyon is dalhin ito mensahe! MAY KAPAL is Seer TODO TAO.
[3:21] Those ayawan May Kapal pagpapakita wakasan manghuhula unjustly wakasan
those imungkahe hustisya sa gitna ng ang tao, pangako them makirot retribution!
[3:22] Nila trabaho nullified pareho in ito buhay Hereafter sila wala magkaroon helpers.
[3:23] Ikaw kilala those were ibigay bahagi ng banal na aklat paano sila imbitahin
pagtibayin ito banal na aklat MAY KAPAL apply it nila ari buhay noon kaunti ng them
umikot aversion?
[3:24] Ito because sila pagsasalita hellfire wala hipuin us a konti araw. Sila kaya dayain
nila relihiyon nila ari fabrications!
[3:25] Paano it do sa lugar na them when kami be summon them iyon inevitable araw?
Bawa`t Isa kaluluwa be bayad sa lugar na whatever it kumita pinakakaunti injustice!
[3:26] Pagsasalita Atin May Kapal possessor todo sovereignty! Ikaw grant sovereignty
whomever Ikaw mabutihin Ikaw ilipat sovereignty whomever Ikaw mabutihin. Ikaw
grant dignidad whomever Ikaw mabutihin ipasok to humiliation whomever Ikaw
mabutihin. In Ninyo kamay are todo probisyon. Ikaw are Omnipotent
[3:27] Ikaw ipisan gabi araw ipisan araw gabi. Ikaw ilabas buhay patay ilabas patay
buhat buhay Ikaw magdulot sa lugar na whomever Ikaw mabutihin limits
[3:28] believers hindi kailanman ally disbelievers believers. Whoever does ito exiled
MAY KAPAL! Exempted are those kapangyarihan do ito iwasan paguusig! MAY
KAPAL NAKAKATAKOT IKAW IYON IKAW reverence Him NAG-IISA. To MAY
KAPAL is ultimo kapalaran.
[3:29] Pagsasalita Whether ikaw itago ninyo innermost ipalagay magdeklara it MAY
KAPAL is fully aware thereof. Siya is fully aware ng everything in langit daigdig! MAY
KAPAL is Omnipotent
[3:30] Araw dumating when bawa`t isa kaluluwa natagpuan todo mabuti kaysa trabaho
it done brought sa malayo! Tungkol Sa masama trabaho it hilingin iyon sila malayo
malayo ilipat! MAY KAPAL NAKAKATAKOT IKAW IYON IKAW reverence Him
NAG-IISA. MAY KAPAL is Compassionate PATUNGO SA TAO.
[3:31] Iproklama Kong ikaw mapagmahal MAY KAPAL ikaw sundan ako MAY
KAPAL naisin noon mapagmahal ikaw patawarin ninyo kasalanan! MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[3:32] Iproklama Ikaw sumunod MAY KAPAL sugo sila umikot MAY KAPAL wala
mapagmahal disbelievers!
[3:33] MAY KAPAL MABUTIHIN Adam Noah PAMILYA Abraham PAMILYA
Amram SUGO) to TAO.
[3:34] Sila maging pag-aari iyon din progeny. MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[3:35] Asawang Babae Amram pagsasalita Ko Panginoon ako italaga (sanggol) ko tiyan
Ikaw ganap paganyan tanggapin ako! Ikaw are Hearer Omniscient
[3:36] When siya ibigay nasimiyento to kanya siya pagsasalita Ko Panginoon ako ibigay
nasimiyento batang-babae - MAY KAPAL was fully aware ng ANO SIYA BARENA -
Maskulino wala is iyon din gaya pemenino. Ako ngalan kanya Mary ako pamanhikan
Ninyo proteksiyon kanya kanya descendants buhat ayawan demonyo!
[3:37] Kanya Panginoon tanggapin kanya gracious pagtanggap brought kanya gracious
upbringing guardianship Zachariah. Sa Tuwing Zachariah sumali kanya santuwaryo siya
natagpuan probisyon kanya. Siya ask Mary did ikaw kunin ito buhat? Siya pagsasalita It
is MAY KAPAL. MAY KAPAL magdulot sa lugar na whomever SIYA MABUTIHIN
limits
[3:38] when Zachariah pamanhikan his Panginoon Ko Panginoon grant ako such mabuti
kaysa iho Ikaw are Hearer orasyon.
[3:39] Anghel tawagin him when siya magdasal santuwaryo MAY KAPAL ibigay ikaw
mabuti kaysa balita ng John believer palabra MAY KAPAL kapuri-puri kustumbre
righteous manghuhula.
[3:40] Siya pagsasalita Paano maani ako magkaroon batang lalaki when ako am
matanda ko asawang babae sterile Siya pagsasalita MAY KAPAL does whatever Siya
naisin.
[3:41] Siya pagsasalita Ko Panginoon ibigay ako lumagda. Siya pagsasalita Ninyo
lumagda is iyon ikaw wala magsalita to tao 3 araw hudyat! Gunitain ninyo Panginoon
frequently; nilay-nilayin gabi araw!
[3:42] Anghel pagsasalita O Mary MAY KAPAL mabutihin ikaw kalinisan ikaw. Siya
mabutihin ikaw todo babae.
[3:43] O Mary ikaw sumuko ninyo Panginoon prostrate yumukod pababa those
yumukod pababa!
[3:44] Ito is balita past kami ihayag ikaw. Ikaw wala were duon when sila magdibuho
nila ripa piliin Mary's guardian Ikaw wala were kaharap when sila magmatwid 1 isa pa.
[3:45] Anghel pagsasalita O Mary MAY KAPAL ibigay ikaw mabuti kaysa balita
Palabra buhat Him ngalan is Ang Mesiyas Jesus anak na lalaki Mary. Siya be bantog in
ito buhay Hereafter 1 ng those isara to Ako. '
[3:46] Siya magsalita to tao crib man gaya adulto; siya be 1 ng ang righteous.
[3:47] Siya pagsasalita Ko Panginoon paano maani ako magkaroon anak na lalaki when
hindi lalaki hipuin ako? Siya pagsasalita MAY KAPAL kaya gumawa whatever Siya
naisin. To magkaroon anything done Siya simply sabihin to Be ' it is
[3:48] Siya turuan him banal na aklat dunong Torah Ebanghelyo.
[3:49] gaya sugo Iho Israel ako dumating ikaw lumagda buhat ninyo Panginoon - Ako
gumawa ikaw buhat putik kalagayan ibon noon ako blow it it bumagay buhay ibon May
Kapal iwanan. Ako restore pangmalas bulag lunasan leprous ako buhaying muli patay
May Kapal iwanan! Ako isalaysay ikaw ano ikaw kumain ano ikaw tindahan ninyo
bahay. Ito be pruweba ikaw kong ikaw are believers.
[3:50] Ako kumpermahan nakaraan banal na aklat - Torah - Ako baguhin tiyak
prohibitions magpataw sa ibabaw ng ikaw. Ako dumating ikaw sufficient pruweba buhat
ninyo Panginoon. Kaya ikaw matyagan MAY KAPAL sumunod ako.
[3:51] MAY KAPAL is KO PANGINOON NINYO PANGINOON; IKAW
ADORASYON Him NAG-IISA! Ito is kanan landas.
[3:52] When Jesus diwa nila disbelief siya pagsasalita Sino are ko supporters MAY?
KAPAL? disciples pagsasalita Kami are May Kapal supporters; kami sumampalataya in
MAY KAPAL barena saksi kami are submitters!
[3:53] Atin Panginoon kami magkaroon sumampalataya in ano Ikaw magpadala pababa
kami sundan sugo; bumilang us saksi!
[3:54] Sila plotted balak did MAY KAPAL MAY KAPAL is pinakamagaling schemer!
[3:55] Kaya MAY KAPAL pagsasalita O Jesus ako tigilan ninyo buhay itindig ikaw to
Ako ridding ikaw ng disbelievers! Ako dakilain those sundan ikaw sa ibabaw those dipaniwalaan
Araw Panunumbalik. Noon to Ako is ultimo kapalaran ng todo ng ikaw noon
ako huwes ikaw ninyo disputes
[3:56] Tungkol Sa those di-paniwalaan ako ipasok them makirot retribution in ito
mundo in Hereafter Sila wala magkaroon helpers.
[3:57] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay Siya fully recompense
them! MAY KAPAL WALA MAPAGMAHAL ANG HINDI-MATUWID.
[3:58] These are pagpapakita kami bumigkas ikaw magdulot mensahe puno ng dunong!
[3:59] example Jesus MAY KAPAL mabahala is iyon din gaya iyon ng Adam; Siya
gumawa him lupa noon sabihin to him Be siya was
[3:60] Ito is katotohanan ninyo Panginoon; wala pondohan any magduda!
[3:61] anyone magmatwid ikaw kabatiran ikaw tanggapin noon sabihin Hayaan us
summon atin iho ninyo iho atin babae ninyo babae yourselves noon hayaan us
pamanhikan May Kapal tungayaw bulaan!
[3:62] Ganap ito is narration katotohanan. Ganap duon wala is May Kapal huwag isama
MAY KAPAL! Ganap MAY KAPAL is Almighty Matalino.
[3:63] Sila umikot noon MAY KAPAL is fully aware ng evildoers.
[3:64] sabihin O alagad banal na aklat dumating logical kasunduan us ikaw iyon kami
wala adorasyon MAY KAPAL kami hindi kailanman itama any idolo Him nor itama any
makatao buhay Panginoon MAY KAPAL sila umikot pagsasalita Barena saksi kami are
submitters!
[3:65] O alagad banal na aklat why ikaw magmatwid Abraham when Torah Ebanghelyo
wala ihayag hanggang after him? Ikaw wala unawain?
[3:66] Ikaw magmatwid bagay ikaw magkaroon malaman; ikaw magmatwid bagay ikaw
wala malaman? MAY KAPAL malaman, SAMANTALA IKAW WALA MALAMAN!
[3:67] Abraham was neither Jewish nor Binyagan; siya was monotheist submitter. Siya
hindi kailanman was idolo worshiper.
[3:68] Tao worthy ng Abraham are those sundan him ito manghuhula those
sumampalataya. MAY KAPAL is PANGINOON PINUNO NG believers!
[3:69] Kaunti alagad banal na aklat hilingin ihatid ikaw astray sila tangi ihatid astray sa
labas perceiving!
[3:70] O alagad banal na aklat ikaw ayawan these pagpapakita MAY KAPAL ikaw
barena saksi ito is katotohanan)?
[3:71] O alagad banal na aklat why ikaw malito katotohanan falsehood do itago
katotohanan knowingly
[3:72] Kaunti alagad banal na aklat pagsasalita Sumampalataya in ano magpadala
pababa believers in ang umaga ayawan it in ang gabi siguro someday sila isauli!
[3:73] Wala sumampalataya huwag isama gaya those sundan ninyo relihiyon.
Pagsasalita tunay pagakay is May Kapal pagakay. sila karapatan iyon sila magkaroon
iyon din pagakay magmatwid ikaw ninyo Panginoon sabihin Todo grasya is May Kapal
kamay; Siya bestows it whomever Siya naisin. MAY KAPAL is Bounteous Omniscient
[3:74] Siya specifies His awa whomever Siya naisin; MAY KAPAL angkinin unlimited
grasya.
[3:75] Kaunti alagad banal na aklat konpiyansa whole lot sila ibigay it ikaw. Others
them wala konpiyansa itangi dinar; sila wala bayaran ikaw ikaw humawak them. is sila
pagsasalita Kami wala magkaroon to be malinis when trato with gentiles! Kaya sila
attribute kabulaanan MAY KAPAL knowingly
[3:76] Talaga Nga those tapusin nila obligations ihatid righteous buhay MAY KAPAL
pag-ibig ang righteous!
[3:77] Tungkol Sa those komersiyo sa malayo May Kapal covenant nila obligations
mura halaga sila tanggapin hindi partihan Hereafter MAY KAPAL naisin WALA
magsalita to them nor hanapin them ARAW PANUNUMBALIK nor NAISIN SIYA
KALINISAN them! Sila mangyari makirot retribution.
[3:78] Sa Gitna Ng them are those baluktutin nila dila tularan banal na aklat ikaw
ipalagay is banal na aklat when wala is banal na aklat sila karapatan it is MAY KAPAL
when it wala is MAY KAPAL! Kaya sila utter kabulaanan attribute them MAY KAPAL
knowingly
[3:79] Hindi Kailanman would makatao buhay kanino MAY KAPAL benditado with
banal na aklat prophethood sabihin to tao Idolize ako MAY. KAPAL. Sa Lugar Ng (siya
pagsasalita) Italaga ganap ninyo Panginoon nag-iisa banal na aklat ikaw magturo
teachings ikaw matutuhan!
[3:80] Nor would siya manduhan ikaw idolize anghel manghuhula Panginoon. Siya
exhort ikaw Would di-paniwalaan bumagay submitters?
[3:81] MAY KAPAL KUNIN covenant MANGHUHULA PAGSASALITA AKO
IBIGAY IKAW BANAL NA AKLAT DUNONG. Afterwards sugo dumating
kumpermahan todo existing banal na aklat! Ikaw sumampalataya in him support him.
Siya pagsasalita Do ikaw pumayag ito prenda tapusin ito covenant Sila pagsasalita Kami
pumayag. Siya pagsasalita Ikaw kaya barena saksi ako barena saksi ikaw!
[3:82] Those ayawan ito (Quranic prophecy) are masama isa.
[3:83] Sila sikaping matamo May Kapal relihiyon when everything in langit daigdig
sumuko Him willingly unwillingly at Him sila pagbabalik?
[3:84] sabihin Kami sumampalataya in MAY KAPAL in ano magpadala us in ano
magpadala pababa Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs in ano ibigay Moses Jesus
manghuhula nila Panginoon! Kami wala uri distinction any ng them. To Him nag-iisa
kami are submitters.
[3:85] Anyone tanggapin Pagsuko his relihiyon it wala tanggapin him Hereafter siya be
losers!
[3:86] Why MAY KAPAL giya tao should di-paniwalaan after sumampalataya after
saksi sugo is katotohanan at matatag pruweba ibigay them? MAY KAPAL WALA GIYA
ANG MAKASALANAN.
[3:87] These mangyari condemnation MAY KAPAL anghel todo tao.
[3:88] Eternally sila abide therein; retribution hindi kailanman commuted them nor
naisin sila pagliliban!
[3:89] Exempted are those sino magtika thereafter pagbutihin! MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[3:90] Those di-paniwalaan sumampalataya noon plunge malalim disbelief nila pagtitika
wala tanggapin them; sila are tunay strayers.
[3:91] Those di-paniwalaan mamamatay disbelievers earthful ginto naisin wala
tanggapin any ng them gabi such tubos were maaari! Sila mangyari makirot retribution;
sila wala magkaroon helpers.
[3:92] Ikaw wala makuha righteousness ikaw ibigay kabutihan pag-aari ikaw
mapagmahal. Whatever ikaw ibigay kabutihan MAY KAPAL is fully aware thereof.
[3:93] Todo komida kagamitan be lawful sa lugar na Iho Israel Israel magpataw tiyak
prohibitions themselves sa harap Torah magpadala pababa! sabihin Bring Torah bumasa
it ikaw are truthful!
[3:94] Those fabricate di-tunay prohibitions ito attribute them to MAY KAPAL are
tunay makasalanan!
[3:95] Pagsasalita MAY KAPAL iproklama katotohanan Ikaw sundan Abraham's
relihiyon! - monotheism. Siya hindi kailanman was idolater.
[3:96] Ang marami mahalaga banal na lugar established sa lugar na tao is 1 Becca;
benditado beacon todo tao.
[3:97] In are malinaw lumagda istasyon Abraham. Anyone sumali it granted tiwasay
pasilyo. Tao owe it MAY KAPAL iyon sila matyagan Hajj ito banal na lugar when sila
afford it Tungkol Sa those di-paniwalaan MAY KAPAL wala kagamitan anyone.
[3:98] Pagsasalita O alagad banal na aklat why ikaw ayawan these pagpapakita MAY
KAPAL when MAY KAPAL saksi everything ikaw is do
[3:99] sabihin O alagad banal na aklat do ikaw paurungin landas MAY KAPAL those
hilingin sumampalataya sikaping matamo distort it gabi ikaw are saksi? MAY KAPAL is
hindi kailanman di-handa ng anything ikaw do
[3:100] O ikaw sumampalataya ikaw sumunod kaunti ng those sino tanggapin banal na
aklat sila isauli ikaw sumampalataya disbelievers.
[3:101] Paano ikaw di-paniwalaan when these pagpapakita MAY KAPAL bumigkas
ikaw His sugo dumating ikaw? Whoever hawakan mabilis MAY KAPAL naisin giya
kanan landas!
[3:102] O ikaw sumampalataya ikaw matyagan MAY KAPAL gaya Siya matyagan
wala mamamatay Submitters.
[3:103] Ikaw hawakan mabilis lubid MAY KAPAL todo ng ikaw at wala dibayd!
Alalahanin May Kapal basbas ikaw! - Ikaw kagamitan be kagalit Siya reconciled ninyo
puso. Ni His grasya ikaw bumagay brethren. Ikaw were brink hoyo ng apoy Siya magipon
ikaw therefrom MAY KAPAL KAYA ITURO His PAGPAPAKITA IKAW IKAW
GIYA.
[3:104] hayaan duon be kumunidad ng ikaw imbitahin to ano is mabuti kaysa
imungkahe righteousness ipagbawal masama. These are ang nagwagi.
[3:105] Wala be those bumagay dibayd disputed malinaw pruweba iyon ibigay them! Sa
Lugar Na these mangyari kasindak-sindak retribution.
[3:106] Araw dumating when kaunti mukha brightened galak) samantala iba mukha
darkened karukhaan)! Tungkol Sa those mukha darkened sila asked ikaw be wala dipaniwalaan
after sumampalataya? Kaya magdusa retribution ninyo disbelief!
[3:107] Tungkol Sa those mukha brightened sila magsaya May Kapal awa; sila abide
therein forever
[3:108] These are May Kapal pagpapakita; kami bumigkas them ikaw truthfully. MAY
KAPAL WALA hilingin any PAGHIHIRAP TAO.
[3:109] May Kapal maging pag-aari everything langit everything daigdig todo bagay
kontrolin MAY KAPAL!
[3:110] Ikaw are pinakamagaling kumunidad ever itindig sa gitna ng ang tao ikaw
imungkahe righteousness ipagbawal masama ikaw sumampalataya in MAY KAPAL!
Alagad banal na aklat sumampalataya it be pinakamagaling them. Kaunti ng them
sumampalataya kalamangan ng them are makasalanan!
[3:111] Sila hindi kailanman kasamaan ikaw sa kabila ng insulto ikaw! Sila makipagaway
ikaw sila umikot sa paligid flee! Sila hindi kailanman magwagi.
[3:112] Sila hamakin sa tuwing ikaw makatagop them sila pagtibayin May Kapal
covenant gayon din gaya nila kapayapaan covenants ikaw! Sila mangyari wrath MAY
KAPAL consequently sila ipasok kahihiyan! Ito because sila ayawan May Kapal
pagpapakita wakasan manghuhula unjustly! Ito sila disobeyed transgressed
[3:113] Sila wala are kahit na alagad banal na aklat duon are those are righteous. Sila
bumigkas May Kapal pagpapakita gabi sila pagbaba prostrate
[3:114] Sila sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw sila imungkahe
righteousness ipagbawal masama sila hasten do righteous trabaho! These are ang
righteous.
[3:115] Any mabuti kaysa sila wala lakad unrewarded. MAY KAPAL is fully aware ng
ANG righteous.
[3:116] Those di-paniwalaan hindi kailanman tumulong nila pera nila iho MAY
KAPAL. Sila mangyari Impiyerno wherein sila abide forever
[3:117] example nila katuparan in ito buhay is mapusok hangin hampas gapas tao nang
mali nila kaluluwa pahirin it out! MAY KAPAL HINDI KAILANMAN NANG MALI
them; is SILA NANG MALI!
[3:118] O ikaw sumampalataya wala befriend tagalabas hindi kailanman cease hilingin
ikaw kasamaan; sila gabi hilingin lagari ikaw magdusa! Poot dumaloy nila bibig ano sila
magtago in nila dibdib is malayu-layo malo Kami kaya clarify pagpapakita ikaw kong
ikaw unawain.
[3:119] Dito ikaw are mapagmahal them samantala sila wala mapagmahal ikaw ikaw
sumampalataya buo banal na aklat! When sila magharap ikaw sila pagsasalita Kami
sumampalataya gaya madali gaya sila kaliwa sila kagat nila daliri matinding galit ikaw.
sabihin Mamamatay ninyo matinding. galit. MAY KAPAL is fully aware ng innermost
thoughts.
[3:120] When anything mabuti kaysa dumating ninyo paraan sila hurt when isang bagay
malo magkataon ikaw sila magsaya. Ikaw steadfastly magtiyaga pamalagiin
righteousness nila balak hindi kailanman hurt ikaw! MAY KAPAL is fully aware ng
everything SILA do
[3:121] Alalahanin ikaw (Muhammad) were ninyo tao when ikaw itama out assign
believers nila pusisyon sa lugar na labanan! MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[3:122] 2 grupo ikaw halos mabigo MAY KAPAL was nila Panginoon. In MAY
KAPAL believers konpiyansa.
[3:123] MAY KAPAL granted IKAW TAGUMPAY Badr NINYO weakness. Kaya
ikaw matyagan MAY KAPAL magpalabas ninyo pasasalamat.
[3:124] Ikaw isalaysay believers Is it wala tama na iyon ninyo Panginoon supports ikaw
3000 anghel magpadala pababa?
[3:125] Talaga Nga ikaw steadfastly magtiyaga pamalagiin righteousness noon sila
salakayin ikaw suddenly ninyo Panginoon support ikaw 5000 anghel magaling tren
[3:126] MAY KAPAL KAYA IBALITA IKAW in orden IBIGAY IKAW MABUTI
KAYSA balita assure NINYO puso Tagumpay dumating tangi buhat MAY KAPAL
Almighty Matalino.
[3:127] Siya kaya lipulin kaunti disbelievers neutralizes them; sila palagi dulo losers!
[3:128] is sa itaas to ikaw; Siya mailigtas them Siya kastiguhin them sa lugar na nila
transgressions!
[3:129] To MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! Siya patawarin
whomever Siya naisin kastiguhin whomever Siya naisin! MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[3:130] O ikaw sumampalataya ikaw wala kunin usury compounded sa ibabaw at sa
ibabaw. Matyagan MAY KAPAL iyon ikaw magwagi!
[3:131] Mag-ingat ng hellfire awaits disbelievers!
[3:132] Ikaw sumunod MAY KAPAL sugo iyon ikaw makuha awa.
[3:133] Ikaw eagerly makipagkarera patawad ninyo Panginoon Paraiso whose luwang
encompasses langit daigdig; it awaits ang righteous
[3:134] Sino ibigay kabutihan mabuti kaysa panahon, man malo panahon. Sila are
suppressors galit pardoners tao. MAY KAPAL MAPAGMAHAL ANG charitable.
[3:135] Sila pagbaba kasalanan nang mali nila kaluluwa sila tandaan MAY KAPAL ask
patawad nila kasalanan! - Sino patawarin kasalanan huwag isama MAY KAPAL! - Sila
wala magpumilit in kasalanan knowingly
[3:136] Nila recompense is patawad nila Panginoon hardin dumaloy batis; sila abide
therein forever Ano benditado ganti workers!
[3:137] Precedents itama ikaw in ang past lumaboy daigdig kilala kahalagahan
unbelievers.
[3:138] Ito is proclamation tao pagakay enlightenment sa lugar na ang righteous.
[3:139] Ikaw wala waver nor shall ikaw mamighati ikaw are ultimo ang nanalo ikaw are
believers.
[3:140] Ikaw magdusa paghihirap kagalit gayon din magdusa iyon din paghihirap. Kami
kapalit araw tagumpay at pagkatalo sa gitna ng ang tao! MAY KAPAL KAYA
DESTINGGIHIN TUNAY believers BENDITADO kaunti ng IKAW martyrdom! MAY
KAPAL PAG-AYAW injustice.
[3:141] MAY KAPAL KAYA toughens those sumampalataya HAMAKIN disbelievers!
[3:142] Ikaw expect sumali Paraiso MAY KAPAL destinggihin those sa gitna ng ikaw
sino magpunyagi sa labas destinggihin those are steadfast?
[3:143] Ikaw kagamitan largo muwerte ikaw mukha it Kaagad-agad ikaw mukha it
kanan ninyo mata.
[3:144] Muhammad was hindi otro kaysa sugo sugo sa harap him. Siya mamamatay
Should kunin wakasan ikaw umikot ninyo takong? Anyone umikot his takong wala hurt
MAY KAPAL in ang pinakakaunti MAY KAPAL GANTI those are appreciative
[3:145] Walang Sino Man mamamatay May Kapal iwanan sa predetermined panahon
Whoever sikaping matamo kapalaluan ito mundo kami ibigay him therefrom whoever
sikaping matamo ganti Hereafter kami benditado him therein! Kami ganti those are
appreciative
[3:146] Marami manghuhula magkaroon godly tao makipag-away him sa labas ever
wavering bigat cause ng MAY KAPAL nor did sila matigilan bumagay pigilin! MAY
KAPAL MAPAGMAHAL ANG steadfast.
[3:147] Nila tangi utterance was Atin Panginoon patawarin us atin kasalanan atin
transgressions palakasin atin foothold grant us tagumpay disbelievers!
[3:148] Consequently MAY KAPAL granted them ganti ito mundo mabuti kaysa ganti
ng Hereafter MAY KAPAL MAPAGMAHAL MABUTI KAYSA doers.
[3:149] O ikaw sumampalataya ikaw sumunod those di-paniwalaan sila umikot ikaw sa
ninyo takong noon ikaw dulo losers!
[3:150] MAY KAPAL NAG-IISA is NINYO PANGINOON PINUNO SIYA is
PINAKAMAGALING supporter.
[3:151] Kami throw terror puso ng those di-paniwalaan sapul pa sila itama MAY
KAPAL powerless idolo. Nila kapalaran is Impiyerno; ano malungkot abode
transgressors!
[3:152] MAY KAPAL TAPUSIN His PANGAKO IKAW IKAW PAGKATALO them
His IWANAN! Noon ikaw wavered disputed yourselves disobeyed after Siya magpalabas
ikaw (tagumpay) ikaw largo sa lugar na! Noon kaunti ng ikaw bumagay distracted ang
mga sinamsam ito mundo samantala others rightly mabahala Hereafter Siya noon ibaling
ikaw them eksamen ikaw! Siya kapatawaran ikaw. MAY KAPAL PAULANAN
believers His GRASYA.
[3:153] Alalahanin iyon ikaw magmadali ang) mga) sinamsam) bayad hindi attention to
anyone gabi when sugo tawagin buhat ikaw! Consequently Siya kapalit 1 karukhaan isa
pa ikaw wala mamighati anything ikaw nawawala agonize any paghihirap ikaw magdusa!
MAY KAPAL is Cognizant NG everything IKAW do
[3:154] After hadlang Siya magpadala ikaw peaceful matulog payapain kaunti ng ikaw.
Others ikaw selfishly mabahala themselves. Sila harbored thoughts MAY KAPAL were
kanan - Iyon Din thoughts sila harbored araw ignoransya. Kaya sila pagsasalita Is
anything sa itaas to us? Pagsasalita Everything is sa itaas to MAY. KAPAL. Sila itago sa
loob ano sila wala ihayag ikaw! Sila pagsasalita it was sa itaas to us wala ng us wakasan
in ito labanan. Sabihin Magkaroon ikaw tumigil ninyo bahay those destined wakasan
umusad nila muwerte tulugan. MAY KAPAL kaya ilapag ikaw eksamen bring out ninyo
tunay kumbiksiyon eksamen ano is ninyo puso! MAY KAPAL is fully aware ng
innermost thoughts.
[3:155] Siyang Tunay those sa gitna ng ikaw umikot araw 2 hukbo ihampas duped
demonyo! Ito dili-dilihin kaunti ng (masama) trabaho sila ipasok! MAY KAPAL
KAPATAWARAN them. MAY KAPAL is Forgiver Clement
[3:156] O ikaw sumampalataya wala be those di-paniwalaan pagsasalita ng nila kinsmen
maglakbay mobilized gulo Magkaroon sila tumigil us sila wala mamamatay kunin
wakasan. MAY KAPAL gawin ito pinagkukunan kalungkutan nila puso! MAY KAPAL
KONTROLIN BUHAY MUWERTE. MAY KAPAL is Seer NG everything IKAW do
[3:157] Ikaw kunin wakasan mamamatay cause MAY KAPAL patawad buhat MAY
KAPAL awa are malayu-layo pinakamagaling kaysa anything sila itago!
[3:158] Ikaw mamamatay kunin wakasan ikaw summoned MAY KAPAL!
[3:159] was awa MAY KAPAL ikaw bumagay compassionate patungo sa them.
Magkaroon ikaw been mabalasik mean-hearted sila pabayaan ikaw! Kaya ikaw
kapatawaran them ask patawad them ikunsulta them! Dati ikaw uri decision dalhin ninyo
balak konpiyansa MAY KAPAL! MAY KAPAL MAPAGMAHAL those
KONPIYANSA Him.
[3:160] May Kapal supports ikaw wala pagkatalo ikaw. At kong Siya pabayaan ikaw
sino support ikaw? In MAY KAPAL believers konpiyansa.
[3:161] Gabi manghuhula wala kunin higit ng ang mga sinamsam gulo kaysa siya
entitled Anyone kunin higit kaysa his rightful partihan magkaroon magkuwenta sa lugar
na it Araw Panunumbalik! is when bawa`t isa kaluluwa is bayad sa lugar na whatever it
kumita pinakakaunti injustice.
[3:162] Isa tugisin May Kapal kagustuhan iyon din gaya isa Is mangyari wrath MAY
KAPAL his kapalaran is Impiyerno ang marami malungkot abode?
[3:163] Sila certainly occupy otro uri MAY KAPAL. MAY KAPAL is Seer NG
everything SILA do
[3:164] MAY KAPAL BENDITADO believers ITINDIG NILA midst SUGO them
bumigkas them His PAGPAPAKITA KALINISAN them TURUAN them BANAL NA
AKLAT DUNONG! sa harap ito sila lakad ganap astray.
[3:165] Kaagad-agad ikaw magdusa hadlang gabi ikaw inflicted dalawang ulit gaya
marami magdusa (sa (ibabaw (ng ninyo kagalit) ikaw pagsasalita did ito magkataon us?
Pagsasalita Ito is kahalagahan ng ninyo ari akto. MAY KAPAL is Omnipotent
[3:166] Ano afflicted ikaw araw 2 hukbo ihampas was in accordance with May Kapal
naisin destinggihin believers!
[3:167] to ibunyag hypocrites isalaysay Dumating makipag-away cause MAY KAPAL
umabuloy Sila pagsasalita kami malaman paano makipag-away kami pagsamahin ikaw.
Sila were isara to disbelief noon kaysa sila were paniniwala! Sila uttered nila bibig ano
wala was nila puso! MAY KAPAL malaman ano SILA ITAGO.
[3:168] Sila pagsasalita ng nila kinsmen gaya sila tumigil sa likod Magkaroon sila
sumunod us sila wala wakasan. Pagsasalita Noon hadlangan ninyo ari muwerte ikaw are
truthful!
[3:169] Wala ipalagay those wakasan cause MAY KAPAL are patay; sila are alive nila
Panginoon ikagalak His probisyon!
[3:170] Sila magsaya May Kapal grasya sila magkaroon mabuti kaysa balita nila kasama
did wala mamatay them iyon sila magkaroon wala takot nor naisin sila mamighati!
[3:171] Sila magkaroon mabuti kaysa balita ng May Kapal basbas at grasya at iyon
MAY KAPAL hindi kailanman mabigo ganti believers!
[3:172] those managot MAY KAPAL sugo paguusig sila magdusa pamalagiin nila
mabuti kaysa trabaho ihatid righteous buhay dakila ganti!
[3:173] When tao sabihin to them Tao mobilized ikaw; ikaw takot them ito tangi
palakasin nila paniniwala sila pagsasalita MAY KAPAL suffices us; Siya is
pinakamagaling Tagapagsanggalang!
[3:174] Sila meritoryo May Kapal basbas grasya. hindi kasamaan ever hipuin them sila
makuha May Kapal approval MAY KAPAL ANGKININ infinite GRASYA.
[3:175] is demonyo paraan instill takot his pinag-aaralan. Wala takot them takot Ako sa
lugar ng kong ikaw are believers!
[3:176] Wala palungkutin those hasten di-paniwalaan! Sila hindi kailanman hurt MAY
KAPAL in ang pinakakaunti Sa Lugar Ng MAY KAPAL magkaroon willed iyon sila
wala magkaroon partihan Hereafter Sila mangyari kasindak-sindak retribution.
[3:177] Those mabutihin disbelief paniniwala wala hurt MAY KAPAL in ang
pinakakaunti sila mangyari makirot retribution.
[3:178] hayaan wala disbelievers ipalagay kami ihatid them sa lugar na nila ari mabuti
kaysa Kami tangi ihatid them sa kumpermahan nila sinfulness! Sila mangyari hamakin
retribution.
[3:179] MAY KAPAL WALA is KALIWA believers IKAW are SA LABAS
DESTINGGIHIN MALO BUHAT mabuti kaysa Nor does MAY KAPAL ibalita ikaw ng
kinabukasan MAY KAPAL bestows such kabatiran whomever Siya mabutihin His sugo!
Kaya ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo. Ikaw sumampalataya ihatid
righteous buhay ikaw tanggapin dakila recompense
[3:180] Hayaan wala those withhold itago May Kapal probisyon ipalagay ito is mabuti
kaysa them; it is malo sa lugar na them! Sa Lugar Na sila dalhin nila itago nila leeg
Araw Panunumbalik. MAY KAPAL is ULTIMO inheritor NG LANGIT DAIGDIG.
MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[3:181] MAY KAPAL pakikinig utterances those PAGSASALITA MAY KAPAL is
MAHIRAP SAMANTALA KAMI are SAGANA. KAMI TALA everything SILA
PAGSASALITA tama gaya KAMI TALA NILA wakasan MANGHUHULA unjustly
KAMI PAGSASALITA MAGDUSA retribution IMPIYERNO!
[3:182] Ito is kahalagahan ninyo ari trabaho. MAY KAPAL is hindi kailanman hindimatuwid
patungo sa tao.
[3:183] is sila pagsasalita MAY KAPAL uri covenant us iyon kami wala
sumampalataya in any sugo siya ilabas paghahandog kunin ubusin apoy. Pagsasalita Sugo
ako dumating to ikaw malinaw pruweba ibilang ano ikaw tama demanded Why noon
ikaw wakasan them ikaw did are truthful?
[3:184] Sila ayawan ikaw sugo ikaw ayawan gabi sila brought pruweba Psalms
enlightening banal na aklat.
[3:185] Every persona takim muwerte noon ikaw tanggapin ninyo recompense Araw
Panunumbalik! Whoever nawawala Impiyerno bahagyana uri it Paraiso makuha dakila
pagwawagi! Buhay ito mundo is hindi otro kaysa pangarap.
[3:186] Ikaw certainly eksamen ninyo pera ninyo buhay ikaw pakikinig buhat those
tanggapin banal na aklat buhat idolo worshipers a lot ng insulto! Ikaw steadfastly
magtiyaga ihatid righteous buhay ito patunayan kalakasan ninyo paniniwala!
[3:187] MAY KAPAL KUNIN covenant BUHAT those TANGGAPIN BANAL NA
AKLAT IKAW IPROKLAMA it TAO HINDI KAILANMAN ITAGO it SILA
PAGWAWALANG-BAHALA it NILA ATRAS komersiyo it SA MALAYO MURA
HALAGA. Ano malungkot komersiyo.
[3:188] Those sino magpasikat nila trabaho hilingin paghanga isang bagay sila really
wala done wala ipalagay sila evade retribution. Sila mangyari makirot retribution.
[3:189] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig! MAY
KAPAL is Omnipotent
[3:190] In likha ng langit daigdig alternation gabi araw duon are lumagda those
angkinin intelligence
[3:191] Sila tandaan MAY KAPAL samantala tumayo umupo nila tagiliran sila dilidilihin
likha langit daigdig Atin Panginoon Ikaw wala gumawa todo ito in hambog Ikaw
glorified Mag-ipon us buhat retribution Impiyerno.
[3:192] Atin Panginoon whomever Ikaw ipasok to Impiyerno are ang isa Ikaw
pabayaan! Such transgressors wala magkaroon helpers.
[3:193] Atin Panginoon kami pakinggan caller tawagin to paniniwala iproklama ‘Ikaw
sumampalataya in ninyo Panginoon ' kami sumampalataya! Atin Panginoon patawarin us
atin transgressions remit atin kasalanan mamamatay righteous believers!
[3:194] Atin Panginoon paulanan us basbas ikaw pangako us Ninyo sugo wala pabayaan
us Araw Panunumbalik! Ikaw hindi kailanman labagin pangako.
[3:195] Nila Panginoon managot them ako hindi kailanman mabigo ganti any worker
ikaw any trabaho ikaw be ikaw maskulino pemenino - Ikaw are kapantay to isa isa pa.
Kaya those mandayuhan evicted nila bahay pahirapan Ako makipag-away kunin wakasan
ako siyang tunay remit nila kasalanan admitihin them into hardin dumaloy batis. Such is
ganti MAY KAPAL! MAY KAPAL ANGKININ ULTIMO GANTI.
[3:196] Wala impressed apparent tagumpay disbelievers!
[3:197] Sila tangi ikagalak temporarily noon dulo Impiyerno; ano malungkot kapalaran!
[3:198] Tungkol Sa those matyagan nila Panginoon sila meritoryo hardin dumaloy batis;
sila abide therein forever Such is abode ibigay to them MAY KAPAL! Ano MAY
KAPAL angkinin is malayo pinakamagaling sa lugar na ang righteous.
[3:199] Siyang Tunay kaunti alagad nakaraan banal na aklat sumampalataya in MAY
KAPAL in ano ihayag ikaw in ano ihayag them! Sila reverence MAY KAPAL sila hindi
kailanman komersiyo sa malayo May Kapal pagpapakita sa lugar na mura halaga. These
tanggapin nila recompense nila Panginoon. MAY KAPAL is ang marami efficient in
reckoning
[3:200] O ikaw sumampalataya ikaw be steadfast ikaw magtiyaga ikaw united ikaw
matyagan MAY KAPAL iyon ikaw magwagi!
.
4- Babae (Al-Nisa)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[4:1] O tao matyagan ninyo Panginoon; Isa gumawa ikaw 1 gumawa buhat it its kapares
noon pagpapalaganap 2 marami lalaki babae. Ikaw konsiderasyon MAY KAPAL kanino
ikaw sumumpa konsiderasyon magulang! MAY KAPAL GUWARDIYA IKAW.
[4:2] Ikaw kamay ulila nila rightful ari-arian. Wala kapalit malo sa lugar na mabuti
kaysa wala ubusin nila ari-arian pag-isahin them ang sarili mo! Ito be gross injustice.
[4:3] Ikaw husgahan it pinakamagaling ulila ikaw kasal na nila ina - Ikaw kasal na 2 3 4.
Ikaw takot lest ikaw bumagay di-makatarungan noon ikaw be content tangi isa ni ano
ikaw already magkaroon. Additionally ikaw are kaya malamang iwasan financial
paghihirap!
[4:4] Ikaw ibigay babae nila due bigay-kaya equitably. Sila willingly multa anything
noon ikaw tanggapin it it is matapat ang sarili mo.
[4:5] Wala ibigay immature ulila ari-arian iyon MAY KAPAL entrusted ikaw
guardians! Ikaw shall magdulot sa lugar na them therefrom ropa them treat them kaigaigaya!
[4:6] Ikaw eksamen ulila when sila abutin puberty. Gaya madali gaya ikaw natagpuan
them sapat sa gulang tama na ibigay them nila ari-arian! Wala ubusin it extravagantly in a
hurry sa harap sila lumaki Sagana guardian wala itakda any pusta mahirap guardian mayo
itakda equitably! When ikaw ibigay them nila ari-arian ikaw magkaroon saksi. MAY
KAPAL suffices Reckoner.
[4:7] Lalaki kunin partihan ng ano magulang relatives kaliwa Babae man kunin partihan
ng ano magulang relatives kaliwa Whether is maliit malaki inheritance (babae kunin)
depenito partihan.
[4:8] During distribution inheritances relatives ulila needy persona are kaharap ikaw
ibigay them therefrom treat them kaiga-igaya!
[4:9] Those mabahala nila ari iho in usapin sila kaliwa them matyagan MAY KAPAL be
equitable!
[4:10] Those ubusin ulila ari-arian unjustly kumain apoy nila tiyan magdusa Impiyerno!
[4:11] MAY KAPAL DIKRITO NAISIN sa lugar na ang benepisiyo NINYO IHO;
MASKULINO KUNIN DALAWANG ULIT PARTIHAN PEMENINO! Kong inheritors
are tangi babae higit kaysa 2 sila kunin two-thirds ng ano bequeathed Tangi isa anak na
babae kaliwa siya kunin one-half. Magulang deceased kunin one-sixth inheritance bawa`t
isa deceased kaliwa any iho. Siya wala kaliwa iho his magulang are tangi inheritors ina
kunin one-third! Siya magkaroon siblings noon ina kunin one-sixth. Todo ito after
tapusin any naisin deceased kaliwa after bayad off todo utang. When it dumating ninyo
magulang ninyo iho ikaw wala malaman alin ng them is really mabuti kaysa to ikaw ang
marami beneficial. Ito is May Kapal batas. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[4:12] Ikaw kunin kalahati ng ano ninyo asawang babae kaliwa sila wala magkaroon
iho. Sila magkaroon iho ikaw kunin one-fourth ng ano sila kaliwa. Todo ito after tapusin
any naisin sila kaliwa after bayad off todo utang. Sila kunin one-fourth ng ano ikaw
kaliwa ikaw wala magkaroon iho. Ikaw magkaroon iho sila kunin one-eighth ng ano ikaw
bequeath Todo ito after tapusin any naisin ikaw kaliwa after bayad off todo utang. Kong
deceased lalaki babae was loner dahon 2 siblings maskulino pemenino bawa`t isa ng
them kunin one-sixth inheritance! duon are otro siblings noon sila equally partihan onethird
inheritance. Todo ito after tapusin any naisin after bayad off todo utang paganyan
iyon walang sino man hurt Ito naisin dikrito MAY KAPAL. MAY KAPAL is Omniscient
Clement
[4:13] These are May Kapal batas. Those sumunod MAY KAPAL His sugo Siya
admitihin them hardin dumaloy batis wherein sila abide forever Ito is dakila pagwawagi.
[4:14] Tungkol Sa 1 sino disobeys MAY KAPAL His sugo transgresses His batas Siya
admitihin him Impiyerno wherein siya abides forever Siya mangyari kahiya-hiya
retribution.
[4:15] Those ipasok adulteriya ninyo babae ikaw magkaroon 4 saksi them ikaw. Sila
barena saksi noon ikaw humawak such babae nila bahay hanggang sila mamamatay ni
MAY KAPAL gumawa exit them!
[4:16] Dalawa ipasok adulteriya kastiguhin. Sila magtika pagbutihin ikaw kaliwa them!
MAY KAPAL is Redeemer MAHABAGIN.
[4:17] Pagtitika is acceptable MAY KAPAL buhat those pagbaba kasalanan ignoransya
noon magtika kaagad-agad thereafter! MAY KAPAL MAILIGTAS them. MAY
KAPAL is Omniscient MATALINO.
[4:18] Wala acceptable is pagtitika ng those ipasok kasalanan muwerte dumating them
noon pagsasalita Kaagad-agad ako magtika. Nor is it acceptable buhat those mamamatay
disbelievers! Sa Lugar Na these kami ihanda makirot retribution.
[4:19] O ikaw sumampalataya wala is lawful ikaw manahin ano babae kaliwa
nakasandal nila naisin. Ikaw wala kapangyarihan them ibigay sa itaas anything ikaw
ibigay them sila ipasok proven adulteriya! Ikaw treat them nicely. Ikaw pag-ayaw them
ikaw pag-ayaw isang bagay wherein MAY KAPAL lugar a lot ng mabuti kaysa.
[4:20] Ikaw hilingin kasal na isa pa asawang babae in lugar ninyo kaharap asawang
babae ikaw ibigay any ng them a dakila trato ikaw wala sipsipin anything ikaw ibigay
kanya! Ikaw kunin it fraudulently maliciously sinfully?
[4:21] Paano ikaw sipsipin it after ikaw been intimo with bawa`t isa otro, sila sipsipin
ikaw magalang prenda?
[4:22] Wala kasal na babae previously kasal na ninyo ama! - existing kasal exempted
wala basag - Sa Lugar Na it is gross offense abominable gumanap.
[4:23] Ipagbawal sa lugar na ikaw kasal) are ninyo ina ninyo anak na babae ninyo
kapatid na babae kapatid na babae ninyo ama kapatid na babae ninyo ina anak na babae
ninyo kapatid na lalaki anak na babae ninyo kapatid na babae ninyo nars ina batangbabae
nars iyon din babae ikaw ina ninyo asawang babae anak na babae ninyo asawang
babae kanino ikaw consummated kasal! - Kasal wala consummated ikaw kasal na anak
na babae. Gayon Din ipagbawal ikaw are babae kasal na ninyo genetic anak na lalaki.
Gayon Din ikaw wala kasal na 2 kapatid na babae sa ang iyon din panahon - do wala
labagin existing kasal! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[4:24] Gayon Din ipagbawal are babae already kasal na sila flee nila di-paniwalaan
asawa are sa gulo ikaw. These are May Kapal commandments ikaw. Todo iba categories
payagan ikaw kasal largo gaya ikaw bayad them nila due bigay-kaya. Ikaw pamalagiin
ninyo moralidad ni wala ipasok adulteriya! Kaya whoever ikaw gaya them ikaw bayad
them bigay-kaya dikrito sa lugar na them. Ikaw wala ipasok error ni mutually agreeing to
any adjustments to bigay-kaya! MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[4:25] Those sa gitna ng ikaw wala afford kasal na libre sumampalataya babae kasal na
sumampalataya busabos babae! MAY KAPAL malaman MABUTI KAYSA NINYO
PANINIWALA IKAW are kapantay to ISA ISA PA gaya malayo gaya PANINIWALA
MABAHALA! Ikaw makuha permiso buhat nila guardians ikaw kasal na them bayad
them nila due bigay-kaya equitably! Sila pamalagiin kustumbre asal ni wala ipasok
adulteriya, ni magkaroon lihim lovers! Dati sila libre kasal sila ipasok adulteriya, nila
kastigo be kalahati ng iyon libre babae. Kasal Na busabos be magtagal kublihan sa lugar
na those walang kaya maghintay! be pasyente is pinakamagaling sa lugar na ikaw. MAY
KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[4:26] MAY KAPAL NAISIN ITURO BAGAY IKAW GIYA IKAW through past
precedents to MAILIGTAS IKAW! MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[4:27] MAY KAPAL HILINGIN MAILIGTAS IKAW SAMANTALA those TUGISIN
NILA KAHIBUAN HILINGIN IKAW deviate DAKILA deviation!
[4:28] MAY KAPAL HILINGIN GAANAN IKAW burden makatao buhay GUMAWA
MARUPOK.
[4:29] O ikaw sumampalataya wala ubusin bawa`t isa others' ari-arian illicitly - Tangi
mutually acceptable transaksiyon payagan. Ikaw wala wakasan! MAY KAPAL is
MAHABAGIN PATUNGO SA IKAW
[4:30] Anyone ipasok these transgressions maliciously deliberately kami isumpa him to
Impiyerno. Ito is madali MAY KAPAL do
[4:31] Ikaw pigilin buhat ipasok gross kasalanan ipagbawal ikaw kami remit ninyo
kasalanan admitihin ikaw kapuri-puri admittance!
[4:32] Ikaw wala hangarin uri bestowed sa ibabaw ng bawa`t isa otro ni MAY; KAPAL;
lalaki ikagalak tiyak uri babae ikagalak tiyak uri! Ikaw pamanhikan MAY KAPAL
paulanan ikaw His grasya. MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
[4:33] Sa Lugar Na bawa`t isa ng ikaw kami hirangin partihan inheritance kaliwa ni
magulang relatives. Gayon Din those kaugnay to ikaw kasal ikaw ibigay them nila due
partihan. MAY KAPAL SAKSI TODO BAGAY.
[4:34] Lalaki uri responsible babae MAY KAPAL endowed them tiyak uri uri them
bread earners! righteous babae cheerfully tanggapin ito arrangement it is May Kapal
commandment kapurihan nila asawa nila pagliban. Kong ikaw experience himagsikan
babae ikaw 1 usapan to them noon (ikaw kagamitan negatibo hangarin gaya) disyerto
them in tulugan, noon ikaw mayo magtagal alternatibo) beat them! Sila sumunod ikaw
ikaw wala payagan transgress them. MAY KAPAL is PINAKAMATAYOG
KATAASTAASAN.
[4:35] Dalawa takot paghihiwalay ikaw itakda arbitrator his pamilya arbitrator buhat
kanya pamilya; sila magdisisyon reconcile MAY KAPAL naisin tumulong them kunin
magkasama! MAY KAPAL is Omniscient Cognizant
[4:36] Ikaw adorasyon MAY KAPAL nag-iisa - do wala associate anything Him! Ikaw
konsiderasyon magulang relatives ulila mahirap kaugnay kapitbahay unrelated
kapitbahay isara associate maglakbay dayuhan ninyo servants. MAY KAPAL WALA
does MAPAGMATAAS show-offs.
[4:37] Isa are stingy exhort tao be stingy itago ano MAY KAPAL bestowed them His
bounties! Kami ihanda disbelievers kahiya-hiya retribution.
[4:38] Sila ibigay pera kabutihan tangi magpalabas samantala di-paniwalaan MAY
KAPAL Magtagal Araw! 1 companion is demonyo is malo companion.
[4:39] Why sila wala sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw ibigay May
Kapal probisyon them? MAY KAPAL is fully aware ng them.
[4:40] MAY KAPAL WALA inflict atom's TIMBANG injustice. Sa ang contrary Siya
multiplikahin ganti manifold sa lugar na righteous trabaho grants buhat Him dakila
recompense
[4:41] Kaya when araw paghuhukom) dumating kami tawagin saksi bawa`t isa
kumunidad ikaw (sugo) magsilbi saksi these tao.
[4:42] Araw those di-paniwalaan disobeyed sugo hilingin sila were nibel saligan wala
itangi utterance naisin sila be able to magtago buhat MAY KAPAL!
[4:43] O ikaw sumampalataya wala matyagan Contact Orasyon (Salat) samantala
pukawin ng labis paganyan iyon ikaw malaman ano ikaw pagsasalita! Nor after sexual
orgasm paligo unless ikaw are daan maglakbay ikaw are masama maglakbay ikaw
magkaroon urinary fecal-related excretion such gaya petrolyo contacted babae (sexually)
ikaw wala natagpuan tubig ikaw matyagan Tayammum (tuyot ablution) ni hipuin malinis
tuyot lupa noon pahirin ninyo mukha kamay therewith! MAY KAPAL is Pardoner
Forgiver.
[4:44] Ikaw kilala those tanggapin bahagi banal na aklat at paano sila mabutihin ligaw
hilingin ikaw ligaw landas?
[4:45] MAY KAPAL malaman PINAKAMAGALING SINO NINYO KAGALIT are
MAY KAPAL is TANGI PANGINOON Pinuno MAY KAPAL is TANGI Supporter.
[4:46] Sa Gitna Ng those are Jewish kaunti distort palabra katotohanan sila pagsasalita
Kami pakinggan kami disobey Ninyo palabra pagbaba bingi pandinig Raa'ena be atin
pastol) gaya sila baluktutin nila dila kutyain relihiyon! Magkaroon sila pagsasalita Kami
pakinggan kami sumunod Kami pakinggan ikaw Unzurna guwardiya us) it been
pinakamagaling sa lugar na them at righteous! Sa Lugar Ng sila mangyari condemnation
MAY KAPAL nila disbelief. Consequently kalamangan ng them wala sumampalataya.
[4:47] O ikaw tanggapin banal na aklat ikaw sumampalataya in ano kami ihayag dito
kumpermahan ano ikaw magkaroon sa harap kami ipatapon tiyak mukha exile isumpa
them gaya kami isumpa those desecrated Sabbath! May Kapal manduhan done
[4:48] MAY KAPAL WALA PATAWARIN idolatry SIYA PATAWARIN lesser
offenses whomever SIYA NAISIN. Anyone itama idolo MAY KAPAL forged
horrendous offense
[4:49] Ikaw kilala those magkaroon dakilain? Sa Lugar Ng MAY KAPAL is Isa
dakilain whomever Siya naisin pinakakaunti injustice.
[4:50] Kilala paano sila fabricate kabulaanan MAY; KAPAL; ano gross offense ito is
[4:51] Ikaw kilala those tanggapin bahagi banal na aklat at paano sila sumampalataya in
idolatry di-tunay doktrina noon sabihin disbelievers are pinakamagaling giya kaysa
believers!?
[4:52] is sila mangyari May Kapal condemnation whomever MAY KAPAL isumpa
ikaw wala natagpuan any helper him!
[4:53] Sila ari partihan sovereignty? Sila did sila wala ibigay tao buto.
[4:54] Are sila mainggitin ng tao because MAY KAPAL paulanan them His basbas?
Kami ibigay Abraham's pamilya banal na aklat dunong; kami granted them dakila
kapangyarihan
[4:55] Kaunti ng them sumampalataya therein kaunti ng them paurungin therefrom
Impiyerno is tangi tama retribution sa lugar na these!
[4:56] Siyang Tunay those di-paniwalaan atin pagpapakita kami isumpa them hellfire.
Sa Tuwing nila balat pasuin kami ibigay them bago balat. Kaya sila magdusa
continuously. MAY KAPAL is Almighty MATALINO.
[4:57] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay kami admitihin them
hardin dumaloy batis; sila abide therein forever Sila magkaroon puro asawa therein.
Kami admitihin them blissful lilim.
[4:58] MAY KAPAL MANDUHAN IKAW ibigay anything TAO entrusted IKAW.
Ikaw huwes sa gitna ng ang tao, ikaw huwes equitably. Mabuti Kaysa enlightenment
talaga nga is ano MAY KAPAL itagubilin ikaw. MAY KAPAL is Hearer Seer.
[4:59] O ikaw sumampalataya ikaw sumunod MAY KAPAL ikaw sumunod sugo those
in itakda ikaw! Ikaw dispute any bagay ikaw tumukoy it MAY KAPAL sugo ikaw
sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw. Ito is mabuti kaysa ikaw magdulot
ikaw pinakamagaling solusyon!
[4:60] Ikaw kilala those karapatan iyon sila magkaroon sumampalataya in ano ihayag
ikaw in ano ihayag sa harap ikaw was noon pagtibayin hindi-matuwid batas nila idolo?
Sila manduhan ayawan such batas! Talaga Nga is demonyo hilingin ihatid them malayulayo
astray.
[4:61] When sila isalaysay Dumating ano MAY KAPAL ihayag sugo ikaw makakita
hypocrites layuan ikaw ganap!
[4:62] Paano it do when sakuna be hampas them gaya kahalagahan nila ari trabaho? Sila
dumating ikaw noon sumumpa MAY KAPAL Atin intensiyon were mabuti kaysa
righteous!
[4:63] MAY KAPAL is fully aware ng NILA innermost INTENSIYON. Ikaw ignore
them enlighten them ibigay them mabuti kaysa advice mag-ipon nila kaluluwa!
[4:64] Kami wala magpadala any sugo huwag isama sumunod in accordance with May
Kapal naisin Magkaroon sila when sila nang mali nila kaluluwa dumating ikaw magdasal
MAY KAPAL patawad sugo magdasal nila patawad sila natagpuan MAY KAPAL
Redeemer Mahabagin!
[4:65] Hindi Kailanman talaga nga ni ninyo Panginoon; sila wala are believers sila
dumating ikaw huwes nila disputes noon natagpuan hesitation nila puso whatsoever in
tanggapin ninyo paghuhukom! Sila sumuko total pagsuko.
[4:66] Magkaroon kami dikrito them Ikaw paghahandog ninyo buhay Ibigay sa itaas
ninyo bahay sila wala done it huwag isama sa lugar na a konti ng them! (Gabi such
manduhan bigyan) magkaroon sila done ano sila manduhan do it been mabuti kaysa them
patunayan kalakasan nila paniniwala!
[4:67] At kami granted them dakila recompense
[4:68] At kami giya them kanan landas.
[4:69] Those sumunod MAY KAPAL sugo maging pag-aari those benditado MAY
KAPAL! - Manghuhula banal martir at ang righteous. These are pinakamagaling
company.
[4:70] Such is basbas buhat MAY; KAPAL; MAY KAPAL is pinakamagaling Knower.
[4:71] O ikaw sumampalataya ikaw bangkay nakakatakot mobilize gaya hiwalay
mobilize todo magkasama!
[4:72] Siyang Tunay duon are those ikaw drag nila paa noon hadlang afflicts ikaw sila
pagsasalita MAY KAPAL benditado ako iyon ako wala martir them.
[4:73] Ikaw makuha basbas MAY KAPAL sila pagsasalita gaya kong hindi friendship
ever existed ikaw them Ako hilingin ako was them ako partihan such dakila tagumpay!
[4:74] Those agad makipag-away cause MAY KAPAL are those pabayaan ito mundo
Hereafter Whoever makipag-away cause MAY KAPAL noon kunin wakasan makuha
tagumpay kami siyang tunay grant him dakila recompense
[4:75] Why should ikaw wala makipag-away cause MAY KAPAL when marupok lalaki
babae iho pamanhikan Atin Panginoon dalhin us buhat ito kumunidad whose tao are
oppressive be Ikaw atin Panginoon Pinuno
[4:76] Those sumampalataya makipag-away cause MAY KAPAL samantala those dipaniwalaan
makipag-away cause tyranny. Kaya ikaw makipag-away demonyo allies
demonyo lakas is nil
[4:77] Ikaw kilala those isalaysay Ikaw magkaroon were makipag-away; todo ikaw
magkaroon matyagan Contact Orasyon (Salat) is ibigay obligatory kabutihan (Zakat)
noon when makipag-away dikrito them sila takot tao gaya marami gaya sila takot MAY
KAPAL was gabi higit? Sila pagsasalita Atin Panginoon Ikaw kapangyarihan ito
makipag-away us? Kong tangi Ikaw palugit us sa lugar na sandali! Pagsasalita sangkap
ito mundo are nil samantala Hereafter is malayu-layo pinakamagaling righteous ikaw
hindi kailanman magdusa slightest injustice!
[4:78] Wherever ikaw are muwerte naisin catch sa itaas with ikaw gabi ikaw buhay in
formidable castles When isang bagay mabuti kaysa magkataon them sila pagsasalita Ito is
MAY KAPAL at when isang bagay malo afflicts them sila blame ikaw! sabihin
Everything dumating MAY. KAPAL. these tao di-maintindihan halos everything?
[4:79] Anything mabuti kaysa magkataon ikaw is MAY KAPAL anything malo iyon
magkataon ikaw is ikaw. Kami magpadala ikaw sugo tao MAY KAPAL suffices gaya
saksi!
[4:80] Whoever sumunod sugo sumunod MAY KAPAL! Tungkol Sa those umikot kami
wala magpadala ikaw nila guardian
[4:81] Sila prenda pagkamasunurin sila kaliwa ikaw kaunti ng them pondohan
intensiyon contrary to ano sila pagsasalita! MAY KAPAL TALA NILA innermost
INTENSIYON. Ikaw pagwawalang-bahala them ilapag ninyo konpiyansa MAY
KAPAL! MAY KAPAL suffices IMUNGKAHE.
[4:82] Why sila wala study Quran carefully Kong were buhat sa tabi MAY KAPAL sila
natagpuan it marami contradictions.
[4:83] When tsismis magkabisa security dumating nila paraan sila pagpapalaganap it
Magkaroon sila tumukoy it sugo those in itakda them those unawain these bagay ibalita
them! Kong it were sa lugar na May Kapal grasya ikaw His awa ikaw sundan demonyo a
konti.
[4:84] Ikaw makipag-away cause MAY; KAPAL; ikaw are responsible tangi ninyo ari
kaluluwa exhort believers do ang iyon din. MAY KAPAL naisin neutralize LAKAS NG
those DI-PANIWALAAN! MAY KAPAL is marami MAKAPANGYARIHAN marami
MABUTI.
[4:85] Whoever mediates mabuti kaysa akto tanggapin partihan utang thereof whoever
mediates masama trabaho mangyari partihan thereof! MAY KAPAL KONTROLIN
TODO BAGAY.
[4:86] When pagbati pagbati ikaw managot mabuti kaysa pagbati sa pinakakaunti
kapantay 1! MAY KAPAL reckons TODO BAGAY.
[4:87] MAY KAPAL duon WALA is MAY KAPAL HUWAG ISAMA SIYA. Siya
siyang tunay summon ikaw Araw Panunumbalik - inevitable araw. Whose narration is
truthful kaysa May Kapal?
[4:88] Why ikaw dibayd 2 grupo hypocrites ikaw)? MAY KAPAL is ISA ISUMPA
them nila ari ASAL. Ikaw pangangailangan giya those Do magpadala astray MAY
KAPAL? Whomever MAY KAPAL magpadala astray ikaw hindi kailanman natagpuan
paraan giya them!
[4:89] Sila hilingin ikaw di-paniwalaan gaya sila di-paniwalaan noon ikaw bumagay
kapantay! Wala itinuturing them kaibigan unless sila mobilize paayon ng with ikaw cause
MAY KAPAL! Sila umikot ikaw ikaw makipag-away them ikaw wakasan them when
ikaw makatagop them in gulo! Ikaw wala tanggapin them kaibigan allies
[4:90] Exempted are those pagsamahin tao kanino ikaw lumagda kapayapaan
pinagkayarian those dumating ikaw hilingin wala makipag-away ikaw nor makipag-away
nila relatives! Magkaroon MAY KAPAL willed Siya payagan them makipag-away ikaw!
Kaya kong sila kaliwa ikaw pigilin buhat makipag-away ikaw ihandog ikaw kapayapaan
noon MAY KAPAL ibigay ikaw hindi paumanhin makipag-away them!
[4:91] Ikaw natagpuan others hilingin uri kapayapaan ikaw gayon din nila tao. Paano
Man gaya madali gaya gulo erupts sila makipag-away ikaw! these tao kaliwa ikaw
paghahandog ikaw kapayapaan hinto makipag-away ikaw ikaw makipag-away them
when ikaw makatagop them! Nakasandal these kami ibigay ikaw malinaw authorization
[4:92] Hindi believer wakasan isa pa believer it is aksidente. Isa wakasan believer ni
aksidente, siya atone libre sumampalataya busabos bayad gantimpala biktima pamilya
sila multa such gantimpala kabutihan! Biktima maging pag-aari to tao are sa gulo ikaw
siya was believer ikaw atone libre sumampalataya busabos! Siya maging pag-aari to tao
kanino ikaw lumagda kapayapaan pinagkayarian ikaw bayad gantimpala paayon ng libre
sumampalataya busabos! Ikaw wala natagpuan busabos libre ikaw atone mabilis 2 sunudsunod
months in orden mailigtas MAY KAPAL! MAY KAPAL is Knower MATALINO.
[4:93] Anyone wakasan believer sa hangarin, his retribution is Impiyerno wherein siya
abides forever MAY KAPAL is galit him isumpa him ihanda him kasindak-sindak
retribution!
[4:94] O ikaw sumampalataya ikaw istrayk cause MAY KAPAL ikaw be ganap tiyak.
Wala sabihin to isa paghahandog ikaw kapayapaan Ikaw are believer sikaping matamo
ang mga sinamsam ito mundo! Sa Lugar Na MAY KAPAL angkinin infinite ang mga
sinamsam! Tandaan ikaw kagamitan be them MAY KAPAL benditado ikaw! Kaya ikaw
be ganap tiyak ikaw istrayk). MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[4:95] Wala kapantay are sedentary believers wala handicapped those magpunyagi
cause MAY KAPAL nila pera nila buhay. MAY KAPAL DAKILAIN strivers NILA
PERA NILA BUHAY SA IBABAW ANG sedentary. Pareho MAY KAPAL pangako
kaligtasan MAY KAPAL dakilain strivers sedentary dakila recompense
[4:96] Pinakamatayog uri dumating Him gayon din gaya patawad awa. MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[4:97] Those buhay tigilan anghel samantala estado ng nang mali nila kaluluwa anghel
ask them Ano was ang bagay ikaw? Sila pagsasalita Kami tikisin daigdig. Sila pagsasalita
Was May Kapal daigdig wala maluwang tama na ikaw dumayo therein? these huli abode
is Impiyerno malungkot kapalaran!
[4:98] Exempted are marupok lalaki babae iho wala angkinin kalakasan nor marumi
natagpuan paraan!
[4:99] These kapatawaran MAY KAPAL. MAY KAPAL is Pardoner Forgiver.
[4:100] Anyone dumayo cause ng MAY KAPAL naisin natagpuan daigdig dakila
bounties richness! Anyone ibigay sa itaas his bahay dumayo MAY KAPAL His sugo
noon muwerte catches sa itaas with him his recompense ireserba MAY KAPAL! MAY
KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[4:101] When ikaw maglakbay during gulo ikaw wala ipasok error iklian ninyo Contact
Orasyon (Salat) ikaw takot iyon disbelievers salakayin ikaw! Siyang Tunay disbelievers
are ninyo ardent kagalit.
[4:102] When ikaw are them ihatid Contact Orasyon (Salat) them hayaan kaunti ng ikaw
tumayo bantay; hayaan them hawakan nila armas hayaan them tumayo ikaw ikaw
prostrate Noon hayaan iba grupo wala magdasal kunin nila umikot magdasal ikaw
samantala others tumayo bantay hawakan nila armas! Those di-paniwalaan hilingin lagari
ikaw kapabayaan ninyo armas ninyo equipment in orden salakayin ikaw dati at sa lugar
na todo! Ikaw wala ipasok error ikaw pigilin ulan nasaktan ilapag pababa ninyo armas
largo gaya ikaw bangkay nakakatakot! MAY KAPAL ihanda disbelievers KAHIYAHIYA
retribution.
[4:103] Dati ikaw complete ninyo Contact Orasyon (Salat) ikaw tandaan MAY KAPAL
samantala tumayo umupo kabulaanan! Dati gulo is ikaw matyagan Contact Orasyon
(Salat;) Contact Orasyon (Salat) dikrito believers tiyak panahon!
[4:104] Wala waver tugisin kagalit! Ikaw magdusa sila gayon din magdusa. Ikaw expect
MAY KAPAL ano sila hindi kailanman expect. MAY KAPAL is Omniscient
MATALINO.
[4:105] Kami magpadala pababa ikaw banal na aklat truthfully in orden to huwes sa
gitna ng ang tao in accordance with ano MAY KAPAL magpalabas ikaw! Ikaw wala
tagiliran betrayers.
[4:106] Ikaw pamanhikan MAY KAPAL patawad. MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[4:107] Wala magmatwid sa behalf ng those nang mali nila ari kaluluwa; MAY KAPAL
wala mapagmahal any betrayer may kasalanan
[4:108] Sila magtago tao wala alagaan magtago MAY KAPAL Siya is them gaya sila
pondohan palagay Siya pag-ayaw! MAY KAPAL is fully aware ng everything SILA do
[4:109] Dito ikaw are magmatwid nila behalf in ito mundo; magmatwid MAY KAPAL
nila behalf Araw Panunumbalik? Sino be nila imungkahe?
[4:110] Anyone ipasok masama nang mali his kaluluwa noon pamanhikan MAY
KAPAL patawad natagpuan MAY KAPAL Patawarin, Mahabagin.
[4:111] Anyone kumita kasalanan kumita it detriment his ari kaluluwa. MAY KAPAL is
Omniscient MATALINO.
[4:112] Anyone kumita kasalanan noon paratangan walang malay persona thereof
ipasok blasphemy gross offense
[4:113] Kong it were sa lugar na May Kapal grasya ikaw His awa kaunti ng them
nakakalinlang ikaw! Sila tangi nakakalinlang sila hindi kailanman kasamaan ikaw in ang
pinakakaunti MAY KAPAL MAGPADALA PABABA IKAW BANAL NA AKLAT
DUNONG SIYA TURUAN IKAW ano IKAW HINDI KAILANMAN MALAMAN!
Talaga Nga May Kapal basbas ikaw been dakila
[4:114] duon is wala mabuti kaysa nila lihim conferences huwag isama sa lugar na those
imungkahe kabutihan righteous trabaho uri kapayapaan sa gitna ng ang tao. Anyone does
ito in response to May Kapal teachings kami grant him dakila recompense
[4:115] Tungkol Sa him salungatin sugo pagakay dulong matulis him sundan believers'
paraan kami tiyak him patutunguhan siya mabutihin ipasok him to Impiyerno; ano
malungkot kapalaran!
[4:116] MAY KAPAL WALA PATAWARIN IDOLO ADORASYON PAMALAGIIN
MUWERTE) SIYA PATAWARIN lesser offenses whomever SIYA NAISIN! Anyone
idolizes any idolo MAY KAPAL magkaroon strayed malayo astray.
[4:117] Sila gabi adorasyon pemenino May Kapal Him; gaya a bagay ng katunayan, sila
tangi adorasyon rebellious demonyo!
[4:118] MAY KAPAL ISUMPA him SIYA PAGSASALITA AKO SIYANG TUNAY
recruit DEPENITO PARTIHAN NINYO worshipers!
[4:119] Ako nakakalinlang them ako akitin them ako manduhan them (ipagbawal
kumain ng tiyak karne markahan pandinig livestock ako manduhan them distort likha
MAY. KAPAL. Anyone tanggapin demonyo Panginoon MAY KAPAL mangyari
malalim kawalan!
[4:120] Siya pangako them akitin them; ano demonyo pangako is hindi otro kaysa
pangarap!
[4:121] These mangyari Impiyerno nila huli abode hindi kailanman evade it
[4:122] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay kami admitihin them
hardin dumaloy batis wherein sila buhay forever Such is truthful pangako MAY KAPAL.
Whose utterances are truthful kaysa May Kapal?
[4:123] It is in accordance with ninyo hilingin hilingin tao banal na aklat anyone ipasok
masama bayad sa lugar na it wala magkaroon helper supporter MAY KAPAL.
[4:124] Tungkol Sa those ihatid righteous buhay maskulino pemenino samantala
sumampalataya sila sumali Paraiso; slightest injustice.
[4:125] Sino is pinakamagaling giya his relihiyon kaysa isa sumuko ganap MAY
KAPAL ihatid righteous buhay creed ng Abraham monotheism? MAY KAPAL
MABUTIHIN Abraham GILIW KAIBIGAN.
[4:126] To MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! MAY KAPAL is
PUNO KONTROLIN TODO BAGAY.
[4:127] Sila ikunsulta ikaw mabahala babae pagsasalita MAY KAPAL enlightens ikaw
them gaya bumigkas sa lugar na ikaw banal na aklat! Ikaw restore kanan ulila batangbabae
ikaw daya nila due bigay-kaya when ikaw hilingin kasal na them ikaw wala
sipsipin bentahe ng them. Kanan ulila batang lalaki gayon din ipagtanggol gayon din.
Ikaw treat ulila equitably. Whatever mabuti kaysa ikaw do MAY KAPAL is fully aware
thereof.
[4:128] Babae diwa oppression desertion kanya asawa dalawa subukin reconcile nila
dipersnsiya conciliation is pinakamagaling them. Selfishness is makatao katangian at
ikaw do mabuti kaysa ihatid righteous buhay MAY KAPAL is fully Cognizant ng
everything ikaw do
[4:129] Ikaw hindi kailanman be equitable in trato with higit kaysa 1 asawang babae
hindi bagay paano mahirap ikaw subukin. Kaya do paganyan pagkiling tungkol sa kaliwa
1 ng them bitayin neither ikagalak kasal nor kaliwa kasal na someone otro)! Ikaw wasto
ito tayo pamalagiin righteousness MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin.
[4:130] Dalawa magdisisyon bahagi MAY KAPAL naisin magdulot sa lugar na bawa`t
isa ng them buhat His bounties! MAY KAPAL is Bounteous MATALINO.
[4:131] May Kapal maging pag-aari everything langit daigdig kami enjoined sa those
tanggapin banal na aklat ikaw enjoined ikaw ikaw reverence MAY KAPAL. Ikaw dipaniwalaan
noon MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig. MAY
KAPAL is in hindi kagamitan Praiseworthy.
[4:132] May Kapal maging pag-aari everything langit daigdig MAY KAPAL is tangi
Tagapagsanggalang.
[4:133] Siya naisin Siya lipulin ikaw O tao kapalit others ninyo lugar! MAY KAPAL is
certainly able to do ITO.
[4:134] Anyone sikaping matamo sangkap ito mundo malaman iyon MAY KAPAL
angkinin pareho sangkap ng ito mundo Hereafter MAY KAPAL is Hearer Seer.
[4:135] O ikaw sumampalataya ikaw be ganap equitable matyagan MAY KAPAL when
ikaw magsilbi saksi gabi yourselves ninyo magulang ninyo relatives! Whether paratangan
is sagana mahirap MAY KAPAL sipsipin alagaan ng pareho! Kaya wala pagkiling ninyo
personal hilingin! Ikaw deviate pagwawalang-bahala (ito commandment) noon MAY
KAPAL is fully Cognizant ng everything ikaw do
[4:136] O ikaw sumampalataya ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo banal
na aklat Siya ihayag His sugo banal na aklat Siya ihayag sa harap iyon. Anyone
magkaila sumampalataya in MAY KAPAL His anghel His banal na aklat His sugo
Magtagal Araw magkaroon talaga nga strayed malayo astray!
[4:137] Siyang Tunay those sumampalataya noon di-paniwalaan noon sumampalataya
noon di-paniwalaan noon plunge malalim into disbelief MAY KAPAL naisin wala
patawarin them nor naisin Siya giya them in any paraan
[4:138] Ibalita hypocrites iyon sila mangyari makirot retribution!
[4:139] Sila are isa ally disbelievers believers. Sila sikaping matamo dignidad them?
Todo dignidad maging pag-aari MAY KAPAL nag-iisa.
[4:140] Siya atasan ikaw banal na aklat ikaw pakinggan May Kapal pagpapakita kutyain
tuyain ikaw wala umupo them sila delve isa pa pinag-aaralan! Otherwise ikaw be gaya
may kasalanan gaya sila are MAY KAPAL naisin MAMULOG hypocrites disbelievers
MAGKASAMA in IMPIYERNO!
[4:141] Sila guwardiya ikaw maghintay; ikaw makuha tagumpay MAY KAPAL sila
sabihin (to ikaw) Were kami wala ikaw? disbelievers kunin umikot sila sabihin (to them)
Did kami wala tagiliran ikaw ipagtanggol ikaw buhat believers? MAY KAPAL naisin
huwes sa pagitan ikaw Araw Panunumbalik! MAY KAPAL naisin HINDI
KAILANMAN PAYAGAN disbelievers MAGWAGI believers!
[4:142] hypocrites ipalagay sila dayain MAY KAPAL Siya is Isa ihatid them sa. When
sila kunin sa lugar na Contact Orasyon (Salat) sila kunin lazily. Iyon is sila tangi
magpalabas tao bihira do sila ipalagay ng MAY KAPAL!
[4:143] Sila waver sa pagitan neither maging pag-aari to ito grupo nor iyon grupo!
Whomever MAY KAPAL magpadala astray ikaw hindi kailanman natagpuan paraan giya
him!
[4:144] O ikaw sumampalataya ikaw wala ally disbelievers believers! Ikaw hilingin
magdulot MAY KAPAL malinaw pruweba ikaw?
[4:145] hypocrites ipasok mababa-baba hoyo ng Impiyerno ikaw natagpuan walang sino
man tumulong them!
[4:146] Tangi those magtika pagbutihin hawakan mabilis to MAY KAPAL italaga nila
relihiyon ganap MAY KAPAL nag-iisa bumilang believers! MAY KAPAL naisin
BENDITADO believers dakila recompense
[4:147] Ano naisin MAY KAPAL magtubo kastiguhin ikaw ikaw bumagay appreciative
sumampalataya MAY KAPAL is Appreciative Omniscient
[4:148] MAY KAPAL WALA GAYA utterance malo pananalita, unless ISA treated
gross injustice. MAY KAPAL is Hearer Knower.
[4:149] Kong ikaw trabaho righteousness - either magdeklara itago - Kapatawaran
transgression MAY KAPAL is Pardoner Omnipotent
[4:150] Those di-paniwalaan MAY KAPAL His sugo sikaping matamo uri distinction
MAY KAPAL His sugo sabihin Kami sumampalataya in kaunti ayawan kaunti hilingin
sundan landas sa pagitan!
[4:151] these are tunay disbelievers. Kami ihanda disbelievers kahiya-hiya retribution.
[4:152] Tungkol Sa those sumampalataya in MAY KAPAL His sugo uri hindi
distinction them Siya grant them nila recompense MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[4:153] Tao banal na aklat hamunin ikaw bring them libro himpapawid! Sila asked
Moses higit kaysa pagsasalita Magpalabas us MAY KAPAL physically! Consequently
lintik istrayk them gaya kahalagahan nila audacity. Additionally sila adorasyon calf after
todo milagro sila lagari. Kami kapatawaran todo ito. Kami supported Moses malalim
milagro.
[4:154] Kami itindig Mount Sinai them gaya kami kunin nila covenant Kami sabihin to
them Sumali pintuan humbly Kami sabihin to them wala desecrate Sabbath. Talaga Nga
kami kunin them magalang covenant
[4:155] (Sila mangyari condemnation) sirain nila covenant ayawan May Kapal
pagpapakita wakasan manghuhula unjustly at pagsasalita Atin isip are uri sa!" itaas!" In
katunayan, MAY KAPAL is Isa tatakan nila isip nila disbelief ito is sila mabigo
sumampalataya huwag isama bihira!
[4:156] (Sila isumpa) di-paniwalaan uttering Mary gross kabulaanan!
[4:157] At sa lugar na karapatan iyon sila wakasan Ang Mesiyas Jesus anak na lalaki
Mary sugo MAY KAPAL! In katunayan, sila hindi kailanman wakasan him sila hindi
kailanman crucified him - Sila uri ipalagay sila did Todo factions disputing in ito bagay
are puno ng magduda ito bigyan. Sila wala angkinin kabatiran; sila tangi conjecture Sa
Lugar Na tiyak, sila hindi kailanman wakasan him.
[4:158] Sa Lugar Ng MAY KAPAL itindig him to Him; MAY KAPAL is Almighty
Matalino.
[4:159] Everyone sa gitna ng ang tao ng banal na aklat was humingi sumampalataya in
him his muwerte! Araw Panunumbalik siya be saksi them.
[4:160] Due to nila transgressions kami ipagbawal Hudyo mabuti kaysa komida
kagamitan be lawful sa lugar na them; gayon din sa lugar na consistently paurungin
landas MAY KAPAL.
[4:161] At sa lugar na pagsasanay usury alin ipagbawal at sa lugar na ubusin tao pera
illicitly Kami ihanda disbelievers them makirot retribution.
[4:162] Tungkol Sa those sa gitna ng them magaling founded kabatiran believers sila
sumampalataya in ano ihayag ikaw in ano ihayag sa harap ikaw! Sila are tagamasid ng
Contact Orasyon (Salat) givers ng obligatory kabutihan (Zakat;) sila are believers MAY
KAPAL Magtagal Araw. Kami grant these dakila recompense
[4:163] Kami pagbaguhing loob ikaw gaya kami pagbaguhing loob Noah manghuhula
him. Kami pagbaguhing loob Abraham Ismail Isaac Jacob Patriarchs Jesus Gawain Jonah
Aaron Solomon. Kami ibigay David Psalms.
[4:164] Sugo kami isalaysay ikaw sugo kami hindi kailanman isalaysay ikaw about May
Kapal magsalita to Moses directly.
[4:165] Sugo dalhin mabuti kaysa balita gayon din gaya babala. Kaya tao wala
magkaroon paumanhin when sila mukha MAY KAPAL after todo these sugo dumating
them. MAY KAPAL is Almighty MATALINO.
[4:166] May Kapal barena saksi mabahala ano Siya ihayag ikaw; Siya ihayag it His
kabatiran! Anghel barena saksi gayon din MAY KAPAL suffices gaya saksi!
[4:167] Siyang Tunay those di-paniwalaan paurungin paraan MAY KAPAL magkaroon
strayed malayo astray!
[4:168] Those di-paniwalaan transgress MAY KAPAL naisin wala patawarin them nor
naisin Siya giya them in any paraan
[4:169] Paraan to Impiyerno, wherein sila abide forever Ito is madali MAY KAPAL do
[4:170] O tao sugo dumating ikaw katotohanan buhat ninyo Panginoon! Kaya ikaw
sumampalataya ninyo ari mabuti kaysa Ikaw di-paniwalaan noon MAY KAPAL maging
pag-aari everything langit daigdig. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[4:171] O tao banal na aklat wala transgress limits ninyo relihiyon wala pagsasalita
MAY KAPAL huwag isama katotohanan! Ang Mesiyas Jesus anak na lalaki Mary was
sugo MAY KAPAL His palabra Siya magkaroon magpadala to Mary pagpapakita Him.
Kaya ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo. Ikaw wala pagsasalita Trinity.
Ikaw pigilin ito ninyo ari mabuti kaysa MAY KAPAL is TANGI ISA MAY KAPAL.
Siya glorified Siya is marami man gloryoso magkaroon anak na lalaki! To Him maging
pag-aari everything langit everything sa daigdig! MAY KAPAL suffices PANGINOON
AT Pinuno.
[4:172] Ang Mesiyas hindi kailanman disdain buhat buhay servant MAY KAPAL nor
would isara anghel. Those sino disdain buhat adorasyon Him are man mapagmataas
sumuko Siya summon them todo sa harap Him!
[4:173] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay Siya fully recompense
them paulanan them His grasya! Tungkol Sa those disdain umikot mapagmataas Siya
ipasok them makirot retribution! Sila wala natagpuan Panginoon MAY KAPAL nor
tagapagligtas.
[4:174] O tao pruweba dumating ikaw ninyo Panginoon; kami magpadala ikaw malalim
beacon
[4:175] Those sumampalataya in MAY KAPAL hawakan mabilis Him Siya admitihin
them awa Him grasya giya them Him in tuloy-tuloy landas!
[4:176] Sila ikunsulta ikaw; pagsasalita MAY KAPAL pagpayuhan ikaw itangi persona.
Isa mamamatay wala kaliwa iho siya magkaroon kapatid na babae siya kunin kalahati
inheritance! Siya mamamatay 1 siya manahin kanya siya wala kaliwa iho. duon were 2
kapatid na babae sila kunin two-thirds inheritance. siblings are lalaki babae maskulino
kunin dalawang ulit partihan pemenino. MAY KAPAL kaya clarifies ikaw lest ikaw
lakad astray! MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
.
5- Pista (Al-Ma'edah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[5:1] O ikaw sumampalataya ikaw tapusin ninyo covenants Payagan ikaw kumain are
livestock huwag isama those specifically ipagbawal dito! Ikaw wala payagan hunting
Hajj pilgrimage MAY KAPAL DIKRITO whatever SIYA NAISIN.
[5:2] O ikaw sumampalataya wala sirain rites instituted MAY KAPAL nor Banal
Months nor hayop paghahandog nor garlands markahan them nor tao ulo sa lugar na
Banal Banal Na Lugar (Ka bah) sikaping matamo basbas buhat nila Panginoon approval
Dati ikaw complete pilgrimage ikaw hunt Wala probokahin aggression ninyo poot tao
dati hadlangan ikaw buhat lakad Banal Masjid. Ikaw makiisa bagay ng righteousness
piety; wala makiisa bagay are sinful masama. Ikaw matyagan MAY KAPAL. MAY
KAPAL is MAHIGPIT in PAGTIBAYIN retribution!
[5:3] Ipagbawal ikaw are hayop mamamatay ng themselves dugo karne baboy hayop
italaga to sa tabi MAY KAPAL! (Hayop mamamatay ng themselves ibilang those)
sakalin istrayk bagay bumagsak altura gored salakayin mailap hayop! - Ikaw mag-ipon
ninyo hayop it mamamatay - Hayop pagpapakasakit altars. Gayon Din ipagbawal dibayd
karne laro pagkakataon; ito is abomination. Sa Araw Na Ito disbelievers ibigay
(eradication ninyo relihiyon; wala takot them takot Ako sa lugar ng! Sa Araw Na Ito ako
completed ninyo relihiyon walang mali Ko basbas ikaw ako dikrito Pagsuko relihiyon
ikaw. 1 kapangyarihan ni kagutuman kumain ipagbawal komida) sa labas buhay
deliberately sinful noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin!
[5:4] Sila ikunsulta ikaw mabahala ano is lawful them; pagsasalita Lawful ikaw are todo
mabuti kaysa bagay ano tren aso falcons catch ikaw. Ikaw tren them May Kapal
teachings! Ikaw kumain ano sila catch ikaw banggitin May Kapal ngalan nang sumunod.
Ikaw matyagan MAY KAPAL. MAY KAPAL is efficient in reckoning
[5:5] Sa Araw Na Ito todo mabuti kaysa komida uri lawful ikaw. Komida tao banal na
aklat is lawful sa lugar na ikaw. Gayon Din ikaw kasal na puro babae believers gayon din
gaya puro babae alagad nakaraan banal na aklat magdulot ikaw bayad them nila due
bigay-kaya! Ikaw pamalagiin chastity wala ipasok adulteriya, nor sipsipin lihim lovers!
Anyone ayawan paniniwala todo his trabaho be in hambog Hereafter siya be losers!
[5:6] O ikaw sumampalataya when ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) ikaw shall
(1 linisin ninyo mukha (2 linisin ninyo braso siko (3 pahirin ninyo ulo (4 linisin ninyo paa
bukung-bukong. Ikaw were unclean due to sexual orgasm ikaw maligo. Ikaw are may
sakit maglakbay magkaroon any digestive excretion urinary fecal petrolyo) magkaroon
(sexual) contact babae ikaw wala natagpuan tubig ikaw matyagan tuyot ablution
(Tayammum) hipuin malinis tuyot lupa noon haplasin ninyo mukha kamay! MAY
KAPAL WALA HILINGIN uri RELIHIYON MAHIRAP IKAW; SIYA HILINGIN
cleanse IKAW WALANG MALI His BASBAS IKAW IKAW be appreciative
[5:7] Tandaan May Kapal basbas ikaw His covenant iyon Siya covenanted ikaw ikaw
pagsasalita Kami pakinggan kami sumunod Ikaw matyagan MAY KAPAL MAY
KAPAL is fully aware ng innermost thoughts!
[5:8] O ikaw sumampalataya ikaw be ganap equitable matyagan MAY KAPAL when
ikaw magsilbi saksi! Wala probokahin ninyo pagtatalo kaunti tao ipasok injustice! Ikaw
be ganap equitable it is righteous. Ikaw matyagan MAY KAPAL. MAY KAPAL is fully
Cognizant NG everything IKAW do
[5:9] MAY KAPAL PANGAKO those sumampalataya IHATID righteous BUHAY
PATAWAD DAKILA recompense
[5:10] Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita sila are dwellers
Impiyerno!
[5:11] O ikaw sumampalataya tandaan May Kapal basbas ikaw; when kaunti tao
paabutin nila kamay aggress ikaw Siya ipagtanggol ikaw withheld nila kamay! Ikaw
matyagan MAY; KAPAL; MAY KAPAL believers konpiyansa.
[5:12] MAY KAPAL KUNIN covenant IHO Israel KAMI ITINDIG them 12 patriarchs!
May Kapal pagsasalita ako am ikaw largo gaya ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat)
ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sumampalataya in Ko sugo pagpipitagan them
ipagpatuloy to lend MAY KAPAL pautang righteousness! Ako noon remit ninyo
kasalanan admitihin ikaw into hardin dumaloy batis! Anyone di-paniwalaan after ito
magkaroon talaga nga strayed kanan landas.
[5:13] It was kahalagahan ng nila sirain covenant kami isumpa them kami caused nila
puso bumagay tumigas! Consequently sila kunin palabra context pagwawalang-bahala
kaunti ng commandments ibigay them. Ikaw ipagpatuloy saksi pagtataksil them huwag
isama a konti ng them! Ikaw kapatawaran them pagwawalang-bahala them! MAY
KAPAL MAPAGMAHAL those are benevolent
[5:14] Sa Tabi buhat those pagsasalita Kami are Binyagan kami kunin nila covenant Sila
pagwawalang-bahala kaunti ng commandments ibigay them. Consequently kami isumpa
them animosity poot themselves Araw Panunumbalik. MAY KAPAL naisin NOON
IBALITA them NG everything SILA done
[5:15] O tao banal na aklat atin sugo dumating ikaw iproklama ikaw marami bagay ikaw
itago banal na aklat kapatawaran marami iba transgressions ikaw ipasok! beacon
dumating ikaw MAY KAPAL malalim banal na aklat.
[5:16] With it MAY KAPAL giya those sikaping matamo His approval Siya giya them
landas kapayapaan ihatid them out ng kadiliman into liwanag His iwanan giya them in
tuloy-tuloy landas.
[5:17] Pagano talaga nga are those sino pagsasalita MAY KAPAL is Ang Mesiyas anak
na lalaki Mary. Pagsasalita Sino salungatin MAY KAPAL Siya willed lipulin Ang
Mesiyas anak na lalaki Mary his ina everyone sa daigdig? To MAY KAPAL maging pagaari
sovereignty ng langit daigdig everything them! Siya gumawa whatever Siya naisin.
MAY KAPAL is Omnipotent
[5:18] Hudyo Binyagan pagsasalita Kami are May Kapal iho His giliw. Sabihin noon
Siya kastiguhin ikaw ninyo kasalanan? Ikaw are tama makatao otro makatao Siya
gumawa. Siya patawarin whomever Siya naisin kastiguhin whomever Siya naisin! To
MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig everything them to Him is
huli kapalaran!
[5:19] O tao banal na aklat atin sugo dumating ikaw ituro bagay ikaw after tuldok ng
panahon sugo lest ikaw pagsasalita Kami wala tanggapin any predikador warner.
predikador warner magkaroon ngayon dumating ikaw! MAY KAPAL is Omnipotent
[5:20] Alalahanin iyon Moses sabihin to his tao O ko tao tandaan May Kapal basbas
ikaw Siya itakda manghuhula ikaw uri ikaw hari granted ikaw ano Siya hindi kailanman
granted any iba tao!
[5:21] O ko tao sumali santo bayan iyon MAY KAPAL dikrito ikaw wala
manghihimagsik lest ikaw bumagay losers.
[5:22] Sila pagsasalita O Moses duon are makapangyarihan tao it kami wala sumali it
sila kunin it Sila kunin kami sumali.
[5:23] 2 lalaki reverent benditado MAY KAPAL pagsasalita Tama sumali pintuan! Ikaw
tama sumali it ikaw siyang tunay magwagi. Ikaw konpiyansa MAY KAPAL ikaw are
believers.
[5:24] Sila pagsasalita O Moses kami hindi kailanman sumali it largo gaya sila are it
Kaya lakad! - Ikaw ninyo Panginoon - At makipag-away! Kami umupo kanan dito.
[5:25] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako tangi kontrolin ko kapatid na lalaki. Paganyan
payagan us bahagi company makasalanan tao!
[5:26] Siya pagsasalita Henceforth it ipagbawal them 40 anyo alin sila lumaboy daigdig
aimlessly. Wala mamighati such makasalanan tao!
[5:27] Bumigkas them tunay history Adam's 2 anak na lalaki. Sila uri paghahandog it
tanggapin 1 ng them wala buhat iba. Siya pagsasalita ako siyang tunay wakasan ikaw.
Siya pagsasalita MAY KAPAL tanggapin tangi buhat ang righteous.
[5:28] Ikaw paabutin ninyo kamay wakasan ako ako wala paabutin ko kamay wakasan
ikaw. Sa Lugar Na ako reverence MAY KAPAL Panginoon sansinukob.
[5:29] Ako pangangailangan ikaw wala ako balhin ko kasalanan ninyo kasalanan noon
ikaw dulo dwellers Impiyerno! Such is requital transgressors.
[5:30] His ego probokahin him into wakasan his kapatid na lalaki! Siya wakasan him
dulo losers.
[5:31] MAY KAPAL NOON MAGPADALA UWAK KALMOT LUPA TURUAN him
PAANO ILIBING his KAPATID NA LALAKI KADABER! Siya pagsasalita Woe ako;
ako mabigo be gaya matalino gaya ito uwak ilibing ko kapatid na lalaki kadaber. Siya
bumagay sumakay pagsisisi!
[5:32] Because ng ito kami dikrito Iho Israel iyon any isa murders any persona wala
ipasok murder horrendous kasalanan be gaya siya murdered todo tao! anyone patawarin
buhay be gaya siya patawarin buhay todo tao. Atin sugo lakad them malinaw pruweba
pagpapakita marami ng them after todo ito walang ingay transgressing.
[5:33] Tama retribution those makipag-away MAY KAPAL His sugo ipasok horrendous
kasalanan is wakasan crucified magkaroon nila kamay paa putolin kapalit tagiliran
ipatapon bayan! Ito is hamakin them in ito buhay noon sila magdusa malayu-layo malo
retribution Hereafter
[5:34] Exempted are those magtika sa harap ikaw talunin them! Ikaw malaman iyon
MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin.
[5:35] O ikaw sumampalataya ikaw reverence MAY KAPAL sikaping matamo paraan
marumi Him magpunyagi His cause iyon ikaw magwagi!
[5:36] Certainly those di-paniwalaan sila angkinin everything daigdig gabi dalawang ulit
gaya marami paghahandog it gaya tubos patawarin them retribution Araw Panunumbalik
it wala tanggapin them; sila mangyari makirot retribution!
[5:37] Sila pangangailangan exit Impiyerno alas sila hindi kailanman exit therefrom nila
retribution is walang hanggan.
[5:38] Magnanakaw maskulino pemenino ikaw markahan nila kamay kastigo nila
kasalanan at magsilbi gaya example MAY KAPAL. MAY KAPAL is Almighty
MATALINO.
[5:39] Kong 1 magtika after ipasok ito kasalanan pagbutihin MAY KAPAL mailigtas
him! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[5:40] Ikaw wala malaman iyon MAY KAPAL Do angkinin sovereignty ng langit
daigdig? Siya kastiguhin whomever Siya naisin patawarin whomever Siya naisin! MAY
KAPAL is Omnipotent
[5:41] O ikaw sugo wala palungkutin those hasten di-paniwalaan sa gitna ng those
pagsasalita Kami sumampalataya nila bibig samantala nila puso wala sumampalataya! Sa
Gitna Ng Hudyo kaunti makinig to kabulaanan. Sila makinig to tao hindi kailanman
magharap ikaw sino distorted palabra context noon pagsasalita ikaw ibigay ito tanggapin
it ikaw ibigay anything otro mag-ingat. Whomever MAY KAPAL naisin ibaling ikaw do
wala tumulong him MAY KAPAL! MAY KAPAL WALA HILINGIN cleanse NILA
PUSO. Sila mangyari humiliation in ito mundo in Hereafter sila magdusa kasindaksindak
retribution.
[5:42] Sila are upholders kabulaanan eaters illicit earnings Sila dumating ikaw huwes
them ikaw huwes them ikaw pagwawalang-bahala them! Ikaw mabutihin pagwawalangbahala
them sila wala kasamaan ikaw in ang pinakakaunti Kong ikaw huwes them ikaw
huwes equitably. MAY KAPAL MAPAGMAHAL those are equitable.
[5:43] Why sila ask ikaw do huwes them when sila magkaroon Torah mapaglalagyan
May Kapal batas sila mabutihin pagwawalang-bahala it Sila wala are believers.
[5:44] Kami magpadala Torah mapaglalagyan pagakay liwanag. Pagharian in
accordance with it were Jewish manghuhula gayon din gaya rabbis pari gaya diktahan
them in May Kapal banal na aklat gaya saksi them! Kaya wala reverence makatao buhay;
ikaw reverence Ako sa lugar ng! Wala komersiyo sa malayo Ko pagpapakita mura
halaga! Those wala pagharian in accordance with May Kapal pagpapakita are
disbelievers.
[5:45] At kami dikrito them it iyon buhay buhay mata mata ilong ilong pandinig
pandinig ngipin ngipin kapareho nasaktan any nasaktan. 1 multa ano is due to him gaya
kabutihan it atone his kasalanan. Those wala pagharian in accordance with May Kapal
pagpapakita are ang hindi-matuwid.
[5:46] Subsekuwente to them kami magpadala Jesus anak na lalaki Mary kumpermahan
nakaraan banal na aklat Torah! Kami ibigay him Ebanghelyo mapaglalagyan pagakay
liwanag kumpermahan nakaraan banal na aklat Torah augmenting its pagakay at liwanag
enlighten ang righteous!
[5:47] Tao Ebanghelyo pagharian in accordance with May Kapal pagpapakita therein.
Those wala pagharian in accordance with May Kapal pagpapakita are ang makasalanan.
[5:48] Noon kami ihayag ikaw ito banal na aklat truthfully kumpermahan nakaraan
banal na aklat superseding them! Ikaw pagharian them in accordance with May Kapal
pagpapakita wala sundan nila hilingin sila umiba buhat katotohanan dumating ikaw! Sa
Lugar Na bawa`t isa ng ikaw kami dikrito batas iba rites. Magkaroon MAY KAPAL
willed Siya uri ikaw 1 pagtitipon! Siya kaya ilapag ikaw eksamen pagpapakita Siya
ibigay bawa`t isa ng ikaw. Ikaw makipaglaban righteousness. To MAY KAPAL is ninyo
huli kapalaran - todo ng ikaw - Noon Siya ibalita ikaw ng everything ikaw disputed
[5:49] Ikaw pagharian them in accordance with May Kapal pagpapakita to ikaw. Wala
sundan nila hilingin mag-ingat lest sila ibaling ikaw kaunti ng May Kapal pagpapakita
ikaw! Kong sila umikot noon malaman iyon MAY KAPAL naisin kastiguhin them sa
lugar na kaunti ng nila kasalanan! Talaga Nga marami tao are makasalanan.
[5:50] Is it batas araw ignoransya sila sikaping matamo pagtibayin? Whose batas is
pinakamagaling kaysa May Kapal those makuha certainty?
[5:51] O ikaw sumampalataya wala kunin tiyak Hudyo Binyagan allies these are allies
ng 1 isa pa! Those sa gitna ng ikaw ally these maging pag-aari them! MAY KAPAL
WALA GIYA transgressors.
[5:52] Ikaw lagari those pondohan magduda nila puso hasten pagsamahin them
pagsasalita Kami takot lest kami pagkatalo. Mayo MAY KAPAL bring tagumpay
manduhan Him causes them lungkot nila lihim thoughts!
[5:53] believers noon pagsasalita Are these iyon din tao sino sumumpa MAY KAPAL
solemnly sila were ikaw? Nila trabaho nullified sila are losers.
[5:54] O ikaw sumampalataya ikaw isauli ninyo relihiyon noon MAY KAPAL naisin
kapalit ninyo lugar tao kanino Siya mapagmahal sino mapagmahal Him! Sila be nabait
believers mahigpit disbelievers magpunyagi cause MAY KAPAL sa labas takot any
blame Such is May Kapal basbas; Siya bestows it whomever Siya naisin. MAY KAPAL
is Bounteous Omniscient
[5:55] Ninyo tunay allies are MAY KAPAL His sugo believers matyagan Contact
Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sila yumukod pababa!
[5:56] Those ally MAY KAPAL His sugo those sumampalataya maging pag-aari isang
pagtitipon MAY; KAPAL; ganap sila are ang nanalo!
[5:57] O ikaw sumampalataya wala befriend those recipients nakaraan banal na aklat
kutyain tuyain ninyo relihiyon nor shall ikaw befriend disbelievers! Ikaw reverence
MAY KAPAL ikaw are really believers.
[5:58] When ikaw tawagin to Contact Orasyon (Salat) sila kutyain tuyain it Ito is sila are
tao sino wala unawain!
[5:59] sabihin O tao banal na aklat ikaw wala kamuhian us kami sumampalataya in
MAY KAPAL in ano ihayag us in ano ihayag sa harap us, at marami ng ikaw wala are
righteous?
[5:60] Pagsasalita Hayaan ako isalaysay ikaw are malo pangmasid MAY KAPAL those
isumpa MAY KAPAL mangyari His wrath hanggang Siya uri them gaya despicable gaya
unggoy baboy idolo worshipers! These are malayu-layo malo malayu-layo kanan landas.
[5:61] When sila dumating ikaw sila pagsasalita Kami sumampalataya gabi sila were
puno ng disbelief when sila sumali sila are puno ng disbelief when sila kaliwa. MAY
KAPAL is fully aware ng everything SILA ITAGO.
[5:62] Ikaw lagari marami ng them agad ipasok masama transgression kumain buhat
illicit earnings Malungkot talaga nga is ano sila do
[5:63] Kong tangi rabbis pari enjoin them nila sinful utterances illicit earnings
Malungkot talaga nga is ano sila ipasok.
[5:64] Hudyo gabi pagsasalita May Kapal kamay kurbata pababa! It is nila kamay
kurbata pababa. Sila isumpa sa lugar na uttering such blasphemy! Sa Lugar Ng His
kamay are malapad bukas gumugol gaya Siya naisin. Sa Lugar Na tiyak, ninyo
Panginoon pagpapakita to ikaw cause marami ng them plunge malalim into transgression
disbelief! Consequently kami ipasok them animosity poot themselves Araw
Panunumbalik. Sa Tuwing sila sindihan alab gulo MAY KAPAL ilapag them! Sila
lumaboy daigdig wickedly MAY KAPAL pag-ayaw evildoers.
[5:65] Tangi tao banal na aklat sumampalataya ihatid righteous buhay kami noon remit
nila kasalanan admitihin them into hardin bliss!
[5:66] Tangi sila pagtibayin Torah Ebanghelyo ano magpadala pababa them dito nila
Panginoon sila be paulanan with basbas buhat sa ibabaw them beneath nila paa! Kaunti
ng them are righteous marami ng them are evildoers.
[5:67] O ikaw sugo dalhin ano ihayag ikaw ninyo Panginoon - hanggang ikaw do ikaw
wala dalhin His mensahe! - At MAY KAPAL naisin ipagtanggol ikaw tao. MAY
KAPAL WALA GIYA di-paniwalaan TAO.
[5:68] sabihin O tao banal na aklat ikaw wala magkaroon basis ikaw pagtibayin Torah
Ebanghelyo ano magpadala pababa ikaw dito ninyo Panginoon. Sa Lugar Na tiyak these
pagpapakita buhat ninyo Panginoon cause marami ng them plunge malalim into
transgression disbelief! Kaya wala damdamin nagdaramdam di-paniwalaan tao.
[5:69] Siyang Tunay those sumampalataya those are Jewish kumbertihin Binyagan; any
ng them sino (1) sumampalataya in MAY KAPAL (2) sumampalataya in Magtagal Araw
(3) ihatid righteous buhay magkaroon wala takot nor naisin sila mamighati.
[5:70] Kami kunin covenant Iho Israel kami magpadala to them sugo. Sa Tuwing sugo
lakad them anything sila pag-ayaw kaunti ng them sila ayawan kaunti sila wakasan.
[5:71] Sila ipalagay sila wala eksamen sila umikot bulag bingi noon MAY KAPAL
mailigtas them noon marami ng them umikot bulag bingi muli MAY KAPAL is Seer NG
everything SILA do
[5:72] Pagano talaga nga are those sino pagsasalita MAY KAPAL is Ang Mesiyas anak
na lalaki Mary. Ang Mesiyas pagsasalita O Iho Israel ikaw adorasyon MAY; KAPAL; ko
Panginoon ninyo Panginoon. Anyone itama any idolo MAY KAPAL MAY KAPAL
ipagbawal Paraiso him his kapalaran is Impiyerno. Makasalanan wala magkaroon
helpers!
[5:73] Pagano talaga nga are those sino pagsasalita MAY KAPAL is 3 ng trinity. duon
wala is May Kapal huwag isama 1 May Kapal! Sila pigilin buhat pagsasalita ito those dipaniwalaan
them mangyari makirot retribution!
[5:74] Sila wala magtika MAY KAPAL Would ask His patawad? MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[5:75] Ang Mesiyas anak na lalaki Mary is hindi otro kaysa sugo sugo sa harap him his
ina was banal. Pareho them kagamitan kumain komida! Kilala paano kami ituro
pagpapakita them kilala paano sila walang ingay deviate!
[5:76] Pagsasalita ikaw adorasyon MAY KAPAL powerless idolo sino neither
kasamaan ikaw maani nor benepisiyo ikaw? MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[5:77] sabihin O tao banal na aklat wala transgress limits ninyo relihiyon katotohanan
wala sundan palagay ng tao sino lakad astray nakakalinlang karamihan tao; sila are
malayu-layo astray kanan landas!
[5:78] isumpa are those di-paniwalaan Iho Israel dila David Jesus anak na lalaki Mary.
Ito sila disobeyed transgressed
[5:79] Sila wala enjoin isa isa pa buhat ipasok masama! Malungkot talaga nga is ano sila
did
[5:80] Ikaw lagari marami ng them allying those di-paniwalaan! Malungkot talaga nga
is ano nila kamay magpadala sa malayo nila kaluluwa. MAY KAPAL is GALIT them
consequently SILA abide forever retribution.
[5:81] Magkaroon sila sumampalataya in MAY KAPAL manghuhula in ano ihayag him
dito sila wala befriended them! marami ng them are masama.
[5:82] Ikaw natagpuan iyon malo kagalit believers are Hudyo idolo worshipers. Ikaw
natagpuan iyon isara tao friendship believers are those pagsasalita Kami are Binyagan.
Ito is sila magkaroon pari monghe them sila wala are mapagmataas.
[5:83] When sila pakinggan ano ihayag sugo ikaw makakita nila mata baha with luha
gaya sila makilala katotohanan therein sila pagsasalita Atin Panginoon kami
sumampalataya paganyan bumilang us saksi!
[5:84] Why kami wala sumampalataya in MAY KAPAL katotohanan dumating us pagasa
atin Panginoon admitihin us righteous tao?
[5:85] MAY KAPAL GANTI them PAGSASALITA ITO; SIYA admitihin them
HARDIN DUMALOY BATIS! Sila abide therein forever Such is ganti sa lugar na ang
righteous.
[5:86] Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita sila are dwellers
Impiyerno!
[5:87] O ikaw sumampalataya wala ipagbawal mabuti kaysa bagay uri lawful MAY
KAPAL wala aggress; MAY KAPAL pag-ayaw aggressors!
[5:88] At kumain mabuti kaysa lawful bagay iyon MAY KAPAL magkaroon magdulot
sa lugar na ikaw! Ikaw reverence MAY KAPAL in kanino ikaw are believers.
[5:89] MAY KAPAL WALA HAWAKAN IKAW responsible SA LUGAR NA
LAMANG utterance SUMPA; SIYA HAWAKAN IKAW responsible SA LUGAR NA
NINYO actual INTENSIYON. Ikaw sirain sumpa ikaw atone pakain 10 mahirap tao
buhat iyon din komida ikaw paghahandog ninyo ari pamilya ni ropa them libre busabos!
Ikaw wala afford ito noon ikaw mabilis 3 araw. Ito is atonement sirain sumpa ikaw
sumumpa humawak Ikaw tapusin ninyo sumpa. MAY KAPAL KAYA ITURO His
PAGPAPAKITA IKAW IKAW be appreciative
[5:90] O ikaw sumampalataya intoxicants pumusta altars idolo laro ng pagkakataon are
abominations demonyo; ikaw iwasan them iyon ikaw magwagi.
[5:91] Demonyo pangangailangan probokahin animosity poot ikaw through intoxicants
pumusta to distract ikaw buhat tandaan MAY KAPAL buhat matyagan Contact Orasyon
(Salat)! Ikaw noon pigilin?
[5:92] Ikaw sumunod MAY KAPAL ikaw sumunod sugo mag-ingat Ikaw umikot noon
malaman iyon itangi tungkulin atin sugo is dalhin mensahe efficiently!
[5:93] Those sumampalataya ihatid righteous buhay wala barena kasalanan kumain any
komida paganyan largo gaya sila matyagan commandments sumampalataya ihatid
righteous buhay noon pamalagiin nila piety paniniwala ipagpatuloy matyagan piety
righteousness! MAY KAPAL MAPAGMAHAL ANG righteous.
[5:94] O ikaw sumampalataya MAY KAPAL naisin eksamen ikaw kaunti laro sa loob
abutin ng ninyo kamay ninyo pana pilgrimage MAY KAPAL KAYA DESTINGGIHIN
those IKAW MATYAGAN Him NILA privacy. Those transgress after ito mangyari
makirot retribution.
[5:95] O ikaw sumampalataya wala wakasan any laro pilgrimage Anyone wakasan any
laro sa hangarin, his pino be a bilang ng livestock hayop is kapareho to laro hayop siya
wakasan. Paghuhukom itama 2 equitable tao ikaw. Sila uri tiyak iyon paghahandog
abutin Ka bah. Otherwise siya expiate pakain mahirap tao kapareho mabilis atone his
offense MAY KAPAL KAPATAWARAN offenses Kong anyone pagbabalik to such
offense MAY KAPAL naisin ipaghiganti it MAY KAPAL is Almighty Avenger.
[5:96] Todo isda dagat are uri lawful ikaw kumain! During pilgrimage ito mayo
magdulot sa lugar na ikaw during ninyo biyahe! Ikaw wala hunt pilgrimage Ikaw
reverence MAY KAPAL kanino ikaw summoned
[5:97] MAY KAPAL ITAKDA Ka bah BANAL Masjid be SANTUWARYO TAO
GAYON DIN BANAL Months PAGHAHANDOG BANAL Masjid) garlands
MARKAHAN them! Ikaw malaman iyon MAY KAPAL malaman everything in langit
daigdig at iyon MAY KAPAL is Omniscient
[5:98] Malaman iyon MAY KAPAL is mahigpit in pagtibayin retribution MAY
KAPAL Patawarin Mahabagin!
[5:99] Itangi tungkulin sugo is dalhin mensahe MAY KAPAL malaman everything ikaw
magdeklara everything ikaw itago.
[5:100] Iproklama malo mabuti kaysa are wala iyon din gabi kong kasaganaan malo
mayo impress ikaw! Ikaw reverence MAY KAPAL gabi ikaw are minority O ikaw
angkinin intelligence iyon ikaw magwagi.
[5:101] O ikaw sumampalataya wala ask about bagay ihayag ikaw prematurely hurt
ikaw! Ikaw ask about them liwanag ng Quran sila bumagay nakikita to ikaw. MAY
KAPAL deliberately MAKALIGTAAN them. MAY KAPAL is Forgiver Clement
[5:102] Others ikaw asked iyon din tanong noon bumagay disbelievers therein!
[5:103] MAY KAPAL WALA IPAGBAWAL livestock begets TIYAK combinations
NG MASKULINO PEMENINO nor livestock liberated NI SUMPA nor ISA begets 2
MASKULINO PILA nor BAKANG LALAKI AMA 10. is disbelievers tumuklas such
kabulaanan MAY KAPAL. marami ng them wala unawain.
[5:104] When sila isalaysay Dumating ano MAY KAPAL ihayag sugo sila sabihin Ano
kami natagpuan atin magulang doing is sufficient us. Ano kong nila magulang malaman
wala wala giya?
[5:105] O ikaw sumampalataya ikaw mag-alala tangi about ninyo ari leeg. others lakad
astray sila wala hurt ikaw gaya largo gaya ikaw giya. To MAY KAPAL is ninyo ultimo
kapalaran todo ng ikaw noon Siya ibalita ikaw ng everything ikaw done
[5:106] O ikaw sumampalataya saksi naisin when isa ng ikaw mamamatay done 2
equitable tao ikaw! Ikaw maglakbay noon 2 others do ang saksi! After matyagan Contact
Orasyon (Salat) hayaan saksi sumumpa MAY KAPAL alleviate ninyo magduda Kami
wala kagamitan ito makuha personal magtubo gabi testator is kaugnay to us! Nor naisin
kami itago May Kapal patunay. Otherwise kami be sinners.
[5:107] Saksi natagpuan be may kasalanan ng pagkiling noon 2 others asked kunin nila
lugar! Mabutihin 2 persona victimized 1 saksi hayaan them sumumpa MAY KAPAL
Atin patunay is truthful kaysa theirs kami wala pagkiling! Otherwise kami be
transgressors.
[5:108] Ito is apt pasiglahin malinis patunay nila bahagi takot iyon nila sumpa be
pagwawalang-bahala iyon ng nakaraan saksi! Ikaw matyagan MAY KAPAL makinig
MAY KAPAL WALA GIYA ANG MAKASALANAN.
[5:109] Araw dumating when MAY KAPAL naisin summon sugo ask them Paano was
response to ikaw? Sila pagsasalita Kami wala magkaroon kabatiran! Ikaw are Knower
todo lihim.
[5:110] MAY KAPAL naisin PAGSASALITA O Jesus ANAK NA LALAKI Mary
tandaan KO BASBAS IKAW NINYO INA! Ako supported ikaw Santo Espiritu itulot
ikaw magsalita to tao crib gayon din gaya adulto! Ako turuan ikaw banal na aklat dunong
Torah Ebanghelyo. Alalahanin iyon ikaw gumawa buhat putik kalagayan ibon Ko iwanan
noon blew it it bumagay buhay ibon Ko iwanan! Ikaw lunasan bulag leprous Ko iwanan
buhaying muli patay Ko iwanan! Alalahanin ako ipagtanggol ikaw Iho Israel
pangangailangan hurt ikaw malalim milagro ikaw magpalabas them! disbelievers them
pagsasalita ‘Ito is obviously engkanto. '
[5:111] Alalahanin ako pagbaguhing loob disciples ‘Ikaw sumampalataya in Ako Ko
sugo ' Sila pagsasalita ‘Kami sumampalataya barena saksi kami are submitters '!
[5:112] Alalahanin iyon disciples pagsasalita O Jesus anak na lalaki Mary maani ninyo
Panginoon magpadala us pista himpapawid? Siya pagsasalita Ikaw reverence MAY
KAPAL ikaw are believers!
[5:113] Sila pagsasalita Kami hilingin kumain buhat it reassure atin puso malaman sa
lugar na tiyak iyon ikaw isalaysay us katotohanan! Kami magsilbi saksi thereof.
[5:114] Pagsasalita Jesus anak na lalaki Mary Atin May Kapal atin Panginoon
magpadala pababa us pista himpapawid! Hayaan it bring tama na bawa`t isa every isa ng
us lumagda buhat Ikaw! Magdulot sa lugar na us; Ikaw are pinakamagaling Provider!
[5:115] MAY KAPAL PAGSASALITA AKO MAGPADALA it PABABA. Anyone sa
gitna ng ikaw di-paniwalaan ito ako kastiguhin him gaya ako hindi kailanman kastiguhin
anyone otro".
[5:116] MAY KAPAL naisin PAGSASALITA O Jesus ANAK NA LALAKI Mary did
IKAW sabihin to TAO ‘URI ako KO ina IDOLO MAY? KAPAL? ' SIYA
PAGSASALITA IKAW glorified Ako wala utter ano was kanan! Magkaroon ako
pagsasalita it Ikaw already malaman it Ikaw malaman ko thoughts ako wala malaman
Ninyo thoughts! Ikaw malaman todo lihim.
[5:117] Ako isalaysay them tangi ano Ikaw manduhan ako pagsasalita ‘Ikaw adorasyon
MAY KAPAL ko Panginoon ninyo Panginoon. ' ako was saksi them gaya largo gaya ako
buhay them. When Ikaw tigilan ko buhay daigdig Ikaw bumagay Watcher them. Ikaw
saksi todo bagay.
[5:118] Ikaw kastiguhin them sila are Ninyo constituents. Ikaw patawarin them Ikaw are
Almighty Matalino.
[5:119] MAY KAPAL naisin IPROKLAMA ITO is ARAW when truthful NAISIN
MAG-IPON NILA truthfulness. SILA MERITORYO HARDIN DUMALOY BATIS!
Sila abide therein forever MAY KAPAL MASIYAHAN them SILA MASIYAHAN
Him! Ito is dakila pagwawagi.
[5:120] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig everything in
them Siya is Omnipotent
.
6- Livestock (Al-An'am)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[6:1] Paghanga be MAY KAPAL gumawa langit daigdig uri kadiliman liwanag. those
di-paniwalaan in nila Panginoon ipagpatuloy deviate.
[6:2] Siya is Isa gumawa ikaw putik noon predetermined ninyo buhay magsinulid buhay
magsinulid iyon malaman tangi to Him! Ikaw ipagpatuloy magduda!
[6:3] Siya is 1 MAY KAPAL langit daigdig. Siya malaman ninyo lihim ninyo
declarations Siya malaman everything ikaw kumita.
[6:4] Sa Kabilang ano nabait ng pruweba dumating them nila Panginoon sila umikot
buhat it aversion.
[6:5] Sapul Pa sila ayawan katotohanan when it dumating them sila mangyari
kahalagahan nila heedlessness.
[6:6] Sila wala lagari paano marami henerasyon them kami lipulin? Kami established
them daigdig higit kaysa kami did ikaw kami paulanan them basbas generously kami
magdulot them dumaloy batis! Kami noon lipulin them nila kasalanan kami kapalit isa pa
henerasyon nila lugar.
[6:7] Gabi kami magpadala them physical libro lumiham sa dokumento, sila hipuin it
nila kamay those di-paniwalaan pagsasalita Ito is hindi otro kaysa matalino engkanto!
[6:8] Sila gayon din pagsasalita tangi anghel dumating him! Magkaroon kami
magpadala anghel whole bagay tigilan sila hindi largo palugit!
[6:9] Magkaroon kami magpadala anghel kami magpadala him porma lalaki kami
humawak them tama gaya ipagkamali gaya sila ipagkamali ngayon!
[6:10] Sugo ikaw tuyain. is those kutyain them magdusa kahalagahan ng nila tuyain!
[6:11] Pagsasalita Lumaboy daigdig kilala kahalagahan rejectors!
[6:12] Sabihin, "To kanino maging pag-aari everything langit daigdig? Sabihin, "To
MAY. KAPAL. Siya dikrito awa is His attribute Siya siyang tunay summon ikaw todo
Araw Panunumbalik is inevitable. Isa nasira nila kaluluwa are those di-paniwalaan.
[6:13] To Him maging pag-aari everything tumira in gabi araw! Siya is Hearer Knower.
[6:14] sabihin Shall ako tanggapin MAY KAPAL gaya Panginoon Pinuno when Siya is
Initiator ng langit daigdig Siya pakain wala pakain? Pagsasalita ako manduhan ang
marami italaga submitter wala be idolo worshiper. '!
[6:15] sabihin ako takot kong ako disobeyed ko Panginoon retribution awesome araw.
[6:16] Whoever patawarin (retribution) iyon araw makuha His awa! Ito is dakila
pagwawagi.
[6:17] May Kapal hipuin ikaw adversity wala maibsan it huwag isama Siya. At kong
Siya hipuin ikaw basbas Siya is Omnipotent
[6:18] Siya is Kataastaasan His creatures. Siya is ang Marami Matalino Cognizant
[6:19] Pagsasalita Whose patunay is dakila? Sabihin May Kapal! Siya is saksi ako ikaw
iyon ito Quran pagbaguhing loob ako magturo it ikaw whomever it abutin! Talaga Nga
ikaw barena saksi duon are otro May Kapal MAY. KAPAL. Pagsasalita ako wala
sumaksi gaya ikaw do duon is tangi isa May Kapal ako disown ninyo idolatry!
[6:20] Those kami ibigay banal na aklat makilala ito gaya sila makilala nila ari iho. Isa
nasira nila kaluluwa are those wala sumampalataya.
[6:21] Sino masama kaysa isa is kabulaanan MAY KAPAL ayawan His pagpapakita?
transgressors hindi kailanman magwagi.
[6:22] Araw when kami summon them todo kami ask idolo worshipers naisin idolo ikaw
are itama
[6:23] Nila disastrous response be MAY KAPAL atin Panginoon kami hindi kailanman
were idolo worshipers.
[6:24] Kilala paano sila lied to themselves at paano idolo sila tumuklas pabayaan them!
[6:25] Kaunti ng them makinig to ikaw kami lugar talukbong nila puso hadlangan them
unawain sordera in nila pandinig! Kaya sa kabilang ano nabait ng pruweba sila lagari sila
wala sumampalataya. Kaya when sila dumating magmatwid ikaw disbelievers pagsasalita
These are kuwento past
[6:26] Sila paurungin others buhat ito (Quran) gaya sila tumigil sa malayo buhat it kaya
sila tangi sirain sa labas perceiving!
[6:27] Tangi ikaw lagari them when sila mukha hellfire! Sila pagsasalita noon Woe to
us. Oh kami hilingin kami lakad hindi kailanman ayawan atin Panginoon pagpapakita
pagsamahin believers!
[6:28] Gaya a bagay ng katunayan, (sila tangi pagsasalita ito nila lihim ibunyag. Sila
lakad sila ipasok exactly iyon din kasalanan. Sila are bulaan.
[6:29] Sila pagsasalita (subconsciously) Kami buhay tangi ito buhay; kami wala
resurrected
[6:30] Ikaw tangi lagari them when sila tumayo nila Panginoon! Siya pagsasalita Is ito
wala katotohanan? Sila pagsasalita Oo atin Panginoon. Siya pagsasalita Ikaw mangyari
retribution ninyo disbelief.
[6:31] Losers talaga nga are those di-paniwalaan magharap MAY KAPAL Oras
dumating them suddenly noon pagsasalita Kami deeply lungkot aksayahin atin buhay in
ito mundo. Sila dalhin karga nila kasalanan nila atras; ano malungkot karga!
[6:32] Buhay ito mundo is hindi otro kaysa pangarap kapalaluan samantala abode
Hereafter is malayu-layo pinakamagaling sa lugar na ang righteous. Ikaw wala unawain!?
[6:33] Kami malaman iyon ikaw palungkutin ano sila sabihin Ikaw malaman iyon it
wala is ikaw iyon sila ayawan; it is May Kapal pagpapakita iyon makasalanan
pagwawalang-bahala.
[6:34] Sugo ikaw ayawan sila steadfastly magtiyaga in ang mukha ng rejection. Sila
pahirapan atin tagumpay dumating them. Such is May Kapal paraan hindi kailanman
pagbabago. history Ko sugo kaya itama precedents ikaw.
[6:35] Nila rejection kunin be man marami ikaw ikaw malaman iyon gabi ikaw
kumutkot tanel daigdig umakyat panhikan himpapawid ilabas milagro them (sila walang
ingay wala sumampalataya)! Magkaroon MAY KAPAL willed Siya giya them
unanimously! Kaya wala behave gaya mang-mang isa!
[6:36] Tangi isa to managot are those makinig! MAY KAPAL resurrects PATAY; SILA
SA WAKAS pagbabalik Him.
[6:37] Sila pagsasalita tangi tiyak lumagda dumating him his Panginoon! Pagsasalita
MAY KAPAL is able to magpadala lumagda marami ng them wala malaman!
[6:38] Todo creatures daigdig todo ibon lumipad with pakpak are kumunidad ikaw.
Kami wala kaliwa anything ito libro. To nila Panginoon todo these creatures summoned
[6:39] Those ayawan atin pruweba are bingi walang kibo in total kadiliman. Whomever
MAY KAPAL naisin Siya magpadala astray whomever Siya naisin Siya ihatid tuloytuloy
landas.
[6:40] Pagsasalita Ano kong May Kapal retribution dumating ikaw Oras dumating ikaw
ikaw pamanhikan MAY KAPAL ikaw are truthful?
[6:41] Katunayan is tangi Him ikaw pamanhikan Siya managot ninyo orasyon kong Siya
naisin ikaw kalimutan ninyo idolo.
[6:42] Kami magpadala (sugo) kumunidad ikaw kami ilapag them to eksamen through
adversity paghihirap sila pamanhikan!
[6:43] Kong tangi sila pamanhikan when atin eksamen afflicted them! Sa Lugar Ng nila
puso tumigas demonyo adorned nila trabaho nila mata.
[6:44] When sila kaya pagwawalang-bahala mensahe ibigay them kami bukas sa lugar
na them pintuan ng everything. Noon tama gaya sila magsaya in ano ibigay them kami
kastiguhin them suddenly sila bumagay ganap lituhin.
[6:45] Makasalanan are kaya lipulin! Paghanga be MAY KAPAL Panginoon
sansinukob.
[6:46] Pagsasalita Ano kong MAY KAPAL sipsipin sa malayo ninyo pakikinig ninyo
paningin tatakan ninyo isip; alin May Kapal MAY KAPAL restore these ikaw? Kilala
paano kami ituro pagpapakita tanda paano sila walang ingay deviate!
[6:47] Pagsasalita Ano kong May Kapal retribution dumating ikaw suddenly after
anunsiyo it wala makasalanan sino is mangyari annihilation?
[6:48] Kami wala magpadala sugo deliverers ng mabuti kaysa balita gayon din gaya
warners. Those sumampalataya pagbutihin magkaroon wala takot nor naisin sila
mamighati!
[6:49] Tungkol Sa those ayawan atin pagpapakita sila mangyari retribution nila
wickedness.
[6:50] sabihin ako wala sabihin to ikaw iyon ako angkinin kayamanan MAY KAPAL.
Nor do ako malaman kinabukasan. Nor do ako sabihin to ikaw ako am anghel. Ako
simply sundan ano ihayag ako. Pagsasalita is Is bulag iyon din gaya seer? Ikaw wala dilidilihin?
[6:51] At magturo ito (Quran) to those reverence summoning nila Panginoon! - Sila
magkaroon wala Him gaya Panginoon at Pinuno nor intercessor! - Iyon sila makuha
kaligtasan.
[6:52] Wala despidihin those pamanhikan nila Panginoon araw at gabi, italaga Him nagiisa!
Ikaw wala are responsible sa lugar na nila reckoning nor are sila responsible sa lugar
na ninyo reckoning Ikaw despidihin them ikaw be transgressor.
[6:53] Kami kaya eksamen tao ni bawa`t isa otro, hayaan them pagsasalita (mockingly)
Are these tao us benditado MAY? KAPAL? are Is MAY KAPAL wala aware ng
appreciative isa?
[6:54] When those sumampalataya in atin pagpapakita dumating ikaw ikaw pagsasalita
Salmun ‘Alaykum (Kapayapaan be ikaw). Ninyo Panginoon dikrito awa is His attribute
Kaya anyone sa gitna ng ikaw ipasok transgression ignoransya magtika thereafter
pagbutihin noon Siya Patawarin Mahabagin!
[6:55] Kami kaya ituro pagpapakita dulong matulis paraan ng ang makasalanan.
[6:56] sabihin ako ipagbawal buhat adorasyon ano ikaw adorasyon MAY. KAPAL.
Pagsasalita ako wala sundan ninyo palagay! Otherwise ako lakad astray wala giya!
[6:57] sabihin ako magkaroon matatag pruweba buhat ko Panginoon ikaw ayawan it
Ako wala kontrolin retribution ikaw hamunin ako bring Paghuhukom maging pag-aari
MAY KAPAL nag-iisa. Siya ikuwento katotohanan Siya is mabuti kaysa huwes.
[6:58] Pagsasalita Kong ako kontrolin retribution ikaw hamunin ako bring whole bagay
tigilan largo ago! MAY KAPAL malaman PINAKAMAGALING SINO
MAKASALANAN are
[6:59] With Him are susi to todo lihim; wala malaman them Siya. Siya malaman
everything sa bayan dagat. Wala dahon pagbaba His kabatiran. Nor is duon buto
katindihan lupa. Nor is duon anything basa tuyot iyon wala tala malalim tala!
[6:60] Siya is Isa ilapag ikaw to muwerte gabi malaman gabi maliit ng ninyo actions
araw. Siya resurrects ikaw every umaga ninyo buhay agwat tapusin noon Him is ninyo
ultimo pagbabalik. Siya noon ibalita ikaw ng everything ikaw done
[6:61] Siya is Kataastaasan His creatures Siya itakda bantay ipagtanggol ikaw! When
itakda panahon muwerte dumating any ng ikaw atin sugo ilapag him muwerte sa labas
pagkaantala.
[6:62] Noon everyone pagbabalik MAY KAPAL nila rightful Panginoon Pinuno. Ganap
Siya is ultimo huwes; Siya is ang marami tumpak Reckoner.
[6:63] Pagsasalita Sino mag-ipon ikaw kadiliman ng bayan dagat? Ikaw pamanhikan
Him loudly secretly Siya mag-ipon us ito panahon kami be eternally appreciative
[6:64] Pagsasalita MAY KAPAL mag-ipon ikaw ito panahon, otro panahon gayon din
noon ikaw walang ingay itama idolo Him!
[6:65] sabihin Siya is certainly able to ibuhos sa ibabaw ng ikaw retribution buhat sa
ibabaw ikaw buhat beneath ninyo paa! Siya dibayd ikaw factions magkaroon ikaw takim
bawa`t isa others' tyranny! Kilala paano kami ituro pagpapakita sila unawain!
[6:66] Ninyo tao ayawan ito gabi it is katotohanan. sabihin ako am guardian sa ibabaw
ikaw.
[6:67] Every prophecy dito dumating dumaan ikaw naisin siyang tunay natagpuan out!
[6:68] Kong ikaw lagari those kutyain atin pagpapakita ikaw iwasan them sila delve into
isa pa pinag-aaralan. Demonyo causes ikaw kalimutan noon ikaw tandaan do wala umupo
such masama tao!
[6:69] righteous are wala responsible utterances ng those tao it tumulong ipaalaala them;
marahil sila mag-ipon.
[6:70] Ikaw pagwawalang-bahala those kunin nila relihiyon in hambog gaya is
panlipunan gawa ganap sipsipin in ito worldly buhay. Ipaalaala ito (Quran) lest kaluluwa
magdusa kahalagahan its masama earnings It magkaroon wala MAY KAPAL Panginoon
at Pinuno nor intercessor! it paghahandog any nabait ng tubos it wala tanggapin! Sila
magdusa kahalagahan masama trabaho sila kumita; sila mangyari hellish uminom
makirot retribution nila disbelief.
[6:71] sabihin kami pamanhikan MAY KAPAL Shall ano wala angkinin lakas
benepisiyo us hurt us umikot atin takong MAY KAPAL giya us? Noon kami pagsamahin
those angkinin demonyo gawin ganap ipagkamali samantala nila kaibigan subukin magipon
them ‘Tumigil us kaagad-agad landas ' Pagsasalita May Kapal pagakay is kanan
pagakay! Kami manduhan sumuko Panginoon sansinukob!
[6:72] to matyagan Contact Orasyon (Salat) to reverence Him - Siya is 1 sa harap
kanino ikaw summoned reckoning
[6:73] Siya is Isa gumawa langit daigdig truthfully. Sa Tuwing Siya pagsasalita Be it is
His palabra is walang takda katotohanan. Todo sovereignty maging pag-aari to Him araw
pansuwag blown Knower ng todo lihim declarations Siya is ang Marami Matalino
Cognizant
[6:74] Alalahanin iyon Abraham sabihin to his ama Azar Paano ikaw adorasyon statues
May Kapal? Ako lagari iyon ikaw ninyo tao lakad malayo astray.
[6:75] Kami magpalabas Abraham mamangha ng langit daigdig benditado him
certainty:
[6:76] When gabi bumagsak siya lagari magliwanag planeta. Siguro ito is ko Panginoon
siya pagsasalita. When it magtago siya pagsasalita ako wala gaya (May) (Kapal)
magtago.
[6:77] When siya lagari buwan tumindig siya pagsasalita Siguro ito is ko Panginoon!
When it magtago siya pagsasalita ko Panginoon giya ako ako be strayers.
[6:78] When siya lagari araw tumindig siya pagsasalita Ito be ko Panginoon. Ito is
malaki. when it itama siya pagsasalita O ko tao ako tuligsain ninyo idolatry.
[6:79] Ako italaga ganap Isa initiated langit daigdig; ako hindi kailanman be idolo
worshiper.
[6:80] His tao magmatwid him. Siya pagsasalita Do ikaw magmatwid ako MAY
KAPAL Siya giya ako? Ako wala magkaroon takot ng idolo ikaw itama Wala magkataon
ako unless ko Panginoon naisin it Ko Panginoon kabatiran encompasses todo bagay.
Ikaw wala kunin heed
[6:81] Why ako takot ninyo idolo? is ikaw be afraid sapul pa ikaw adorasyon MAY
KAPAL idolo are ganap powerless tumulong ikaw! Alin tagiliran is meritoryo ng security
kong ikaw malaman?
[6:82] Those sumampalataya wala parumihin nila paniniwala idolo adorasyon meritoryo
walang mali security sila tunay giya!
[6:83] Such was atin argumento alin kami supported Abraham his tao. Kami dakilain
whomever kami do pinakamatayog uri. Ninyo Panginoon is Matalino Omniscient
[6:84] Kami granted him Isaac Jacob kami giya pareho them! Similarly kami giya Noah
sa harap iyon, his descendants (kami giya) David Solomon Gawain Joseph Moses Aaron.
Kami kaya ganti ang righteous.
[6:85] Gayon Din Zachariah John Jesus Elias todo were righteous.
[6:86] Ismail Elisha Jonah Lot; bawa`t isa ng these KAMI DESTINGGIHIN TODO
TAO.
[6:87] Buhat nila abuwelo nila descendants nila siblings kami mabutihin marami kami
giya them tuloy-tuloy landas.
[6:88] Such is May Kapal pagakay alin Siya giya whomever Siya mabutihin His
servants. any ng them pagbaba idolatry nila trabaho nullified
[6:89] Those were ang isa kami ibigay banal na aklat dunong prophethood. these tao dipaniwalaan
kami kapalit others nila lugar bago tao wala be disbelievers.
[6:90] These are isa giya ni MAY; KAPAL; ikaw giya nila footsteps. sabihin ako wala
ask ikaw any kita. Ito is mensahe todo tao.
[6:91] Sila hindi kailanman halagahan MAY KAPAL gaya Siya halagahan. Kaya sila
pagsasalita MAY KAPAL wala ihayag anything any makatao buhay Pagsasalita Sino
noon ihayag banal na aklat Moses brought liwanag pagakay tao? Ikaw ilapag it pababa sa
dokumento iproklama it samantala itago a lot ng it Ikaw turuan ano ikaw hindi
kailanman malaman - Ikaw ninyo magulang. Pagsasalita MAY KAPAL is 1 sino ihayag
it noon kaliwa them nila heedlessness huwego!
[6:92] Ito man is benditado banal na aklat kami ihayag kumpermahan nakaraan banal na
aklat iyon ikaw babala ang marami mahalaga kumunidad todo those sa paligid it Those
sumampalataya in Hereafter sumampalataya in ito (banal) (na) (aklat) matyagan Contact
Orasyon (Salat).
[6:93] Sino is masama kaysa 1 sino fabricates kabulaanan attributes them MAY KAPAL
pagsasalita ako tanggapin divine pamukaw-sigla when hindi such pamukaw-sigla ibigay
him pagsasalita ako lumiham iyon din gaya May Kapal pagpapakita? tangi ikaw lagari
transgressors muwerte! Anghel paabutin nila kamay to them pagsasalita Hayaan lakad ng
ninyo kaluluwa. Sa Araw Na Ito ikaw mangyari kahiya-hiya retribution sa lugar na
pagsasalita MAY KAPAL katotohanan at buhay man mapagmataas tanggapin His
pagpapakita.
[6:94] Ikaw dumating us hiwalay tama gaya kami gumawa ikaw 1 panahon ikaw kaliwa
ano kami magdulot sa lugar na ikaw. Kami do wala lagari ikaw intercessors ikaw idolized
karapatan iyon sila tumulong ikaw! Todo kurbata ikaw putulin; idolo ikaw itama
pabayaan ikaw!
[6:95] MAY KAPAL is ISA causes BUTO SEMILYA BIYAKIN germinate! Siya
ilabas buhay patay patay buhat buhay Such is MAY; KAPAL; paano could ikaw deviate!
[6:96] Sa biyakin bukang-liwayway Siya causes umaga emerge Siya uri gabi walang
ingay Siya gawin araw buwan magsilbi gaya calculation aparato Such is design Almighty
Omniscient
[6:97] At Siya is Isa uri tala giya ikaw kadiliman sa bayan at sa dagat Kami kaya clarify
pagpapakita tao malaman.
[6:98] Siya initiated ikaw 1 persona magdisisyon ninyo landas gayon din gaya ninyo
huli kapalaran. Kami kaya clarify pagpapakita tao unawain.
[6:99] Siya is Isa magpadala himpapawid tubig whereby kami ilabas todo nabait ng
tanim. Kami ilabas berde sangkap karamihan complex buto palm puno bitayin pulutong
hardin grapes oliba pomegranate; bunga iyon are katulad dissimilar Kilala nila bunga
gaya sila lumaki mahinog! These are lumagda tao sumampalataya.
[6:100] Sila itama MAY KAPAL idolo jinns Siya is Isa gumawa them. Sila gabi
attribute to Him anak na lalaki anak na babae any kabatiran! Siya glorified Siya is ang
Marami Pinakamatayog malayu-layo sa ibabaw nila karapatan.
[6:101] Initiator ng langit daigdig. Paano Siya maani anak na lalaki when Siya
magkaroon hindi kailanman magkaroon kapares? Siya gumawa todo bagay Siya is fully
aware ng todo bagay.
[6:102] Such is MAY KAPAL ninyo Panginoon duon wala is May Kapal huwag isama
Siya Poong Lumikha todo bagay! Ikaw adorasyon Him nag-iisa. Siya is in kontrolin ng
todo bagay!
[6:103] Hindi pangmalas encompass Him Siya encompasses todo pangmalas! Siya is
Compassionate Cognizant
[6:104] Enlightenments dumating ikaw ninyo Panginoon. Tungkol Sa those lagari sila
do sa lugar na nila ari mabuti kaysa those umikot bulag do paganyan nila ari detriment.
Ako wala am ninyo guardian
[6:105] Kami kaya ituro pagpapakita patunayan iyon ikaw tanggapin kabatiran clarify
them tao malaman.
[6:106] Sundan ano ihayag ikaw ninyo Panginoon duon wala is May Kapal huwag
isama Siya pagwawalang-bahala idolo worshipers!
[6:107] Magkaroon MAY KAPAL willed sila wala adorasyon idolo! Kami wala itakda
ikaw nila guardian nor are ikaw nila imungkahe.
[6:108] Wala tungayaw idolo sila itama MAY KAPAL lest sila blaspheme tungayaw
MAY KAPAL ignoransya! Kami adorned trabaho ng every grupo in nila mata. Sa
Wakas sila pagbabalik nila Panginoon noon Siya ibalita them ng everything sila done
[6:109] Sila sumumpa MAY KAPAL solemnly milagro dumating them sila siyang
tunay sumampalataya. Pagsasalita Milagro dumating tangi buhat MAY. KAPAL. todo
ikaw malaman milagro did dumating them sila ipagpatuloy di-paniwalaan!
[6:110] Kami kontrolin nila isip nila puso Kaya sapul pa nila decision is di-paniwalaan
kami kaliwa them nila transgressions malito
[6:111] Gabi kong kami magpadala anghel them; gabi patay magsalita to them; gabi
kami summoned every milagro them; sila wala sumampalataya unless MAY KAPAL
naisin it Talaga Nga marami ng them are mang-mang.
[6:112] Kami payagan kagalit every manghuhula - Makatao jinn demonyo - to
pagbaguhing loob bawa`t isa otro guniguni palabra in orden dayain! Magkaroon ninyo
Panginoon willed sila wala done it Ikaw pagwawalang-bahala them nila fabrications.
[6:113] Ito is hayaan isip ng those wala sumampalataya in Hereafter makinig to such
fabrications tanggapin them kaya ibunyag nila tunay kumbiksiyon!
[6:114] Ako sikaping matamo MAY KAPAL pinagkukunan batas when Siya ihayag
ikaw ito libro fully idetalye? Those tanggapin banal na aklat makilala it magkaroon
ihayag ninyo Panginoon truthfully. Ikaw wala pondohan any magduda.
[6:115] Palabra ninyo Panginoon is complete in katotohanan hustisya Wala abrogate
His palabra. Siya is Hearer Omniscient
[6:116] Ikaw sumunod kalamangan tao daigdig sila ibaling ikaw landas MAY KAPAL.
Sila sundan tangi conjecture sila tangi hula!
[6:117] Ninyo Panginoon is fully aware ng those ligaw His landas Siya is fully aware ng
those giya.
[6:118] Ikaw kumain buhat iyon sa ibabaw ng alin May Kapal ngalan ipahayag ikaw
tunay sumampalataya in His pagpapakita!
[6:119] Why ikaw wala kumain buhat iyon sa ibabaw ng alin May Kapal ngalan
banggitin? Siya idetalye ikaw ano ipagbawal ikaw unless ikaw kapangyarihan. Talaga
Nga marami tao nakakalinlang others nila personal palagay kabatiran. Ninyo Panginoon
is fully aware ng transgressors.
[6:120] Ikaw iwasan nakikita kasalanan gayon din gaya magtago isa. Those kumita
kasalanan siyang tunay bayad sa lugar na nila transgressions.
[6:121] Wala kumain buhat iyon sa ibabaw ng alin ngalan MAY KAPAL wala
banggitin it is abomination! Demonyo pagbaguhing loob nila allies magmatwid ikaw;
ikaw sumunod them ikaw be idolo worshipers.
[6:122] 1 Is patay kami granted him buhay was magdulot him liwanag iyon itulot him
gumalaw sa gitna ng ang tao, kapantay to isa total kadiliman buhat alin siya hindi
kailanman exit Trabaho disbelievers kaya adorned nila mata.
[6:123] Kami payagan ihatid salarin every kumunidad plot balak. Sila tangi plot balak
nila ari kaluluwa sa labas perceiving!
[6:124] When makapangyarihan pruweba dumating to them sila pagsasalita Kami wala
sumampalataya kami ibigay ano ibigay May Kapal sugo! MAY KAPAL malaman
exactly sino is pinakamagaling maging dapat dalhin His mensahe! Such salarin magdusa
debasement MAY KAPAL kasindak-sindak retribution kahalagahan nila masama balak
[6:125] Whomever MAY KAPAL naisin giya Siya gawin his dibdib malapad bukas to
Pagsuko. whomever Siya naisin magpadala astray Siya gawin his dibdib intolerant
straitened isa umakyat paganyan. MAY KAPAL KAYA LUGAR TUNGAYAW SA
IBABAW NG those MAGKAILA sumampalataya.
[6:126] Ito is tuloy-tuloy landas ninyo Panginoon. Kami ituro pagpapakita tao kunin
heed
[6:127] Sila meritoryo abode kapayapaan nila Panginoon; Siya is nila Panginoon Pinuno
ganti nila trabaho.
[6:128] Araw dumating when Siya summons todo ng them pagsasalita O ikaw jinns
ikaw karapatan karamihan makatao Nila makatao companions pagsasalita Atin
Panginoon kami ikagalak bawa`t isa others' company kami aksayahin buhay magsinulid
Ikaw itama us Siya pagsasalita Impiyerno is ninyo kapalaran Sila abide therein forever in
accordance with May Kapal naisin Ninyo Panginoon is Matalino Omniscient
[6:129] Kami kaya pagbagayin makasalanan be companions ng bawa`t isa otro, gaya
kastigo nila transgressions.
[6:130] O ikaw jinns makatao ikaw wala tanggapin sugo buhat ikaw ikuwento ikaw Ko
pagpapakita babala ikaw miting ito araw? Sila pagsasalita Kami balhin saksi ating. Sila
ganap preoccupied worldly buhay sila barena saksi themselves sila were disbelievers.
[6:131] Ito is magpalabas iyon ninyo Panginoon hindi kailanman lipulin any kumunidad
unjustly samantala its tao are di-handa!
[6:132] Everyone makuha uri commensurate nila akto. Ninyo Panginoon is hindi
kailanman di-handa ng anything sila do
[6:133] Ninyo Panginoon is Sagana 1; possessor todo awa. Siya naisin Siya ilipat ikaw
kapalit whomever Siya naisin ninyo lugar tama gaya Siya ilabas ikaw progeny otro tao.
[6:134] Ano pangako ikaw dumating dumaan ikaw hindi kailanman evade it
[6:135] sabihin O ko tao do ninyo mabuti kaysa paganyan naisin ako. Ikaw do siyang
tunay natagpuan out sino ultimo ang nanalo are Certainly makasalanan naisin hindi
kailanman magwagi!
[6:136] Sila gabi itama aside partihan May Kapal probisyon ng crops livestock
pagsasalita Ito partihan maging pag-aari to MAY KAPAL nila karapatan ito partihan
maging pag-aari to atin idolo. Paano Man ano was itama aside nila idolo hindi kailanman
abutin MAY KAPAL samantala partihan sila itama aside MAY KAPAL invariably lakad
nila idolo! Malungkot talaga nga is nila paghuhukom.
[6:137] Kaya were idolo worshipers duped nila idolo extent ng wakasan nila ari iho! In
katunayan, nila idolo inflict dakila sakit them ipagkamali nila relihiyon them. Magkaroon
MAY KAPAL willed sila wala done it Ikaw pagwawalang-bahala them nila fabrications.
[6:138] Sila pagsasalita These are livestock crops iyon ipagbawal; walang sino man
kumain them whomever kami payagan sila karapatan! Sila gayon din ipagbawal sumakay
tiyak livestock. Gabi livestock sila kumain sila hindi kailanman maliwanag May Kapal
ngalan gaya sila pagpapakasakit them! Such are innovations attributed to Him. Siya
siyang tunay requite them nila innovations.
[6:139] Sila gayon din pagsasalita Ano is tiyan ng these livestock ireserba exclusively
maskulino us at ipagbawal atin asawang. babae. was walang ingay nasimiyento sila
payagan nila asawang babae partihan therein. Siya certainly requite them nila
innovations. Siya is Matalino Omniscient
[6:140] Losers talaga nga are those wakasan nila iho foolishly nila kawalan kabatiran
ipagbawal ano MAY KAPAL magkaroon magdulot sa lugar na them sundan innovations
attributed to MAY KAPAL! Sila lakad astray; sila wala giya.
[6:141] Siya is Isa established hardin trellised untrellised palm puno crops otro takim
oliba pomegranate! - Bunga are katulad dissimilar Kumain nila bunga ibigay due alms
araw gapas wala aksayahin anything! Siya wala mapagmahal wasters.
[6:142] Kaunti livestock panustos ikaw sasakyan gayon din gaya tulugan sangkap!
Kumain May Kapal probisyon ikaw wala sundan hakbang Satanas; siya is ninyo ardent
kagalit.
[6:143] 8 nabait livestock 2 nabait sheep 2 nabait goats sabihin Is it 2 maskulino Siya
ipagbawal 2 pemenino contents uterus 2 pemenino? Isalaysay ako ano ikaw malaman
ikaw are truthful!
[6:144] Tungkol Sa 2 nabait kamelyo 2 nabait cattle sabihin, Is it 2 maskulino Siya
ipagbawal 2 pemenino contents uterus 2 pemenino? Ikaw Were saksi when MAY
KAPAL dikrito such prohibitions ikaw? Sino masama kaysa those tumuklas such
kabulaanan is attribute them MAY KAPAL? Sila kaya nakakalinlang tao kabatiran. MAY
KAPAL WALA GIYA such MASAMA TAO.
[6 Sabihin ako wala natagpuan pagpapakita ibigay ako any komida iyon ipagbawal any
eater (1) carrion (2) tumatakbo dugo (3) karne baboy it mahawa (4) karne hayop
blasphemously italaga MAY. KAPAL. 1 kapangyarihan kumain these) sa labas buhay
sinadya malicious noon ninyo Panginoon is Forgiver Mahabagin!
[6:146] those sino Jewish kami ipagbawal hayop undivided hoofs; ng cattle sheep kami
ipagbawal mataba alin dalhin nila atras viscera ihalo buto! Iyon was retribution nila
transgressions kami are truthful.
[6:147] Sila di-paniwalaan ikaw noon pagsasalita Ninyo Panginoon angkinin infinite
awa His retribution is di-maiiwasan sa lugar na may kasalanan tao!
[6:148] Idolo worshipers pagsasalita Magkaroon MAY KAPAL willed kami wala
pagsasanay idolatry nor would atin magulang nor would kami ipagbawal anything. Kaya
did those sa harap them di-paniwalaan hanggang sila mangyari atin retribution!
Pagsasalita ikaw magkaroon any proven kabatiran iyon ikaw magpalabas us? Ikaw
sundan wala conjecture ikaw tangi hula.
[6:149] Pagsasalita MAY KAPAL angkinin ang marami makapangyarihan argumento;
Siya naisin Siya giya todo ng ikaw!
[6:150] sabihin Bring ninyo saksi sumaksi MAY KAPAL ipagbawal ito iyon. sila
sumaksi do wala sumaksi them! Nor shall ikaw sundan palagay ng those ayawan atin
pagpapakita those di-paniwalaan Hereafter those ligaw sa malayo nila Panginoon.
[6:151] sabihin Dumating hayaan ako isalaysay ikaw ano ninyo Panginoon really
ipagbawal ikaw Ikaw wala itama idolo Him! Ikaw kapurihan ninyo magulang. Ikaw wala
wakasan ninyo iho buhat takot ng kahirapan! - Kami magdulot sa lugar na ikaw at them.
Ikaw wala ipasok gross kasalanan nakikita magtago Ikaw wala wakasan - MAY KAPAL
URI BUHAY BANAL - Huwag Isama hustisya. These are His commandments to ikaw
ikaw unawain.
[6:152] Ikaw wala hipuin ulila pera huwag isama ang marami righteous manner sila
abutin maturity. Ikaw ibigay puno timbang puno sukatan when ikaw komersiyo
equitably. Kami wala burden any kaluluwa its marumi. Ikaw be ganap tama when ikaw
barena saksi gabi ninyo relatives! Ikaw tapusin ninyo covenant MAY KAPAL. These are
His commandments to ikaw iyon ikaw kunin heed
[6:153] Ito is Ko landas - Tuloy-tuloy 1. Ikaw sundan it wala sundan any iba landas lest
sila ibaling ikaw His landas. These are His commandments to ikaw ikaw mag-ipon.
[6:154] Kami ibigay Moses banal na aklat complete pinakamagaling commandments
idetalye everything beacon awa iyon sila sumampalataya in magharap nila Panginoon!
[6:155] Ito man is benditado banal na aklat iyon kami ihayag; ikaw sundan it ihatid
righteous buhay iyon ikaw makuha awa.
[6:156] Kaagad-agad ikaw hindi largo pagsasalita banal na aklat magpadala pababa 2
grupo sa harap us, kami were di-handa ng nila teachings.
[6:157] Nor maani ikaw pagsasalita tangi banal na aklat dumating us kami mabuti kaysa
giya kaysa sila. proven banal na aklat magkaroon ngayon dumating ikaw ninyo
Panginoon beacon awa! kaagad-agad sino masama kaysa isa is ayawan these pruweba
buhat MAY KAPAL pagwawalang-bahala them? Kami ipasok those pagwawalangbahala
atin pruweba masama retribution nila heedlessness.
[6:158] Sila maghintay anghel Are dumating them ninyo Panginoon kaunti physical
manifestations ninyo Panginoon? Araw ito wala magkataon kaluluwa do benepisiyo
buhat sumampalataya it wala sumampalataya sa harap iyon, wala gumapas benepisiyo
paniniwala ni ihatid righteous buhay! sabihin Humawak maghintay; kami man
maghintay.
[6:159] Those dibayd sects do wala maging pag-aari ikaw! Nila paghuhukom
pagpapahinga MAY KAPAL noon Siya ibalita them ng everything sila done
[6:160] Whoever does righteous trabaho tanggapin ganti 10 1 sino ipasok kasalanan
requited tangi 1! Walang Sino Man magdusa slightest injustice.
[6:161] Pagsasalita Ko Panginoon giya ako tuloy-tuloy landas! - Walang Mali relihiyon
Abraham monotheism. Siya hindi kailanman was idolo worshiper.
[6:162] Pagsasalita Ko Contact Orasyon (Salat) ko adorasyon pagsasanay ko buhay ko
muwerte are todo italaga ganap to MAY KAPAL nag-iisa Panginoon sansinukob!
[6:163] Siya wala magkaroon kasiesyo. Ito is ano ako manduhan sumampalataya ako
am 1 sumuko!
[6:164] sabihin ako sikaping matamo MAY KAPAL Panginoon when Siya is Panginoon
todo bagay? Hindi kaluluwa benepisiyo buhat its ari trabaho wala barena burden ng isa
pa! Sa Wakas ikaw pagbabalik ninyo Panginoon noon Siya ibalita ikaw todo ninyo
disputes
[6:165] Siya is Isa uri ikaw inheritors daigdig Siya itindig kaunti ng ikaw others in uri in
orden eksamen ikaw in accordance with ano Siya ibigay ikaw! Siyang Tunay ninyo
Panginoon is efficient in pagtibayin retribution Siya is Forgiver Mahabagin!
.
7- Purgatory (Al-A'araf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[7:1] A L. M. S.
[7:2] Ito banal na aklat magkaroon ihayag ikaw - Ikaw wala pondohan magduda it in
ninyo puso - Iyon ikaw babala it magdulot reminder believers!
[7:3] Ikaw shall todo sundan ano ihayag ikaw ninyo Panginoon; wala sundan any idolo
Him! Bihira do ikaw kunin heed
[7:4] Marami kumunidad kami lipulin; sila mangyari atin retribution samantala sila were
asleep malapad pukawin!
[7:5] Nila utterance when atin retribution dumating them was Talaga Nga kami been
transgressors.
[7:6] Kami certainly tanong those tanggapin mensahe kami tanong sugo.
[7:7] Kami ibalita them authoritatively kami were hindi kailanman wala!
[7:8] Timbangan be itama sa iyon araw equitably. Those timbang are mabigat be ang
nagwagi.
[7:9] Tungkol Sa those timbang are liwanag sila be isa nasira nila kaluluwa kahalagahan
ng pagwawalang-bahala atin pagpapakita unjustly!
[7:10] Kami established ikaw daigdig kami magkaroon magdulot sa lugar na ikaw
marumi support therein! Bihira are ikaw appreciative
[7:11] Kami gumawa ikaw noon kami kalagayan ikaw noon kami sabihin to anghel,
Bumagsak prostrate Adam. Sila pagbaba prostrate huwag isama Iblees (Satanas;) siya
wala was prostrators!
[7:12] Siya pagsasalita Ano hadlangan ikaw buhat prostrating when ako orden ikaw?
Siya pagsasalita ako am pinakamagaling kaysa siya; Ikaw gumawa ako buhat apoy
gumawa him buhat putik!
[7:13] Siya pagsasalita Kaya ikaw lakad pababa, ikaw wala are be mapagmataas dito.
kunin ikaw debased
[7:14] Siya pagsasalita Grant ako palugit Araw Panunumbalik!
[7:15] Siya pagsasalita Ikaw granted palugit.
[7:16] Siya pagsasalita Sapul pa Ikaw magkaroon willed iyon ako lakad astray ako skulk
them Ninyo tuloy-tuloy landas.
[7:17] Ako dumating them buhat them sa likod them buhat nila kanan buhat nila kaliwa
Ikaw natagpuan iyon marami ng them are unappreciative.
[7:18] Siya pagsasalita Kunin therefrom hamakin pagkatalo Those sa gitna ng them
sundan ikaw ako punuin Impiyerno ikaw todo.
[7:19] Tungkol Sa ikaw Adam tumira ninyo asawang babae in Paraiso kumain
therefrom ikaw masiyahan wala lumapit ito 1 puno lest ikaw pagbaba in kasalanan!
[7:20] Demonyo bumulong them in orden ihayag nila katawan were di-nakikita to them.
Siya pagsasalita Ninyo Panginoon wala ipagbawal ikaw ito puno hadlangan ikaw buhat
bumagay anghel makuha walang hanggan existence!
[7:21] Siya sumumpa them ako ibigay ikaw mabuti kaysa advice
[7:22] SIYA KAYA duped them KABULAANAN. Gaya madali gaya sila takim puno
nila katawan bumagay natatanaw to them sila subukin takip dahon Paraiso! Nila
Panginoon tawagin them ako wala enjoin ikaw Did buhat iyon puno babala ikaw
demonyo is ninyo ardent kagalit?
[7:23] Sila pagsasalita Atin Panginoon kami nang mali atin kaluluwa at Ikaw patawarin
us magkaroon awa us kami be losers!
[7:24] Siya pagsasalita Lakad pababa kagalit ng 1 isa pa. Sa daigdig be ninyo
habitasyon probisyon sa lugar na sandali!
[7:25] Siya pagsasalita it ikaw buhay it ikaw mamamatay buhat it ikaw be brought out"!
[7:26] O iho Adam kami magdulot ikaw bestido takip ninyo katawan man luho!
Pinakamagaling bestido is bestido righteousness. These are kaunti ng May Kapal
lumagda iyon sila kunin heed
[7:27] O iho Adam wala hayaan demonyo dupe ikaw gaya siya did when siya caused
eviction ninyo magulang Paraiso paglilipat nila bestido ibunyag nila katawan. Siya his
lipi makakita ikaw, samantala ikaw wala lagari them. Kami itakda demonyo companions
ng those wala sumampalataya.
[7:28] Sila ipasok gross kasalanan noon pagsasalita Kami natagpuan kami magulang
doing ito MAY KAPAL manduhan us do it Pagsasalita MAY KAPAL hindi kailanman
imungkahe kasalanan! Ikaw pagsasalita MAY KAPAL ano ikaw wala malaman?
[7:29] Pagsasalita Ko Panginoon imungkahe hustisya tumayo italaga to Him nag-iisa
every lugar adorasyon! Ikaw italaga ninyo adorasyon ganap Him nag-iisa. Tama gaya
Siya initiated ikaw ikaw sa wakas lakad Him.
[7:30] Kaunti Siya giya samantala others ipasok to ligaw! Sila kunin demonyo nila
pinuno MAY KAPAL sila sumampalataya iyon sila giya.
[7:31] O iho Adam ikaw be malinis ropa nicely when ikaw lakad masjid! Kumain lasing
moderately; Siyang Tunay Siya wala mapagmahal gluttons!
[7:32] Pagsasalita Sino ipagbawal maganda bagay MAY KAPAL gumawa His creatures
mabuti kaysa probisyon Pagsasalita Such probisyon are ikagalak in ito buhay those
sumampalataya! Gayon Din mabuti kaysa probisyon be exclusively theirs Araw
Panunumbalik. Kami kaya ituro pagpapakita tao sino malaman!
[7:33] Pagsasalita Ko Panginoon ipagbawal tangi masama akto be sila nakikita magtago
kasalanan unjustifiable aggression itama MAY KAPAL powerless idolo to sabihin MAY
KAPAL ano ikaw wala malaman!
[7:34] Bawa`t Isa kumunidad duon predetermined buhay magsinulid. Dati nila interim
dumating dulo sila wala pagkaantala it 1 oras nor ipagpauna it
[7:35] O iho Adam when sugo dumating ikaw ikaw bumigkas Ko pagpapakita to ikaw
those sipsipin heed ihatid righteous buhay magkaroon wala takot nor naisin sila
mamighati!
[7:36] Tungkol Sa those ayawan atin pagpapakita are man mapagmataas pagtibayin
them sila mangyari Impiyerno wherein sila abide forever
[7:37] Sino masama kaysa those is tumuklas kabulaanan MAY KAPAL ayawan His
pagpapakita? These kunin nila partihan in accordance with banal na aklat noon when atin
sugo dumating tigilan nila buhay sila pagsasalita Saan are idolo ikaw kagamitan
pamanhikan MAY? KAPAL? Sila pagsasalita Sila pabayaan us. Sila barena saksi
themselves sila were disbelievers!
[7:38] Siya pagsasalita Sumali nakaraan kumunidad ng jinns makatao into Impiyerno.
Every panahon grupo sumali sila tungayaw nila ancestral grupo! Dati sila are todo it huli
isa pagsasalita ng nakaraan isa Atin Panginoon these are ang isa nakakalinlang us! Ibigay
them double retribution Impiyerno. Siya pagsasalita Bawa`t Isa tanggapin double ikaw
wala malaman!
[7:39] ancestral grupo naisin sabihin to huli grupo Sapul pa ikaw magkaroon bentahe us
takim retribution ninyo ari kasalanan!
[7:40] Siyang Tunay those ayawan atin pagpapakita are man mapagmataas pagtibayin
them pintuan himpapawid hindi kailanman bukas them nor naisin sila sumali Paraiso
kamelyo dumaan karayom mata! Kami kaya requite may kasalanan.
[7:41] Sila mangyari Impiyerno abode; sila magkaroon barriers them. Kami kaya requite
transgressors.
[7:42] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay! - Kami hindi kailanman
burden any kaluluwa its marumi - these be dwellers Paraiso. Sila abide it forever
[7:43] Kami ilipat todo jealousy nila puso. Ilog dumaloy them sila pagsasalita MAY
KAPAL paghanga sa lugar na giya us! Kami possibly wala giya wala were MAY
KAPAL giya us. Sugo atin Panginoon did bring katotohanan. Sila be tawagin Ito is ninyo
Paraiso! Ikaw manahin it atras ninyo trabaho.
[7:44] dwellers Paraiso tawagin dwellers Impiyerno Kami natagpuan atin Panginoon
pangako be katotohanan magkaroon ikaw natagpuan ninyo Panginoon pangako be
katotohanan Sila pagsasalita Oo announcer them ipatalastas May Kapal condemnation
befallen transgressors!
[7:45] Sino paurungin landas MAY KAPAL magpunyagi uri it baluktot konsiderasyon
Hereafter sila are disbelievers!
[7:46] barrier ihiwalay them samantala Purgatory occupied tao makilala bawa`t isa
tagiliran nila hanapin. Sila tawagin dwellers ng Paraiso Kapayapaan be sa ibabaw ng
ikaw Sila wala sumali (Paraiso wishful ipalagay
[7:47] When sila umikot nila mata dwellers Impiyerno sila pagsasalita Atin Panginoon
do wala ilapag us these makasalanan tao!
[7:48] dwellers Purgatory naisin tawagin sa tao sila makilala nila hanapin pagsasalita
Ninyo dakila bilang wala avail ikaw in any paraan nor did ninyo pagmamataas!
[7:49] Are those tao ikaw sumumpa MAY KAPAL naisin hindi kailanman hipuin them
with awa?" (tao Purgatory naisin noon isalaysay) Sumali Paraiso; ikaw magkaroon wala
takot nor naisin ikaw mamighati!
[7:50] dwellers Impiyerno tawagin sa dwellers Paraiso Hayaan kaunti ng ninyo tubig
kaunti ng May Kapal probisyon to ikaw dumaloy us Sila pagsasalita MAY KAPAL
ipagbawal them disbelievers!
[7:51] Those wala sipsipin nila relihiyon seriously ganap preoccupied ito worldly buhay
kami kalimutan them iyon araw sila kalimutan iyon araw at sila spurned atin pagpapakita.
[7:52] Kami ibigay them banal na aklat fully idetalye kabatiran pagakay awa tao
sumampalataya.
[7:53] Sila maghintay todo (prophecies) Are tapusin? Araw such fulfillment dumating
dumaan those pagwawalang-bahala it in ang past pagsasalita sugo atin Panginoon
brought katotohanan. Duon any intercessors Are to intercede atin behalf? Would ikaw
magpadala us paganyan iyon kami pagbabago atin asal mabuti kaysa trabaho kaysa ano
kami did Sila nasira nila kaluluwa nila ari innovations caused nila doom
[7:54] Ninyo Panginoon is 1 MAY KAPAL gumawa langit daigdig 6 araw noon
assumed todo kapangyarihan. Gabi abutin araw it tugisin it persistently araw buwan tala
ipasok magsilbi His manduhan! Ganap Siya kontrolin todo likha todo manduhan.
Dakilain is MAY KAPAL Panginoon sansinukob!
[7:55] Ikaw adorasyon ninyo Panginoon publicly privately; Siya wala mapagmahal
transgressors!
[7:56] Wala masama daigdig it itama tuloy-tuloy adorasyon Him reverence pag-asa!
Siyang Tunay May Kapal awa is attainable ni ang righteous.
[7:57] Siya is 1 sino magpadala hangin mabuti kaysa omen awa buhat His kamay! Dati
sila mamulog mabigat ulap kami drive them patay bayan magpadala pababa tubig
therefrom ilabas it todo nabait ng bunga! Kami kaya resurrect patay iyon ikaw kunin heed
[7:58] Mabuti Kaysa bayan agad ilabas its tanim iwanan its Panginoon samantala malo
bayan bahagyana ilabas anything useful. Kami kaya ituro pagpapakita tao are
appreciative
[7:59] Kami magpadala Noah his tao pagsasalita O ko tao adorasyon MAY; KAPAL;
ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Ako takot sa lugar na ikaw retribution
awesome araw.
[7:60] Pinuno his tao pagsasalita Kami lagari ikaw are malayu-layo astray.
[7:61] Siya pagsasalita O ko tao ako am astray; ako am sugo Panginoon sansinukob.
[7:62] Ako dalhin ikaw mensahe ko Panginoon ako pagpayuhan ikaw ako malaman
MAY KAPAL ano ikaw wala malaman.
[7:63] Is it man marami ng admirasyon iyon reminder dumating ikaw ninyo Panginoon
lalaki ikaw babala ikaw ihatid ikaw to righteousness iyon ikaw makuha awa?
[7:64] Sila ayawan him. Consequently kami mag-ipon him those him in ark kami
lunurin those ayawan atin pagpapakita; sila were bulag.
[7:65] To ‘Aad kami magpadala nila kapatid na lalaki Takip Ng Ulo. Siya pagsasalita O
ko tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Ikaw
noon matyagan righteousness?
[7:66] Pinuno di-paniwalaan his tao pagsasalita Kami lagari ikaw behaving foolishly
kami ipalagay ikaw are bulaan.
[7:67] Siya pagsasalita O ko tao duon wala is foolishness ako; ako am sugo Panginoon
sansinukob.
[7:68] Ako dalhin ikaw ko Panginoon mensahe, ako honestly pagpayuhan ikaw!
[7:69] Is it man marami ng admirasyon iyon mensahe dumating ikaw ninyo Panginoon
lalaki ikaw babala ikaw? Alalahanin iyon Siya uri ikaw inheritors tao Noah
multiplikahin ninyo bilang! Tandaan May Kapal basbas iyon ikaw magwagi!
[7:70] Sila pagsasalita ikaw dumating uri us adorasyon MAY KAPAL nag-iisa
pabayaan ano atin magulang kagamitan adorasyon? Kami hamunin ikaw bring doom
ikaw threaten us ikaw are truthful.
[7:71] Siya pagsasalita Ikaw mangyari condemnation wrath ninyo Panginoon. Do ikaw
magmatwid ako innovations ikaw fabricated - Ikaw ninyo magulang - Alin hindi
kailanman bigyan MAY KAPAL? Kaya maghintay ako maghintay ikaw!
[7:72] Kami noon mag-ipon him those him ni awa buhat us kami lipulin those ayawan
atin pagpapakita magkaila be believers.
[7:73] To Thamoud kami magpadala nila kapatid na lalaki Saaleh. Siya pagsasalita O ko
tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Pruweba
been magdulot sa lugar na ikaw buhat ninyo Panginoon dito is May Kapal kamelyo
magsilbi lumagda ikaw! Hayaan kanya kumain May Kapal bayan do wala hipuin kanya
any kasamaan lest ikaw mangyari makirot retribution!
[7:74] Alalahanin iyon Siya uri ikaw inheritors ‘Aad established ikaw daigdig edipisyo
mansions its libis carving bahay its bundok! Ikaw tandaan May Kapal basbas wala
lumaboy daigdig corruptingly.
[7:75] Mapagmataas pinuno his tao sabihin to pambalana tao sumampalataya Paano do
ikaw malaman iyon Saaleh magpadala his Panginoon? Sila pagsasalita mensahe siya
brought uri us believers!
[7:76] Mapagmataas isa pagsasalita Kami di-paniwalaan in ano ikaw sumampalataya in
[7:77] Nang Sumunod sila katayin kamelyo manghihimagsik nila Panginoon manduhan
pagsasalita O Saaleh bring doom ikaw threaten us ikaw are really sugo!
[7:78] Consequently pangangatog lipulin them kaliwa them patay nila bahay!
[7:79] Siya umikot them pagsasalita O ko tao ako dalhin ko Panginoon mensahe ikaw
pagpayuhan ikaw ikaw wala gaya any konsehero!
[7:80] Lot sabihin to his tao Ikaw ipasok such abomination; walang sino man in ang
mundo done it sa harap
[7:81] Ikaw pagsasanay kasarian lalaki babae! Talaga Nga ikaw are transgressing tao!
[7:82] His tao managot ni pagsasalita Evict them ninyo bayan! Sila are tao sino hilingin
be puro!
[7:83] Consequently kami mag-ipon him his pamilya wala his asawang; babae; siya was
with ang doomed
[7:84] Kami paulanan them tiyak paulanan; kilala kahalagahan may kasalanan!
[7:85] To Midyan kami magpadala nila kapatid na lalaki Shu aib. Siya pagsasalita O ko
tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Pruweba
dumating ikaw ninyo Panginoon. Ikaw ibigay puno timbang puno sukatan when ikaw
komersiyo. Wala daya tao nila kanan! Wala masama daigdig it itama tuloy-tuloy! Ito is
pinakamagaling ikaw kong ikaw are believers.
[7:86] Pigilin troso every landas sikaping matamo paurungin those sumampalataya
landas MAY KAPAL wala uri it baluktot! Tandaan ikaw kagamitan be konti Siya
multiplikahin ninyo bilang! Alalahanin kahalagahan sa lugar na ang makasalanan!
[7:87] Kaagad-agad kaunti ng ikaw magkaroon sumampalataya in ano ako magpadala
kaunti di-paniwalaan maghintay MAY KAPAL bigyan His paghuhukom us; Siya is
mabuti kaysa huwes!
[7:88] Mapagmataas pinuno his tao pagsasalita Kami evict ikaw O Shu aib magkasama
those sino sumampalataya ikaw atin bayan ikaw isauli atin relihiyon. Siya pagsasalita
ikaw kapangyarihan us?
[7:89] Kami blaspheming MAY KAPAL kami isauli ninyo relihiyon MAY KAPAL
mag-ipon us buhat it Paano kami isauli atras to it naisin MAY KAPAL atin Panginoon?
Atin Panginoon kabatiran encompasses todo bagay. Kami ilapag atin konpiyansa MAY
KAPAL! Atin Panginoon grant us decisive tagumpay atin tao! Ikaw are pinakamagaling
supporter!
[7:90] di-paniwalaan pinuno his tao pagsasalita ikaw sundan Shu aib ikaw be losers.
[7:91] Pangangatog lipulin them kaliwa them patay nila bahay!
[7:92] Those ayawan Shu aib mawala, gaya sila hindi kailanman existed Those ayawan
Shu aib were losers.
[7:93] Siya umikot them pagsasalita O ko tao ako dalhin ikaw mensahe ko Panginoon
ako pagpayuhan ikaw! Paano maani ako mamighati di-paniwalaan tao!
[7:94] Sa Tuwing kami magpadala manghuhula any kumunidad kami afflicted its tao
adversity paghihirap sila pamanhikan.
[7:95] Noon kami kapalit kapayapaan prosperidad in lugar ng iyon paghihirap. Nguni't
alas sila umikot heedless pagsasalita was atin magulang experienced paghihirap
prosperidad. Consequently kami kastiguhin them suddenly when sila pinakakaunti
expected
[7:96] Magkaroon tao those kumunidad sumampalataya umikot righteous kami
paulanan them basbas langit daigdig! Sapul Pa sila magdisisyon di-paniwalaan kami
kastiguhin them ano sila kumita!
[7:97] Tao kaharap kumunidad sagutan iyon atin retribution wala dumating them gabi
gaya sila matulog?
[7:98] Tao sa araw na ito kumunidad sagutan iyon atin retribution wala dumating them
daytime samantala sila huwego?
[7:99] Sila kunin May Kapal balak sa lugar na granted Wala kunin May Kapal balak sa
lugar na granted losers.
[7:100] it Does ever mangyari those manahin daigdig nakaraan henerasyon iyon kami
kami kastiguhin them nila kasalanan tatakan nila puso causing them umikot bingi?
[7:101] Kami ikuwento ikaw history those kumunidad nila sugo lakad them malinaw
pruweba sila wala were sumampalataya in ano sila ayawan sa harap MAY KAPAL
KAYA TATAKAN PUSO disbelievers.
[7:102] Kami natagpuan iyon marami ng them pagwawalang-bahala nila covenant kami
natagpuan marami ng them makasalanan.
[7:103] After (those sugo) kami magpadala Moses atin lumagda Pharaoh his tao sila
transgressed Kilala kahalagahan sa lugar na ang makasalanan!
[7:104] Moses pagsasalita O Pharaoh ako am sugo buhat Panginoon sansinukob.
[7:105] is incumbent sa ibabaw ng ako ako wala pagsasalita MAY KAPAL huwag
isama katotohanan! Ako dumating ikaw lumagda buhat ninyo Panginoon; hayaan Iho
Israel lakad!
[7:106] Siya pagsasalita ikaw magkaroon lumagda noon ilabas it ikaw are truthful.
[7:107] Siya threw pababa his staff it umikot into napakalaki serpent!
[7:108] Siya sipsipin his kamay it was puti to beholders.
[7:109] Pinuno Pharaoh's tao pagsasalita Ito is hindi otro kaysa matalino magician.
[7:110] Siya pangangailangan kunin ikaw ninyo bayan; ano do ikaw itagubilin"?
[7:111] Sila pagsasalita Palugit him his kapatid na lalaki magpadala summoners every
lunsod!
[7:112] Hayaan them summon every experienced magician!
[7:113] magicians dumating Pharaoh pagsasalita kami bayad kami Do are ang nagwagi?
[7:114] Siya pagsasalita Oo talaga; nga; ikaw gabi bumagay ako!
[7:115] Sila pagsasalita O Moses either ikaw throw kami throwing
[7:116] Siya pagsasalita Ikaw throw When sila threw sila enganyo tao mata takutin them
ilabas dakila engkanto!
[7:117] Kami noon pagbaguhing loob Moses Throw pababa ninyo staff whereupon it
lunukin whatever sila fabricated
[7:118] Kaya katotohanan magwagi ano sila did nullified
[7:119] Sila pagkatalo noon duon; sila hamakin.
[7:120] magicians BUMAGSAK prostrate
[7:121] Sila pagsasalita Kami sumampalataya in Panginoon sansinukob.
[7:122] Panginoon ng Moses Aaron.
[7:123] Pharaoh pagsasalita Did ikaw sumampalataya in him ko permiso? Ito be pakana
ikaw balak lunsod in orden sipsipin its tao! Ikaw do siyang tunay natagpuan out!
[7:124] Ako retaso ninyo kamay paa sa kapalit tagiliran noon ako crucify ikaw todo.
[7:125] Sila pagsasalita Kami noon pagbabalik atin Panginoon.
[7:126] Ikaw pahirapan us simply kami sumampalataya in pruweba atin Panginoon
when sila dumating us. Atin Panginoon grant us steadfastness mamamatay submitters!
[7:127] Pinuno Pharaoh's tao pagsasalita Naisin ikaw payagan Moses his tao masama
daigdig pabayaan ikaw ninyo May? Kapal? Siya pagsasalita Kami wakasan nila anak na
lalaki patawarin nila anak na babae! Kami are marami makapangyarihan kaysa sila are
[7:128] Moses sabihin to his tao Sikaping Matamo May Kapal tumulong steadfastly
magtiyaga Daigdig maging pag-aari to MAY KAPAL Siya grants it whomever Siya
mabutihin His servants. Ultimo tagumpay maging pag-aari to ang righteous.
[7:129] Sila pagsasalita Kami pahirapan sa harap ikaw dumating us at ikaw dumating
us. Siya pagsasalita Ninyo Panginoon lipulin ninyo kagalit establish ikaw daigdig noon
Siya lagari paano ikaw behave
[7:130] Kami noon afflicted Pharaoh's tao drought kakulangan ng crops iyon sila kunin
heed
[7:131] When mabuti kaysa omens dumating nila paraan sila pagsasalita Kami
meritoryo ito when paghihirap afflicted them sila blamed Moses those him. In katunayan,
nila omens magdisisyon tangi MAY KAPAL marami ng them wala malaman!
[7:132] Sila pagsasalita sa kabilang ano nabait ng lumagda ikaw magpalabas us dupe us
ninyo engkanto kami wala sumampalataya!
[7:133] Consequently kami magpadala them baha locusts lice palaka dugo - Malalim
lumagda. Sila pamalagiin nila pagmamataas. Sila were masama tao.
[7:134] Sa Tuwing peste afflicted them sila pagsasalita O Moses pamanhikan ninyo
Panginoon - Ikaw are Him. Ikaw maibsan ito peste kami sumampalataya ikaw magpadala
Iho Israel ikaw!
[7:135] nguni't when kami maibsan peste any length panahon sila sirain nila prenda.
[7:136] Consequently kami ipaghiganti nila actions lunurin them dagat. Iyon because
sila ayawan atin lumagda were ganap heedless thereof!
[7:137] Kami hayaan tikisin tao manahin bayan oriente kanluran kami benditado it
Benditado manduhan ninyo Panginoon kaya tapusin Iho Israel ganti them nila
steadfastness kami lipulin trabaho Pharaoh his tao everything sila gapas.
[7:138] Kami dalhin Iho Israel dagat. When sila dumaan tao adorasyon statues sila
pagsasalita O Moses uri May Kapal us gaya May Kapal sila magkaroon. Siya pagsasalita
Talaga Nga ikaw are mang-mang tao.
[7:139] These tao ipasok blasphemy ano sila doing is disastrous sa lugar na them.
[7:140] Ako sikaping matamo ikaw MAY KAPAL ninyo May Kapal when Siya be
benditado ikaw higit kaysa anyone otro in ang mundo"?
[7:141] Alalahanin iyon kami dalhin ikaw Pharaoh's tao inflicted masama paguusig
ikaw wakasan ninyo anak na lalaki patawarin ninyo anak na babae! Iyon tiyak paglilitis
ikaw ninyo Panginoon.
[7:142] Kami summoned Moses 30 gabi completed them ni sumahin 10! Kaya audience
his Panginoon magtagal 40 gabi. Moses sabihin to his kapatid na lalaki Aaron Tumigil
dito ko tao pamalagiin righteousness wala sundan paraan corruptors!
[7:143] When Moses dumating atin itakda panahon his Panginoon magsalita with him
siya pagsasalita Ko Panginoon hayaan ako hanapin makakita Ikaw, Siya pagsasalita Ikaw
wala lagari Ako! Hanapin sa iyon bundok kong it tumigil its lugar noon ikaw lagari Ako.
Noon his Panginoon ihayag bundok ito caused it crumble Moses bumagsak walang
malay. When siya dumating siya pagsasalita Ikaw glorified Ako magtika Ikaw ako ang
marami papaniwala believer.
[7:144] Siya pagsasalita O Moses ako mabutihin ikaw todo tao Ko mensahe ni magsalita
to ikaw! Kaya kunin ano ako ibigay ikaw be appreciative
[7:145] Kami lumiham sa lugar na him tableta todo nabait ng enlightenments idetalye
ng everything Ikaw pagtibayin these teachings strongly exhort ninyo tao pagtibayin them!
- these are pinakamagaling teachings. Ako dulong matulis sa lugar na ikaw tadhana ng
ang makasalanan.
[7:146] Ako ibaling Ko pagpapakita those are mapagmataas daigdig pagbibigaymatwid.
Consequently when sila lagari every nabait ng pruweba sila wala
sumampalataya. At when sila lagari landas pagakay sila wala adaptahin it gaya nila
landas when sila lagari landas ng ligaw sila adaptahin it nila landas! Ito is kahalagahan ng
nila ayawan atin pruweba buhay ganap heedless thereof!
[7:147] Those ayawan atin pagpapakita miting Hereafter nila trabaho nullified Sila
requited tangi ano sila ipasok?
[7:148] During his pagliban Moses' tao uri buhat nila jewelry statue calf complete ingay
calf Sila wala lagari it wala magsalita to them giya them any landas? Sila adorasyon it
kaya umikot makasalanan.
[7:149] Finally when sila lungkot nila action realized iyon sila lakad astray sila
pagsasalita atin Panginoon mailigtas us His awa patawarin us kami be losers!
[7:150] When Moses pagbabalik his tao galit mabigo siya pagsasalita Ano kasindaksindak
bagay ikaw magkaroon done in ko pagliban! Could ikaw wala maghintay
commandments ninyo Panginoon? Siya threw pababa tableta sipsipin hawakan his
kapatid na lalaki ulo hilahin him patungo sa himself! (Aaron) pagsasalita Anak Na Lalaki
ko ina tao sipsipin bentahe ng ko weakness halos wakasan ako. hayaan wala ko kagalit
magsaya do wala bumilang ako transgressing tao!
[7:151] Moses pagsasalita Ko Panginoon patawarin ako ko kapatid na lalaki admitihin
us into Ninyo awa! Ng todo mahabagin isa Ikaw are ang Marami Mahabagin.
[7:152] Siyang Tunay those idolized calf mangyari wrath nila Panginoon humiliation in
ito buhay. Kami kaya requite innovators.
[7:153] Tungkol Sa those ipasok kasalanan noon magtika thereafter sumampalataya
ninyo Panginoon! - after ito - is Forgiver Mahabagin.
[7:154] When Moses' galit subsided siya piliin tableta mapaglalagyan pagakay awa
those reverence nila Panginoon.
[7:155] Moses noon piliin 70 lalaki buhat his tao dumating atin itakda audience. When
pangangatog ugain them siya pagsasalita Ko Panginoon Ikaw lipulin them in ang past
magkasama ako kong Ikaw paganyan willed! Ikaw lipulin us akto ng those sa gitna ng us
are foolish? Ito be eksamen Ikaw instituted us. With it Ikaw isumpa whomever Ikaw
naisin giya whomever Ikaw naisin Ikaw are atin Panginoon Pinuno paganyan patawarin
us paulanan us Ninyo awa; Ikaw are pinakamagaling Forgiver!
[7:156] At dikrito sa lugar na us righteousness in ito mundo in Hereafter Kami magtika
Ikaw. Siya pagsasalita Ko retribution befalls whomever ako naisin. Ko awa encompasses
todo bagay. Paano Man ako specify it those sino (1) ihatid righteous buhay (2) ibigay
obligatory kabutihan (Zakat) (3) sumampalataya in atin pagpapakita at
[7:157] (4) sundan sugo gentile manghuhula (Muhammad) sila natagpuan lumiham nila
Torah Ebanghelyo. Siya exhorts them be righteous enjoins them buhat masama payagan
sa lugar na them todo mabuti kaysa komida ipagbawal iyon is malo unloads burdens
shackles magpataw sa ibabaw ng them! Those sumampalataya in him pagpipitagan him
support him sundan liwanag dumating with him are maunlad isa!
[7:158] Pagsasalita O tao ako am May Kapal sugo todo ng ikaw! To Him maging pagaari
sovereignty ng langit daigdig! duon wala is May Kapal huwag isama Siya! Siya
kontrolin buhay muwerte. Kaya ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo gentile
manghuhula sumampalataya in MAY KAPAL His palabra. Sundan him ikaw giya!
[7:159] Sa Gitna Ng alagad Moses duon are those giya in accordance with katotohanan
katotohanan gawin them righteous!
[7:160] Kami dibayd them 12 tribal kumunidad kami pagbaguhing loob Moses when his
tao asked him tubig Istrayk bato ninyo staff whereupon 12 tagsibol gushed out therefrom
Kaya bawa`t isa kumunidad malaman its tubig. At kami lilim them ulap magpadala
pababa to them manna quails Kumain mabuti kaysa bagay kami magdulot sa lugar na
ikaw wala is us sila nang mali is sila nang mali nila ari kaluluwa!
[7:161] Alalahanin sila isalaysay Lakad ito bayan buhay, kumain therefrom ikaw
masiyahan treat tao amicably sumali pintuan humbly Kami noon patawarin ninyo
transgressions. Kami multiplikahin ganti sa lugar na ang righteous.
[7:162] Masama isa them kapalit iba manduhan manduhan ibigay them. Consequently
kami magpadala them condemnation himpapawid nila wickedness.
[7:163] Ipaalaala them ng kumunidad dagat desecrated Sabbath! When sila matyagan
Sabbath isda dumating them abundantly. At when sila sirain Sabbath isda wala dumating.
Kami kaya afflicted them kahalagahan nila transgression.
[7:164] Alalahanin grupo ng them pagsasalita should ikaw magturo tao kanino MAY
KAPAL naisin siyang tunay lipulin kastiguhin mahirap? Sila managot "Apologize to
ninyo Panginoon sila mag-ipon!
[7:165] When sila pagwawalang-bahala ano sila ipaalaala ng kami mag-ipon those
ipagbawal masama afflicted wrongdoers kasindak-sindak retribution nila wickedness.
[7:166] When sila ipagpatuloy probokahin commandments kami sabihin to them Be
ikaw despicable unggoy.
[7:167] Additionally ninyo Panginoon dikrito Siya itindig them tao inflict mahigpit
paguusig them hanggang Araw Panunumbalik. Ninyo Panginoon is efficient in
pagtibayin retribution Siya is certainly Forgiver Mahabagin!
[7:168] Kami ikalat them marami kumunidad bayan. Kaunti ng them were righteous
kaunti were kulang kaysa righteous. Kami eksamen them prosperidad paghihirap sila
pagbabalik.
[7:169] Subsekuwente to them Siya kapalit bago henerasyon manahin banal na aklat.
Nguni't sila opted worldly buhay sa lugar ng pagsasalita Kami patawarin. noon sila
ipagpatuloy opt sangkap ito mundo. Sila wala uri covenant pagtibayin banal na aklat Did
wala to sabihin MAY KAPAL katotohanan? Sila wala study banal na aklat? Certainly
abode Hereafter is malayu-layo pinakamagaling those pamalagiin righteousness. Ikaw
wala unawain?
[7:170] Those pagtibayin banal na aklat matyagan Contact Orasyon (Salat) kami hindi
kailanman mabigo recompense ang banal.
[7:171] Kami itindig bundok them gaya payong sila ipalagay it pagbaba them Ikaw
pagtibayin ano kami ibigay ikaw strongly tandaan contents thereof iyon ikaw mag-ipon!
[7:172] Alalahanin iyon ninyo Panginoon summoned todo descendants Adam
magkaroon them barena saksi themselves Am ako wala ninyo Panginoon Sila todo
pagsasalita Oo Kami barena saksi. Kaya ikaw wala pagsasalita Araw Panunumbalik
Kami wala were aware ng ito!
[7:173] Nor maani ikaw pagsasalita was atin magulang pagsasanay idolatry kami simply
sundan in nila footsteps. Ikaw kastiguhin us ano others innovated
[7:174] Kami kaya ituro pagpapakita itulot tao mailigtas.
[7:175] Bumigkas them balita ng 1 sino ibigay atin pruweba mabutihin pagwawalangbahala
them! Consequently demonyo tugisin him hanggang siya bumagay strayer.
[7:176] Magkaroon kami willed kami angatin him therewith siya ipilit palito saligan
tugisin his ari palagay! Kaya siya is aso; ikaw paborito him murahin him siya salawal!
Such is example tao ayawan atin pruweba. Ikuwento these narrations iyon sila dilidilihin!
[7:177] malo talaga nga is example tao ayawan atin pruweba; is tangi nila ari kaluluwa
sila nang mali.
[7:178] Whomever MAY KAPAL giya ang tunay giya isa whomever Siya ipasok ligaw
these are losers!
[7:179] Kami ipasok to Impiyerno karamihan ng jinns makatao. Sila magkaroon isip
sila do wala unawain mata sila wala lagari pandinig sila wala pakinggan! Sila are hayop;
hindi sila are malayu-layo malo - Sila are ganap di-handa.
[7:180] To MAY KAPAL maging pag-aari ang marami maganda ngalan; tawagin Him
therewith pagwawalang-bahala those distort His ngalan! Sila requited nila kasalanan.
[7:181] Sa Gitna Ng atin likha duon are those giya katotohanan katotohanan gawin them
righteous!
[7:182] Tungkol Sa those ayawan atin pagpapakita kami ihatid them sa them ever
realizing it
[7:183] Ako gabi pasiglahin them; Ko balak is formidable!
[7:184] Why sila wala dili-dilihin sa ibabaw ng nila kaibigan (sugo)? Siya wala is baliw.
Siya is simply malalim warner.
[7:185] Sila wala hanapin dominion ng langit daigdig todo bagay MAY KAPAL
gumawa? it Does ever mangyari them iyon dulo nila buhay be malapit? Alin Hadith ito
sila sumampalataya in
[7:186] Whomever MAY KAPAL ipasok ligaw duon wala is paraan anyone giya him!
Siya kaliwa them nila kasalanan malito
[7:187] Sila ask ikaw dulo ng mundo (Oras) at when it dumating dumaan! Pagsasalita
kabatiran thereof is ko Panginoon! Tangi Siya ihayag its panahon. Mabigat it is langit
daigdig. It wala dumating ikaw suddenly Sila ask ikaw ikaw are in kontrolin thereof!
Pagsasalita kabatiran thereof is MAY KAPAL marami tao wala malaman!
[7:188] sabihin ako wala magkaroon lakas benepisiyo kasamaan! Tangi ano MAY
KAPAL naisin magkataon ako. Ako malaman kinabukasan ako dagdagan ko kasaganaan
hindi kasamaan afflicted ako! Ako am hindi otro kaysa warner bearer ng mabuti kaysa
balita those sumampalataya.
[7:189] Siya gumawa ikaw buhat 1 persona (Adam). Nang Sumunod Siya ibigay every
lalaki kapares natagpuan tranquility kanya! Siya noon dalhin liwanag karga iyon siya
hindi gaano paunawa. gaya karga kunin mabigat sila pamanhikan MAY KAPAL nila
Panginoon Ikaw ibigay us mabuti kaysa sanggol kami be appreciative
[7:190] when Siya ibigay them mabuti kaysa sanggol sila umikot His regalo into idolo
kalaban Him. MAY KAPAL DAKILAIN MALAYU-LAYO any partnership.
[7:191] Is it wala katunayan iyon sila idolizing idolo gumawa wala are gumawa?
[7:192] Idolo iyon neither tumulong maani them nor gabi tumulong?
[7:193] When ikaw imbitahin them pagakay sila wala sundan ikaw. Kaya is ang iyon
din them whether ikaw imbitahin them bangkay tahimik!
[7:194] Idolo ikaw pamanhikan MAY KAPAL are creatures ikaw. Lakad sa harap
tawagin them; hayaan them managot ikaw ikaw are kaagad-agad!
[7:195] Sila Do pata sa alin sila magkaroon lumakad? Do sila kamay alin sila
magkaroon ipagdepender? Do sila mata alin sila magkaroon lagari? Do sila pandinig alin
sila magkaroon pakinggan? Pagsasalita Tawagin ninyo idolo ask them smite ako sa labas
pagkaantala!
[7:196] MAY KAPAL is KO TANGI PANGINOON PINUNO; 1 SINO IHAYAG ITO
BANAL NA AKLAT! Siya ipagtanggol ang righteous.
[7:197] Tungkol Sa idolo ikaw itama Him sila wala tumulong ikaw nor maani sila
tumulong.
[7:198] When ikaw imbitahin them pagakay sila wala pakinggan. Ikaw lagari them
hanapin ikaw sila wala lagari!
[7:199] Ikaw kublihan kapatawaran imungkahe tolerance pagwawalang-bahala ang
mang-mang!
[7:200] When demonyo bumulong ikaw any bumulong sikaping matamo kubilihan
MAY; KAPAL; Siya is Hearer Omniscient
[7:201] Those are righteous sa tuwing demonyo lumapit them palagay sila tandaan
whereupon sila bumagay seers!
[7:202] Nila brethren ceaselessly akitin them lakad astray!
[7:203] Ikaw wala ilabas milagro sila demand sila sabihin Why wala ask it Pagsasalita
ako simply sundan ano ihayag ako ko Panginoon. These are enlightenments buhat ninyo
Panginoon pagakay awa tao sumampalataya!
[7:204] When Quran bumigkas ikaw makinig to it sipsipin heed iyon ikaw makuha awa!
[7:205] Ikaw tandaan ninyo Panginoon sa loob publicly privately quietly araw at gabi;
wala be di-handa.
[7:206] Those sa ninyo Panginoon are hindi kailanman man suberbiyo adorasyon Him;
sila glorify Him pagbaba prostrate sa harap Him!
.
8- Ang Mga Sinamsam ng Gulo (Al-Anfal)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[8:1] Sila ikunsulta ikaw about ang mga sinamsam gulo. Pagsasalita Ang! Ang Mga
Sinamsam ng gulo maging pag-aari to MAY KAPAL sugo. Ikaw matyagan MAY
KAPAL exhort isa isa pa be righteous sumunod MAY KAPAL His sugo ikaw are
believers!
[8:2] Tunay believers are those puso manginig when MAY KAPAL banggitin when His
pagpapakita bumigkas them nila paniniwala palakasin sila konpiyansa nila Panginoon.
[8:3] Sila matyagan Contact Orasyon (Salat) buhat atin probisyon to them sila ibigay
kabutihan.
[8:4] Such are tunay believers. Sila makuha pinakamatayog uri nila Panginoon gayon
din gaya patawad generous probisyon.
[8:5] Noon ninyo Panginoon willed iyon ikaw kaliwa ninyo bahay tapusin tiyak balak
kaunti believers bumagay ibunyag bantulot believers!
[8:6] Sila magmatwid ikaw katotohanan gabi everything ituro them. Sila gumanap gaya
sila driven tiyak muwerte.
[8:7] Alalahanin iyon MAY KAPAL pangako ikaw tagumpay sa ibabaw tiyak grupo
ikaw walang ingay pangangailangan mukha marupok grupo! was May Kapal balak
establish katotohanan His palabra pagkatalo disbelievers.
[8:8] Siya dikrito iyon katotohanan magwagi falsehood mawala evildoers.
[8:9] Kaya when ikaw pamanhikan ninyo Panginoon dumating iligtas Siya managot
ikaw ako supporting ikaw 1000 anghel in succession.
[8:10] MAY KAPAL IBIGAY IKAW ITO MABUTI KAYSA balita PALAKASIN
NINYO PUSO. Tagumpay dumating tangi buhat MAY KAPAL. MAY KAPAL is
Almighty MATALINO.
[8:11] Siya caused peaceful matulog abutin ikaw payapain ikaw Siya magpadala tubig
himpapawid malinis ikaw therewith. Siya ipagtanggol ikaw demonyo tungayaw reassured
ninyo puso palakasin ninyo foothold!
[8:12] Alalahanin iyon ninyo Panginoon pagbaguhing loob anghel ako am ikaw support
those sumampalataya Ako throw terror puso ng those di-paniwalaan. Ikaw istrayk them
leeg ikaw istrayk gabi every daliri.
[8:13] Ito is ano sila justly mangyari makipag-away MAY KAPAL His sugo! Sa Lugar
Na those makipag-away MAY KAPAL His sugo May Kapal retribution is mahigpit.
[8:14] Ito is kastiguhin disbelievers; sila mangyari retribution Impiyerno.
[8:15] O ikaw sumampalataya ikaw makatagop disbelievers mobilized ikaw wala
umikot flee!
[8:16] Anyone umikot iyon araw dalhin labanan balak pagsamahin his grupo mangyari
wrath MAY KAPAL his abode is Impiyerno; ano malungkot kapalaran!
[8:17] Wala was ikaw wakasan them; MAY KAPAL is Isa wakasan them. Wala was
ikaw threw when ikaw threw; MAY KAPAL is Isa threw. Siya kaya ibigay believers
pagkakataon kumita a lot ng utang! MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[8:18] Additionally MAY KAPAL kaya nullifies balak disbelievers.
[8:19] Ikaw sikaping matamo tagumpay O disbelievers) tagumpay did dumating; it
maging pag-aari to believers! Ikaw pigilin aggression) be pinakamagaling ikaw ikaw
pagbabalik paganyan naisin kami. Ninyo hukbo hindi kailanman tumulong ikaw hindi
bagay paano dakila Sa Lugar Na MAY KAPAL is believers!
[8:20] O ikaw sumampalataya sumunod MAY KAPAL His sugo wala pagwawalangbahala
him samantala ikaw pakinggan!
[8:21] Wala be those pagsasalita Kami pakinggan when sila wala pakinggan.
[8:22] Malo creatures pangmasid MAY KAPAL are bingi walang kibo sino wala
unawain
[8:23] Magkaroon MAY KAPAL malaman ng any mabuti kaysa in them Siya uri them
hearers! Gabi kong Siya uri them hearers sila walang ingay umikot aversion!
[8:24] O ikaw sumampalataya ikaw managot MAY KAPAL sugo when siya imbitahin
ikaw ano ibigay ikaw buhay! Ikaw malaman iyon MAY KAPAL is isara to ikaw kaysa
ninyo puso at iyon sa harap Him ikaw summoned
[8:25] Mag-ingat ng retribution wala limited evildoers ikaw! Ikaw malaman iyon May
Kapal retribution is mahigpit.
[8:26] Tandaan ikaw kagamitan be konti tikisin takot iyon tao hablutin ikaw Siya
granted ikaw patatagin santuwaryo supported ikaw His tagumpay magdulot ikaw mabuti
kaysa probisyon ikaw be appreciative
[8:27] O ikaw sumampalataya wala magtaksil MAY KAPAL sugo wala magtaksil those
konpiyansa ikaw kaagad-agad iyon ikaw malaman!
[8:28] Ikaw malaman iyon ninyo pera ninyo iho are eksamen MAY KAPAL angkinin
dakila recompense
[8:29] O ikaw sumampalataya ikaw reverence MAY KAPAL Siya enlighten ikaw remit
ninyo kasalanan patawarin ikaw! MAY KAPAL ANGKININ infinite GRASYA.
[8:30] disbelievers plot balak neutralize ikaw wakasan ikaw ipatapon ikaw! Paano Man
sila plot balak paganyan does MAY KAPAL! MAY KAPAL is PINAKAMAGALING
schemer.
[8:31] When atin pagpapakita bumigkas them sila pagsasalita Kami pakinggan. Kong
kami pangangailangan kami pagsasalita iyon din bagay! These are hindi otro kaysa
kuwento buhat past
[8:32] Sila gayon din pagsasalita Atin May Kapal ito is really katotohanan Ikaw noon
paulanan us bato himpapawid ibuhos us makirot kastigo!
[8:33] May Kapal wala is kastiguhin them samantala ikaw are nila midst; MAY KAPAL
wala is kastiguhin them samantala sila sikaping matamo patawad!
[8:34] Magkaroon sila wala meritoryo May Kapal retribution ni paurungin others Banal
Masjid gabi kahit na sila wala are custodians thereof? Tunay custodians thereof are
righteous marami ng them wala malaman.
[8:35] Nila Contact Orasyon (Salat) banal na lugar (Ka bah) were hindi otro kaysa
mockery marumi paurungin tao crowding them out)! Kaya magdusa retribution ninyo
disbelief!
[8:36] Those di-paniwalaan gumugol nila pera paurungin others paraan MAY KAPAL.
Sila gumugol it noon it umikot into dalamhati pagsisisi them. Sa Wakas sila pagkatalo
todo disbelievers summoned to Impiyerno.
[8:37] MAY KAPAL naisin BISTAYIN SA MALAYO MALO BUHAT MABUTI
KAYSA NOON BUNTON MALO sa top ng bawa`t isa otro, TODO in 1 BUNTON
NOON throw it IMPIYERNO! Such are losers.
[8:38] Isalaysay those di-paniwalaan sila hinto todo nila past patawarin! Nguni't kong
sila pagbabalik sila mangyari iyon din tadhana nila nakaraan counterparts.
[8:39] Ikaw makipag-away them ward oppression pagsasanay ninyo relihiyon italaga to
MAY KAPAL nag-iisa! Sila pigilin aggression noon MAY KAPAL is fully Seer ng
everything sila do
[8:40] Sila umikot noon ikaw malaman iyon MAY KAPAL is ninyo Panginoon Pinuno;
mabuti kaysa Panginoon Pinuno pinakamagaling supporter!
[8:41] Ikaw malaman iyon ikaw magtubo any ang mga sinamsam gulo one-fifth lakad
MAY KAPAL sugo ibigay relatives ulila mahirap, maglakbay dayuhan. Ikaw do ito ikaw
sumampalataya in MAY KAPAL in ano kami ihayag atin servant araw decision araw 2
hukbo ihampas. MAY KAPAL is Omnipotent
[8:42] Alalahanin iyon ikaw were libis samantala sila were iba tagiliran! Noon nila
caravan gumalaw mababa-baba saligan Magkaroon ikaw balak it ito paraan ikaw wala
done it May Kapal was dalhin predetermined bagay whereby those destined lipulin
lipulin nakikita dahilan those destined mag-ipon mag-ipon nakikita dahilan! MAY
KAPAL is Hearer Omniscient
[8:43] MAY KAPAL uri them MAGMUKHA NINYO MANGARAP O Muhammad)
konti in NAMAMANHID! Magkaroon Siya uri them magmukha marami ikaw mabigo
ikaw disputed yourselves! May Kapal mag-ipon tayo. Siya is Knower innermost
thoughts.
[8:44] At when panahon dumating ikaw mukha them Siya uri them magmukha konti
ninyo mata uri ikaw magmukha konti nila mata gayon din! Sa Lugar Na MAY KAPAL
willed dalhin tiyak balak! Todo decisions uri MAY KAPAL.
[8:45] O ikaw sumampalataya when ikaw makatagop hukbo ikaw hawakan mabilis
gunitain MAY KAPAL frequently iyon ikaw magwagi.
[8:46] Ikaw sumunod MAY KAPAL His sugo at wala dispute yourselves lest ikaw
mabigo ikalat ninyo kalakasan! Ikaw steadfastly magtiyaga. MAY KAPAL is those
steadfastly MAGTIYAGA.
[8:47] Wala be those kaliwa nila bahay grudgingly tangi magpalabas in katunayan
pigilin others sundan landas MAY KAPAL! MAY KAPAL is fully aware ng everything
SILA do
[8:48] Demonyo adorned nila trabaho nila mata pagsasalita Ikaw wala pagkatalo any tao
sa araw na ito ako makipag-away ikaw. gaya madali gaya 2 hukbo mukha bawa`t isa otro,
siya umikot his takong fled pagsasalita ako disown ikaw! Ako lagari ano ikaw wala
lagari. Ako am afraid ng MAY KAPAL. May Kapal retribution is awesome.
[8:49] hypocrites those harbored magduda nila puso pagsasalita These tao dayain nila
relihiyon. kong isa ilapag his konpiyansa MAY KAPAL noon MAY KAPAL is Almighty
Matalino!
[8:50] Ikaw tangi lagari those di-paniwalaan when anghel ilapag them muwerte! Sila
beat them nila mukha nila palakihin dulo Takim retribution Impiyerno.
[8:51] Ito is kahalagahan ano ninyo kamay magpadala sa malayo! MAY KAPAL is
HINDI KAILANMAN HINDI-MATUWID PATUNGO SA creatures.
[8:52] Ito is iyon din tadhana iyon ng Pharaoh's tao those di-paniwalaan them! Sila
ayawan May Kapal pagpapakita MAY KAPAL kastiguhin them sa lugar na nila
kasalanan. MAY KAPAL is MAKAPANGYARIHAN His retribution is MAHIGPIT.
[8:53] MAY KAPAL WALA PAGBABAGO BASBAS SIYA bestowed any TAO
SILA MAGDISISYON PAGBABAGO! MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[8:54] Such was usapin tao ng Pharaoh others them. Sila 1 ayawan lumagda nila
Panginoon. Consequently kami lipulin them nila kasalanan. Kami lunurin Pharaoh's tao;
makasalanan consistently kastiguhin!
[8:55] Malo creatures pangmasid MAY KAPAL are those di-paniwalaan; sila wala
sumampalataya.
[8:56] Ikaw abutin kasunduan them sila sirain nila kasunduan every panahon; sila wala
are righteous!
[8:57] Kaya kong ikaw makatagop them in gulo ikaw itama them gaya deterrent
example those dumating them iyon sila kunin heed
[8:58] When ikaw magtaksil grupo ng tao ikaw mobilize them iyon din manner! MAY
KAPAL WALA MAPAGMAHAL betrayers.
[8:59] Hayaan wala those di-paniwalaan ipalagay sila kunin it sila hindi kailanman
tumakas!
[8:60] Ikaw ihanda them todo lakas ikaw muster todo equipment ikaw mobilize iyon
ikaw frighten kagalit MAY KAPAL ninyo kagalit gayon din gaya others sino wala
malaman to ikaw; MAY KAPAL malaman them! Whatever ikaw gumugol cause ng
MAY KAPAL naisin bayaran ikaw generously pinakakaunti injustice.
[8:61] Sila kublihan kapayapaan shall ikaw ilapag ninyo konpiyansa MAY KAPAL!
Siya is Hearer Omniscient
[8:62] Sila pangangailangan dayain ikaw noon MAY KAPAL naisin suffice ikaw! Siya
tumulong ikaw with His support at with believers.
[8:63] Siya reconciled puso believers). Magkaroon ikaw gumugol todo pera daigdig
ikaw wala reconcile nila puso! May Kapal did reconcile them! Siya is Almighty
Matalino.
[8:64] O ikaw manghuhula sufficient ikaw is MAY KAPAL believers sundan ikaw.
[8:65] O ikaw manghuhula ikaw exhort believers makipag-away. duon are 20 ng ikaw
are steadfast sila pagkatalo 200 100 ng ikaw pagkatalo 1000 ng those di-paniwalaan!
Iyon is sila are tao sino wala unawain!
[8:66] Kaagad-agad (iyon marami bago tao pagsamahin ikaw) MAY KAPAL uri it
madali ikaw Siya malaman ikaw are gaya malakas gaya ikaw kagamitan be Henceforth
100 steadfast believers pagkatalo 200 1000 ng ikaw pagkatalo 2000 May Kapal iwanan.
MAY KAPAL is those steadfastly MAGTIYAGA.
[8:67] Hindi manghuhula matamo captives siya participates in ang makipag-away Ikaw
tao sikaping matamo sangkap ito mundo samantala MAY KAPAL imungkahe Hereafter
MAY KAPAL is Almighty MATALINO.
[8:68] were sa lugar na predetermined dikrito buhat MAY KAPAL ikaw magdusa sa
magkuwenta ng ano ikaw kunin kasindak-sindak retribution!
[8:69] Kaya kumain ang mga sinamsam ikaw kumita iyon alin is lawful mabuti kaysa
matyagan MAY KAPAL! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[8:70] O ikaw manghuhula isalaysay bilanggo gulo ninyo kamay MAY KAPAL
malaman ng anything mabuti kaysa in ninyo puso Siya ibigay ikaw pinakamagaling
kaysa anything ikaw nasira patawarin ikaw. MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[8:71] At kong sila pangangailangan magtaksil ikaw sila already magtaksil MAY
KAPAL. Ito why Siya uri them losers. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[8:72] Siyang Tunay those sumampalataya dumayo magpunyagi nila pera nila buhay in
cause MAY KAPAL man gaya those sino punong abala them ibigay them kubilihan
supported them sila are allies ng 1 isa pa! Tungkol Sa those sumampalataya do wala
dumayo ikaw ikaw wala owe them any support hanggang sila dumayo! Paano Man kong
sila kagamitan ninyo tumulong brethren paniniwala ikaw tumulong them tao kanino ikaw
lumagda kapayapaan pinagkayarian. MAY KAPAL is Seer NG everything IKAW do
[8:73] Those di-paniwalaan are allies ng 1 isa pa. Ikaw humawak these commandments
duon be chaos daigdig kasindak-sindak corruption.
[8:74] Those sumampalataya dumayo magpunyagi cause MAY KAPAL man gaya those
sino punong abala them ibigay them kubilihan supported them these are tunay believers!
Sila meritoryo patawad generous recompense
[8:75] Those sumampalataya afterwards dumayo magpunyagi ikaw sila maging pag-aari
ikaw! Those are kaugnay to bawa`t isa otro be 1 support bawa`t isa otro, in accordance
with May Kapal commandments. MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
.
9- Katapusang Alok (Bara'ah)
.
[9:1] Katapusang Alok dito bigyan MAY KAPAL His sugo idolo worshipers sumali
into pinagkayarian ikaw.
[9:2] Kaya lumaboy daigdig freely 4 months malaman ikaw wala tumakas MAY
KAPAL at iyon MAY KAPAL hamakin disbelievers!
[9:3] proclamation dito bigyan MAY KAPAL His sugo todo tao dakila araw pilgrimage
iyon MAY KAPAL disowned idolo worshipers at paganyan did His sugo! Kaya ikaw
magtika it be pinakamagaling ikaw. Ikaw umikot noon malaman ikaw hindi kailanman
tumakas MAY KAPAL. Pangako those di-paniwalaan makirot retribution!
[9:4] Idolo worshipers lumagda kapayapaan pinagkayarian ikaw wala sirain it nor band
magkasama others ikaw ikaw tapusin ninyo pinagkayarian them expiration takda. MAY
KAPAL MAPAGMAHAL ANG righteous.
[9:5] Dati Banal Months are sila magkaila uri kapayapaan) ikaw wakasan idolo
worshipers when ikaw makatagop them kastiguhin them lumaban every gumalaw sila uri!
Sila magtika matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) ikaw
hayaan them! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[9:6] 1 ng idolo worshipers sikaping matamo tiwasay pasilyo ikaw ikaw grant him
tiwasay pasilyo paganyan iyon siya pakikinig palabra MAY KAPAL noon magpadala
him his lugar security. Iyon is sila are tao sino wala malaman!
[9:7] Paano maani idolo worshipers demand any prenda buhat MAY KAPAL buhat His
sugo? Exempted are those lumagda kapayapaan pinagkayarian ikaw Banal Masjid! Sila
kapurihan pagtibayin such pinagkayarian ikaw pagtibayin it gayon din! MAY KAPAL
MAPAGMAHAL ANG righteous.
[9:8] Paano maani sila demand prenda) when sila hindi kailanman matyagan any kanan
kinship ikaw them nor any covenant kong sila ever magkaroon pagkakataon magwagi.
Sila payapain ikaw labi paglilingkod samantala nila puso were in tagasalungat marami ng
them are makasalanan!
[9:9] Sila komersiyo sa malayo May Kapal pagpapakita mura halaga. Consequently sila
repulsed tao His landas. Malungkot talaga nga is ano sila did
[9:10] Sila hindi kailanman matyagan any kanan kinship any believer nor do sila
pagtibayin nila covenants these are tunay transgressors.
[9:11] Sila magtika matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan
(Zakat) noon sila are ninyo brethren relihiyon! Kami kaya ituro pagpapakita tao
malaman.
[9:12] Sila sirain nila sumpa prenda humawak nila covenants salakayin ninyo relihiyon
ikaw makipag-away pinuno paganism! - Ikaw hindi largo gapusin ninyo covenant them -
Iyon sila pigilin.
[9:13] Ikaw wala makipag-away tao sirain nila pinagkayarian Would subukin ipatapon
sugo sila ang isa are umpisahan gulo in ang 1 lugar? Are ikaw afraid ng them? MAY
KAPAL is 1 IKAW ipalagay TAKOT IKAW are believers!
[9:14] Ikaw makipag-away them sa lugar na MAY KAPAL naisin kastiguhin them sa
ninyo kamay hamakin them grant ikaw tagumpay them malamig dibdib believers!
[9:15] Siya gayon din ilipat matinding galit believers' puso. MAY KAPAL
MAILIGTAS whomever SIYA NAISIN. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[9:16] Ikaw ipalagay ikaw kaliwa MAY KAPAL destinggihin those sa gitna ng ikaw
magpunyagi hindi kailanman ally May Kapal kagalit kagalit His sugo kagalit believers?
MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[9:17] Idolo worshipers wala are madalas masjids MAY KAPAL samantala ikumpisal
nila disbelief! These nullified nila trabaho sila abide forever Impiyerno!
[9:18] Tangi tao madalas May Kapal masjids are those sumampalataya in MAY
KAPAL Magtagal Araw matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan
(Zakat) wala takot MAY KAPAL! These siyang tunay be giya isa.
[9:19] Ikaw itinuturing tubig peregrino alagaan sa lugar na Banal Masjid magkaroon
kapalit sa lugar na sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw magpunyagi cause
MAY KAPAL? Sila are kapantay pangmasid MAY KAPAL. MAY KAPAL WALA
GIYA MAKASALANAN TAO.
[9:20] Those sumampalataya, dumayo magpunyagi cause MAY KAPAL nila pera nila
buhay are malayu-layo dakila uri pangmasid MAY KAPAL! These are ang nagwagi.
[9:21] Nila Panginoon ibigay them mabuti kaysa balita awa approval buhat Him hardin
saan sila magsaya everlasting bliss!
[9:22] Eternally sila abide therein. MAY KAPAL ANGKININ DAKILA recompense
[9:23] O ikaw sumampalataya wala ally gabi ninyo magulang ninyo siblings sila piliin
di-paniwalaan sa ibabaw sumampalataya! Those sa gitna ng ikaw ally them
transgressing!
[9:24] Iproklama Kong ninyo magulang ninyo iho ninyo siblings ninyo asawa ninyo
pamilya pera ikaw kumita negosyo ikaw mag-alala bahay ikaw cherish are giliw to ikaw
kaysa MAY KAPAL His sugo magpunyagi in His cause noon tama maghintay MAY
KAPAL brings His paghuhukom MAY KAPAL wala giya makasalanan tao!
[9:25] MAY KAPAL granted IKAW TAGUMPAY MARAMI TAYO. Araw Hunayn
ikaw bumagay man suberbiyo ng ninyo dakila bilang. Consequently it wala tumulong
ikaw sa todo, maluwang daigdig bumagay straitened ikaw ikaw umikot sa paligid fled
[9:26] Noon MAY KAPAL magpadala contentment His sugo believers. Siya magpadala
pababa di-nakikita sundalo; Siya kaya kastiguhin those di-paniwalaan! Ito is requital
disbelievers.
[9:27] Sa Wakas MAY KAPAL mailigtas whomever Siya naisin. MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[9:28] O ikaw sumampalataya idolo worshipers parumihin; sila wala payagan lumapit
Banal Masjid after ito anyo! Kong ikaw takot kawalan sahod MAY KAPAL naisin
paulanan ikaw with His probisyon in accordance with His naisin. MAY KAPAL is
Omniscient MATALINO.
[9:29] Ikaw makipag-away atras nakasandal those wala sumampalataya in MAY
KAPAL nor Magtagal Araw nor do sila ipagbawal ano MAY KAPAL His sugo
ipagbawal nor do sila abide ni relihiyon katotohanan! - Sa Gitna Ng those tanggapin
banal na aklat - hanggang sila bayad due taks willingly unwillingly.
[9:30] Hudyo pagsasalita Ezra is anak na lalaki MAY KAPAL samantala Binyagan
pagsasalita Jesus is anak na lalaki MAY! KAPAL! These blasphemies uttered nila bibig!
Sila kaya pagbagayin blasphemies ng those di-paniwalaan in ang past MAY KAPAL
ISUMPA them. Sila siyang tunay deviated
[9:31] Sila itama nila madasalin pinuno mag-aaral Panginoon MAY KAPAL. Others
deified Ang Mesiyas anak na lalaki Mary. Sila todo manduhan adorasyon tangi isa May
Kapal. duon wala is May Kapal huwag isama Siya! Siya glorified pinakamatayog
magkaroon any kasiesyo!
[9:32] Sila pangangailangan ilapag May Kapal liwanag nila bibig MAY KAPAL ipilit
sa ibabaw ng walang mali His liwanag in spite ng disbelievers!
[9:33] Siya is 1 sino magpadala His sugo pagakay relihiyon katotohanan uri it maghari
todo relihiyon in spite ng idolo worshipers!
[9:34] O ikaw sumampalataya marami madasalin pinuno predikador sipsipin tao pera
illicitly paurungin landas MAY KAPAL! Those itago ginto pilak wala gumugol them
cause MAY KAPAL pangako them makirot retribution!
[9:35] Araw dumating when nila ginto pilak naisin subo apoy Impiyerno noon
kagamitan pasuin nila noo nila tagiliran nila atras Ito is ano ikaw itago yourselves takim
ano ikaw itago!
[9:36] Bumilang months MAY KAPAL mabahala is 12. Ito been May Kapal batas araw
Siya gumawa langit daigdig. 4 ng them are banal. Ito is walang mali relihiyon; ikaw wala
nang mali ninyo kaluluwa (ni makipag-away) Banal Months! Paano Man ikaw
magdeklara all-out gulo idolo worshipers gabi Banal Months) when sila magdeklara allout
gulo ikaw malaman iyon MAY KAPAL is sa ang tagiliran ng ang righteous.
[9:37] Baguhin Banal Months is lumagda labis labis disbelief; it augments ligaw ng
those di-paniwalaan! Sila kapalit Banal Months katamtaman months samantala
pangalagaan bilang months consecrated MAY KAPAL! Sila kaya sirain ano MAY
KAPAL consecrated Nila masama trabaho adorned nila mata! MAY KAPAL WALA
GIYA di-paniwalaan TAO.
[9:38] O ikaw sumampalataya when ikaw isalaysay Mobilize cause MAY KAPAL ikaw
bumagay heavily isama to saligan Ikaw mabutihin ito worldly buhay in lugar ng
Hereafter Sangkap ito mundo ikumpara to Hereafter are nil
[9:39] Ikaw mobilize Siya ipasok ikaw makirot retribution kapalit otro tao in ninyo
lugar; ikaw hindi kailanman hurt Him in ang pinakakaunti MAY KAPAL is Omnipotent
[9:40] Ikaw mabigo support him sugo) MAY KAPAL already supported him. Kaya
when disbelievers habulin him siya was 1 ng 2 cave siya sabihin to his kaibigan wala
mag-alala; MAY KAPAL is us. MAY KAPAL noon magpadala pababa contentment
security him supported him di-nakikita sundalo! Siya uri palabra disbelievers lowly. May
Kapal palabra mamahala kataastaasan. MAY KAPAL is Almighty MATALINO.
[9:41] Ikaw agad mobilize liwanag mabigat magpunyagi ninyo pera ninyo buhay in
cause MAY KAPAL! Ito is pinakamagaling ikaw kong ikaw tangi malaman.
[9:42] duon were mabilis sangkap magtubo korto biyahe sila sundan ikaw! magpunyagi
is tama man marami them. Sila sumumpa MAY KAPAL kami could kami mobilized
ikaw Sila kaya hurt at MAY KAPAL malaman iyon sila are bulaan.
[9:43] MAY KAPAL KAPATAWARAN IKAW MAGKAROON why IKAW IBIGAY
them PERMISO did TUMIGIL SA LIKOD IKAW DESTINGGIHIN those could are
truthful BUHAT BULAAN?
[9:44] Those tunay sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw wala ask ninyo
permiso evade pagkakataon magpunyagi nila pera nila buhay! MAY KAPAL is fully
aware ng ANG righteous.
[9:45] Tangi tao hilingin paumanhin are those wala do really sumampalataya in MAY
KAPAL Magtagal Araw! Nila puso are puno ng magduda nila magduda cause them
waver
[9:46] Magkaroon sila really pangangailangan mobilize sila ihanda it thoroughly! May
Kapal pag-ayaw nila participation paganyan Siya pigilin them; sila isalaysay Tumigil sa
likod those tumigil sa likod
[9:47] Magkaroon sila mobilized ikaw sila gumawa guluhin caused disputes paghahati
ikaw! Kaunti ng ikaw were apt makinig to them! MAY KAPAL is fully aware ng
transgressors.
[9:48] Sila sikaping matamo pagpapalaganap guluhin ikaw in ang past malito bagay
ikaw. Katotohanan sa wakas magwagi May Kapal balak dalhin them.
[9:49] Kaunti ng them pagsasalita Ibigay ako permiso tumigil wala magpataw such
paghihirap ako. In katunayan, sila kaya mangyari kasindak-sindak paghihirap; Impiyerno
kubkubin disbelievers!
[9:50] Isang Bagay mabuti kaysa magkataon ikaw sila hurt at affliction befalls ikaw sila
pagsasalita Kami isalaysay ikaw gaya sila umikot magsaya!
[9:51] sabihin Wala magkataon us ano MAY KAPAL dikrito us. Siya is atin Panginoon
Pinuno In MAY KAPAL believers konpiyansa.
[9:52] Pagsasalita Ikaw tangi expect us 1 ng 2 mabuti kaysa bagay (tagumpay
martyrdom) samantala kami expect sa lugar na ikaw condemnation buhat MAY KAPAL
retribution buhat Him sa atin kamay! Kaya maghintay kami maghintay ikaw!
[9:53] sabihin Gumugol willingly unwillingly. Wala tanggapin ikaw ikaw are masama
tao.
[9:54] Ano hadlangan pagtanggap nila gumugol is iyon sila di-paniwalaan in MAY
KAPAL His sugo when sila matyagan Contact Orasyon (Salat) sila matyagan them lazily
when sila ibigay kabutihan sila did paganyan grudgingly!
[9:55] Wala impressed nila pera nila iho! MAY KAPAL causes these be
PINAGKUKUNAN retribution them in ito BUHAY when SILA MAMAMATAY) NILA
KALULUWA UMALIS samantala SILA are disbelievers.
[9:56] Sila sumumpa MAY KAPAL sila maging pag-aari ikaw samantala sila do wala
maging pag-aari ikaw; sila are divisive tao!
[9:57] Kong sila natagpuan kubilihan caves magtago lugar sila lakad it magmadali!
[9:58] Kaunti ng them mamintas ninyo distribution kabutihan; kong sila ibigay
therefrom sila bumagay masiyahan sila wala ibigay therefrom sila bumagay objectors!
[9:59] Sila masiyahan ano MAY KAPAL His sugo ibigay them. Sila pagsasalita MAY
KAPAL suffices us. MAY KAPAL naisin magdulot sa lugar na us His bounties AT
paganyan NAISIN His SUGO. Kami sikaping matamo tangi MAY KAPAL.
[9:60] Kabutihan lakad mahirap needy workers kulektahin them bago kumbertihin libre
busabos to those burdened ni bigla expenses cause MAY KAPAL maglakbay dayuhan.
Such is May Kapal commandment. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[9:61] Kaunti ng them hurt manghuhula pagsasalita Siya is todo pandinig! Pagsasalita is
pinakamagaling ikaw iyon siya makinig to ikaw! Siya sumampalataya in MAY KAPAL
konpiyansa believers. Siya is awa those ikaw sumampalataya. Those hurt May Kapal
sugo mangyari makirot retribution.
[9:62] Sila sumumpa MAY KAPAL ikaw masiyahan ikaw when MAY KAPAL His
sugo are worthy ng masiyahan sila are really believers!
[9:63] Sila wala malaman iyon anyone salungatin MAY KAPAL His sugo mangyari
apoy Impiyerno forever Ito is malo humiliation.
[9:64] hypocrites mag-alala sura ihayag ibunyag ano is nila puso! sabihin Lakad sa
harap kutyain MAY KAPAL naisin IBUNYAG exactly ANO IKAW are afraid NG!
[9:65] Ikaw ask them sila pagsasalita Kami would were tangi kutyain kidding.
Pagsasalita ikaw realize ikaw are Do kutyain MAY KAPAL His pagpapakita His sugo?
[9:66] Wala apologize! Ikaw di-paniwalaan after sumampalataya! Kami kapatawaran
kaunti ng ikaw kami kastiguhin others ikaw gaya kahalagahan nila wickedness.
[9:67] hypocrite lalaki hypocrite babae maging pag-aari with bawa`t isa otro - Sila
imungkahe masama ipagbawal righteousness sila are stingy Sila kalimutan MAY
KAPAL Siya kalimutan them. hypocrites are tunay makasalanan.
[9:68] MAY KAPAL PANGAKO hypocrite LALAKI hypocrite BABAE GAYON DIN
GAYA disbelievers APOY NG IMPIYERNO wherein SILA abide forever It suffices
them. MAY KAPAL ISUMPA them; SILA MANGYARI everlasting retribution.
[9:69] Kaunti ng those sa harap ikaw were malakas kaysa ikaw angkinin otro pera iho.
Sila bumagay preoccupied nila sangkap pag-aari. Similarly ikaw bumagay preoccupied
ninyo sangkap pag-aari tama gaya those sa harap ikaw bumagay preoccupied Ikaw
bumagay ganap heedless tama gaya sila were heedless. Such are tao nullify nila trabaho
pareho in ito mundo Hereafter sila are losers.
[9:70] Sila wala matutuhan anything buhat nakaraan henerasyon; tao Noah ‘Aad
Thamood tao Abraham dwellers Midyan evildoers (ng Sodom Gomorrah)? Nila sugo
lakad them malinaw pruweba. MAY KAPAL HINDI KAILANMAN NANG MALI
them; SILA are ISA NANG MALI nila ari KALULUWA.
[9:71] sumampalataya lalaki babae are allies ng 1 isa pa! Sila imungkahe righteousness
ipagbawal masama sila matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan
(Zakat) sila sumunod MAY KAPAL His sugo. These paulanan May Kapal awa. MAY
KAPAL is Almighty MATALINO.
[9:72] MAY KAPAL PANGAKO sumampalataya LALAKI sumampalataya BABAE
HARDIN DUMALOY BATIS wherein SILA abide forever MARINGAL mansions
HARDIN Eden! May Kapal basbas approval are gabi dakila. Ito is dakila pagwawagi.
[9:73] O ikaw manghuhula magpunyagi disbelievers hypocrites be mahigpit in trato
with them! Nila kapalaran is Impiyerno; ano malungkot abode!
[9:74] Sila sumumpa MAY KAPAL sila hindi kailanman pagsasalita it sila uttered
palabra disbelief; sila di-paniwalaan bumagay submitters. In katunayan, sila ibigay sa
itaas ano sila hindi kailanman magkaroon. Sila manghihimagsik gabi MAY KAPAL His
sugo paulanan them His grasya probisyon Sila magtika it be pinakamagaling them.
Nguni't kong sila umikot MAY KAPAL naisin ipasok them to makirot retribution in ito
buhay Hereafter Sila natagpuan walang sino man daigdig be nila Panginoon pinuno
[9:75] Kaunti ng them gabi prenda Kong MAY KAPAL paulanan us His grasya kami be
charitable ihatid righteous buhay!
[9:76] when Siya did paulanan them His probisyon sila bumagay stingy umikot
aversion.
[9:77] Consequently Siya peste them hypocrisy nila puso araw sila magharap Him. Ito is
because sila labagin nila pangako MAY KAPAL because ng nila ihiga
[9:78] Sila wala realize iyon MAY KAPAL malaman nila lihim nila pakana MAY
KAPAL is Knower todo lihim?
[9:79] Those mamintas generous believers ibigay man marami tuyain mahirap believers
ibigay man maliit MAY KAPAL hamakin them! Sila mangyari makirot retribution.
[9:80] Ikaw ask patawad them wala ask patawad them! - Gabi kong ikaw ask patawad
them 70 panahon! - MAY KAPAL naisin WALA PATAWARIN them! Ito is sila dipaniwalaan
MAY KAPAL His sugo. MAY KAPAL WALA GIYA MAKASALANAN
TAO.
[9:81] sedentary magsaya nila tumigil sugo MAY KAPAL kamuhian magpunyagi nila
pera nila buhay in cause MAY KAPAL! Sila pagsasalita not mobilize in ito subo!
Pagsasalita apoy Impiyerno is marami mainit sila tangi mawatasan!
[9:82] Hayaan them tumawa a maliit, iyak a lot! Ito is requital kasalanan sila kumita.
[9:83] May Kapal pagbabalik ikaw tayo saan sila ask ninyo permiso mobilize ikaw ikaw
pagsasalita Ikaw do hindi kailanman muli mobilize ako nor naisin ikaw ever makipagaway
ako any kagalit! Ikaw mabutihin be with sedentary in ang 1 lugar. Kaya ikaw
tumigil with ang sedentary.
[9:84] Ikaw wala matyagan paglilibing orasyon any ng them when siya mamamatay nor
shall ikaw tumayo his malubha. Sila di-paniwalaan MAY KAPAL His sugo mamamatay
estado wickedness!
[9:85] Wala impressed nila pera nila iho; MAY KAPAL causes these be pinagkukunan
karukhaan them in ito mundo nila kaluluwa umalis disbelievers!
[9:86] When sura ihayag estado Sumampalataya in MAY KAPAL magpunyagi His
sugo gabi malakas sa gitna ng them pagsasalita tumigil sa likod
[9:87] Sila mabutihin be with ang sedentary. Consequently nila puso tatakan kaya sila
wala mawatasan.
[9:88] Tungkol Sa sugo those sumampalataya him sila eagerly magpunyagi nila pera
nila buhay. These meritoryo todo mabuti kaysa bagay; sila are ang nagwagi.
[9:89] MAY KAPAL ihanda them HARDIN DUMALOY BATIS wherein SILA abide
forever Ito is dakila pagwawagi.
[9:90] Arabs uri sa itaas paumanhin dumating ikaw sikaping matamo permiso tumigil sa
likod Ito is indicative ng nila rejection MAY KAPAL His sugo - Sila tumigil sa likod.
Talaga Nga those di-paniwalaan them mangyari makirot retribution.
[9:91] Wala to blamed are those are marupok may sakit wala natagpuan anything
paghahandog largo gaya sila bangkay italaga to MAY KAPAL His sugo! righteous sa
gitna ng them wala blamed MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[9:92] Gayon Din paumanhin are those dumating ikaw hilingin ibilang ikaw ikaw
isalaysay them ako wala magkaroon anything dalhin ikaw Sila noon umikot luha nila
mata genuinely palungkutin sila wala afford umabuloy
[9:93] blame is sa those ask ninyo permiso tumigil sa likod gabi sila wala magkaroon
paumanhin. Sila mabutihin be with ang sedentary. Consequently MAY KAPAL tatakan
nila puso kaya sila wala makuha any kabatiran.
[9:94] Sila apologize to ikaw when ikaw pagbabalik them (buhat labanan)! sabihin wala
apologize; kami hindi largo konpiyansa ikaw. MAY KAPAL IBALITA us IKAW. MAY
KAPAL naisin LAGARI NINYO TRABAHO AT NAISIN SUGO NOON IKAW
pagbabalik Knower NG TODO LIHIM declarations NOON SIYA IBALITA IKAW NG
everything IKAW done
[9:95] Sila sumumpa MAY KAPAL ikaw when ikaw pagbabalik them iyon ikaw
pagwawalang-bahala them. Pagwawalang-bahala them! Sila parumihin nila kapalaran is
Impiyerno gaya requital kasalanan sila kumita.
[9:96] Sila sumumpa ikaw ikaw kapatawaran them. Gabi kong ikaw kapatawaran them
MAY KAPAL wala kapatawaran such makasalanan tao!
[9:97] Arabs are malo disbelief hypocrisy ang marami malamang to ignore batas iyon
MAY KAPAL ihayag His sugo. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[9:98] Kaunti Arabs itinuturing nila gumugol cause May) Kapal) be kawalan gabi
maghintay anticipation iyon sakuna hampas ikaw! is sila mangyari malo sakuna! MAY
KAPAL is Hearer Omniscient
[9:99] Iba Arabs sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw itinuturing nila
gumugol marumi MAY KAPAL marumi supporting sugo! Talaga Nga it bring them
malapit; MAY KAPAL naisin admitihin them into His awa! MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[9:100] Tungkol Sa maaga vanguards mandayuhan (Muhajerin) supporters ibigay them
kubilihan (Ansar) those sundan them righteousness MAY KAPAL masiyahan them sila
masiyahan Him! Siya ihanda them hardin dumaloy batis wherein sila abide forever Ito is
dakila pagwawagi.
[9:101] Sa Gitna Ng Arabs ikaw duon are hypocrites. Gayon Din sa gitna ng lunsod
dwellers duon are those are accustomed to hypocrisy. Ikaw wala malaman them kami
malaman them! Kami double retribution them noon sila dulo ipasok kasindak-sindak
retribution.
[9:102] duon are others ikumpisal nila kasalanan; sila ihalo mabuti kaysa akto malo
akto. MAY KAPAL naisin MAILIGTAS them MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[9:103] sipsipin buhat nila pera kabutihan kalinisan them sanctify them! pasiglahin them
ninyo encouragement reassures them. MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[9:104] Sila wala realize iyon MAY KAPAL Do tanggapin pagtitika His worshipers
kunin kabutihan MAY KAPAL is Redeemer Mahabagin?
[9:105] sabihin Trabaho righteousness; MAY KAPAL naisin makakita ninyo trabaho at
paganyan naisin His sugo believers! Sa Wakas ikaw pagbabalik Knower ng todo lihim
declarations noon Siya ibalita ikaw ng everything ikaw done
[9:106] Others maghintay May Kapal decision; Siya kastiguhin them Siya mailigtas
them! MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[9:107] duon are those abusuhin masjid pagsasanay idolo adorasyon dibayd believers
magdulot aliwin to those salungatin MAY KAPAL His sugo! Sila solemnly sumumpa
Atin intensiyon are kapuri-puri MAY KAPAL barena saksi sila are bulaan!
[9:108] Ikaw hindi kailanman magdasal such masjid. masjid established righteousness 1
araw is worthy ng ninyo magdasal therein! In duon are tao mapagmahal kalinisan. MAY
KAPAL MAPAGMAHAL those KALINISAN.
[9:109] Isa establishes his edipisyo reverencing MAY KAPAL Is at magtubo His
approval pinakamagaling 1 sino establishes his edipisyo brink crumbling bangin iyon
pagbaba pababa him into apoy Impiyerno? MAY KAPAL WALA GIYA transgressing
TAO!
[9:110] Such edipisyo sila established bangkay pinagkukunan magduda nila puso nila
puso walang ingay! MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[9:111] MAY KAPAL BUMILI believers NILA BUHAY NILA PERA PARAISO.
Kaya sila makipag-away cause MAY KAPAL handa wakasan kunin wakasan! Such is
His truthful prenda Torah Ebanghelyo Quran - Sino tapusin His prenda pinakamagaling
kaysa MAY KAPAL? Ikaw magsaya uri such palitan! Ito is dakila pagwawagi.
[9:112] Sila are repenters worshipers praisers meditators yumukod prostrating
advocators ng righteousness forbidders masama tagapag-alaga May Kapal batas! Ibigay
mabuti kaysa balita such believers!
[9:113] Neither manghuhula nor those sumampalataya ask patawad idolo worshipers
gabi sila were nila malapit ng parientes dati sila realize iyon sila destined Impiyerno.
[9:114] Tangi dahilan Abraham asked patawad his ama was iyon siya pangako him do
paganyan. gaya madali gaya siya realized iyon siya was kagalit MAY KAPAL siya
disowned him. Abraham was extremely nabait clement
[9:115] MAY KAPAL WALA MAGPADALA any TAO astray after SIYA GIYA them
1 dulong matulis them ANO expect! MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
[9:116] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig! Siya kontrolin
buhay muwerte. Ikaw magkaroon wala MAY KAPAL gaya Panginoon Pinuno.
[9:117] MAY KAPAL MAILIGTAS MANGHUHULA immigrants (Muhajireen)
supporters PUNONG ABALA them IBIGAY them KUBILIHAN (Ansar) SUNDAN him
MAHIRAP PANAHON! Iyon is when puso ng kaunti ng them halos wavered Siya
mailigtas them Siya is Compassionate patungo sa them Mahabagin.
[9:118] Gayon Din (mailigtas were 3 sino tumigil sa likod Maluwang daigdig bumagay
straitened them iyon sila halos ibigay sa itaas todo pag-asa themselves. Finally sila
realized duon wala was tumakas MAY KAPAL Him. Siya noon mailigtas them iyon sila
magtika. MAY KAPAL is Redeemer MAHABAGIN.
[9:119] O ikaw sumampalataya ikaw reverence MAY KAPAL be sa gitna ng ang
truthful.
[9:120] Neither dwellers lunsod nor Arabs them sikaping matamo tumigil sugo MAY
KAPAL when siya mobilizes sa lugar na gulo)! Nor shall sila ibigay kaunahan to nila ari
affairs supporting him. Ito is sila wala magdusa any uhaw any sikap hunger cause MAY
KAPAL kunin itangi hakbang enrages disbelievers inflict any paghihirap kagalit sa labas
magkaroon it lumiham them utang! MAY KAPAL HINDI KAILANMAN MABIGO
recompense those TRABAHO righteousness.
[9:121] Nor do sila mangyari any expense maliit malaki nor do sila paghihirap any libis
sa labas magkaroon utang lumiham them! MAY KAPAL naisin SIYANG TUNAY
GANTI them generously NILA TRABAHO.
[9:122] When believers mobilize wala todo ng them do paganyan. A konti buhat bawa`t
isa grupo mobilize italaga nila panahon studying relihiyon! Kaya sila dumaan kabatiran
nila tao when sila pagbabalik iyon sila bangkay religiously ibalita!
[9:123] O ikaw sumampalataya ikaw makipag-away disbelievers salakayin ikaw -
Hayaan them natagpuan ikaw mahigpit! - At malaman iyon MAY KAPAL is with ang
righteous!
[9:124] When sura ihayag kaunti ng them pagsasalita Did ito sura palakasin paniniwala
ng anyone ikaw? Talaga Nga it did palakasin paniniwala ng those sumampalataya sila
magsaya any pagpapakita!
[9:125] Tungkol Sa those harbored magduda nila puso it actually sumahin unholiness
nila unholiness sila mamamatay disbelievers.
[9:126] Sila wala lagari sila magdusa buhat tiyak paglilitis every anyo dati dalawang ulit
Sila consistently mabigo to magtika mabigo sipsipin heed
[9:127] Sa Tuwing sura ihayag kaunti ng them hanapin sa bawa`t isa otro gaya
pagsasalita Does anyone lagari ikaw Noon sila kaliwa! Kaya MAY KAPAL ibaling nila
puso sila are tao sino wala mawatasan!
.
10- Jonah (Younus)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[10:1] A L. R. These (sulat) are pruweba ito libro dunong.
[10:2] Is it man marami ng admirasyon tao iyon kami pagbaguhing loob lalaki them?
Siya pagbaguhing loob pagsasalita) Ikaw babala tao ibigay mabuti kaysa balita those sino
sumampalataya sila makuha pusisyon prominence nila Panginoon. disbelievers
pagsasalita Ito is matalino magician!
[10:3] Ninyo tangi Panginoon is MAY; KAPAL; Isa gumawa langit daigdig 6 araw
noon assumed todo kapangyarihan. Siya kontrolin todo bagay. duon wala is intercessor in
accordance with His naisin. Such is MAY KAPAL ninyo Panginoon. Ikaw adorasyon
Him. Ikaw wala kunin heed
[10:4] To Him is ninyo ultimo pagbabalik todo ng ikaw. Ito is May Kapal truthful
pangako. Siya initiates likha noon ulitin it in orden ganti those sumampalataya ihatid
righteous buhay equitably! Tungkol Sa those di-paniwalaan sila mangyari hellish
uminom makirot retribution sa lugar na nila di-paniwalaan!
[10:5] Siya is Isa gawin araw maaliwalas buwan liwanag Siya designed its phases ikaw
matutuhan bumilang anyo kalkulahin MAY KAPAL WALA GUMAWA TODO ITO
huwag isama sa lugar na TIYAK HANGARIN. Siya ituro pagpapakita tao malaman.
[10:6] Siyang Tunay in alternation ng gabi araw ano MAY KAPAL gumawa langit
daigdig duon are pruweba tao are righteous!
[10:7] Those wala expecting magharap us preoccupied ito worldly buhay are content it
magkaila heed atin pruweba;!
[10:8] these mangyari Impiyerno nila ultimo abode kahalagahan nila ari trabaho.
[10:9] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay nila Panginoon giya
them ni kabaitan ng nila paniniwala! Ilog dumaloy them hardin bliss.
[10:10] Nila orasyon therein Be Ikaw glorified atin May Kapal nila pagbati therein is
Kapayapaan nila ultimo orasyon is Paghanga be MAY KAPAL Panginoon sansinukob!
[10:11] May Kapal hastened retribution mangyari tao paraan sila demand probisyon sila
lipulin largo ago. Kami kaliwa those wala sumampalataya in magharap us nila
transgressions malito
[10:12] When adversity hipuin makatao buhay siya pamanhikan us samantala ihiga
umupo tumayo! Nguni't gaya madali gaya kami maibsan his adversity siya lakad sa siya
hindi kailanman pamanhikan us maibsan any paghihirap! Trabaho transgressors kaya
adorned nila mata.
[10:13] Marami henerasyon kami lipulin ikaw when sila transgressed Nila sugo lakad
them malinaw pruweba sila magkaila sumampalataya! Kami kaya requite may kasalanan
tao.
[10:14] Noon kami uri ikaw inheritors daigdig them lagari paano ikaw do
[10:15] When atin pagpapakita bumigkas them those wala expect magharap us
pagsasalita Bring Quran ito pagbabago it Pagsasalita ako possibly wala pagbabago it sa
ko ari! Ako simply sundan ano ihayag ako! Ako takot ako disobey ko Panginoon
retribution awesome araw.
[10:16] sabihin Magkaroon MAY KAPAL willed ako wala bumigkas it ikaw nor would
ikaw malaman anything it Ako buhay ikaw whole buhay ito ikaw malaman ako gaya
matino truthful persona). Ikaw wala unawain?
[10:17] Sino is masama kaysa isa fabricates kabulaanan MAY KAPAL ayawan His
pagpapakita. Certainly transgressors hindi kailanman magwagi.
[10:18] Sila adorasyon MAY KAPAL idolo angkinin lakas kasamaan them benepisiyo
them sila pagsasalita These are atin intercessors MAY! KAPAL! Pagsasalita Are ikaw
ibalita MAY KAPAL ng isang bagay Siya wala malaman langit daigdig? Siya glorified
Siya is ang Marami Pinakamatayog; malayo sa ibabaw kagamitan kasiesyo!
[10:19] Tao kagamitan be 1 pagtitipon noon sila disputed it were sa lugar na
predetermined palabra buhat ninyo Panginoon sila huwes kaagad-agad nila disputes
[10:20] Sila pagsasalita "Paano dumating hindi milagro dumating him his Panginoon?
Pagsasalita kinabukasan maging pag-aari to MAY; KAPAL; maghintay ako maghintay
ikaw!
[10:21] When kami bestow awa tao adversity afflicted them sila kaagad-agad balak atin
pagpapakita! Pagsasalita May Kapal balak is malayu-layo mabuti! Atin sugo tala
everything ikaw balak.
[10:22] Siya is Isa gumalaw ikaw bayan dagat. Ikaw kunin bapor sila maglayag
smoothly maganda brisas! Noon samantala magsaya therein mapusok hangin blows alon
kubkubin them every tagiliran! Ito is when sila pamanhikan MAY KAPAL sincerely
italaga nila orasyon Him nag-iisa Ikaw tangi mag-ipon us ito panahon kami be eternally
appreciative
[10:23] gaya madali gaya Siya mag-ipon them sila transgress daigdig salungatin
katotohanan. O tao ninyo transgression is tangi to detriment ninyo ari kaluluwa. Ikaw
bangkay preoccupied ito worldly buhay noon to us is ninyo ultimo pagbabalik noon kami
ibalita ikaw ng everything ikaw done
[10:24] Analohiya ito worldly buhay is ito kami magpadala pababa tubig himpapawid
ilabas it todo nabait ng tanim buhat daigdig magdulot komida tao hayop! Noon tama gaya
daigdig ganap adorned its tao ipalagay sila are in kontrolin thereof atin paghuhukom
dumating gabi araw kaliwa it ganap baog gaya wala existed nakaraan araw! Kami kaya
ituro pagpapakita tao dili-dilihin.
[10:25] MAY KAPAL IMBITAHIN abode KAPAYAPAAN GIYA whoever NAISIN
GIYA) TULOY-TULOY LANDAS.
[10:26] righteous ganti multiplikahin manifold Nila mukha hindi kailanman experience
any deprivation kahihiyan. These are dwellers Paraiso; sila abide therein forever
[10:27] Tungkol Sa those kumita kasalanan nila requital is kapareho to nila kasalanan.
Humiliation is nila lot walang sino man MAY KAPAL ipagtanggol them! Nila mukha
magmukha overwhelmed misa madilim gabi. Sila be dwellers Impiyerno; sila abide
therein forever
[10:28] Araw when kami summon them todo kami sabihin to those adorasyon idolo
Kami summoned ikaw magkasama ninyo idolo. Kami magkaroon them iharap bawa`t isa
otro, nila idolo sabihin to them Kami wala magkaroon palagay iyon ikaw idolized us.
[10:29] MAY KAPAL suffices SAKSI us IKAW IYON KAMI were GANAP DIHANDA
NG NINYO ADORASYON us!
[10:30] Iyon is when bawa`t isa kaluluwa examine everything it done Sila pagbabalik
MAY KAPAL nila rightful Panginoon Pinuno idolo sila fabricated disown them!
[10:31] Pagsasalita Sino magdulot sa lugar na ikaw langit daigdig? Sino kontrolin todo
pakikinig paningin? Sino ilabas buhay patay patay buhat buhay Sino in is kontrolin ng
todo bagay? Sila pagsasalita MAY. KAPAL. Pagsasalita noon ikaw wala matyagan
commandments?
[10:32] Such is MAY KAPAL ninyo rightful Panginoon. Ano duon after katotohanan is
falsehood? Paano ikaw pagwawalang-bahala todo ito?
[10:33] Ito is ano ninyo Panginoon decision does to those mabutihin be makasalanan
sila wala sumampalataya!
[10:34] Pagsasalita Maani any ng ninyo idolo initiate likha noon ulitin it Pagsasalita
MAY KAPAL initiates likha noon ulitin it
[10:35] sabihin Does any ng ninyo idolo giya katotohanan? Pagsasalita MAY KAPAL
giya katotohanan! Isa giya katotohanan worthy ng sundan 1 sino buhay giya does
kagamitan pagakay himself? Ano is nang mali with ninyo paghuhukom?
[10:36] marami ng them sundan wala conjecture conjecture wala is kapalit sa lugar na
katotohanan! MAY KAPAL is fully aware ng everything SILA do
[10:37] Ito Quran possibly wala authored MAY KAPAL. It kumpermahan todo
nakaraan mensahe magdulot fully idetalye banal na aklat! is siyerto it dumating
Panginoon sansinukob.
[10:38] Sila pagsasalita Siya fabricated it pagsasalita Noon ilabas 1 sura gaya these
imbitahin whomever ikaw hilingin MAY KAPAL ikaw are truthful.
[10:39] Talaga Nga sila ayawan ito sa labas studying examining it at unawain it Kaya
did those sa harap them di-paniwalaan! Kaya kilala kahalagahan transgressors!
[10:40] Kaunti ng them sumampalataya in ito banal) na) aklat) samantala others dipaniwalaan
it Ninyo Panginoon is fully aware ng evildoers.
[10:41] Sila ayawan ikaw noon pagsasalita ako magkaroon ko trabaho ikaw magkaroon
ninyo trabaho! Ikaw are walang malay ng anything ako do ako am walang malay ng
anything ikaw do
[10:42] Kaunti ng them makinig to ikaw ikaw uri bingi pakinggan gabi sila wala
unawain?
[10:43] Kaunti ng them hanapin ikaw ikaw giya bulag gabi sila wala lagari?
[10:44] MAY KAPAL HINDI KAILANMAN NANG MALI TAO; is TAO NANG
MALI nila ari KALULUWA.
[10:45] Araw when Siya summons todo ng them sila damdamin gaya sila magtagal in
ito mundo 1 oras araw alin sila magharap. Losers talaga nga are those di-paniwalaan
magharap MAY; KAPAL; mabutihin misguided
[10:46] Kami magpalabas ikaw kaunti (ng retribution) kami pangako them tigilan ninyo
buhay sa harap iyon, us is nila ultimo pagbabalik. MAY KAPAL SAKSI everything
SILA do
[10:47] To bawa`t isa kumunidad sugo. After nila sugo dumating sila huwes equitably
pinakakaunti injustice!
[10:48] Sila hamunin When ito prophecy dumating dumaan ikaw isalaysay
katotohanan?
[10:49] sabihin ako wala angkinin lakas kasamaan benepisiyo tangi ano MAY KAPAL
naisin sipsipin lugar, Bawa`t Isa kumunidad predetermined buhay magsinulid! Dati nila
interim dumating dulo sila wala pagkaantala it 1 oras nor ipagpauna it
[10:50] Pagsasalita Whether His retribution dumating ikaw ni gabi araw why are
transgressors such hurry
[10:51] it magkataon ikaw sumampalataya noon? Why ikaw sumampalataya noon?
Ikaw kagamitan hamunin it dumating?
[10:52] It be sabihin to transgressors Takim walang hanggan retribution. Ikaw wala
requited precisely ano ikaw kumita?
[10:53] Sila hamunin ikaw prophesy Is ito really ano naisin magkataon Pagsasalita Oo
talaga nga ko Panginoon ito is katotohanan ikaw hindi kailanman tumakas!
[10:54] Kong any makasalanan kaluluwa angkinin everything sa daigdig it agad
paghahandog it gaya tubos! Sila sumakay pagsisisi when sila lagari retribution. Sila
huwes equitably pinakakaunti injustice.
[10:55] Ganap to MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! Ganap May
Kapal pangako is katotohanan marami ng them wala malaman!
[10:56] Siya kontrolin buhay muwerte Him ikaw pagbabalik!
[10:57] O tao enlightenment dumating ikaw dito ninyo Panginoon lunasan anything
ligalig ninyo puso pagakay awa believers.
[10:58] sabihin May Kapal grasya His awa sila magsaya. Ito is malayu-layo
pinakamagaling kaysa any kasaganaan sila dumami.
[10:59] Pagsasalita ikaw kilala paano MAY KAPAL magpadala pababa ikaw todo
nabait ng probisyon noon ikaw gawin kaunti ng them unlawful kaunti lawful? Sabihin
MAY KAPAL ibigay ikaw permiso Did do ito? Ikaw fabricate kabulaanan do attribute
them MAY KAPAL?
[10:60] it Does ever mangyari to those fabricate kabulaanan MAY KAPAL iyon sila
mukha Him Araw Panunumbalik? Certainly MAY KAPAL paulanan tao His grasya
marami ng them are unappreciative.
[10:61] Ikaw wala kunin any tayo nor do ikaw bumigkas any Quran nor do ikaw do
anything us buhay saksi thereof ikaw do it Wala gabi atom's timbang is ninyo Panginoon
kontrolin be it langit daigdig. Nor is duon anything maliit kaysa atom malaki iyon wala
tala malalim tala.
[10:62] Ganap May Kapal allies magkaroon wala takot nor naisin sila mamighati.
[10:63] Sila are those sumampalataya ihatid righteous buhay!
[10:64] Sa Lugar Na them galak kaligayahan in ito mundo gayon din gaya in Hereafter
Ito is May Kapal walang pag-iiba batas. Such is dakila pagwawagi.
[10:65] Wala palungkutin nila utterances! Todo lakas maging pag-aari to MAY
KAPAL. Siya is Hearer Omniscient
[10:66] Ganap to MAY KAPAL maging pag-aari everyone langit everyone sa daigdig!
Those itama idolo MAY KAPAL really sundan wala! Sila tangi ipalagay sila sundan
isang bagay. Sila tangi hula.
[10:67] Siya is Isa gawin gabi ninyo pagpapahinga gawin araw lighted. These are
pruweba tao pakinggan.
[10:68] Sila pagsasalita MAY KAPAL begotten anak! na! lalaki! Siya glorified Siya is
ang Marami Sagana. To Him maging pag-aari everything langit everything sa daigdig!
Ikaw wala magkaroon pruweba support such blasphemy! Ikaw pagsasalita MAY KAPAL
ano ikaw wala malaman?
[10:69] Iproklama Those fabricate kabulaanan about MAY KAPAL naisin hindi
kailanman magwagi!
[10:70] Sila kunin nila temporaryo partihan in ito mundo noon to us is nila ultimo
pagbabalik noon kami ipasok them mahigpit retribution sa lugar na nila di-paniwalaan!
[10:71] Bumigkas sa lugar na them history Noah! Siya sabihin to his tao O ko tao ikaw
natagpuan ko pusisyon ko ipaalaala ikaw ng May Kapal pagpapakita man marami ikaw
noon ako ilapag ko konpiyansa MAY KAPAL! Ikaw kunin magkasama ninyo pinuno
pumayag sa huli decision yourselves noon hayaan ako malaman it sa labas pagkaantala!
[10:72] Ikaw umikot noon ako wala asked ikaw any kita. Ko pusta dumating buhat
MAY KAPAL. Ako manduhan be submitter.
[10:73] Sila ayawan him consequently kami mag-ipon him those pagsamahin him ark;
kami uri them inheritors. Kami lunurin those ayawan atin pagpapakita. Kilala
kahalagahan; sila babala!
[10:74] Noon kami magpadala him sugo nila tao sila magpalabas them malinaw
pruweba! Sila wala were sumampalataya in ano sila ayawan in ang past Kami kaya
tatakan puso transgressors.
[10:75] Noon kami magpadala them Moses Aaron Pharaoh his grupo atin pruweba.
Nguni't sila umikot mapagmataas; transgressing tao.
[10:76] When katotohanan dumating them us sila pagsasalita Ito is obviously engkanto!
[10:77] Moses pagsasalita ito paano ikaw isalaysay katotohanan when it Is dumating
ikaw? Is ito engkanto? Paano any magicians magwagi?
[10:78] Sila pagsasalita ikaw dumating ibaling us buhat ano kami natagpuan atin
magulang doing makuha pusisyon ng prominence yourselves? Kami hindi kailanman
pagsamahin ikaw gaya believers.
[10:79] Pharaoh pagsasalita Bring ako every experienced magician!
[10:80] When magicians dumating Moses sabihin to them Throw whatever ikaw throw
[10:81] When sila threw Moses pagsasalita Ano ikaw ilabas is engkanto MAY KAPAL
naisin uri it mabigo! MAY KAPAL WALA support transgressors' TRABAHO.
[10:82] MAY KAPAL establishes KATOTOHANAN His PALABRA SALARIN.
[10:83] Wala sumampalataya Moses huwag isama a konti ng his tao samantala takot
tyranny Pharaoh his elders Siyang Tunay Pharaoh was marami man mapagmataas
daigdig tunay manlulupig.
[10:84] Moses pagsasalita O ko tao ikaw magkaroon really sumampalataya in MAY
KAPAL noon ilapag ninyo konpiyansa Him ikaw are really submitters!
[10:85] Sila pagsasalita Kami konpiyansa MAY KAPAL. Atin Panginoon mag-ipon us
buhat paguusig these oppressive tao!
[10:86] Dalhin us with Ninyo awa buhat di-paniwalaan tao.
[10:87] Kami pagbaguhing loob Moses his kapatid na lalaki. Pamalagiin ninyo bahay
Egypt sa lugar na ang panahon buhay umikot ninyo bahay sinagoga pamalagiin Contact
Orasyon (Salat)! Ibigay mabuti kaysa balita believers!
[10:88] Moses pagsasalita Atin Panginoon ikaw ibigay Pharaoh his elders luho
kasaganaan in ito mundo! Atin Panginoon sila tangi kagamitan them repulse others Ninyo
landas. Atin Panginoon pahirin out nila kasaganaan tumigas nila puso hadlangan them
buhat sumampalataya hanggang sila lagari makirot retribution!
[10:89] Siya pagsasalita Ninyo orasyon managot O Moses Aaron) be steadfast wala
sundan paraan ng those wala malaman!
[10:90] Kami dalhin Iho Israel dagat. Pharaoh his pangkat tugisin them aggressively
sinfully. When lunurin bumagay katotohanan him siya pagsasalita ako sumampalataya
duon wala is May Kapal huwag isama Isa Iho Israel sumampalataya; ako am submitter!
[10:91] Man huli! Ikaw manghihimagsik already mabutihin be transgressor!
[10:92] Sa Araw Na Ito kami pangalagaan ninyo katawan itama ikaw gaya aral
kinabukasan henerasyon. Unfortunately marami tao are ganap hindi alintana to atin
lumagda!
[10:93] Kami endowed Iho ng Israel pusisyon ng kapurihan benditado them mabuti
kaysa probisyon nguni't sila disputed when ito kabatiran dumating them. Ninyo
Panginoon huwes them Araw Panunumbalik everything sila disputed
[10:94] Ikaw magkaroon any magduda tungkol sa ano ihayag ikaw ninyo Panginoon
noon ask those bumasa nakaraan banal na aklat. Talaga Nga katotohanan dumating ikaw
ninyo Panginoon. Do wala be doubters!
[10:95] Nor shall ikaw pagsamahin those ayawan May Kapal pagpapakita lest ikaw be
losers.
[10:96] Siyang Tunay those isumpa ni dikrito buhat ninyo Panginoon wala
sumampalataya!
[10:97] Sa Kabilang ano nabait ng pruweba ikaw magpalabas them (sila wala
sumampalataya) hanggang sila lagari makirot retribution.
[10:98] Any kumunidad sumampalataya siyang tunay ganti sa lugar na sumampalataya!
Sa Lugar Na example tao Jonah when sila sumampalataya kami maibsan hamakin
retribution sila magdusa in ito mundo kami uri them mayaman!
[10:99] Magkaroon ninyo Panginoon willed todo tao daigdig sumampalataya! Ikaw
pangangailangan kapangyarihan tao Do bumagay believers?
[10:100] Hindi kaluluwa sumampalataya huwag isama in accordance with May Kapal
naisin Siya lugar tungayaw sa ibabaw ng those magkaila unawain.
[10:101] sabihin Hanapin sa todo lumagda langit daigdig. Todo pruweba todo babala
hindi kailanman tumulong tao magdisisyon di-paniwalaan!
[10:102] Sila expect tadhana nila counterparts in ang past Pagsasalita Tama maghintay
ikaw ako gayon din maghintay!
[10:103] Kami sa wakas mag-ipon atin sugo those sumampalataya. is atin immutable
batas kami mag-ipon believers.
[10:104] sabihin O tao ikaw magkaroon any magduda ko relihiyon ako wala adorasyon
ano ikaw adorasyon MAY KAPAL! Ako adorasyon MAY KAPAL nag-iisa; Isa tigilan
ninyo buhay. Ako manduhan be believer.
[10:105] Ako manduhan Humawak italaga to relihiyon monotheism ikaw wala
pagsasanay idolo adorasyon!
[10:106] Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL ano wala angkinin lakas benepisiyo ikaw
kasamaan ikaw! Ikaw do ikaw be transgressor.
[10:107] May Kapal hipuin ikaw paghihirap wala maibsan it huwag isama Siya. At
when Siya benditado ikaw hindi kapangyarihan hadlangan His grasya! Siya bestows it
whomever Siya mabutihin His servants. Siya is Forgiver Mahabagin.
[10:108] Iproklama O tao katotohanan dumating ikaw dito ninyo Panginoon! Whoever
giya giya his ari mabuti kaysa whoever lakad astray lakad astray his ari detriment! Ako
wala am guardian sa ibabaw ikaw.
[10:109] Sundan ano ihayag ikaw be pasyente MAY KAPAL bigyan His paghuhukom;
Siya is mabuti kaysa huwes!
.
11- Takip Ng Ulo (Hud)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[11:1] A L. R. Ito is banal na aklat berso walang mali noon elucidated It dumating buhat
Matalino Cognizant
[11:2] Iproklama Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL! Ako dumating ikaw Him warner
gayon din gaya bearer ng mabuti kaysa balita.
[11:3] Ikaw sikaping matamo ninyo Panginoon patawad noon magtika Him. Siya naisin
noon bendisyunan ikaw generously sa lugar na predetermined tuldok bestow His grasya
sa ibabaw ng those meritoryo it Ikaw umikot noon ako takot sa lugar na ikaw retribution
awesome araw.
[11:4] To MAY KAPAL is ninyo ultimo pagbabalik Siya is Omnipotent
[11:5] Talaga Nga sila magtago nila innermost thoughts gaya kong humawak Him buhat
malaman them! In katunayan, gaya sila takip nila ropa Siya malaman todo nila lihim
declarations. Siya malaman innermost thoughts.
[11:6] duon wala is creature daigdig probisyon wala sagutan MAY KAPAL. At Siya
malaman its kurso its huli kapalaran. Todo are tala malalim tala!
[11:7] Siya is Isa gumawa langit daigdig 6 araw - His (earthly) domain ganap takip with
tubig! - in orden to eksamen ikaw destinggihin those ikaw trabaho righteousness! nguni't
when ikaw pagsasalita Ikaw resurrected muwerte those di-paniwalaan pagsasalita Ito is
clearly witchcraft!
[11:8] At kong kami pagkaantala retribution sila mangyari - Sa Lugar Na kami ireserba
it tiyak kumunidad - Sila pagsasalita Ano humawak Him? In katunayan, dati it dumating
them wala hinto it nila kutyain naisin dumating haunt them!
[11:9] Sa Tuwing kami benditado makatao buhay with awa us noon ilipat it siya umikot
despondent unappreciative.
[11:10] Sa Tuwing kami benditado him adversity afflicted him siya pagsasalita Todo
adversity lakad ako; siya bumagay excited suberbiyo!
[11:11] Tungkol Sa those sino steadfastly magtiyaga ihatid righteous buhay sila
meritoryo patawad generous recompense
[11:12] Ikaw hilingin pagwawalang-bahala kaunti ng alin ihayag ikaw ikaw yamutin it
Gayon Din sila pagsasalita "Paano dumating hindi kayamanan dumating him anghel?
Ikaw are tangi warner; MAY KAPAL kontrolin todo bagay!
[11:13] Sila pagsasalita Siya fabricated (Quran) isalaysay them Noon ilabas 10 suras
gaya these fabricated imbitahin whomever ikaw maani MAY KAPAL ikaw are truthful!
[11:14] Sila mabigo magharap ninyo hamunin noon malaman iyon ito ihayag May
Kapal kabatiran at iyon duon wala is May Kapal huwag isama Siya! Ikaw noon sumuko?
[11:15] Those tugisin ito worldly buhay its sangkap kapalaluan kami bayad them nila
trabaho in ito buhay pinakakaunti reduction.
[11:16] is sila ibigay sa itaas nila partihan Hereafter consequently Impiyerno is nila lot!
Todo nila trabaho are in hambog everything sila done nullified
[11:17] Tungkol Sa those ibigay matatag pruweba buhat nila Panginoon mag-ulat saksi
buhat Him at it libro Moses itama precedent awa sila siyang tunay sumampalataya.
Tungkol Sa those di-paniwalaan various grupo Impiyerno awaiting them. Wala pondohan
any magduda; ito is katotohanan ninyo Panginoon marami tao di-paniwalaan!
[11:18] Sino masama kaysa those are fabricate kabulaanan MAY KAPAL? Sila kaharap
nila Panginoon saksi pagsasalita These are isa sino lied nila Panginoon! May Kapal
condemnation befallen transgressors.
[11:19] Sila paurungin paraan MAY KAPAL sikaping matamo uri it baluktot sila are
disbelievers Hereafter
[11:20] These hindi kailanman tumakas nor naisin sila natagpuan any Panginoon pinuno
tumulong them nakasandal MAY KAPAL! Retribution doubled them. Sila mabigo
pakinggan sila mabigo lagari.
[11:21] These are isa nasira nila kaluluwa idolo sila fabricated disown them!
[11:22] duon is hindi magduda iyon Hereafter sila be malo losers.
[11:23] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay italaga nila Panginoon
sila are dwellers Paraiso; sila abide therein forever
[11:24] example these 2 grupo is bulag bingi ikumpara to seer hearer! Sila Are
kapantay? Ikaw wala kunin heed
[11:25] Kami magpadala Noah his tao pagsasalita ako dumating ikaw malinaw warner.
[11:26] Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL. Ako takot sa lugar na ikaw retribution
makirot araw.
[11:27] Pinuno di-paniwalaan his tao pagsasalita Kami lagari ikaw are hindi otro kaysa
makatao buhay us kami lagari iyon 1 tao sundan ikaw are ang malo sa gitna ng us! Kami
lagari ikaw wala angkinin any bentahe us. Talaga Nga kami kuro-kuro ikaw are bulaan.
[11:28] Siya pagsasalita O ko tao ano ako magkaroon matatag pruweba buhat ko
Panginoon? ano kong Siya benditado ako His awa ikaw wala lagari it Kami lakad
kapangyarihan ikaw Are sumampalataya therein?
[11:29] O ko tao ako wala ask ikaw any pera; ko kita dumating tangi buhat MAY
KAPAL. Ako wala despidihin those sumampalataya; sila magharap nila Panginoon Siya
nag-iisa huwes them)! Ako lagari ikaw are mang-mang tao.
[11:30] O ko tao support ako MAY KAPAL ako despidihin them? Ikaw wala kunin
heed
[11:31] Ako wala karapatan ako angkinin kayamanan MAY KAPAL nor do ako
malaman kinabukasan nor do ako karapatan be anghel. Nor do ako sabihin to those
hamakin ninyo mata iyon MAY KAPAL naisin wala bestow any basbas them! MAY
KAPAL malaman PINAKAMAGALING ANO is NILA innermost thoughts! Ako did
ito) ako be transgressor.
[11:32] Sila pagsasalita O Noah ikaw magmatwid us humawak magmatwid! Kami
hamunin ikaw bring doom ikaw threaten us ikaw are truthful.
[11:33] Siya pagsasalita MAY KAPAL is Isa brings it ikaw kong Siya naisin noon ikaw
wala tumakas.
[11:34] Gabi kong ako pagpayuhan ikaw ko advice wala benepisiyo ikaw it is May
Kapal naisin magpadala ikaw astray! Siya is ninyo Panginoon Him ikaw pagbabalik!
[11:35] Sila pagsasalita Siya uri sa itaas ito kuwento noon pagsasalita ako uri noon ako
am responsible ko kasalanan ako am walang malay ng any kasalanan ikaw ipasok!
[11:36] Noah wala pagbaguhing loob ng ninyo tao sumampalataya sa kabila ng those
already sumampalataya! Wala palungkutin nila actions!
[11:37] Edipisyo ark atin watchful mata atin pamukaw-sigla wala pamanhikan Ako sa
behalf ng those transgressed sila destined lunurin!
[11:38] samantala siya edipisyo ark sa tuwing kaunti ng his tao dumaan him sila tumawa
him. Siya pagsasalita Ikaw tumawa us kami tumawa ikaw tama gaya ikaw tumawa.
[11:39] Ikaw do siyang tunay natagpuan out sino magdusa kahiya-hiya retribution
mangyari everlasting kastigo!
[11:40] When atin paghuhukom dumating atmosphere pakuluin sa ibabaw kami
pagsasalita Dalhin it pareha ng bawa`t isa nabait magkasama with ninyo pamilya those
isumpa! Dalhin ikaw those sumampalataya tangi a konti sumampalataya him!
[11:41] Siya pagsasalita Dumating sa lupon! In ang ngalan ng MAY KAPAL be its
maglayag its mooring Ko Panginoon is Forgiver Mahabagin.
[11:42] gaya it maglayag them in alon gaya burol Noah tawagin his anak na lalaki
ihiwalay O ko anak na lalaki dumating sumakay us do wala be disbelievers!
[11:43] Siya pagsasalita ako kunin kubilihan burol ipagtanggol ako tubig. Siya
pagsasalita Wala ipagtanggol anyone sa araw na ito May Kapal paghuhukom; tangi those
worthy His awa mag-ipon.) alon hiwalay them siya was sa gitna ng those lunurin!
[11:44] It iproklama O daigdig lunukin ninyo tubig O himpapawid cease tubig noon
subsided paghuhukom tapusin! ark finally pagpapahinga sa burol Judea. It noon
iproklama transgressors mamatay.
[11:45] Noah pamanhikan his Panginoon Ko Panginoon ko anak na lalaki is kaanib ng
ko pamilya Ninyo pangako is katotohanan. Ikaw are matalino ng ang matalino.
[11:46] Siya pagsasalita O Noah siya wala is ng ninyo pamilya. is unrighteous ask Ako
isang bagay ikaw wala malaman! Ako enlighten ikaw lest ikaw be ang mang-mang.
[11:47] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako sikaping matamo kubilihan Ikaw lest ako
pamanhikan Ikaw muli isang bagay ako wala malaman. Ikaw patawarin ako magkaroon
awa ako ako be losers!
[11:48] It iproklama O Noah disembark kapayapaan basbas ikaw bansa manaog ninyo
companions. Tungkol Sa iba bansa manaog buhat ikaw kami benditado them sa lugar na
sandali noon ipasok them makirot retribution.
[11:49] Ito is balita past kami ihayag ikaw. Ikaw wala magkaroon kabatiran them -
neither ikaw nor ninyo tao - sa harap ito. Kaya be pasyente. Ultimo tagumpay maging
pag-aari to ang righteous.
[11:50] To ‘Aad kami magpadala nila kapatid na lalaki Takip Ng Ulo. Siya pagsasalita
O ko tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Ikaw
tumuklas.
[11:51] O ko tao ako wala ask ikaw any kita. Ko kita dumating tangi 1 sino initiated
ako! Ikaw wala unawain?
[11:52] O ko tao sikaping matamo patawad ninyo Panginoon noon magtika Him. Siya
noon paulanan ikaw probisyon himpapawid augment ninyo kalakasan! Wala umikot
transgressors.
[11:53] Sila pagsasalita O Takip Ng Ulo ikaw wala magpalabas us any pruweba kami
wala pabayaan atin May Kapal sa magkuwenta ng ano ikaw pagsasalita. Kami hindi
kailanman be believers ikaw.
[11:54] Kami sumampalataya kaunti ng atin May Kapal afflicted ikaw tungayaw. Siya
pagsasalita ako barena saksi MAY KAPAL ikaw barena saksi gayon din ako disown
idolo ikaw itama -!
[11:55] beside Him. Paganyan ibigay ako ninyo collective decision sa labas
pagkaantala!
[11:56] Ako ilapag ko konpiyansa MAY KAPAL ko Panginoon ninyo Panginoon! duon
wala is creature Siya wala kontrolin. Ko Panginoon is kanan landas.
[11:57] Ikaw umikot ako dalhin ikaw ano ako magpadala with. Ko Panginoon kapalit
otro tao in ninyo lugar; ikaw wala kasamaan Him in ang pinakakaunti Ko Panginoon is in
kontrolin ng todo bagay!
[11:58] When atin paghuhukom dumating kami mag-ipon Takip Ng Ulo those
sumampalataya him awa us. Kami mag-ipon them kasindak-sindak retribution.
[11:59] Such was ‘Aad - Sila pagwawalang-bahala pagpapakita nila Panginoon
disobeyed His sugo sundan paraan every matigas ang ulo manlulupig!
[11:60] Consequently sila mangyari condemnation in ito mundo Araw Panunumbalik.
Talaga Nga ‘Aad ayawan nila Panginoon. Talaga Nga ‘Aad tao Takip Ng Ulo mamatay.
[11:61] To Thamoud kami magpadala nila kapatid na lalaki Saaleh. Siya pagsasalita O
ko tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Siya
initiated ikaw daigdig noon iayos ikaw in it Ikaw sikaping matamo His patawad noon
magtika Him. Ko Panginoon is palagi lumapit responsive!
[11:62] Sila pagsasalita O Saaleh ikaw kagamitan be tanyag sa gitna ng us sa harap ito.
Ikaw enjoining us buhat adorasyon ano atin magulang adorasyon? Kami are puno ng
magduda everything ikaw isalaysay us.
[11:63] Siya pagsasalita O ko tao ano ako magkaroon matatag pruweba buhat ko
Panginoon awa Him? Sino support ako MAY KAPAL ako disobeyed Him? Ikaw tangi
augment ko kawalan
[11:64] O ko tao ito is May Kapal kamelyo magsilbi pruweba ikaw. Ikaw hayaan kanya
kumain May Kapal daigdig do wala hipuin kanya any kasamaan lest ikaw mangyari
immediate retribution!
[11:65] Sila katayin kanya. Siya noon pagsasalita Ikaw magkaroon tangi 3 araw buhay
Ito is prophecy is inevitable.
[11:66] When atin paghuhukom dumating kami mag-ipon Saaleh those sumampalataya
him awa us humiliation iyon araw. Ninyo Panginoon is ang Marami Makapangyarihan
Almighty
[11:67] Those transgressed lipulin sakuna kaliwa them nila bahay patay.
[11:68] was gaya kong sila hindi kailanman buhay duon. Talaga Nga Thamoud ayawan
nila Panginoon. Ganap Thamoud mangyari nila annihilation.
[11:69] When atin sugo lakad Abraham mabuti kaysa balita sila pagsasalita
Kapayapaan. Siya pagsasalita Kapayapaan madali brought litsunin calf
[11:70] When siya lagari nila kamay wala hipuin it siya bumagay suspicious fearful ng
them. Sila pagsasalita be afraid kami dispatched tao Lot.
[11:71] His asawang babae tumayo siya tumawa when kami ibigay kanya mabuti kaysa
balita Isaac after Isaac Jacob.
[11:72] Siya pagsasalita Woe ako paano ako barena iho ko idad dito is ko asawa
matanda lalaki? Ito is really kakatwa!
[11:73] Sila pagsasalita ikaw natagpuan it kakatwa sa lugar na MAY KAPAL? MAY
KAPAL bestowed His AWA BASBAS IKAW O inhabitants BANAL NA LUGAR. Siya
is Praiseworthy Gloryoso.
[11:74] When Abraham's takot subsided mabuti kaysa balita dalhin him siya paraan
magmatwid us sa behalf ng Lot's tao!
[11:75] Talaga Nga Abraham was clement extremely nabait masunurin.
[11:76] O Abraham pigilin buhat ito. Ninyo Panginoon paghuhukom bigyan; sila
mangyari di-maiiwasan retribution.
[11:77] When atin sugo lakad Lot sila mistreated siya mapahiya nila presence. Siya
pagsasalita Ito is mahirap araw.
[11:78] His tao dumating magmadali; sila lumaki accustomed to nila sinful gumanap!
Siya pagsasalita O ko tao be puro ikaw kong ikaw sipsipin ko anak na babae sa lugar ng!
Ikaw reverence MAY; KAPAL; do wala mapahiya ako ko panauhin! Magkaroon ikaw
wala isa makatwiran lalaki ikaw?
[11:79] Sila pagsasalita Ikaw malaman pinakamagaling iyon kami magkaroon hindi
kagamitan ninyo anak; na; babae; ikaw malaman exactly ano kami pangangailangan.
[11:80] Siya pagsasalita Ako hilingin ako were malakas tama na magkaroon
makapangyarihan ally
[11:81] (Anghel) pagsasalita O Lot kami are ninyo Panginoon sugo these tao wala
hipuin ikaw. Ikaw kaliwa ninyo pamilya gabi hayaan wala anyone ng ikaw hanapin atras
ninyo asawang; babae; siya isumpa paayon ng with those isumpa. Nila itakda panahon is
umaga. Wala Is umaga madali tama na
[11:82] When atin paghuhukom dumating kami umikot upside pababa, kami paulanan it
mahirap pinsalain bato.
[11:83] Such bato hirangin ninyo Panginoon istrayk transgressors!
[11:84] To Midyan kami magpadala nila kapatid na lalaki Shu aib. Siya pagsasalita O
ko tao adorasyon MAY; KAPAL; ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Wala daya
when ikaw sukatan timbangin! Ako lagari ikaw are mayaman ako takot ikaw retribution
overwhelming araw.
[11:85] O ko tao ikaw ibigay puno sukatan puno timbang equitably! Wala daya tao nila
kanan wala lumaboy daigdig corruptingly!
[11:86] Whatever MAY KAPAL magdulot sa lugar na ikaw hindi bagay paano maliit is
malayo pinakamagaling ikaw kong ikaw are really believers. Ako wala am guardian sa
ibabaw ikaw.
[11:87] Sila pagsasalita O Shu aib ninyo relihiyon diktahan ikaw iyon kami pabayaan
atin magulang relihiyon kailangan tumatakbo atin negosyo any manner kami mabutihin?
Siyang Tunay ikaw malaman sa lugar na buhay clement matalino.
[11:88] Siya pagsasalita O ko tao ano ako magkaroon matatag pruweba buhat ko
Panginoon; ano Siya magdulot ako dakila basbas? Wala is ko hilingin ipasok ano ako
enjoin ikaw buhat. Ako tangi hilingin wasto marami nang mali gaya ako maani. Ko
pagakay dumepende ganap MAY; KAPAL; ako ilapag ko konpiyansa Him. To Him ako
ganap sumuko.
[11:89] At O ko tao wala probokahin ninyo tagasalungat ako into mangyari iyon din
sakuna tao Noah tao ng Takip Ng Ulo tao ng Saaleh; tao Lot wala are man malayu-layo
buhat ikaw!
[11:90] Ikaw pamanhikan ninyo Panginoon patawad noon magtika Him. Ko Panginoon
is Mahabagin Nabait.
[11:91] Sila pagsasalita O Shu aib kami wala mawatasan marami ng bagay ikaw
isalaysay us kami lagari ikaw are powerless sa gitna ng us. Kong wala were ninyo lipi
kami bato ikaw. Ikaw wala magkaroon halagahan us.
[11:92] Siya pagsasalita O ko tao ko lipi manduhan dakila pagpipitagan kaysa MAY
KAPAL? Ito why ikaw Is been heedless ng Him? Ko Panginoon is fully aware ng
everything ikaw do
[11:93] O ko tao lakad sa doing ano ikaw hilingin at paganyan naisin ako! Ikaw do
certainly natagpuan out alin ng us mangyari kahiya-hiya retribution; ikaw do natagpuan
out sino bulaan is Tama maghintay anticipation ako maghintay anticipation ikaw!
[11:94] When atin paghuhukom dumating kami mag-ipon Shu aib those sumampalataya
him awa us. Tungkol Sa masama isa sila istrayk sakuna iyon kaliwa them patay in nila
bahay.
[11:95] was gaya kahit na sila hindi kailanman existed Kaya Midyan mamatay tama
gaya Thamoud mamatay sa harap iyon.
[11:96] Kami magpadala Moses atin lumagda malalim kapangyarihan
[11:97] To Pharaoh his elders Sila sundan manduhan Pharaoh Pharaoh's manduhan wala
was matalino.
[11:98] Siya ihatid his tao Araw Panunumbalik todo ang paraan to Impiyerno; ano
malungkot abode to buhay in
[11:99] Sila mangyari condemnation in ito buhay gayon din gaya sa Araw
Panunumbalik; ano malungkot landas sundan!
[11:100] Ito is balita buhat kumunidad kami ikuwento ikaw. Kaunti are walang ingay
tumayo kaunti mawala.
[11:101] Kami hindi kailanman nang mali them; sila nang mali nila ari kaluluwa. Nila
May Kapal sila pamanhikan MAY KAPAL wala tumulong them in ang pinakakaunti
when paghuhukom ninyo Panginoon dumating. In katunayan, sila tangi ensured nila
doom
[11:102] Such retribution pagtibayin ninyo Panginoon when kumunidad transgressed
Talaga Nga His retribution is makirot pinsalain
[11:103] Ito be aral those takot retribution Hereafter Iyon is araw when todo tao
summoned - Araw saksi.
[11:104] Kami itakda tiyak panahon it sipsipin lugar.
[11:105] Araw it dumating wala dumaan kaluluwa utter itangi palabra in accordance
with His naisin! Kaunti be malungkot kaunti be maligaya.
[11:106] Tungkol Sa malungkot isa sila be Impiyerno wherein sila sigh wail
[11:107] Eternally sila abide therein gaya largo gaya langit daigdig batahin in
accordance with naisin ninyo Panginoon. Ninyo Panginoon is doer ng whatever Siya
naisin.
[11:108] Tungkol Sa mapalad isa sila be Paraiso. Eternally sila abide therein gaya largo
gaya langit daigdig batahin in accordance with naisin ninyo Panginoon - everlasting
ganti.
[11:109] Wala magkaroon any magduda tungkol sa ano these tao adorasyon; sila
adorasyon exactly gaya sila natagpuan nila magulang adorasyon Kami requite them nila
due partihan fully reduction.
[11:110] Kami ibigay Moses banal na aklat it disputed at it were sa lugar na
predetermined palabra dikrito ninyo Panginoon sila huwes kaagad-agad! Sila are puno ng
magduda about ito suspicious!
[11:111] Ninyo Panginoon siyang tunay recompense everyone nila trabaho. Siya is fully
Cognizant ng everything sila do
[11:112] Kaya ipagpatuloy landas ikaw enjoined sundan magkasama those magtika
ikaw wala transgress! Siya is Seer ng everything ikaw do
[11:113] Wala maliit patungo sa those transgressed lest ikaw mangyari Impiyerno
natagpuan hindi allies tumulong ikaw MAY KAPAL noon dulo losers!
[11:114] Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) pareho dulo ng araw gabi. righteous
trabaho pahirin masama trabaho. Ito is reminder those kunin heed
[11:115] Ikaw steadfastly magtiyaga MAY KAPAL hindi kailanman mabigo
recompense ang righteous.
[11:116] Kong tangi kaunti ng those sa gitna ng nakaraan henerasyon angkinin tama na
intelligence ipagbawal masama! Tangi a konti ng them meritoryo mag-ipon us! Tungkol
Sa transgressors sila preoccupied nila sangkap luho; sila were may kasalanan.
[11:117] Ninyo Panginoon hindi kailanman lipulin any kumunidad unjustly samantala
its tao are righteous.
[11:118] Magkaroon ninyo Panginoon willed todo tao been 1 pagtitipon believers)! Sila
palagi dispute (katotohanan).
[11:119] Tangi those benditado with awa buhat ninyo Panginoon wala dispute
katotohanan)! Ito why Siya gumawa them. Paghuhukom ninyo Panginoon already bigyan
ako punuin Impiyerno jinns makatao todo magkasama.
[11:120] Kami ikuwento ikaw tama na history sugo palakasin ninyo puso. Katotohanan
dumating ikaw dito gayon din gaya enlightenments reminders believers.
[11:121] Sabihin to those di-paniwalaan Do whatever ikaw maani at paganyan do kami!
[11:122] Noon maghintay; kami man maghintay.
[11:123] To MAY KAPAL maging pag-aari kinabukasan ng langit daigdig todo bagay
kontrolin Him! Ikaw adorasyon Him konpiyansa Him. Ninyo Panginoon is hindi
kailanman di-handa ng anything ikaw do
.
12- Joseph (Yousuf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[12:1] A L. R. These (sulat) are pruweba ito malalim banal na aklat.
[12:2] Kami ihayag it Arabic Quran ikaw unawain.
[12:3] Kami ikuwento ikaw ang marami tumpak history pagpapakita ng ito Quran. sa
harap ito ikaw were ganap di-handa.
[12:4] Alalahanin iyon Joseph sabihin to his ama O ko ama ako lagari 11 planeta araw
buwan; ako lagari them prostrating ako!
[12:5] Siya pagsasalita Ko anak na lalaki wala isalaysay ninyo kapatid na lalaki ninyo
mangarap lest sila plot balak ikaw. Siyang Tunay demonyo is lalaki malo kagalit.
[12:6] Ninyo Panginoon kaya benditado ikaw ibigay ikaw mabuti kaysa balita ninyo
mangarap! Siya walang mali His basbas ikaw pamilya Jacob gaya Siya did sa lugar na
ninyo abuwelo Abraham Isaac sa harap iyon. Ninyo Panginoon is Omniscient Matalino.
[12:7] In Joseph his kapatid na lalaki duon are aral seekers.
[12:8] Sila pagsasalita Joseph his kapatid na lalaki utang na loob atin ama kami are
kalamangan! Talaga Nga atin ama is malayu-layo astray.
[12:9] Wakasan Joseph ipatapon him iyon ikaw kunin kaunti attention buhat ninyo ama!
Afterwards ikaw be righteous tao.
[12:10] 1 ng them pagsasalita wala wakasan Joseph; throw him abyss magaling! Marahil
kaunti caravan piliin him ito is ano ikaw magdisisyon do
[12:11] Sila pagsasalita Atin ama ikaw wala konpiyansa us Joseph? Kami kunin mabuti
kaysa alagaan ng him.
[12:12] Magpadala him us bukas takbo huwego! Kami ipagtanggol him.
[12:13] Siya pagsasalita ako mag-alala lest ikaw lakad him noon wolf devour him
samantala ikaw wala guwardiya him.
[12:14] Sila pagsasalita Talaga Nga wolf devours him marami ng us sa paligid noon
kami are really losers.
[12:15] When sila lakad him at unanimously magdisisyon throw him into abyss
magaling kami pagbaguhing loob him "Kaunti araw ikaw isalaysay them todo ito
samantala sila wala magkaroon palagay!
[12:16] Sila dumating nila ama in ang gabi lumuha!
[12:17] Sila pagsasalita Atin ama kami lakad makipagkarera bawa`t isa otro, kaliwa
Joseph atin equipment wolf devoured him! Ikaw hindi kailanman sumampalataya us gabi
kami isalaysay katotohanan.
[12:18] Sila ilabas his shirt hindi-tutuo dugo it Siya pagsasalita Talaga Nga ikaw
conspired bawa`t isa otro to ipasok tiyak balak. Todo ako do is kublihan tahimik tiyaga.
Mayo MAY KAPAL tumulong ako in ang mukha ng ninyo pakana.
[12:19] caravan dumaan madali magpadala nila waterer! Siya hayaan his timba noon
pagsasalita Paano mapalad! duon is batang lalaki dito! Sila kunin him paayon ng paninda
MAY KAPAL was fully aware ng ano sila did
[12:20] Sila magbili him mura halaga - a konti dirhams - Sa Lugar Na sila wala
magkaroon any kagamitan sa lugar na him.
[12:21] Isa bumili him Egypt sabihin to his asawang babae Kunin mabuti kaysa alagaan
ng him. Siguro siya tumulong us siguro kami adaptahin him. Kami kaya established
Joseph daigdig kami turuan him interpretation ng mangarap! May Kapal manduhan
palagi done marami tao wala malaman!
[12:22] When siya abutin maturity kami endowed him with dunong kabatiran. Kami
kaya ganti ang righteous.
[12:23] lady bahay siya buhay subukin rahuyuin him! Siya isara puwerta pagsasalita
ako am todo ang. sarili. mo. Siya pagsasalita mayo MAY KAPAL ipagtanggol ako! Siya
is ko Panginoon ibigay ako mabuti kaysa bahay. transgressors hindi kailanman magwagi.
[12:24] Siya halos succumbed him at siya halos succumbed kanya kong wala were siya
lagari pruweba buhat his Panginoon. Kami kaya ibaling masama kasalanan sa malayo
him siya was 1 ng atin italaga servants.
[12:25] 2 ng them makipagkarera puwerta takbo siya luha his bestido buhat atras. Sila
natagpuan kanya asawa puwerta. Siya pagsasalita Ano kastigo 1 sino pangangailangan
molest ninyo asawang babae imprisonment makirot kastigo?
[12:26] Siya pagsasalita Siya is isa subukin rahuyuin ako. saksi buhat kanya pamilya
imungkahi his bestido is luha buhat harapan noon siya isalaysay katotohanan siya is
bulaan!
[12:27] At kong his bestido is luha buhat atras noon siya lied siya isalaysay
katotohanan.
[12:28] When kanya asawa lagari his bestido was luha buhat atras siya pagsasalita Ito is
babae balak. Talaga Nga ninyo balak is formidable.
[12:29] Joseph pagwawalang-bahala ito insidente. Tungkol Sa ikaw (ko asawang)
babae) ikaw sikaping matamo patawad ninyo kasalanan. Ikaw ipasok error
[12:30] Kaunti babae lunsod satsatan gobernador asawang babae is subukin rahuyuin
kanya servant! Siya is deeply in mapagmahal him! Kami lagari siya lakad astray.
[12:31] When siya pakikinig nila satsatan siya imbitahin them ihanda them komodo
lugar ibigay bawa`t isa ng them panaksak! Siya noon sabihin to him Sumali nila kuwarto
When sila lagari him sila humanga him iyon sila retaso nila kamay. Sila pagsasalita
Langit be to MAY KAPAL ito wala is makatao buhay ito is kapuri-puri anghel!
[12:32] Siya pagsasalita Ito is 1 ikaw blamed ako pagbaba in mapagmahal with! Ako
did talaga nga subukin rahuyuin him siya magkaila! Siya does ano ako manduhan him do
siya siyang tunay lakad bilangguan debased
[12:33] Siya pagsasalita Ko Panginoon bilangguan is pinakamagaling kaysa ibigay
them. Ikaw ibaling nila balak ako ako pagnanasa them behave gaya mang-mang isa!
[12:34] His Panginoon managot his orasyon ibaling nila balak buhat him. Siya is Hearer
Omniscient
[12:35] Mamaya-na sila lagari it malinaw pruweba iyon sila imprison him sa lugar na
sandali!
[12:36] 2 batabata lalaki were bilangguan him. 1 ng them pagsasalita ako lagari ko
mangarap) ako uri alak iba pagsasalita ako lagari dalhin bread ko ulo buhat alin ibon
kumain! Ibalita us ng interpretation these mangarap! Kami lagari ikaw are righteous.
[12:37] Siya pagsasalita any komida magdulot ikaw ako ibalita ikaw it ikaw tanggapin it
Ito is kaunti ng kabatiran bestowed sa ibabaw ng ako ko Panginoon. Ako pabayaan
relihiyon ng tao sino wala sumampalataya in MAY KAPAL konsiderasyon Hereafter sila
are really disbelievers!
[12:38] Ako sundan sa lugar ng relihiyon ko abuwelo Abraham Isaac Jacob. Kami hindi
kailanman itama any idolo MAY KAPAL. Such is basbas buhat MAY KAPAL us sa
ibabaw ng tao marami tao are unappreciative.
[12:39] O ko bilangguan kapares are iba-iba May Kapal pinakamagaling MAY KAPAL
nag-iisa 1 Kataastaasan
[12:40] Ikaw wala adorasyon Him innovations ikaw magkaroon uri sa, itaas, ikaw ninyo
magulang. MAY KAPAL HINDI KAILANMAN BIGYAN such IDOLO. Todo
pagharian maging pag-aari to MAY KAPAL Siya pagharian iyon ikaw wala adorasyon
Him! Ito is walang mali relihiyon marami tao wala malaman!
[12:41] O ko bilangguan kapares 1 ng ikaw be alak butler his Panginoon samantala otro
crucified - Ibon kumain his ulo. Ito iayos bagay alin ikaw mag-usisa!
[12:42] Siya noon sabihin to 1 mag-ipon Tandaan ako sa ninyo Panginoon. Kaya
demonyo caused him kalimutan his Panginoon consequently siya bangkay in bilangguan
a konti marami anyo!
[12:43] Hari pagsasalita ako lagari 7 mataba baka devoured 7 skinny baka 7 berde
spikes trigo) others matuyo! O ko elders pagpayuhan ako tungkol sa ko mangarap ikaw
malaman paano ipakahulugan mangarap!
[12:44] Sila pagsasalita Walangkuenta mangarap. When it dumating interpretation ng
mangarap kami are knowledgeable!
[12:45] Isa mag-ipon bilangguan) pagsasalita ngayon siya finally tandaan ako isalaysay
ikaw its interpretation paganyan magpadala ako Joseph).
[12:46] Joseph ko kaibigan ibalita us 7 mataba baka devoured 7 skinny baka 7 berde
spikes others matuyo! Ako hilingin to lakad kaunti inpormasyon tao!
[12:47] Siya pagsasalita Ano ikaw bungkalin kasunod 7 anyo when panahon gapas
dumating kaliwa buto nila spikes huwag isama sa lugar na ano ikaw kumain!
[12:48] Nang Sumunod 7 anyo drought dumating alin naisin ubusin marami ng ano
ikaw tindahan them.
[12:49] Nang Sumunod anyo dumating brings tulong tao sila muli imprenta dyus!
[12:50] Hari pagsasalita Bring him ako. When sugo dumating him siya pagsasalita
Lakad ninyo Panginoon ask him siyasatin babae retaso nila kamay! Ko Panginoon is fully
aware ng nila balak.
[12:51] (Hari) sabihin (to babae) Ano do ikaw malaman insidente when ikaw subukin
rahuyuin Joseph? Sila pagsasalita "MAY "KAPAL ipagbawal; kami wala malaman ng
anything masama ipasok ni him. asawang babae gobernador pagsasalita Ngayon
katotohanan magwagi! Ako am isa subukin rahuyuin him siya was truthful 1!
[12:52] Ako pag-asa siya realize iyon ako hindi kailanman magtaksil him his pagliban
MAY KAPAL wala benditado balak betrayers.
[12:53] Ako wala karapatan kalinisan ako. Sarili is imungkahe ng bisyo huwag isama sa
lugar na those makuha awa ko Panginoon. Ko Panginoon is Forgiver Mahabagin.
[12:54] Hari pagsasalita Bring him ako ako alkilahin him trabaho ako. When siya
usapan with him siya pagsasalita Sa Araw Na Ito ikaw magkaroon bantog pusisyon us!
[12:55] Siya pagsasalita Uri ako tesorero ako experienced in ito sukat at knowledgeable!
[12:56] Kami kaya established Joseph daigdig pagharian gaya siya hilingin. Kami
paulanan atin awa whomever kami naisin, kami hindi kailanman mabigo recompense ang
righteous.
[12:57] Additionally ganti Hereafter is gabi mabuti kaysa those sumampalataya ihatid
righteous buhay!
[12:58] Joseph's kapatid na lalaki dumating; when sila sumali siya makilala them
samantala sila wala makilala him.
[12:59] After siya magdulot them nila probisyon siya pagsasalita Kasunod panahon
bring ikaw ninyo half-brother. Ikaw wala lagari ako ibigay puno sukatan treat ikaw
generously?
[12:60] Ikaw mabigo bring him ako ikaw wala kunin partihan ako; ikaw wala gabi
dumating isara!
[12:61] Sila pagsasalita Kami negotiate his ama him. Kami siyang tunay do ito.
[12:62] Siya noon atasan his assistants Ilapag nila goods nila bayong. When sila
natagpuan them nila pagbabalik nila pamilya sila dumating madali.
[12:63] When sila pagbabalik nila ama sila pagsasalita Atin ama kami hindi largo kunin
any probisyon ikaw magpadala atin kapatid na lalaki us. Kami kunin mabuti kaysa
alagaan ng him.
[12:64] Siya pagsasalita ako konpiyansa ikaw him gaya ako konpiyansa ikaw his
kapatid na lalaki sa harap iyon? MAY KAPAL is PINAKAMAGALING
TAGAPAGSANGGALANG NG TODO MAHABAGIN ISA SIYA is ang Marami
MAHABAGIN.
[12:65] When sila bukas nila bayong sila natagpuan nila goods pagbabalik them. Sila
pagsasalita Atin ama ano otro kami ask sa lugar na? Dito are atin goods pagbabalik us!
Kami maani kaya magdulot sa lugar na atin pamilya ipagtanggol atin kapatid na lalaki
tanggapin 1 otro camel-load! Ito is certainly a kapaki-pakinabang trato.
[12:66] Siya pagsasalita ako wala magpadala him ikaw ikaw ibigay ako magalang
prenda MAY KAPAL iyon ikaw bring him atras ikaw ganap overwhelmed When sila
ibigay him nila magalang prenda siya pagsasalita MAY KAPAL saksi everything kami
pagsasalita.
[12:67] At siya pagsasalita O ko anak na lalaki wala sumali 1 puwerta; sumali ihiwalay
puwerta! Ako wala mag-ipon ikaw anything predetermined MAY KAPAL. To MAY
KAPAL maging pag-aari todo paghuhukom! Ako konpiyansa in Him in Him shall todo
trusters ilapag nila konpiyansa.
[12:68] When sila lakad Joseph) sila sumali in accordance with nila ama instructions. Ito
wala pagbabago anything dikrito MAY KAPAL Jacob magkaroon lihim dahilan sa lugar
na asking them do ito! Siya angkinin tiyak kabatiran iyon kami turuan him marami tao
wala malaman!
[12:69] When sila sumali Joseph's lugar siya brought his kapatid na lalaki isara to him
pagsasalita ako am ninyo kapatid; na; lalaki; wala palungkutin nila actions!
[12:70] When siya magdulot them nila probisyon siya lugar lasing tasa his kapatid na
lalaki bayong noon announcer ipatalastas may-ari ito caravan are magnanakaw!
[12:71] Sila pagsasalita gaya sila dumating them Ano ikaw nasira?
[12:72] Sila pagsasalita Kami nasira hari tasa. Anyone pagbabalik it tanggapin labis
camel-load; ako personally sagutan ito.
[12:73] Sila pagsasalita MAY KAPAL ikaw malaman puno pinakamagaling kami wala
dumating dito ipasok masama nor are kami magnanakaw.
[12:74] Sila pagsasalita Ano is kastigo magnanakaw kong ikaw are bulaan?
[12:75] Sila pagsasalita kastigo it natagpuan his bayong is iyon magnanakaw maging
pag-aari to ikaw! Kami kaya kastiguhin may kasalanan
[12:76] Siya noon umpisahan siyasatin nila containers kunin his kapatid na lalaki
container siya bunutin it his kapatid na lalaki container! Kami kaya walang mali balak
Joseph; siya wala humawak his kapatid na lalaki siya applied hari batas. Iyon was naisin
MAY KAPAL. Kami dakilain whomever kami mabutihin pinakamatayog uri. Sa Ibabaw
every knowledgeable isa duon is isa is gabi knowledgeable!
[12:77] Sila pagsasalita siya magnakaw paganyan did kapatid na lalaki ng his in ang
past Joseph itago his kamalayan in wala ibigay them any clue Siya sabihin (to Ikaw are
really malo. MAY KAPAL is fully aware ng NINYO BINTANG.
[12:78] Sila pagsasalita O ikaw dakila isa siya ama magkaroon is elderly ikaw sipsipin
isa ng us his lugar? Kami lagari ikaw are nabait lalaki.
[12:79] Siya pagsasalita "MAY "KAPAL ipagbawal kami sipsipin 1 whose pag-aari
kami natagpuan atin goods. Otherwise kami be hindi-matuwid.
[12:80] When sila desesperasiya ng pagbabago his isip sila isangguni magkasama! Nila
matanda pagsasalita ikaw realize iyon ninyo ama Do kunin magalang prenda buhat ikaw
MAY KAPAL? In ang past ikaw nasira Joseph. Ako wala kaliwa ito lugar ko ama ibigay
ako permiso ni MAY KAPAL huwes ako; Siya is mabuti kaysa Huwes!
[12:81] Lakad ninyo ama isalaysay him! ‘Atin ama ninyo anak na lalaki ipasok theft.
Kami malaman sa lugar na tiyak ito is ano kami saksi. Ito was hindi inaasahan
pangyayari.
[12:82] ‘Ikaw ask kumunidad kami were caravan dumating us. Kami isalaysay
katotohanan. '
[12:83] Siya pagsasalita Talaga Nga ikaw conspired dalhin tiyak balak. Tahimik tiyaga
is ko tangi recourse. Mayo MAY KAPAL bring them todo atras ako. Siya is Omniscient
Matalino.
[12:84] Siya umikot them pagsasalita ako mamighati Joseph. His mata umikot puti
buhat mamighati paganyan marami; siya was tunay malungkot!
[12:85] Sila pagsasalita MAY KAPAL ikaw humawak mamighati Joseph ikaw bumagay
masama ni ikaw mamatay.
[12:86] Siya pagsasalita ako simply magsumbong MAY KAPAL ko pagkagulo
kalungkutan ako malaman MAY KAPAL ano ikaw wala malaman.
[12:87] O ko anak na lalaki lakad kunin Joseph his kapatid na lalaki hindi kailanman
desesperasiya May Kapal grasya! Wala desesperasiya ng May Kapal grasya dipaniwalaan
tao.
[12:88] When sila sumali (Joseph's) sangkapat sila pagsasalita O ikaw dakila isa kami
magdusa a lot ng paghihirap atin pamilya kami brought marupok goods. Kami pag-asa
ikaw ibigay us puno sukatan be charitable to us. MAY KAPAL GANTI ANG charitable.
[12:89] Siya pagsasalita ikaw alalahanin ano ikaw Do did to Joseph his kapatid na lalaki
when ikaw were mang-mang?
[12:90] Sila pagsasalita Ikaw be Joseph. Siya pagsasalita ako am Joseph dito is ko
kapatid na lalaki. MAY KAPAL BENDITADO us. is because kong 1 ihatid righteous
buhay steadfastly magtiyaga MAY KAPAL hindi kailanman mabigo ganti ang righteous.
[12:91] Sila pagsasalita MAY KAPAL MAY KAPAL tunay piliin ikaw sa ibabaw us!
Kami were definitely nang mali!
[12:92] Siya pagsasalita Duon wala is blame ikaw sa araw na ito. Mayo MAY KAPAL
patawarin ikaw. Ng todo mahabagin isa Siya is ang Marami Mahabagin.
[12:93] Kunin ito shirt ng akin; when ikaw throw it ko ama mukha his pangmalas
restored Bring ninyo whole pamilya dumating ako!
[12:94] Gabi caravan dumating nila ama pagsasalita ako diwa amoy Joseph! someone
enlighten ako?
[12:95] Sila pagsasalita MAY KAPAL ikaw are walang ingay ninyo matanda guluhin!
[12:96] When bearer mabuti kaysa balita dumating siya threw shirt his mukha
whereupon his pangmalas restored Siya pagsasalita ako wala isalaysay ikaw ako
malaman MAY KAPAL ano ikaw wala malaman?
[12:97] Sila pagsasalita Atin ama magdasal atin patawad; kami were nang mali talaga
nga!
[12:98] Siya pagsasalita ako pamanhikan ko Panginoon patawarin ikaw; Siya is
Forgiver Mahabagin.
[12:99] When sila sumali Joseph's sangkapat siya yakapin his magulang pagsasalita
Batiin to Egypt! MAY KAPAL HANDA IKAW be TIWASAY DITO.
[12:100] Siya itindig his magulang luklukang-hari. Sila pagbaba prostrate sa harap him.
Siya pagsasalita O ko ama ito is fulfillment ko matanda mangarap. Ko Panginoon uri it
dumating tunay. Siya benditado ako dalhin ako bilangguan brought ikaw buhat disyerto
after demonyo driven wedge ako ko kapatid na lalaki! Ko Panginoon is Nabait patungo sa
whomever Siya naisin. Siya is Knower ang Marami Matalino.
[12:101] Ko Panginoon Ikaw ibigay ako kingship turuan ako interpretation ng
mangarap! Initiator ng langit daigdig; Ikaw are ko Panginoon Pinuno in ito buhay
Hereafter Hayaan ako mamamatay gaya submitter bumilang ako with ang righteous!
[12:102] Ito is balita past kami ihayag ikaw. Ikaw were kaharap when sila uri nila
nagkakaisa decision throw Joseph magaling) gaya sila conspired magkasama.
[12:103] Marami tao sa kabilang ano ikaw wala sumampalataya.
[12:104] Ikaw wala asking them any pera; ikaw simply dalhin ito reminder todo tao.
[12:105] Paganyan marami pruweba langit daigdig ibigay them sila dumaan them
heedlessly!
[12:106] Kalamangan ng those sumampalataya in MAY KAPAL do wala do ipasok
idolo adorasyon!
[12:107] Sila sagutan iyon overwhelming retribution magkaroon buhat MAY KAPAL
naisin wala istrayk them Oras wala dumating them suddenly when sila kulang expect it
[12:108] Pagsasalita Ito is ko landas ako imbitahin MAY KAPAL malinaw pruweba at
do those sundan ako! MAY KAPAL glorified Ako wala am idolo worshiper.
[12:109] Kami wala magpadala ikaw lalaki kami pagbaguhing loob mabutihin buhat tao
ng various kumunidad. Sila wala lumaboy daigdig Did lagari kahalagahan sa lugar na
those sa harap them? abode Hereafter is malayu-layo pinakamagaling those ihatid
righteous buhay. Ikaw noon unawain?
[12:110] Tama when sugo desesperasiya ipalagay sila ayawan atin tagumpay dumating
them. Kami noon mag-ipon whomever kami mabutihin samantala atin retribution may
kasalanan tao is di-maiiwasan.
[12:111] In nila history duon is aral those angkinin intelligence Ito wala fabricated
Hadith; ito (Quran) kumpermahan todo nakaraan banal na aklat magdulot idetalye ng
everything is beacon awa those sumampalataya!
.
13- Kulog (Al-Ra'ad)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[13:1] A L. M. R. These (sulat) are pruweba ito banal na aklat. Ano ihayag ikaw ninyo
Panginoon is katotohanan marami tao wala sumampalataya!
[13:2] MAY KAPAL is ISA ITINDIG LANGIT SA LABAS haliging malaki IYON
IKAW LAGARI NOON assumed TODO KAPANGYARIHAN. Siya ipasok araw buwan
bawa`t isa takbo in its landas) sa lugar na predetermined tuldok! Siya kontrolin todo
bagay ituro pagpapakita iyon ikaw makuha certainty miting ninyo Panginoon.
[13:3] Siya is Isa constructed daigdig lugar it bundok ilog! At buhat iba nabait bunga
Siya uri them pareha - Maskulino pemenino. Gabi abutin araw. These are matatag
pruweba tao kuro-kuro.
[13:4] Sa daigdig duon are kalapit lots ilabas orchards grapes crops palm puno -
dioecious non-dioecious. Sila irrigated iyon din tubig kami piliin kaunti ng them others in
kumain! These are matatag pruweba tao unawain.
[13:5] Ikaw ever admirasyon tunay admirasyon is nila pagsasalita kami umikot into lupa
do kami recreated muli These are isa di-paniwalaan nila Panginoon! These are isa
mangyari shackles nila leeg. These are isa mangyari Impiyerno wherein sila abide forever
[13:6] Sila hamunin ikaw bring doom them higit na mabuti kaysa umikot righteous!
Sufficient precedents itama them in ang past Talaga Nga ninyo Panginoon is puno ng
patawad tao nila transgressions ninyo Panginoon is gayon din mahigpit in pagtibayin
retribution!
[13:7] Those di-paniwalaan pagsasalita tangi milagro dumating him his Panginoon
(kami noon sumampalataya.) Ikaw are simply warner - every kumunidad tanggapin giya
guro.
[13:8] MAY KAPAL malaman ANO every PEMENINO BALHIN ANO every
UTERUS PALAYAIN MAGTUBO! Everything Siya does ganap sukatan.
[13:9] Knower ng todo lihim declarations; Kataastaasan ang Marami Pinakamatayog.
[13:10] is ang iyon din ikaw itago ninyo thoughts magdeklara them magtago kadiliman
gabi gumanap liwanag mg araw!
[13:11] Paglipat anghel) sipsipin tumigil bawa`t isa isa ng ikaw - Sila are ikaw sa likod
ikaw. Sila tumigil ikaw bantay ikaw in accordance with May Kapal manduhan! Kaya
MAY KAPAL wala pagbabago ayos any tao sila uri decision pagbabago. May Kapal
naisin any paghihirap any tao hindi kapangyarihan hinto it Sa Lugar Na sila magkaroon
wala Him gaya Panginoon at Pinuno
[13:12] Siya is Isa magpalabas ikaw lintik pinagkukunan takot gayon din gaya pag-asa
Siya initiates karga ulap!
[13:13] Kulog paghanga His langit at paganyan do anghel reverence sa lugar na Him.
Siya magpadala lintik tornilyo alin istrayk in accordance with His naisin. Sila magmatwid
MAY KAPAL kahit na His lakas is awesome.
[13:14] Pamanhikan Him is tangi legitimate supplication samantala idolo sila
pamanhikan Him ever wala managot. Kaya sila are those unat nila kamay tubig wala
abutin nila bibig. supplications disbelievers are in hambog
[13:15] May Kapal prostrates everyone langit daigdig willingly unwillingly paganyan
do nila anino in ang umaga gabi!
[13:16] Pagsasalita Sino is Panginoon langit daigdig? Pagsasalita MAY. KAPAL.
Pagsasalita noon do ikaw itama Him pinuno sino wala angkinin any lakas do benepisiyo
kasamaan gabi themselves? Pagsasalita Is bulag iyon din gaya seer? Kadiliman iyon din
gaya liwanag? Is sila natagpuan idolo MAY KAPAL gumawa likha katulad to His likha
to dulong matulis wala destinggihin 2 likha? Pagsasalita MAY KAPAL is Poong
Lumikha todo bagay Siya is 1 Kataastaasan
[13:17] Siya magpadala pababa tubig himpapawid causing libis bumaha noon mabilis
ilabas sagana bula! Similarly when sila kagamitan apoy pinuhin metals nila jewelry
equipment bula ilabas! MAY KAPAL KAYA BANGGITIN ANALOHIYA SA LUGAR
NA KATOTOHANAN falsehood. Tungkol Sa bula it lakad aksayahin samantala alin
benepisiyo tao tumigil saligan MAY KAPAL KAYA BANGGITIN ANALOHIYA.
[13:18] Those managot nila Panginoon meritoryo mabuti kaysa ganti. Tungkol Sa those
mabigo managot Him sila angkinin everything daigdig - gabi dalawang ulit gaya marami
- Sila agad ibigay it gaya tubos! Sila mangyari malo reckoning nila huli abode is
Impiyerno; ano malungkot kapalaran.
[13:19] Isa Is makilala ninyo Panginoon pagpapakita ikaw katotohanan kapantay to isa
are is bulag? Tangi those angkinin intelligence kunin heed
[13:20] Sila are isa tapusin nila prenda MAY KAPAL wala sirain covenant
[13:21] Sila pagsamahin ano MAY KAPAL manduhan pagsamahin reverence nila
Panginoon takot dreadful reckoning
[13:22] Sila steadfastly magtiyaga sikaping matamo nila Panginoon matyagan Contact
Orasyon (Salat) gumugol atin probisyon them secretly publicly counter masama with
mabuti kaysa! These meritoryo pinakamagaling abode.
[13:23] Sila sumali hardin Eden magkasama righteous sa gitna ng nila magulang nila
asawa nila iho. Anghel sumali them every puwerta.
[13:24] Kapayapaan be ikaw ikaw steadfastly magtiyaga. Ano joyous kapalaran.
[13:25] Tungkol Sa those sirain May Kapal covenant prenda humawak it putulin ano
MAY KAPAL manduhan pagsamahin ipasok masama sila mangyari condemnation; sila
mangyari malo kapalaran!
[13:26] MAY KAPAL is ISA DAGDAGAN PROBISYON whomever SIYA NAISIN
withholds it Sila bumagay preoccupied ito buhay; ito buhay ikumpara to Hereafter is nil
[13:27] Those di-paniwalaan pagsasalita tangi milagro dumating him his Panginoon
(kami sumampalataya.) Sabihin MAY KAPAL magpadala astray whomever Siya naisin
giya to Him tangi those sumunod.
[13:28] Sila are isa puso magsaya tandaan MAY KAPAL! Ganap ni tandaan MAY
KAPAL puso magsaya!
[13:29] Those sumampalataya ihatid righteous buhay meritoryo kaligayahan joyous
kapalaran!
[13:30] Kami magpadala ikaw O Rashad) ito kumunidad tama gaya kami did otro
kumunidad in ang past Ikaw bumigkas them ano kami ihayag ikaw sila di-paniwalaan in
ang Marami Gracious. sabihin Siya is ko Panginoon. duon wala is May Kapal huwag
isama Siya! Ako ilapag ko konpiyansa Him nag-iisa; to Him is ko ultimo kapalaran.
[13:31] Gabi kong Quran caused bundok gumalaw daigdig luha asunder patay magsalita
(sila wala sumampalataya)! MAY KAPAL KONTROLIN TODO BAGAY. it wala
panahon believers Is to ibigay sa itaas realize iyon MAY KAPAL willed Siya giya todo
tao? disbelievers ipagpatuloy magdusa sakuna kahalagahan nila ari trabaho magkaroon
sakuna istrayk them May Kapal pangako tapusin! MAY KAPAL naisin HINDI
KAILANMAN PAGBABAGO predetermined KAPALARAN!
[13:32] Sugo ikaw tuyain; ako payagan disbelievers dalhin noon ako kastiguhin them.
Paano kasindak-sindak was Ko retribution!
[13:33] Is duon any kapantay to Isa kontrolin every itangi kaluluwa? Sila itama idolo
kalaban MAY KAPAL! Pagsasalita Ngalan them! Ikaw ibalita Him ng isang bagay
daigdig Siya wala malaman? Ni are ikaw fabricating walang laman ulat? Talaga Nga
balak ng those di-paniwalaan adorned nila mata! Sila kaya ibaling kanan landas.
Whomever MAY KAPAL magpadala astray hindi kailanman natagpuan giya guro!
[13:34] Sila mangyari retribution in ito buhay retribution Hereafter is malayu-layo malo
Wala ipagtanggol them MAY KAPAL.
[13:35] allegory Langit alin pangako righteous dumaloy batis inexhaustible probisyon
malamig lilim. Such is kapalaran those matyagan righteousness samantala kapalaran
disbelievers is Impiyerno.
[13:36] Those tanggapin banal na aklat magsaya in ano ihayag ikaw; kaunti others
ayawan bahagi ng it Pagsasalita ako simply enjoined adorasyon MAY KAPAL hindi
kailanman associate any idolo Him! Ako imbitahin Him Him is ko ultimo kapalaran.
[13:37] Kami ihayag these batas Arabic at ikaw ever acquiesce nila hilingin ito
kabatiran dumating ikaw ikaw wala magkaroon ally nor tagapagsanggalang MAY
KAPAL.
[13:38] Kami magpadala sugo ikaw O Rashad) kami uri them asawa asawang babae
iho! Hindi sugo ilabas milagro May Kapal authorization in accordance with tiyak
predetermined panahon
[13:39] MAY KAPAL erases whatever SIYA NAISIN AYUSIN whatever SIYA
NAISIN). With Him is original Pinuno Tala.
[13:40] Kami magpalabas ikaw ano kami pangako them tigilan ninyo buhay sa harap
iyon, ninyo itangi misyon is dalhin (mensahe)! is us tawagin them magkuwenta
[13:41] Sila wala lagari every araw daigdig brings them isara dulo MAY KAPAL
magdisisyon nila buhay agwat irrevocably? Siya is ang marami efficient Reckoner.
[13:42] Others them balak MAY KAPAL maging pag-aari ultimo balak Siya malaman
ano everyone doing disbelievers naisin natagpuan out sino ultimo ang nagwagi are
[13:43] Those di-paniwalaan pagsasalita Ikaw are sugo! Pagsasalita MAY KAPAL
suffices gaya saksi ako ikaw those angkinin kabatiran banal na aklat.
.
14- Abraham (Ibrahim)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[14:1] A L. R. Banal Na Aklat kami ihayag ikaw in orden ihatid tao kadiliman liwanag -
in accordance with naisin nila Panginoon - to landas Almighty ang Praiseworthy.
[14:2] (Landas MAY; KAPAL; Isa angkinin everything langit everything daigdig. Woe
to disbelievers; sila mangyari kasindak-sindak retribution.
[14:3] Sila are ang isa ibigay kaunahan ito buhay sa ibabaw Hereafter paurungin paraan
MAY KAPAL sikaping matamo uri it baluktot; sila lakad malayo astray!
[14:4] Kami wala magpadala any sugo magturo) dila his tao in orden clarify bagay
them! MAY KAPAL NOON MAGPADALA astray whomever SIYA NAISIN GIYA
whomever SIYA NAISIN. Siya is Almighty ang Marami Matalino.
[14:5] Kaya kami magpadala Moses atin milagro pagsasalita Ihatid ninyo tao kadiliman
liwanag ipaalaala them ng araw MAY. KAPAL. These are aral every steadfast
appreciative persona!
[14:6] Alalahanin iyon Moses sabihin to his tao Tandaan May Kapal basbas ikaw! Siya
mag-ipon ikaw Pharaoh's tao inflicted masama paguusig ikaw katayin ninyo anak na
lalaki patawarin ninyo anak na babae! Iyon tiyak paglilitis ninyo Panginoon.
[14:7] Ninyo Panginoon dikrito higit ikaw pasalamatan Ako ang higit ako ibigay ikaw
ikaw umikot unappreciative noon Ko retribution is mahigpit.
[14:8] Moses pagsasalita ikaw di-paniwalaan todo tao daigdig MAY KAPAL is in hindi
kagamitan Praiseworthy.
[14:9] Magkaroon ikaw wala pakikinig about those sa harap ikaw! - Tao Noah ‘Aad
Thamoud others dumating them malaman tangi to MAY KAPAL? Nila sugo lakad them
malinaw pruweba sila treated them dispresyuhin pagsasalita Kami di-paniwalaan in ano
ikaw magpadala with. Kami are mapag-alinlangan about ninyo mensahe; puno ng
magduda!
[14:10] Nila sugo pagsasalita ikaw magkaroon magduda MAY; KAPAL; Initiator ng
langit daigdig? Siya imbitahin ikaw tangi patawarin ninyo kasalanan ibigay ikaw isa pa
pagkakataon mailigtas Sila pagsasalita Ikaw are hindi otro kaysa makatao us
pangangailangan paurungin us paraan atin magulang kagamitan adorasyon! Magpalabas
us kaunti malalim kapangyarihan!
[14:11] Nila sugo sabihin to them Kami are hindi otro kaysa makatao ikaw MAY
KAPAL benditado whomever Siya mabutihin His servants! Kami possibly wala
magpalabas ikaw any nabait ng authorization huwag isama in accordance with May
Kapal naisin In MAY KAPAL believers konpiyansa.
[14:12] Why kami wala konpiyansa MAY KAPAL when Siya giya us atin landas?
Kami steadfastly magtiyaga in ang mukha ng ninyo paguusig. In MAY KAPAL todo
trusters konpiyansa.
[14:13] Those di-paniwalaan sabihin to nila sugo Kami do Ipatapon ikaw buhat atin
bayan ikaw isauli atin relihiyon. Nila Panginoon pagbaguhing loob them Kami inevitably
lipulin transgressors!
[14:14] Kami hayaan ikaw tumira nila bayan them. Ito is (ganti) those reverence Ko
kamaharlikaan reverence Ko pangako!
[14:15] Sila bigyan hamunin consequently every matigas ang ulo manlulupig dulo
doomed
[14:16] Awaiting him is Impiyerno wherein siya lasing mabaho tubig.
[14:17] Siya gulp it pababa siya wala tumayo it gaya muwerte dumating him every
patutunguhan siya hindi kailanman mamamatay! Awaiting him is kasindak-sindak
retribution!
[14:18] allegory ng those di-paniwalaan nila Panginoon nila trabaho are senisa mapusok
hangin stormy araw! Sila magtubo wala whatever sila kumita; such is malayu-layo
ligaw!
[14:19] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL Do gumawa langit daigdig tiyak
hangarin? Siya naisin Siya ilipat ikaw kapalit bago likha ninyo lugar.
[14:20] Ito wala is man mahirap sa lugar na MAY KAPAL.
[14:21] When sila todo tumayo MAY KAPAL alagad sabihin to pinuno Kami
kagamitan sundan ikaw! Maani ikaw patawarin us gabi a maliit kagat ng May Kapal
retribution? Sila pagsasalita Magkaroon MAY KAPAL giya us kami giya ikaw! Kaagadagad
is man huli kami mamighati kublihan tiyaga duon wala is exit us.
[14:22] At demonyo pagsasalita paghuhukom bigyan MAY KAPAL pangako ikaw
truthful pangako ako pangako ikaw ako basag ko pangako! Ako wala magkaroon lakas
ikaw; ako simply imbitahin ikaw ikaw tanggapin ko imbitasyon! Kaya wala blame ako
blame tangi yourselves! Ko magsumbong wala tumulong ikaw nor maani ninyo
magsumbong tumulong ako! Ako di-paniwalaan ninyo idolizing ako! transgressors
mangyari makirot retribution.
[14:23] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila admitihin hardin
dumaloy batis! Sila abide therein forever in accordance with naisin nila Panginoon. Nila
pagbati therein is Kapayapaan.
[14:24] Ikaw wala lagari MAY KAPAL Do banggitin example mabuti kaysa palabra
mabuti kaysa puno ugat firmly piho its sangay are pinakamatayog in ang himpapawid?
[14:25] It ilabas its crop every panahon gaya designed its Panginoon. MAY KAPAL
KAYA BANGGITIN examples TAO IYON SILA KUNIN heed
[14:26] example malo palabra is ng malo puno tilarin lupa nibel; it wala magkaroon ugat
humawak it tumayo!
[14:27] MAY KAPAL PALAKASIN those SUMAMPALATAYA proven PALABRA
in ito BUHAY Hereafter May Kapal magpadala transgressors astray. Everything is in
accordance with May Kapal naisin
[14:28] Ikaw kilala those managot May Kapal basbas magkaroon ni di-paniwalaan at
kaya brought sakuna nila ari pamilya?
[14:29] Impiyerno is nila kapalaran wherein sila pasuin; ano malungkot dulo!
[14:30] Sila itama kalaban uri MAY KAPAL ibaling others His landas! sabihin Ikagalak
sandali; ninyo huli kapalaran is Impiyerno.
[14:31] Exhort Ko servants sumampalataya matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay
kabutihan) atin probisyon them secretly publicly araw dumating saan duon is neither
komersiyo nor nepotism!
[14:32] MAY KAPAL is 1 GUMAWA LANGIT DAIGDIG SIYA MAGPADALA
PABABA HIMPAPAWID TUBIG ILABAS todo nabait ng BUNGA NINYO
sustenance! Siya ipasok bapor magsilbi ikaw dagat in accordance with His manduhan.
Siya ipasok ilog gayon din magsilbi ikaw!
[14:33] Siya ipasok araw buwan ninyo paglilingkod continuously. Siya ipasok gabi araw
magsilbi ikaw!
[14:34] Siya ibigay ikaw todo nabait ng bagay iyon ikaw pamanhikan Him sa lugar na.
Ikaw bumilang May Kapal basbas ikaw hindi kailanman encompass them. Talaga Nga
makatao buhay transgressing unappreciative.
[14:35] Alalahanin iyon Abraham pagsasalita Ko Panginoon uri ito peaceful bayan
ipagtanggol ako ko iho buhat adorasyon idolo!
[14:36] Ko Panginoon sila nakakalinlang paganyan marami tao. Tungkol Sa those
sundan ako sila maging pag-aari ako. Tungkol Sa those disobey ako Ikaw are Forgiver
Mahabagin.
[14:37] Atin Panginoon ako iayos bahagi ng ko pamilya in ito plantless libis sa Ninyo
Banal Bahay. Atin Panginoon sila are matyagan Contact Orasyon (Salat) hayaan throngs
ng tao magsalikop them magdulot sa lugar na them todo nabait ng bunga sila be
appreciative
[14:38] Atin Panginoon Ikaw malaman whatever kami itago whatever kami magdeklara!
- Wala magtago MAY KAPAL daigdig nor langit.
[14:39] Paghanga be MAY KAPAL granting ako ko matanda idad, Ismail Isaac. Ko
Panginoon managot orasyon.
[14:40] Ko Panginoon uri ako isa sino consistently matyagan Contact Orasyon (Salat)
gayon din ko iho! Atin Panginoon masiyahan managot ko orasyon.
[14:41] Ko Panginoon patawarin ako ko magulang believers araw when reckoning
sipsipin lugar"!
[14:42] ever wala ipalagay MAY KAPAL is di-handa ng ano transgressors doing Siya
tangi palugit them araw saan mata tumitig in pagkasuklam
[14:43] Gaya sila magmadali malubha) nila mukha hanapin sa itaas nila mata wala gabi
kumurap nila isip biglain!
[14:44] Ikaw babala tao araw when retribution dumating them. Those transgressed
pagsasalita Atin Panginoon ibigay us 1 otro palugit! Kami noon managot Ninyo tawagin
sundan sugo. ikaw wala sumumpa in ang past ikaw magtagal forever
[14:45] Ikaw dwelled bahay ng those sa harap ikaw nang mali nila kaluluwa ikaw lagari
clearly ano kami did them! Kami itama marami precedents ikaw.
[14:46] Sila balak nila balak MAY KAPAL is fully aware ng nila balak. Talaga Nga nila
balak were sufficient erase bundok.
[14:47] Wala kuro-kuro iyon MAY KAPAL naisin ever labagin His pangako His sugo!
MAY KAPAL is Almighty Avenger.
[14:48] Araw dumating when ito daigdig kapalit bago daigdig gayon din langit everyone
brought MAY KAPAL Isa Kataastaasan
[14:49] Ikaw lagari may kasalanan iyon araw kadena in shackles
[14:50] Nila bestido uri alkitran apoy overwhelm nila mukha!
[14:51] MAY KAPAL naisin bayad bawa`t isa kaluluwa whatever it kumita; MAY
KAPAL is ang marami efficient reckoner!
[14:52] Ito is proclamation tao babala herewith hayaan them malaman iyon Siya is tangi
isa May Kapal at those angkinin intelligence sipsipin heed
.
15- Al-Hijr Libis (Al-Hijr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[15:1] A L. R. These (sulat) are pruweba ito banal; na; aklat; malalim Quran.
[15:2] Certainly those di-paniwalaan hilingin sila were submitters.
[15:3] Hayaan them kumain ikagalak bangkay bulag wishful ipalagay sila do natagpuan
out!
[15:4] Kami hindi kailanman lipulin any kumunidad in accordance with tiyak
predetermined panahon
[15:5] Dulo any kumunidad hindi kailanman ipagpauna nor pagkaantala!
[15:6] Sila pagsasalita O ikaw tanggapin ito reminder ikaw are baliw.
[15:7] Why ikaw wala bring anghel ikaw are truthful?
[15:8] Kami wala magpadala anghel tiyak gawa. Otherwise walang sino man palugit.
[15:9] Ganap kami ihayag reminder ganap kami pangalagaan it
[15:10] Kami magpadala (sugo) ikaw kumunidad in ang past
[15:11] Every panahon sugo lakad them sila tuyain him.
[15:12] Kami kaya kontrolin isip may kasalanan.
[15:13] Consequently sila wala sumampalataya in him. Ito been paraan sapul pa
henerasyon.
[15:14] Gabi kong kami bukas sa lugar na them pintuan into himpapawid alin sila
umakyat;!
[15:15] Sila pagsasalita Atin mata dayain. Kami bewitched
[15:16] Kami lugar galaxies in ang himpapawid, adorned it beholders.
[15:17] Kami bantay it every ayawan demonyo.
[15:18] any ng them sneaks makinig napaka projectile naisin habulin him atras!
[15:19] Tungkol Sa daigdig kami constructed it lugar it stabilizers (bundok) kami
lumaki it walang mali timbangan ng everything.
[15:20] Kami uri it maaaring tirahan ikaw at creatures ikaw wala do magdulot sa lugar
na!
[15:21] duon is wala iyon kami wala ari infinite halaga thereof. Kami magpadala it
pababa tiyak sukatan!
[15:22] Kami magpadala hangin pollinators cause tubig dumating himpapawid ikaw
lasing! Otherwise ikaw wala humawak it palatable.
[15:23] is kami kontrolin buhay muwerte kami are ultimo inheritors!
[15:24] Kami fully malaman those ikaw ipagpauna kami fully malaman those regress.
[15:25] Ninyo Panginoon siyang tunay summon them. Siya is Matalino Omniscient
[15:26] Kami gumawa makatao buhay idad putik potter's putik.
[15:27] Tungkol Sa jinns kami gumawa them sa harap iyon, apoy apoy!
[15:28] Ninyo Panginoon sabihin to anghel ako gumawa makatao buhay idad putik
potter's putik.
[15:29] Dati ako walang mali him blow him buhat Ko espiritu ikaw pagbaba prostrate sa
harap him!
[15:30] anghel bumagsak prostrate todo ng them
[15:31] Iblis (Satanas). Siya magkaila be prostrators.
[15:32] Siya pagsasalita O Iblis (Satanas) why are ikaw wala prostrators?
[15:33] Siya pagsasalita ako wala am prostrate makatao buhay Ikaw gumawa idad putik
potter's putik!
[15:34] Siya pagsasalita Kaya ikaw kunin ikaw ipatapon.
[15:35] Ikaw mangyari Ko condemnation Araw Paghuhukom.
[15:36] Siya pagsasalita Ko Panginoon palugit ako araw sila resurrected
[15:37] Siya pagsasalita Ikaw palugit.
[15:38] Hanggang specified araw panahon
[15:39] Siya pagsasalita Ko Panginoon sapul pa Ikaw magkaroon willed iyon ako lakad
astray ako siyang tunay akitin them daigdig; ako magpadala them todo astray!
[15:40] those sa gitna ng Ninyo worshipers italaga ganap Ikaw nag-iisa.
[15:41] Siya pagsasalita Ito is batas is inviolable.
[15:42] Ikaw wala magkaroon lakas Ko servants! Ikaw tangi magkaroon lakas strayers
sundan ikaw!
[15:43] Impiyerno awaits them todo.
[15:44] It magkaroon 7 pintuan. Bawa`t Isa pintuan kunin tiyak partihan ng them.
[15:45] Tungkol Sa righteous sila ikagalak hardin tagsibol
[15:46] Sumali therein peaceful patatagin!
[15:47] Kami ilipat todo jealousy nila puso. gaya 1 pamilya sila be kalapit furnishings.
[15:48] Hindi Kailanman naisin sila magdusa any pagod therein; hindi kailanman naisin
sila evicted therefrom
[15:49] Ibalita Ko servants ako am Forgiver Mahabagin!
[15:50] At iyon Ko retribution is ang marami makirot retribution.
[15:51] Ibalita them Abraham's panauhin.
[15:52] When sila sumali his sangkapat sila pagsasalita Kapayapaan. Siya pagsasalita
Kami are apprehensive about ikaw.
[15:53] Sila pagsasalita wala be apprehensive. Kami magkaroon mabuti kaysa balita sa
lugar na ikaw enlightened anak na lalaki.
[15:54] Siya pagsasalita Paano ikaw ibigay ako such mabuti kaysa balita when ako am
paganyan matanda? Ikaw walang ingay ibigay ako ito mabuti kaysa balita
[15:55] Sila pagsasalita mabuti kaysa balita kami ibigay ikaw is tunay; do wala
desesperasiya.
[15:56] Siya pagsasalita Wala desesperasiya his Panginoon awa huwag isama strayers.
[15:57] Siya pagsasalita Ano is ninyo misyon O sugo?
[15:58] Sila pagsasalita Kami dispatched may kasalanan tao.
[15:59] Tungkol Sa Lot's pamilya kami mag-ipon them todo.
[15:60] Wala his asawang; babae; siya destined be with ang doomed
[15:61] Sugo lakad Lot's bayan.
[15:62] Siya pagsasalita Ikaw are unknown tao.
[15:63] Sila pagsasalita Kami bring ikaw ano sila magduda.
[15:64] Kami bring ikaw katotohanan; kami are truthful.
[15:65] Ikaw sipsipin ninyo pamilya gabi. Tumigil them uri tiyak iyon wala ng ikaw
hanapin atras! Lakad tuloy-tuloy gaya manduhan!
[15:66] Kami dalhin him ito manduhan those tao are lipulin in ang umaga
[15:67] Tao lunsod dumating joyfully.
[15:68] Siya pagsasalita These are ko panauhin; wala mapahiya ako.
[15:69] Takot MAY KAPAL wala kahihiyan ako!
[15:70] Sila pagsasalita kami wala enjoin ikaw Did buhat contacting anyone?
[15:71] Siya pagsasalita Dito are ko anak na babae ikaw kailangan
[15:72] Nguni't alas sila ganap bulag nila kahibuan.
[15:73] Consequently sakuna istrayk them in ang umaga
[15:74] Kami umikot upside pababa, paulanan them pinsalain bato!
[15:75] Ito is aral those angkinin intelligence
[15:76] Ito palagi be paraan.
[15:77] Ito is lumagda believers.
[15:78] Tao kahoy gayon din were transgressors.
[15:79] Consequently kami ipaghiganti them at pareho kumunidad fully documented
[15:80] Tao Al-Hijr di-paniwalaan sugo.
[15:81] Kami ibigay them atin pagpapakita sila pagwawalang-bahala them!
[15:82] Sila kagamitan carve patatagin bahay bundok!
[15:83] Sakuna hampas them in ang umaga
[15:84] ano sila itago wala tumulong them!
[15:85] Kami wala gumawa langit daigdig everything them tiyak hangarin. Dulo
mundo dumating paganyan treat them mabait kapabayaan.
[15:86] Ninyo Panginoon is Poong Lumikha Omniscient
[15:87] Kami ibigay ikaw 7 pareha dakila Quran.
[15:88] be mapanaghiliin ng ano kami bestowed otro (sugo) wala palungkutin
disbelievers) mababa-baba ninyo pakpak believers!
[15:89] Iproklama ako am ihayag warner!
[15:90] Kami trato with dividers
[15:91] Sila tanggapin Quran tangi partially.
[15:92] Ni ninyo Panginoon kami tanong them todo
[15:93] about everything sila done
[15:94] Kaya dalhin orden ibigay to ikaw pagwawalang-bahala idolo worshipers!
[15:95] Kami patawarin ikaw mockers
[15:96] Sino itama isa pa May Kapal MAY KAPAL! Sila do siyang tunay natagpuan
out!
[15:97] Kami malaman puno pinakamagaling iyon ikaw yamutin nila utterances.
[15:98] Ikaw kumanta paghanga ninyo Panginoon be prostrators.
[15:99] Adorasyon ninyo Panginoon in orden to makuha certainty.
.
16- Bubuyog (Al-Nahl)
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[16:1] May Kapal manduhan already bigyan everything already lumiham) paganyan
wala magmadali it Siya glorified ang Marami Pinakamatayog malayu-layo sa ibabaw any
idolo sila itama
[16:2] Siya magpadala anghel pagpapakita dalhin His manduhan whomever Siya
mabutihin His servants Ikaw magturo duon wala is otro May Kapal Ako Ikaw reverence
Ako!
[16:3] Siya gumawa langit daigdig tiyak hangarin. Siya is marami man Pinakamatayog
malayu-layo sa ibabaw any idolo sila itama
[16:4] Siya gumawa makatao munti ibagsak noon siya umikot into ardent katunggali.
[16:5] Siya gumawa livestock ikaw magdulot ikaw warmth marami iba benepisiyo
gayon din gaya komida
[16:6] Sila gayon din magdulot ikaw luho ninyo nga oras na malayo at when ikaw
maglakbay.
[16:7] Sila dalhin ninyo karga bayan iyon ikaw wala abutin dakila paghihirap. Siyang
Tunay ninyo Panginoon is Compassionate Mahabagin!
[16:8] (Siya gumawa) horses mules buriko ikaw sumakay at luho. Additionally Siya
gumawa ano ikaw wala malaman.
[16:9] MAY KAPAL dulong matulis LANDAS NANG MALI ISA. Kong Siya willed
Siya giya todo ng ikaw.
[16:10] Siya magpadala himpapawid tubig sa lugar na ninyo lasing lumaki puno ninyo
benepisiyo!
[16:11] With it Siya lumaki ikaw crops oliba takda palms grapes todo nabait ng bunga.
Ito is (sufficient) pruweba tao kuro-kuro.
[16:12] Siya ipasok in ninyo paglilingkod gabi araw man gaya araw buwan. Gayon Din
tala ipasok His manduhan. These are (sufficient) pruweba tao unawain.
[16:13] At (Siya gumawa) sa lugar na ikaw daigdig bagay ng various kulay. Ito is
(sufficient) pruweba tao kunin heed
[16:14] Siya ipasok dagat magsilbi ikaw; ikaw kumain buhat it mura karne bunutin
jewelry ikaw gamitin! Ikaw lagari bapor lumaboy it ninyo commercial benepisiyo ikaw
sikaping matamo His bounties ikaw be appreciative
[16:15] Siya lugar stabilizers (bundok) daigdig lest it tumbles ikaw man gaya ilog daan
ikaw giya.
[16:16] Muhon gayon din gaya tala; to kagamitan navigation.
[16:17] Is 1 sino gumawa 1 sino wala gumawa? Ikaw kaagad-agad kunin heed
[16:18] Ikaw bumilang May Kapal basbas ikaw possibly wala encompass them. MAY
KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[16:19] MAY KAPAL malaman whatever ikaw itago whatever ikaw magdeklara.
[16:20] Tungkol Sa idolo sila itama MAY KAPAL sila wala gumawa anything; sila
gumawa.
[16:21] Sila are patay wala alive sila wala magkaroon palagay paano when sila
resurrected
[16:22] Ninyo May Kapal is 1 May Kapal. Tungkol Sa those wala sumampalataya in
Hereafter nila puso pabalaanan sila are mapagmataas.
[16:23] Ganap MAY KAPAL malaman everything sila itago everything sila
magdeklara. Siya wala mapagmahal those are mapagmataas.
[16:24] When sila asked Ano do ikaw ipalagay ng these pagpapakita buhat ninyo
Panginoon sila pagsasalita Kuwento buhat past
[16:25] Sila hawakan responsible sa lugar na nila kasalanan Araw Panunumbalik todo
ng them paayon ng to kasalanan ng todo those sila nakakalinlang nila ignoransya. Ano
malungkot karga!
[16:26] Others them balak in ang past consequently MAY KAPAL sirain nila edipisyo
foundation causing bubong pagbaba them. retribution istrayk them when sila
pinakakaunti expected
[16:27] Noon Araw Panunumbalik Siya kahihiyan them ask Saan are Ko kasiesyo ikaw
itama Ako salungatin Ako sa lugar na nila adhika? Those benditado with kabatiran
pagsasalita Sa Araw Na Ito kahihiyan karukhaan befallen disbelievers!
[16:28] Anghel ilapag them muwerte estado ng nang mali nila kaluluwa! is when sila
finally sumuko pagsasalita Kami wala do anything nang! mali! Oo talaga nga! MAY
KAPAL is fully aware ng everything IKAW done
[16:29] Kaya sumali pintuan Impiyerno wherein ikaw abide forever Ano malungkot
kapalaran sa lugar na mapagmataas isa.
[16:30] Tungkol Sa righteous when sila asked Ano do ikaw ipalagay ng these
pagpapakita buhat ninyo Panginoon sila sabihin Mabuti. Kaysa. those ihatid righteous
buhay kaligayahan; abode Hereafter is gabi mabuti kaysa! Ano blissful abode sa lugar na
ang righteous.
[16:31] Hardin Eden ireserba them wherein ilog dumaloy. Sila magkaroon anything sila
hilingin therein. MAY KAPAL KAYA GANTI ANG righteous.
[16:32] Anghel tigilan nila buhay in estado righteousness pagsasalita Kapayapaan be
ikaw! Sumali Paraiso (kaagad-agad) gaya ganti ninyo trabaho!
[16:33] Sila maghintay anghel Are dumating them ni ninyo Panginoon paghuhukom
dumating dumaan? Those sa harap them did iyon din bagay! MAY KAPAL is ISA
NANG MALI them; SILA are ISA NANG MALI nila ari KALULUWA.
[16:34] Sila mangyari kahalagahan nila masama trabaho napaka bagay sila tuyain
dumating haunt them!
[16:35] Idolo worshipers pagsasalita Magkaroon MAY KAPAL willed kami wala
adorasyon any idolo Him nor would atin magulang! Nor would kami ipagbawal anything
His prohibitions. Those sa harap them done ang iyon din! Sugo maani anything do dalhin
complete mensahe?
[16:36] Kami magpadala sugo every kumunidad pagsasalita Ikaw adorasyon MAY
KAPAL iwasan idolatry. Nang Sumunod kaunti were giya ni MAY KAPAL samantala
others ipasok to ligaw! Lumaboy daigdig kilala kahalagahan rejectors!
[16:37] Hindi bagay paano mahirap ikaw subukin giya them MAY KAPAL wala giya
ang isa Siya ipasok ligaw! Kaya walang sino man tumulong them.
[16:38] Sila sumumpa solemnly MAY KAPAL "MAY "KAPAL naisin wala resurrect
patay Ganap such is His inviolable pangako marami tao wala malaman!
[16:39] Siya noon dulong matulis everyone todo bagay sila disputed hayaan those dipaniwalaan
malaman iyon sila were bulaan!
[16:40] To magkaroon anything done kami simply sabihin to Be it is
[16:41] Those dumayo MAY KAPAL sila pahirapan kami siyang tunay uri it them
generously in ito buhay recompense Hereafter is gabi dakila sila tangi malaman!
[16:42] Ito is because sila steadfastly magtiyaga in nila Panginoon sila konpiyansa.
[16:43] Kami wala magpadala ikaw lalaki kami pagbaguhing loob. Ask those malaman
banal na aklat ikaw wala malaman!
[16:44] Kami magdulot them pruweba banal na aklat. Kami magpadala pababa ikaw ito
mensahe iproklama tao everything magpadala pababa them marahil sila dili-dilihin!
[16:45] those balak masama balak sagutan iyon MAY KAPAL naisin wala cause
daigdig Did to lunukin them iyon retribution wala dumating them when sila kulang
expect it
[16:46] It istrayk them samantala sila are asleep sila hindi kailanman tumakas.
[16:47] it istrayk them samantala sila fearfully expecting it Ninyo Panginoon is
Compassionate Mahabagin!
[16:48] Sila wala lagari todo bagay magkaroon gumawa MAY KAPAL? Nila anino
kubkubin them napaka kaliwa in total pagsuko to MAY KAPAL at willingly!
[16:49] To MAY KAPAL prostrates everything langit everything sa daigdig! - every
creature - At paganyan do anghel; pinakakaunti pagmamataas!
[16:50] Sila reverence nila Panginoon pinakamatayog sa ibabaw them sila do ano sila
manduhan do
[16:51] MAY KAPAL IPROKLAMA WALA ADORASYON 2 MAY KAPAL duon is
TANGI ISA MAY KAPAL! Ikaw reverence Ako nag-iisa.
[16:52] Him maging pag-aari everything langit daigdig kaya relihiyon italaga ganap
Him nag-iisa! Ikaw adorasyon MAY KAPAL?
[16:53] Any basbas ikaw ikagalak is MAY KAPAL. nguni't sa tuwing ikaw mangyari
any adversity ikaw kaagad-agad magsumbong Him.
[16:54] gaya madali gaya Siya maibsan ninyo affliction kaunti ng ikaw isauli idolo
adorasyon!
[16:55] hayaan them di-paniwalaan ano kami ibigay them! Lakad sa harap ikagalak
temporarily; ikaw do siyang tunay natagpuan out!
[16:56] Sila hirangin idolo sila itama ignoransya partihan probisyon kami bestow them.
Ni MAY KAPAL ikaw hawakan may pananagutan sa lugar na ninyo innovations.
[16:57] Sila gabi assign anak na babae MAY KAPAL Siya glorified samantala sila
piliin themselves ano sila gaya!
[16:58] When isa ng them kunin sanggol batang-babae his mukha bumagay darkened
overwhelming kalungkutan!
[16:59] Ashamed siya magtago tao malo balita ibigay him. Siya gabi limiin should siya
humawak sanggol grudgingly ilibing kanya in lupa! Malungkot talaga nga is nila
paghuhukom.
[16:60] Those wala sumampalataya in Hereafter itama malo examples samantala to
MAY KAPAL maging pag-aari ang marami sublime examples! Siya is Almighty ang
Marami Matalino.
[16:61] Kong MAY KAPAL kastiguhin tao nila transgressions Siya lipulin every
creature daigdig. Siya palugit them sa lugar na tiyak predetermined panahon Dati nila
interim dulo sila wala pagkaantala it 1 oras nor ipagpauna it
[16:62] Sila ascribe to MAY KAPAL ano sila pag-ayaw themselves noon utter
kabulaanan nila ari dila sila are righteous! Sa Labas any magduda sila mangyari
Impiyerno sila manghihimagsik.
[16:63] Ni MAY KAPAL kami magpadala (sugo) kumunidad ikaw demonyo adorned
nila trabaho nila mata. Consequently siya is ngayon nila Panginoon sila mangyari
makirot retribution.
[16:64] Kami ihayag ito banal na aklat ikaw dulong matulis them ano sila dispute
magdulot pagakay awa tao sino sumampalataya!
[16:65] MAY KAPAL MAGPADALA HIMPAPAWID TUBIG BUHAYING MULI
BAYAN it MAMAMATAY! Ito be (sufficient) pruweba tao pakinggan.
[16:66] in livestock duon is aral ikaw kami magdulot ikaw uminom nila tiyan. Buhat
midst ng lagumin komida dugo ikaw kunin puro gatas masarap sa lugar na drinkers!
[16:67] At bunga ng takda palms grapes ikaw ilabas intoxicants gayon din gaya mabuti
kaysa probisyon! Ito be (sufficient) pruweba tao unawain.
[16:68] Ninyo Panginoon pagbaguhing loob bubuyog edipisyo bahay bundok puno (mga
(pantal sila edipisyo ikaw!
[16:69] Noon kumain todo bunga sundan design ninyo Panginoon precisely Buhat nila
tiyan dumating uminom iba kulay wherein duon lunasan tao! Ito be (sufficient) pruweba
tao dili-dilihin.
[16:70] MAY KAPAL GUMAWA IKAW NOON SIYA TIGILAN NINYO BUHAY.
Siya hayaan kaunti ng ikaw buhay matanda idad, tangi natagpuan out iyon duon is limit
to kabatiran sila matamo. MAY KAPAL is Omniscient Omnipotent
[16:71] MAY KAPAL MAGKAROON magdulot sa lugar na kaunti ng IKAW HIGIT
KAYSA others! Those ibigay tama na hindi kailanman ibigay nila ari-arian nila nasa
mababang antas extent uri them kasiesyo! Sila Would ibigay sa itaas May Kapal basbas?
[16:72] May Kapal uri ikaw asawa yourselves at ilabas ikaw buhat ninyo asawa iho
grandchildren magdulot ikaw mabuti kaysa probisyon Sila sumampalataya in falsehood
umikot unappreciative ng May Kapal basbas?
[16:73] Sila adorasyon MAY KAPAL ano wala angkinin probisyon sa lugar na them
langit nor sa daigdig nor magdulot them anything!
[16:74] Kaya wala banggitin examples MAY; KAPAL; MAY KAPAL malaman
samantala ikaw wala malaman!
[16:75] MAY KAPAL BANGGITIN example BUSABOS ARI is GANAP powerless
ikumpara to 1 KANINO KAMI BENDITADO MABUTI KAYSA probisyon BUHAT
SIYA IBIGAY to KABUTIHAN secretly publicly. Sila Are kapantay? Paghanga be to
MAY KAPAL marami ng them wala malaman.
[16:76] May Kapal banggitin example 2 lalaki isa is walang kibo kawalan ability do
anything is ganap dependiyente his pinuno! - whichever paraan siya tiyak him siya wala
ilabas anything mabuti kaysa. Siya kapantay to isa pagharian hustisya Is giya kanan
landas?
[16:77] To MAY KAPAL maging pag-aari kinabukasan ng langit daigdig! Gaya
malayo gaya Siya mabahala dulo ng mundo (Oras) is kumurap mata sa malayo gabi isara.
MAY KAPAL is Omnipotent
[16:78] MAY KAPAL brought IKAW NINYO INA TIYAN MALAMAN WALA
SIYA IBIGAY IKAW PAKIKINIG PANINGIN TALINO IKAW be appreciative
[16:79] Sila wala lagari ibon Do ipasok lumipad atmosphere himpapawid? Wala
hawakan them in ang hangin MAY KAPAL. Ito be (sufficient) pruweba tao
sumampalataya.
[16:80] May Kapal magdulot sa lugar na ikaw walang pagbabago bahay ikaw buhay.
Siya magdulot sa lugar na ikaw bitbitin bahay uri magtago livestock ikaw kagamitan
them when ikaw maglakbay when ikaw iayos pababa. Buhat nila lana balahibo buhok
ikaw uri furnishings luho sandali.
[16:81] May Kapal magdulot sa lugar na ikaw lilim bagay Siya gumawa magdulot sa
lugar na ikaw silungan bundok magdulot sa lugar na ikaw bestido ipagtanggol ikaw subo
bestido iyon ipagtanggol when ikaw makipag-away in gulo! Siya kaya walang mali His
basbas ikaw iyon ikaw sumuko.
[16:82] Sila walang ingay umikot noon ninyo itangi misyon is malinaw paghahatid (ng
mensahe)!
[16:83] Sila fully makilala May Kapal basbas noon pabalaanan them; kalamangan ng
them are disbelievers.
[16:84] Araw dumating when kami itindig buhat every kumunidad saksi noon those dipaniwalaan
wala payagan magsalita) nor naisin sila paumanhin!
[16:85] Dati those transgressed lagari retribution be man mamaya-na; it wala commuted
them nor naisin sila palugit!
[16:86] At when those ipasok idolo adorasyon makakita nila idolo sila pagsasalita Atin
Panginoon these are idolo kami itama Ikaw. idolo noon iharap them pagsasalita Ikaw are
bulaan!
[16:87] Sila ganap sumuko MAY KAPAL araw idolo sila tumuklas disown them.
[16:88] Those di-paniwalaan paurungin landas MAY KAPAL kami augment nila
retribution sumahin otro retribution nila transgressions!
[16:89] Araw dumating when kami itindig buhat every kumunidad saksi buhat them
bring ikaw gaya saksi these tao! Kami ihayag ikaw ito libro magdulot explanations
everything pagakay awa mabuti kaysa balita submitters.
[16:90] MAY KAPAL IMUNGKAHE hustisya KABUTIHAN KONSIDERASYON
relatives! Siya ipagbawal masama bisyo transgression. Siya enlightens ikaw iyon ikaw
kunin heed
[16:91] Ikaw tapusin ninyo covenant MAY KAPAL when ikaw uri such covenant Ikaw
wala sirain sumpa sumumpa May) Kapal) dalhin them ikaw uri MAY KAPAL guarantor
ikaw! MAY KAPAL malaman everything IKAW do
[16:92] Wala be knitter unravels kanya malakas maggantsilyo into bunton flimsy
estambre. Ito is ninyo example ikaw abusuhin sumpa sipsipin bentahe ng isa isa pa. 1
grupo is malaki kaysa iba MAY KAPAL kaya ilapag ikaw eksamen. Siya siyang tunay
magpalabas ikaw Araw Panunumbalik everything ikaw disputed
[16:93] Magkaroon MAY KAPAL willed Siya uri ikaw 1 pagtitipon! Siya magpadala
astray whoever mabutihin lakad astray Siya giya whoever hilingin giya! Ikaw siyang
tunay be asked about everything ikaw done
[16:94] Wala abusuhin sumpa ikaw lest ikaw magpadausdos atras magkaroon malakas
foothold noon ikaw mangyari karukhaan! Such is kahalagahan ng paurungin landas
MAY KAPAL (ni itama malo example ikaw mangyari kasindak-sindak retribution!
[16:95] Wala magbili ninyo sumpa maliit MAY KAPAL! Ano MAY KAPAL angkinin
is malayo pinakamagaling ikaw kong ikaw tangi malaman.
[16:96] ano ikaw angkinin takbo out ano MAY KAPAL angkinin magtagal forever
Kami siyang tunay ganti those steadfastly magtiyaga; kami recompense them nila
righteous trabaho.
[16:97] Anyone trabaho righteousness maskulino pemenino samantala sumampalataya
kami siyang tunay grant them maligaya buhay in ito mundo kami siyang tunay bayad
them nila puno recompense Araw Paghuhukom) nila righteous trabaho.
[16:98] When ikaw bumasa Quran ikaw sikaping matamo kubilihan MAY KAPAL
buhat Satanas ang ayawan
[16:99] Siya wala magkaroon lakas sa ibabaw those sumampalataya konpiyansa nila
Panginoon!
[16:100] His lakas limited those mabutihin him gaya nila pinuno those sino mabutihin
him nila May Kapal.
[16:101] When kami kapalit 1 pagpapakita in lugar ng isa pa MAY KAPAL is fully
aware ng ano Siya ihayag sila sabihin Ikaw uri ito Talaga Nga marami ng them wala
malaman.
[16:102] Pagsasalita Santo Espiritu brought it ninyo Panginoon truthfully assure those
sumampalataya magdulot beacon mabuti kaysa balita submitters!
[16:103] Kami are fully aware sila pagsasalita makatao buhay turuan him! dila
pinagkukunan sila suhestiyon sa is non-Arabic ito is walang mali Arabic dila.
[16:104] Siyang Tunay those wala sumampalataya in May Kapal pagpapakita MAY
KAPAL wala giya them. Sila mangyari makirot retribution.
[16:105] Tangi isa fabricate di-tunay doktrina are those wala sumampalataya in May
Kapal pagpapakita; sila are tunay bulaan.
[16:106] Those di-paniwalaan MAY KAPAL matamo paniniwala bumagay fully
content disbelief mangyari wrath buhat MAY KAPAL! Tangi isa to paumanhin are those
kapangyarihan ipahalata disbelief samantala nila puso are puno ng paniniwala!
[16:107] Ito is sila ibigay kaunahan ito buhay sa ibabaw Hereafter MAY KAPAL wala
giya such di-paniwalaan tao.
[16:108] Those are isa kanino MAY KAPAL tatakan nila puso nila pakikinig nila
paningin. Consequently sila bangkay di-handa.
[16:109] Sa Labas magduda sila be losers Hereafter
[16:110] Tungkol Sa those dumayo paguusig noon ipagpatuloy magpunyagi steadfastly
magtiyaga ninyo Panginoon todo ito is Forgiver Mahabagin!
[16:111] Araw dumating when every kaluluwa magsilbi its ari imungkahe every
kaluluwa bayad fully whatever it done pinakakaunti injustice!
[16:112] MAY KAPAL BANGGITIN example KUMUNIDAD KAGAMITAN be
PATATAGIN MAYAMAN probisyon dumating it BUHAT everywhere Noon it umikot
unappreciative ng May Kapal basbas. Consequently MAY KAPAL caused them takim
paghihirap ng pagkamatay sa gutom insecurity. Such is requital ano sila did
[16:113] Sugo lakad them them sila ayawan him. Consequently retribution istrayk them
sa lugar na nila transgression.
[16:114] Kaya ikaw kumain May Kapal probisyon everything is lawful mabuti kaysa be
appreciative ng May Kapal basbas ikaw adorasyon Him nag-iisa.
[16:115] Siya tangi ipagbawal ikaw patay hayop dugo karne baboy komida alin italaga
MAY KAPAL. 1 kapangyarihan kumain these) sa labas buhay sinadya malicious noon
MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin!
[16:116] Ikaw wala utter kabulaanan ninyo ari dila estado Ito is lawful ito is unlawful
fabricate kabulaanan attribute them MAY KAPAL! Siyang Tunay those fabricate
kabulaanan attribute them to MAY KAPAL naisin hindi kailanman magwagi!
[16:117] Sila ikagalak briefly noon magdusa makirot retribution!
[16:118] Hudyo kami ipagbawal ano kami ikuwento ikaw previously. Wala was us nang
mali them; sila are isa nang mali nila ari kaluluwa.
[16:119] nguni't gaya konsiderasyon those pagbaba kasalanan ignoransya noon magtika
thereafter pagbutihin ninyo Panginoon ito done is Forgiver Mahabagin!
[16:120] Abraham was talaga nga exemplary vanguard his pagsuko to MAY KAPAL
monotheist sino hindi kailanman adorasyon idolo.
[16:121] Siya was appreciative ng His Panginoon basbas Siya mabutihin him giya him
tuloy-tuloy landas!
[16:122] Kami granted him kaligayahan in ito buhay in Hereafter siya be with ang
righteous.
[16:123] Noon kami pagbaguhing loob ikaw (Muhammad) sundan relihiyon Abraham
monotheist; siya hindi kailanman was idolo worshiper.
[16:124] Sabbath dikrito tangi those dulo disputing it (Hudyo Binyagan)! Ninyo
Panginoon is Isa huwes them Araw Panunumbalik nila disputes
[16:125] Ikaw imbitahin landas ninyo Panginoon with dunong nabait enlightenment at
diskusiyon them mabuti kaysa maaari manner! Ninyo Panginoon malaman
pinakamagaling sino magkaroon strayed His landas Siya malaman pinakamagaling sino
giya isa!
[16:126] At kong ikaw kastiguhin ikaw inflict kapareho kastigo. Ikaw kublihan to tiyaga
(sa (lugar (ng ng paghihiganti) it be pinakamagaling pasyente isa.
[16:127] Ikaw kublihan tiyaga - Ninyo tiyaga is attainable tangi May Kapal tumulong.
Wala mamighati them wala yamutin nila balak!
[16:128] MAY KAPAL is those IHATID righteous BUHAY those are charitable.
.
17- Iho ng Israel (Bani Israel)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[17:1] glorified is Isa summoned His servant (Muhammad) gabi Banal Masjid Mecca) to
malayu-layo lugar ng prostration surroundings kami benditado in orden magpalabas him
kaunti ng atin lumagda! Siya is Hearer Seer.
[17:2] Similarly kami ibigay Moses banal na aklat gawin it beacon Iho Israel iyon Ikaw
wala itama any idolo Panginoon Pinuno Ako
[17:3] Sila are descendants ng those kami dalhin Noah; siya was appreciative servant.
[17:4] Kami addressed Iho Israel banal na aklat Ikaw ipasok gross masama daigdig
dalawang ulit Ikaw destined pagbaba dakila altura pagmamataas.
[17:5] When 1 panahon dumating dumaan kami magpadala ikaw servants ng amin
angkinin dakila lakas sila pakialaman ninyo bahay! Ito is prophecy dumating dumaan!
[17:6] Afterwards kami ibigay ikaw umikot sa ibabaw them panustos ikaw a lot ng
kasaganaan iho; kami ibigay ikaw itaas kamay!
[17:7] Ikaw trabaho righteousness ikaw trabaho righteousness ninyo ari mabuti kaysa
kong ikaw ipasok masama ikaw do paganyan ninyo ari detriment. Kaya when 2 panahon
dumating dumaan sila pagkatalo ikaw sumali masjid tama gaya sila did 1 panahon Sila
pahirin out todo magtubo ikaw isagawa.
[17:8] Ninyo Panginoon paulanan ikaw His awa. Ikaw isauli transgression kami counter
retribution. Kami hirangin Gehenna huli abode disbelievers.
[17:9] Ito Quran giya pinakamagaling landas brings mabuti kaysa balita to believers
ihatid righteous buhay iyon sila meritoryo dakila recompense
[17:10] Tungkol Sa those di-paniwalaan Hereafter kami ihanda them makirot
retribution.
[17:11] makatao buhay madalas magdasal isang bagay hurt him ipalagay siya magdasal
isang bagay mabuti kaysa. makatao buhay is naiinip.
[17:12] Kami gawin gabi araw 2 lumagda. Kami uri gabi madilim araw lighted iyon
ikaw sikaping matamo probisyon ninyo Panginoon therein. Ito gayon din establishes ikaw
timing paraan marumi calculation! Kami kaya ituro everything in idetalye.
[17:13] Kami tala tadhana every makatao buhay it kurbata his leeg. Araw Panunumbalik
kami kamay him tala is accessible.
[17:14] Bumasa ninyo ari tala! Sa Araw Na Ito ikaw suffice ninyo ari reckoner.
[17:15] Whoever giya giya his ari mabuti kaysa whoever lakad astray does paganyan his
ari detriment! Hindi sinner barena kasalanan ng anyone otro. Kami hindi kailanman
kastiguhin 1 magpadala sugo.
[17:16] Kami are lipulin any kumunidad kami hayaan pinuno ipasok malaki corruption
therein! Dati sila meritoryo retribution kami lipulin it ganap.
[17:17] Marami henerasyon magkaroon kami lipulin Noah. Ninyo Panginoon is efficient
in trato with kasalanan His servants; Siya is fully Cognizant Seer!
[17:18] Anyone mabutihin ito fleeting buhay his kaunahan kami magmadali him ano
kami magdisisyon ibigay him noon kami ipasok him Gehenna siya magdusa forever
hamakin pagkatalo
[17:19] Tungkol Sa those mabutihin Hereafter gaya nila kaunahan trabaho righteousness
samantala sumampalataya nila sikap pasalamatan!
[17:20] Sa Lugar Na bawa`t isa isa ng them kami magdulot; kami magdulot sa lugar na
those these ninyo Panginoon bounties. Ninyo Panginoon bounties are inexhaustible
[17:21] Kilala paano kami piliin kaunti tao others in ito buhay)! Dipersnsiya Hereafter
are malayu-layo dakila malayu-layo significant.
[17:22] Ikaw wala itama any iba May Kapal MAY KAPAL lest ikaw dulo hamakin
kahihiyan!
[17:23] Ninyo Panginoon dikrito ikaw wala adorasyon huwag isama Him ninyo
magulang kapurihan! Gaya largo gaya 1 pareho them buhay ikaw hindi kailanman
sabihin to them Uff slightest kumpas annoyance) nor shall ikaw sumigaw them; ikaw
treat them amicably.
[17:24] At mababa-baba sa lugar na them pakpak humilidad kindness sabihin, Ko
Panginoon magkaroon awa them sila itindig ako infancy!
[17:25] Ninyo Panginoon is fully aware ng ninyo innermost thoughts. Ikaw pamalagiin
righteousness Siya is Forgiver ng those magtika.
[17:26] Ikaw ibigay due alms relatives needy mahirap maglakbay dayuhan wala be labis
labis labis gumasta.
[17:27] Labis Gumasta are brethren demonyo demonyo is unappreciative ng his
Panginoon.
[17:28] Gabi kong ikaw umikot them ikaw tugisin awa ng ninyo Panginoon ikaw treat
them maganda manner!
[17:29] Ikaw wala humawak ninyo kamay stingily kurbata ninyo leeg nor shall ikaw
foolishly bukas it sa itaas lest ikaw dulo blamed at nagdaramdam
[17:30] Ninyo Panginoon dagdagan probisyon anyone Siya mabutihin bawasan it Siya is
fully Cognizant ng His creatures Seer.
[17:31] Ikaw wala wakasan ninyo iho due to takot ng kahirapan! Kami magdulot sa
lugar na them man ikaw. wakasan them is gross offense
[17:32] Ikaw shall ipasok adulteriya; it is gross kasalanan masama asal!
[17:33] Ikaw wala wakasan any persona - Sa Lugar Na MAY KAPAL uri buhay banal!
- Huwag Isama hustisya. Isa wakasan unjustly noon kami ibigay his tagapagmana
kapangyarihan pagtibayin hustisya Kaya siya wala exceed limits ipaghiganti murder siya
tumulong.
[17:34] Ikaw wala hipuin ulila pera huwag isama sa lugar na nila ari mabuti kaysa
hanggang sila abutin maturity. Ikaw tapusin ninyo covenants covenant is dakila
katungkulan.
[17:35] Ikaw ibigay puno sukatan when ikaw komersiyo timbangin equitably! Ito is
pinakamagaling at righteous.
[17:36] Ikaw wala tanggapin any inpormasyon ikaw patunayan it yourself. Ako ibigay
ikaw pakikinig paningin talino ikaw are responsible sa lugar na kagamitan them.
[17:37] Ikaw wala lumakad proudly daigdig - Ikaw wala barena daigdig nor maani ikaw
be gaya matayog gaya bundok.
[17:38] Todo malo asal isumpa ninyo Panginoon.
[17:39] Ito is kaunti ng dunong pagbaguhing loob to ikaw ninyo Panginoon. Ikaw wala
itama isa pa May Kapal MAY KAPAL lest ikaw dulo Gehenna blamed pagkatalo!
[17:40] Ninyo Panginoon ibigay ikaw batang lalaki magkaroon samantala ibigay anghel
anak! na! babae!? Paano ikaw utter such blasphemy?
[17:41] Kami banggitin in ito Quran (todo nabait ng examples) iyon sila kunin heed it
tangi augments nila aversion.
[17:42] Pagsasalita duon were any otro May Kapal Him gaya sila karapatan sila subukin
alisin sa luklukan Possessor luklukang-hari!
[17:43] Siya glorified Siya is marami man dakilain malayu-layo sa ibabaw nila
utterances.
[17:44] Glorifying Him are 7 sansinukob daigdig everyone them! duon is wala wala
glorify Him ikaw wala unawain nila glorification! Siya is Clement Forgiver.
[17:45] When ikaw bumasa Quran kami lugar ikaw those wala sumampalataya in
Hereafter di-nakikita barrier
[17:46] Kami lugar kalasag nila isip hadlangan them buhat unawain it sordera nila
pandinig! At when ikaw magturo ninyo Panginoon kagamitan Quran nag-iisa sila takbo
aversion.
[17:47] Kami are fully aware ng ano sila pakinggan when sila makinig to ikaw when
sila conspire secretly - disbelievers pagsasalita Ikaw sundan baliw lalaki.
[17:48] Kilala paano sila isalaysay ikaw paano ito causes them ligaw off landas!
[17:49] Sila pagsasalita After kami umikot into buto bahagi kami kunin resurrected
muli!?
[17:50] Pagsasalita Gabi ikaw umikot into bato iron
[17:51] Gabi ikaw umikot into any nabait ng likha iyon ikaw husgahan mahirap.
mangyari. Sila noon pagsasalita Sino bring us atras? Pagsasalita Isa gumawa ikaw in ang
1 lugar, Sila noon ugain nila ulo pagsasalita When naisin be Pagsasalita be isara kaysa
ikaw kuro-kuro!
[17:52] Araw Siya summons ikaw ikaw managot ni paghanga Him ikaw noon realize
iyon ikaw magtagal in ito buhay korto samantala!
[17:53] Isalaysay Ko servants treat bawa`t isa otro mabuti kaysa maaari manner
demonyo palagi subukin drive wedge them! Siyang Tunay demonyo is lalaki ardent
kagalit.
[17:54] Ninyo Panginoon malaman ikaw pinakamagaling! His kabatiran Siya paulanan
ikaw with awa, Siya requite ikaw. Kami wala magpadala ikaw be nila imungkahe.
[17:55] Ninyo Panginoon is pinakamagaling knower ng everyone in langit daigdig. In
accordance with ito kabatiran kami piliin kaunti manghuhula others. Sa Lugar Na
example kami ibigay David Psalms.
[17:56] Pagsasalita Pamanhikan whatever idolo ikaw itama Him. Sila wala magkaroon
lakas maibsan ninyo afflictions nor maani sila hadlangan them!
[17:57] Gabi idolo sila pamanhikan sikaping matamo paraan marumi nila Panginoon!
Sila magdasal His awa takot His retribution. Siyang Tunay retribution ninyo Panginoon is
dreadful.
[17:58] duon wala is kumunidad kami wala lipulin Araw Panunumbalik inflict mahigpit
retribution them! Ito already lumiham libro.
[17:59] Ano hinto us buhat magpadala milagro is iyon nakaraan henerasyon ayawan
them! Sa Lugar Na example kami magpalabas Thamoud kamelyo malalim (milagro) sila
transgressed it Kami magpadala milagro tangi instill reverence
[17:60] Kami ibalita ikaw iyon ninyo Panginoon fully kontrolin tao kami gawin
pangmalas iyon kami magpalabas ikaw eksamen tao puno is accursed Quran! Kami
magpalabas them matatag pruweba instill reverence them ito tangi augmented nila
defiance!
[17:61] When kami sabihin to anghel, Bumagsak prostrate Adam sila bumagsak
prostrate Satanas. Siya pagsasalita ako prostrate 1 Ikaw Shall gumawa putik?
[17:62] Siya pagsasalita Sapul pa Ikaw kapurihan him ako Ikaw palugit ako Araw
Panunumbalik ako angkinin todo his descendants a konti".
[17:63] Siya pagsasalita Noon lakad; ikaw those sundan ikaw dulo Impiyerno ninyo
requital; equitable requital!
[17:64] Ikaw akitin them ninyo boses mobilize todo ninyo kapangyarihan todo ninyo
lalaki them partihan in nila pera iho pangako them! Anything demonyo pangako is hindi
otro kaysa pangarap.
[17:65] Tungkol Sa Ko servants ikaw wala magkaroon lakas them. Ninyo Panginoon
suffices imungkahe!
[17:66] Ninyo Panginoon is Isa causes bapor inaanod dagat iyon ikaw sikaping matamo
His bounties! Siya is Mahabagin patungo sa ikaw.
[17:67] Ikaw afflicted dagat ikaw kalimutan ninyo idolo sincerely pamanhikan Him
nag-iisa. gaya madali gaya Siya mag-ipon ikaw pampang ikaw isauli Talaga Nga
makatao buhay is unappreciative.
[17:68] Ikaw sagutan iyon Siya magkaroon wala cause bayan pampang lunukin ikaw?
Ni iyon Siya wala magpadala ikaw tempest noon ikaw wala natagpuan
tagapagsanggalang?
[17:69] Ikaw sagutan Siya magkaroon wala pagbabalik ikaw dagat muli noon
magpadala ikaw bagyo lunurin ikaw ninyo disbelief? Dati ito magkataon kami wala
ibigay ikaw isa pa pagkakataon.
[17:70] Kami kapurihan iho Adam magdulot them sumakay sa bayan in dagat! Kami
magdulot sa lugar na them mabuti kaysa probisyon kami ibigay them dakila bentahe
kaysa marami ng atin creatures.
[17:71] Araw dumating when kami summon every tao magkasama nila tala. Tungkol Sa
those ibigay tala righteousness sila do bumasa nila tala wala magdusa pinakakaunti
injustice!
[17:72] Tungkol Sa those are bulag in ito buhay sila be bulag Hereafter gabi a lot malo
[17:73] Sila halos ibaling ikaw pagpapakita kami ibigay ikaw. Sila pangangailangan
ikaw fabricate isang bagay otro, in orden itinuturing ikaw kaibigan!
[17:74] Kong wala were kami palakasin ikaw ikaw halos leaned them tama a maliit
kagat.
[17:75] Magkaroon ikaw done iyon kami doubled retribution ikaw in ito buhay after
muwerte ikaw natagpuan walang sino man tumulong ikaw us!
[17:76] Sila halos ipatapon ikaw bayan alisin ikaw sila isauli ikaw kaliwa!
[17:77] Ito been consistently usapin todo sugo kami magpadala sa harap ikaw ikaw
natagpuan iyon atin paraan hindi kailanman pagbabago!
[17:78] Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) when araw tanggihan buhat its
pinakamatayog dulong matulis sa tanghali it gumalaw paglubog ng araw. Ikaw gayon din
matyagan (recitation Quran sa bukang-liwayway. (Bumigkas) Quran sa bukang-liwayway
saksi!
[17:79] Gabi ikaw nilay-nilayin labis utang iyon ninyo Panginoon itindig ikaw kapuripuri
uri!
[17:80] Pagsasalita Ko Panginoon admitihin ako kapuri-puri admittance hayaan ako
umalis kapuri-puri pag-alis grant ako Ikaw makapangyarihan support
[17:81] Iproklama katotohanan magwagi falsehood mawala; falsehood inevitably
mawala!
[17:82] Kami magpadala pababa Quran lunasan awa believers. Sa ang iyon din panahon,
it tangi dagdagan wickedness transgressors.
[17:83] When kami benditado makatao buhay siya bumagay preoccupied heedless.
when adversity istrayk him siya umikot despondent
[17:84] sabihin Everyone trabaho in accordance with his paniniwala ninyo Panginoon
malaman pinakamagaling alin isa giya kanan landas!
[17:85] Sila ask ikaw pagpapakita. Pagsasalita pagpapakita dumating ko Panginoon!
Kabatiran ibigay ikaw is minute
[17:86] Kami naisin kami sipsipin ano kami ihayag ikaw noon ikaw wala natagpuan
tagapagsanggalang us.
[17:87] Ito is awa ninyo Panginoon. His basbas ikaw been dakila
[17:88] Pagsasalita Kong todo makatao todo jinns banded magkasama in orden ilabas
Quran ito sila hindi kailanman ilabas anything it hindi bagay paano marami assistance
sila lent 1 isa pa!
[17:89] Kami banggitin tao in ito Quran todo nabait ng examples marami tao ipilit sa
ibabaw ng di-paniwalaan.
[17:90] Sila pagsasalita Kami wala sumampalataya ikaw ikaw cause tagsibol gush
saligan
[17:91] Ni unless ikaw ari hardin ng takda palms grapes ilog takbo through it
[17:92] Ni unless ikaw cause misa himpapawid ikaw karapatan pagbaba us! Ni unless
ikaw bring MAY KAPAL anghel atin mata.
[17:93] Ni unless ikaw ari luxurious mansion ni ikaw umakyat himpapawid. Gabi kong
ikaw umakyat kami wala sumampalataya ikaw bring libro kami maani bumasa. Sabihin
Langit be ko Panginoon! Am ako any otro kaysa makatao sugo?
[17:94] Ano hadlangan tao buhat sumampalataya when pagakay dumating them nila
pagsasalita is MAY KAPAL magpadala makatao buhay sugo?
[17:95] Pagsasalita Kong daigdig tirahan anghel kami magpadala pababa them
himpapawid anghel sugo!
[17:96] Pagsasalita MAY KAPAL suffices gaya saksi ako ikaw! Siya is fully Cognizant
ng His worshipers Seer.
[17:97] Whomever MAY KAPAL giya ang tunay giya isa. At whomever Siya
magpadala astray ikaw hindi kailanman natagpuan them any Panginoon pinuno Him.
Kami summon them Araw Panunumbalik nang; ubos; lakas; bulag walang kibo bingi!
Nila hantungan is Impiyerno; sa tuwing it malamig kami dagdagan nila apoy
[17:98] Such is nila tama retribution sapul pa sila ayawan atin pagpapakita. Sila
pagsasalita After kami umikot into buto bahagi kami resurrected bago likha?
[17:99] Sila wala lagari MAY KAPAL gumawa langit daigdig is able to gumawa iyon
din likha? (Iyon) Siya predetermined them irrevocable buhay agwat? disbelievers ipilit sa
ibabaw ng di-paniwalaan!
[17:100] Iproklama Kong ikaw angkinin ko Panginoon kayamanan awa ikaw withheld
them takot ikaw exhaust them! makatao buhay is stingy
[17:101] Kami supported Moses 9 malalim milagro - ask Iho Israel! When siya lakad
them Pharaoh sabihin to him ako ipalagay ikaw Moses bewitched
[17:102] Siya pagsasalita Ikaw malaman puno pinakamagaling iyon walang sino man
ihayag these obviously Panginoon ng langit daigdig. Ako ipalagay ikaw Pharaoh doomed
[17:103] When siya tugisin them gaya siya habulin them bayan kami lunurin him
magkasama those tagiliran him todo ng them.
[17:104] Kami sabihin to Iho Israel afterwards Lakad buhay ito bayan. When huli
prophecy dumating dumaan kami summon ikaw todo 1 grupo!
[17:105] Truthfully kami magpadala it pababa katotohanan it dumating Kami wala
magpadala ikaw bearer ng mabuti kaysa balita gayon din gaya warner.
[17:106] Quran kami palayain slowly in orden ikaw bumasa it tao largo tuldok kami
magpadala it pababa todo sa dati
[17:107] Iproklama Sumampalataya in it wala sumampalataya in it Those angkinin
kabatiran nakaraan banal na aklat when it bumigkas them sila pagbaba pababa nila baba
prostrating!
[17:108] Sila pagsasalita Langit be atin Panginoon. Ito tapusin atin Panginoon prophecy.
[17:109] Sila pagbaba nila baba prostrating lumuha,! Sa Lugar Na it augments nila
reverence
[17:110] Pagsasalita Tawagin Him MAY KAPAL tawagin Him ang Marami Gracious;
whichever ngalan ikaw kagamitan Him maging pag-aari mabuti kaysa ngalan. Ikaw wala
utter ninyo Contact Orasyon (Salat) man loudly nor secretly; kagamitan mahinahon
tunog!
[17:111] Iproklama Paghanga be to MAY KAPAL sino hindi kailanman begotten anak
na lalaki nor does Siya magkaroon kasiesyo His kingship nor does Siya kagamitan any
ally weakness palabisan Him constantly!
.
18- Cave (Al-Kahf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[18:1] Paghanga MAY KAPAL ihayag His servant ito banal na aklat uri it flawless!
[18:2] Walang Mali (banal) (na) (aklat) babala ng mahigpit retribution buhat Him dalhin
mabuti kaysa balita to believers ihatid righteous buhay iyon sila kumita generous
recompense
[18:3] Wherein sila abide forever
[18:4] to babala those pagsasalita MAY KAPAL begotten anak na lalaki!
[18:5] Sila wala angkinin kabatiran ito nor did nila magulang! Ano blasphemy dumating
out ng nila bibig! ano sila utter is gross kabulaanan.
[18:6] Ikaw blame nila response ito narration nila di-paniwalaan in it ikaw palungkutin.
[18:7] Kami adorned everything daigdig in orden eksamen them kaya destinggihin those
sa gitna ng them trabaho righteousness!
[18:8] Inevitably kami pahirin out everything it kaliwa it ganap baog!
[18:9] Why otro ikaw kuro-kuro kami are do isalaysay ikaw tao cave bilang ikabit with
them? Sila are atin wondrous lumagda.
[18:10] When kabataan sipsipin kubilihan cave sila pagsasalita Atin Panginoon
paulanan us Ninyo awa benditado atin affairs Ninyo pagakay!
[18:11] Kami noon tatakan nila pandinig cave sa lugar na predetermined bilang anyo.
[18:12] Noon kami resurrected them lagari alin ng 2 isang pagtitipon bumilang duration
nila tumigil therein!
[18:13] Kami ikuwento ikaw nila history truthfully. Sila were kabataan sumampalataya
in nila Panginoon kami dagdagan nila pagakay!
[18:14] Kami palakasin nila puso when sila tumayo iproklama Atin tangi Panginoon is
Panginoon ng langit daigdig! Kami hindi kailanman adorasyon any iba May Kapal Him.
Otherwise kami be malayu-layo astray.
[18:15] Dito are atin tao itama May Kapal Him! Tangi sila magdulot any pruweba
support nila tumayo! Sino masama kaysa isa fabricates kabulaanan is attributes them
MAY KAPAL?
[18:16] Sapul pa ikaw hilingin iwasan them nila adorasyon ng sa tabi MAY KAPAL
sipsipin kubilihan cave Mayo ninyo Panginoon paulanan ikaw His awa tiyak ikaw to ang
kaagad-agad decision!
[18:17] Ikaw lagari araw when it tumindig dumating kaagad-agad tagiliran nila cave at
when it itama it magliwanag them buhat kaliwa gaya sila matulog humpak thereof. Ito is
1 ng May Kapal portents. Whomever MAY KAPAL giya ang tunay giya isa whomever
Siya magpadala astray ikaw wala natagpuan him giya guro.
[18:18] Ikaw ipalagay sila were pukawin, when sila were in katunayan asleep Kami
umikot them to ang kaagad-agad tagiliran kaliwa tagiliran samantala nila aso unat his
braso nila midst! Magkaroon ikaw hanapin them ikaw fled them stricken terror!
[18:19] When kami resurrected them sila asked bawa`t isa otro, "Paano largo
magkaroon ikaw been dito? Kami been dito 1 araw bahagi ng araw sila managot! Ninyo
Panginoon malaman pinakamagaling paano largo kami tumigil dito paganyan magpadala
isa ng us ito pera lunsod! Hayaan him kunin malinis komida bumili kaunti sa lugar na us!
Hayaan him humawak pinakamababa tabas o anyo higupin hindi attention
[18:20] Sila tuklasin ikaw sila bato ikaw kapangyarihan ikaw isauli nila relihiyon noon
ikaw hindi kailanman magwagi.
[18:21] Kami caused them tuklasin hayaan everyone malaman May Kapal pangako is
tunay ilipat todo magduda dulo mundo! Tao noon disputed themselves them. Kaunti
pagsasalita edipisyo edipisyo them. Nila Panginoon is pinakamagaling knower them!
Those magwagi pagsasalita Kami edipisyo lugar adorasyon them.
[18:22] Kaunti pagsasalita Sila were 3; nila aso buhay 4 samantala others pagsasalita 5;
6 buhay nila aso gaya sila hula. Others pagsasalita 7 8 was nila aso. Pagsasalita Ko
Panginoon is pinakamagaling knower ng nila namamanhid. Tangi a konti malaman wasto
bilang! Kaya do wala magmatwid them; tama lakad them! Ikaw wala ikunsulta anyone
ito.
[18:23] Ikaw wala pagsasalita ikaw do anything in ang kinabukasan,,
[18:24] Sa Labas pagsasalita MAY KAPAL handa. ikaw kalimutan do ito ikaw kaagadagad
tandaan ninyo Panginoon pagsasalita mayo ko Panginoon giya ako mabuti kaysa
kasunod panahon
[18:25] Sila tumigil nila cave 300 anyo dagdagan ni 9.
[18:26] Pagsasalita MAY KAPAL is pinakamagaling knower ng paano largo sila
tumigil duon Siya malaman todo lihim langit daigdig! Ni His grasya ikaw lagari; His
grasya ikaw pakinggan! duon is wala Him Panginoon Pinuno Siya hindi kailanman
payagan any kasiesyo partihan His kingship!
[18:27] Ikaw bumigkas ano ihayag ikaw ng ninyo Panginoon banal na aklat. Wala
abrogate His palabra ikaw wala natagpuan any iba pinagkukunan it
[18:28] Ikaw kapangyarihan be those adorasyon nila Panginoon araw at gabi, sikaping
matamo Him nag-iisa! Wala umikot ninyo mata them sikaping matamo kapalaluan ito
mundo! Nor shall ikaw sumunod isa whose puso kami gawin hindi alintana to atin
mensahe; isa tugisin his ari pagnanasa kaunahan ipagkamali.
[18:29] Iproklama Ito is katotohanan ninyo Panginoon noon whoever naisin hayaan him
sumampalataya whoever naisin hayaan him di-paniwalaan! Kami ihanda transgressors
apoy iyon ganap kubkubin them. When sila tumili tumulong sila be ibigay likido
magkonsentra maagriyo iyon mapaso mukha! Ano malungkot uminom! Ano malungkot
kapalaran!
[18:30] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay kami hindi kailanman
mabigo recompense those trabaho righteousness!
[18:31] Sila meritoryo hardin Eden wherein ilog dumaloy. Sila adorned therein
bracelets ginto gamitin ropa ng berde sutla velvet naisin pagpapahinga sa komodo
furnishings! Ano kamangha-mangha ganti; ano kamangha-mangha abode!
[18:32] Banggitin sa lugar na them example 2 lalaki kami ibigay isa ng them 2 hardin
grapes kubkubin ni takda palms lugar otro crops sa pagitan them!
[18:33] Pareho hardin ilabas nila crops sa panahon, generously kami caused ilog takbo
them.
[18:34] Dati after gapas siya boastfully isalaysay his kaibigan ako am malayu-layo
mayaman kaysa ikaw ako manduhan otro pagpipitagan tao!
[18:35] When siya sumali his hardin siya nang mali his kaluluwa pagsasalita ako wala
ipalagay ito ever dulo!
[18:36] Gayon Din ako ipalagay ito is it ako wala kuro-kuro Oras Hereafter ever
dumating dumaan. Gabi kong ako pagbabalik ko Panginoon ako be matalino tama na
angkinin an gabi mabuti kaysa 1 sa ibabaw duon
[18:37] His kaibigan sabihin to him gaya siya diskusiyon him ikaw di-paniwalaan Isa
sino gumawa ikaw lupa noon munti ibagsak noon walang mali ikaw into lalaki?
[18:38] Tungkol Sa ako MAY KAPAL is ko Panginoon ako hindi kailanman itama any
iba May Kapal ko Panginoon!
[18:39] When ikaw sumali ninyo hardin ikaw pagsasalita ‘Ito is ano MAY KAPAL
ibigay ako (Maa Shaa Allah)! Walang Sino Man angkinin lakas MAY KAPAL La
Quwwata Ellaa Bellaah.) '! Ikaw lagari ako angkinin kulang pera kulang iho kaysa ikaw.
[18:40] Ko Panginoon grant ako mabuti kaysa kaysa ninyo hardin! Siya magpadala
mapusok bagyo himpapawid pahirin out ninyo hardin kaliwa it ganap baog!
[18:41] its tubig ibaba malalim ninyo abutin.
[18:42] Talaga Nga his crops pahirin out siya dulo sorrowful panaghoy ano siya
gumugol it in hambog gaya his ari-arian ihiga baog. Siya finally pagsasalita Ako hilingin
ako hindi kailanman itama ko ari-arian May Kapal ko Panginoon.
[18:43] hindi kapangyarihan daigdig tumulong him nakasandal MAY KAPAL nor was
it maaari sa lugar na him tanggapin any tumulong!
[18:44] is tangi tunay Panginoon pinuno is MAY; KAPAL; Siya magdulot mabuti kaysa
recompense Him is pinakamagaling kapalaran!
[18:45] Banggitin sa lugar na them example ito buhay gaya tubig iyon kami magpadala
himpapawid ilabas tanim daigdig noon sila umikot into ginikan blown hangin! MAY
KAPAL is able to do TODO BAGAY.
[18:46] Pera iho are galak ito buhay righteous trabaho magdulot walang hanggan
recompense buhat ninyo Panginoon malayu-layo mabuti kaysa pag-asa!
[18:47] Araw dumating when kami pahirin bundok ikaw lagari daigdig baog! Kami
summon them todo wala kaliwa itangi 1 ng them!
[18:48] Sila kaharap ninyo Panginoon pila. Ikaw dumating us hiwalay tama gaya kami
gumawa ikaw initially. Talaga Nga ito is ano ikaw karapatan naisin hindi kailanman
magkataon!
[18:49] Tala magpalabas ikaw lagari may kasalanan fearful ng its contents Sila
pagsasalita Woe to us. Paano dumating ito libro kaliwa wala maliit malaki sa labas
bumilang it Sila natagpuan everything sila done brought sa malayo! Ninyo Panginoon is
hindi kailanman hindi-matuwid patungo sa anyone.
[18:50] Kami sabihin to anghel, Bumagsak prostrate Adam. Sila bumagsak prostrate
Satanas. Siya bumagay jinn siya disobeyed orden His Panginoon. Ikaw mabutihin him his
descendants gaya Panginoon Ako gabi sila are ninyo kagalit? Ano malungkot kapalit!
[18:51] Ako hindi kailanman payagan them saksi likha ng langit daigdig nor likha ng
themselves! Nor do ako payagan makasalanan trabaho Ko kaharian.
[18:52] Araw dumating when Siya pagsasalita Tawagin Ko kasiesyo ikaw karapatan be
May Kapal Ako sila tawagin sa them sila wala managot them. insurmountable barrier
ihiwalay them buhat bawa`t isa otro.
[18:53] May Kasalanan naisin lagari Impiyerno realize sila pagbaba it Sila wala
magkaroon tumakas therefrom
[18:54] Kami banggitin in ito Quran every nabait ng example makatao buhay is ang
marami argumentative creature.
[18:55] Wala hadlangan tao buhat sumampalataya when pagakay dumating them
sikaping matamo patawad ng nila Panginoon iyon sila demanded lagari iyon din (nabait
ng milagro) nakaraan henerasyon hamunin lagari retribution beforehand!
[18:56] Kami tangi magpadala sugo simply deliverers ng mabuti kaysa balita gayon din
gaya warners. Those di-paniwalaan magmatwid falsehood pagkatalo katotohanan sila
sipsipin Ko pruweba babala in hambog
[18:57] Sino are masama kaysa those ipaalaala ng nila Panginoon pruweba noon
pagwawalang-bahala them sa labas realizing ano sila doing Consequently kami lugar
kalasag nila puso hadlangan them unawain it (Quran) sordera nila pandinig! Kaya sa
kabilang ano ikaw do giya them sila hindi kailanman ever giya!
[18:58] Ninyo Panginoon is Forgiver puno ng awa. Siya tawagin them magkuwenta sa
lugar na nila akto Siya lipulin them napaka duon nang sumunod! Sa Lugar Ng Siya
ibigay them palugit tiyak predetermined panahon noon sila hindi kailanman tumakas.
[18:59] Marami kumunidad kami lipulin nila transgressions; kami hirangin tiyak
panahon nila annihilation.
[18:60] Moses sabihin to his servant ako wala pagpapahinga ako abutin dulong matulis
saan 2 ilog magharap hindi bagay paano largo it kunin.
[18:61] When sila abutin dulong matulis saan sila magharap sila kalimutan nila isda it
natagpuan its paraan atras ilog sneakily.
[18:62] After sila dumaan iyon dulong matulis siya sabihin to his servant magkaroon
pananghalian! Todo ito maglakbay thoroughly exhausted us.
[18:63] Siya pagsasalita Tandaan when kami umupo bato atras duon Ako wala bayad
attention to isda. was demonyo uri ako kalimutan it it natagpuan its paraan atras ilog
strangely!
[18:64] Moses pagsasalita was lugar kami hanapin Sila guhitan nila hakbang atras.
[18:65] Sila natagpuan isa ng atin servants kami benditado with awa, bestowed him atin
ari kabatiran.
[18:66] Moses sabihin to him ako sundan ikaw iyon ikaw turuan ako kaunti ng kabatiran
pagakay bestowed sa ibabaw ng ikaw?
[18:67] Siya pagsasalita Ikaw wala tumayo be ako.
[18:68] Paano ikaw tumayo iyon ikaw wala mawatasan?
[18:69] Siya pagsasalita Ikaw natagpuan ako MAY KAPAL handa pasyente. Ako wala
disobey any manduhan ikaw ibigay ako.
[18:70] Siya pagsasalita ikaw sundan ako noon ikaw wala ask ako anything ako
mabutihin isalaysay ikaw it
[18:71] Paganyan sila lakad. When sila lupon bapor siya barena butas it Siya pagsasalita
ikaw barena butas it Did lunurin its tao? Ikaw ipasok isang bagay kasindak-sindak.
[18:72] Siya pagsasalita ako wala pagsasalita ikaw tumayo maani be ako?
[18:73] Siya pagsasalita ako am nagdaramdam Wala kastiguhin ako ko forgetfulness;
wala be man mabalasik ako.
[18:74] Paganyan sila lakad. When sila magharap batabata batang lalaki siya wakasan
him. Siya pagsasalita ikaw wakasan such walang malay persona sino wala wakasan isa
pa persona? Ikaw ipasok isang bagay horrendous.
[18:75] Siya pagsasalita ako wala isalaysay ikaw ikaw tumayo maani be ako?
[18:76] Siya pagsasalita ako ask ikaw about anything otro, noon do wala humawak ako
ikaw! Ikaw lagari tama na apolohiya ako.
[18:77] Paganyan sila lakad. When sila abutin tiyak kumunidad sila asked tao komida
sila magkaila punong abala them! Madali sila natagpuan tabiki himatayin siya piho it
Siya pagsasalita Ikaw demanded kita iyon!
[18:78] Siya pagsasalita Ngayon kami bahagi company. Ako ituro ikaw everything ikaw
wala tumayo.
[18:79] Tungkol Sa bapor it maging pag-aari to mahirap fishermen ako pangangailangan
gawin it depektoso! duon was hari dumating after them kumpiskahin every bapor nang
ubos lakas.
[18:80] Tungkol Sa batang lalaki his magulang were mabuti kaysa believers kami lagari
siya burden them his transgression disbelief.
[18:81] Kami willed ninyo Panginoon kapalit his lugar isa pa anak; na; lalaki; isa is
pinakamagaling righteousness kindness.
[18:82] Tungkol Sa tabiki it maging pag-aari to 2 ulila batang lalaki lunsod. Sa Ilalim
duon was kayamanan maging pag-aari to them. Because nila ama was righteous lalaki
ninyo Panginoon pangangailangan them to lumaki makuha puno kalakasan noon bunutin
nila kayamanan! Such is awa ninyo Panginoon. Ako did wala ng iyon ng ko ari volition.
Ito is explanation bagay ikaw wala tumayo!
[18:83] Sila ask ikaw Zul-Qarnain. sabihin ako ikuwento ikaw kaunti ng his history.
[18:84] Kami granted him kapangyarihan daigdig magdulot him todo nabait ng marumi
[18:85] Noon siya tugisin isa paraan
[18:86] When siya abutin malayu-layo kanluran siya natagpuan araw itama malaki dagat
natagpuan tao duon! Kami pagsasalita O Zul-Qarnain ikaw pagharian gaya ikaw hilingin;
either kastiguhin be nabait to them!
[18:87] Siya pagsasalita tungkol sa those transgress kami kastiguhin them; noon when
sila pagbabalik nila Panginoon Siya ipasok them marami retribution.
[18:88] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila tanggapin mabuti
kaysa ganti; kami treat them kaiga-igaya!
[18:89] Noon siya tugisin isa pa paraan
[18:90] When siya abutin malayo oriente siya natagpuan araw tumindig tao magkaroon
wala silungan them buhat it
[18:91] Naturally kami were fully aware ng everything siya natagpuan
[18:92] Siya noon tugisin isa pa paraan
[18:93] When siya abutin libis 2 palisades siya natagpuan tao whose pananalita was
bahagyana understandable.
[18:94] Sila pagsasalita O Zul-Qarnain Gog Magog are corruptors daigdig. Kami bayad
ikaw maani gumawa barrier us them?
[18:95] Siya pagsasalita Ko Panginoon ibigay ako dakila bounties. Ikaw makiisa ako
ako edipisyo dam ikaw them.
[18:96] Bring ako misa ng iron Dati siya punuin paso 2 palisades siya pagsasalita Blow
Dati was pula mainit siya pagsasalita Tumulong ako ibuhos alkitran it
[18:97] Kaya sila wala umakyat it nor could sila barena butas it
[18:98] Siya pagsasalita Ito is awa ko Panginoon. When prophecy ko Panginoon
dumating dumaan Siya cause dam crumble prophecy ko Panginoon is katotohanan.
[18:99] Sa iyon panahon, kami hayaan them pakialaman 1 isa pa noon pansuwag blown
kami summon them todo magkasama!
[18:100] Kami kaharap Impiyerno iyon araw disbelievers.
[18:101] Sila are isa mata man talukbong lagari Ko mensahe! Nor could sila pakinggan.
[18:102] those di-paniwalaan ipalagay sila kunin itama Ko servants May Kapal Ako?
Kami ihanda disbelievers Impiyerno walang hanggan abode.
[18:103] sabihin ako isalaysay ikaw malo losers are
[18:104] Sila are isa trabaho in ito buhay are ganap astray sila ipalagay sila doing
mabuti kaysa.
[18:105] Such are ang isa di-paniwalaan pagpapakita ng nila Panginoon in magharap
Him! Kaya nila trabaho are in hambog Araw Panunumbalik sila wala magkaroon
timbang!
[18:106] Nila tama requital is Impiyerno atras nila disbelief at sa lugar na kutyain Ko
pagpapakita Ko sugo!
[18:107] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila meritoryo blissful
Paraiso nila abode!
[18:108] Forever sila abide therein; sila hindi kailanman pangangailangan any iba
kapalit.
[18:109] Pagsasalita dagat were tinta palabra ko Panginoon dagat tumatakbo out palabra
ko Panginoon tumatakbo out gabi kong kami double tinta panustos!
[18:110] sabihin ako am hindi otro kaysa makatao ikaw pagbaguhing loob iyon ninyo
May Kapal is 1 May Kapal! Those pag-asa magharap nila Panginoon trabaho
righteousness hindi kailanman adorasyon any iba May Kapal his Panginoon!
.
19- Mary (Maryam)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[19:1] K. H. Y A S. (Kaaf Haa Yaa ‘Ayn Saad)
[19:2] narration ninyo Panginoon awa patungo sa His servant Zachariah.
[19:3] Siya tawagin his Panginoon lihim tawagin.
[19:4] Siya pagsasalita Ko Panginoon buto umikot brittle ko katawan ko buhok is
aflame with kulay abo! Gaya ako pamanhikan Ikaw ko Panginoon ako hindi kailanman
desesperasiya.
[19:5] Ako mag-alala ko dependants ako, ko asawang babae been sterile Grant ako Ikaw
tagapagmana.
[19:6] Hayaan him be ko tagapagmana tagapagmana Jacob's clan uri him ko Panginoon
acceptable!
[19:7] O Zachariah kami ibigay ikaw mabuti kaysa balita batang lalaki ngalan be John
(Yahya). Kami hindi kailanman gumawa anyone him sa" harap".
[19:8] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako magkaroon anak na lalaki ko asawang babae
sterility ko matanda idad"?
[19:9] Siya pagsasalita Kaya pagsasalita ninyo Panginoon is madali Ako do Ako
gumawa ikaw sa harap iyon, ikaw were wala. '
[19:10] Siya pagsasalita Ko Panginoon ibigay ako lumagda. Siya pagsasalita Ninyo
lumagda is iyon ikaw wala magsalita to tao 3 sunud-sunod gabi!
[19:11] Siya dumating his pamilya santuwaryo signaled them Nilay-nilayin May Kapal
araw at gabi!
[19:12] O John ikaw pagtibayin banal na aklat strongly. Kami endowed him with
dunong, gabi his kabataan
[19:13] At (kami endowed him kaiga-igaya buhat us purity siya was righteous.
[19:14] Siya kapurihan his magulang was hindi kailanman ayaw sumunod manlulupig.
[19:15] Kapayapaan be sa ibabaw ng him araw siya was barena, araw siya mamamatay
araw siya resurrected atras buhay.
[19:16] Banggitin banal na aklat Mary! Siya ihiwalay kanya pamilya eastern location.
[19:17] Samantala barrier hiwalay kanya buhat them kami magpadala to kanya atin
Espiritu Siya lakad kanya in porma makatao buhay
[19:18] Siya pagsasalita ako sikaping matamo kubilihan in ang Marami Gracious iyon
ikaw be righteous.
[19:19] Siya pagsasalita ako am sugo ninyo Panginoon grant ikaw puro anak na lalaki.
[19:20] Siya pagsasalita Paano maani ako magkaroon anak na lalaki when hindi lalaki
hipuin ako; ako hindi kailanman been unchaste.
[19:21] Siya pagsasalita Kaya pagsasalita ninyo Panginoon It is madali sa lugar na Ako.
Kami gawin him lumagda tao awa buhat us. Ito is predestined bagay. '
[19:22] When siya barena him siya ihiwalay faraway lugar.
[19:23] Nasimiyento takbo dumating kanya trunk palm puno Siya pagsasalita (ako am
ashamed;) Ako hilingin ako were patay sa harap ito magkataon ganap kalimutan!
[19:24] (Bata) tawagin kanya kanya pagsasalita wala mamighati! Ninyo Panginoon
magdulot ikaw batis.
[19:25] Ikaw ugain trunk ng ito palm puno it ibagsak hinog takda ikaw!
[19:26] Kumain lasing be maligaya! When ikaw lagari anyone pagsasalita ‘ako uri
pangakong taimtim katahimikan; ako wala usapan sa araw na ito anyone. '!
[19:27] Siya dumating kanya pamilya dalhin him. Sila pagsasalita O Mary ikaw ipasok
isang bagay is ganap hindi inaasahan.
[19:28] O descendant Aaron ninyo ama wala was malo lalaki nor was ninyo ina
unchaste!
[19:29] Siya dulong matulis him. Sila pagsasalita Paano kami usapan with bata crib
[19:30] bata magsalita pagsasalita ako am servant MAY KAPAL. Siya ibigay ako banal
na aklat itakda ako manghuhula.
[19:31] Siya uri ako benditado wherever ako lakad enjoined ako matyagan Contact
Orasyon (Salat) obligatory kabutihan (Zakat) gaya largo gaya ako buhay!
[19:32] Ako am kapurihan ko ina Siya wala uri ako ayaw sumunod manghihimagsik!
[19:33] Kapayapaan be ako araw ako was barena, araw ako mamamatay araw ako kunin
resurrected
[19:34] was Jesus anak na lalaki Mary ito is katotohanan ito bagay alin sila ipagpatuloy
magduda.
[19:35] It wala akma MAY KAPAL iyon Siya begets anak na lalaki Siya glorified To
magkaroon anything done Siya simply sabihin to Be it is
[19:36] Siya gayon din iproklama MAY KAPAL is ko Panginoon ninyo Panginoon;
ikaw adorasyon Him nag-iisa! Ito is kanan landas.
[19:37] various isang pagtitipon disputed themselves (tungkol (sa identity Jesus). Kaya
woe to those di-paniwalaan pangmasid kasindak-sindak araw.
[19:38] Maghintay hanggang ikaw pakinggan them lagari them when sila dumating
mukha us! transgressors iyon araw ganap nasira.
[19:39] babala them araw pagsisisi when paghuhukom bigyan. Sila are ganap hindi;
alintana; sila wala sumampalataya.
[19:40] Kami are ang isa manahin daigdig everyone it us everyone pagbabalik.
[19:41] Banggitin banal na aklat Abraham; siya was banal manghuhula!
[19:42] Siya sabihin to his ama O ko ama ikaw adorasyon ano maani neither pakinggan
nor lagari nor tumulong ikaw in any paraan
[19:43] O ko ama ako tanggapin tiyak kabatiran iyon ikaw wala tanggapin. sundan ako
ako giya ikaw tuloy-tuloy landas!
[19:44] O ko ama wala adorasyon demonyo. Demonyo manghihimagsik nakasandal ang
Marami Gracious.
[19:45] O ko ama ako takot lest ikaw mangyari retribution buhat ang Marami Gracious
noon bumagay ally demonyo.
[19:46] Siya pagsasalita ikaw pabayaan ko May Kapal O Abraham? Ikaw hinto ako bato
ikaw. kaliwa ako!
[19:47] Siya pagsasalita Kapayapaan be ikaw. Ako pamanhikan ko Panginoon
patawarin ikaw; Siya been Nabait ako.
[19:48] Ako pabayaan ikaw May Kapal ikaw adorasyon MAY KAPAL. Ako adorasyon
tangi ko Panginoon. Ni pamanhikan ko Panginoon nag-iisa ako wala lakad nang" mali"!
[19:49] Siya pabayaan them May Kapal sila adorasyon MAY KAPAL kami granted him
Isaac Jacob kami uri bawa`t isa ng them manghuhula.
[19:50] Kami paulanan them atin awa kami granted them kapuri-puri pusisyon history.
[19:51] Banggitin banal na aklat Moses Siya italaga siya was sugo manghuhula.
[19:52] Kami tawagin him kanan tagiliran Mount Sinai. Kami brought him isangguni
him!
[19:53] At kami granted him atin awa his kapatid na lalaki Aaron manghuhula.
[19:54] Banggitin banal na aklat Ismail! Siya was truthful when siya uri pangako siya
was sugo manghuhula.
[19:55] Siya kagamitan enjoin his pamilya matyagan Contact Orasyon (Salat) obligatory
kabutihan (Zakat;) siya was acceptable to his Panginoon!
[19:56] Banggitin banal na aklat Idris! Siya was banal manghuhula.
[19:57] Kami itindig him kapuri-puri uri.
[19:58] These are kaunti ng manghuhula kanino MAY KAPAL benditado. Sila
mabutihin descendants Adam descendants ng those kami dalhin Noah descendants ng
Abraham Israel buhat those kami giya piliin! When pagpapakita ang Marami Gracious
are bumigkas them sila pagbaba prostrate lumuha
[19:59] After them Siya kapalit henerasyon nasira Contact Orasyon (Salat) tugisin nila
kahibuan. Sila magdusa kahalagahan.
[19:60] Tangi those magtika sumampalataya, ihatid righteous buhay sumali Paraiso
pinakakaunti injustice!
[19:61] Hardin Eden await them gaya pangako ni ang Marami Gracious those adorasyon
Him gabi privacy! Certainly His pangako dumating dumaan!
[19:62] Sila wala pakinggan any walangkuenta therein; tangi kapayapaan. Sila
tanggapin nila probisyon therein araw at gabi.
[19:63] Such is Paraiso; kami grant it those atin servants are righteous.
[19:64] Kami wala dumating manduhan ninyo Panginoon. To Him maging pag-aari atin
past atin kinabukasan everything sa pagitan them! Ninyo Panginoon is hindi kailanman
forgetful.
[19:65] Panginoon ng langit daigdig everything them; ikaw adorasyon Him steadfastly
magtiyaga in adorasyon Him! Ikaw malaman ng anyone Do kapantay Him?
[19:66] makatao buhay asks After ako mamamatay ako dumating buhay?
[19:67] makatao buhay kalimutan iyon kami Did gumawa him already siya was wala?
[19:68] Ni ninyo Panginoon kami certainly summon them magkasama demonyo
mamulog them sa paligid Impiyerno hamakin!
[19:69] Noon kami piliin bawa`t isa grupo ang marami ardent katunggali ng ang
Marami Gracious.
[19:70] Kami malaman puno pinakamagaling those are meritoryo ng pasuin therein!
[19:71] Every itangi 1 ng ikaw lagari it ito is irrevocable decision ninyo Panginoon.
[19:72] Noon kami iligtas righteous kaliwa transgressors it hamakin!
[19:73] When atin pagpapakita bumigkas them clearly those di-paniwalaan sabihin to
those sumampalataya Alin ng us is mayaman? Alin ng us is kalamangan?
[19:74] Marami henerasyon magkaroon kami lipulin them; sila were makapangyarihan
mayaman.
[19:75] Pagsasalita Those mabutihin lakad astray ang Marami Gracious naisin ihatid
them sa hanggang sila lagari ano pangako them! - either retribution Oras. Iyon is when
sila natagpuan out sino really is malo off marupok in lakas!
[19:76] MAY KAPAL augments PAGAKAY NG those MABUTIHIN GIYA. Sa Lugar
Na mabuti kaysa akto eternally ganti ninyo Panginoon bring malayo pinakamagaling
pagbabalik!
[19:77] Ikaw kilala isa ayawan atin pagpapakita noon pagsasalita ako be ibigay
kasaganaan iho!?
[19:78] Siya lagari kinabukasan? Siya kunin such prenda buhat ang Marami Gracious?
[19:79] Talaga Nga kami tala ano siya utters noon ipasok him to ever-increasing
retribution!
[19:80] Noon kami manahin everything siya angkinin siya dumating us todo nag-iisa.
[19:81] Sila adorasyon MAY KAPAL otro May Kapal (sila kuro-kuro) be tumulong
them.
[19:82] Sa ang contrary sila ayawan nila idolatry be nila kagalit.
[19:83] Ikaw wala lagari paano kami unleash demonyo disbelievers Do haluin them sa
itaas?
[19:84] be naiinip; kami ihanda them kaunti paghahanda.
[19:85] Araw dumating when kami summon righteous sa harap ang Marami Gracious in
grupo.
[19:86] Kami herd may kasalanan to Impiyerno, be nila walang hanggan abode.
[19:87] Walang Sino Man angkinin lakas intercede those umayon batas ng ang Marami
Gracious.
[19:88] Sila pagsasalita "Ang Marami Gracious begotten anak na lalaki!
[19:89] Ikaw uttered gross blasphemy.
[19:90] Langit are about sirain daigdig is about to luha asunder bundok are about
crumble
[19:91] Because sila karapatan iyon ang Marami Gracious begotten anak na lalaki.
[19:92] It wala akma ang Marami Gracious iyon Siya beget anak na lalaki.
[19:93] Every itangi 1 in langit daigdig is servant ng ang Marami Gracious.
[19:94] Siya encompassed them bumilang them 1 ni 1!
[19:95] Todo ng them dumating Him Araw Panunumbalik hiwalay!
[19:96] Siyang Tunay those sumampalataya ihatid righteous buhay ang Marami
Gracious naisin paulanan them with pag-ibig!
[19:97] Kami kaya uri ito (Quran) elucidated ninyo dila in orden dalhin mabuti kaysa
balita to righteous to babala with it katunggali!
[19:98] Marami henerasyon them kami lipulin; ikaw perceive maani any ng them
pakikinig buhat them any ingay?
.
20- T. H. (Ta Ha)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[20:1] T. H.
[20:2] Kami wala ihayag Quran ikaw cause ikaw any paghihirap!
[20:3] Tangi to ipaalaala ang reverent!
[20:4] Pagpapakita buhat Poong Lumikha daigdig pinakamatayog langit.
[20:5] Ang Marami Gracious; Siya assumed todo kapangyarihan.
[20:6] To Him maging pag-aari everything langit daigdig everything them everything
saligan!
[20:7] Ikaw magdeklara ninyo kumbiksiyon wala) Siya malaman lihim ano gabi
magtago!
[20:8] MAY KAPAL duon WALA is OTRO MAY KAPAL Him. To Him maging pagaari
ang marami maganda ngalan!
[20:9] Ikaw kilala history Moses
[20:10] When siya lagari apoy siya sabihin to his pamilya Tumigil dito. Ako lagari
apoy. Siguro ako bring ikaw kaunti ng it natagpuan kaunti pagakay apoy.
[20:11] When siya dumating it siya was tawagin O Moses
[20:12] Ako am ninyo Panginoon; ilipat ninyo sandalyas! Ikaw are banal libis Tuwaa.
[20:13] Ako mabutihin ikaw paganyan makinig to ano ihayag!
[20:14] Ako am MAY; KAPAL; duon wala is otro May Kapal Ako. Ikaw adorasyon
Ako nag-iisa matyagan Contact Orasyon (Salat) tandaan Ako!
[20:15] Oras (dulo ng mundo) siyang tunay dumating; ako humawak it halos magtago
bawa`t isa kaluluwa be bayad sa lugar na its trabaho!
[20:16] Wala ibaling therefrom ni those wala sumampalataya in it - those tugisin nila ari
palagay - lest ikaw pagbaba.
[20:17] Ano is ito in ninyo kanan kamay Moses
[20:18] Siya pagsasalita Ito is ko staff Ako maliit it herd ko sheep it ako kagamitan it
otro hangarin.
[20:19] Siya pagsasalita Throw it pababa Moses
[20:20] Siya threw it pababa whereupon it umikot into gumalaw serpent.
[20:21] Siya pagsasalita Piliin it wala be afraid! Kami pagbabalik it its original estado
[20:22] At hawakan ninyo kamay ninyo pakpak; it dumating puti dungis; isa pa
pruweba!
[20:23] Kami kaya magpalabas ikaw kaunti ng atin dakila portents.
[20:24] Lakad Pharaoh siya transgressed
[20:25] Siya pagsasalita Ko Panginoon malamig ko temperamento!
[20:26] uri ito bagay madali ako!
[20:27] At untie buhol ko dila.
[20:28] Paganyan sila unawain ko pagsasalita.
[20:29] At itakda assistant sa lugar na ako ko pamilya.
[20:30] Ko kapatid na lalaki Aaron.
[20:31] Palakasin ako him!
[20:32] Hayaan him be ko kasiesyo in ito bagay!
[20:33] Iyon kami glorify Ikaw frequently.
[20:34] At gunitain Ikaw frequently!
[20:35] Ikaw are Seer ng us.
[20:36] Siya pagsasalita Ninyo humiling granted O Moses
[20:37] Kami benditado ikaw muli.
[20:38] When kami ihayag ninyo ina ano kami ihayag.
[20:39] Pagsasalita Throw him kaha noon throw him into ilog! Ilog throw him pampang
piliin kagalit ng Akin kagalit his. ' ako paulanan ikaw with pag-ibig Ako ako magkaroon
ikaw uri Ko watchful mata!
[20:40] Ninyo kapatid na babae lumakad them pagsasalita ‘ako isalaysay ikaw nars ina
kunin mabuti kaysa alagaan ng him. ' Kami kaya pagbabalik ikaw ninyo ina iyon siya be
maligaya hinto mag-alala At when ikaw wakasan persona kami mag-ipon ikaw grievous
kahalagahan; talaga nga kami eksamen ikaw thoroughly. Ikaw tumigil anyo tao Midyan
kaagad-agad ikaw dumating in accordance with tiyak balak.
[20:41] Ako uri ikaw tama Ako.
[20:42] Lakad ninyo kapatid na lalaki supported ni Ko lumagda wala waver in tandaan
Ako!
[20:43] Lakad Pharaoh siya transgressed
[20:44] Magsalita to him nicely; siya kunin heed bumagay reverent!
[20:45] Sila pagsasalita Atin Panginoon kami takot lest siya salakayin us transgress!
[20:46] Siya pagsasalita be afraid ako be ikaw makinig guwardiya
[20:47] Lakad him pagsasalita ‘Kami are 2 sugo buhat ninyo Panginoon! Hayaan Iho
Israel lakad! Ikaw pigilin buhat pahirapan them! Kami bring lumagda ninyo Panginoon
kapayapaan is lot ng those heed pagakay.
[20:48] ‘Kami pagbaguhing loob retribution inevitably afflict those di-paniwalaan
umikot '!
[20:49] Siya pagsasalita Sino is ninyo Panginoon O Moses
[20:50] Siya pagsasalita Atin Panginoon is 1 sino granted everything its existence its
pagakay!
[20:51] Siya pagsasalita Ano about past henerasyon?
[20:52] Siya pagsasalita kabatiran thereof is ko Panginoon tala. Ko Panginoon hindi
kailanman magkamali nor does Siya kalimutan!
[20:53] Siya is Isa uri daigdig maaaring tirahan ikaw patagin in it daan ikaw. Siya
magpadala pababa himpapawid tubig alin kami ilabas marami iba nabait tanim!
[20:54] Kumain itindig ninyo livestock! These are sufficient pruweba those angkinin
intelligence
[20:55] Buhat it kami gumawa ikaw it kami pagbabalik ikaw buhat it kami bring ikaw
out muli!
[20:56] Kami magpalabas him todo atin pruweba siya di-paniwalaan magkaila!
[20:57] Siya pagsasalita ikaw dumating dito sipsipin us atin bayan ninyo engkanto O
Moses
[20:58] Kami siyang tunay magpalabas ikaw katulad engkanto. Kaya itama appointment
iyon neither kami nor ikaw sirain; walang kinikilingan lugar!
[20:59] Siya pagsasalita Ninyo itakda panahon be araw festivities. all magharap
forenoon!
[20:60] Pharaoh summoned his kapangyarihan noon dumating!
[20:61] Moses sabihin to them Woe to ikaw. Ikaw fabricate kabulaanan makipag-away
MAY KAPAL Do kaya mangyari His retribution? Such fabricators siyang tunay mabigo.
[20:62] Sila disputed themselves gaya sila isangguni privately.
[20:63] Sila pagsasalita These 2 are hindi otro kaysa magicians hilingin sipsipin ikaw
ninyo bayan nila engkanto to sirain ninyo huwaran paraan ng buhay.
[20:64] pumayag sa ibabaw ng 1 balak mukha them united harapan! Ang Nagwagi sa
araw na ito magkaroon itaas kamay.
[20:65] Sila pagsasalita O Moses either ikaw throw kami be 1 throw
[20:66] Siya pagsasalita Ikaw throw Whereupon nila lubid palito magmukha him nila
engkanto gaya sila gumalaw!
[20:67] Moses harbored kaunti takot!
[20:68] Kami pagsasalita wala Magkaroon takot! Ikaw magwagi.
[20:69] Throw ano ikaw hawakan in ninyo kanan kamay it lunukin ano sila fabricated
ano sila fabricated is hindi otro kaysa balak magician. magician's trabaho wala magwagi.
[20:70] magicians bumagsak prostrate pagsasalita Kami sumampalataya in Panginoon
ng Aaron Moses
[20:71] Siya pagsasalita Did ikaw sumampalataya in him ko permiso? Siya be ninyo
hepe; isa turuan ikaw engkanto. Ako siyang tunay putulin ninyo kamay paa kapalit
tagiliran. Ako crucify ikaw palm trunks Ikaw do natagpuan out alin ng us inflict masama
retribution sino outlasts kanino!
[20:72] Sila pagsasalita Kami wala piliin ikaw malinaw pruweba iyon dumating us at
Isa gumawa us! Kaya bigyan whatever paghuhukom ikaw hilingin bigyan! Ikaw tangi
pagharian in ito lowly buhay.
[20:73] Kami magkaroon sumampalataya in atin Panginoon iyon Siya patawarin us atin
kasalanan engkanto iyon ikaw kapangyarihan us perform MAY KAPAL is MALAYULAYO
PINAKAMAGALING Everlasting
[20:74] Anyone dumating his Panginoon may kasalanan naisin mangyari Impiyerno
wherein siya hindi kailanman mamamatay nor tumigil alive.
[20:75] Tungkol Sa those dumating Him believers ihatid righteous buhay sila makuha
pinakamatayog uri.
[20:76] Hardin Eden alin ilog dumaloy be nila abode forever Such is ganti those
kalinisan.
[20:77] Kami pagbaguhing loob Moses Ihatid Ko servants out istrayk them tuyot daan
dagat. Ikaw wala takot ikaw caught nor shall ikaw mag-alala.
[20:78] Pharaoh tugisin them with his pangkat dagat overwhelmed them gaya it was
destined overwhelm them!
[20:79] Kaya Pharaoh nakakalinlang his tao; siya wala giya them.
[20:80] O Iho Israel kami dalhin ikaw ninyo kagalit summoned ikaw Mount Sinai kami
magpadala pababa to ikaw manna quails
[20:81] Kumain mabuti kaysa bagay kami magdulot sa lugar na ikaw wala transgress
lest ikaw mangyari Ko wrath. Whoever mangyari Ko wrath pagbaba!
[20:82] Ako siyang tunay Patawarin those magtika, sumampalataya ihatid righteous
buhay steadfastly bangkay giya!
[20:83] Why ikaw magmadali sa malayo ninyo tao O Moses
[20:84] Siya pagsasalita Sila are isara ako! Ako magmadali Ikaw ko Panginoon iyon
Ikaw masiyahan!
[20:85] Siya pagsasalita Kami ilapag ninyo tao eksamen ikaw kaliwa Samarian
nakakalinlang them!
[20:86] Moses pagbabalik his tao galit mabigo pagsasalita O ko tao ninyo Panginoon
wala pangako ikaw mabuti kaysa pangako? Ikaw wala maghintay? Ikaw pangangailangan
Did mangyari wrath buhat ninyo Panginoon? Ito why ikaw Is basag ninyo kasunduan
ako?
[20:87] Sila pagsasalita Kami wala labagin atin kasunduan ikaw sa hangarin. Kami
karga jewelry magdisisyon throw atin karga in Ito is ano Samarian imungkahi!
[20:88] Siya ilabas them sculpted calf complete calf's ingay! Sila pagsasalita Ito is ninyo
May Kapal May Kapal Moses Kaya siya kalimutan.
[20:89] Sila wala lagari it neither managot them nor angkinin any lakas kasamaan them
benepisiyo them?
[20:90] Aaron isalaysay them O ko tao ito is eksamen ikaw. Ninyo tangi Panginoon is
ang Marami Gracious paganyan sundan ako sumunod ko manduhan!
[20:91] Sila pagsasalita Kami ipagpatuloy adorasyon it Moses dumating
[20:92] Moses pagsasalita O Aaron ano is it hadlangan ikaw when ikaw lagari them
lakad astray!
[20:93] Buhat sundan ko orden? Ikaw manghihimagsik ako?
[20:94] Siya pagsasalita O anak na lalaki ko ina do wala hilahin ako ko balbas ko ulo.
Ako was afraid iyon ikaw pagsasalita ‘Ikaw dibayd Iho Israel disobeyed ko orden. '!
[20:95] Siya pagsasalita Ano is ang bagay ikaw O Samarian?
[20:96] Siya pagsasalita ako lagari ano sila wala lagari. Ako agawin fistful (ng lupa)
lugar saan sugo tumayo kagamitan it ihalo ginintuan calf Ito is ano ko isip pagbaguhing
loob ako do
[20:97] Siya pagsasalita Noon lakad ninyo buhay do wala gabi dumating isara! Ikaw
magkaroon itakda panahon ninyo huli paghuhukom) ikaw hindi kailanman evade
Hanapin ninyo May Kapal ikaw kagamitan adorasyon; kami pasuin it throw it into dagat
to tumigil pababa duon forever
[20:98] Ninyo tangi May Kapal is MAY; KAPAL; 1 beside kanino duon wala is iba
May Kapal. His kabatiran encompasses todo bagay.
[20:99] Kami kaya ikuwento ikaw kaunti balita buhat henerasyon. Kami ihayag ikaw
mensahe buhat us.
[20:100] Those pagwawalang-bahala it barena karga (ng kasalanan) Araw
Panunumbalik.
[20:101] Eternally sila abide therein; ano malungkot karga Araw Panunumbalik!
[20:102] Iyon is araw when pansuwag blown kami summon may kasalanan iyon araw
asul.
[20:103] Bumulong themselves sila pagsasalita Ikaw tumigil 1 buhay) hindi otro kaysa
10 araw!
[20:104] Kami are fully aware ng nila utterances. Ang marami tumpak sa gitna ng them
pagsasalita Ikaw tumigil hindi otro kaysa araw!
[20:105] Sila ask ikaw bundok. Pagsasalita Ko Panginoon pahirin them out!
[20:106] Siya kaliwa them gaya baog utuin bayan.
[20:107] "Wala gabi slightest burol naisin ikaw lagari therein nor sisid.
[20:108] Iyon araw everyone sundan caller slightest deviation. Todo ingay hushed sa
harap ang Marami Gracious; ikaw pakinggan wala bumulong.
[20:109] Iyon araw intercession be walang pakiabang huwag isama sa lugar na those
payagan ang Marami Gracious whose utterances umayon His naisin.
[20:110] Siya malaman nila past nila kinabukasan samantala wala encompasses His
kabatiran.
[20:111] Todo mukha sumuko Buhay Walang Hanggan those sino burdened nila
transgressions mabigo!
[20:112] Tungkol Sa those trabaho righteousness samantala sumampalataya sila wala
magkaroon takot ng injustice adversity!
[20:113] Kami kaya ihayag it Arabic Quran kami banggitin in it todo nabait ng
prophecies sila mag-ipon it cause them sipsipin heed
[20:114] Dakilain is MAY KAPAL tangi tunay Hari! Wala magmadali uttering Quran it
ihayag ikaw pagsasalita Ko Panginoon dagdagan ko kabatiran!
[20:115] Kami eksamen Adam in ang past siya kalimutan kami natagpuan him
indecisive.
[20:116] Alalahanin iyon kami sabihin to anghel, Bumagsak prostrate Adam. Sila
pagbaba prostrate Satanas; siya magkaila!
[20:117] Kami noon pagsasalita O Adam ito is kagalit ng ikaw ninyo asawang babae.
Wala hayaan him evict ikaw Paraiso lest ikaw bumagay malungkot!
[20:118] Ikaw sagutan hindi kailanman hunger therein nor lakad unsheltered!
[20:119] Nor naisin ikaw uhaw therein nor magdusa any subo.
[20:120] Demonyo bumulong him pagsasalita O Adam hayaan ako magpalabas ikaw
puno eternity walang hanggan kingship!
[20:121] Sila kumain buhat it whereupon nila katawan bumagay natatanaw to them sila
subukin takip dahon Paraiso! Adam kaya disobeyed his Panginoon bumagsak.
[20:122] Nang Sumunod his Panginoon mabutihin him mailigtas him giya him!
[20:123] Siya pagsasalita Lakad pababa therefrom todo ng ikaw! Ikaw are kagalit ng 1
isa pa. When pagakay dumating ikaw Ako anyone sundan Ko pagakay wala lakad astray
nor magdusa any karukhaan!
[20:124] Tungkol Sa 1 sino pagwawalang-bahala Ko mensahe siya magkaroon
amiserable buhay kami resurrect him Araw Panunumbalik bulag!
[20:125] Siya pagsasalita Ko Panginoon do ikaw summon ako bulag when ako did
kagamitan be seer?
[20:126] Siya pagsasalita ikaw kalimutan atin pagpapakita when sila dumating ikaw
ikaw kaagad-agad kalimutan.
[20:127] Kami kaya requite those transgress magkaila sumampalataya in pagpapakita
nila Panginoon! retribution Hereafter is malayo malo everlasting
[20:128] it Does ever mangyari them paano marami nakaraan henerasyon kami lipulin?
Sila kaagad-agad lumakad bahay ng those sa harap them. These are lumagda those
angkinin intelligence
[20:129] Kong wala were ninyo Panginoon predetermined balak sila huwes kaagadagad.
[20:130] Kaya be pasyente in ang mukha ng nila utterances paghanga glorify ninyo
Panginoon sa harap pagsikat ng araw sa harap paglubog ng araw! during gabi glorify Him
gayon din gaya pareho dulo ng araw ikaw be maligaya!
[20:131] Wala hangarin ano kami bestowed any iba tao! Such are temporaryo
ornaments ito buhay whereby kami ilapag them eksamen. ano ninyo Panginoon magdulot
sa lugar na ikaw is malayu-layo pinakamagaling everlasting
[20:132] Ikaw enjoin ninyo pamilya matyagan contact orasyon (Salat) steadfastly
magtiyaga in doing paganyan. Kami wala ask ikaw any probisyon; kami are ang isa
magdulot sa lugar na ikaw. Ultimo pagwawagi maging pag-aari to ang righteous.
[20:133] Sila pagsasalita siya tangi magpalabas us milagro buhat his Panginoon! sila
wala tanggapin sufficient milagro nakaraan mensahe?
[20:134] Magkaroon kami lipulin them ito sila pagsasalita Atin Panginoon magkaroon
Ikaw magpadala sugo us kami sundan Ninyo pagpapakita iwasan ito kahihiyan
humiliation!
[20:135] Pagsasalita "Todo ng us maghintay maghintay; ikaw naisin siyang tunay
natagpuan out sino are wasto landas sino tunay giya!
.
21- Manghuhula (Al-Anbya)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[21:1] Mabilis lumapit is reckoning tao sila are hindi alintana averse!
[21:2] When pruweba dumating to them buhat nila Panginoon is bago sila makinig to it
heedlessly.
[21:3] Nila isip are heedless. transgressors isangguni secretly Is siya wala tama makatao
buhay ikaw? Ikaw tanggapin engkanto kaharap ikaw?
[21:4] Siya pagsasalita Ko Panginoon malaman every ipalagay langit daigdig. Siya is
Hearer Omniscient
[21:5] Sila gabi pagsasalita Kathang-isip Siya uri it Siya is poet! Hayaan him
magpalabas us milagro gaya those ng nakaraan sugo!
[21:6] Kami hindi kailanman lipulin sumampalataya kumunidad in ang past Are these
tao believers?
[21:7] Kami wala magpadala ikaw lalaki kami pagbaguhing loob. Ask those malaman
banal na aklat ikaw wala malaman!
[21:8] Kami wala ibigay them katawan kumain nor were sila immortal
[21:9] Kami tapusin atin pangako them; kami mag-ipon them magkasama whomever
kami willed lipulin transgressors.
[21:10] Kami magpadala ikaw banal na aklat mapaglalagyan ninyo mensahe. Ikaw wala
unawain?
[21:11] Marami kumunidad kami tigilan nila transgression kami kapalit otro tao nila
lugar!
[21:12] When atin requital dumating dumaan sila umpisahan takbo
[21:13] Wala takbo dumating ninyo luho ninyo mansions ikaw hawakan may
pananagutan!
[21:14] Sila pagsasalita Woe to us. Kami were really makasalanan.
[21:15] Ito ipagpatuloy be nila proclamation hanggang kami ganap pahirin them out.
[21:16] Kami wala gumawa langit daigdig everything them tama dibersiyon.
[21:17] Kami kagamitan dibersiyon kami initiated it any ng ito is ano kami
pangangailangan do
[21:18] Sa Lugar Ng is atin balak support katotohanan falsehood in orden pagkatalo it
Woe to ikaw sa lugar na utterances ikaw utter
[21:19] Him maging pag-aari everyone langit daigdig those sa Him are hindi kailanman
man mapagmataas adorasyon Him nor do sila ever waver
[21:20] Sila glorify gabi araw sa labas ever pagod!
[21:21] Sila natagpuan May Kapal daigdig gumawa?
[21:22] Kong duon were them (langit daigdig) otro May Kapal MAY KAPAL duon
been chaos. Langit be MAY; KAPAL; Panginoon walang takda kapangyarihan Siya is
pinakamatayog nila karapatan.
[21:23] Siya is hindi kailanman be asked about anything Siya samantala todo others
tanong!
[21:24] Sila natagpuan otro May Kapal Him? Pagsasalita Magpalabas ako ninyo
pruweba! Ito is mensahe ko henerasyon consummating todo nakaraan mensahe. Talaga
Nga marami ng them wala makilala katotohanan; ito is sila are paganyan hostile!
[21:25] Kami wala magpadala any sugo ikaw pamukaw-sigla Duon wala is May Kapal
huwag isama Ako ikaw adorasyon Ako nag-iisa!
[21:26] nguni't sila pagsasalita "Ang Marami Gracious begotten anak! na! lalaki! Langit
be Him. Todo (sugo) are (His) kapurihan servants.
[21:27] Sila hindi kailanman magsalita sa nila ari, sila strictly sundan His manduhan.
[21:28] Siya malaman nila kinabukasan nila past Sila wala intercede huwag isama sa
lugar na those already tanggapin Him at sila mag-alala nila ari leeg.
[21:29] any ng them karapatan be May Kapal Him kami requite him Impiyerno; kami
kaya requite ang makasalanan!
[21:30] unbelievers wala realize iyon langit daigdig kagamitan be 1 matatag misa iyon
kami sumabog existence? Buhat tubig kami uri todo buhay bagay! Sila sumampalataya?
[21:31] Kami lugar daigdig stabilizers lest it tumbles them kami lugar tuloy-tuloy daan
therein iyon sila giya!
[21:32] Kami gawin himpapawid bantay ceiling nguni't sila are ganap hindi alintana to
todo portents therein.
[21:33] At Siya is Isa gumawa gabi araw araw buwan; bawa`t isa inaanod in its ari
landas.
[21:34] Kami hindi kailanman dikrito immortality anyone sa harap ikaw; ikaw
mamamatay are sila immortal
[21:35] Every persona takim muwerte after kami ilapag ikaw eksamen through adversity
prosperidad noon to us ikaw sa wakas pagbabalik.
[21:36] When those di-paniwalaan makakita ikaw, sila tuyain ikaw Is ito isa hamunin
ninyo May Kapal Habang sila bangkay ganap heedless ng mensahe buhat ang Marami
Gracious.
[21:37] makatao buhay is naiinip kalikasan. Ako inevitably magpalabas ikaw Ko
lumagda; wala be such hurry
[21:38] Sila hamunin Saan iyon (retribution ikaw is are truthful?
[21:39] Tangi those di-paniwalaan envision when sila subukin ward apoy - off nila
mukha nila atras! Walang Sino Man tumulong them noon.
[21:40] Talaga Nga it dumating them suddenly sila ganap lituhin. Sila maani neither
iwasan it nor maani sila tanggapin any palugit.
[21:41] Sugo ikaw tuyain consequently those tuyain them mangyari retribution sa lugar
na nila tuyain!
[21:42] Pagsasalita Sino ipagtanggol ikaw buhat ang Marami Gracious gabi araw?
Talaga Nga sila are ganap hindi alintana to mensahe nila Panginoon!
[21:43] Sila May Kapal Do magkaroon ipagtanggol them buhat us? Sila wala gabi
tumulong. Nor maani sila accompany isa isa pa when sila summoned mukha us!
[21:44] Kami magkaroon magdulot sa lugar na these tao nila abuwelo sa itaas matanda
idad! Sila wala lagari every araw daigdig brings them isara dulo? Sila taliwas ito takbo?
[21:45] sabihin ako babala ikaw in accordance with divine pamukaw-sigla. bingi wala
pakinggan tawagin when sila babala!
[21:46] When halimbawa ninyo Panginoon retribution afflicts them sila agad pagsasalita
Kami were talaga nga makasalanan.
[21:47] Kami establish timbangan ng hustisya Araw Panunumbalik. Hindi kaluluwa
magdusa pinakakaunti injustice. Gabi kapareho ng mustasa semilya naisin be accounted
sa lugar na! Kami are ang marami efficient reckoners.
[21:48] Kami ibigay Moses Aaron Statute Libro beacon reminder sa lugar na ang
righteous!
[21:49] Isa reverence nila Panginoon gabi when nag-iisa in nila privacy sila mag-alala
Oras.
[21:50] Ito man is benditado reminder iyon kami magpadala pababa. Ikaw pabalaanan it
[21:51] Sa Harap iyon, kami granted Abraham his pagakay unawain kami were fully
aware ng him.
[21:52] Siya sabihin to his ama his tao Ano are these statues to alin ikaw italaga?
[21:53] Sila pagsasalita Kami natagpuan atin magulang adorasyon them.
[21:54] Siya pagsasalita Talaga Nga ikaw ninyo magulang lakad ganap astray.
[21:55] Sila pagsasalita ikaw isalaysay us katotohanan ikaw huwego?
[21:56] Siya pagsasalita Ninyo tangi Panginoon is Panginoon ng langit daigdig gumawa
them. Ito is patunay to alin ako barena saksi!
[21:57] Ako sumumpa MAY KAPAL ako magkaroon balak trato with ninyo statues
ikaw kaliwa!
[21:58] Siya labagin them into piraso huwag isama sa lugar na malaki isa iyon sila
tumukoy it
[21:59] Sila pagsasalita Whoever did ito atin May Kapal is really transgressor.
[21:60] Sila pagsasalita Kami pakinggan kabataan threaten them; siya is tawagin
Abraham.
[21:61] Sila pagsasalita Bring him mata todo tao sila barena saksi!
[21:62] Sila pagsasalita ikaw do ito atin May Kapal O Abraham?
[21:63] Siya pagsasalita is malaki isa did it Lakad ask them kong sila magsalita!
[21:64] Sila sipsipin aback sabihin to Talaga Nga ikaw are ang isa transgressing!
[21:65] Sila isauli nila matanda palagay Ikaw malaman puno pinakamagaling iyon these
wala magsalita.
[21:66] Siya pagsasalita ikaw noon adorasyon MAY KAPAL Do ano wala angkinin
lakas benepisiyo ikaw kasamaan ikaw?
[21:67] Ikaw mangyari kahihiyan adorasyon idolo MAY KAPAL! Ikaw wala unawain?
[21:68] Sila pagsasalita Pasuin him support ninyo May Kapal ito is ano ikaw
magdisisyon do
[21:69] Kami pagsasalita O apoy be malamig tiwasay sa lugar na Abraham!
[21:70] Kaya sila balak him kami uri them losers!
[21:71] Kami mag-ipon him kami mag-ipon Lot bayan kami benditado todo tao!
[21:72] Kami granted him Isaac Jacob regalo kami uri them pareho righteous!
[21:73] Kami uri them imams giya in accordance with atin commandments kami turuan
them paano trabaho righteousness paano matyagan Contact Orasyon (Salat) obligatory
kabutihan (Zakat)! To us sila italaga worshipers.
[21:74] Tungkol Sa Lot kami granted him dunong kabatiran kami mag-ipon him buhat
kumunidad iyon pagsasanay abominations; sila were makasalanan masama tao!
[21:75] Kami admitihin him atin awa siya was righteous.
[21:76] sa harap iyon, Noah tawagin kami managot him. Kami mag-ipon him his
pamilya dakila sakuna.
[21:77] Kami supported him tao ayawan atin pagpapakita. Sila were masama tao kami
lunurin them todo.
[21:78] David Solomon when sila dati pagharian konsiderasyon someone's crop iyon
sirain isa pa sheep kami saksi nila paghuhukom!
[21:79] Kami granted Solomon wasto unawain kami endowed pareho them with dunong
kabatiran. Kami ipasok bundok magsilbi David glorifying (May) (Kapal) gayon din gaya
ibon! Ito is ano kami did
[21:80] Kami turuan him sanay uri kalasag ipagtanggol ikaw in gulo! Are ikaw noon
thankful?
[21:81] Solomon kami ipasok hangin gusting blowing his disposal. Siya tiyak it gaya
siya hilingin whatever bayan siya mabutihin kami benditado such bayan him. Kami are
fully aware ng todo bagay.
[21:82] Ng demonyo duon were those dive him gapas dagat) do whatever siya
manduhan them do Kami ipasok them in his paglilingkod!
[21:83] Gawain pamanhikan his Panginoon Adversity befallen ako ng todo mahabagin
isa Ikaw are ang Marami Mahabagin!
[21:84] Kami managot him maibsan his adversity restored his pamilya sa lugar na him
gabi dalawang ulit gaya marami. Iyon was awa us reminder worshipers.
[21:85] Gayon Din Ismail Idris Zal-Kifl; todo were steadfast pasyente.
[21:86] Kami admitihin them atin awa sila were righteous.
[21:87] Zan-Noon (Jonah 1 with ‘N' in his ngalan) pabayaan his misyon in di-umayon
ipalagay kami wala kontrolin him! Siya dulo pamanhikan kadiliman malaki isda tiyan
Duon wala is May Kapal Ikaw. Ikaw glorified Ako ipasok gross kasalanan.
[21:88] Kami managot him mag-ipon him buhat krisis; kami kaya mag-ipon believers!
[21:89] Zachariah pamanhikan his Panginoon Ko Panginoon do wala humawak ako
tagapagmana Ikaw are pinakamagaling inheritor!
[21:90] Kami managot him granted him John; kami piho his asawang babae him! Sila
kagamitan hasten trabaho righteousness pamanhikan us tayo ng galak gayon din gaya
takot! To us sila were reverent.
[21:91] Tungkol Sa 1 sino pamalagiin kanya virginity kami blew kanya atin espiritu
kaya kami uri kanya kanya anak na lalaki portent ang whole mundo!
[21:92] Ninyo pagtitipon is 1 pagtitipon ako nag-iisa am ninyo Panginoon; ikaw
adorasyon Ako nag-iisa!
[21:93] Sila dibayd disputing relihiyon. Todo ng them dumating us paghuhukom).
[21:94] Tungkol Sa those trabaho righteousness samantala sumampalataya nila trabaho
wala lakad aksayahin kami tala it
[21:95] It ipagbawal any kumunidad kami lipulin pagbabalik
[21:96] Wala Gog Magog reappear naisin sila noon pagbabalik! - Sila dumating every
patutunguhan.
[21:97] is when inevitable prophecy dumating dumaan disbelievers tumitig in
pagkasuklam Woe to us kami been hindi alintana! Talaga Nga kami been makasalanan.
[21:98] Ikaw idolo ikaw adorasyon sa tabi MAY KAPAL naisin be panggatong
Impiyerno; ito is ninyo inevitable kapalaran!
[21:99] those were May Kapal sila wala dulo Impiyerno. Todo its inhabitants abide it
forever
[21:100] Sila sigh groan therein sila wala magkaroon akseso to any balita!
[21:101] Tungkol Sa those meritoryo atin maringal ganti sila ipagtanggol buhat it
[21:102] Sila wala pakinggan its hissing Sila ikagalak abode saan sila kunin everything
sila pagnanasa forever
[21:103] Dakila pagkasuklam wala mag-alala them anghel tanggapin them joyfully Ito
is ninyo araw pangako ikaw!
[21:104] Iyon araw kami tiklop langit tiklop libro. Tama gaya kami initiated 1 likha
kami ulitin it Ito is atin pangako; kami certainly dalhin it
[21:105] Kami dikrito Psalms man gaya iba banal na aklat iyon daigdig manahin Ko
righteous worshipers.
[21:106] Ito is proclamation tao are worshipers.
[21:107] Kami magpadala ikaw awa us ang whole mundo.
[21:108] Iproklama ako ibigay divine pamukaw-sigla ninyo May Kapal is 1 May Kapal!
Ikaw noon sumuko?
[21:109] Sila umikot noon pagsasalita ako babala ikaw tama na ako wala magkaroon
palagay paano madali huli (retribution) dumating ikaw!
[21:110] Siya is fully aware ng ninyo ihayag utterances Siya is fully aware ng
everything ikaw itago.
[21:111] Todo ako malaman ito mundo is eksamen ikaw temporaryo enjoyment.
[21:112] Pagsasalita Ko Panginoon Ninyo paghuhukom is walang takda hustisya! Atin
Panginoon is ang Marami Gracious; tangi His tumulong sikaping matamo in ang mukha
ng ninyo karapatan.
.
22- Pilgrimige (Al-Hajj)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[22:1] O tao ikaw reverence ikaw Panginoon pangangatog ng Oras is isang bagay
horrendous!
[22:2] Araw ikaw saksi it gabi nars ina naisin discard kanya bata pregnant babae
magaborto kanya fetus. Ikaw lagari tao manlupaypay gaya sila pukawin ng labis gabi sila
wala pukawin ng labis. Ito is May Kapal retribution is paganyan awesome.
[22:3] Sa Gitna Ng ang tao, duon are those magmatwid MAY KAPAL kabatiran sundan
every rebellious demonyo.
[22:4] It dikrito anyone allies him siya nakakalinlang him giya him agony Impiyerno!
[22:5] O tao kong ikaw magkaroon any magduda panunumbalik tandaan iyon) kami
gumawa ikaw lupa nang sumunod munti ibagsak umikot into bitayin (embryo) noon it
bumagay fetus ibigay buhay husgahan lifeless! Kami kaya clarify bagay ikaw. Kami
iayos uterus whatever kami naisin sa lugar na predetermined tuldok! Kami noon bring
ikaw out bata noon ikaw abutin maturity. samantala kaunti ng ikaw mamamatay batabata
others buhay to malo idad tangi to natagpuan out iyon hindi kabatiran makuha tiyak limit
Gayon Din ikaw hanapin bayan is patay noon gaya madali gaya kami paulanan it tubig it
umugoy buhay lumaki todo nabait ng maganda tanim.
[22:6] Ito patunayan iyon MAY KAPAL is Katotohanan iyon Siya buhaying muli patay
iyon Siya is Omnipotent
[22:7] At iyon Oras dumating hindi magduda it at iyon MAY KAPAL resurrects those
are malubha.
[22:8] Sa Gitna Ng ang tao duon is isa sino magmatwid MAY KAPAL kabatiran
pagakay enlightening banal na aklat.
[22:9] Arrogantly siya magpunyagi ibaling tao landas MAY KAPAL! Siya kaya
mangyari humiliation in ito buhay kami ipasok him Araw Panunumbalik agony ng
pasuin!
[22:10] Ito is ano ninyo kamay magpadala sa harap ikaw. MAY KAPAL is HINDI
KAILANMAN HINDI-MATUWID PATUNGO SA TAO.
[22:11] Sa Gitna Ng ang tao duon is isa adorasyon MAY KAPAL conditionally. Bagay
lakad his paraan siya is content Kaunti adversity befalls him siya uri about-face Kaya
siya nasira pareho ito buhay Hereafter Such is tunay kawalan.
[22:12] Siya idolizes MAY KAPAL ano wala angkinin lakas kasamaan him benepisiyo
him; such is tunay ligaw
[22:13] Siya idolizes ano is otro apt kasamaan him kaysa benepisiyo him! Ano
malungkot Panginoon! Ano malungkot companion!
[22:14] MAY KAPAL ADMITIHIN those sumampalataya IHATID righteous BUHAY
into HARDIN DUMALOY BATIS! Everything is in accordance with May Kapal naisin
[22:15] anyone ipalagay iyon MAY KAPAL wala support him in ito buhay Hereafter
hayaan him umikot ganap (his poong lumikha langit putulin (his dependence sa anyone
otro)! Siya noon lagari ito balak huwag isama anything iyon bothers him.
[22:16] Kami kaya ihayag malinaw pagpapakita dito noon MAY KAPAL giya whoever
naisin giya).
[22:17] Those sumampalataya those are Jewish kumbertihin Binyagan Zoroastrians
idolo worshipers MAY KAPAL is Isa huwes them Araw Panunumbalik. MAY KAPAL
SAKSI TODO BAGAY.
[22:18] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL prostrates everyone langit daigdig araw
buwan tala bundok puno hayop marami tao? Marami others sa gitna ng ang tao ipasok
doom Whomever MAY KAPAL kahihiyan wala kapurihan him. Everything is in
accordance with May Kapal naisin
[22:19] Dito are 2 isang pagtitipon feuding konsiderasyon nila Panginoon! Tungkol Sa
those di-paniwalaan sila magkaroon ropa ng apoy sastre sa lugar na them! Hellish likido
naisin ibuhos nila ulo!
[22:20] It cause nila sa loob malusaw gayon din gaya nila balat.
[22:21] Sila ikulong iron palayok.
[22:22] Sa Tuwing sila subukin exit such karukhaan sila kapangyarihan atras in Takim
agony ng pasuin!
[22:23] MAY KAPAL naisin ADMITIHIN those sumampalataya IHATID righteous
BUHAY into HARDIN DUMALOY BATIS! Sila adorned therein bracelets ginto perlas
nila bestido therein be sutla
[22:24] Sila giya mabuti kaysa palabra; sila giya landas ng ang Marami Paghanga.
[22:25] Siyang Tunay those di-paniwalaan repulse others landas MAY KAPAL buhat
Banal Masjid kami hirangin todo tao! - be sila natives bisita! - Sikaping Matamo
parumihin it masama it kami afflict them makirot retribution!
[22:26] Kami itakda Abraham establish Banal Na Lugar Ikaw wala idolize any iba May
Kapal Ako kalinisan Ko banal na lugar those bumisita it those buhay it those yumukod
prostrate
[22:27] At iproklama tao matyagan Hajj pilgrimage Sila dumating ikaw lumakad
sumakay various exhausted (marumi sasakyan)! Sila dumating malayu-layo locations.
[22:28] Sila sikaping matamo commercial benepisiyo sila gunitain May Kapal ngalan
specified araw sa lugar na magdulot them livestock! Kumain therefrom pakain
despondent mahirap
[22:29] Sila complete nila obligations tapusin nila pangakong taimtim bumisita antigo
banal na lugar.
[22:30] Those reverence rites dikrito MAY KAPAL meritoryo mabuti kaysa ganti nila
Panginoon. Todo livestock uri lawful ninyo komida huwag isama sa lugar na those
specifically ipagbawal ikaw. Ikaw iwasan abomination idolo adorasyon iwasan barena ditunay
saksi!
[22:31] Ikaw pamalagiin ninyo debosiyon ganap MAY KAPAL nag-iisa. Anyone itama
any idolo MAY KAPAL is isa bumagsak himpapawid noon kunin hablutin buwitre
blown hangin malalim bangin.
[22:32] Talaga Nga those reverence rites dikrito MAY KAPAL itanghal righteousness
nila puso.
[22:33] (livestock) magdulot ikaw marami benepisiyo sa lugar na a tuldok, sa harap
donated antigo banal na lugar.
[22:34] Bawa`t Isa pagtitipon kami dikrito rites whereby sila gunitain ngalan MAY
KAPAL sa lugar na magdulot them livestock! Ninyo May Kapal is 1 at ang iyon din
May; Kapal; ikaw shall todo sumuko Him. Ibigay mabuti kaysa balita to ang masunurin!
[22:35] Sila are isa puso manginig sa ibabaw ng banggitin MAY KAPAL sila
steadfastly magtiyaga adversity sila matyagan Contact Orasyon (Salat) buhat atin
probisyon to them sila ibigay kabutihan.
[22:36] Hayop paghahandog are rites dikrito MAY KAPAL ninyo ari mabuti kaysa
Ikaw banggitin May Kapal ngalan them samantala sila tumayo in guhit. Dati sila
paghahandog pagpapakasakit ikaw kumain therefrom pakain mahirap needy Ito why
kami lupigin them ikaw iyon ikaw magpalabas ninyo pasasalamat!
[22:37] Neither nila karne nor nila dugo abutin MAY KAPAL. Ano abutin Him is ninyo
righteousness. Siya lupigin them ikaw ikaw magpalabas ikaw pasasalamat glorifying
MAY KAPAL sa lugar na giya ikaw! Ibigay mabuti kaysa balita to ang charitable!
[22:38] MAY KAPAL IPAGDEPENDER those SUMAMPALATAYA. MAY KAPAL
WALA MAPAGMAHAL any betrayer unappreciative.
[22:39] Permiso granted those are pahirapan sapul pa injustice befallen them MAY
KAPAL is certainly able to support them!
[22:40] Sila evicted nila bahay unjustly sa lugar na hindi dahilan sa tabi pagsasalita Atin
Panginoon is MAY. KAPAL. it wala were May Kapal supporting ng kaunti tao others
monasteries simbahan sinagoga masjids! - Saan ngalan MAY KAPAL gunitain
frequently - Sirain! Ganap MAY KAPAL supports those support Him. MAY KAPAL is
MAKAPANGYARIHAN Almighty
[22:41] Sila are those kami itakda them rulers daigdig sila establish Contact Orasyon
(Salat) obligatory kabutihan (Zakat) imungkahe righteousness ipagbawal masama! MAY
KAPAL is ULTIMO ruler
[22:42] Kong sila ayawan ikaw tao Noah ‘Aad Thamoud gayon din di-paniwalaan them.
[22:43] Gayon Din tao Abraham tao Lot.
[22:44] dwellers Midyan. Moses gayon din ayawan. Ako ihatid todo those tao noon ako
tawagin them magkuwenta; paano (pinsalain) was Ko requital!
[22:45] Marami kumunidad kami lipulin nila wickedness. Sila dulo iguho walang ingay
magaling dakila walang laman mansions!
[22:46] Sila wala lumaboy daigdig noon kagamitan nila isip Did unawain kagamitan
nila pandinig pakinggan? Talaga Nga tunay blindness wala is blindness mata blindness
puso dibdib.
[22:47] Sila hamunin ikaw bring retribution MAY KAPAL hindi kailanman mabigo
tapusin His prophecy! Araw ninyo Panginoon is 1000 ng ninyo anyo.
[22:48] Marami kumunidad in ang past ipasok masama ako ihatid them sa sandali noon
ako kastiguhin them. To Ako is ultimo kapalaran.
[22:49] sabihin O tao ako been magpadala to ikaw gaya malalim warner!
[22:50] Those sumampalataya ihatid righteous buhay meritoryo patawad generous
recompense
[22:51] Tungkol Sa those magpunyagi hamunin atin pagpapakita sila mangyari
Impiyerno!
[22:52] Kami wala magpadala ikaw any sugo nor manghuhula magkaroon demonyo
humadlang his hilingin! MAY KAPAL NOON nullifies ANO DEMONYO done MAY
KAPAL WALANG MALI His PAGPAPAKITA. MAY KAPAL is Omniscient
MATALINO.
[22:53] Siya kaya itama demonyo balak eksamen those pondohan magduda nila puso
those puso tumigas. Makasalanan kailangan bangkay tagasalungat.
[22:54] Those benditado kabatiran makilala katotohanan ninyo Panginoon noon
sumampalataya in it nila puso agad tanggapin it marami assuredly MAY KAPAL giya
believers kanan landas.
[22:55] Tungkol Sa those di-paniwalaan sila ipagpatuloy pondohan magduda Oras
dumating them suddenly retribution kasindak-sindak araw dumating them.
[22:56] Todo sovereignty iyon araw maging pag-aari to MAY KAPAL Siya huwes
them. Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila meritoryo hardin
bliss!
[22:57] Samantala those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita mangyari kahiya-hiya
retribution!
[22:58] Those dumayo MAY KAPAL noon kunin wakasan mamamatay MAY KAPAL
naisin siyang tunay paulanan them mabuti kaysa probisyon MAY KAPAL is certainly
PINAKAMAGALING Provider.
[22:59] marami assuredly Siya admitihin them admittance masiyahan them. MAY
KAPAL is Omniscient Clement
[22:60] It dikrito 1 ipaghiganti injustice inflicted him equitably noon siya pahirapan ito
MAY KAPAL naisin siyang tunay support him! MAY KAPAL is Pardoner
PATAWARIN!
[22:61] is katunayan MAY KAPAL ipisan gabi araw ipisan araw gabi at iyon MAY
KAPAL is Hearer Seer.
[22:62] is katunayan MAY KAPAL is Katotohanan samantala itama any idolo Him
constitutes falsehood at iyon MAY KAPAL is ang Marami Pinakamatayog Kataastaasan!
[22:63] Ikaw wala lagari MAY KAPAL magpadala himpapawid tubig Do iyon umikot
bayan berde? MAY KAPAL is Sublime Cognizant
[22:64] To Him maging pag-aari everything langit everything sa daigdig! Ganap MAY
KAPAL is ang Marami Sagana Praiseworthy.
[22:65] Ikaw wala lagari MAY KAPAL ipasok in Do ninyo paglilingkod everything
daigdig? Bapor tumatakbo dagat His manduhan. Siya hadlangan heavenly katawan
ilagpak daigdig in accordance with His manduhan. MAY KAPAL is NABAIT
PATUNGO SA TAO MAHABAGIN.
[22:66] Siya is 1 sino granted ikaw buhay noon Siya ilapag ikaw muwerte noon Siya
brings ikaw atras buhay! Siyang Tunay makatao buhay is unappreciative.
[22:67] Sa Lugar Na bawa`t isa pagtitipon kami dikrito itama rites sila pagtibayin. Kaya
sila wala dispute ikaw. Ikaw ipagpatuloy imbitahin everyone ninyo Panginoon. marami
assuredly ikaw are kanan landas.
[22:68] Sila magmatwid ikaw noon sabihin MAY KAPAL is fully aware ng everything
ikaw do
[22:69] MAY KAPAL naisin HUWES SA GITNA NG IKAW ARAW
PANUNUMBALIK TODO NINYO disputes
[22:70] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL malaman everything in langit everything
sa daigdig? Todo ito tala tala. Ito is madali MAY KAPAL do
[22:71] Sila idolize MAY KAPAL idolo wherein Siya wala lugar lakas sila malaman
wala them! transgressors wala magkaroon helper.
[22:72] When atin pagpapakita bumigkas them clearly ikaw makilala wickedness mukha
ng those di-paniwalaan. Sila halos salakayin those bumigkas atin pagpapakita them.
sabihin ako ibalita ikaw ng isang bagay marami malo Impiyerno pangako MAY KAPAL
those di-paniwalaan; ano malungkot kapalaran.
[22:73] O tao dito is parabula iyon ikaw limiin carefully idolo ikaw itama MAY
KAPAL hindi kailanman gumawa lumipad gabi sila banded magkasama do paganyan!
Furthermore kong lumipad magnakaw anything buhat them sila wala bawiin it marupok
is pursuer ang tugisin
[22:74] Sila wala halagahan MAY KAPAL gaya Siya halagahan. MAY KAPAL is ang
Marami MAKAPANGYARIHAN Almighty
[22:75] MAY KAPAL MABUTIHIN BUHAT ANGHEL SUGO GAYON DIN GAYA
BUHAT TAO. MAY KAPAL is Hearer Seer.
[22:76] Siya malaman nila past nila kinabukasan. To MAY KAPAL maging pag-aari
ultimo kontrolin todo bagay!
[22:77] O ikaw sumampalataya ikaw yumukod prostrate adorasyon ninyo Panginoon
trabaho righteousness iyon ikaw magwagi!
[22:78] Ikaw magpunyagi cause MAY KAPAL ikaw magpunyagi His cause Siya
mabutihin ikaw wala lugar paghihirap ikaw pagsasanay ninyo relihiyon! - Relihiyon ng
ninyo ama Abraham. Siya is 1 sino ngalan ikaw Submitters originally! Kaya sugo
magsilbi saksi ikaw ikaw magsilbi saksi sa gitna ng ang tao. Kaya ikaw matyagan
Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) hawakan mabilis MAY;
KAPAL; Siya is ninyo Panginoon pinakamagaling Panginoon pinakamagaling Supporter.
.
23- believers (Al-Mu'minun)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[23:1] Maunlad talaga nga are believers;
[23:2] Sino are reverent during nila Contact Orasyon (Salat)!
[23:3] Sila iwasan hambog usapan.
[23:4] Sila ibigay nila obligatory kabutihan (Zakat).
[23:5] Sila pamalagiin nila chastity.
[23:6] Tangi with nila asawa those are matapat theirs do sila magkaroon sexual
kaugnayan; sila wala are blamed
[23:7] Those transgress these limits are transgressors.
[23:8] When it dumating magdeposito entrusted to them man gaya any kasunduan sila
uri sila are mapagtitiwalaan.
[23:9] Sila matyagan nila Contact Orasyon (Salat) regularly!
[23:10] Such are inheritors.
[23:11] Sila manahin Paraiso wherein sila abide forever
[23:12] Kami gumawa makatao buhay buhat tiyak nabait ng putik!
[23:13] Nang Sumunod kami reproduced him munti ibagsak lugar magaling ipagtanggol
repository.
[23:14] Noon kami developed ibagsak into bitayin (embryo) noon developed bitayin
(embryo) into bite-size (fetus) noon gumawa bite-size (fetus) into buto noon takip buto
karne. Kami kaya ilabas bago creature. Benditado is MAY KAPAL pinakamagaling
Poong Lumikha!
[23:15] Noon huli sa, ikaw mamamatay.
[23:16] Noon Araw Panunumbalik ikaw resurrected
[23:17] Kami gumawa ikaw 7 sansinukob layers kami are hindi kailanman di-handa ng
itangi creature them.
[23:18] Kami magpadala pababa himpapawid tubig tiyak sukatan noon kami tindahan it
saligan Certainly kami hayaan it tumakas.
[23:19] With it kami ilabas sa lugar na ikaw orchards ng takda palms grapes todo nabait
ng bunga various komida.
[23:20] Gayon Din puno native to Sinai ilabas asete gayon din gaya lasa eaters!
[23:21] livestock magdulot ikaw aral. Kami hayaan ikaw lasing (gatas) buhat nila tiyan
ikaw derive iba benepisiyo buhat them kaunti ng them ikaw kagamitan sa lugar na
komida
[23:22] Sa them sa bapor ikaw sumakay.
[23:23] Kami magpadala Noah his tao pagsasalita O ko tao adorasyon MAY KAPAL.
Ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Ikaw wala be righteous?
[23:24] Pinuno di-paniwalaan his tao pagsasalita Ito is hindi otro kaysa makatao ikaw
pangangailangan magtubo prominence ikaw. Magkaroon MAY KAPAL willed Siya
magpadala anghel! Kami hindi kailanman pakikinig anything ito atin abuwelo.
[23:25] Siya simply lalaki lakad baliw. Tama ignore him sa lugar na sandali!
[23:26] Siya pagsasalita Ko Panginoon grant ako tagumpay sila di-paniwalaan ako!
[23:27] Kami noon pagbaguhing loob him Uri watercraft atin watchful mata in
accordance with atin pamukaw-sigla! When atin manduhan dumating atmosphere
pakuluin sa itaas ilapag it pareha ng every nabait (ng ninyo domesticated hayop) ninyo
pamilya huwag isama those isumpa doomed Wala magsalita to Ako sa behalf ng those
transgressed sila lunurin!
[23:28] Dati ikaw iayos magkasama those are ikaw watercraft ikaw pagsasalita
‘Paghanga MAY KAPAL sa lugar na mag-ipon us buhat masama tao. '!
[23:29] Pagsasalita ‘Ko Panginoon hayaan ako disembark benditado location; Ikaw are
pinakamagaling deliverer. '!
[23:30] These magdulot sufficient pruweba ikaw! Kami certainly ilapag ikaw eksamen.
[23:31] Nang Sumunod kami established isa pa henerasyon after them.
[23:32] Kami magpadala to them sugo buhat them pagsasalita Ikaw adorasyon MAY
KAPAL! Ikaw wala magkaroon otro May Kapal Him. Ikaw wala be righteous?
[23:33] Pinuno his tao di-paniwalaan ayawan palagay Hereafter - Bagaman kami
magdulot sa lugar na them generously in ito buhay - Pagsasalita Ito is hindi otro kaysa
makatao buhay ikaw! Siya kumain buhat ano ikaw kumain lasing gaya ikaw lasing!
[23:34] Kong ikaw sumunod makatao buhay ikaw noon ikaw are really losers.
[23:35] Siya pangako ikaw ikaw mamamatay umikot into lupa buto ikaw dumating
muli?
[23:36] Mahirap Mangyari mahirap mangyari talaga nga is ano pangako ikaw.
[23:37] Kami tangi buhay ito buhay - Kami buhay mamamatay! - At kami hindi
kailanman resurrected
[23:38] Siya is tama lalaki fabricated kabulaanan attributed them MAY KAPAL! Kami
hindi kailanman sumampalataya him.
[23:39] Siya pagsasalita Ko Panginoon grant ako tagumpay sila di-paniwalaan ako!
[23:40] Siya pagsasalita Madali sila be nagdaramdam
[23:41] retribution istrayk them equitably kaya kami umikot them iguho. Makasalanan
tao mamatay
[23:42] Nang Sumunod kami established otro henerasyon them.
[23:43] Hindi kumunidad ipagpauna its predetermined tadhana nor pagkaantala it
[23:44] Noon kami magpadala atin sugo in succession. Every panahon sugo lakad his
kumunidad sila di-paniwalaan him. Consequently kami lipulin them 1 iba uri them
history! Tao di-paniwalaan mamatay.
[23:45] Noon kami magpadala Moses his kapatid na lalaki Aaron atin pagpapakita
malalim pruweba.
[23:46] To Pharaoh his elders sila umikot mapagmataas! Sila were oppressive tao.
[23:47] Sila pagsasalita kami sumampalataya 2 lalaki whose tao are atin busabos?
[23:48] Sila ayawan 2 at consequently sila lipulin.
[23:49] Kami ibigay Moses banal na aklat sila giya.
[23:50] Kami uri anak na lalaki Mary his ina lumagda kami ibigay them kubilihan mesa
komida uminom.
[23:51] O ikaw sugo kumain mabuti kaysa probisyon trabaho righteousness! Ako am
fully aware ng everything ikaw do
[23:52] Such is ninyo pagtitipon - 1 pagtitipon - Ako am ninyo Panginoon; ikaw
reverence Ako!
[23:53] Sila luha into disputing factions; bawa`t isa isang pagtitipon maligaya ano sila
magkaroon!
[23:54] Kaya tama kaliwa them nila guluhin sa lugar na sandali!
[23:55] Do sila ipalagay sapul pa kami magdulot them pera iho
[23:56] Kami paulanan them basbas? Talaga Nga sila wala magkaroon palagay.
[23:57] Siyang Tunay those are reverently conscious ng nila Panginoon
[23:58] Sino sumampalataya in pagpapakita nila Panginoon!
[23:59] At sino hindi kailanman itama any idolo nila Panginoon!
[23:60] Gaya sila ibigay nila kabutihan nila puso are fully reverent. Sila makilala iyon
sila summoned nila Panginoon
[23:61] Sila are ardiyente do righteous trabaho; sila makipaglaban in doing them!
[23:62] Kami hindi kailanman burden any kaluluwa its marumi kami humawak tala
utters katotohanan. Walang Sino Man magdusa injustice.
[23:63] Nila isip are hindi alintana to ito sila ipasok trabaho do wala umayon ito; nila
trabaho are masama.
[23:64] Noon when kami requite nila pinuno retribution sila magsumbong.
[23:65] Wala magsumbong ngayon; ikaw ibigay todo tumulong buhat us!
[23:66] Ko pruweba kaharap ikaw ikaw umikot ninyo takong!
[23:67] Ikaw were man mapagmataas tanggapin them ikaw defiantly pagwawalangbahala
them!
[23:68] Why sila wala dili-dilihin ito banal na aklat? Sila wala realize iyon sila Do
tanggapin isang bagay magkaroon hindi kailanman makuha nila abuwelo?
[23:69] Sila mabigo makilala nila sugo? Ito sila are pagwawalang-bahala him?
[23:70] Sila magdisisyon iyon siya magkaroon is baliw? Talaga Nga siya brought
katotohanan them marami ng them kamuhian katotohanan!
[23:71] Talaga Nga kong katotohanan umayon nila hilingin duon be chaos langit
daigdig; everything them masama! Kami ibigay them nila pruweba sila pagwawalangbahala
nila pruweba.
[23:72] Ikaw asking them kita? Ninyo Panginoon kita is malayu-layo pinakamagaling.
Siya is pinakamagaling Provider.
[23:73] marami assuredly ikaw imbitahin them tuloy-tuloy landas.
[23:74] Those di-paniwalaan Hereafter siyang tunay deviate kanan landas.
[23:75] Gabi when kami paulanan them with awa, maibsan nila suliranin sila plunged
malalim transgression ipagpatuloy malito!
[23:76] Gabi when kami afflicted them retribution sila hindi kailanman umikot nila
Panginoon pamanhikan
[23:77] Nang Sumunod when kami requited them mahigpit retribution sila mangyari sila
biglain.
[23:78] Siya is 1 sino granted ikaw pakikinig paningin talino! Bihira are ikaw
appreciative
[23:79] Siya is Isa established ikaw daigdig at Him ikaw summoned
[23:80] Siya is Isa kontrolin buhay muwerte Siya is 1 sino alternates gabi araw. Ikaw
wala unawain?
[23:81] Sila pagsasalita ano nila abuwelo pagsasalita.
[23:82] Sila pagsasalita After kami mamamatay bumagay lupa buto kami kunin
resurrected
[23:83] Such pangako ibigay us atin magulang in ang past These are hindi otro kaysa
kuwento buhat past
[23:84] Sabihin, "To kanino maging pag-aari daigdig everyone it kong ikaw malaman?
[23:85] Sila sabihin, "To MAY. KAPAL. Pagsasalita noon ikaw wala kunin heed
[23:86] Pagsasalita Sino is Panginoon ng 7 sansinukob; Panginoon dakila dominion?
[23:87] Sila pagsasalita MAY. KAPAL. Pagsasalita noon ikaw wala umikot righteous?
[23:88] Pagsasalita In whose kamay is todo sovereignty todo bagay Siya tangi isa
magdulot tumulong kagamitan hindi tumulong ikaw is malaman?
[23:89] Sila pagsasalita MAY. KAPAL. Pagsasalita Saan naisin ikaw lakad nang"
mali"?
[23:90] Kami ibigay them katotohanan samantala sila are bulaan.
[23:91] MAY KAPAL HINDI KAILANMAN begotten ANAK NA LALAKI. Nor was
duon ever any otro May Kapal Him. Otherwise bawa`t isa May Kapal magdeklara
kasarinlan his likha sila makipaglaban bawa`t isa otro sa lugar na dominance! MAY
KAPAL glorified MALAYO NILA KARAPATAN.
[23:92] Knower ng todo lihim declarations; Siya dakilain malayo magkaroon kasiesyo!
[23:93] Pagsasalita Ko Panginoon Ikaw magpalabas ako (retribution) sila mangyari!
[23:94] Ko Panginoon hayaan ako wala be isa ng transgressing tao!
[23:95] To magpalabas ikaw (retribution) kami ireserba them is isang bagay kami
madali do
[23:96] Kaya counter nila masama trabaho goodness; kami are fully aware ng nila
karapatan!
[23:97] Pagsasalita Ko Panginoon ako sikaping matamo kubilihan Ikaw buhat bumulong
demonyo!
[23:98] Ako sikaping matamo kubilihan in Ikaw ko Panginoon lest sila dumating ako.
[23:99] When muwerte dumating 1 ng them siya pagsasalita Ko Panginoon magpadala
ako!
[23:100] Ako noon trabaho righteousness everything ako kaliwa. Wala tunay! Ito is ditunay
karapatan siya uri. barrier ihiwalay his kaluluwa ito mundo panunumbalik.
[23:101] When pansuwag wala blown kaugnayan them exist iyon araw nor naisin sila
alagaan 1 isa pa.
[23:102] Tungkol Sa those timbang are mabigat sila be ang nagwagi.
[23:103] Those timbang are liwanag are isa nasira nila kaluluwa; sila abide Impiyerno
forever
[23:104] Apoy overwhelm nila mukha sila magtagal miserably therein!
[23:105] Wala Were Ko pagpapakita bumigkas ikaw ikaw humawak ayawan them?
[23:106] Sila pagsasalita Atin Panginoon atin wickedness overwhelmed us kami tao
lakad astray!
[23:107] Atin Panginoon kunin us out ng ito; kong kami pagbabalik atin matanda asal)
noon kami are really makasalanan!
[23:108] Siya pagsasalita Abide therein hamakin wala magsalita to Ako!
[23:109] Grupo Ko servants kagamitan pagsasalita ‘Atin Panginoon kami
sumampalataya paganyan patawarin us paulanan us with awa! Ng todo mahabagin isa
Ikaw are ang Marami Mahabagin. '
[23:110] Ikaw kutyain tuyain them extent iyon ikaw kalimutan Ako! Ikaw kagamitan
tumawa them.
[23:111] Ako ganti them sa araw na ito atras nila steadfastness uri them ang nagwagi.
[23:112] Siya pagsasalita "Paano largo ikaw magtagal daigdig? Paano marami anyo?
[23:113] Sila pagsasalita Kami magtagal araw bahagi ng araw! Ask those bumilang!
[23:114] Siya pagsasalita In katunayan, ikaw tumigil bribe interim ikaw tangi malaman.
[23:115] Ikaw ipalagay kami Did gumawa ikaw in hambog ikaw wala were pagbabalik
us?
[23:116] Dakilain is MAY KAPAL tunay Sovereign duon wala is otro May Kapal Him;
ang Marami Kapuri-puri Panginoon possessor todo kapangyarihan.
[23:117] Anyone idolizes MAY KAPAL any iba May Kapal any nabait ng pruweba siya
reckoning pagpapahinga his Panginoon. disbelievers hindi kailanman magwagi.
[23:118] Pagsasalita Ko Panginoon paulanan us patawad awa! Ng todo mahabagin isa
Ikaw are ang Marami Mahabagin.
.
24- Liwanag (Al-Noor)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[24:1] sura kami magpadala pababa kami dikrito batas. Kami ihayag malinaw
pagpapakita iyon ikaw kunin heed
[24:2] adulteress adulterer ikaw panghagupit bawa`t isa ng them 100 lashes Wala umuga
ni habag dalhin May Kapal batas kong ikaw tunay sumampalataya in MAY KAPAL
Magtagal Araw! hayaan grupo believers saksi nila kaparusahan.
[24:3] adulterer dulo kasal na adulteress idolo worshiper adulteress dulo kasal na
adulterer idolo worshiper! Ito ipagbawal believers.
[24:4] Those paratangan kasal na babae adulteriya noon mabigo ilabas 4 saksi ikaw
panghagupit them 80 lashes wala tanggapin any patunay buhat them; sila are
makasalanan!
[24:5] Sila magtika afterwards pagbutihin noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin!
[24:6] Tungkol Sa those paratangan nila ari asawa any iba saksi noon patunay tanggapin
siya sumumpa MAY KAPAL 4 panahon siya isalaysay katotohanan!
[24:7] 5 sumpa be mangyari May Kapal condemnation him siya kabulaanan.
[24:8] Siya itinuturing walang malay siya sumumpa MAY KAPAL 4 panahon siya is
bulaan.
[24:9] 5 sumpa mangyari May Kapal wrath kanya siya isalaysay katotohanan.
[24:10] Ito is May Kapal grasya awa ikaw! MAY KAPAL is Redeemer MATALINO.
[24:11] Barkada ikaw ilabas malaki kabulaanan. Wala ipalagay it was malo ikaw; sa
lugar ng it was mabuti kaysa sa lugar na ikaw. Habang bawa`t isa isa ng them kumita his
partihan kasalanan. Tungkol Sa 1 sino initiated whole insidente siya mangyari kasindaksindak
retribution!
[24:12] When ikaw pakinggan it sumampalataya lalaki sumampalataya babae
magkaroon mabuti kaysa thoughts themselves pagsasalita Ito is obviously malaki
kabulaanan.
[24:13] Tangi sila ilabas 4 saksi (ikaw sumampalataya them)! Sila mabigo ilabas saksi
noon sila are MAY KAPAL bulaan.
[24:14] Kong it were sa lugar na May Kapal grasya ikaw His awa in ito mundo
Hereafter ikaw magdusa dakila retribution ito insidente.
[24:15] Ikaw fabricated it ninyo ari dila pagpapahinga ng ikaw ulitin it ninyo bibig sa
labas pruweba! Ikaw kuro-kuro was simple when it was MAY KAPAL gross
[24:16] When ikaw pakinggan it ikaw pagsasalita Kami wala ulitin ito. Langit be Ikaw.
Ito is gross falsehood.
[24:17] MAY KAPAL admonishes IKAW IYON IKAW HINDI KAILANMAN do it
MULI IKAW are believers.
[24:18] MAY KAPAL KAYA ITURO PAGPAPAKITA IKAW. MAY KAPAL is
Omniscient MATALINO.
[24:19] Those mapagmahal lagari immorality pagpapalaganap believers mangyari
makirot retribution in ito buhay Hereafter MAY KAPAL malaman, SAMANTALA
IKAW WALA MALAMAN!
[24:20] MAY KAPAL PAULANAN IKAW His GRASYA AWA! MAY KAPAL is
NABAIT PATUNGO SA believers MAHABAGIN.
[24:21] O ikaw sumampalataya wala sundan hakbang Satanas! Anyone sundan hakbang
Satanas malaman iyon siya imungkahe masama bisyo. Kong it were sa lugar na May
Kapal grasya ikaw His awa wala ng ikaw kalinisan. May Kapal kalinisan whomever Siya
naisin. MAY KAPAL is Hearer Knower.
[24:22] Those sa gitna ng ikaw benditado pinagkukunan kasaganaan be charitable
patungo sa nila relatives mahirap those mandayuhan MAY KAPAL. Sila treat them
kaiga-igaya tolerance; ikaw wala mapagmahal makuha May Kapal patawad? MAY
KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[24:23] Siyang Tunay those falsely paratangan kasal na babae are banal believers
mangyari condemnation in ito buhay Hereafter sila mangyari horrendous retribution.
[24:24] Araw dumating when nila ari dila kamay paa barena saksi everything sila done
[24:25] Sa araw MAY KAPAL naisin requite them fully sa lugar na nila trabaho sila
naisin natagpuan out iyon MAY KAPAL is Katotohanan!
[24:26] Malo babae malo lalaki malo lalaki malo babae mabuti kaysa babae mabuti
kaysa lalaki mabuti kaysa lalaki mabuti kaysa babae. Ang latter are walang malay ng
such bintang. Sila makuha patawad generous ganti.
[24:27] O ikaw sumampalataya wala sumali bahay sa tabi ang sarili mo permiso buhat
nila inhabitants pagbati them! Ito is pinakamagaling ikaw iyon ikaw kunin heed
[24:28] Ikaw natagpuan walang sino man them wala sumali them ikaw makuha
permiso! Ikaw isalaysay Lakad ikaw lakad Ito is puro sa lugar na ikaw. MAY KAPAL is
fully aware ng everything IKAW do
[24:29] Ikaw wala ipasok error sumali uninhabited bahay wherein duon is isang bagay
maging pag-aari to ikaw! MAY KAPAL malaman everything IKAW IHAYAG
everything IKAW ITAGO.
[24:30] Isalaysay sumampalataya lalaki sila lupigin nila mata wala tumitig babae)
pamalagiin nila chastity! Ito is puro sa lugar na them. MAY KAPAL is fully Cognizant
NG everything SILA do
[24:31] At isalaysay sumampalataya babae lupigin nila mata pamalagiin nila chastity!
Sila wala ihayag any bahagi ng nila katawan iyon alin is kailanganin! Sila takip nila
dibdib wala magpahinga ito code presence nila asawa nila ama ama nila asawa nila anak
na lalaki anak na lalaki nila asawa nila kapatid na lalaki anak na lalaki nila kapatid na
lalaki anak na lalaki nila kapatid na babae otro babae maskulino servants empleyado
sexual drive nullified iho wala abutin puberty. Sila wala istrayk nila paa when sila
lumakad in orden ugain ihayag tiyak idetalye nila katawan! Todo ng ikaw magtika MAY
KAPAL O ikaw believers iyon ikaw magwagi.
[24:32] Ikaw pasiglahin those ng ikaw are itangi kunin kasal na! Sila kasal na righteous
sa gitna ng ninyo maskulino pemenino servants sila are mahirap. MAY KAPAL naisin
enrich them His GRASYA. MAY KAPAL is Bounteous Knower.
[24:33] Those wala afford kunin kasal na pamalagiin moralidad MAY KAPAL
magdulot sa lugar na them buhat His grasya! Those sa gitna ng ninyo servants hilingin
libre in orden kasal na ikaw grant them nila hilingin dati ikaw realize iyon sila are
malinis! Ibigay them May Kapal pera Siya bestowed ikaw. Ikaw wala kapangyarihan
ninyo batang-babae ipasok prostitution sikaping matamo sangkap ito mundo sila hilingin
be puro! anyone kapangyarihan them noon MAY KAPAL makakita sila kapangyarihan is
Forgiver Mahabagin.
[24:34] Kami ihayag ikaw clarifying pagpapakita examples buhat henerasyon
enlightenment sa lugar na ang righteous!
[24:35] MAY KAPAL is LIWANAG NG LANGIT DAIGDIG. allegory His liwanag is
iyon ng concave espeho ilawan lugar baso container. Baso container is maliwanag pearllike
tala. Panggatong thereof panustos benditado oil-producing puno, iyon is neither
eastern nor oksidental! Its asete is halos self-radiating; wala apoy sindihan it Liwanag sa
ibabaw ng liwanag! MAY KAPAL GIYA His LIWANAG whoever NAISIN GIYA).
MAY KAPAL KAYA BANGGITIN PARABULA TAO. MAY KAPAL is fully aware
ng TODO BAGAY.
[24:36] (May (Kapal pagakay natagpuan bahay dakilain MAY KAPAL His ngalan
gunitain therein! Glorifying Him therein araw at gabi -!
[24:37] Tao wala distracted ni negosyo komersiyo gunitain MAY; KAPAL; sila
matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sila are conscious
ng araw when isip mata biglain!
[24:38] MAY KAPAL naisin certainly GANTI them NILA MABUTI KAYSA
TRABAHO PAULANAN them His GRASYA! MAY KAPAL magdulot sa lugar na
whomever SIYA NAISIN limits
[24:39] Tungkol Sa those di-paniwalaan nila trabaho are malikmata disyerto. Nauuhaw
persona ipalagay it is tubig! when siya abutin it siya natagpuan it is wala siya natagpuan
MAY KAPAL duon sa lugar ng requite him fully his trabaho. MAY KAPAL is ang
marami efficient reckoner.
[24:40] Isa Pa allegory is ng buhay total kadiliman mapusok dagat alon alon paayon ng
makapal fog Kadiliman kadiliman - Siya hanapin his ari kamay siya bahagyana lagari it
Whomever MAY KAPAL pagkaitan ng liwanag wala magkaroon liwanag!
[24:41] Ikaw wala realize iyon everyone langit daigdig glorifies MAY KAPAL gabi
ibon gaya sila lumipad hanay? Bawa`t Isa malaman its orasyon its glorification. MAY
KAPAL is fully aware ng everything SILA do
[24:42] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig to MAY
KAPAL is huli kapalaran!
[24:43] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL drives ulap Do noon mamulog them
magkasama noon bunton them sa bawa`t isa otro, noon ikaw lagari ulan dumating them?
Siya magpadala himpapawid karga niyebe takip whomever Siya naisin samantala ibaling
it buhat whomever Siya naisin! Brilyo niyebe halos bulag mata.
[24:44] MAY KAPAL KONTROLIN GABI ARAW. Ito be aral those angkinin mata.
[24:45] May Kapal gumawa every buhay creature buhat tubig! Kaunti ng them lumakad
nila tiyan kaunti lumakad 2 pata kaunti lumakad 4. MAY KAPAL GUMAWA whatever
SIYA NAISIN. MAY KAPAL is Omnipotent
[24:46] Kami magpadala ikaw clarifying pagpapakita noon MAY KAPAL giya whoever
naisin giya) tuloy-tuloy landas!
[24:47] Sila pagsasalita Kami sumampalataya in MAY KAPAL sugo kami sumunod
noon kaunti ng them magpadausdos atras afterwards! These are believers.
[24:48] When sila imbitahin MAY KAPAL His sugo huwes them kaunti ng them upset
[24:49] Kong paghuhukom is nila utang na loob sila agad tanggapin it
[24:50] Is duon karamdaman nila puso? Are sila alinlangan? Are sila afraid iyon MAY
KAPAL His sugo treat them unfairly? In katunayan, is sila are hindi-matuwid.
[24:51] Tangi utterance believers sa tuwing imbitahin MAY KAPAL His sugo huwes
nila affairs is pagsasalita Kami pakinggan kami sumunod. These are ang nagwagi!
[24:52] Those sumunod MAY KAPAL His sugo reverence MAY KAPAL matyagan
Him these are matagumpay isa!
[24:53] Sila sumumpa MAY KAPAL solemnly ikaw manduhan them mobilize sila
mobilize! sabihin wala sumumpa. Pagkamasunurin is obligation. MAY KAPAL is fully
Cognizant NG everything IKAW do
[24:54] sabihin Sumunod MAY KAPAL sumunod sugo. sila magkaila noon siya is
responsible his obligations ikaw are responsible sa lugar na ninyo obligations. Ikaw
sumunod him ikaw giya. Itangi tungkulin sugo is dalhin (mensahe).
[24:55] MAY KAPAL PANGAKO those IKAW sumampalataya IHATID righteous
BUHAY IYON SIYA URI them sovereigns DAIGDIG gaya SIYA did SA LUGAR NA
those sa harap them AT establish SA LUGAR NA them RELIHIYON SIYA
MABUTIHIN them KAPALIT KAPAYAPAAN security them in lugar NG TAKOT!
Todo ito because sila adorasyon Ako nag-iisa; sila hindi kailanman itama any idolo Ako.
Those di-paniwalaan ito are ang tunay makasalanan!
[24:56] Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat)
sumunod sugo iyon ikaw makuha awa.
[24:57] Wala ipalagay those di-paniwalaan ever kunin it Nila huli abode is Impiyerno;
ano malungkot kapalaran.
[24:58] O ikaw sumampalataya permiso humiling ninyo servants iho wala makuha
puberty sumali ninyo kuwarto)! Ito is be done in 3 instances - Bukang-liwayway Orasyon
tanghali when ikaw pagbabago ninyo ropa pagpapahinga Gabi Orasyon. These are 3
lihim panahon ikaw. Sa iba panahon wala is nang mali ikaw them makihalo 1 isa pa!
MAY KAPAL KAYA clarifies PAGPAPAKITA IKAW. MAY KAPAL is Omniscient
MATALINO.
[24:59] Dati iho abutin puberty sila ask permiso (sa (harap sumali) gaya those bumagay
adulto them asked permiso (sa (harap sumali)! MAY KAPAL KAYA clarifies His
PAGPAPAKITA IKAW. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[24:60] elderly babae wala expect kunin kasal na ipasok wala nang mali ni magpahinga
nila ropa code magdulot sila wala ihayag man marami ng nila katawan! Pamalagiin
katimpian is pinakamagaling them. MAY KAPAL is Hearer Knower.
[24:61] Bulag wala is blamed crippled wala is blamed nor handicapped blamed tama
gaya ikaw wala are blamed sa lugar na kumain ninyo bahay bahay ninyo ama bahay
ninyo ina bahay ninyo kapatid na lalaki bahay ninyo kapatid na babae bahay ninyo ama
kapatid na lalaki bahay ninyo ama kapatid na babae bahay ninyo ina kapatid na lalaki
bahay ninyo ina kapatid na babae bahay maging pag-aari to ikaw ikaw angkinin nila susi
bahay ninyo kaibigan! Ikaw ipasok wala nang mali kumain magkasama gaya hiwalay!
When ikaw sumali any bahay ikaw pagbati bawa`t isa otro pagbati buhat MAY KAPAL
benditado at mabuti kaysa. MAY KAPAL KAYA ITURO PAGPAPAKITA IKAW
IKAW UNAWAIN.
[24:62] Tunay believers are those sumampalataya in MAY KAPAL His sugo at when
sila are him kumunidad magharap sila do wala kaliwa him permiso! Those ask permiso
are isa sumampalataya in MAY KAPAL His sugo. Sila ask ninyo permiso in orden
magsilbi to kaunti ng nila affairs ikaw grant permiso whomever ikaw hilingin ask MAY
KAPAL patawarin them! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[24:63] Wala treat sugo humiling ikaw treat bawa`t isa others' humiling! MAY KAPAL
is fully aware ng those SA GITNA NG IKAW sneak SA MALAYO kagamitan flimsy
PAUMANHIN. Hayaan them mag-ingat! - those disobey his orden - Sa Lugar Na sakuna
istrayk them mahigpit retribution!
[24:64] Ganap to MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! Siya fully
malaman every ayos ikaw be in Araw ikaw pagbabalik Him Siya ibalita them ng
everything sila done MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
.
25- Statute Libro (Al-Furqan)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[25:1] Benditado is 1 ihayag Statute Libro His servant siya magsilbi warner ang whole
mundo!
[25:2] 1 to kanino maging pag-aari todo sovereignty ng langit daigdig! Siya hindi
kailanman magkaroon anak na lalaki nor does Siya magkaroon any kasiesyo sovereignty!
Siya gumawa everything tiyak sukatan; Siya precisely designed everything.
[25:3] nguni't sila itama beside Him May Kapal wala gumawa anything - Sila gumawa -
Sino wala angkinin lakas gabi kasamaan benepisiyo nor do sila angkinin any lakas
kontrolin buhay muwerte panunumbalik!
[25:4] Those di-paniwalaan pagsasalita Ito is fabrication siya ilabas tumulong kaunti iba
tao. Sila uttered blasphemy falsehood!
[25:5] Sila gayon din pagsasalita Kuwento buhat past siya lumiham sila diktahan him
araw at gabi".
[25:6] Pagsasalita Ito ihayag ang Isa malaman Lihim langit daigdig! Siya Patawarin
Mahabagin.
[25:7] At sila pagsasalita "Paano dumating ito sugo kumain komida lumakad palengke?
Kong tangi anghel dumating him magsilbi him predikador!
[25:8] Ni Kong tangi kayamanan ibigay him! Ni tangi siya angkinin orchard buhat alin
siya kumain! transgressors gayon din pagsasalita Ikaw sundan bewitched lalaki!
[25:9] Kilala paano sila tawagin ikaw todo nabait ng ngalan at paano ito ihatid them
astray hindi kailanman natagpuan nila paraan atras
[25:10] Benditado is 1 maani Siya naisin ibigay ikaw marami pinakamagaling kaysa nila
demands - Hardin dumaloy batis marami mansions!
[25:11] In katunayan, sila di-paniwalaan Oras (Araw Panunumbalik) kami ihanda those
di-paniwalaan Oras flaming Impiyerno.
[25:12] When it lagari them buhat afar sila pakinggan its matinding galit fuming
[25:13] At when sila thrown it makitid lugar todo shackled sila magdeklara nila
pagsisisi.
[25:14] Ikaw wala magdeklara tama itangi pagsisisi iyon araw; ikaw magdusa dakila
bilang pagsisisi.
[25:15] Pagsasalita Is ito pinakamagaling walang hanggan Paraiso iyon pangako sa
lugar na ang righteous? It is nila magaling meritoryo ganti; magaling meritoryo
kapalaran.
[25:16] Sila kunin anything sila hilingin therein forever Ito is ninyo Panginoon
irrevocable pangako.
[25:17] Araw when Siya summons them magkasama idolo sila itama MAY KAPAL
Siya magkaroon pagsasalita naisin ikaw nakakalinlang these servants ng Akin
Magkaroon sila lakad astray sa nila ari"?
[25:18] Sila pagsasalita Ikaw glorified wala was kanan us itama any Panginoon Ikaw.
Ikaw payagan them ikagalak magkasama nila magulang! Consequently sila
pagwawalang-bahala mensahe kaya bumagay makasalanan tao.
[25:19] Sila di-paniwalaan mensahe ikaw ibigay them consequently ikaw maani neither
ipagtanggol them buhat retribution sila mangyari nor maani ikaw tumulong them in any
paraan Anyone sa gitna ng ikaw ipasok masama kami ipasok him mahigpit retribution.
[25:20] Kami wala magpadala any sugo ikaw wala kumain komida lumakad palengke!
Kami kaya eksamen ikaw ni bawa`t isa otro; ikaw steadfastly magtiyaga? Ninyo
Panginoon is Seer.
[25:21] Those wala expect magharap us pagsasalita tangi anghel dumating us kami
lagari atin Panginoon (kami noon sumampalataya!) Talaga Nga sila ipasok gross
pagmamataas ilabas gross blasphemy!
[25:22] Araw sila lagari anghel wala be mabuti kaysa balita may kasalanan sila
pagsasalita Ngayon kami irreversibly ikulong.
[25:23] Kami hanapin sa todo trabaho sila done gawin them null at walang laman!
[25:24] dwellers Paraiso are malayu-layo pinakamagaling araw; sila pakinggan
pinakamagaling balita.
[25:25] Langit labagin hiwalay misa ng ulap anghel manaog karamihan!
[25:26] Todo sovereignty iyon araw maging pag-aari to ang Marami Gracious. Sa
Lugar Na disbelievers it be mahirap araw.
[25:27] Araw dumating when transgressor kagat his kamay in hapis pagsasalita Alas
Ako hilingin ako sundan landas sugo!
[25:28] Alas woe ako Ako hilingin ako wala kunin iyon persona kaibigan.
[25:29] Siya ihatid ako sa malayo buhat mensahe it dumating ako! Talaga Nga
demonyo hayaan his makatao biktima.
[25:30] Sugo pagsasalita Ko Panginoon ko tao disyerto ito Quran.
[25:31] Kami gayon din itama nakasandal every manghuhula kagalit buhat may
kasalanan Ninyo Panginoon suffices giya pinuno.
[25:32] Those di-paniwalaan pagsasalita wala did Quran dumating him todo sa dati
Kami palayain it ikaw gradually in orden piho it ninyo gunita! Kami bumigkas it tiyak
sequence
[25:33] Whatever argumento sila dumating kami magdulot ikaw katotohanan mabuti
kaysa unawain
[25:34] Those nang ubos lakas summoned to Impiyerno are malo pusisyon; sila are
malayu-layo kanan landas.
[25:35] Kami ibigay Moses banal na aklat itakda his kapatid na lalaki Aaron be his
assistant
[25:36] Kami pagsasalita Lakad pareho ikaw to tao ayawan atin pagpapakita nang
sumunod kami ganap lipulin rejectors!
[25:37] Similarly when tao Noah di-paniwalaan sugo kami lunurin them kami itama
them gaya lumagda tao! Kami ihanda transgressors makirot retribution.
[25:38] Gayon Din ‘Aad Thamoud inhabitants Al-Russ marami henerasyon them.
[25:39] To bawa`t isa ng these grupo kami dalhin sufficient examples sa harap kami
lipulin them.
[25:40] Sila dumaan kumunidad was paulanan with malungkot paulanan (Sodom). Sila
wala lagari it Katunayan is sila hindi kailanman sumampalataya in panunumbalik.
[25:41] When sila lagari ikaw sila palagi tuyain ikaw ito 1 mabutihin MAY KAPAL Is
be sugo?
[25:42] Siya halos ibaling us atin May Kapal wala were kami steadfastly magtiyaga
them. Sila naisin certainly natagpuan out, when sila lagari retribution are tunay strayers
buhat landas.
[25:43] Ikaw lagari isa May Kapal magkaroon is his ari ego? Ikaw be his imungkahe?
[25:44] Ikaw kuro-kuro iyon marami Do them pakinggan unawain Sila are tama hayop;
hindi sila are malayu-layo malo
[25:45] Ikaw wala lagari paano ninyo Panginoon designed anino? Siya willed Siya uri it
piho noon kami designed araw accordingly.
[25:46] Kami designed it gumalaw slowly!
[25:47] Siya is Isa designed gabi be takip at ikaw to matulog pagpapahinga. Siya uri
araw panunumbalik.
[25:48] Siya is 1 sino magpadala hangin mabuti kaysa omens His awa kami magpadala
pababa himpapawid puro tubig!
[25:49] With it kami buhaying muli patay bayan magdulot lasing atin likha! -
Karamihan ng hayop makatao.
[25:50] Kami ikalat it them tiyak sukatan iyon sila kunin heed Nguni't marami tao ipilit
sa ibabaw ng di-paniwalaan!
[25:51] Kami willed kami magkaroon magpadala to every kumunidad warner.
[25:52] Kaya wala sumunod disbelievers magpunyagi them ito dakila magpunyagi
[25:53] Siya is Isa ipisan 2 dagat; 1 is sariwa palatable samantala iba is salty
undrinkable. At Siya ihiwalay them formidable inviolable barrier (evaporation).
[25:54] Siya is Isa gumawa buhat tubig makatao buhay noon uri him reproduce kasal
kapares Ninyo Panginoon is Omnipotent
[25:55] Sila walang ingay itama MAY KAPAL idolo wala benepisiyo them nor
kasamaan them! Talaga Nga disbeliever is kagalit his Panginoon.
[25:56] Kami magpadala ikaw (Rashad) deliverer ng mabuti kaysa balita gayon din gaya
warner.
[25:57] sabihin ako wala ask ikaw any pera. Todo ako sikaping matamo is tumulong
ikaw natagpuan kanan landas to ninyo Panginoon ito is ano ikaw mabutihin!
[25:58] Ikaw ilapag ninyo konpiyansa Isa is Alive - Isa sino hindi kailanman
mamamatay - Paghanga Him glorify Him! Siya is fully Cognizant ng His creatures'
kasalanan.
[25:59] Siya is Isa gumawa langit daigdig everything them 6 araw noon assumed todo
kapangyarihan. Ang Marami Gracious; ask about Him those magaling founded kabatiran!
[25:60] When sila isalaysay Pagbaba prostrate sa harap ang Marami Gracious sila
pagsasalita Ano is ang Marami Gracious? Shall kami prostrate ano ikaw imungkahe?
Kaya it tangi augments nila aversion.
[25:61] Benditado is Isa lugar constellations in ang himpapawid, lugar it ilawan
magliwanag buwan!
[25:62] Siya is Isa designed gabi araw kapalit sufficient pruweba those hilingin sipsipin
heed be appreciative
[25:63] worshipers ang Marami Gracious are those hakbangan daigdig gently when
mang-mang magsalita to them sila tangi utter kapayapaan!
[25:64] In privacy gabi sila nilay-nilayin nila Panginoon bumagsak prostrate
[25:65] Sila pagsasalita Atin Panginoon patawarin us agony Impiyerno; its retribution is
horrendous!
[25:66] It is masama abode; malo kapalaran.
[25:67] When sila ibigay sila are neither labis gumasta nor stingy sila ibigay moderation
[25:68] Sila hindi kailanman pamanhikan MAY KAPAL any iba May Kapal nor do sila
wakasan anyone - Sa Lugar Na MAY KAPAL uri buhay banal! - Huwag Isama hustisya.
Nor do sila ipasok adulteriya. Those ipasok these offenses bayad.
[25:69] Retribution doubled them Araw Panunumbalik sila abide therein hamakin!
[25:70] Exempted are those magtika sumampalataya ihatid righteous buhay! MAY
KAPAL transforms NILA KASALANAN UTANG. MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[25:71] Those magtika ihatid righteous buhay MAY KAPAL mailigtas them; complete
pagtubos!
[25:72] Sila wala barena di-tunay saksi. When sila makatagop hambog usapan sila
ignore it
[25:73] When ipaalaala ng nila Panginoon pagpapakita sila hindi kailanman gumanti
them gaya sila were bingi bulag!
[25:74] Sila pagsasalita Atin Panginoon hayaan atin asawa iho be pinagkukunan galak
us humawak us forefront ng ang righteous!
[25:75] These are isa makuha Paraiso atras nila steadfastness; sila tanggapin therein
joyous pagbati kapayapaan.
[25:76] Eternally sila abide therein; ano maganda kapalaran; ano maganda abode.
[25:77] Pagsasalita Ikaw makuha halagahan ko Panginoon tangi through ninyo
adorasyon! Ikaw di-paniwalaan ikaw mangyari inevitable kahalagahan.
.
26- Poets (Al-Shu'ara)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[26:1] T. S. M. (Ta Lagari Mim)!
[26:2] These (sulat) constitute pruweba ito clarifying banal na aklat.
[26:3] Ikaw blame iyon sila wala are believers!
[26:4] Kami naisin kami magpadala himpapawid lumagda kapangyarihan nila leeg
yumukod!
[26:5] Sa Tuwing reminder buhat ang Marami Gracious dumating to them is bago sila
umikot aversion.
[26:6] Sapul Pa sila di-paniwalaan sila mangyari kahalagahan nila heedlessness.
[26:7] Sila wala lagari daigdig at paano marami nabait maganda tanim kami lumaki
thereon?
[26:8] Ito be sufficient pruweba them marami ng them wala are believers.
[26:9] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:10] Alalahanin ninyo Panginoon tawagin Moses Lakad transgressing tao!
[26:11] Pharaoh's tao; marahil sila pagbutihin.
[26:12] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako takot lest sila di-paniwalaan ako.
[26:13] Ako nasira ko temperamento! Ko dila kurbata; magpadala sa lugar na ko kapatid
na lalaki Aaron!
[26:14] Gayon Din sila itinuturing ako fugitive ako takot lest sila wakasan ako.
[26:15] Siya wala pagsasalita (sila do Lakad Ko pruweba! Kami be ikaw makinig!
[26:16] Lakad Pharaoh pagsasalita ‘Kami are sugo Panginoon ng sansinukob. '!
[26:17] ‘Hayaan Iho Israel lakad. '!
[26:18] Siya pagsasalita kami wala itindig ikaw infancy ikaw gumugol marami anyo us?
[26:19] Noon ikaw ipasok kasalanan ikaw ipasok ikaw were ingrato.
[26:20] Siya pagsasalita Talaga Nga ako did it when ako was astray.
[26:21] Noon ako fled when ako takot ikaw ko Panginoon endowed ako with dunong uri
ako 1 sugo.
[26:22] Ikaw magpasikat iyon ikaw did ako utang na loob samantala enslaving Iho
Israel!
[26:23] Pharaoh pagsasalita Ano is Panginoon sansinukob?
[26:24] Siya pagsasalita Panginoon ng langit daigdig everything them. Ikaw be tiyak
about ito.
[26:25] Siya sabihin to those sa paligid him ikaw pakinggan ito?
[26:26] Siya pagsasalita Ninyo Panginoon Panginoon ninyo abuwelo.
[26:27] Siya pagsasalita Ninyo sugo is magpadala to ikaw is baliw.
[26:28] Siya pagsasalita Panginoon ng oriente kanluran everything them ikaw unawain.
[26:29] Siya pagsasalita ikaw tanggapin any May Kapal ako ako throw ikaw
bilangguan.
[26:30] Siya pagsasalita Ano ako magpalabas ikaw isang bagay malalim?
[26:31] Siya pagsasalita Noon ilabas it ikaw are truthful.
[26:32] Siya noon threw his staff whereupon it bumagay malalim ulupong.
[26:33] Siya sipsipin his kamay it was puti to beholders.
[26:34] Siya sabihin to elders him Ito is experienced magician.
[26:35] Siya pangangailangan sipsipin ikaw ninyo bayan his engkanto. Ano do ikaw
imungkahi?
[26:36] Sila pagsasalita Palugit him his kapatid na lalaki magpadala summoners every
bayan!
[26:37] Hayaan them summon every experienced magician!
[26:38] magicians mamulog itakda panahon itakda araw.
[26:39] Tao isalaysay Dumating 1 todo mamulog magkasama dito!
[26:40] Siguro kami sundan magicians sila are ang nagwagi.
[26:41] When magicians dumating sila sabihin to Pharaoh kami bayad kami Do are ang
nagwagi?
[26:42] Siya pagsasalita Oo talaga; nga; ikaw gabi be ako!
[26:43] Moses sabihin to them Throw ano ikaw throw
[26:44] Sila threw nila lubid palito pagsasalita Pharaoh's kamaharlikaan kami be ang
nanalo!
[26:45] Moses threw his staff whereupon it lunukin ano sila fabricated
[26:46] magicians bumagsak prostrate
[26:47] Sila pagsasalita Kami sumampalataya in Panginoon sansinukob.
[26:48] Panginoon ng Moses Aaron.
[26:49] Siya pagsasalita Did ikaw sumampalataya him sa harap ako ibigay ikaw
permiso? Siya be ninyo guro turuan ikaw engkanto. Ikaw do siyang tunay natagpuan out!
Ako putulin ninyo kamay paa kapalit tagiliran. Ako crucify ikaw todo.
[26:50] Sila pagsasalita Ito wala pagbabago atin decision; atin Panginoon kami
pagbabalik.
[26:51] Kami pag-asa atin Panginoon patawarin us atin kasalanan especially iyon kami
are 1 believers.
[26:52] Kami pagbaguhing loob Moses Maglakbay Ko servants ikaw tugisin.
[26:53] Pharaoh magpadala to lunsod callers.
[26:54] (Iproklama) Ito is maliit barkada!
[26:55] Sila kaagad-agad salungatin us.
[26:56] all mag-ingat ng them!
[26:57] Consequently kami pagkaitan them ng hardin tagsibol
[26:58] At kayamanan at kapuri-puri pusisyon!
[26:59] Noon kami uri it inheritance Iho Israel.
[26:60] Sila tugisin them oriente.
[26:61] When pareho isang pagtitipon lagari bawa`t isa otro, Moses' tao pagsasalita
Kami caught
[26:62] Siya wala pagsasalita paraan Ko Panginoon is ako; Siya giya ako.
[26:63] Kami noon pagbaguhing loob Moses Istrayk dagat ninyo staff whereupon it
bahagi. Bawa`t Isa bahagi was dakila burol.
[26:64] Kami noon dalhin them todo.
[26:65] Kami kaya mag-ipon Moses todo those were him.
[26:66] Kami lunurin others.
[26:67] Ito be sufficient pruweba marami tao wala are believers.
[26:68] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:69] Ikuwento to them Abraham's history!
[26:70] Siya sabihin to his ama his tao Ano ito ikaw are adorasyon?
[26:71] Sila pagsasalita Kami adorasyon statues; kami are ganap italaga to them.
[26:72] Siya pagsasalita sila pakinggan ikaw when ikaw pamanhikan?
[26:73] Sila benepisiyo ikaw Maani kasamaan ikaw?
[26:74] Sila wala pagsasalita kami natagpuan atin magulang doing ito!
[26:75] Siya pagsasalita Do ikaw lagari these idolo ikaw adorasyon.
[26:76] Ikaw ninyo abuwelo.
[26:77] Ako am them sa lugar na ako italaga tangi Panginoon sansinukob.
[26:78] Isa gumawa ako, giya ako
[26:79] Isa pakain ako tubig ako!
[26:80] At when ako kunin maysakit Siya lunasan ako!
[26:81] Isa ilapag ako muwerte noon brings ako atras buhay.
[26:82] Isa sino hopefully patawarin ko kasalanan Araw Paghuhukom.
[26:83] Ko Panginoon grant ako dunong ibilang ako with ang righteous!
[26:84] Hayaan example ako itama sa lugar na ang kinabukasan henerasyon be mabuti
kaysa 1!
[26:85] Uri ako 1 inheritors blissful Paraiso!
[26:86] At patawarin ko ama sa lugar na siya lakad astray!
[26:87] Wala pabayaan ako Araw Panunumbalik!
[26:88] Iyon is araw when neither pera nor iho tumulong.
[26:89] Tangi those dumating MAY KAPAL nila whole puso (naisin mag-ipon).
[26:90] Paraiso kaharap ang righteous.
[26:91] Impiyerno itama strayers.
[26:92] Sila asked Saan are idolo ikaw adorasyon!
[26:93] beside MAY KAPAL? Sila tumulong ikaw kaagad-agad? Sila tumulong?
[26:94] Sila thrown therein magkasama strayers.
[26:95] todo ng Satanas sundalo.
[26:96] Sila pagsasalita gaya sila feud therein
[26:97] Ni MAY KAPAL kami were malayu-layo astray.
[26:98] Paano kami itama ikaw could uri Panginoon sansinukob?
[26:99] Those nakakalinlang us were makasalanan.
[26:100] Ngayon kami wala magkaroon intercessors.
[26:101] Nor itangi isara kaibigan.
[26:102] Tangi kami kunin isa pa pagkakataon kami noon sumampalataya.
[26:103] Ito be mabuti kaysa aral. Marami tao wala are believers.
[26:104] Ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:105] Tao Noah di-paniwalaan sugo.
[26:106] Nila kapatid na lalaki Noah sabihin to them ikaw wala be righteous?
[26:107] Ako am malinis sugo ikaw.
[26:108] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:109] Ako wala ask ikaw any kita. Ko pusta dumating buhat Panginoon sansinukob.
[26:110] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:111] Sila pagsasalita Paano kami sumampalataya ikaw maani when malo sa gitna ng
us sundan ikaw?
[26:112] Siya pagsasalita Paano ako malaman ano sila do did
[26:113] Nila paghuhukom pagpapahinga tangi ko Panginoon ikaw perceive
[26:114] Ako hindi kailanman despidihin believers.
[26:115] Ako am hindi otro kaysa clarifying warner.
[26:116] Sila pagsasalita ikaw pigilin O Noah ikaw bato.
[26:117] Siya pagsasalita Ko Panginoon ko tao di-paniwalaan ako.
[26:118] Grant ako tagumpay them dalhin ako ko company believers!
[26:119] Kami dalhin him those accompanied him karga ark.
[26:120] Noon kami lunurin others.
[26:121] Ito be aral marami tao wala are believers.
[26:122] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:123] ‘Aad di-paniwalaan sugo.
[26:124] Nila kapatid na lalaki Takip Ng Ulo sabihin to them ikaw wala be righteous?
[26:125] Ako am malinis sugo ikaw.
[26:126] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:127] Ako wala ask ikaw sa lugar na any pusta; ko pusta dumating buhat Panginoon
sansinukob.
[26:128] Ikaw edipisyo every burol mansion kapalaluan adhika.
[26:129] Ikaw itama edipisyo ikaw magtagal forever
[26:130] At when ikaw istrayk ikaw istrayk mercilessly.
[26:131] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:132] Reverence Isa magdulot ikaw todo bagay ikaw malaman!
[26:133] Siya magdulot ikaw livestock iho.
[26:134] At hardin at tagsibol.
[26:135] Ako takot sa lugar na ikaw retribution awesome araw.
[26:136] Sila pagsasalita is ang iyon din ikaw magturo wala magturo
[26:137] Iyon affliction limited atin abuwelo.
[26:138] Hindi retribution ever befall us.
[26:139] Sila kaya di-paniwalaan consequently kami lipulin them. Ito be aral marami
tao wala are believers.
[26:140] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:141] Thamoud di-paniwalaan sugo.
[26:142] Nila kapatid na lalaki Saaleh sabihin to them ikaw wala be righteous?
[26:143] Ako am malinis sugo ikaw.
[26:144] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:145] Ako wala ask ikaw any pusta; ko pusta dumating tangi Panginoon sansinukob!
[26:146] Ikaw ipalagay ikaw kaliwa forever patatagin in ito estado?
[26:147] Ikaw ikagalak hardin tagsibol
[26:148] crops takda palms masarap bunga!
[26:149] Ikaw carve bundok luxurious mansions.
[26:150] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:151] Wala sumunod transgressors!
[26:152] Sino ipasok masama wala mabuti kaysa trabaho!
[26:153] Sila pagsasalita Ikaw bewitched
[26:154] Ikaw are hindi otro kaysa makatao us. Ilabas milagro kong ikaw are truthful!
[26:155] Siya pagsasalita Dito is kamelyo lasing tangi araw assigned kanya; araw is otro
ninyo specified araw ng lasing!
[26:156] Do wala hipuin kanya any kasamaan lest ikaw mangyari retribution awesome
araw!
[26:157] Sila katayin kanya kaya mangyari dalamhati.
[26:158] retribution overwhelmed them. Ito be aral marami tao wala are believers.
[26:159] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:160] Tao Lot di-paniwalaan sugo.
[26:161] Nila kapatid na lalaki Lot sabihin to them ikaw wala be righteous?
[26:162] Ako am malinis sugo ikaw.
[26:163] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:164] Ako wala ask ikaw any pusta; ko pusta dumating tangi Panginoon sansinukob!
[26:165] Do ikaw magkaroon kasarian maskulino todo tao?
[26:166] Ikaw pabayaan asawang babae ninyo Panginoon gumawa ikaw! Talaga Nga
ikaw transgressing tao.
[26:167] Sila pagsasalita ikaw pigilin O Lot ikaw ipatapon.
[26:168] Siya pagsasalita ako deplore ninyo actions.
[26:169] Ko Panginoon mag-ipon ako ko pamilya buhat nila trabaho!
[26:170] Kami mag-ipon him todo his pamilya.
[26:171] Wala matanda babae; siya doomed
[26:172] Kami noon sirain others.
[26:173] Kami paulanan them malungkot paulanan; ano kasindak-sindak paulanan those
babala!
[26:174] Ito be aral marami tao wala are believers.
[26:175] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:176] Tao Kahoy di-paniwalaan sugo.
[26:177] Shu aib sabihin to them ikaw wala be righteous?
[26:178] Ako am malinis sugo ikaw.
[26:179] Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[26:180] Ako wala ask ikaw any pusta; ko pusta dumating tangi Panginoon sansinukob!
[26:181] Ikaw ibigay puno sukatan when ikaw komersiyo; do wala daya.
[26:182] Ikaw timbangin equitable timbangan.
[26:183] Wala daya tao nila kanan wala lumaboy daigdig corruptingly!
[26:184] Reverence Isa gumawa ikaw nakaraan henerasyon!
[26:185] Sila pagsasalita Ikaw bewitched
[26:186] Ikaw are hindi otro kaysa makatao buhay us. In katunayan, kami kuro-kuro
ikaw are bulaan.
[26:187] Hayaan misa himpapawid pagbaba us ikaw are truthful!
[26:188] Siya pagsasalita Ko Panginoon is Isa malaman everything ikaw do
[26:189] Sila di-paniwalaan him consequently sila mangyari retribution Araw Kanopi. It
was retribution awesome araw.
[26:190] Ito be aral marami tao wala are believers.
[26:191] marami assuredly ninyo Panginoon is Almighty Mahabagin.
[26:192] Ito is pagpapakita Panginoon sansinukob.
[26:193] Malinis Espiritu (Gabriel) dumating it
[26:194] To ihayag it into ninyo puso iyon ikaw be 1 ng warners!
[26:195] In walang mali Arabic dila.
[26:196] It prophesied libro nakaraan henerasyon.
[26:197] it wala sufficient Is lumagda them iyon it was malaman to mag-aaral Iho
Israel?
[26:198] Kami ihayag ito tao wala malaman Arabic
[26:199] Magkaroon him bumigkas it Arabic sila possibly wala sumampalataya in it
[26:200] Kami kaya gawin it (gaya foreign pananalita) puso may kasalanan
[26:201] Kaya sila wala sumampalataya in it wala hanggang sila lagari makirot
retribution.
[26:202] It dumating them suddenly when sila kulang expect it
[26:203] Sila noon pagsasalita kami magkaroon palugit?
[26:204] Sila wala hamunin atin retribution?
[26:205] gaya ikaw lagari kami payagan them ikagalak sa lugar na anyo!
[26:206] Noon retribution dumating them tama gaya pangako.
[26:207] Nila malaki pinagkukunan wala tumulong them in ang pinakakaunti
[26:208] Kami hindi kailanman lipulin any kumunidad sa labas magpadala warners!
[26:209] Kaya ito is reminder kami are hindi kailanman hindi-matuwid.
[26:210] Demonyo hindi kailanman ihayag ito.
[26:211] Sila neither would nor could.
[26:212] Sila are hadlangan buhat pakinggan!
[26:213] Kaya wala idolize MAY KAPAL any iba May Kapal lest ikaw mangyari
retribution!
[26:214] Ikaw magturo tao are isara to ikaw.
[26:215] Mababa-baba ninyo pakpak believers sundan ikaw.
[26:216] Sila disobey ikaw noon pagsasalita ako disown ano ikaw do
[26:217] Ilapag ninyo konpiyansa in Almighty Mahabagin!
[26:218] Sino lagari ikaw when ikaw nilay-nilayin gabi!
[26:219] Ninyo madalas prostrations.
[26:220] Siya is Hearer Omniscient
[26:221] Ako ibalita ikaw sa ibabaw ng kanino demonyo manaog?
[26:222] Sila manaog every may kasalanan fabricator.
[26:223] Sila pretend makinig marami ng them are bulaan!
[26:224] Tungkol Sa poets sila sundan tangi strayers.
[26:225] Ikaw wala lagari nila loyalty paglipat tayo?
[26:226] At iyon sila pagsasalita ano sila wala do
[26:227] Exempted are those sumampalataya ihatid righteous buhay gunitain MAY
KAPAL frequently tumayo nila kanan! Siyang Tunay transgressors naisin natagpuan out
ano nila ultimo kapalaran is
.
27- Guyam (Al-Naml)
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[27:1] T. S. These (sulat) constitute pruweba Quran; malalim banal na aklat.
[27:2] beacon mabuti kaysa balita believers.
[27:3] Sino matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sila
are konsiderasyon Hereafter ganap tiyak!
[27:4] Those wala sumampalataya in Hereafter kami adorn nila trabaho nila mata. Kaya
sila ipagpatuloy malito.
[27:5] is these mangyari masama retribution Hereafter sila be malo losers.
[27:6] Siyang Tunay ikaw tanggapin Quran buhat Matalino Omniscient
[27:7] Alalahanin iyon Moses sabihin to his pamilya ako makakita apoy; hayaan ako
bring ikaw balita therefrom sulo maalinsangan ikaw!
[27:8] When siya dumating it siya was tawagin Benditado is Isa magsalita apoy those sa
paligid it Langit be MAY KAPAL Panginoon sansinukob!
[27:9] O Moses ito is Ako MAY KAPAL Almighty Matalino.
[27:10] Throw pababa ninyo staff When siya lagari it gumalaw gaya satanas siya umikot
sa paligid fled O Moses wala be afraid. Ko sugo wala takot.
[27:11] those sino ipasok transgression noon kapalit righteousness after kasalanan; ako
Patawarin Mahabagin!
[27:12] Ilapag ninyo kamay in ninyo bolsilyo; it dumating puti dungis! These are sa
gitna ng 9 milagro to Pharaoh his tao sa lugar na sila are makasalanan tao.
[27:13] When atin milagro kaharap them malinaw malalim sila pagsasalita Ito is
obviously engkanto!
[27:14] Sila ayawan them ganap papaniwala ng nila nang mali paraan nila
pagmamataas. Kilala kahalagahan evildoers!
[27:15] Kami endowed David Solomon kabatiran sila pagsasalita Paghanga MAY
KAPAL basbas us higit kaysa marami ng His sumampalataya servants!
[27:16] Solomon was David's tagapagmana. Siya pagsasalita O tao kami endowed with
unawain pananalita ibon todo nabait ng bagay bestowed us. Ito is talaga nga tunay
basbas.
[27:17] Mobilized paglilingkod Solomon were his masunurin sundalo ng jinns makatao
gayon din gaya ibon; todo sa his disposal!
[27:18] When sila lumapit libis guyam 1 guyam pagsasalita O ikaw guyam lakad into
ninyo bahay lest ikaw kunin durugin Solomon his sundalo sa labas perceiving!
[27:19] Siya ngumiti tumawa kanya ulat pagsasalita Ko Panginoon tiyak ako be
appreciative ng basbas Ikaw bestowed ako ko magulang do righteous trabaho masiyahan
Ikaw! Admitihin ako Ninyo awa company Ninyo righteous servants.
[27:20] Siya siyasatin ibon kilala ako wala lagari hoopoe? Why siya nawawala?
[27:21] Ako kastiguhin him mahirap pagpapakasakit him siya ibigay ako mabuti kaysa
paumanhin!
[27:22] Siya wala maghintay largo. (hoopoe) pagsasalita ako magkaroon balita iyon
ikaw wala magkaroon. Ako brought ikaw Sheba kaunti mahalaga inpormasyon.
[27:23] Ako natagpuan babae pagharian them benditado everything angkinin napakalaki
palasyo!
[27:24] Ako natagpuan kanya kanya tao prostrating araw MAY KAPAL! Demonyo
adorned nila trabaho nila mata repulsed them landas; consequently sila wala giya!
[27:25] Sila prostrating MAY KAPAL Isa ihayag todo hiwaga langit daigdig 1 sino
malaman everything ikaw itago everything ikaw magdeklara!
[27:26] MAY KAPAL duon WALA is OTRO MAY KAPAL Him PANGINOON
dakila dominion.
[27:27] (Solomon) pagsasalita Kami lagari ikaw isalaysay katotohanan ni ikaw are
bulaan.
[27:28] Kunin ito sulat ako ibigay it them noon guwardiya nila response!
[27:29] Siya pagsasalita O ko konsehero ako tanggapin kapuri-puri sulat.
[27:30] is Solomon it is MAY KAPAL Gracious Mahabagin. '
[27:31] Iproklama Do mapagmataas dumating ako gaya submitters '!
[27:32] Siya pagsasalita O ko konsehero tagapayo ako in ito bagay! Ako wala
magdisisyon anything ikaw pagpayuhan ako
[27:33] Sila pagsasalita Kami angkinin lakas kami angkinin makipag-away sanay ultimo
manduhan is ninyo kamay! Ikaw magdisisyon ano do
[27:34] Siya pagsasalita hari masama any bayan sila pakialaman subjugate its marangal
tao! Ito is ano sila usually do
[27:35] Ako magpadala regalo them; lagari ano sugo dumating with!
[27:36] When hoopoe pagbabalik Solomon (siya isalaysay him balita siya managot
Sheba's tao ikaw ibigay ako pera? Ano MAY KAPAL ibigay ako is malayu-layo
pinakamagaling kaysa ano Siya ibigay ikaw. Ikaw are isa magsaya such regalo.
[27:37] (To hoopoe siya pagsasalita) Lakad them hayaan them malaman iyon) kami
dumating them kapangyarihan sila wala akalain! Kami evict them hamakin debased
[27:38] Siya pagsasalita O ikaw elders ng ikaw bring ako kanya mansion sa harap sila
dumating dito submitters?
[27:39] 1 afrit buhat jinns pagsasalita ako bring it ikaw ikaw tumayo Ako am
makapangyarihan tama na do ito.
[27:40] Isa angkinin kabatiran libro pagsasalita ako bring it ikaw kumurap ninyo mata.
When siya lagari it iayos him siya pagsasalita Ito is basbas ko Panginoon whereby Siya
eksamen ako magpalabas ako am appreciative unappreciative. Whoever is appreciative is
appreciative his ari mabuti kaysa at kong 1 umikot unappreciative noon ko Panginoon is
in hindi kagamitan him Kapuri-puri.
[27:41] Siya pagsasalita Remodel kanya mansion kanya. Lagari siya giya ipagpatuloy
with ang misguided
[27:42] When siya dumating siya asked Does ninyo mansion hanapin ito? Siya
pagsasalita magmukha ito is it (Solomon pagsasalita) Kami malaman beforehand ano siya
do kami were already submitters!
[27:43] Siya ibaling adorasyon idolo MAY; KAPAL; siya maging pag-aari to dipaniwalaan
tao!
[27:44] Siya isalaysay Lakad palasyo. When siya lagari its interior siya kuro-kuro was
munting balon tubig siya hilahin kanya damit) ibunyag kanya pata! Siya pagsasalita Ito
interior kaagad-agad patagin with crystal Siya pagsasalita Ko Panginoon ako nang mali
ko kaluluwa. Ako kaagad-agad sumuko Solomon MAY KAPAL Panginoon sansinukob.
[27:45] Kami magkaroon magpadala to Thamoud nila kapatid na lalaki Saaleh
pagsasalita Ikaw adorasyon MAY. KAPAL. sila umikot into 2 feuding factions!
[27:46] Siya pagsasalita O ko tao ikaw hasten do ipasok masama mabuti kaysa trabaho?
Tangi ikaw pamanhikan MAY KAPAL patawad ikaw makuha awa.
[27:47] Sila pagsasalita Kami itinuturing ikaw malo omen us ikaw those pagsamahin
ikaw. Siya pagsasalita Ninyo omen fully kontrolin MAY KAPAL. Talaga Nga ikaw are
deviant tao.
[27:48] duon were 9 gangsters lunsod were makasalanan hindi kailanman did anything
mabuti kaysa!
[27:49] Sila pagsasalita sumumpa MAY KAPAL kami wakasan him his tao noon
isalaysay his lipi ‘Kami malaman wala nila muwerte! Kami are truthful. '
[27:50] Sila plotted balak kami gayon din plotted balak samantala sila wala perceive
[27:51] Kilala kahalagahan nila plotting kami lipulin them todo nila tao!
[27:52] Dito are nila bahay ganap iguho nila transgression! Ito be aral tao malaman.
[27:53] Kami mag-ipon those sumampalataya ihatid righteous buhay!
[27:54] Lot sabihin to his tao Paano ikaw ipasok such abomination publicly samantala
ikaw lagari?
[27:55] Ikaw pagsasanay kasarian lalaki lustfully babae! Talaga Nga ikaw are mangmang
tao.
[27:56] Tangi response buhat his tao was nila pagsasalita Ipatapon Lot's pamilya ninyo
bayan; sila are tao sino hilingin be puro!
[27:57] Consequently kami mag-ipon him his pamilya huwag isama his asawang; babae;
kami bumilang kanya sa gitna ng ang doomed
[27:58] Kami paulanan them tiyak paulanan. was malungkot paulanan tao babala.
[27:59] Pagsasalita Paghanga be MAY KAPAL kapayapaan be His servants kanino Siya
mabutihin! May Kapal mabuti kaysa idolo kaunti tao Is itama
[27:60] Sino Isa is gumawa langit daigdig? Sino is 1 sino magpadala pababa ikaw
himpapawid tubig whereby kami ilabas hardin puno ng alindog! - Ikaw possibly wala
produkto its puno? Is it isa pa May Kapal MAY KAPAL? Talaga Nga sila are tao sino
deviated
[27:61] Sino Isa uri daigdig maaaring tirahan caused ilog takbo it lugar it bundok is
gumawa barrier 2 tubig? Is it isa pa May Kapal MAY KAPAL? Talaga Nga marami ng
them wala malaman.
[27:62] Sino Isa iligtas those is bumagay desperado tawagin Him maibsan adversity uri
ikaw inheritors daigdig? Is it isa pa May Kapal MAY KAPAL? Bihira do ikaw kunin
heed
[27:63] Sino Isa is giya ikaw kadiliman bayan at dagat Sino Isa is magpadala hangin
mabuti kaysa balita signaling His awa? Is it isa pa May Kapal MAY KAPAL? Dakilain is
MAY KAPAL magkaroon any kasiesyo!
[27:64] Sino Isa initiates likha is noon ulitin it Sino Isa is magdulot sa lugar na ikaw
langit daigdig? Is it isa pa May Kapal MAY KAPAL? Pagsasalita Magpalabas ako ninyo
pruweba kong ikaw are truthful!
[27:65] Pagsasalita walang sino man langit daigdig malaman kinabukasan huwag isama
MAY KAPAL! Sila do wala gabi perceive paano when sila resurrected
[27:66] In katunayan, nila kabatiran Hereafter ipagkamali. In katunayan, sila pondohan
magduda it In katunayan, sila are ganap heedless thereof.
[27:67] Those di-paniwalaan pagsasalita kami umikot into lupa gayon din atin magulang
kami kunin brought out?
[27:68] Kami ibigay iyon din pangako in ang past These are wala kuwento buhat past
[27:69] Pagsasalita Lumaboy daigdig kilala kahalagahan may kasalanan
[27:70] Wala mamighati them wala yamutin nila balak
[27:71] Sila pagsasalita When pangako dumating dumaan ikaw are truthful?
[27:72] sabihin Ikaw already magdusa kaunti ng retribution ikaw hamunin.
[27:73] Ninyo Panginoon is puno ng grasya tao marami ng them are unappreciative.
[27:74] Ninyo Panginoon fully malaman ano nila dibdib magtago ano sila magdeklara.
[27:75] duon is wala langit daigdig magtago May;) Kapal;) everything is malalim tala.
[27:76] Ito Quran iayos marami bigyan Iho Israel; bigyan iyon sila walang ingay
disputing!
[27:77] marami assuredly it is giya awa believers.
[27:78] Ninyo Panginoon is Isa sino huwes them in accordance with His pagharian. Siya
is Almighty Omniscient
[27:79] Kaya ilapag ninyo konpiyansa MAY; KAPAL; ikaw sundan ihayag
katotohanan!
[27:80] Ikaw wala uri patay nor bingi pakinggan tawagin sila umikot
[27:81] Nor maani ikaw giya bulag nila ligaw Tangi isa pakinggan ikaw are those
sumampalataya in atin pagpapakita magdisisyon be submitters!
[27:82] Sa kaagad-agad panahon kami ilabas them creature uri earthly sangkap
magdeklara iyon tao wala are tiyak about atin pagpapakita!
[27:83] Araw dumating when kami summon every kumunidad kaunti ng those wala
sumampalataya in atin pruweba nang ubos lakas.
[27:84] When sila dumating Siya pagsasalita Ikaw ayawan Ko pagpapakita matamo
kabatiran them! Ito wala ano ikaw Is did
[27:85] Sila mangyari requital nila wickedness; sila pagsasalita wala.
[27:86] Sila wala lagari kami magkaroon uri gabi nila pagpapahinga araw lighted?
These be sufficient pruweba tao sumampalataya.
[27:87] Araw when pansuwag blown everyone langit daigdig biglain huwag isama those
mabutihin MAY KAPAL! Todo naisin dumating Him nang ubos lakas.
[27:88] When ikaw hanapin bundok ikaw ipalagay sila tumayo walang ingay. Nguni't
sila gumalaw gaya ulap. Such is produkto MAY KAPAL walang mali everything. Siya
is fully Cognizant ng everything ikaw do
[27:89] Those bring mabuti kaysa trabaho nila tala) tanggapin malayo pinakamagaling
ganti sila be ganap patatagin pagkasuklam iyon araw!
[27:90] Tungkol Sa those bring masama trabaho sila kapangyarihan Impiyerno. Ikaw
wala requited ano ikaw did
[27:91] Ako simply manduhan adorasyon Panginoon ito bayan! - Siya uri it tiwasay
santuwaryo - Siya angkinin todo bagay. Ako manduhan be submitter.
[27:92] At to bumigkas Quran! Whoever giya giya his ari mabuti kaysa at kong sila
lakad astray noon pagsasalita ako am simply warner!
[27:93] Pagsasalita Paghanga be MAY; KAPAL; Siya magpalabas ikaw His pruweba
hanggang ikaw makilala them! Ninyo Panginoon is hindi kailanman di-handa ng
anything ikaw do
.
28- History (Al-Qasas)
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[28:1] T. S. M.
[28:2] These (sulat) constitute pruweba ito malalim libro.
[28:3] Kami bumigkas ikaw dito kaunti history ng Moses Pharaoh truthfully sa lugar na
ang benepisiyo ng tao sumampalataya.
[28:4] Pharaoh umikot into manlulupig daigdig itangi kaunti tao. Siya pahirapan inutil
grupo ng them katayin nila anak na lalaki samantala patawarin nila anak na babae! Siya
was talaga nga makasalanan.
[28:5] Kami willed bayaran those tikisin daigdig umikot them into pinuno uri them
inheritors!
[28:6] At to establish them daigdig ibigay Pharaoh Hamaan nila pangkat takim nila ari
lunas!
[28:7] Kami pagbaguhing loob Moses' ina Nars him at when ikaw takot his buhay throw
him into ilog sa labas takot kalungkutan! Kami pagbabalik him ikaw uri him 1 sugo!
[28:8] Pharaoh's pamilya piliin him tangi magkaroon him ihatid tagasalungat be
pinagkukunan kalungkutan them! Iyon is Pharaoh Hamaan nila pangkat were
transgressors.
[28:9] Pharaoh's asawang babae pagsasalita Ito be joyous natagpuan ako ikaw. Wala
wakasan him sa lugar na siya be ng kaunti benepisiyo us kami adaptahin him be atin
anak. na. lalaki. Sila wala magkaroon palagay!
[28:10] Isip Moses' ina lumaki paganyan anxious iyon siya halos ibigay sa malayo his
identity. Kami palakasin kanya puso uri kanya believer.
[28:11] Siya sabihin to his kapatid na babae Guhitan his landas. Siya guwardiya him
afar samantala sila wala perceive
[28:12] Kami ipagbawal him buhat tanggapin todo nars ina! (His kapatid) na) babae)
noon pagsasalita ako magpalabas ikaw pamilya itindig him ikaw sipsipin mabuti kaysa
alagaan ng him.
[28:13] Kaya kami restored him his ina in orden masiyahan kanya ilipat kanya magalala
hayaan kanya malaman iyon May Kapal pangako is katotohanan! Paano Man
marami ng them wala malaman.
[28:14] When siya abutin maturity kalakasan kami endowed him with dunong
kabatiran! Kami kaya ganti ang righteous.
[28:15] Dati siya sumali lunsod unexpectedly sa labas makilala tao! Siya natagpuan 2
lalaki makipag-away isa was Hebrew buhat his tao iba was Egyptian his kagalit. 1 buhat
his tao tawagin sa him sa lugar na tumulong his kagalit! Moses buntalin him wakasan
him! Siya pagsasalita Ito is trabaho demonyo; siya is tunay kagalit malalim misleader.
[28:16] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako nang mali ko kaluluwa. Masiyahan
patawarin ako Siya patawarin him! Siya is Forgiver Mahabagin.
[28:17] Siya pagsasalita Ko Panginoon atras sa lugar na Ninyo basbas ako ako hindi
kailanman be supporter may kasalanan isa.
[28:18] In ang umaga siya was lunsod afraid watchful. Isa sikaping matamo his
tumulong kahapon asked his tumulong muli. Moses sabihin to him Ikaw are really ligalig
maker.
[28:19] Sa Harap siya subukin istrayk nila pambalana kagalit siya pagsasalita O Moses
ikaw pangangailangan do wakasan ako gaya ikaw wakasan otro lalaki kahapon?
Obviously ikaw hilingin be manlulupig daigdig; ikaw wala hilingin be righteous.
[28:20] Lalaki dumating tumatakbo buhat otro tagiliran ng lunsod pagsasalita O Moses
tao are plotting wakasan ikaw! Ikaw mabuti kaysa kaliwa kaagad-agad! Ako ibigay ikaw
mabuti kaysa advice
[28:21] Siya fled lunsod afraid watchful. Siya pagsasalita Ko Panginoon mag-ipon ako
buhat oppressive tao!
[28:22] Gaya siya maglakbay Midyan siya pagsasalita mayo ko Panginoon giya ako
kanan landas!
[28:23] When siya abutin Midyan's tubig siya natagpuan crowd tao tubig paunawa 2
babae maghintay sa ang tagiliran. Siya pagsasalita Ano is it iyon ikaw kagamitan? Sila
pagsasalita Kami wala are able to tubig crowd ikalat atin ama is matanda lalaki!
[28:24] Siya tubig them noon umikot lilim pagsasalita Ko Panginoon whatever
probisyon ikaw magpadala to ako ako am in dire kagamitan sa lugar na it
[28:25] Madali 1 ng 2 babae lumapit him shyly pagsasalita Ko ama imbitahin ikaw
bayad ikaw tubig us. When siya magharap him isalaysay him his kuwento siya
pagsasalita wala Magkaroon takot! Ikaw mag-ipon oppressive tao.
[28:26] 1 ng 2 babae pagsasalita O ko ama alkilahin him! Siya is mabuti kaysa isa
alkilahin siya is malakas malinis.
[28:27] Siya pagsasalita Ako hilingin paghahandog 1 ng ko 2 anak na babae ikaw to
kasal na atras trabaho ako 8 pilgrimages kong ikaw uri them 10 it be boluntaryo ninyo
bahagi! Ako wala hilingin uri ito bagay man mahirap sa lugar na ikaw. Ikaw natagpuan
ako MAY KAPAL handa righteous.
[28:28] Siya pagsasalita It is kasunduan ako ikaw. Whichever tuldok ako tapusin ikaw
wala be averse to either 1. MAY KAPAL is guarantor NG ano KAMI PAGSASALITA.
[28:29] When siya tapusin his obligation siya maglakbay his pamilya Egypt). Siya lagari
slope Mount Sinai apoy. Siya sabihin to his pamilya Tumigil dito. Ako lagari apoy.
Siguro ako bring ikaw balita bahagi apoy maalinsangan ikaw.
[28:30] When siya abutin it siya was tawagin bingit kaagad-agad tagiliran libis
benditado batik pasuin arbusto hanapin O Moses ito is Ako. MAY; KAPAL;
PANGINOON NG SANSINUKOB.
[28:31] Throw pababa ninyo staff When siya lagari it gumalaw gaya satanas siya umikot
sa paligid fled O Moses dumating wala be afraid. Ikaw are ganap tiwasay.
[28:32] Ilapag ninyo kamay into ninyo bolsilyo; it dumating puti dungis! Tiklop ninyo
pakpak iayos pababa ninyo takot! These are 2 pruweba buhat ninyo Panginoon
magpalabas Pharaoh his elders sila been makasalanan tao.
[28:33] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako wakasan isa ng them at ako takot lest sila
wakasan ako.
[28:34] Gayon Din ko kapatid na lalaki Aaron is elokuwente kaysa ako. Magpadala him
ako helper kumpermahan palakasin ako! Ako takot lest sila di-paniwalaan ako.
[28:35] Siya pagsasalita Kami palakasin ikaw ninyo kapatid na lalaki kami magdulot
ikaw pareho ihayag kapangyarihan. Kaya sila wala be able to hipuin either isa ng ikaw.
With atin milagro 2 ng ikaw magkasama with those sundan ikaw be ang nanalo.
[28:36] When Moses lakad them atin pruweba malinaw malalim sila pagsasalita Ito
fabricated engkanto. Kami hindi kailanman pakikinig ito atin antigo abuwelo.
[28:37] Moses pagsasalita Ko Panginoon malaman pinakamagaling sino brought
pagakay Him be ultimo ang nanalo. Siyang Tunay transgressors hindi kailanman
magwagi.
[28:38] Pharaoh pagsasalita O ikaw elders ako wala malaman ng any May Kapal ikaw
sa tabi ako. Kaya apoy adobe O Hamaan in orden edipisyo moog iyon ako kunin hanapin
May Kapal Moses Ako am tiyak iyon siya is bulaan.
[28:39] Kaya siya his pangkat ipagpatuloy ipasok pagmamataas daigdig any kanan
ipalagay iyon sila wala pagbabalik us.
[28:40] Consequently kami kastiguhin him his pangkat throwing them into dagat. Kilala
kahalagahan transgressors!
[28:41] Kami uri them imams ihatid nila tao to Impiyerno. Furthermore Araw
Panunumbalik sila wala magkaroon tumulong.
[28:42] Sila mangyari in ito buhay condemnation Araw Panunumbalik sila hamakin.
[28:43] Kami ibigay Moses banal na aklat - after lipulin nakaraan henerasyon after
itama examples them - to magdulot enlightenment tao pagakay awa iyon sila kunin heed
[28:44] Ikaw were kaharap slope oksidental mount when kami bigyan manduhan Moses
ikaw wala were saksi.
[28:45] Kami established marami henerasyon length panahon (sila deviated Nor were
ikaw sa gitna ng ang tao ng Midyan bumigkas atin pagpapakita them! Kami did
magpadala sugo!
[28:46] Nor were ikaw slope Mount Sinai when kami tawagin Moses it is awa ninyo
Panginoon tao) in orden babala tao wala tanggapin warner ikaw iyon sila kunin heed
[28:47] Kaya sila wala pagsasalita when sakuna istrayk them gaya kahalagahan nila ari
akto Atin Panginoon magkaroon Ikaw magpadala sugo us kami sundan Ninyo
pagpapakita been believers!
[28:48] Kaagad-agad iyon katotohanan dumating them us sila pagsasalita tangi kami
ibigay ano ibigay Moses sila wala di-paniwalaan in was Did ano ibigay Moses in ang past
Sila pagsasalita Pareho (banal) (na) (aklat) are trabaho ng engkanto iyon salin isa isa. pa.
Sila gayon din pagsasalita Kami are disbelievers pareho them.
[28:49] Pagsasalita Noon ilabas banal na aklat buhat MAY KAPAL mabuti kaysa
pagakay kaysa 2 ako sundan it ikaw are truthful!
[28:50] Sila mabigo managot ikaw noon malaman iyon sila sundan tangi nila ari
palagay. Sino is malayu-layo astray kaysa those sundan nila ari palagay pagakay buhat
MAY KAPAL? MAY KAPAL WALA GIYA such MAKASALANAN TAO.
[28:51] Kami dalhin mensahe them iyon sila kunin heed
[28:52] Those kami benditado nakaraan banal na aklat sumampalataya in ito.
[28:53] When it bumigkas them sila pagsasalita Kami sumampalataya in it Ito is
katotohanan atin Panginoon. Gabi sa harap kami pakikinig it kami were submitters!
[28:54] To these kami grant dalawang ulit ganti sila steadfastly magtiyaga. Sila counter
masama trabaho mabuti kaysa trabaho buhat atin probisyon them sila ibigay.
[28:55] When sila dumating hambog usapan sila pagwawalang-bahala it pagsasalita
Kami are responsible atin akto ikaw are responsible sa lugar na ninyo akto. Kapayapaan
be ikaw. Kami wala hilingin behave gaya mang-mang isa.
[28:56] Ikaw wala giya isa ikaw mapagmahal. MAY KAPAL is TANGI ISA SINO
GIYA in accordance with His NAISIN in accordance with His KABATIRAN NG those
MERITORYO PAGAKAY.
[28:57] Sila pagsasalita kami sundan ninyo pagakay kami magdusa paguusig. naisin
kami wala establish them Banal Santuwaryo to alin todo nabait ng bunga paghahandog
probisyon us? Talaga Nga marami ng them wala malaman.
[28:58] Marami kumunidad kami lipulin sa lugar na umikot unappreciative ng nila
buhay! Consequently dito are nila bahay wala uninhabited iguho them a konti. Kami were
inheritors.
[28:59] Sa Lugar Na ninyo Panginoon hindi kailanman lipulin any kumunidad
magpadala sugo in ang midst thereof bumigkas atin pagpapakita to them! Kami hindi
kailanman lipulin any kumunidad its tao are makasalanan.
[28:60] Everything ibigay ikaw is tangi sangkap ito buhay its kapalaluan. Ano is MAY
KAPAL is malayu-layo pinakamagaling everlasting Ikaw wala unawain?
[28:61] 1 kami pangako mabuti kaysa pangako siyang tunay dumating dumaan kapantay
to isa kanino kami magdulot with temporaryo sangkap ito buhay noon magdusa walang
hanggan doom Araw Panunumbalik?
[28:62] Araw dumating when Siya tawagin them pagsasalita Saan those idolo ikaw do
are itama Ako?
[28:63] Those mangyari paghuhukom pagsasalita Atin Panginoon these are ang isa kami
nakakalinlang; kami nakakalinlang them tangi kami lakad astray. Kami kaagad-agad
italaga ganap Ikaw. Sila really wala adorasyon us.
[28:64] It pagsasalita Tawagin ninyo idolo tumulong ikaw)! Sila tawagin them sila wala
managot! Sila magdusa retribution hilingin sila giya!
[28:65] Iyon araw Siya ask everyone naisin Paano ikaw managot sugo?
[28:66] Sila paganyan lituhin katunayan iyon araw sila be di-makapagsalita.
[28:67] Tungkol Sa those magtika sumampalataya, ihatid righteous buhay sila dulo ang
nagwagi!
[28:68] Ninyo Panginoon is Isa gumawa whatever Siya naisin mabutihin walang sino
man does any mabutihin Langit be to MAY KAPAL ang Marami Dakilain! Siya malayo
sa ibabaw kagamitan kasiesyo.
[28:69] Ninyo Panginoon malaman innermost thoughts magtago in nila dibdib gayon
din gaya everything sila magdeklara.
[28:70] Siya is 1 MAY; KAPAL; duon wala is otro May Kapal Him. To Him maging
pag-aari todo paghanga in ito 1 buhay in Hereafter Todo paghuhukom maging pag-aari
Him Him ikaw pagbabalik.
[28:71] Pagsasalita Ano kong MAY KAPAL uri gabi panghabang panahon hanggang
Araw Panunumbalik? Alin May Kapal MAY KAPAL magdulot ikaw maani with
liwanag? Ikaw wala pakinggan?
[28:72] Pagsasalita Ano kong MAY KAPAL uri liwanag mg araw panghabang panahon
hanggang Araw Panunumbalik? Alin May Kapal MAY KAPAL magdulot ikaw gabi
ninyo pagpapahinga? Ikaw wala lagari?
[28:73] is awa Him Siya gumawa ikaw gabi araw in orden pagpapahinga gabi) noon
sikaping matamo His probisyon araw) ikaw be appreciative
[28:74] Araw dumating when Siya asks them Saan idolo ikaw do are fabricated uri
Ako?
[28:75] Kami piliin buhat every kumunidad saksi noon pagsasalita Kaharap ninyo
pruweba. Sila realize noon todo katotohanan maging pag-aari MAY KAPAL samantala
idolo sila fabricated pabayaan them!
[28:76] Qaaroon busabos drayber) was 1 ng Moses' tao magtaksil them tikisin them!
Kami ibigay him marami kayamanan susi thereof were halos man mabigat sa lugar na
malakas kamay. His tao sabihin to him wala be mapagmataas; MAY KAPAL wala
mapagmahal those are mapagmataas!
[28:77] Kagamitan probisyon bestowed sa ibabaw ng ikaw ni MAY KAPAL sikaping
matamo abode Hereafter kapabayaan ninyo partihan in ito mundo! Be charitable gaya
MAY KAPAL been charitable patungo sa ikaw. Wala humawak masama daigdig! MAY
KAPAL WALA MAPAGMAHAL corruptors.
[28:78] Siya pagsasalita ako makuha todo ito ko ari cleverness. siya wala realize iyon
MAY KAPAL Did lipulin him henerasyon were marami malakas kaysa siya dakila in
namamanhid? (Lipulin) transgressors were asked about nila kasalanan!
[28:79] 1 araw siya dumating his tao puno splendor. Those piliin ito worldly buhay
pagsasalita Oh kami hilingin kami angkinin ano Qaaroon makuha! Talaga Nga siya is
napaka mapalad.
[28:80] Tungkol Sa those benditado kabatiran sila pagsasalita Woe to ikaw May Kapal
recompense is malayu-layo pinakamagaling those sumampalataya ihatid righteous buhay.
Wala makuha ito huwag isama ang steadfast!
[28:81] Kami noon caused daigdig lunukin him his mansion. Hindi hukbo tumulong
him MAY; KAPAL; siya wala destined be ang nagwagi.
[28:82] Those were mainggitin ng him araw sa harap pagsasalita Ngayon kami realize
iyon MAY KAPAL is Isa magdulot sa lugar na whomever Siya mabutihin His servants
withholds! Kong it were sa lugar na May Kapal grasya us Siya caused daigdig lunukin us
man. Kami kaagad-agad realize iyon disbelievers hindi kailanman magwagi.
[28:83] Kami ireserba abode Hereafter those wala sikaping matamo exaltation daigdig
nor corruption. Ultimo tagumpay maging pag-aari to ang righteous.
[28:84] Whoever trabaho righteousness tanggapin malayu-layo mabuti kaysa ganti!
Tungkol Sa those ipasok kasalanan retribution nila kasalanan is precisely kapareho to nila
trabaho!
[28:85] Siyang Tunay Isa dikrito Quran ikaw summon ikaw predetermined appointment.
Pagsasalita Ko Panginoon is fully aware ng those pagtibayin pagakay those lakad astray!
[28:86] Ikaw hindi kailanman expected ito banal na aklat dumating ninyo paraan ito is
awa ninyo Panginoon. Kaya ikaw wala tagiliran disbelievers.
[28:87] Nor shall ikaw ibaling May Kapal pagpapakita after sila dumating ikaw
imbitahin others to ninyo Panginoon! Wala do ever pagbaba idolo adorasyon!
[28:88] Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL any iba May Kapal. duon wala is otro May
Kapal Him. Everything mamatay His presence. To Him maging pag-aari todo
sovereignty to Him ikaw pagbabalik!
.
29- Gagamba (Al-Ankaboot)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[29:1] A L. M.
[29:2] Tao ipalagay sila kaliwa pagsasalita Kami Do be sumampalataya ilapag
eksamen?
[29:3] Kami eksamen those them MAY KAPAL destinggihin those are truthful Siya
ibunyag bulaan.
[29:4] those ipasok kasalanan kuro-kuro iyon sila Do ever tonto us? nang mali talaga
nga is nila paghuhukom.
[29:5] Anyone pag-asa magharap MAY KAPAL malaman iyon) such miting MAY
KAPAL naisin marami assuredly dumating dumaan! Siya is Hearer Omniscient
[29:6] Those magpunyagi magpunyagi nila ari mabuti kaysa MAY KAPAL is in hindi
kagamitan NG anyone.
[29:7] Those sumampalataya ihatid righteous buhay kami certainly remit nila kasalanan
certainly ganti them generously sa lugar na nila righteous trabaho!
[29:8] Kami enjoined makatao buhay kapurihan his magulang. Sila subukin
kapangyarihan ikaw itama idolo Ako wala sumunod them! To Ako is ninyo ultimo
pagbabalik noon ako ibalita ikaw ng everything ikaw done
[29:9] Those sumampalataya ihatid righteous buhay kami certainly admitihin them with
ang righteous!
[29:10] Sa Gitna Ng ang tao duon are those pagsasalita Kami sumampalataya in MAY
KAPAL gaya madali gaya sila magdusa any paghihirap MAY KAPAL sila equate tao
paguusig May Kapal retribution! Kong basbas buhat ninyo Panginoon dumating ninyo
paraan sila sabihin Kami ikaw. were Is MAY KAPAL wala fully awareof tao innermost
thoughts?
[29:11] MAY KAPAL naisin marami certainly DESTINGGIHIN those sumampalataya
SIYA naisin marami certainly IBUNYAG hypocrites.
[29:12] Those di-paniwalaan sabihin to those sumampalataya ikaw sundan atin paraan
kami be responsible ninyo kasalanan. Wala tunay; sila wala barena any ng nila kasalanan.
Sila are bulaan.
[29:13] In katunayan, sila dalhin nila ari kasalanan paayon ng karga otro tao kasalanan
sila were responsible. marami certainly sila asked Araw Panunumbalik nila di-tunay
karapatan.
[29:14] Kami magpadala Noah his tao siya tumigil them 1000 anyo kulang 50. Nang
Sumunod sila mangyari baha nila transgressions.
[29:15] Kami mag-ipon him those accompanied him ark kami itama it aral todo tao.
[29:16] Abraham sabihin to his tao Ikaw adorasyon MAY KAPAL reverence Him! Ito
is pinakamagaling ikaw kong ikaw tangi malaman.
[29:17] Ano ikaw adorasyon MAY KAPAL are powerless idolo; ikaw tumuklas
kabulaanan. idolo ikaw adorasyon MAY KAPAL wala angkinin any probisyon ikaw!
Kaya ikaw sikaping matamo probisyon tangi buhat MAY KAPAL. Ikaw adorasyon Him
nag-iisa be appreciative ng Him; Him is ninyo ultimo pagbabalik.
[29:18] Ikaw di-paniwalaan henerasyon ikaw gayon din di-paniwalaan. Itangi gawa
sugo is dalhin (mensahe).
[29:19] Magkaroon sila wala lagari paano MAY KAPAL initiates likha noon!
Ulitin it Ito is madali MAY KAPAL do
[29:20] Pagsasalita Lumaboy daigdig natagpuan out pinagmulan buhay. Sa Lugar Na
MAY KAPAL naisin kaya initiate likha Hereafter MAY KAPAL is Omnipotent
[29:21] Siya isumpa retribution whomever Siya naisin paulanan His awa whomever
Siya naisin. Sa Wakas to Him ikaw be umikot sa ibabaw!
[29:22] Wala ng ikaw tumakas these katunayan daigdig langit ikaw magkaroon wala
MAY KAPAL gaya Panginoon Pinuno.
[29:23] Those di-paniwalaan May Kapal pagpapakita in magharap Him desesperasiya
Ko awa! Sila mangyari makirot retribution.
[29:24] Tangi response buhat his tao was nila pagsasalita Wakasan him pasuin him.
MAY KAPAL mag-ipon him buhat apoy! Ito magdulot aral tao sino sumampalataya!
[29:25] Siya pagsasalita Ikaw adorasyon MAY KAPAL powerless idolo kapantay bigat
tama pangalagaan kaunti friendship ikaw in ito worldly buhay! Noon Araw
Panunumbalik ikaw disown isa isa pa tungayaw 1 isa pa. Ninyo kapalaran is Impiyerno
wherein ikaw wala tumulong 1 isa pa!
[29:26] Lot sumampalataya him pagsasalita ako dumayo ko Panginoon! Siya is
Almighty ang Marami Matalino.
[29:27] Kami granted him Isaac Jacob kami assigned his descendants prophethood banal
na aklat kami endowed him his due recompense in ito buhay Hereafter siya siyang tunay
be with ang righteous!
[29:28] Lot sabihin to his tao Ikaw ipasok such abomination walang sino man in ang
mundo ever done it ikaw!
[29:29] Ikaw pagsasanay kasarian lalaki ikaw ipasok highway robbery ikaw payagan
todo nabait ng bisyo ninyo sosyiedad. tangi response buhat his tao was pagsasalita Bring
to us May Kapal retribution ikaw are truthful!
[29:30] Siya pagsasalita Ko Panginoon grant ako tagumpay these makasalanan tao!
[29:31] When atin sugo lakad Abraham mabuti kaysa balita Isaac's nasimiyento) sila
gayon din pagsasalita Kami are sa atin paraan lipulin tao ng iyon bayan (Sodom) its tao
been makasalanan!
[29:32] Siya pagsasalita Lot buhay duon. Sila pagsasalita Kami are fully aware ng
everyone sino buhay in it Kami do ng kurso mag-ipon him his pamilya huwag isama his
asawang; babae; siya doomed
[29:33] When atin sugo dumating Lot's lugar sila mistreated siya mapahiya nila
presence. Sila pagsasalita wala Magkaroon takot wala mag-alala! Kami mag-ipon ikaw
ninyo pamilya huwag isama ninyo asawang; babae; siya doomed
[29:34] Kami ibuhos tao ng ito bayan sakuna buhat himpapawid kahalagahan nila
wickedness.
[29:35] Kami kaliwa tumayo kaunti ng nila iguho to magsilbi malalim aral tao unawain.
[29:36] To Midyan kami magpadala nila kapatid na lalaki Shu aib. Siya pagsasalita O
ko tao ikaw adorasyon MAY KAPAL sikaping matamo Magtagal Araw wala lumaboy
daigdig corruptingly!
[29:37] Sila di-paniwalaan him consequently lindol lipulin them; sila kaliwa patay nila
bahay ni umaga
[29:38] Similarly 'Aad Thamoud lipulin). Ito uri ihayag ikaw through nila iguho.
Demonyo adorned nila trabaho nila mata ibaling them landas gabi sila magkaroon mata!
[29:39] Gayon Din Qaaroon Pharaoh Hamaan; Moses lakad to them malinaw lumagda!
Sila ipagpatuloy ipasok tyranny daigdig! Consequently sila wala evade (retribution).
[29:40] Todo those disbelievers doomed kahalagahan nila kasalanan. Kaunti ng them
kami lipulin mapusok hangin kaunti lipulin pangangatog kaunti kami caused daigdig
lunukin kaunti kami lunurin. MAY KAPAL WALA is ISA NANG MALI them; is SILA
NANG MALI nila ari KALULUWA!
[29:41] allegory ng those tanggapin otro pinuno MAY KAPAL is iyon ng gagamba
kanya bahay; flimsiest ng todo bahay is bahay gagamba sila tangi malaman!
[29:42] MAY KAPAL malaman PUNO PINAKAMAGALING IYON whatever SILA
ADORASYON Him are really WALA. Siya is Almighty ang Marami Matalino.
[29:43] Kami banggitin these examples tao wala pasalamatan them huwag isama ang
knowledgeable.
[29:44] MAY KAPAL GUMAWA LANGIT DAIGDIG truthfully. Ito magdulot
sufficient pruweba believers.
[29:45] Ikaw bumigkas ano ihayag ikaw ng banal na aklat matyagan Contact Orasyon
(Salat) sa lugar na Contact Orasyon ipagbawal masama bisyo! Pagkatanda MAY KAPAL
Salat) is ang marami mahalaga hantungan. MAY KAPAL malaman everything IKAW do
[29:46] Do wala magmatwid tao ng banal na aklat (Hudyo Binyagan Muslims) maganda
maaari manner! - unless sila transgress - Pagsasalita Kami sumampalataya in ano ihayag
us in ano ihayag ikaw atin May Kapal ninyo May Kapal is 1 at ang iyon; din; to Him
kami are submitters!
[29:47] Kami ihayag ikaw ito banal na aklat those kami benditado nakaraan banal na
aklat sumampalataya in it Gayon Din kaunti ng ninyo tao sumampalataya in it Talaga
Nga those pagwawalang-bahala atin pagpapakita are tunay disbelievers.
[29:48] Ikaw wala bumasa nakaraan banal na aklat nor did ikaw lumiham them ninyo
kamay! Noon rejectors magkaroon dahilan pondohan magduda!
[29:49] In katunayan, these pagpapakita are malinaw dibdib ng those angkinin
kabatiran. Tangi makasalanan naisin pagwawalang-bahala atin pagpapakita!
[29:50] Sila pagsasalita tangi milagro dumating him his Panginoon! Pagsasalita Todo
milagro dumating tangi buhat MAY; KAPAL; ako am hindi otro kaysa ihayag warner!
[29:51] Is it wala tama na ng milagro kami magpadala pababa ikaw ito libro bumigkas
them? Ito is talaga nga awa reminder tao sino sumampalataya.
[29:52] Pagsasalita MAY KAPAL suffices gaya saksi ako ikaw! Siya malaman
everything langit daigdig. Siyang Tunay those sumampalataya in falsehood dipaniwalaan
MAY KAPAL are tunay losers!
[29:53] Sila hamunin ikaw bring retribution! Kong were sa lugar na predetermined
appointment retribution dumating them kaagad-agad! Certainly it dumating them
suddenly when sila kulang expect it
[29:54] Sila hamunin ikaw bring retribution! Impiyerno already kubkubin disbelievers.
[29:55] Araw dumating when retribution overwhelms them buhat sa ibabaw them
beneath nila paa; Siya pagsasalita Takim kahalagahan ninyo trabaho.
[29:56] O Ko servants sumampalataya Ko daigdig is maluwang paganyan adorasyon
Ako.
[29:57] Everyone takim muwerte noon us ikaw sa wakas pagbabalik!
[29:58] Those sumampalataya ihatid righteous buhay kami siyang tunay iayos them
Paraiso mansions dumaloy batis! Eternally sila abide therein. Ano maganda ganti
workers.
[29:59] Sila are isa steadfastly magtiyaga konpiyansa nila Panginoon!
[29:60] Marami creature wala dalhin its probisyon MAY KAPAL magdulot sa lugar na
it man ikaw. Siya is Hearer Omniscient
[29:61] Ikaw ask them Sino gumawa langit daigdig ilapag araw buwan ninyo
paglilingkod sila pagsasalita MAY. KAPAL. do noon sila deviate?
[29:62] MAY KAPAL is ISA DAGDAGAN PROBISYON whomever SIYA
MABUTIHIN His creatures withholds it MAY KAPAL is fully aware ng TODO
BAGAY.
[29:63] Ikaw ask them Sino magpadala himpapawid tubig buhaying muli patay bayan
sila pagsasalita MAY. KAPAL. Pagsasalita Paghanga MAY. KAPAL. Marami ng them
wala unawain!
[29:64] Ito worldly buhay is hindi otro kaysa kapalaluan huwego samantala abode
Hereafter is tunay buhay sila tangi malaman!
[29:65] When sila sumakay bapor sila pamanhikan MAY KAPAL italaga nila orasyon
Him! gaya madali gaya Siya mag-ipon them pampang sila isauli to idolatry.
[29:66] hayaan them di-paniwalaan ano kami ibigay them hayaan them ikagalak
temporarily; sila do siyang tunay natagpuan out!
[29:67] Sila wala lagari kami magkaroon established Banal Santuwaryo iyon kami uri
patatagin samantala todo sa paligid them tao are tapat piligro? Sila walang ingay
sumampalataya in falsehood Would ayawan May Kapal basbas?
[29:68] Sino masama kaysa isa fabricates kabulaanan is attributes them MAY KAPAL
ayawan katotohanan when it dumating him? Is Impiyerno wala tama retribution
disbelievers?
[29:69] Tungkol Sa those magpunyagi in atin cause kami siyang tunay giya them atin
landas! marami assuredly MAY KAPAL is with ang banal.
.
30- Romans (Al-Room)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[30:1] A L. M.
[30:2] Certainly Romans pagkatalo.
[30:3] In malapit bayan. After nila pagkatalo sila tumindig muli magwagi.
[30:4] Sa Loob iba-iba anyo. Such is May Kapal decision pareho 1 prophecy 2. Iyon
araw believers magsaya
[30:5] In May Kapal tagumpay. Siya grants tagumpay whomever Siya naisin. Siya is
Almighty Mahabagin.
[30:6] Such is May Kapal pangako - May Kapal hindi kailanman labagin His pangako! -
Marami tao wala malaman!
[30:7] Sila alagaan tangi about bagay ito mundo are natatanaw to them samantala buhay
ganap hindi alintana to ang
Hereafter
[30:8] Why sila wala dili-dilihin themselves? MAY KAPAL WALA GUMAWA
LANGIT DAIGDIG everything them TIYAK HANGARIN TIYAK BUHAY AGWAT.
Paano Man marami tao konsiderasyon miting nila Panginoon are disbelievers.
[30:9] Sila wala lumaboy daigdig kilala kahalagahan those preceded them? Sila
kagamitan be makapangyarihan mayaman productive daigdig. Nila sugo lakad them
malinaw lumagda. Consequently MAY KAPAL was Isa nang mali them; sila are isa
nang mali nila ari kaluluwa.
[30:10] Kahalagahan sa lugar na those ipasok masama be masama. Iyon because sila
ayawan May Kapal pagpapakita tuyain them!
[30:11] MAY KAPAL is ISA initiates LIKHA ULITIN it Sa Wakas ikaw pagbabalik
Him.
[30:12] Araw when Oras dumating dumaan may kasalanan naisin biglain!
[30:13] Nila idolo wala magkaroon lakas intercede nila behalf; sa ang contrary sila
disown nila idolo!
[30:14] Araw when Oras dumating dumaan sila bahagi company!
[30:15] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila be Paraiso
magsaya
[30:16] Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita miting Hereafter sila
magtagal retribution forever
[30:17] Kaya ikaw glorify MAY KAPAL when ikaw tapusin sa gabi, when ikaw
tumindig in ang umaga
[30:18] Todo paghanga is due to Him langit daigdig gabi gayon din gaya ninyo araw.
[30:19] Siya ilabas buhay patay ilabas patay buhay Siya buhaying muli bayan it
mamamatay; ikaw similarly resurrected
[30:20] Sa Gitna Ng His pruweba is iyon Siya gumawa ikaw lupa noon ikaw bumagay
reproducing makatao!
[30:21] Sa Gitna Ng His pruweba is Siya gumawa ikaw asawa yourselves in orden
magkaroon tranquility contentment bawa`t isa otro, Siya lugar in ninyo puso mapagmahal
alagaan ninyo asawa! In ito, duon are sufficient pruweba tao kuro-kuro.
[30:22] Sa Gitna Ng His pruweba are likha ng langit daigdig variations ninyo pananalita
ninyo kulay. In these duon are lumagda sa lugar na ang knowledgeable.
[30:23] Sa Gitna Ng His pruweba is ninyo matulog gabi araw ninyo trabaho in pursuit
ng His probisyon! In ito, duon are sufficient pruweba tao pakinggan.
[30:24] Sa Gitna Ng His pruweba is iyon Siya magpalabas ikaw lintik pinagkukunan
takot gayon din gaya pag-asa noon Siya magpadala himpapawid tubig buhaying muli
bayan been patay! In these duon are sufficient pruweba tao unawain.
[30:25] Sa Gitna Ng His pruweba is iyon langit daigdig tumayo His disposal! Finally
when Siya tawagin ikaw daigdig 1 tawagin ikaw kaagad-agad dumating
[30:26] To Him maging pag-aari everyone langit daigdig; todo are subservient to Him!
[30:27] At Siya is Isa initiates likha noon ulitin it ito is gabi madali Him. To Him
maging pag-aari ang marami sublime similitude langit daigdig Siya is Almighty
Matalino!
[30:28] Siya banggitin ikaw dito example buhat yourselves ikaw ever angatin ninyo
servants Do nasa mababang antas nibel saan sila kalaban ikaw dulong matulis iyon ikaw
bayad them marami allegiance gaya buhay bayad to ikaw? Kami kaya ituro pagpapakita
tao unawain.
[30:29] Talaga Nga transgressors sundan nila ari palagay kabatiran. Sino noon giya
those magpadala astray MAY KAPAL? Walang Sino Man ever tumulong them.
[30:30] Kaya ikaw italaga relihiyon mahigpit monotheism. Such is likas likas na
simbuyo lugar into tao MAY KAPAL. Such likha ng MAY KAPAL naisin hindi
kailanman pagbabago. Ito is walang mali relihiyon marami tao wala malaman!
[30:31] Ikaw sumuko Him reverence Him matyagan Contact Orasyon (Salat) at! -
whatever ikaw do - ever wala pagbaba idolo adorasyon!
[30:32] Wala pagbaba idolo adorasyon) gaya those dibayd nila relihiyon sects; bawa`t
isa isang pagtitipon magsaya with ano sila magkaroon!
[30:33] When adversity afflicts tao sila umikot to nila Panginoon ganap italaga Him.
Nguni't noon gaya madali gaya Siya paulanan them with awa, kaunti ng them isauli idolo
adorasyon!
[30:34] Hayaan them be unappreciative ng ano kami ibigay them! Ikagalak temporarily;
ikaw do siyang tunay natagpuan out!
[30:35] Kami ibigay them authorization magkaroon alisan ng pala nila idolatry?
[30:36] When kami bestow awa tao sila magsaya therein. when adversity befalls them
kahalagahan nila ari trabaho sila bumagay despondent
[30:37] Sila wala realize iyon MAY KAPAL Do dagdagan probisyon whomever Siya
naisin bawasan it These be aral tao sumampalataya.
[30:38] Kaya ikaw ibigay relatives nila rightful partihan kabutihan) gayon din gaya
mahirap, maglakbay dayuhan. Ito is pinakamagaling those sincerely sikaping matamo
May Kapal kagustuhan; sila are ang nagwagi.
[30:39] usury pagsasanay dagdagan kaunti tao kasaganaan wala magtubo anything
MAY KAPAL! Kong ikaw ibigay kabutihan sikaping matamo May Kapal kagustuhan,
these are isa tanggapin nila ganti manifold
[30:40] MAY KAPAL is ISA GUMAWA IKAW. Siya is Isa magdulot sa lugar na ikaw.
Siya is Isa ilapag ikaw muwerte. Siya is Isa resurrects ikaw. any ng ninyo idolo do any ng
these bagay? Siya glorified Siya is marami man dakilain magkaroon any kasiesyo!
[30:41] Sakuna pagpapalaganap bayan dagat ano tao ipasok. Siya kaya hayaan them
takim kahalagahan ng kaunti ng nila trabaho sila pagbabalik (to ang kaagad-agad
trabaho).
[30:42] Pagsasalita Lumaboy daigdig kilala kahalagahan those sa harap ikaw. Marami
ng them were idolo worshipers!
[30:43] Kaya ikaw italaga ganap ito walang mali relihiyon araw dumating alin uri
inevitable MAY KAPAL! Iyon araw sila biglain.
[30:44] Whoever di-paniwalaan di-paniwalaan detriment his ari kaluluwa samantala
those ihatid righteous buhay do paganyan palakasin develop nila ari kaluluwa!
[30:45] Siya generously recompense those sumampalataya ihatid righteous buhay buhat
His bounties! Siya wala mapagmahal disbelievers.
[30:46] Sa Gitna Ng His pruweba is iyon Siya magpadala hangin mabuti kaysa omen
paulanan ikaw with His awa payagan bapor takbo dagat in accordance with His pagharian
at ikaw sikaping matamo His bounties commerce) ikaw be appreciative
[30:47] Kami magpadala sugo ikaw nila tao malalim lumagda. Nang Sumunod kami
kastiguhin those transgressed is atin tungkulin kami grant tagumpay believers.
[30:48] MAY KAPAL is ISA MAGPADALA HANGIN HALUIN ULAP
PAGPAPALAGANAP HIMPAPAWID in accordance with His NAISIN! Siya noon
bunton ulap noon ikaw lagari ulan dumating therefrom When it pagbaba whomever Siya
mabutihin His servants sila magsaya
[30:49] it bumagsak them sila kublihan desesperasiya!
[30:50] Ikaw pasalamatan May Kapal continuous awa at paano Siya buhaying muli
bayan been patay. Siya do tama gaya certainly resurrect patay. Siya is Omnipotent
[30:51] Magkaroon kami magpadala them higit na mabuti amarilyo sandstorm sila
ipagpatuloy di-paniwalaan!
[30:52] Ikaw wala uri patay nor bingi pakinggan tawagin dati sila umikot
[30:53] Nor maani ikaw giya bulag nila ligaw Ikaw tangi pakinggan those
sumampalataya in atin pagpapakita magdisisyon bumagay submitters!
[30:54] MAY KAPAL is ISA GUMAWA IKAW MARUPOK NOON granted IKAW
after weakness KALAKASAN NOON KAPALIT KALAKASAN weakness KULAY
ABO BUHOK! Siya gumawa whatever Siya naisin. Siya is Omniscient Omnipotent
[30:55] Araw when Oras dumating dumaan may kasalanan naisin sumumpa sila
magtagal in ito mundo) tangi isa oras! is paano nang mali sila were
[30:56] Those benditado kabatiran paniniwala pagsasalita Ikaw magtagal May Kapal
dikrito Araw Panunumbalik! kaagad-agad ito is Araw Panunumbalik ikaw mabigo
makilala it
[30:57] Kaya hindi apolohiya iyon araw benepisiyo transgressors nor naisin sila
paumanhin.
[30:58] Kaya kami banggitin tao in ito Quran todo nabait ng examples. Sa Kabilang ano
nabait ng pruweba ikaw kaharap disbelievers sila sabihin Ikaw are falsifiers.
[30:59] MAY KAPAL KAYA TATAKAN PUSO NG those WALA MALAMAN.
[30:60] Kaya ikaw steadfastly magtiyaga - Sa Lugar Na May Kapal pangako is
katotohanan - At wala takutin ni those wala makuha certainty!
.
31- Luqmaan (Luqman)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[31:1] A L. M.
[31:2] These (sulat) constitute pruweba ito libro dunong.
[31:3] beacon awa sa lugar na ang righteous.
[31:4] Sino matyagan Contact Orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) at
konsiderasyon Hereafter sila are ganap tiyak!
[31:5] Sila sundan pagakay nila Panginoon sila are ang nagwagi.
[31:6] Sa Gitna Ng ang tao, duon are those pagtibayin baseless Hadith kaya ibaling
others landas ng MAY KAPAL kabatiran kunin it in hambog These mangyari kahiyahiya
retribution.
[31:7] At when atin pagpapakita bumigkas 1 ng them siya umikot pagmamataas gaya
siya hindi kailanman pakinggan them his pandinig are bingi. Pangako him makirot
retribution.
[31:8] Siyang Tunay those sumampalataya ihatid righteous buhay meritoryo hardin
bliss!
[31:9] Eternally sila abide therein. Ito is truthful pangako MAY KAPAL. Siya is
Almighty Matalino.
[31:10] Siya gumawa langit sa labas haliging malaki iyon ikaw lagari! Siya established
daigdig stabilizers (bundok) lest it tumbles ikaw Siya pagpapalaganap it todo nabait ng
creatures! Kami magpadala himpapawid tubig lumaki todo nabait ng maganda tanim!
[31:11] Such is likha MAY; KAPAL; magpalabas ako ano idolo ikaw itama Him
gumawa. Talaga Nga transgressors are malayu-layo astray.
[31:12] Kami endowed Luqmaan with dunong Ikaw be appreciative ng MAY KAPAL
Whoever is appreciative is appreciative sa lugar na his ari mabuti kaysa Tungkol Sa those
umikot unappreciative MAY KAPAL is hindi kagamitan Praiseworthy.
[31:13] Alalahanin Luqmaan sabihin to his anak na lalaki gaya siya enlightened him O
ko anak na lalaki do wala itama any idolo MAY; KAPAL; idolatry is gross injustice!
[31:14] Kami enjoined makatao buhay kapurihan his magulang. His ina barena him
karga kunin mabigat mabigat It kunin 2 anyo intensive alagaan) weaning Ikaw be
appreciative ng Ako ninyo magulang. To Ako is ultimo kapalaran.
[31:15] Sila subukin kapangyarihan ikaw itama any idolo Ako wala sumunod them!
Ipagpatuloy treat them amicably in ito mundo! Ikaw sundan tangi landas ng those
sumuko Ako. Sa Wakas ikaw todo pagbabalik Ako noon ako ibalita ikaw ng everything
ikaw done
[31:16] O ko anak na lalaki malaman iyon gabi isang bagay gaya munti gaya mustasa
semilya malalim sa loob bato be it langit daigdig MAY KAPAL naisin bring it MAY
KAPAL is Sublime Cognizant
[31:17] O ko anak na lalaki ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat). Ikaw imungkahe
righteousness ipagbawal masama bangkay steadfast in ang mukha ng adversity! These
are ang marami kapuri-puri katangian.
[31:18] Ikaw wala treat tao pagmamataas nor shall ikaw lumaboy daigdig proudly.
MAY KAPAL WALA does MAPAGMATAAS showoffs.
[31:19] Lumakad humbly mababa-baba ninyo boses - Pangit boses is buriko boses.
[31:20] Do ikaw wala lagari MAY KAPAL ipasok in ninyo paglilingkod everything
langit daigdig paulanan ikaw His basbas! - Nakikita magtago kaunti tao magmatwid
about MAY KAPAL kabatiran pagakay enlightening banal na aklat.
[31:21] When sila isalaysay Sundan these pagpapakita MAY KAPAL sila sabihin Hindi
kami sundan tangi ano kami natagpuan atin magulang Ano demonyo doing ihatid them
agony Impiyerno?
[31:22] Those sumuko ganap MAY KAPAL samantala ihatid righteous buhay kunin
hawakan ng malakas bono! Sa Lugar Na MAY KAPAL is puno kontrolin todo bagay!
[31:23] Tungkol Sa those di-paniwalaan wala palungkutin nila disbelief! To us is nila
ultimo pagbabalik noon kami ibalita them ng everything sila done MAY KAPAL is fully
aware ng innermost thoughts.
[31:24] Kami hayaan them ikagalak temporarily noon ipasok them mahigpit retribution!
[31:25] Ikaw ask them Sino gumawa langit daigdig sila pagsasalita MAY. KAPAL.
Pagsasalita Paghanga be to MAY. KAPAL. marami ng them wala malaman!
[31:26] To MAY KAPAL maging pag-aari everything langit daigdig! MAY KAPAL is
ang Marami SAGANA Praiseworthy.
[31:27] Todo puno daigdig uri into panulat ng tinta dagat panustos tinta augmented 7
otro dagat palabra MAY KAPAL wala tumatakbo out! MAY KAPAL is Almighty
MATALINO.
[31:28] Likha panunumbalik ng todo ng ikaw is iyon din gaya iyon ng 1 persona. MAY
KAPAL is Hearer Seer.
[31:29] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL ipisan gabi araw Do ipisan araw into gabi
iyon Siya ipasok araw buwan ninyo paglilingkod bawa`t isa takbo in its landas tiyak
buhay agwat MAY KAPAL is fully Cognizant ng everything ikaw do
[31:30] Ito patunayan iyon MAY KAPAL is katotohanan samantala any idolo sila itama
Him is falsehood at iyon MAY KAPAL is ang Marami Pinakamatayog Dakila
[31:31] Ikaw wala lagari bapor lumaboy dagat dalhin May Kapal Do probisyon
magpalabas ikaw kaunti ng His pruweba? Talaga Nga these be sufficient pruweba
everyone is steadfast appreciative
[31:32] When mapusok alon kubkubin them sila pamanhikan MAY KAPAL sincerely
italaga nila orasyon Him nag-iisa! gaya madali gaya Siya mag-ipon them pampang kaunti
ng them isauli! Wala discards atin pagpapakita those are betrayers unappreciative.
[31:33] O tao ikaw reverence ninyo Panginoon takot araw when ama wala tumulong his
ari iho nor maani iho tumulong his ama! Certainly May Kapal pangako is katotohanan.
Kaya wala distracted ito buhay; wala distracted MAY KAPAL lamang pangarap!
[31:34] With MAY KAPAL is kabatiran Oras (dulo mundo). Siya is 1 sino magpadala
pababa ulan Siya malaman contents uterus! Hindi kaluluwa malaman ano naisin
magkataon it bukas walang sino man malaman alin bayan siya siya mamamatay! MAY
KAPAL is Omniscient Cognizant
.
32- Prostration (Al-Sajdah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[32:1] A L. M.
[32:2] Libro is magduda pagpapakita Panginoon sansinukob.
[32:3] Sila pagsasalita Siya fabricated it Talaga Nga ito is katotohanan ninyo Panginoon
babala tao sino hindi kailanman tanggapin warner ikaw sila giya!
[32:4] MAY KAPAL is ISA GUMAWA LANGIT DAIGDIG everything them 6
ARAW NOON assumed TODO KAPANGYARIHAN. Ikaw magkaroon wala Him gaya
Panginoon nor do ikaw magkaroon intercessor! Ikaw wala kunin heed
[32:5] Todo bagay kontrolin Him langit daigdig! To Him araw is kapareho to 1000 ng
ninyo anyo.
[32:6] Knower ng todo lihim declarations; Almighty Mahabagin.
[32:7] Siya is Isa walang mali everything Siya gumawa umpisahan likha makatao buhat
putik!
[32:8] Noon Siya ipagpatuloy his reproduction tiyak lowly likido.
[32:9] Siya kalagayan him blew him His espiritu Siya ibigay ikaw pakikinig paningin
talino; bihira are ikaw thankful.
[32:10] Sila admirasyon After kami mawala daigdig do kami gumawa muli? Kaya gaya
konsiderasyon magharap nila Panginoon sila are disbelievers!
[32:11] Pagsasalita Ikaw ilapag muwerte anghel whose atasan ikaw lugar noon ninyo
Panginoon ikaw pagbabalik!
[32:12] Tangi ikaw lagari may kasalanan when sila yumukod nila ulo nila Panginoon
Atin Panginoon kaagad-agad kami lagari kami pakinggan. magpadala us kami be
righteous! Ngayon kami makuha certainty.
[32:13] Magkaroon kami willed kami ibigay every kaluluwa its pagakay it already
predetermined ako punuin Impiyerno jinns makatao todo magkasama!
[32:14] Takim kahalagahan ng ninyo kalimutan ito araw; kaagad-agad kami kalimutan
ikaw. Ikaw mangyari walang hanggan retribution atras ninyo ari trabaho.
[32:15] Tangi tao tunay sumampalataya in atin pagpapakita are those pagbaba prostrate
sa ibabaw ng pakinggan them! Sila glorify paghanga nila Panginoon any pagmamataas!
[32:16] Nila tagiliran agad pabayaan nila tulugan in orden adorasyon nila Panginoon
reverence at pag-asa at atin probisyon them sila ibigay!
[32:17] Ikaw wala magkaroon palagay paano marami galak kaligayahan maghintay
ikaw gaya ganti ninyo (righteous) trabaho!
[32:18] Isa Is believer iyon din gaya isa is is makasalanan? Sila are kapantay.
[32:19] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila meritoryo walang
hanggan Paraiso! Such is nila abode atras nila trabaho.
[32:20] Tungkol Sa makasalanan nila kapalaran is Impiyerno. Every panahon sila
subukin kaliwa it sila kapangyarihan atras! Sila isalaysay Takim agony Impiyerno ikaw
kagamitan di-paniwalaan in
[32:21] Kami hayaan them takim maliit retribution ito mundo) sa harap sila mangyari
dakila retribution Hereafter iyon sila (kunin suhestiyon pagbutihin.
[32:22] Sino masama kaysa isa is ipaalaala ng these pagpapakita his Panginoon noon
ipilit sa kabilang them? Kami certainly kastiguhin may kasalanan
[32:23] Kami ibigay Moses banal na aklat - Wala pondohan any magduda miting Him! -
Kami uri it giya Iho Israel.
[32:24] Kami itakda them imams giya in accordance with atin commandments sila
steadfastly magtiyaga makuha certainty atin pagpapakita!
[32:25] Ninyo Panginoon is Isa huwes them Araw Panunumbalik everything sila
disputed
[32:26] it Does ever mangyari them paano marami henerasyon kami lipulin them? Sila
kaagad-agad buhay lumakad in nila abuwelo bahay. Ito magdulot sufficient pruweba!
Sila wala pakinggan?
[32:27] Sila wala realize kami drive tubig baog bayan, ilabas it crops pakain nila
livestock gayon din gaya themselves? Sila wala lagari?
[32:28] Sila hamunin Saan iyon tagumpay ikaw is are truthful?
[32:29] Pagsasalita araw such tagumpay dumating sumampalataya naisin wala
benepisiyo those wala sumampalataya sa harap iyon, nor naisin sila ibigay isa pa
pagkakataon!
[32:30] Kaya pagwawalang-bahala them maghintay sila man maghintay!
.
33- Isang Pagtitipon (Al-Ahzab)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[33:1] O ikaw manghuhula ikaw reverence MAY KAPAL wala sumunod disbelievers
hypocrites. MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[33:2] Sundan ano ihayag ikaw ninyo Panginoon! MAY KAPAL is fully Cognizant NG
everything IKAW TODO do
[33:3] Ilapag ninyo konpiyansa MAY KAPAL! MAY KAPAL suffices IMUNGKAHE.
[33:4] MAY KAPAL WALA IBIGAY any LALAKI 2 PUSO his DIBDIB. Nor did
Siya umikot ninyo asawang babae kanino ikaw estrange ninyo gawi) ninyo ina! Nor did
Siya umikot ninyo adaptahin iho into genetic offspring Todo these are lamang utterances
ikaw tumuklas. MAY KAPAL MAGSALITA KATOTOHANAN SIYA GIYA
(KANAN) LANDAS!
[33:5] Ikaw ibigay ninyo adaptahin iho ngalan iyon pangalagaan nila relationship nila
genetic magulang! Ito is equitable pangmasid MAY KAPAL. Kong ikaw wala malaman
nila magulang noon gaya ninyo brethren relihiyon ikaw treat them kaanib ninyo pamilya.
Ikaw wala ipasok kasalanan ikaw uri kamalian in ito pagpipitagan; ikaw are responsible
sa lugar na ninyo purposeful intensiyon. MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[33:6] Manghuhula is isara to believers kaysa sila are to bawa`t isa otro, his asawang
babae are ina them. relatives sipsipin alagaan ng isa isa pa in accordance with May Kapal
banal na aklat. Kaya believers sipsipin alagaan ng nila relatives mandayuhan them
magdulot sila magkaroon sipsipin alagaan ng nila ari pamilya 1! These are
commandments ito banal na aklat.
[33:7] Alalahanin iyon kami kunin manghuhula nila covenant ikaw O Muhammad)
Noah Abraham Moses Jesus anak na lalaki Mary! Kami kunin them magalang prenda.
[33:8] Nang Sumunod Siya siyang tunay tanong truthful about nila truthfulness ihanda
disbelievers in ito Quranic katunayan) makirot retribution!
[33:9] O ikaw sumampalataya tandaan May Kapal basbas ikaw; when sundalo salakayin
ikaw kami magpadala them mapusok hangin di-nakikita sundalo! MAY KAPAL is Seer
NG everything IKAW do
[33:10] When sila dumating buhat sa ibabaw ikaw buhat beneath ikaw ninyo mata
sindakin ninyo puso takbo tiyaga at Ikaw harbored unbefitting thoughts MAY KAPAL.
[33:11] Iyon is when believers tunay eksamen; sila mahirap ugain sa itaas.
[33:12] hypocrites those magduda nila puso pagsasalita Ano MAY KAPAL His sugo
pangako us was hindi otro kaysa pangarap!
[33:13] Grupo ng them pagsasalita O tao Yathrib ikaw wala makuha tagumpay; lakad
Others uri sa itaas paumanhin manghuhula Atin bahay are matatablan when sila wala
were matatablan. Sila tama pangangailangan flee.
[33:14] Magkaroon kagalit pakialaman asked them pagsamahin sila pagsamahin kagalit
sa labas hesitation!
[33:15] Sila prenda MAY KAPAL in ang past sila wala umikot sa paligid flee; uri
prenda MAY KAPAL involves dakila katungkulan!
[33:16] Pagsasalita Kong ikaw flee ikaw hindi kailanman flee muwerte buhat wakasan!
Sa Kabilang ano magkataon ikaw tangi buhay korto samantala largo!
[33:17] Pagsasalita Sino ipagtanggol ikaw MAY KAPAL kong Siya willed any
adversity willed any basbas ikaw? Sila hindi kailanman natagpuan MAY KAPAL any iba
Panginoon Pinuno
[33:18] MAY KAPAL is fully aware ng hinderers IKAW those sabihin to NILA
KASAMA all TUMIGIL BIHIRA do SILA mobilize SA LUGAR NA depensa
[33:19] Gayon Din sila are man stingy when trato with ikaw! Kong anything threatens
kumunidad ikaw makakita nila mata pagulong-gulong with takot gaya muwerte already
dumating them! Dati krisis is sa ibabaw sila panghagupit ikaw matalim dila. Sila are man
stingy nila kasaganaan. These are believers consequently MAY KAPAL nullified nila
trabaho. Ito is madali MAY KAPAL do
[33:20] Sila ipalagay isang pagtitipon dumating Noon sila hilingin sila nasira disyerto
asking about ninyo balita buhat afar! Magkaroon isang pagtitipon salakayin ikaw
samantala sila were ikaw sila bihira support ikaw!
[33:21] Sugo MAY KAPAL itama mabuti kaysa example those sa gitna ng ikaw
sikaping matamo MAY KAPAL Magtagal Araw constantly kuro-kuro MAY KAPAL.
[33:22] When tunay believers lagari isang pagtitipon (handa salakayin) sila pagsasalita
Ito is ano MAY KAPAL His sugo pangako us MAY KAPAL His sugo are truthful. Ito
(peligroso tayo) tangi palakasin nila paniniwala augmented nila pagsuko!
[33:23] Sa Gitna Ng believers duon are tao tapusin nila prenda MAY KAPAL. Kaunti
ng them mamamatay samantala others tumayo handa hindi kailanman wavering
[33:24] MAY KAPAL naisin SIYANG TUNAY recompense truthful SA LUGAR NA
NILA truthfulness KASTIGUHIN hypocrites KONG SIYA NAISIN MAILIGTAS them!
MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[33:25] MAY KAPAL repulsed those DI-PANIWALAAN NILA MATINDING GALIT
SILA KALIWA empty-handed! MAY KAPAL KAYA PATAWARIN believers any
makipag-away MAY KAPAL is MAKAPANGYARIHAN Almighty
[33:26] Siya gayon din brought nila allies sa gitna ng ang tao banal na aklat nila
patatagin pusisyon threw terror into nila puso! Kaunti ng them ikaw wakasan kaunti ikaw
sipsipin captive
[33:27] Siya uri ikaw manahin nila bayan nila bahay nila pera bayan ikaw hindi
kailanman hakbang sa! MAY KAPAL is PUNO KONTROLIN TODO BAGAY.
[33:28] O manghuhula sabihin to ninyo asawang babae ikaw sikaping matamo ito buhay
its kapalaluan noon hayaan ako bayaran ikaw payagan ikaw lakad amicably!
[33:29] Kong ikaw sikaping matamo MAY KAPAL His sugo abode Hereafter noon
MAY KAPAL ihanda righteous ikaw dakila recompense
[33:30] O asawang babae manghuhula kong any ng ikaw ipasok gross kasalanan
retribution doubled kanya! Ito is madali MAY KAPAL do
[33:31] Any isa ng ikaw sumunod MAY KAPAL His sugo ihatid righteous buhay kami
grant kanya double recompense kami ihanda kanya generous probisyon!
[33:32] O asawang babae ng manghuhula ikaw are iyon din gaya any iba babae kong
ikaw matyagan righteousness! (Ikaw magkaroon dakila katungkulan.) Kaya ikaw wala
magsalita man softly lest those karamdaman in nila puso kunin nang mali palagay; ikaw
magsalita tangi righteousness.
[33:33] Ikaw iayos pababa ninyo bahay do wala makihalo tao excessively gaya ikaw
kagamitan do in matanda araw ignoransya! Ikaw matyagan Contact Orasyon (Salat)
ibigay obligatory kabutihan (Zakat) sumunod MAY KAPAL His sugo! MAY KAPAL
HILINGIN ILIPAT TODO unholiness BUHAT IKAW O IKAW buhay BANAL
BANAL NA LUGAR KALINISAN IKAW GANAP!
[33:34] Tandaan ano bumigkas ninyo bahay ng May Kapal pagpapakita dunong inherent
therein! MAY KAPAL is Sublime Cognizant
[33:35] Sumuko lalaki sumuko babae sumampalataya lalaki sumampalataya babae
masunurin lalaki masunurin babae truthful lalaki truthful babae steadfast lalaki steadfast
babae reverent lalaki reverent babae charitable lalaki charitable babae mabilis lalaki
mabilis babae puro lalaki puro babae lalaki gunitain MAY KAPAL frequently gunitain
babae; MAY KAPAL ihanda them patawad dakila recompense
[33:36] hindi sumampalataya lalaki sumampalataya babae kong MAY KAPAL His sugo
bigyan any manduhan magkaroon any pili tungkol sa iyon manduhan! Anyone disobeys
MAY KAPAL His sugo lakad malayo astray.
[33:37] Alalahanin ikaw sabihin to isa benditado MAY KAPAL benditado ikaw
Humawak ninyo asawang babae reverence MAY KAPAL ikaw magtago yourself ano
MAY KAPAL hilingin iproklama! Kaya ikaw takot tao when ikaw ipalagay takot tangi
MAY KAPAL! When Zeid was ganap his asawang babae kami magkaroon ikaw kasal na
kanya in orden establish precedent iyon lalaki kasal na diborsiyo asawang babae his
adaptahin anak na lalaki. May Kapal manduhan done
[33:38] Manghuhula wala ipasok error doing anything uri lawful MAY KAPAL! Such
is May Kapal paraan maaga henerasyon. May Kapal manduhan is banal tungkulin.
[33:39] Those dalhin May Kapal mensahe, sino reverence Him nag-iisa hindi kailanman
takot anyone MAY KAPAL! MAY KAPAL is ang marami efficient reckoner.
[33:40] Muhammad wala was ama any lalaki ikaw. Siya was sugo MAY KAPAL huli
manghuhula. MAY KAPAL is fully aware ng TODO BAGAY.
[33:41] O ikaw sumampalataya ikaw tandaan MAY KAPAL frequently.
[33:42] Ikaw glorify Him araw at gabi.
[33:43] Siya is Isa tumulong ikaw magkasama His anghel ihatid ikaw out ng kadiliman
into liwanag. Siya is Mahabagin patungo sa believers.
[33:44] Nila pagbati araw sila magharap Him is Kapayapaan Siya ihanda them generous
recompense
[33:45] O manghuhula kami magpadala ikaw saksi bearer ng mabuti kaysa balita gayon
din gaya warner.
[33:46] Imbitahin MAY KAPAL in accordance with His naisin giya beacon
[33:47] Dalhin mabuti kaysa balita to believers sila meritoryo MAY KAPAL dakila
basbas!
[33:48] Wala sumunod disbelievers hypocrites pagwawalang-bahala nila insulto ilapag
ninyo konpiyansa MAY; KAPAL; MAY KAPAL suffices imungkahe!
[33:49] O ikaw sumampalataya ikaw kasal na sumampalataya babae noon diborsiyo
them sa harap magkaroon intercourse them sila wala owe ikaw any maghintay interim sa
harap kasal na isa pa lalaki)! Ikaw bayaran them equitably hayaan them amicably!
[33:50] O manghuhula kami uri lawful ikaw ninyo asawang babae to kanino ikaw bayad
nila due bigay-kaya ano ikaw already gaya granted ikaw MAY KAPAL! Gayon Din
lawful sa lugar na ikaw in kasal are anak na babae ninyo ama kapatid na lalaki anak na
babae ninyo ama kapatid na babae anak na babae ninyo ina kapatid na lalaki anak na
babae ninyo ina kapatid na babae dumayo ikaw. Gayon Din kong sumampalataya babae
ibigay manghuhula - Ni multa bigay-kaya! - Manghuhula kasal na kanya bigay-kaya siya
paganyan hilingin. Paano Man siya multa ng bigay-kaya applies tangi to manghuhula
wala to iba believers. Kami already dikrito nila kanan in konsiderasyon nila asawa ano
sila already magkaroon. Ito is patawarin ikaw any embarrassment. MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[33:51] Ikaw gently layuan any isa ng them ikaw bring isara to ikaw any isa ng them.
Ikaw reconcile any isa ikaw estranged ikaw wala ipasok error In ito paraan sila
masiyahan wala magkaroon kalungkutan be content ano ikaw equitably ihandog todo ng
them! MAY KAPAL malaman ANO is NINYO PUSO! MAY KAPAL is Omniscient
Clement
[33:52] Sa Kabila Ng categories isalaysay ikaw ikaw enjoined buhat kasal na any iba
babae nor maani ikaw kapalit bago asawang babae (buhat ipagbawal categories) hindi
bagay paano marami ikaw humanga nila alindog! Ikaw be content with those already uri
lawful to ikaw. MAY KAPAL is watchful TODO BAGAY.
[33:53] O ikaw sumampalataya wala sumali manghuhula bahay ikaw ibigay permiso
kumain nor shall ikaw kapangyarihan such imbitasyon any manner! Ikaw imbitahin ikaw
sumali. When ikaw tapusin kumain ikaw kaliwa; wala engage him largo usapan! Ito
kagamitan hurt manghuhula siya was man tumabi isalaysay ikaw! May Kapal wala
tumabi sa malayo katotohanan. Ikaw ask his asawang babae isang bagay ask them barrier
Ito is puro sa lugar na ninyo puso nila puso Ikaw wala are hurt sugo MAY KAPAL.
Ikaw wala kasal na his asawang babae him ito be gross offense pangmasid MAY
KAPAL.
[33:54] Ikaw magdeklara anything magtago it MAY KAPAL is fully aware ng todo
bagay.
[33:55] Babae magpahinga (nila ropa code nila ama nila anak na lalaki nila kapatid na
lalaki anak na lalaki nila kapatid na lalaki anak na lalaki nila kapatid na babae otro babae
nila (pemenino) servants! Sila reverence MAY KAPAL. MAY KAPAL SAKSI TODO
BAGAY.
[33:56] MAY KAPAL His ANGHEL TUMULONG support MANGHUHULA! O ikaw
sumampalataya ikaw tumulong support him konsiderasyon him gaya siya konsiderasyon!
[33:57] Siyang Tunay those salungatin MAY KAPAL His sugo MAY KAPAL afflicts
them tungayaw in ito buhay in Hereafter Siya ihanda them kahiya-hiya retribution!
[33:58] Those pahirapan sumampalataya lalaki sumampalataya babae wala do anything
nang mali ipasok wala tangi falsehood gayon din gross kasalanan!
[33:59] O manghuhula isalaysay ninyo asawang babae ninyo anak na babae asawang
babae believers iyon sila lengthen nila bestido. Kaya sila makilala righteous babae)
iwasan insulto! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[33:60] hypocrites those karamdaman nila puso mapanikis bulaan lunsod pigilin (buhat
pahirapan ikaw) kami siyang tunay grant ikaw itaas kamay noon sila kapangyarihan
kaliwa korto samantala!
[33:61] Sila mangyari condemnation wherever sila lakad; sila hinto salakayin ikaw) sila
sipsipin wakasan.
[33:62] Ito is May Kapal walang hanggan paraan ikaw natagpuan May Kapal paraan is
walang pag-iiba.
[33:63] Tao ask ikaw Oras (dulo mundo). Pagsasalita kabatiran thereof is tangi MAY
KAPAL! Todo ikaw malaman Oras be isara.
[33:64] MAY KAPAL ISUMPA disbelievers ihanda them IMPIYERNO!
[33:65] Eternally sila abide therein. Sila wala natagpuan Panginoon nor supporter.
[33:66] Araw sila thrown Impiyerno sila pagsasalita Oh kami hilingin kami sumunod
MAY KAPAL sumunod sugo.
[33:67] Sila gayon din pagsasalita Atin Panginoon kami sumunod atin pinuno pinuno
sila ihatid us astray!
[33:68] Atin Panginoon ibigay them double retribution tungayaw them napakalaki
tungayaw!
[33:69] O ikaw sumampalataya wala be those hurt Moses noon MAY KAPAL
absuwelto him ng ano sila pagsasalita. Siya was pangmasid MAY KAPAL kapuri-puri.
[33:70] O ikaw sumampalataya reverence MAY KAPAL utter tangi wasto utterances!
[33:71] Siya noon piho ninyo trabaho patawarin ninyo kasalanan. Those sumunod MAY
KAPAL His sugo pagwawagi dakila pagwawagi.
[33:72] Kami paghahandog katungkulan (kalayaan ng pili) langit daigdig bundok sila
magkaila barena it were afraid ng it makatao buhay tanggapin it siya transgressing mangmang.
[33:73] Sa Lugar Na MAY KAPAL naisin inevitably kastiguhin hypocrite lalaki
hypocrite babae idolo adorasyon lalaki idolo adorasyon babae! MAY KAPAL
MAILIGTAS sumampalataya LALAKI sumampalataya BABAE. MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
.
34- Sheba (Saba)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[34:1] Paghanga be MAY KAPAL - Kanino maging pag-aari everything langit daigdig;
todo paghanga is gayon din Him Hereafter Siya is ang Marami Matalino Cognizant
[34:2] Siya malaman everything lakad daigdig everything iyon dumating it everything
dumating himpapawid everything iyon umakyat into it Siya is ang Marami Mahabagin
ang Patawarin
[34:3] Those di-paniwalaan pagsasalita Oras hindi kailanman dumating dumaan!
Pagsasalita Ganap! - Ni ko Panginoon - it naisin marami certainly dumating ikaw. Siya is
Knower kinabukasan. Wala gabi kapareho atom's timbang magtago Him be it langit
daigdig. Wala gabi maliit kaysa iyon malaki magtago). Todo are malalim tala.
[34:4] marami certainly Siya ganti those sumampalataya ihatid righteous buhay! These
meritoryo patawad generous probisyon.
[34:5] Tungkol Sa those constantly hamunin atin pagpapakita sila mangyari retribution
makirot humiliation.
[34:6] is evident to those benditado kabatiran iyon ito pagpapakita buhat ninyo
Panginoon to ikaw is katotohanan at iyon it giya landas Almighty ang Marami
Praiseworthy!
[34:7] Those di-paniwalaan pagsasalita magpalabas ikaw lalaki isalaysay ikaw ikaw are
luha hiwalay ikaw gumawa muli!
[34:8] Either siya fabricated kabulaanan MAY KAPAL siya is baliw. Talaga Nga those
di-paniwalaan Hereafter mangyari masama retribution; sila lakad malayo astray.
[34:9] Sila wala lagari todo bagay them sa likod them in langit daigdig? Kami willed
kami caused daigdig lunukin them caused misa pagbaba them himpapawid! Ito be
sufficient pruweba sa lugar na every masunurin servant.
[34:10] Kami endowed David basbas us O bundok sumuko him ikaw man O ibon Kami
palambutin iron sa lugar na him.
[34:11] Ikaw uri kalasag iyon atake ganap trabaho righteousness! Whatever ikaw do ako
am Seer thereof.
[34:12] To Solomon kami ipasok hangin his disposal maglakbay 1 month dumating 1
month lakad Kami caused tagsibol asete gush out him. Gayon Din jinns trabaho him his
Panginoon iwanan. Any isa ng them pagwawalang-bahala atin manduhan kami pinagaaralan
him mahigpit retribution.
[34:13] Sila uri him anything siya pangangailangan - niches statues malalim munting
balon mabigat mangusina palayok! O pamilya David trabaho (righteousness) magpalabas
ninyo pasasalamat. Tangi a konti ng Ko servants are appreciative
[34:14] When itakda panahon his muwerte dumating sila wala magkaroon clue iyon siya
mamamatay. Wala 1 ng hayop subukin kumain his staff siya pagbaba pababa did jinns
realized iyon siya was patay! Sila kaya realized iyon sila really malaman unseen sila
hinto trabaho paganyan mahirap gaya madali gaya siya mamamatay!
[34:15] Sheba's homeland kagamitan be mamangha 2 hardin sa kanan kaliwa Kumain
ninyo Panginoon probisyon, be appreciative ng Him - Mabuti Kaysa bayan patawarin
Panginoon.
[34:16] Sila umikot consequently kami ibuhos them disastrous baha kami kapalit nila 2
hardin into 2 hardin malo takim bunga thorny tanim skimpy gapas!
[34:17] Kami kaya requited them nila disbelief. Kami wala requite tangi disbelievers?
[34:18] Kami lugar them kumunidad iyon kami benditado otro oases kami patatagin
biyahe them Maglakbay therein araw gabi complete security!
[34:19] Sila (umikot unappreciative hamunin Atin Panginoon kami wala alagaan Ikaw
dagdagan agwat atin biyahe any istasyon Sila kaya nang mali nila ari kaluluwa.
Consequently kami uri them history ikalat them into maliit kumunidad bayan. Ito
magdulot aral those are steadfast appreciative
[34:20] Satanas natagpuan them agad tapusin his expectations! Sila sundan him a konti
believers.
[34:21] Siya hindi kailanman magkaroon any lakas them. Kami kaya destinggihin those
sumampalataya in Hereafter buhat those are alinlangan about it Ninyo Panginoon is puno
kontrolin todo bagay.
[34:22] Pagsasalita Pamanhikan idolo ikaw itama MAY KAPAL! Sila wala angkinin
itangi atom langit daigdig. Sila wala angkinin partnership therein nor does Siya payagan
them be His assistants!
[34:23] Intercession Him be in hambog it magkataon with His naisin. When nila isip
finally iayos pababa sila ask Ano did ninyo Panginoon pagsasalita sila pagsasalita
katotohanan. Siya is ang Marami Pinakamatayog ang Marami Dakila!
[34:24] Pagsasalita Sino magdulot sa lugar na ikaw langit daigdig? Pagsasalita MAY
KAPAL Either kami ikaw giya lakad malayo astray!
[34:25] sabihin Ikaw are responsible sa lugar na atin kasalanan nor are kami responsible
sa lugar na ano ikaw do
[34:26] Pagsasalita Atin Panginoon mamulog us todo magkasama sa harap Him noon
Siya huwes us equitably! Siya is Huwes Omniscient
[34:27] Pagsasalita Magpalabas ako idolo ikaw itama gaya kasiesyo Him! wala
Pagsasalita Siya is 1 MAY KAPAL Almighty Matalino!
[34:28] Kami magpadala ikaw O Rashad) todo tao bearer ng mabuti kaysa balita gayon
din gaya warner marami tao wala malaman!
[34:29] Sila hamunin When ito pangako dumating dumaan ikaw are truthful?
[34:30] Pagsasalita Ikaw magkaroon tiyak panahon tiyak araw ikaw wala pagkaantala 1
oras nor ipagpauna!
[34:31] Those di-paniwalaan pagsasalita Kami wala sumampalataya in ito Quran nor
nakaraan banal. na. aklat. ikaw tangi envision these transgressors when sila tumayo nila
Panginoon! Sila magmatwid 1 isa pa atras at sa malayo. Alagad isalaysay nila pinuno
Kong wala were ikaw kami been believers.
[34:32] Pinuno sabihin to those naisin sundan them kami ang isa Are ibaling ikaw
pagakay it dumating ikaw? Hindi; it is ikaw were makasalanan.
[34:33] Alagad sabihin to nila pinuno was ikaw balak gabi araw noon manduhan us be
unappreciative ng MAY KAPAL itama idolo uri Him. Sila sumakay pagsisisi when sila
lagari retribution kami lugar shackles leeg ng those di-paniwalaan! Sila justly wala
requited ano sila did
[34:34] Every panahon kami magpadala warner kumunidad pinuno iyon kumunidad
pagsasalita Kami ayawan mensahe ikaw magpadala with!
[34:35] Sila gayon din pagsasalita Kami are makapangyarihan otro pera iho kami wala
kastiguhin!
[34:36] Pagsasalita Ko Panginoon is 1 kontrolin todo probisyon Siya grants probisyon
whomever Siya naisin bawasan them marami tao wala malaman!
[34:37] Wala is ninyo pera ninyo iho bring ikaw isara to us. Tangi those sumampalataya
ihatid righteous buhay tanggapin ganti nila trabaho multiplikahin manifold In abode
Paraiso sila do buhay in walang mali kapayapaan!
[34:38] Tungkol Sa those consistently hamunin atin pagpapakita sila abide retribution.
[34:39] Pagsasalita Ko Panginoon is Isa kontrolin todo probisyon; Siya dagdagan
probisyon whomever Siya mabutihin His servants bawasan them! Anything ikaw
gumugol cause May) Kapal) Siya ganti ikaw it Siya is Pinakamagaling Provider.
[34:40] Araw when Siya summons them todo Siya sabihin to anghel these do tao
adorasyon ikaw?
[34:41] Sila managot Ikaw glorified Ikaw are atin Panginoon Pinuno wala them! Sa
Lugar Ng sila adorasyon jinns; marami ng them were believers therein.
[34:42] Araw ikaw wala angkinin lakas tumulong kasamaan 1 isa pa kami sabihin to
transgressors Takim retribution Impiyerno ikaw kagamitan pabalaanan!
[34:43] When atin pruweba bumigkas them ganap malinaw sila pagsasalita Ito is simply
lalaki pangangailangan ibaling ikaw paraan ninyo magulang adorasyon. Sila gayon din
pagsasalita These fabricated kabulaanan. Those di-paniwalaan gayon din pagsasalita
katotohanan dumating them Ito is obviously engkanto.
[34:44] Kami wala ibigay them any iba libro study nor did kami magpadala to them
ikaw isa pa warner!
[34:45] Those sa harap them di-paniwalaan gabi bagaman sila wala lagari one-tenth
(milagro) kami ibigay ito henerasyon when sila di-paniwalaan Ko sugo paano mahigpit
was Ko retribution!
[34:46] Pagsasalita ako ask ikaw do 1 bagay Italaga MAY KAPAL in pareha gaya
hiwalay noon dili-dilihin! Ninyo kaibigan (Rashad) wala is baliw. Siya is ihayag warner
ikaw tama sa harap advent kasindak-sindak retribution.
[34:47] sabihin ako wala ask ikaw any kita; ikaw humawak it Ko kita dumating tangi
buhat MAY KAPAL. Siya saksi todo bagay.
[34:48] Pagsasalita Ko Panginoon causes katotohanan magwagi! Siya is Knower todo
lihim.
[34:49] Pagsasalita katotohanan dumating; samantala falsehood maani neither initiate
anything nor ulitin it
[34:50] Pagsasalita Kong ako lakad astray ako lakad astray ko ari pagkukulang! At kong
ako giya it is ko Panginoon pamukaw-sigla. Siya is Hearer Malapit.
[34:51] Ikaw tangi lagari them when dakila terror istrayk them; sila wala tumakas noon
sila be sipsipin sa malayo nang ubos lakas!
[34:52] Sila noon pagsasalita Kami kaagad-agad sumampalataya in it it be malayu-layo
man huli!
[34:53] Sila ayawan it in ang past sila magdisisyon sa lugar ng pagtibayin conjecture at
guesswork!
[34:54] Consequently sila pagkaitan ng everything sila largo sa lugar na. Ito is iyon din
tadhana nila counterparts nakaraan henerasyon. Sila harbored man marami magduda.
.
35- Initiator (Faater)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[35:1] Paghanga be MAY KAPAL Initiator ng langit daigdig appointer anghel be sugo
pakpak - 2 3 4 (pakpak). Siya dagdagan likha gaya Siya naisin. MAY KAPAL is
Omnipotent
[35:2] When MAY KAPAL paulanan tao with awa, hindi kapangyarihan hinto it At
kong Siya withholds it hindi kapangyarihan sa tabi Siya magpadala it Siya is Almighty
Matalino.
[35:3] O tao tandaan May Kapal basbas ikaw. Is duon any poong lumikha MAY
KAPAL magdulot sa lugar na ikaw langit daigdig? duon wala is otro May Kapal Him.
Paano ikaw deviate?
[35:4] Sila di-paniwalaan ikaw sugo ikaw di-paniwalaan. MAY KAPAL is in
KONTROLIN NG TODO BAGAY!
[35:5] O tao May Kapal pangako is katotohanan; kaya wala distracted ito lowly buhay!
Wala ibaling MAY KAPAL lamang pangarap.
[35:6] Demonyo is ninyo kagalit paganyan treat him kagalit. Siya tangi imbitahin his
isang pagtitipon be dwellers Impiyerno!
[35:7] Those di-paniwalaan mangyari mahigpit retribution those sumampalataya ihatid
righteous buhay meritoryo patawad dakila recompense
[35:8] Kilala isa masama trabaho adorned his mata hanggang siya ipalagay it is
righteous! MAY KAPAL KAYA MAGPADALA astray whoever NAISIN LAKAD
astray) SIYA GIYA whoever NAISIN GIYA). Kaya wala mamighati them. MAY
KAPAL is fully aware ng everything SILA do
[35:9] MAY KAPAL is ISA MAGPADALA HANGIN HALUIN ULAP NOON KAMI
drive them baog bayan, BUHAYING MULI such BAYAN after SILA were PATAY!
Kaya is panunumbalik.
[35:10] Anyone sikaping matamo dignidad malaman iyon to MAY KAPAL maging
pag-aari todo dignidad! To Him tumaas mabuti kaysa palabra Siya dakilain righteous
trabaho! Tungkol Sa those balak masama trabaho sila mangyari mahigpit retribution;
balak ng such tao destined mabigo!
[35:11] MAY KAPAL GUMAWA IKAW LUPA NOON MUNTI IBAGSAK NOON
SIYA causes IKAW reproduce NINYO ASAWA. Hindi pemenino bumagay pregnant
nor ibigay nasimiyento His kabatiran! Walang Sino Man makaligtas largo buhay walang
sino man buhay sakmalin korto in accordance with pre-existing tala! Ito is madali MAY
KAPAL.
[35:12] 2 dagat wala are iyon; din; isa is sariwa masarap samantala iba is salty
undrinkable. Buhat bawa`t isa ng them ikaw kumain mura karne bunutin jewelry gamitin!
Ikaw lagari bapor maglayag through them sikaping matamo His probisyon iyon ikaw be
appreciative
[35:13] Siya ipisan gabi araw ipisan araw gabi. Siya ipasok araw buwan takbo sa lugar
na predetermined tuldok ng panahon! Such is MAY KAPAL ninyo Panginoon; to Him
maging pag-aari todo kingship! Any idolo ikaw itama Him wala angkinin semilya tabiki.
[35:14] Ikaw tawagin sa them sila wala pakinggan ikaw. Gabi kong sila pakinggan ikaw
sila wala managot ikaw! Araw Panunumbalik sila disown ikaw. Wala ibalita ikaw gaya
ang Marami Cognizant
[35:15] O tao ikaw are isa kagamitan MAY KAPAL samantala MAY KAPAL is in
hindi kagamitan anyone ang Marami Praiseworthy
[35:16] Siya naisin Siya alisin ikaw kapalit bago likha.
[35:17] Ito wala is man mahirap sa lugar na MAY KAPAL.
[35:18] Hindi kaluluwa dalhin kasalanan isa pa kaluluwa. Kaluluwa karga kasalanan
pamanhikan isa pa barena bahagi ng its karga hindi otro kaluluwa dalhin any bahagi ng it
gabi sila ikuwento! Tangi tao heed ninyo babala are those reverence nila Panginoon gabi
when nag-iisa in nila privacy matyagan Contact Orasyon (Salat)! Whoever kalinisan his
kaluluwa does paganyan his ari mabuti kaysa To MAY KAPAL is huli kapalaran.
[35:19] Bulag seer wala are kapantay!
[35:20] Nor are kadiliman liwanag.
[35:21] Nor are coolness ng lilim subo araw.
[35:22] Nor are buhay patay; MAY KAPAL causes whomever Siya naisin pakinggan.
Ikaw wala uri hearers those malubha.
[35:23] Ikaw are hindi otro kaysa warner.
[35:24] Kami magpadala ikaw katotohanan bearer ng mabuti kaysa balita gayon din
gaya warner. Every kumunidad tanggapin warner.
[35:25] Kong sila di-paniwalaan ikaw those sa harap them gayon din di-paniwalaan!
Nila sugo lakad them malinaw pruweba Psalms enlightening banal na aklat.
[35:26] Nang Sumunod ako kastiguhin those di-paniwalaan; paano kasindak-sindak was
Ko retribution!
[35:27] Ikaw wala realize MAY KAPAL magpadala pababa himpapawid tubig whereby
kami ilabas Do bunga ng various kulay? Gabi bundok magkaroon otro kulay; tugatog are
puti pula kaunti iba kulay! Uwak are maitim!
[35:28] Gayon Din tao hayop livestock dumating various kulay. Ito is tao tunay
reverence MAY KAPAL are those are knowledgeable. MAY KAPAL is Almighty
Patawarin
[35:29] Siyang Tunay those bumigkas libro MAY KAPAL matyagan Contact Orasyon
(Salat) atin probisyon them sila gumugol - secretly publicly - engaged investment hindi
kailanman nasira!
[35:30] Siya recompense them generously multiplikahin His basbas them! Siya
Patawarin Appreciative
[35:31] ano kami ihayag ikaw in ito banal na aklat is katotohanan consummating todo
nakaraan banal na aklat! MAY KAPAL is fully Cognizant NG His servants Seer.
[35:32] Kami dumaan banal na aklat henerasyon henerasyon, kami payagan whomever
kami mabutihin atin servants tanggapin it Nang Sumunod kaunti ng them nang mali nila
kaluluwa others pagtibayin it tangi bahagi ng panahon samantala others were ardiyente
trabaho righteousness in accordance with May Kapal naisin ito is dakila pagwawagi!
[35:33] Sila sumali hardin Eden sila adorned bracelets ng ginto perlas nila bestido it uri
sutla
[35:34] Sila pagsasalita Paghanga MAY KAPAL sa lugar na ilipat todo atin mag-alala!
Atin Panginoon Patawarin Appreciative
[35:35] Siya admitihin us abode walang hanggan bliss His grasya. Hindi Kailanman do
kami barena dito hindi kailanman do kami pagod.
[35:36] Tungkol Sa those di-paniwalaan sila mangyari apoy Impiyerno saan sila hindi
kailanman tapusin muwerte nor is retribution ever commuted them. Kami kaya requite
ang unappreciative.
[35:37] Sila tumili therein Atin Panginoon ikaw kunin us out ng dito kami trabaho
righteousness trabaho kami kagamitan do kami wala ibigay ikaw life-long pagkakataon
continuous reminders those kunin heed Ikaw wala tanggapin warner? Kaya takim
(kahalagahan). transgressors magkaroon walang sino man tumulong them.
[35:38] MAY KAPAL is Knower KINABUKASAN NG LANGIT DAIGDIG. Siya is
Knower todo innermost thoughts.
[35:39] Siya is Isa uri ikaw inheritors daigdig. Nang Sumunod whoever mabutihin dipaniwalaan
does paganyan his ari detriment. disbelief disbelievers tangi augments nila
Panginoon abhorrence them. disbelief disbelievers plunges them malalim kawalan.
[35:40] Pagsasalita Itinuturing idolo ikaw itama MAY; KAPAL; magpalabas ako ano sa
daigdig sila magkaroon gumawa. sila ari any partnership langit? Kami ibigay them libro
magkaroon wherein duon is hindi magduda? Talaga Nga ano transgressors pangako 1 isa
pa is hindi otro kaysa pangarap.
[35:41] MAY KAPAL is ISA HAWAKAN LANGIT DAIGDIG lest SILA MAWALA.
Kong anyone otro is hawakan them sila naisin marami certainly mawala! Siya is Clement
Patawarin
[35:42] Sila sumumpa MAY KAPAL solemnly warner lakad them sila be
pinakamagaling giya kaysa tiyak pagtitipon! Kaagad-agad iyon warner did dumating
them ito tangi plunged them malalim aversion.
[35:43] Sila kublihan pagmamataas daigdig masama balak masama balak tangi backfire
sa those balak them. Sila noon expect anything tadhana ng those sino did iyon din bagay
in ang past Ikaw natagpuan May Kapal paraan is hindi kailanman changeable; ikaw
natagpuan May Kapal paraan is immutable.
[35:44] Sila wala lumaboy daigdig kilala kahalagahan those preceded them? Sila were
gabi malakas kaysa sila! Wala magtago MAY KAPAL langit nor daigdig. Siya is
Omniscient Omnipotent
[35:45] Kong MAY KAPAL kastiguhin tao nila kasalanan Siya wala kaliwa itangi
creature daigdig. Siya palugit them sa lugar na predetermined interim Dati nila interim
tapusin noon MAY KAPAL is Seer His servants.
.
36- Y S. (Ya Kasalanan)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[36:1] Y S. (Yaa Lagari)!
[36:2] Quran iyon is puno ng dunong!
[36:3] marami assuredly ikaw (Rashad) are 1 ng sugo.
[36:4] Sa tuloy-tuloy landas.
[36:5] Ito pagpapakita is buhat Almighty Mahabagin.
[36:6] To babala tao magulang hindi kailanman babala kaya sila are di-handa!
[36:7] It predetermined iyon marami ng them wala sumampalataya.
[36:8] Kami lugar nila leeg shackles sa itaas nila baba. Consequently sila bumagay
seradura nila disbelief!
[36:9] Kami lugar barrier them barrier sa likod them kaya kami talukbong them; sila
wala lagari.
[36:10] is iyon din ikaw babala them wala sila wala sumampalataya
[36:11] Ikaw heeded tangi those pagtibayin ito mensahe reverence ang Marami
Gracious! - Gabi when nag-iisa nila privacy! Ibigay them mabuti kaysa balita patawad
generous recompense
[36:12] Kami certainly buhaying muli patay kami tala everything sila done in ito buhay
man gaya kahalagahan ipagpatuloy nila muwerte! Everything kami bumilang malalim
tala.
[36:13] Banggitin sa lugar na them example tao kumunidad iyon tanggapin sugo!
[36:14] When kami magpadala to them 2 (sugo) sila di-paniwalaan them. Kami noon
supported them 3. Sila pagsasalita Kami are (May) (Kapal) sugo ikaw.
[36:15] Sila pagsasalita Ikaw are hindi otro kaysa makatao buhay us. Ang Marami
Gracious wala magpadala anything. Ikaw are bulaan.
[36:16] Sila pagsasalita Atin Panginoon malaman kami been magpadala to ikaw.
[36:17] Atin itangi misyon is dalhin mensahe.
[36:18] Sila pagsasalita Kami itinuturing ikaw malo omens Ikaw pigilin kami siyang
tunay bato ikaw afflict ikaw makirot retribution.
[36:19] Sila pagsasalita Ninyo omen dumepende ninyo response kaagad-agad iyon ikaw
ipaalaala. Talaga Nga ikaw transgressing tao.
[36:20] Lalaki dumating otro dulo lunsod pagsasalita O ko tao sundan sugo.
[36:21] Sundan those wala ask ikaw sa lugar na any pusta at giya!
[36:22] Why ako wala adorasyon Isa initiated ako should to Him is ninyo ultimo
pagbabalik?
[36:23] Ako itama Him May Kapal? ang Marami Gracious willed any kasamaan ako
nila intercession wala tumulong ako 1 kagat nor maani sila iligtas ako.
[36:24] Noon ako be ganap astray.
[36:25] Ako magkaroon sumampalataya in ninyo Panginoon; masiyahan makinig to
ako!
[36:26] (Sa ang panahon ng his muwerte) siya isalaysay Sumali Paraiso. Siya
pagsasalita Oh Ako hilingin ko tao malaman!
[36:27] Iyon ko Panginoon patawarin ako uri ako kapuri-puri.
[36:28] Kami wala magpadala pababa his tao him sundalo himpapawid; kami wala
magpadala them pababa.
[36:29] Todo kunin was 1 blow whereupon sila walang ingay!
[36:30] Paano nagdaramdam is tao ayos! Every panahon sugo lakad them sila palagi
tuyain him.
[36:31] Sila wala lagari paano marami henerasyon kami lipulin sa harap them paano sila
hindi kailanman pagbabalik them?
[36:32] Every isa ng them summoned sa harap us.
[36:33] 1 lumagda them is patay bayan kami buhaying muli it ilabas buhat it buto nila
komida.
[36:34] Kami lumaki it hardin takda palms grapes kami cause tagsibol gush out therein!
[36:35] Ito is magdulot them bunga hayaan them produkto nila ari kamay whatever sila
kagamitan! Sila be thankful?
[36:36] Langit be 1 sino gumawa todo nabait ng tanim daigdig man gaya themselves iba
likha iyon sila do wala gabi malaman!
[36:37] Isa Pa lumagda them is gabi kami ilipat liwanag mg araw therefrom whereupon
sila are in kadiliman.
[36:38] Araw itama tiyak location design Almighty Omniscient
[36:39] Buwan kami designed magmukha entablado it bumagay gaya matanda kurba
kaluban.
[36:40] Araw is hindi kailanman catch sa itaas with buwan! - Gabi araw hindi
kailanman deviate - bawa`t isa ng them inaanod its ari landas!
[36:41] Isa Pa lumagda them is iyon kami dalhin nila abuwelo karga ark.
[36:42] Noon kami gumawa iyon din them sumakay in
[36:43] Kami willed kami lunurin them nila tumili wala pakinggan nor could sila magipon.
[36:44] Sa Lugar Ng kami paulanan them with awa, hayaan them ikagalak sa lugar na
sandali!
[36:45] nguni't when sila isalaysay Matutuhan ninyo past trabaho righteousness ninyo
kinabukasan iyon ikaw makuha awa!
[36:46] Sa Kabilang ano nabait ng pruweba ibigay them nila Panginoon sila consistently
pagwawalang-bahala it
[36:47] When sila isalaysay Ibigay May Kapal probisyon ikaw those di-paniwalaan
sabihin to those sumampalataya kami ibigay those MAY KAPAL pakain kong Siya
paganyan willed? Ikaw are really malayu-layo astray.
[36:48] Sila gayon din hamunin When iyon pangako dumating dumaan ikaw are
truthful?
[36:49] Todo sila lagari be 1 blow overwhelms them samantala sila dispute
[36:50] Sila wala gabi magkaroon panahon uri naisin nor naisin sila be able to
pagbabalik nila tao!
[36:51] Pansuwag blown whereupon sila tumindig buhat malubha lakad nila Panginoon.
[36:52] Sila pagsasalita Woe to us. Sino resurrected us atin muwerte? Ito is ano ang
Marami Gracious pangako. Sugo were kanan!
[36:53] Todo kunin is 1 blow whereupon sila summoned sa harap us!
[36:54] Iyon araw hindi kaluluwa nang mali in ang pinakakaunti Ikaw bayad precisely
whatever ikaw did
[36:55] dwellers Paraiso be iyon araw happily okupado!
[36:56] Sila abide nila asawa maganda lilim ikagalak komodo furnishings!
[36:57] Sila magkaroon bunga therein; sila magkaroon anything sila hilingin.
[36:58] Pagbati kapayapaan buhat Mahabagin Panginoon.
[36:59] Tungkol Sa ikaw O may kasalanan isa ikaw be itama aside
[36:60] Did ako wala covenant ikaw O Iho Adam iyon ikaw wala adorasyon demonyo?
Iyon siya is ninyo ardent kagalit?
[36:61] At iyon ikaw adorasyon Ako nag-iisa? Ito is kanan landas.
[36:62] Siya nakakalinlang karamihan ng ikaw. Ikaw wala angkinin any unawain
[36:63] Ito is Impiyerno pangako ikaw.
[36:64] Sa Araw Na Ito ikaw pasuin it kahalagahan ninyo disbelief.
[36:65] Araw kami tatakan nila bibig; nila kamay paa barena saksi everything sila done
[36:66] Kami naisin kami talukbong nila mata consequently when sila sikaping matamo
landas sila wala lagari.
[36:67] Kami naisin kami manigas them in lugar; kaya sila maani neither gumalaw sa,
unahan, nor lakad
[36:68] Whomever kami payagan buhay sa lugar na a largo panahon, kami isauli him to
weakness! Sila wala unawain?
[36:69] ano kami turuan him (sugo) wala was poetry nor is siya (poet)! Ito is formidable
pruweba malalim Quran.
[36:70] To magturo to those are alive ibunyag disbelievers!
[36:71] Sila wala lagari kami magkaroon gumawa them atin ari kamay livestock sila
ari?
[36:72] At kami lupigin them them; kaunti sila sumakay kaunti sila kumain.
[36:73] Sila derive iba benepisiyo buhat them gayon din gaya uminom! Sila wala be
appreciative
[36:74] Sila itama MAY KAPAL otro May Kapal marahil sila be ng tumulong to them!
[36:75] Sa ang contrary sila wala tumulong them; sila dulo magsilbi them italaga
sundalo.
[36:76] Kaya wala palungkutin nila utterances! Kami are fully aware ng everything sila
itago everything sila magdeklara.
[36:77] makatao buhay wala lagari kami Does gumawa him buhat munti ibagsak noon
siya umikot into ardent kagalit?
[36:78] Siya itindig tanong us - samantala kalimutan his inisiyal likha - Sino resurrect
buto after sila rotted
[36:79] Pagsasalita Isa initiated them in ang 1 lugar resurrect them! Siya is fully aware
ng every likha.
[36:80] Siya is Isa gumawa ikaw berde puno panggatong alin ikaw pasuin sa lugar na
liwanag!
[36:81] Wala Is Isa gumawa langit daigdig able to recreate ang iyon din? oo talaga; nga;
Siya is Poong Lumikha Omniscient
[36:82] Todo Siya do dalhin any manduhan is sabihin to Be it is
[36:83] Kaya langit be 1 in whose kamay is sovereignty todo bagay Him ikaw
pagbabalik!
.
37- Arrangers (Al-Saffat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[37:1] arrangers hanay.
[37:2] blamers ng those to blamed
[37:3] reciters mensahe.
[37:4] Ninyo May Kapal is tangi 1.
[37:5] Panginoon ng langit daigdig everything them Panginoon ng oriente.
[37:6] Kami adorned mababa-baba langit adorning planeta!
[37:7] Kami bantay it every masama demonyo.
[37:8] Sila wala manubok Pinakamatayog Sosyiedad; sila kunin bombarded every
tagiliran!
[37:9] Sila isumpa; sila mangyari walang hanggan retribution.
[37:10] any ng them pagbabakasakali itakda panlabas limits siya istrayk mabalasik
projectile
[37:11] Ask them Are sila mahirap gumawa iba likha? Kami gumawa them buhat basa
putik!
[37:12] samantala ikaw awed sila kutyain.
[37:13] When ipaalaala sila wala kunin heed
[37:14] When sila lagari pruweba sila tuyain it
[37:15] Sila pagsasalita Ito is obviously engkanto!
[37:16] After kami mamamatay bumagay lupa buto kami resurrected
[37:17] Gabi atin antigo abuwelo?
[37:18] Pagsasalita Oo ikaw nang ubos lakas summoned
[37:19] Todo kunin is 1 siko whereupon sila tumayo hanapin!
[37:20] Sila pagsasalita Woe us; ito is Araw Paghuhukom.
[37:21] Ito is araw decision ikaw kagamitan di-paniwalaan in
[37:22] Summon transgressors nila asawa idolo sila adorasyon!
[37:23] beside MAY KAPAL giya them to landas Impiyerno.
[37:24] Hinto them ask them!
[37:25] Why ikaw wala tumulong isa isa pa?
[37:26] Sila be iyon araw ganap sumuko!
[37:27] Sila dumating bawa`t isa otro, tanong blaming 1 isa pa!
[37:28] Sila sabihin (to nila pinuno) Ikaw kagamitan dumating us kanan tagiliran.
[37:29] Sila managot is ikaw wala were believers.
[37:30] Kami hindi kailanman magkaroon any lakas ikaw; is ikaw were makasalanan.
[37:31] Kami justly mangyari atin Panginoon paghuhukom; kaagad-agad kami
magdusa.
[37:32] Kami nakakalinlang ikaw tangi kami were astray.
[37:33] Kaya magkasama sila naisin todo sumalo retribution iyon araw.
[37:34] Ito is paano kami requite may kasalanan.
[37:35] When sila isalaysay Laa Elaaha Ella Allah Duon wala is otro May Kapal MAY]
KAPAL] sila umikot mapagmataas.
[37:36] Sila pagsasalita kami kaliwa atin May Kapal baliw poet?
[37:37] In katunayan, siya brought katotohanan kumpermahan sugo.
[37:38] marami assuredly ikaw takim ang marami makirot retribution.
[37:39] Ikaw requited tangi ano ikaw done
[37:40] Tangi May Kapal servants are ganap italaga to Him nag-iisa mag-ipon)!
[37:41] Sila meritoryo probisyon ireserba specifically them.
[37:42] Todo nabait ng bunga. Sila kapurihan.
[37:43] In hardin bliss.
[37:44] Sa furnishings 1 isa pa.
[37:45] Tasa ng puro lasing paghahandog them!
[37:46] Malinaw masarap sa lugar na drinkers.
[37:47] Hindi Kailanman parumihin hindi kailanman exhausted
[37:48] With them be kamangha-mangha companions.
[37:49] ipagtanggol gaya marupok itlog.
[37:50] Sila dumating bawa`t isa otro, isangguni 1 isa pa!
[37:51] 1 ng them pagsasalita ako kagamitan magkaroon kaibigan!
[37:52] Siya kagamitan kutyain Do ikaw sumampalataya todo ito?
[37:53] After kami mamamatay umikot into lupa buto do kami tawagin to magkuwenta
'!
[37:54] Siya pagsasalita Tama kunin hanapin!
[37:55] When siya hanapin siya lagari his kaibigan puso Impiyerno.
[37:56] Siya lakad him pagsasalita MAY KAPAL ikaw halos iguho ako!
[37:57] Kong wala were ko Panginoon basbas ako been ikaw kaagad-agad
[37:58] Do ikaw walang ingay sumampalataya) kami mamamatay
[37:59] Tangi 1 muwerte kami hindi kailanman tanggapin any requital?
[37:60] Such is dakila pagwawagi.
[37:61] Ito is ano every worker trabaho sa lugar na!
[37:62] Is ito pinakamagaling kapalaran puno bitterness?
[37:63] Kami gawin it kastigo transgressors.
[37:64] is puno lumaki puso Impiyerno.
[37:65] Its bulaklak hanapin demonyo ulo.
[37:66] Sila kumain buhat it nila tiyan punuin
[37:67] Noon sila top it hellish uminom.
[37:68] Noon sila pagbabalik to Impiyerno.
[37:69] Sila natagpuan nila magulang astray.
[37:70] Sila blindly sundan in nila footsteps.
[37:71] marami ng nakaraan henerasyon magkaroon strayed iyon din manner.
[37:72] Kami magkaroon magpadala to them warners!
[37:73] Kilala kahalagahan sa lugar na those babala!
[37:74] Tangi May Kapal servants are ganap italaga to Him nag-iisa mag-ipon).
[37:75] Kaya Noah tawagin us kami were pinakamagaling responders.
[37:76] Kami mag-ipon him his pamilya dakila sakuna.
[37:77] Kami uri his companions survivors.
[37:78] Kami pangalagaan his history subsekuwente henerasyon.
[37:79] Kapayapaan be Noah sa gitna ng ang tao!
[37:80] Kami kaya ganti ang righteous.
[37:81] Siya is 1 ng atin sumampalataya servants.
[37:82] Kami lunurin todo others.
[37:83] Sa Gitna Ng his alagad was Abraham.
[37:84] Siya dumating his Panginoon wholeheartedly.
[37:85] Siya sabihin to his ama his tao Ano are ikaw adorasyon?
[37:86] it these fabricated May Kapal MAY KAPAL ikaw pangangailangan?
[37:87] Ano do ikaw ipalagay ng Panginoon sansinukob?
[37:88] Siya hanapin carefully tala.
[37:89] Noon siya ibigay sa itaas pagsasalita ako pagod ng ito!
[37:90] Sila umikot him.
[37:91] Siya noon umikot nila idolo pagsasalita ikaw gaya kumain?
[37:92] Why ikaw wala magsalita?
[37:93] Siya noon sirain them.
[37:94] Sila lakad him dakila matinding galit.
[37:95] Siya pagsasalita Paano ikaw adorasyon ano ikaw carve
[37:96] When MAY KAPAL gumawa ikaw everything ikaw uri!
[37:97] Sila pagsasalita edipisyo dakila apoy throw him into it
[37:98] Sila balak him kami uri them losers!
[37:99] Siya pagsasalita ako lakad ko Panginoon; Siya giya ako.
[37:100] Ko Panginoon grant ako righteous iho!
[37:101] Kami ibigay him mabuti kaysa balita mabuti kaysa iho.
[37:102] When siya lumaki tama na trabaho him siya pagsasalita Ko anak na lalaki ako
lagari mangarap ako pagpapakasakit ikaw. Ano do ikaw ipalagay Siya pagsasalita O ko
ama do ano ikaw manduhan do Ikaw natagpuan ako MAY KAPAL handa pasyente.
[37:103] Sila pareho sumuko siya ilapag his noo pababa pagpapakasakit him)!
[37:104] Kami tawagin him O Abraham.
[37:105] Ikaw sumampalataya mangarap. Kami kaya ganti ang righteous.
[37:106] Iyon tiyak eksamen talaga nga.
[37:107] Kami tubos (Ismail) kapalit hayop pagpapakasakit!
[37:108] Kami pangalagaan his history subsekuwente henerasyon.
[37:109] Kapayapaan be Abraham.
[37:110] Kami kaya ganti ang righteous.
[37:111] Siya is 1 ng atin sumampalataya servants.
[37:112] Noon kami ibigay him mabuti kaysa balita nasimiyento Isaac be 1 ng righteous
manghuhula.
[37:113] Kami benditado him Isaac. Sa Gitna Ng nila descendants kaunti are righteous
kaunti are makasalanan transgressors.
[37:114] Kami gayon din benditado Moses Aaron.
[37:115] Kami dalhin them nila tao dakila sakuna.
[37:116] Kami supported them sila bumagay ang nagwagi.
[37:117] Kami ibigay pareho them malalim banal na aklat.
[37:118] Kami giya them kanan landas.
[37:119] Kami pangalagaan nila history subsekuwente henerasyon.
[37:120] Kapayapaan be sa ibabaw ng Moses Aaron.
[37:121] Kami kaya ganti ang righteous.
[37:122] Pareho them were atin righteous servants!
[37:123] Elias was 1 ng sugo.
[37:124] Siya sabihin to his tao ikaw wala trabaho righteousness?
[37:125] Ikaw adorasyon statue Kataastaasan Poong Lumikha?
[37:126] MAY; KAPAL; NINYO PANGINOON PANGINOON NINYO forefathers!
[37:127] Sila di-paniwalaan him. Consequently sila be tawagin magkuwenta
[37:128] Tangi May Kapal servants are ganap italaga to Him nag-iisa mag-ipon).
[37:129] Kami pangalagaan his history subsekuwente henerasyon.
[37:130] Kapayapaan be Elias todo those gaya Elias
[37:131] Kami kaya ganti ang righteous.
[37:132] Siya was 1 ng atin sumampalataya servants.
[37:133] Lot was 1 ng sugo.
[37:134] Kami mag-ipon him todo his pamilya.
[37:135] Tangi matanda babae doomed
[37:136] Kami lipulin todo others.
[37:137] Ikaw walang ingay dumaan nila iguho araw.
[37:138] At ni gabi. Ikaw unawain?
[37:139] Jonah was 1 ng sugo.
[37:140] Siya tumakas karga bapor.
[37:141] Siya manghihimagsik kaya siya pagsamahin losers.
[37:142] Consequently isda lunukin him siya was 1 blame
[37:143] Kong wala were siya kublihan meditation May) Kapal)
[37:144] Siya tumigil its tiyan Araw Panunumbalik.
[37:145] Kami magkaroon him thrown sa itaas into disyerto exhausted
[37:146] Kami magkaroon puno edible bunga lumaki sa lugar na him.
[37:147] Noon kami magpadala him 100000 higit.
[37:148] Sila did sumampalataya kami hayaan them ikagalak ito buhay!
[37:149] Ask them kong ninyo Panginoon magkaroon anak na babae samantala sila
magkaroon anak na lalaki!
[37:150] Kami gumawa anghel Did be pemenino? Sila saksi iyon?
[37:151] Talaga Nga sila grossly blaspheme when sila pagsasalita -
[37:152] MAY KAPAL begotten ANAK. NA. LALAKI. TALAGA NGA SILA are
BULAAN.
[37:153] Siya mabutihin batang-babae batang lalaki?
[37:154] Ano is nang mali with ninyo katumpakan?
[37:155] Why ikaw wala kunin heed
[37:156] Ikaw magkaroon any pruweba?
[37:157] Magpalabas us ninyo libro kong ikaw are truthful!
[37:158] Sila gabi tumuklas tangi relationship sa pagitan Him jinns. jinns malaman iyon
sila are subservient.
[37:159] MAY KAPAL glorified MALAYO NILA KARAPATAN.
[37:160] Tangi May Kapal servants are italaga to Him nag-iisa mag-ipon).
[37:161] Talaga Nga ikaw ano ikaw adorasyon.
[37:162] Wala magpataw anything Him.
[37:163] Tangi ikaw pasuin Impiyerno.
[37:164] Bawa`t Isa isa ng us magkaroon tiyak gawain.
[37:165] Kami are arrangers.
[37:166] Kami duly glorified (atin Panginoon).
[37:167] Sila kagamitan pagsasalita!
[37:168] Magkaroon kami tanggapin wasto instructions buhat atin magulang!
[37:169] Kami been worshipers; italaga to MAY KAPAL nag-iisa!
[37:170] Sila di-paniwalaan sila naisin siyang tunay natagpuan out!
[37:171] Atin decision already dikrito sa lugar na atin servants sugo.
[37:172] Sila are siyang tunay ang nanalo.
[37:173] Atin sundalo are ang nagwagi.
[37:174] Paganyan pagwawalang-bahala them sa lugar na sandali!
[37:175] Guwardiya them; sila man guwardiya.
[37:176] Sila hamunin atin retribution?
[37:177] When it hampas them 1 araw be malungkot araw; sila tama na babala.
[37:178] Pagwawalang-bahala them sa lugar na sandali.
[37:179] Guwardiya them; sila man guwardiya.
[37:180] Langit be ninyo Panginoon dakila Panginoon; malayo sa ibabaw nila
karapatan.
[37:181] Kapayapaan be sugo.
[37:182] Paghanga be MAY KAPAL Panginoon sansinukob.
.
38- S. (Saad)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[38:1] S. (Saad) Quran mapaglalagyan pruweba.
[38:2] Those di-paniwalaan plunged into pagmamataas defiance.
[38:3] Marami henerasyon them kami lipulin. Sila tawagin sa lugar na tumulong in
hambog
[38:4] Sila admirasyon iyon warner dumating them them. disbelievers pagsasalita
magician bulaan.
[38:5] Siya uri May Kapal into 1 May Kapal? Ito is really kakatwa.
[38:6] Pinuno ipatalastas Lakad steadfastly magtiyaga adorasyon ninyo May Kapal! Ito
is ano pagnanasa!
[38:7] Kami hindi kailanman pakikinig ito relihiyon atin ama. Ito is kabulaanan.
[38:8] did pruweba dumating him us? Talaga Nga sila are alinlangan ng Ko pruweba!
Talaga Nga sila wala nguni't takim Ko retribution.
[38:9] Do sila ari kayamanan awa ninyo Panginoon Almighty Grantor.
[38:10] Sila angkinin sovereignty ng langit daigdig everything them? Hayaan them
tumulong!
[38:11] Sa Lugar Ng whatever kapangyarihan sila muster - Gabi kong todo nila isang
pagtitipon banded magkasama! - Pagkatalo!
[38:12] Di-paniwalaan them were tao Noah ‘Aad makapangyarihan Pharaoh!
[38:13] Gayon Din Thamoud tao Lot dwellers Kahoy Midyan;) those were katunggali.
[38:14] Bawa`t Isa ng them di-paniwalaan sugo kaya Ko retribution was inevitable!
[38:15] These tao expect itangi blow buhat alin sila hindi kailanman bawiin.
[38:16] Sila hamunin Atin Panginoon do ikaw wala magmadali retribution us Araw
Reckoning
[38:17] Be pasyente in ang mukha ng nila utterances tandaan atin servant David
marunong; siya was masunurin.
[38:18] Kami ipasok bundok his paglilingkod glorifying him gabi araw.
[38:19] Gayon Din ibon ipasok magsilbi him; todo were masunurin to him!
[38:20] Kami palakasin his kingship endowed him with dunong mabuti kaysa
katumpakan.
[38:21] Ikaw tanggapin balita ng feuding lalaki magkaroon sneaked his santuwaryo?
[38:22] When sila sumali his kuwarto siya takutin. Sila pagsasalita wala Magkaroon
takot! Kami feuding 1 isa pa kami sikaping matamo ninyo mainam paghuhukom. Wala
nang mali us giya us kanan landas!
[38:23] Ito kapatid na lalaki ng akin ari 90 9 sheep samantala ako ari isa sheep Siya
pangangailangan ihalo ko sheep his ipagpatuloy bigat ako!
[38:24] Siya pagsasalita Siya buhay di-makatarungan to ikaw ni asking pag-isahin ninyo
sheep his! Marami tao pag-isahin nila ari-arian treat bawa`t isa otro unfairly those
sumampalataya trabaho righteousness these are konti. Afterwards David admirasyon
kong siya uri kanan paghuhukom! Siya ipalagay kami eksamen him. Siya noon
pamanhikan his Panginoon patawad yumukod pababa magtika!
[38:25] Kami patawarin him in ito bagay Kami granted him pusisyon kapurihan us
maganda abode.
[38:26] O David kami uri ikaw ruler daigdig. Kaya ikaw huwes sa gitna ng ang tao
equitably wala sundan ninyo personal palagay lest it ibaling ikaw paraan MAY KAPAL!
Siyang Tunay those ligaw paraan MAY KAPAL mangyari mahigpit retribution
kalimutan Araw Reckoning
[38:27] Kami wala gumawa langit daigdig everything them in hambog Such is ang
ipalagay ng those di-paniwalaan! Kaya woe to those di-paniwalaan; sila magdusa
Impiyerno.
[38:28] Kami treat those sumampalataya ihatid righteous buhay gaya kami treat those
ipasok masama daigdig? Kami treat righteous gaya kami treat ang makasalanan?
[38:29] Ito is banal na aklat kami magpadala pababa ikaw is banal - Marahil sila dilidilihin
its berso. Those angkinin intelligence kunin heed
[38:30] To David kami granted Solomon; mabuti kaysa masunurin servant.
[38:31] 1 araw siya bumagay preoccupied maganda horses gabi bumagsak.
[38:32] Siya noon pagsasalita ako ikagalak sangkap bagay higit kaysa ako ikagalak
adorasyon ko Panginoon araw was lakad
[38:33] Bring them atras. utusan farewell siya haplasin nila pata leeg!
[38:34] Kami kaya ilapag Solomon eksamen; kami benditado him malaki sangkap
kasaganaan siya steadfastly sumuko!
[38:35] Siya pagsasalita Ko Panginoon patawarin ako grant ako kingship hindi
kailanman makuha ni anyone otro! Ikaw are Grantor.
[38:36] Kami (managot his orasyon ipasok hangin his disposal ibuhos ulan wherever
siya pangangailangan.
[38:37] Demonyo edipisyo diving
[38:38] Others lugar his disposal.
[38:39] Ito is atin probisyon ikaw; ikaw ibigay generously withhold limits
[38:40] Siya meritoryo kapuri-puri pusisyon us kamangha-mangha abode.
[38:41] Tandaan atin servant Gawain siya tawagin his Panginoon demonyo afflicted ako
paghihirap sakit!
[38:42] Istrayk saligan ninyo paa! tagsibol naisin ibigay ikaw lunasan uminom!
[38:43] Kami restored his pamilya sa lugar na him; dalawang ulit gaya marami. Such is
atin awa; reminder those angkinin intelligence
[38:44] Kaagad-agad ikaw maglakbay bayan magturo mensahe tapusin ninyo prenda.
Kami natagpuan him steadfast. Ano mabuti kaysa servant! Siya was submitter.
[38:45] tandaan gayon din atin servants Abraham Isaac Jacob. Sila were marunong
angkinin pangmalas.
[38:46] Kami bestowed them dakila benditado awareness Hereafter
[38:47] Sila mabutihin sila were sa gitna ng ang marami righteous.
[38:48] Tandaan Ismail Elisha Zal-Kifl; sa gitna ng ang marami righteous!
[38:49] Ito is reminder righteous meritoryo kamangha-mangha kapalaran!
[38:50] Hardin Eden naisin bukas sa itaas nila pintuan them.
[38:51] Magpahinga therein sila ibigay marami nabait ng bunga uminom!
[38:52] Sila magkaroon kamangha-mangha asawa.
[38:53] Ito is ano ikaw meritoryo Araw Reckoning
[38:54] Atin probisyon are inexhaustible
38:55] Tungkol Sa transgressors sila mangyari malungkot kapalaran.
[38:56] Impiyerno is saan sila pasuin; ano malungkot abode!
[38:57] ano sila takim therein be hellish uminom masaklap komida!
[38:58] marami higit ng iyon din nabait.
[38:59] Ito is grupo thrown Impiyerno ikaw. Sila wala batiin pamahayan Impiyerno).
Sila meritoryo pasuin hellfire!
[38:60] newcomers managot Nor ikaw batiin. Ikaw are ang isa preceded us
nakakalinlang us! Kaya magdusa ito malungkot dulo!
[38:61] Sila gayon din pagsasalita Atin Panginoon these are ang isa ihatid us into ito;
double retribution hellfire them.
[38:62] Sila pagsasalita "Paano dumating kami wala lagari Impiyerno) tao kami do
kagamitan bumilang sa gitna ng ang makasalanan?
[38:63] Kami kagamitan tuyain them; kami kagamitan umikot atin mata buhat them!
[38:64] Ito predetermined katunayan tao Impiyerno feud 1 isa pa!
[38:65] sabihin ako babala ikaw; duon wala is otro May Kapal MAY KAPAL 1
Kataastaasan
[38:66] Panginoon ng langit daigdig everything them; Almighty ang Patawarin
[38:67] sabihin Dito is awesome balita.
[38:68] Iyon ikaw are ganap hindi alintana to.
[38:69] Ako wala magkaroon kabatiran previously feud Pinakamatayog Sosyiedad.
[38:70] Ako pagbaguhing loob ko itangi misyon is dalhin babala ikaw.
[38:71] Ninyo Panginoon sabihin to anghel ako gumawa makatao buhay putik.
[38:72] Dati ako design him blow him buhat Ko espiritu ikaw pagbaba prostrate sa
harap him!
[38:73] anghel bumagsak prostrate todo ng them
[38:74] Satanas; siya magkaila was man mapagmataas unappreciative.
[38:75] Siya pagsasalita O Satanas ano hadlangan ikaw buhat prostrating sa harap ano
ako gumawa Ko kamay? Are ikaw man mapagmataas? Ikaw manghihimagsik?
[38:76] Siya pagsasalita ako am pinakamagaling kaysa siya; Ikaw gumawa ako buhat
apoy gumawa him buhat putik!
[38:77] Siya pagsasalita Kaya ikaw exiled ikaw ipatapon.
[38:78] Ikaw mangyari Ko condemnation Araw Paghuhukom.
[38:79] Siya pagsasalita Ko Panginoon palugit ako Araw Panunumbalik!
[38:80] Siya pagsasalita Ikaw palugit.
[38:81] Hanggang itakda araw.
[38:82] Siya pagsasalita ako sumumpa Ninyo kamaharlikaan ako magpadala them todo
astray.
[38:83] Ninyo worshipers sino italaga ganap Ikaw nag-iisa.
[38:84] Siya pagsasalita Ito is katotohanan katotohanan is todo ako utter
[38:85] Ako punuin Impiyerno ikaw todo those sundan ikaw.
[38:86] sabihin ako wala ask ikaw any pusta ako wala am impostor.
[38:87] Ito is reminder mundo.
[38:88] Ikaw naisin certainly natagpuan out in sandali!
.
39- Throngs (Al-Zumar)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[39:1] Ito is pagpapakita banal na aklat MAY KAPAL Almighty ang Matalino.
[39:2] Kami magpadala ikaw ito banal na aklat truthfully; ikaw adorasyon MAY
KAPAL italaga ninyo relihiyon Him nag-iisa!
[39:3] Ganap relihiyon be italaga to MAY KAPAL nag-iisa! Those itama idolo Him
pagsasalita Kami idolize them tangi bring us isara MAY; KAPAL; sila are
pinakamagaling pusisyon! MAY KAPAL naisin huwes them tungkol sa nila disputes
MAY KAPAL WALA GIYA such BULAAN disbelievers.
[39:4] May Kapal pangangailangan magkaroon anak na lalaki Siya mabutihin
whomever Siya willed buhat His likha. Siya glorified Siya is MAY KAPAL 1
Kataastaasan
[39:5] Siya gumawa langit daigdig truthfully. Siya ikot gabi araw ikot araw gabi. Siya
ipasok araw buwan bawa`t isa takbo sa lugar na finite tuldok. Ganap Siya is Almighty
ang Patawarin
[39:6] Siya gumawa ikaw 1 persona noon gumawa him his kapares. Siya magpadala
ikaw 8 nabait livestock. Siya gumawa ikaw ninyo ina tiyan likha likha in trimesters
kadiliman! Such is MAY KAPAL ninyo Panginoon. To Him maging pag-aari todo
sovereignty! duon wala is otro May Kapal Him. Paano ikaw deviate?
[39:7] Ikaw di-paniwalaan MAY KAPAL wala kagamitan anyone. Siya pag-ayaw lagari
His servants uri nang mali decision! Ikaw magdisisyon be appreciative Siya masiyahan
ikaw. Hindi kaluluwa barena kasalanan any iba kaluluwa. Sa Wakas to ninyo Panginoon
is ninyo pagbabalik noon Siya ibalita ikaw ng everything ikaw done Siya is fully aware
ng innermost thoughts.
[39:8] When makatao buhay afflicted siya pamanhikan his Panginoon sincerely italaga
to Him! gaya madali gaya Siya benditado him siya kalimutan his nakaraan pamanhikan
itama idolo uri MAY KAPAL ibaling others His landas! sabihin Ikagalak ninyo disbelief
temporarily; ikaw mangyari hellfire.
[39:9] it Is mabuti kaysa 1 ng those nilay-nilayin gabi prostrating tumigil aware ng
Hereafter buhay sikaping matamo awa nila Panginoon? Pagsasalita Are those malaman
kapantay to those wala malaman? Tangi those angkinin intelligence kunin heed
[39:10] sabihin O Ko servants sumampalataya ikaw reverence ninyo Panginoon. those
trabaho righteousness in ito mundo mabuti kaysa ganti. May Kapal daigdig is maluwang
those steadfastly magtiyaga tanggapin nila recompense generously limits
[39:11] sabihin ako manduhan adorasyon MAY KAPAL italaga relihiyon ganap Him
nag-iisa!
[39:12] Ako manduhan be sukdulan submitter.
[39:13] sabihin ako takot kong ako disobeyed ko Panginoon retribution dakila araw.
[39:14] Pagsasalita MAY KAPAL is tangi Isa ako adorasyon italaga ko relihiyon ganap
Him nag-iisa!
[39:15] Kaya adorasyon whatever ikaw hilingin Him. Pagsasalita tunay losers are those
nasira nila kaluluwa nila pamilya Araw Panunumbalik. Marami certainly ito is tunay
kawalan!
[39:16] Sila magkaroon misa ng apoy them sa ilalim them. MAY KAPAL KAYA
NAKAKATAKOT His servants O KO servants IKAW reverence AKO.
[39:17] Tungkol Sa those discard adorasyon todo idolo italaga ganap MAY KAPAL
nag-iisa sila meritoryo kaligayahan. Ibigay mabuti kaysa balita Ko servants!
[39:18] Sila are isa examine todo palabra noon sundan ang pinakamagaling! These are
isa kanino MAY KAPAL giya; these are isa angkinin intelligence
[39:19] With konsiderasyon to those meritoryo retribution magkaroon ikaw mag-ipon
those maani are already Impiyerno?
[39:20] Tungkol Sa those reverence nila Panginoon sila magkaroon mansions mansions
constructed sa lugar na them with dumaloy batis! Ito is May Kapal pangako MAY
KAPAL hindi kailanman labagin His pangako!
[39:21] Ikaw wala lagari MAY KAPAL magpadala pababa himpapawid tubig noon
lugar it into subteranyo magaling noon ilabas it tanim Do ng various kulay noon sila
lumaki hanggang sila umikot amarilyo noon Siya umikot them ginikan? Ito be reminder
those angkinin intelligence
[39:22] Kong MAY KAPAL gawin 1 puso content Pagsuko siya sundan liwanag buhat
his Panginoon. Kaya woe those puso tumigas May Kapal mensahe; sila lakad malayo
astray.
[39:23] MAY KAPAL IHAYAG DITO PINAKAMAGALING Hadith; LIBRO is
KONSISTENTE dulong matulis PAREHO PARAAN LANGIT IMPIYERNO)! Balat ng
those reverence nila Panginoon cringe therefrom noon nila balat nila puso palambutin sa
itaas May Kapal mensahe. Such is May Kapal pagakay; Siya bestows it sa ibabaw ng
whoever naisin giya). Tungkol Sa those magpadala astray MAY KAPAL wala giya them!
[39:24] Ano pinakamagaling kaysa mag-ipon isa is mukha kasindak-sindak retribution
Araw Panunumbalik? transgressors isalaysay Takim kahalagahan ano ikaw kumita.
[39:25] Others them di-paniwalaan consequently retribution afflicted them whence sila
hindi kailanman expected
[39:26] MAY KAPAL ISUMPA them humiliation in ito BUHAY retribution Hereafter
be MALAYU-LAYO malo SILA TANGI MALAMAN.
[39:27] Kami banggitin tao every nabait ng example in ito Quran iyon sila kunin heed
[39:28] Arabic Quran any ambiguity sila be righteous.
[39:29] MAY KAPAL BANGGITIN example LALAKI trato with disputing
KASIESYO (Hadith) IKUMPARA to a lalaki SINO trato with TANGI ISA
KONSISTENTE PINAGKUKUNAN (Quran)! Are sila ang iyon din? Paghanga be to
MAY; KAPAL; marami ng them wala malaman.
[39:30] Ikaw (Muhammad) siyang tunay mamamatay tama gaya sila mamamatay.
[39:31] Araw Panunumbalik sa harap ninyo Panginoon ikaw tao feud 1 isa pa!
[39:32] Sino masama kaysa isa attributes is kabulaanan MAY KAPAL samantala dipaniwalaan
in katotohanan dumating him? Is Impiyerno wala tama requital disbelievers?
[39:33] Tungkol Sa those ianunsiyo katotohanan sumampalataya therein sila are ang
righteous!
[39:34] Sila kunin everything sila hilingin nila Panginoon. Such is ganti sa lugar na ang
righteous.
[39:35] MAY KAPAL remits NILA sinful TRABAHO GANTI them generously SA
LUGAR NA NILA MABUTI KAYSA TRABAHO.
[39:36] Is MAY KAPAL wala sufficient His servant? Sila frighten ikaw idolo sila itama
Him. Whomever MAY KAPAL magpadala astray wala giya him!
[39:37] whomever MAY KAPAL giya wala magpadala him astray! Is MAY KAPAL
wala Almighty Avenger?
[39:38] Ikaw ask them Sino gumawa langit daigdig? sila pagsasalita MAY. KAPAL.
Pagsasalita noon do ikaw itama idolo MAY KAPAL? Kong MAY KAPAL willed any
adversity ako sila maibsan such adversity? At kong Siya willed basbas ako maani sila
hadlangan such basbas? Pagsasalita MAY KAPAL is sufficient ako. Him trusters
konpiyansa.
[39:39] sabihin O ko tao do ninyo pinakamagaling ako do ko pinakamagaling; ikaw do
siyang tunay natagpuan out!
[39:40] (Ikaw do natagpuan out) sino mangyari kahiya-hiya kastigo meritoryo walang
hanggan retribution!
[39:41] Kami ihayag banal na aklat ikaw sa lugar na tao truthfully. Noon whoever giya
giya his ari mabuti kaysa whoever lakad astray lakad astray his ari detriment! Ikaw wala
are nila imungkahe.
[39:42] MAY KAPAL ILAPAG KALULUWA MUWERTE when DULO NG NILA
BUHAY dumating GAYON DIN sa ang panahon ng MATULOG. Kaya Siya sipsipin
kaunti nila matulog samantala others payagan ipagpatuloy buhay dulo ng nila
predetermined interim Ito magdulot aral tao sino dili-dilihin!
[39:43] Sila tumuklas intercessors mediate them MAY KAPAL? Pagsasalita Ano kong
sila wala angkinin any lakas nor unawain
[39:44] Pagsasalita Todo intercession maging pag-aari to MAY. KAPAL. Him maging
pag-aari todo sovereignty ng langit daigdig noon to Him ikaw pagbabalik!
[39:45] When MAY KAPAL NAG-IISA banggitin puso ng those wala sumampalataya
in Hereafter umikli aversion. when others banggitin Him sila bumagay masiyahan!
[39:46] Iproklama Atin May Kapal Initiator ng langit daigdig Knower ng todo lihim
declarations Ikaw are ang tangi Isa huwes Ninyo servants nila disputes
[39:47] those transgressed ari everything daigdig gabi dalawang ulit gaya marami sila
agad ibigay it iwasan kasindak-sindak retribution Araw Panunumbalik. Sila magpalabas
MAY KAPAL ano sila hindi kailanman expected
[39:48] sinful trabaho sila kumita magpalabas them napaka bagay sila kagamitan
kutyain naisin dumating haunt them!
[39:49] Kong makatao hipuin adversity siya pamanhikan us gaya madali gaya kami
bestow basbas him siya pagsasalita ako makuha ito ko cleverness! Talaga Nga ito is tangi
eksamen marami ng them wala malaman.
[39:50] Those sa harap them uttered iyon din bagay nila earnings wala tumulong them
in ang pinakakaunti
[39:51] Sila magdusa kahalagahan nila masama trabaho. Similarly transgressors
kaharap henerasyon magdusa kahalagahan nila masama trabaho; sila wala tumakas.
[39:52] Sila wala realize MAY KAPAL is Isa Do dagdagan probisyon whomever Siya
mabutihin withholds? These are aral tao sumampalataya.
[39:53] Iproklama O Ko servants exceeded limits hindi kailanman desesperasiya ng
May Kapal awa! Sa Lugar Na MAY KAPAL patawarin todo kasalanan! Siya is Forgiver
Mahabagin.
[39:54] Ikaw sumunod ninyo Panginoon sumuko Him ganap sa harap retribution abutin
ikaw; noon ikaw wala tumulong!
[39:55] Sundan pinakamagaling landas iyon dulong matulis ikaw ninyo Panginoon
retribution abutin ikaw suddenly when ikaw kulang expect it
[39:56] Lest kaluluwa pagsasalita Paano nagdaramdam ako am pagwawalang-bahala
May Kapal commandments; ako was certainly 1 ng mockers.
[39:57] Pagsasalita Magkaroon MAY KAPAL giya ako ako been with ang righteous!
[39:58] Ni pagsasalita when it lagari retribution ako kunin isa pa pagkakataon ako
trabaho righteousness!
[39:59] oo talaga nga (ikaw did kunin tama na pagkakataon)! Ko pruweba dumating
ikaw ikaw ayawan them umikot mapagmataas bumagay disbeliever!
[39:60] Araw Panunumbalik ikaw lagari mukha ng those sino lied MAY KAPAL takip
with karukhaan. Is Impiyerno wala kanan retribution sa lugar na mapagmataas isa?
[39:61] MAY KAPAL naisin mag-ipon those pamalagiin righteousness; Siya ganti
them. Hindi kasamaan hipuin them nor naisin sila magkaroon any kalungkutan.
[39:62] MAY KAPAL is POONG LUMIKHA TODO BAGAY SIYA is in PUNO
KONTROLIN TODO BAGAY.
[39:63] To Him maging pag-aari todo decisions langit daigdig those di-paniwalaan May
Kapal pagpapakita are tunay losers!
[39:64] Pagsasalita it sa tabi MAY KAPAL ikaw exhort ako Is adorasyon O ikaw mangmang
isa?
[39:65] It ihayag ikaw at those sa harap ikaw iyon ikaw ever ipasok idolo adorasyon
todo ninyo trabaho nullified ikaw be losers!
[39:66] Kaya ikaw adorasyon MAY KAPAL nag-iisa be appreciative
[39:67] Sila hindi kailanman fathom greatness MAY KAPAL. whole daigdig is His
suntok Araw Panunumbalik. In katunayan, sansinukob tiklop His kanan kamay. Siya
glorified Siya is marami man pinakamatayog sa ibabaw kagamitan any kasiesyo!
[39:68] Pansuwag blown whereupon everyone langit daigdig istrayk walang malay
huwag isama those patawarin MAY KAPAL! Noon it blown muli whereupon sila naisin
todo tumindig sa itaas hanapin!
[39:69] Noon daigdig magliwanag liwanag its Panginoon. Tala iproklama manghuhula
saksi brought sa malayo! Everyone noon huwes equitably pinakakaunti injustice.
[39:70] Every kaluluwa be bayad sa lugar na whatever it did Siya is fully aware ng
everything sila done
[39:71] Those di-paniwalaan be ihatid to Impiyerno in throngs When sila kunin it its
pintuan bukas its bantay pagsasalita Did ikaw wala tanggapin sugo buhat ikaw bumigkas
to ikaw pagpapakita ninyo Panginoon babala ikaw miting ito araw? Sila managot Oo
talaga nga! Palabra ‘retribution' already selyo disbelievers.
[39:72] It pagsasalita Sumali pintuan Impiyerno wherein ikaw abide forever Ano
malungkot kapalaran sa lugar na ang mapagmataas!
[39:73] Those reverenced nila Panginoon be ihatid to Paraiso in throngs When sila
kunin it its pintuan bukas its bantay pagsasalita Kapayapaan be ikaw; ikaw magwagi!
Kaya ikaw abide dito forever
[39:74] Sila pagsasalita Paghanga be to MAY KAPAL tapusin His pangako us uri us
manahin daigdig ikagalak Paraiso gaya kami masiyahan. Ano maganda recompense
workers!
[39:75] Ikaw lagari anghel inaanod sa paligid luklukang-hari glorifying paghanga nila
Panginoon! After equitable paghuhukom bigyan to todo it iproklama Paghanga be MAY
KAPAL Panginoon sansinukob!
.
40- Forgiver (Ghafer)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[40:1] H. M.
[40:2] Ito pagpapakita banal na aklat is MAY KAPAL Almighty Omniscient
[40:3] Forgiver kasalanan acceptor pagtitika mahigpit in pagtibayin retribution
possessor todo lakas! duon wala is otro May Kapal Him. To Him is ultimo kapalaran.
[40:4] Wala magmatwid May Kapal pagpapakita huwag isama those di-paniwalaan!
Wala impressed nila apparent tagumpay!
[40:5] Di-paniwalaan them were tao Noah marami iba katunggali them! Every
kumunidad pahirapan nila sugo neutralize him. Sila magmatwid falsehood pagkatalo
katotohanan. Consequently ako kastiguhin them; paano kasindak-sindak was Ko
retribution!
[40:6] Kaya paghuhukom ninyo Panginoon already selyo sa ibabaw ng those dipaniwalaan
iyon sila are dwellers Impiyerno.
[40:7] Those magsilbi luklukang-hari todo those sa paligid it glorify paghanga nila
Panginoon sumampalataya in Him! Sila ask patawad those sumampalataya Atin
Panginoon Ninyo awa Ninyo kabatiran encompass todo bagay. Patawarin those magtika
sundan Ninyo landas patawarin them retribution Impiyerno!
[40:8] Atin Panginoon admitihin them hardin Eden Ikaw pangako them at sa lugar na
righteous sa gitna ng nila magulang asawa iho. Ikaw are Almighty Matalino.
[40:9] At ipagtanggol them pagbaba in kasalanan! Whomever Ikaw ipagtanggol
pagbaba in kasalanan iyon araw makuha awa Ikaw! Ito is dakila pagwawagi.
[40:10] Those di-paniwalaan isalaysay May Kapal abhorrence ikaw is gabi malo kaysa
ninyo ari abhorrence yourselves! Ikaw imbitahin sumampalataya ikaw mabutihin dipaniwalaan!
[40:11] Sila pagsasalita Atin Panginoon ikaw ilapag us muwerte dalawang, ulit, Ikaw
ibigay us 2 buhay; ngayon kami ikumpisal atin kasalanan! Is duon any paraan out?
[40:12] Ito is when MAY KAPAL NAG-IISA imungkahe ikaw di-paniwalaan when
others banggitin Him ikaw sumampalataya. Kaya May Kapal paghuhukom bigyan; Siya
is ang Marami Pinakamatayog ang Dakila
[40:13] Siya is 1 continuously magpalabas ikaw His pruweba magpadala pababa ikaw
himpapawid probisyon! Tangi those ganap sumuko be able to kunin heed
[40:14] Kaya ikaw italaga ninyo adorasyon ganap MAY KAPAL NAG-IISA gabi kong
disbelievers pag-ayaw it
[40:15] Possessor ng pinakamatayog uri Ruler whole dominion. Siya magpadala
pamukaw-sigla barena His manduhan to whomever Siya mabutihin His servants babala
Araw ng Summoning
[40:16] Iyon is araw when everyone ganap ibunyag; wala ng them magtago anything
buhat MAY KAPAL! To kanino maging pag-aari todo sovereignty iyon araw? To MAY
KAPAL 1 Kataastaasan
[40:17] Iyon araw every kaluluwa requited whatever it kumita. duon wala be injustice
iyon araw. MAY KAPAL is efficient in reckoning
[40:18] babala them darating araw when puso sindakin marami naisin be remorseful.
transgressors wala magkaroon kaibigan nor intercessor sumunod.
[40:19] Siya is fully aware ng ano mata wala lagari everything isip itago.
[40:20] MAY KAPAL HUWES equitably SAMANTALA IDOLO SILA
PAMANHIKAN Him WALA HUWES anything. MAY KAPAL is ISA is Hearer Seer.
[40:21] Sila wala lumaboy daigdig Did kilala kahalagahan sa lugar na those sa harap
them? Sila kagamitan be malakas kaysa sila productive sa daigdig. May Kapal kastiguhin
them nila kasalanan wala ipagtanggol them MAY KAPAL.
[40:22] Iyon is nila sugo lakad them malinaw pruweba sila di-paniwalaan. Consequently
MAY KAPAL kastiguhin them. Siya is Napaka mahigpit in pagtibayin retribution!
[40:23] Kami magpadala Moses atin lumagda malalim kapangyarihan
[40:24] To Pharaoh Haamaan Qaaroon. Sila pagsasalita magician; bulaan.
[40:25] At when siya magpalabas them katotohanan buhat us sila pagsasalita Wakasan
anak na lalaki ng those sumampalataya him patawarin nila anak. na. babae. Kaya balak
disbelievers is palagi makasalanan!
[40:26] Pharaoh pagsasalita Hayaan ako wakasan Moses hayaan him pamanhikan his
Panginoon! Ako mag-alala lest siya masama ninyo relihiyon pagpapalaganap masama
bilog bayan.
[40:27] Moses pagsasalita ako sikaping matamo kubilihan ko Panginoon ninyo
Panginoon buhat every mapagmataas isa wala sumampalataya in Araw Reckoning
[40:28] sumampalataya lalaki Pharaoh's tao itago his paniniwala was pagsasalita Paano
ikaw wakasan lalaki maani tama sa lugar na pagsasalita ‘Ko Panginoon MAY KAPAL '
siya magpalabas ikaw is magkaroon malinaw pruweba buhat ninyo Panginoon? Siya is
bulaan is his suliranin at siya is truthful ikaw benepisiyo buhat his pangako. Siyang
Tunay MAY KAPAL wala giya any transgressor bulaan.
[40:29] O ko tao sa araw na ito ikaw magkaroon kingship upperhand! Sino tumulong us
nakasandal May Kapal paghuhukom should it dumating us? Pharaoh pagsasalita Ikaw are
sundan tangi ano ako lagari atake; ako giya ikaw tangi kanan landas!
[40:30] Isa sumampalataya pagsasalita O ko tao ako takot ikaw iyon din tadhana
nakaraan katunggali.
[40:31] Katunggali Noah ‘Aad Thamoud others dumating them. MAY KAPAL WALA
hilingin any injustice TAO.
[40:32] O ko tao ako takot sa lugar na ikaw Araw ng Summoning
[40:33] is araw when ikaw hilingin umikot sa paligid flee! Wala ipagtanggol ikaw noon
MAY KAPAL. Whomever MAY KAPAL magpadala astray wala giya him!
[40:34] Joseph dumating ikaw sa harap iyon malinaw pagpapakita ikaw ipagpatuloy
magduda his mensahe! Noon when siya mamamatay ikaw pagsasalita "MAY "KAPAL
naisin wala magpadala any iba sugo him! (Siya was magtagal sugo!) MAY KAPAL kaya
magpadala astray those are transgressors alinlangan.
[40:35] Sila magmatwid May Kapal pagpapakita any basis. Ito is katangian marami
abhorred MAY KAPAL ni those sumampalataya. MAY KAPAL KAYA TATAKAN
PUSO every MAPAGMATAAS MANLULUPIG.
[40:36] Pharaoh pagsasalita O Haamaan edipisyo ako pinakamatayog moog ako abutin
out tuklasin!
[40:37] Ako pangangailangan abutin langit kunin hanapin May Kapal Moses Ako
sumampalataya siya is bulaan. Kaya were masama trabaho Pharaoh adorned in his mata
kaya siya humawak sundan kanan) landas! Pharaoh's balak was tunay masama.
[40:38] Isa sumampalataya pagsasalita O ko tao sundan ako ako giya ikaw in ang
kaagad-agad paraan
[40:39] O ko tao ito 1 buhay is temporaryo pangarap samantala Hereafter is walang
hanggan abode.
[40:40] Whoever ipasok kasalanan requited tama iyon whoever trabaho righteousness! -
Maskulino pemenino - samantala sumampalataya these sumali Paraiso wherein sila
tanggapin probisyon any limits
[40:41] O ko tao samantala ako imbitahin ikaw mag-ipon ikaw imbitahin ako hellfire.
[40:42] Ikaw imbitahin ako be unappreciative ng MAY KAPAL itama Him idolo ako
wala makilala. Ako imbitahin ikaw Almighty Forgiver.
[40:43] Duon is hindi magduda iyon ano ikaw imbitahin ako do wala magkaroon basis
in ito mundo nor Hereafter iyon atin ultimo pagbabalik is MAY KAPAL iyon
transgressors mangyari hellfire.
[40:44] "Kaunti araw ikaw tandaan ano ako isalaysay ikaw kaagad-agad Ako kaliwa
paghuhukom ito bagay MAY; KAPAL; MAY KAPAL is Seer todo tao.
[40:45] MAY KAPAL NOON ipagtanggol him BUHAT NILA MASAMA BALAK
SAMANTALA TAO Pharaoh MANGYARI MALO retribution!
[40:46] Impiyerno magpalabas them araw at gabi, Araw Panunumbalik Admitihin
Pharaoh's tao into malo retribution!
[40:47] gaya sila magmatwid Impiyerno alagad sabihin to nila pinuno Kami do
kagamitan ninyo alagad be ikaw patawarin us any bahagi ito Impiyerno?
[40:48] Pinuno pagsasalita Kami are todo in ito magkasama. MAY KAPAL HUWES sa
gitna ng ang tao".
[40:49] Those in hellfire sabihin to guardians Impiyerno Tawagin ninyo Panginoon
bawasan retribution us gabi isa araw!
[40:50] Sila pagsasalita Did ikaw wala tanggapin ninyo sugo dalhin ikaw malinaw
mensahe? Sila managot Oo kami did Sila pagsasalita Noon pamanhikan ikaw hilingin;)
pamanhikan ng disbelievers is palagi in hambog
[40:51] marami assuredly kami ibigay tagumpay atin sugo those sumampalataya pareho
in ito mundo araw saksi summoned
[40:52] Iyon araw apolohiya disbelievers wala benepisiyo them. Sila mangyari
condemnation; sila mangyari malo kapalaran.
[40:53] Kami ibigay Moses pagakay uri Iho Israel manahin banal na aklat!
[40:54] (Nila history) is aral reminder those angkinin intelligence
[40:55] Kaya be pasyente May Kapal pangako is tunay ask patawad ninyo kasalanan
glorify paghanga ninyo Panginoon gabi araw!
[40:56] Siyang Tunay those sino magmatwid May Kapal pagpapakita pruweba are
ibunyag pagmamataas magtago nila dibdib sila are wala gabi aware ng it Kaya sikaping
matamo kubilihan MAY; KAPAL; Siya is Hearer Seer!
[40:57] Likha ng langit daigdig is gabi awesome kaysa likha makatao buhay marami tao
wala malaman!
[40:58] Wala kapantay are bulag seer. Nor are those sumampalataya trabaho
righteousness kapantay to sinners! Bihira do ikaw kunin heed
[40:59] marami certainly Oras (Araw Paghuhukom) dumating hindi magduda it marami
tao wala sumampalataya
[40:60] Ninyo Panginoon pagsasalita Pamanhikan Ako ako managot ikaw! Siyang
Tunay those are man mapagmataas adorasyon Ako sumali Gehenna nang ubos lakas!
[40:61] MAY KAPAL is ISA designed GABI PAGANYAN IKAW PAGPAPAHINGA
it ARAW lighted. MAY KAPAL bestows MARAMI BASBAS TAO MARAMI TAO
WALA are thankful.
[40:62] Such is MAY KAPAL ninyo Panginoon Poong Lumikha todo bagay. duon wala
is May Kapal huwag isama Siya! Paano ikaw deviate?
[40:63] Deviating are those pagwawalang-bahala May Kapal pagpapakita!
[40:64] MAY KAPAL is ISA GAWIN DAIGDIG MAAARING TIRAHAN SA
LUGAR NA IKAW HIMPAPAWID formidable KAYARIAN SIYA designed IKAW
designed IKAW MAGALING. Siya is Isa magdulot ikaw mabuti kaysa probisyon Such
is MAY KAPAL ninyo Panginoon; Dakilain is MAY KAPAL Panginoon sansinukob!
[40:65] Siya is Buhay duon wala is May Kapal huwag isama Siya! Ikaw adorasyon Him
nag-iisa italaga ninyo relihiyon ganap Him nag-iisa! Paghanga be MAY KAPAL
Panginoon sansinukob.
[40:66] sabihin ako enjoined adorasyon idolo ikaw adorasyon MAY KAPAL when
malinaw pagpapakita dumating ako ko Panginoon! Ako manduhan sumuko Panginoon
sansinukob!
[40:67] Siya is Isa gumawa ikaw lupa nang sumunod munti ibagsak noon buhat bitayin
embryo noon Siya brings ikaw out iho noon Siya hayaan ikaw abutin maturity noon ikaw
bumagay matanda - kaunti ng ikaw mamamatay maaga. Ikaw makuha predetermined
idad ikaw unawain!
[40:68] Siya is tangi Isa kontrolin buhay muwerte. To magkaroon anything done Siya
simply sabihin to Be it is
[40:69] Ikaw kilala those magmatwid May Kapal pruweba at paano sila magkaroon
deviated
[40:70] Sila are ang isa di-paniwalaan banal na aklat mensahe kami magpadala atin
sugo. Kaya sila do siyang tunay natagpuan out!
[40:71] shackles be nila leeg kadena be kagamitan to drag them!
[40:72] In Inferno noon in Apoy sila pasuin.
[40:73] Sila asked Saan are idolo ikaw kagamitan adorasyon
[40:74] beside MAY? KAPAL? Sila pagsasalita Sila pabayaan us. In katunayan, when
kami adorasyon them kami adorasyon wala. Kaya does MAY KAPAL magpadala
disbelievers astray!
[40:75] Ito ikaw kagamitan magsaya di-tunay doktrina daigdig ikaw kagamitan
ianunsiyo them!
[40:76] Sumali pintuan Gehenna wherein ikaw abide forever Ano malungkot kapalaran
sa lugar na mapagmataas isa.
[40:77] Ikaw be pasyente May Kapal pangako is katotohanan. Kami magpalabas ikaw
kaunti ng (retribution) kami pangako them tigilan ninyo buhay sa harap iyon, sila
pagbabalik us!
[40:78] Kami magpadala sugo ikaw - kaunti ng them kami banggitin ikaw kaunti kami
wala banggitin ikaw. Hindi sugo ilabas any milagro May Kapal authorization Dati May
Kapal paghuhukom bigyan katotohanan maghari falsifiers ibunyag hamakin!
[40:79] MAY KAPAL is ISA GUMAWA livestock IKAW; KAUNTI IKAW
SUMAKAY KAUNTI IKAW KUMAIN.
[40:80] Sila gayon din magdulot ikaw adisyonal benepisiyo masiyahan marami ng ninyo
kagamitan. Sa them gayon din gaya sa bapor ikaw dalhin.
[40:81] Siya kaya magpalabas ikaw His pruweba. Alin ng May Kapal pruweba ikaw
pabalaanan?
[40:82] Sila wala lumaboy daigdig kilala kahalagahan those preceded them? Sila
kagamitan be dakila namamanhid dakila in lakas angkinin dakila mana daigdig. Todo nila
ang nagawa wala tumulong them in ang pinakakaunti
[40:83] When nila sugo lakad them malinaw pruweba sila magsaya kabatiran sila
manahin napaka bagay sila tuyain were cause nila pagbaba.
[40:84] Nang Sumunod when sila lagari atin retribution sila pagsasalita Ngayon kami
sumampalataya in MAY KAPAL NAG-IISA kami kaagad-agad di-paniwalaan idolo
adorasyon iyon kami kagamitan pagsasanay!
[40:85] Nila paniniwala noon wala tumulong them in ang pinakakaunti dati sila lagari
atin retribution. Such is May Kapal paraan established trato with His creatures;
disbelievers palagi doomed
.
41- idetalye (Fussilat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[41:1] H. M.
[41:2] Pagpapakita buhat ang Marami Gracious Mahabagin.
[41:3] Banal Na Aklat berso magdulot complete idetalye Arabic Quran tao malaman.
[41:4] bearer ng mabuti kaysa balita gayon din gaya warner. marami ng them umikot
sila wala pakinggan.
[41:5] Sila pagsasalita Atin isip are uri sa, itaas, atin pandinig are bingi to ninyo
mensahe barrier ihiwalay us buhat ikaw! Do ano ikaw pangangailangan at paganyan
naisin kami.
[41:6] sabihin ako am hindi otro kaysa makatao buhay ikaw pagbaguhing loob iyon
ninyo May Kapal is 1 May Kapal. Ikaw be italaga to Him ask His patawad! Woe to idolo
worshipers.
[41:7] Sino wala ibigay obligatory kabutihan (Zakat) konsiderasyon Hereafter sila are
disbelievers!
[41:8] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila tanggapin magaling
meritoryo recompense
[41:9] Pagsasalita Ikaw di-paniwalaan Isa gumawa daigdig 2 araw ikaw itama idolo uri
Him Siya is Panginoon sansinukob!
[41:10] Siya lugar it stabilizers (bundok) uri it productive Siya kalkulahin its probisyon
4 araw masiyahan kagamitan ng todo its inhabitants.
[41:11] Noon Siya umikot himpapawid when it was walang ingay petrolyo sabihin to it
daigdig Dumating existence willingly unwillingly. Sila pagsasalita Kami dumating
willingly!
[41:12] Kaya Siya completed 7 sansinukob 2 araw itama batas every sansinukob. Kami
adorned pinakamababa sansinukob ilawan lugar bantay it Such is design Almighty
Omniscient
[41:13] Sila umikot noon pagsasalita ako babala ikaw ng sakuna sakuna lipulin ‘Aad
Thamoud!
[41:14] Nila sugo lakad them gayon din gaya sa harap them after them pagsasalita Ikaw
wala adorasyon MAY. KAPAL. Sila pagsasalita Magkaroon atin Panginoon willed Siya
magpadala anghel! Kami are disbelievers ano ikaw pagsasalita!
[41:15] Tungkol Sa ‘Aad sila umikot mapagmataas daigdig salungatin katotohanan
pagsasalita Sino makapangyarihan kaysa kami? is sila wala realize iyon MAY KAPAL
gumawa them is makapangyarihan kaysa sila? Sila were unappreciative ng atin
pagpapakita.
[41:16] Consequently kami magpadala them mapusok hangin a konti malungkot araw.
Kami kaya afflicted them hamakin retribution in ito buhay retribution Hereafter is
hamakin sila hindi kailanman magwagi!
[41:17] Tungkol Sa Thamoud kami magdulot them pagakay sila piliin blindness
pagakay. Consequently disastrous kahiya-hiya retribution lipulin them ano sila kumita.
[41:18] Kami palagi mag-ipon those sumampalataya ihatid righteous buhay!
[41:19] Araw dumating when kagalit ng MAY KAPAL naisin summoned hellfire nang
ubos lakas.
[41:20] Dati sila kunin duon nila ari pakikinig mata balat barena saksi everything sila
done
[41:21] Sila sabihin to nila balat did ikaw barena saksi us? Sila managot MAY KAPAL
uri us magsalita Siya is Isa causes everything magsalita! Siya is Isa gumawa ikaw 1
panahon kaagad-agad ikaw pagbabalik Him.
[41:22] duon wala is paraan ikaw magtago buhat ninyo ari pakikinig ninyo mata ninyo
balat! In katunayan, ikaw ipalagay MAY KAPAL was di-handa ng marami ng ano ikaw
do
[41:23] Ito nabait ng kuro-kuro ninyo Panginoon naisin cause ikaw pagbaba nang
sumunod ikaw bumagay losers!
[41:24] Sila ipagpatuloy paraan sila are Impiyerno be nila kapalaran at sila uri sa itaas
paumanhin sila wala paumanhin.
[41:25] Kami assign them companions adorn everything sila do in nila mata. Kaya sila
dulo mangyari iyon din tadhana nakaraan kumunidad ng jinns makatao were gayon din
losers!
[41:26] Those di-paniwalaan pagsasalita wala makinig to ito Quran distort it iyon ikaw
magwagi!
[41:27] Kami certainly afflict these disbelievers mahigpit retribution. Kami certainly
requite them nila masama trabaho.
[41:28] Such is requital awaits May Kapal kagalit. Impiyerno be nila walang hanggan
abode; tama requital sa lugar na discarding atin pagpapakita!
[41:29] Those di-paniwalaan pagsasalita Atin Panginoon magpalabas us those 2 nabait!
- jinns makatao - Sino nakakalinlang us kami yurakan them atin paa gawin them lowliest!
[41:30] Those iproklama Atin Panginoon is MAY KAPAL noon ihatid righteous buhay
anghel manaog them Ikaw wala magkaroon takot nor shall ikaw mamighati! Magsaya
mabuti kaysa balita Paraiso magkaroon ireserba ikaw!
[41:31] Kami are ninyo allies in ito buhay Hereafter Ikaw magkaroon it anything ikaw
hilingin ikaw magkaroon anything ikaw pangangailangan!
[41:32] Such is ninyo) ultimo abode buhat Forgiver Mahabagin.
[41:33] Sino utter pinakamagaling palabra kaysa isa imbitahin MAY KAPAL trabaho
righteousness pagsasalita ako am 1 ng submitters?
[41:34] Wala kapantay is mabuti kaysa response malo response. Ikaw kublihan maganda
maaari response. Kaya isa kagamitan be ninyo kagalit mayo bumagay ninyo
pinakamagaling kaibigan.
[41:35] Wala makuha ito those steadfastly magtiyaga. Wala makuha ito those are
extremely mapalad.
[41:36] When demonyo bumulong palagay ikaw ikaw sikaping matamo kubilihan MAY
KAPAL. Siya is Hearer Omniscient
[41:37] Sa Gitna Ng His pruweba are gabi araw araw buwan. Wala prostrate araw nor
buwan; ikaw pagbaba prostrate MAY KAPAL gumawa them ikaw tunay adorasyon Him
nag-iisa!
[41:38] Sila are man mapagmataas do ito noon those ninyo Panginoon glorify Him gabi
araw sa labas ever pagod!
[41:39] Sa Gitna Ng His pruweba is iyon ikaw lagari bayan walang ingay noon gaya
madali gaya kami paulanan it tubig it umugoy buhay! Siyang Tunay Isa buhaying muli it
buhaying muli patay. Siya is Omnipotent
[41:40] Siyang Tunay those distort atin pagpapakita wala magtago us. Isa kunin thrown
Impiyerno pinakamagaling isa dumating patatagin Araw Panunumbalik? Do whatever
ikaw hilingin; Siya is Seer ng everything ikaw do
[41:41] Those ayawan Quran's pruweba when it dumating them gayon din ayawan
Kapuri-puri libro!
[41:42] Hindi falsehood sumali it in ang past in ang kinabukasan; pagpapakita buhat
Matalino Praiseworthy.
[41:43] Ano is sabihin to ikaw is precisely ano was sabihin to nakaraan sugo! Ninyo
Panginoon angkinin patawad Siya gayon din angkinin makirot retribution.
[41:44] Kami uri it non-Arabic Quran sila pagsasalita did it dumating in iyon
pananalita? Whether is Arabic non-Arabic sabihin those sumampalataya it is giya lunasan
Tungkol Sa those di-paniwalaan sila be bingi bulag it gaya sila addressed buhat faraway
[41:45] Kami ibigay Moses banal na aklat it gayon din disputed Kong wala were ninyo
Panginoon predetermined decision sila huwes kaagad-agad. Talaga Nga sila pondohan
man marami magduda.
[41:46] Whoever trabaho righteousness does sa lugar na his ari mabuti kaysa whoever
trabaho masama does paganyan his ari detriment! Ninyo Panginoon is hindi kailanman
hindi-matuwid patungo sa tao.
[41:47] With Him is kabatiran Oras (dulo ng mundo). hindi bunga emerge nila kaluban
nor does any pemenino isipin ibigay nasimiyento His kabatiran! Araw dumating when
Siya asks them are those idolo ikaw itama Ako Sila pagsasalita Kami iproklama Ikaw
iyon wala ng us balhin saksi iyon.
[41:48] Idolo sila idolized disown them sila realize duon wala be tumakas!
[41:49] makatao buhay hindi kailanman pagod ng pamanhikan sa lugar na mabuti kaysa
bagay! At when adversity befalls him siya umikot despondent desperado.
[41:50] At when kami benditado him magdusa kaunti adversity siya pagsasalita Ito
maging pag-aari to ako. Ako wala sumampalataya Oras ever dumating dumaan! Gabi
kong ako pagbabalik ko Panginoon ako natagpuan Him pinakamagaling bagay. Marami
certainly kami ibalita disbelievers ng todo nila trabaho ipasok them mahigpit retribution!
[41:51] When kami benditado makatao buhay siya umikot drifts malayu-layo malayulayo
sa malayo when siya magdusa any affliction siya pamanhikan loudly!
[41:52] Iproklama Ano ito is tunay buhat MAY KAPAL noon ikaw magdisisyon
ayawan it Sino are malayu-layo astray kaysa those magdisisyon salungatin ito?
[41:53] Kami magpalabas them atin pruweba guhittagpuan sa loob hanggang sila realize
iyon ito is katotohanan. Is ninyo Panginoon wala sufficient saksi todo bagay?
[41:54] Talaga Nga sila are alinlangan about magharap nila Panginoon! Siya is fully
aware ng todo bagay.
.
42- Consultation (Al-Shoora)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[42:1] H. M.
[42:2] A S. Q.
[42:3] pagbaguhing loob ikaw those sa harap ikaw is MAY KAPAL Almighty Matalino.
[42:4] Him maging pag-aari everything langit everything sa daigdig Siya is ang Marami
Pinakamatayog ang Dakila
[42:5] Langit them halos sirain reverence Him anghel paghanga glorify nila Panginoon
sila ask patawad those daigdig! Ganap MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin.
[42:6] Those itama otro Panginoon Him MAY KAPAL is 1 itakda ng them; ikaw wala
are nila imungkahe!
[42:7] Kami kaya ihayag ikaw Arabic Quran babala central kumunidad it babala Araw
ng Summoning iyon is inevitable. Kaunti dulo Langit kaunti in Impiyerno.
[42:8] Magkaroon MAY KAPAL willed Siya uri them 1 kumunidad! Nguni't Siya
mailigtas His awa whomever Siya naisin. Tungkol Sa transgressors sila wala magkaroon
pinuno nor helper.
[42:9] Sila natagpuan Did iba Panginoon Him? MAY KAPAL is TANGI PANGINOON
Pinuno Siya is Isa resurrects patay Siya is Omnipotent 1.
[42:10] Ikaw dispute any bahagi ng ito mensahe paghuhukom sa lugar na doing ito
pagpapahinga MAY KAPAL! Such is MAY KAPAL ko Panginoon. In Him ako
konpiyansa Him ako sumuko.
[42:11] Initiator ng langit daigdig. Siya gumawa ikaw buhat yourselves asawa - At
gayon din sa lugar na hayop. Siya kaya magdulot ikaw marumi multiplikahin! duon is
wala iyon kapantay Him. Siya is Hearer Seer.
[42:12] To Him maging pag-aari walang takda kontrolin ng langit daigdig! Siya is Isa
dagdagan probisyon whomever Siya naisin bawasan it Siya is fully aware ng todo bagay.
[42:13] Siya dikrito ikaw iyon din relihiyon dikrito Noah ano kami pagbaguhing loob
ikaw ano kami dikrito Abraham Moses Jesus Ikaw pagtibayin ito 1 relihiyon wala dibayd
it idolo worshipers marami ikagalit ano ikaw imbitahin them do MAY KAPAL
MAILIGTAS Himself whomever SIYA NAISIN; SIYA GIYA Himself TANGI those
GANAP SUMUKO.
[42:14] Ironically sila basag sects tangi after kabatiran dumating them due to jealousy
pagdaramdam themselves. it were sa lugar na predetermined decision buhat ninyo
Panginoon palugit them fora depenito interim sila huwes kaagad-agad! Talaga Nga huli
henerasyon manahin banal na aklat are puno ng magduda.
[42:15] Ito is ano ikaw magturo steadfastly pamalagiin ano ikaw manduhan do wala
sundan nila hilingin! Iproklama ako sumampalataya buo banal na aklat magpadala MAY
KAPAL! Ako manduhan huwes ikaw equitably. MAY KAPAL is ATIN PANGINOON
NINYO PANGINOON. Kami magkaroon atin akto ikaw magkaroon ninyo akto. duon
wala is argumento us ikaw. MAY KAPAL naisin MAMULOG us TODO
MAGKASAMA; to Him is ULTIMO KAPALARAN!
[42:16] Those sino magmatwid MAY KAPAL after tanggapin His mensahe nila
argumento nullified nila Panginoon. Sila mangyari condemnation meritoryo mahigpit
retribution.
[42:17] MAY KAPAL is 1 SINO MAGPADALA BANAL NA AKLAT dalhin
KATOTOHANAN BATAS. Todo ikaw malaman Oras (Araw Paghuhukom) be napaka
isara.
[42:18] Hamunin it are those wala sumampalataya in it Tungkol Sa those
sumampalataya sila mabahala it sila malaman iyon it is katotohanan! Ganap those
pabalaanan Oras lakad malayo astray.
[42:19] MAY KAPAL is fully aware ng TODO His creatures; SIYA magdulot sa lugar
na whomever SIYA NAISIN. Siya is Makapangyarihan Almighty
[42:20] Whoever sikaping matamo ganti Hereafter kami multiplikahin ganti him!
whoever sikaping matamo sangkap ito mundo kami ibigay him therefrom noon siya wala
tanggapin partihan Hereafter
[42:21] Sila sundan idolo dikrito them madasalin batas hindi kailanman bigyan MAY
KAPAL. Kong were sa lugar na predetermined decision sila huwes kaagad-agad! Talaga
Nga transgressors mangyari makirot retribution.
[42:22] Ikaw lagari transgressors mag-alala everything sila ipasok; everything dumating
haunt them! Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila be hardin
Paraiso! Sila tanggapin whatever sila hilingin nila Panginoon. Ito is dakila basbas.
[42:23] Ito is mabuti kaysa balita buhat MAY KAPAL His servants sumampalataya
ihatid righteous buhay! sabihin ako wala ask ikaw any kita. Ako ask bawa`t isa ng ikaw
sipsipin alagaan ng ninyo ari relatives. Anyone does righteous trabaho kami multiplikahin
his ganti it MAY KAPAL is Forgiver Appreciative
[42:24] Sila pagsasalita Siya (Rashad) Are fabricated kabulaanan MAY! KAPAL!? May
Kapal willed Siya tatakan ninyo isip MAY KAPAL erases falsehood affirms katotohanan
His palabra! Siya is fully aware ng innermost thoughts.
[42:25] Siya is Isa tanggapin pagtitika His servants remits kasalanan. Siya is fully aware
ng everything ikaw do
[42:26] Managot Him are those sumampalataya ihatid righteous buhay! Siya paulanan
them His basbas. Tungkol Sa disbelievers sila mangyari mahigpit retribution.
[42:27] Kong MAY KAPAL dagdagan probisyon His servants sila transgress daigdig.
Ito is Siya magpadala it precisely sukatan whomever Siya naisin. Siya is fully Cognizant
Seer His servants.
[42:28] Siya is 1 sino magpadala ulan after sila desesperasiya pagpapalaganap His awa!
Siya is tangi Pinuno Praiseworthy!
[42:29] Sa Gitna Ng His pruweba is likha ng langit daigdig creatures Siya
pagpapalaganap them. Siya is able to summon them when Siya naisin.
[42:30] Anything malo iyon magkataon ikaw is kahalagahan ninyo ari akto Siya
makaligtaan marami (ng ninyo kasalanan)!
[42:31] Ikaw hindi kailanman tumakas ikaw magkaroon wala MAY KAPAL gaya
Panginoon Pinuno.
[42:32] Sa Gitna Ng His pruweba are bapor maglayag dagat maglayag bandera.
[42:33] Kong Siya willed Siya walang ingay hangin kaliwa them motionless sa top ng
tubig. These are pruweba those are steadfast appreciative
[42:34] Siya lipulin them kahalagahan nila ari trabaho. Sa Lugar Ng Siya makaligtaan
marami (ng nila kasalanan).
[42:35] Those sino magmatwid atin pruweba do natagpuan out iyon sila wala
magkaroon basis.
[42:36] Whatever ikaw ibigay is hindi otro kaysa temporaryo sangkap ito buhay. Ano
MAY KAPAL angkinin is malayu-layo pinakamagaling everlasting those sumampalataya
konpiyansa nila Panginoon!
[42:37] Sila iwasan gross kasalanan bisyo at when angered sila patawarin!
[42:38] Sila managot nila Panginoon ni matyagan Contact Orasyon (Salat)! Nila affairs
magdisisyon due consultation themselves at atin probisyon them sila ibigay kabutihan).
[42:39] When gross injustice befalls them sila tumayo nila kanan.
[42:40] Tama requital injustice is kapareho retribution those sino kapatawaran
pamalagiin righteousness ganti MAY KAPAL! Siya wala mapagmahal ang hindimatuwid.
[42:41] Certainly those tumayo nila kanan when injustice befalls them wala ipasok any
error
[42:42] Nang Mali isa are those treat tao unjustly kublihan to aggression provocation!
These mangyari makirot retribution.
[42:43] Kublihan tiyaga patawad dili-dilihin tunay kalakasan karakter.
[42:44] Whomever MAY KAPAL magpadala astray hindi kailanman natagpuan naisin
any otro Panginoon ikaw lagari such transgressors when sila lagari retribution pagsasalita
kami kunin isa pa pagkakataon?
[42:45] Ikaw lagari them mukha it hamakin debased hanapin subukin iwasan hanapin!
Those sumampalataya iproklama tunay losers are those nasira nila kaluluwa nila pamilya
Araw Panunumbalik. transgressors meritoryo everlasting retribution.
[42:46] duon wala be allies tumulong them MAY KAPAL! Whomever MAY KAPAL
magpadala astray hindi kailanman giya!
[42:47] Ikaw managot ninyo Panginoon araw dumating alin dikrito inevitable MAY
KAPAL! duon wala be kubilihan ikaw iyon araw nor imungkahe.
[42:48] Sila umikot kami wala magpadala ikaw nila guardian Ninyo itangi misyon
dalhin mensahe. When kami paulanan makatao buhay with awa, sila bumagay suberbiyo
when adversity afflicts them kahalagahan nila ari akto makatao buhay umikot into
disbelievers.
[42:49] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig! Siya gumawa
whatever Siya naisin granting anak na babae to whomever Siya naisin granting anak na
lalaki whomever Siya naisin!
[42:50] Siya magkaroon maskulino pemenino kasal na bawa`t isa otro, noon gawin
whomever Siya naisin sterile Siya is Omniscient Omnipotent
[42:51] Hindi makatao buhay makipag-ugnay MAY KAPAL huwag isama pamukawsigla
sa likod barrier magpadala sugo through Siya ihayag ano Siya naisin. Siya is ang
Marami Pinakamatayog Matalino.
[42:52] Kaya kami pagbaguhing loob ikaw pagpapakita iproklama atin commandments!
Ikaw wala magkaroon palagay banal na aklat paniniwala. Kami uri ito beacon giya
whomever kami mabutihin atin servants. Siyang Tunay ikaw giya tuloy-tuloy landas.
[42:53] Landas MAY KAPAL to kanino maging pag-aari everything langit everything
daigdig. Ganap todo bagay kontrolin MAY KAPAL!
.
43- Ornaments (Al-Zukhruf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[43:1] H. M.
[43:2] At enlightening banal na aklat.
[43:3] Kami gawin it Arabic Quran ikaw unawain.
[43:4] It pangalagaan us in original pinuno kapuri-puri puno ng dunong.
[43:5] Kami tama ignore ikaw transgressed limits
[43:6] Kami magpadala marami manghuhula nakaraan henerasyon.
[43:7] Every panahon manghuhula lakad them sila tuyain him.
[43:8] Consequently kami lipulin tao were gabi makapangyarihan kaysa these! Kami
kaya itama examples buhat nakaraan kumunidad.
[43:9] Ikaw asked them Sino gumawa langit daigdig sila pagsasalita Almighty
Omniscient gumawa them!
[43:10] Siya is Isa uri daigdig maaaring tirahan ikaw gumawa sa lugar na ikaw daan
therein iyon ikaw sundan ang kaagad-agad paraan
[43:11] Siya is Isa magpadala pababa himpapawid tubig tiyak sukatan buhaying muli
patay bayan therewith! Similarly ikaw resurrected
[43:12] Siya is Isa gumawa todo nabait in pareha (maskulino pemenino) at Siya
gumawa ikaw bapor livestock sumakay!
[43:13] gaya ikaw pagpapahinga them ikaw pasalamatan such basbas ninyo Panginoon
pagsasalita Langit be Isa lupigin ito us! Kami wala kontrolin them ating.
[43:14] Kami sa wakas pagbabalik atin Panginoon.
[43:15] Sila gabi assigned sa lugar na Him partihan buhat His ari likha! Siyang Tunay
makatao buhay is profoundly unappreciative.
[43:16] Siya mabutihin buhat His likha anak na babae Himself samantala benditado
ikaw anak na lalaki?
[43:17] When isa ng them ibigay balita (ng anak) na) babae) gaya sila karapatan ang
Marami Gracious his mukha darkened karukhaan galit!
[43:18] (Sila pagsasalita) Ano mabuti kaysa offspring is brought be maganda tumulong
in wala gulo?
[43:19] Sila karapatan iyon anghel are servants ang Marami Gracious are pemenino!
Sila saksi nila likha? Nila karapatan tala sila asked
[43:20] Sila gabi pagsasalita ang Marami Gracious willed kami wala adorasyon them.
Sila wala magkaroon basis such karapatan; sila tangi conjecture
[43:21] Kami ibigay them libro ito sila pagtibayin it
[43:22] Katunayan is iyon sila pagsasalita Kami natagpuan atin magulang dalhin tiyak
pagsasanay kami sundan in nila footsteps!
[43:23] Invariably when kami magpadala warner any kumunidad pinuno iyon
kumunidad pagsasalita Kami natagpuan atin magulang sundan tiyak pagsasanay kami
ipagpatuloy in nila footsteps!
[43:24] (Sugo) pagsasalita Ano ako brought ikaw mabuti kaysa pagakay kaysa ano ikaw
manahin ninyo magulang? Sila pagsasalita Kami are disbelievers mensahe ikaw brought
[43:25] Consequently kami requited them. Kilala kahalagahan rejectors!
[43:26] Abraham sabihin to his ama his tao ako disown ano ikaw adorasyon.
[43:27] Tangi Isa initiated ako giya ako.
[43:28] Ito example (ng Abraham) gawin everlasting aral subsekuwente henerasyon;
marahil sila mailigtas nila kaluluwa!
[43:29] Talaga Nga ako ibigay these tao nila abuwelo sufficient pagkakataon noon
katotohanan dumating them clarifying sugo.
[43:30] When katotohanan dumating them sila pagsasalita Ito is engkanto kami are
disbelievers therein.
[43:31] Sila pagsasalita tangi ito Quran magpadala pababa isa pa lalaki 2 kumunidad
(Mecca Yathrib) is bantog!
[43:32] Sila isa Are assign ninyo Panginoon awa? Kami assigned nila partihan in ito
buhay itindig kaunti ng them sa ibabaw others in uri in orden hayaan them magsilbi 1 isa
pa! Awa buhat ninyo Panginoon is malayu-layo pinakamagaling kaysa any sangkap sila
itago.
[43:33] Kong wala were todo tao bumagay 1 (di-paniwalaan) pagtitipon kami granted
everyone di-paniwalaan ang Marami Gracious mansions pilak bubong baitang alin sila
umakyat!
[43:34] Nila mansions magkaroon impressive pintuan luxurious furnishings.
[43:35] Gayon Din marami ornaments Todo these are temporaryo sangkap ito lowly
buhay. Hereafter - Sa ninyo Panginoon - is malayo pinakamagaling sa lugar na ang
righteous.
[43:36] Anyone pagwawalang-bahala mensahe ng ang Marami Gracious kami itakda
demonyo be his tapat companion.
[43:37] Such companions ibaling them landas uri them sumampalataya sila giya!
[43:38] When siya dumating sa harap us siya pagsasalita Oh Ako hilingin ikaw were
gaya malayu-layo ako gaya 2 oriente. Ano malungkot companion!
[43:39] It wala aliwin ikaw iyon araw transgressors iyon pareho ikaw partihan
retribution.
[43:40] Ikaw uri bingi pakinggan; ikaw uri bulag makakita those are malayu-layo
astray?
[43:41] Kami hayaan ikaw mamamatay it wala kami siyang tunay requite them!
[43:42] Kami magpalabas ikaw (retribution) kami pangako them. Kami are puno
kontrolin them.
[43:43] Ikaw steadfastly magturo ano ihayag ikaw; ikaw are kanan landas!
[43:44] Ito is mensahe ikaw ninyo tao; todo ng ikaw tanong.
[43:45] Tseke sugo kami magpadala sa harap ikaw Magkaroon kami ever itakda any iba
May Kapal! - beside ang Marami Gracious - to adorasyon?
[43:46] Sa Lugar Na example kami magpadala Moses atin pruweba Pharaoh siya elders
iproklama ako am sugo Panginoon sansinukob.
[43:47] When siya magpalabas them atin pruweba sila tumawa them.
[43:48] Every lumagda kami magpalabas them was malaki kaysa 1 sa harap it Kami
afflicted them peste marahil sila magtika.
[43:49] Sila pagsasalita O ikaw magician pamanhikan ninyo Panginoon atin behalf
maibsan ito peste) sapul pa ikaw magkaroon kasunduan Him; kami noon giya.
[43:50] Nguni't gaya madali gaya kami maibsan nila affliction sila isauli.
[43:51] Pharaoh ipatalastas to his tao O ko tao ako wala angkinin kingship Egypt these
dumaloy ilog maging pag-aari to ako? Ikaw wala lagari?
[43:52] Alin isa is pinakamagaling; ako iyon 1 lowly maani is hindi gaano magsalita?
[43:53] "Paano dumating siya wala angkinin kayamanan ginto; paano dumating anghel
wala accompany him?
[43:54] Siya kaya tonto his tao sila sumunod him; sila were makasalanan tao!
[43:55] When sila magpumilit in salungatin us kami kastiguhin them lunurin them todo!
[43:56] Kami gawin them precedent example others.
[43:57] When anak na lalaki Mary banggitin example ninyo tao pagwawalang-bahala it
[43:58] Sila pagsasalita Is it mabuti kaysa adorasyon atin May Kapal adorasyon him?
Sila pagsasalita ito tangi magmatwid ikaw! Talaga Nga sila are tao sino pagsamahin
tagasalungat!
[43:59] Siya was hindi otro kaysa servant kami benditado kami magpadala him gaya
example Iho Israel.
[43:60] Kami willed kami uri ikaw anghel colonize reproduce daigdig!
[43:61] Siya is magsilbi pantatak sa lugar na malaman dulo mundo paganyan ikaw hindi
largo pondohan any magduda it Ikaw sundan Ako; ito is kanan landas.
[43:62] hayaan wala demonyo paurungin ikaw; siya is ninyo ardent kagalit.
[43:63] When Jesus lakad pruweba siya pagsasalita ako bring ikaw dunong clarify
kaunti ng bagay in alin ikaw dispute Ikaw reverence MAY KAPAL sumunod ako.
[43:64] MAY KAPAL is KO PANGINOON NINYO PANGINOON IKAW
ADORASYON Him NAG-IISA! Ito is kanan landas.
[43:65] Katunggali disputed themselves. Woe to those transgress retribution makirot
araw.
[43:66] Sila maghintay Oras (Araw Paghuhukom) dumating them suddenly when sila
kulang expect it
[43:67] Isara kaibigan iyon araw bumagay kagalit ng 1 isa pa huwag isama sa lugar na
ang righteous.
[43:68] O Ko servants ikaw wala magkaroon takot araw nor naisin ikaw mamighati!
[43:69] Sila are isa sumampalataya in atin pagpapakita were submitters.
[43:70] Sumali Paraiso magkasama ninyo asawa magsaya
[43:71] Paghahandog them be ginintuan bandeha tasa sila natagpuan everything puso
pagnanasa mata hilingin sa lugar na! Ikaw buhay therein forever
[43:72] Such is Paraiso iyon ikaw manahin atras ninyo trabaho.
[43:73] Ikaw magkaroon it todo nabait ng bunga buhat alin ikaw kumain.
[43:74] Siyang Tunay may kasalanan naisin abide retribution Gehenna forever
[43:75] Hindi Kailanman naisin retribution commuted them; sila ikulong therein.
[43:76] Wala is us nang mali them; is sila nang mali nila ari kaluluwa!
[43:77] Sila pamanhikan O Maalek hayaan ninyo Panginoon tapusin us Siya pagsasalita
Ikaw tumigil forever
[43:78] Kami ibigay ikaw katotohanan marami ng ikaw kamuhian katotohanan!
[43:79] Sila balak kaunti balak? Kami man balak.
[43:80] Sila ipalagay kami wala pakinggan nila lihim pakana? oo talaga; nga; atin sugo
are them tala!
[43:81] Iproklama ang Marami Gracious did magkaroon anak na lalaki ako walang
ingay be foremost worshiper!
[43:82] Siya glorified Siya is Panginoon ng langit daigdig Panginoon dakila dominion
malayu-layo sa ibabaw nila karapatan.
[43:83] Hayaan them malito huwego hanggang sila magharap nila araw awaiting them!
[43:84] Siya is tangi Isa is diyedad langit diyedad daigdig. Siya is ang Marami Matalino
Omniscient
[43:85] Dakilain is Isa angkinin todo sovereignty ng langit daigdig everything them!
With Him is kabatiran Oras (dulo ng mundo) Him ikaw pagbabalik!
[43:86] Wala ng those sila idolize Him angkinin any lakas intercede nila intercession
magkataon with katotohanan sila fully malaman.
[43:87] Ikaw asked them gumawa them sila pagsasalita MAY. KAPAL. would noon sila
deviate?
[43:88] It iproklama O ko Panginoon these tao wala sumampalataya.
[43:89] Ikaw pagwawalang-bahala them pagsasalita Kapayapaan; sila do siyang tunay
natagpuan out!
.
44- Pausukan (Al-Dukhan)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[44:1] H. M.
[44:2] Ito enlightening banal na aklat.
[44:3] Kami magpadala it pababa benditado gabi kami are babala!
[44:4] In it (banal) (na) (aklat) every bagay dunong clarified
[44:5] It predetermined manduhan buhat us iyon kami magpadala sugo.
[44:6] Ito is awa ninyo Panginoon. Siya is Hearer Omniscient
[44:7] Panginoon ng langit daigdig everything them. Kong tangi ikaw be tiyak!
[44:8] duon wala is otro May Kapal Him. Siya kontrolin buhay muwerte; ninyo
Panginoon Panginoon ninyo abuwelo.
[44:9] Talaga Nga sila are alinlangan heedless.
[44:10] Kaya guwardiya araw when himpapawid brings malalim pausukan!
[44:11] It sobre tao; ito is makirot retribution.
[44:12] Atin Panginoon maibsan ito retribution us; kami are believers!
[44:13] Kasunod iyon it is man huli sila tandaan! enlightening sugo dumating them.
[44:14] Sila umikot him pagsasalita Magaling pagaralin baliw
[44:15] Kami maibsan retribution sandali; ikaw madali isauli.
[44:16] Araw kami istrayk malaki atake kami ipaghiganti.
[44:17] Kami eksamen them tao Pharaoh; kapuri-puri sugo lakad them.
[44:18] Iproklama Makinig to ako servants MAY KAPAL! Ako am malinis sugo ikaw.
[44:19] At wala transgress MAY KAPAL. Ako bring ikaw makapangyarihan pruweba.
[44:20] Ako sikaping matamo kubilihan ko Panginoon ninyo Panginoon ikaw salungatin
ako.
[44:21] Ikaw wala hilingin sumampalataya noon simply kaliwa ako!
[44:22] Nang Sumunod siya pamanhikan his Panginoon These are makasalanan tao.
[44:23] (May (Kapal pagsasalita) Maglakbay Ko servants gabi; ikaw tugisin!
[44:24] Paghihirap dagat nang; buong; bilis; nila pangkat lunurin.
[44:25] Kaya sila kaliwa marami hardin tagsibol
[44:26] Crops luxurious buhay.
[44:27] Basbas sila ikagalak.
[44:28] Todo these kami caused manahin iba tao.
[44:29] Neither langit nor daigdig lumuha them sila wala palugit!
[44:30] Habang kami mag-ipon Iho Israel hamakin paguusig.
[44:31] Buhat Pharaoh; siya was manlulupig.
[44:32] Kami mabutihin them todo tao knowingly
[44:33] Kami magpalabas them marami pruweba alin constituted dakila eksamen.
[44:34] Kaharap henerasyon pagsasalita
[44:35] Kami tangi mamamatay 1 muwerte; kami hindi kailanman resurrected
[44:36] Bring atras atin forefathers kong ikaw are truthful!
[44:37] Sila Are pinakamagaling kaysa tao ng Tubba others them? Kami lipulin them
nila kasalanan.
[44:38] Kami wala gumawa langit daigdig everything them tama huwego!
[44:39] Kami gumawa them tiyak hangarin marami ng them wala malaman!
[44:40] Araw Decision awaits them todo.
[44:41] Iyon is araw when hindi kaibigan tumulong his kaibigan in any paraan walang
sino man tumulong.
[44:42] Tangi those makuha awa MAY KAPAL. Siya is Almighty Mahabagin.
[44:43] Siyang Tunay puno ng bitterness -
[44:44] Magdulot komida sa lugar na ang sinful!
[44:45] Gaya lye it pakuluin tiyan.
[44:46] Gaya pakuluin hellish uminom!
[44:47] sipsipin him throw him into pusod Impiyerno!
[44:48] Noon ibuhos sa ibabaw ng his ulo retribution Inferno!
[44:49] Takim ito; ikaw were paganyan makapangyarihan paganyan kapuri-puri.
[44:50] Ito is ano ikaw kagamitan magduda!
[44:51] righteous naisin be patatagin pusisyon.
[44:52] Ikagalak hardin tagsibol
[44:53] Gamitin velvet satin; malapit bawa`t isa otro!
[44:54] Kami grant them kamangha-mangha asawa.
[44:55] Sila ikagalak it todo nabait ng bunga walang mali kapayapaan.
[44:56] Sila wala takim muwerte therein - Sa Kabila Ng 1 muwerte - Siya patawarin
them retribution Impiyerno.
[44:57] Such is basbas ninyo Panginoon. Such is dakila pagwawagi.
[44:58] Kami kaya clarified it ninyo pananalita iyon sila kunin heed
[44:59] Kaya maghintay; sila man maghintay.
.
45- luhod (Al-Jatheyah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[45:1] H. M.
[45:2] Pagpapakita ito banal na aklat is MAY KAPAL Almighty Matalino.
[45:3] Langit daigdig are puno ng pruweba believers.
[45:4] Sa Tabi in ninyo likha likha todo hayop duon are pruweba tao are tiyak.
[45:5] Gayon Din alternation ng gabi araw probisyon iyon MAY KAPAL magpadala
pababa himpapawid buhaying muli patay bayan manipulation hangin; todo these are
pruweba tao unawain!
[45:6] These are May Kapal pagpapakita kami bumigkas ikaw truthfully. In alin Hadith
MAY KAPAL His pagpapakita sila sumampalataya?
[45:7] Woe to every fabricator may kasalanan
[45:8] 1 pakinggan May Kapal pagpapakita bumigkas him noon ipilit arrogantly sa his
paraan gaya siya hindi kailanman pakinggan them! Pangako him makirot retribution.
[45:9] When siya matutuhan anything atin pagpapakita siya kutyain them. These
mangyari kahiya-hiya retribution.
[45:10] Awaiting them is Gehenna. Nila earnings wala tumulong them nor idolo sila
itama MAY KAPAL. Sila mangyari kasindak-sindak retribution.
[45:11] Ito is beacon those di-paniwalaan these pagpapakita nila Panginoon mangyari
condemnation makirot retribution!
[45:12] MAY KAPAL is ISA IPASOK dagat NINYO PAGLILINGKOD paganyan iyon
BAPOR LUMABOY it in accordance with His BATAS. Ikaw kaya sikaping matamo
His probisyon iyon ikaw be appreciative
[45:13] Siya ipasok in ninyo paglilingkod everything langit daigdig; todo buhat Him!
These are pruweba tao dili-dilihin.
[45:14] Isalaysay those sumampalataya patawarin those wala expect araw MAY
KAPAL! Siya fully bayad everyone whatever sila kumita.
[45:15] Whoever trabaho righteousness does sa lugar na his ari mabuti kaysa whoever
trabaho masama does paganyan his ari detriment! To ninyo Panginoon ikaw pagbabalik!
[45:16] Kami ibigay Iho ng Israel banal na aklat dunong prophethood magdulot them
mabuti kaysa probisyon kami bestowed them otro basbas kaysa any iba tao!
[45:17] Kami ibigay them dito malinaw commandments. Ironically sila wala dispute ito
kabatiran dumating them. Ito is jealousy nila bahagi. Siyang Tunay ninyo Panginoon
huwes them Araw Panunumbalik everything sila disputed
[45:18] Kami noon itakda ikaw establish wasto batas; ikaw sundan ito wala sundan
hilingin ng those wala malaman!
[45:19] Sila wala tumulong ikaw sa todo MAY KAPAL. is transgressors ally 1 isa pa
samantala MAY KAPAL is Panginoon ng ang righteous.
[45:20] Ito magdulot enlightenments tao pagakay awa those are tiyak.
[45:21] those trabaho masama expect kami treat them iyon din manner gaya those
sumampalataya ihatid righteous buhay? Maani nila buhay nila muwerte be ang iyon din?
nang mali talaga nga is nila paghuhukom.
[45:22] MAY KAPAL GUMAWA LANGIT DAIGDIG TIYAK HANGARIN in orden
bayad BAWA`T ISA KALULUWA whatever it KUMITA PINAKAKAUNTI injustice!
[45:23] Ikaw kilala isa May Kapal magkaroon is his ego? Consequently MAY KAPAL
magpadala him astray his kabatiran tatakan his pakikinig his isip lugar talukbong his
mata! Sino noon giya him such decision MAY KAPAL? Ikaw wala kunin heed
[45:24] Sila pagsasalita Kami tangi buhay ito buhay; kami buhay mamamatay tangi
panahon causes atin muwerte! Sila wala magkaroon tiyak kabatiran ito; sila tangi
conjecture
[45:25] When atin pagpapakita bumigkas them clearly nila tangi argumento is
pagsasalita Bring atras atin forefathers ikaw are truthful!
[45:26] Pagsasalita MAY KAPAL granted ikaw buhay noon Siya ilapag ikaw muwerte
noon Siya summon ikaw Araw Panunumbalik is inevitable! Marami tao wala malaman!
[45:27] To MAY KAPAL maging pag-aari todo sovereignty ng langit daigdig! Araw
Oras (Paghuhukom) dumating dumaan iyon is when falsifiers nasira!
[45:28] Ikaw lagari every kumunidad luhod Every kumunidad be tawagin tingnan nila
tala! Sa Araw Na Ito ikaw kunin bayad sa lugar na everything ikaw done
[45:29] Ito is atin tala; it utters katotohanan ikaw! Kami tala everything ikaw did
[45:30] Tungkol Sa those sumampalataya trabaho righteousness nila Panginoon
admitihin them His awa! Ito is dakila pagwawagi.
[45:31] Tungkol Sa those di-paniwalaan Ko pagpapakita Were bumigkas ikaw ikaw
umikot mapagmataas were makasalanan tao?
[45:32] When it iproklama May Kapal pangako is katotohanan iyon Oras Paghuhukom)
inevitable ikaw pagsasalita Kami wala malaman ano Oras is Kami are puno ng conjecture
it kami wala are tiyak.
[45:33] Masama nila trabaho bumagay evident to them napaka bagay sila kutyain
dumating haunt them!
[45:34] It iproklama Sa Araw Na Ito kami kalimutan ikaw tama gaya ikaw kalimutan
miting ito araw. Ninyo abode is hellfire ikaw wala magkaroon helpers!
[45:35] Ito is ikaw sipsipin May Kapal pagpapakita in hambog preoccupied 1 buhay.
Consequently sila hindi kailanman exit therefrom nor naisin sila paumanhin!
[45:36] To MAY KAPAL maging pag-aari todo paghanga; Panginoon langit Panginoon
daigdig Panginoon sansinukob!
[45:37] To Him maging pag-aari todo supremacy langit daigdig! Siya is Almighty
Matalino.
.
46- Dunes (Al-Ahqaf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[46:1] H. M.
[46:2] Pagpapakita ito banal na aklat is MAY KAPAL Almighty Matalino.
[46:3] Kami wala gumawa langit daigdig everything them tiyak hangarin finite interim
Those di-paniwalaan are ganap hindi alintana to babala ibigay them.
[46:4] sabihin Itinuturing idolo ikaw itama MAY KAPAL. Magpalabas ako ano sa
daigdig did sila gumawa! Sila ari bahagi ng langit? Magpalabas ako any iba banal na
aklat sa harap ito 1, any piraso established kabatiran supports ninyo idolatry ikaw are
truthful!
[46:5] Sino is malayu-layo astray kaysa those idolize MAY KAPAL idolo hindi
kailanman managot them Araw Panunumbalik are ganap di-handa ng nila adorasyon?
[46:6] At when tao summoned Araw Paghuhukom) nila idolo bumagay nila kagalit
tuligsain nila idolatry!
[46:7] When atin pagpapakita bumigkas them ganap malinaw those di-paniwalaan
pagsasalita ng katotohanan dumating them Ito is obviously engkanto!
[46:8] When sila pagsasalita Siya fabricated ito pagsasalita ako fabricated ito noon ikaw
wala ipagtanggol ako MAY KAPAL! Siya is fully aware ng everything ikaw balak. Siya
suffices gaya saksi ako ikaw. Siya is Forgiver Mahabagin.
[46:9] sabihin ako am iba buhat iba sugo. Ako wala magkaroon palagay ano naisin
magkataon ako ikaw. Ako tangi sundan ano ihayag ako! Ako am hindi otro kaysa
malalim warner.
[46:10] Pagsasalita Ano kong it MAY KAPAL ikaw is di-paniwalaan in it Saksi buhat
Iho Israel barena saksi katulad phenomenon siya sumampalataya samantala ikaw umikot
mapagmataas! Siyang Tunay MAY KAPAL wala giya makasalanan tao.
[46:11] Those di-paniwalaan pagsasalita about those sumampalataya were anything
mabuti kaysa sila wala tanggapin it sa harap us sila wala giya it sila pagsasalita Ito is
matanda fabrication!
[46:12] sa harap ito libro Moses magdulot pagakay awa. Ito man is banal na aklat
kumpermahan Arabic babala those transgressed ibigay mabuti kaysa balita ang righteous!
[46:13] Siyang Tunay those pagsasalita Atin Panginoon is MAY KAPAL noon ihatid
righteous buhay wala magkaroon takot nor naisin sila mamighati!
[46:14] Sila meritoryo Paraiso saan sila abide forever ganti nila trabaho.
[46:15] Kami enjoined makatao buhay kapurihan his magulang. His ina barena him
arduously ibigay nasimiyento to him arduously sipsipin intimo alagaan ng him 30
months! When siya abutin maturity abutin idad ng 40 siya pagsasalita Ko Panginoon
tiyak ako pasalamatan basbas Ikaw bestowed ako ko magulang do righteous trabaho
masiyahan Ikaw! Hayaan ko iho be righteous gayon din! Ako magtika Ikaw; ako am
submitter.
[46:16] is these kami tanggapin righteous trabaho makaligtaan nila kasalanan. Sila
meritoryo Paraiso. Ito is truthful pangako pangako them.
[46:17] Noon duon isa is sabihin to his magulang Woe ikaw; ikaw isalaysay ako
muwerte) ako dumating buhay? Paano dumating those mamamatay sa harap us hindi
kailanman dumating magulang iyak May Kapal tumulong pagsasalita Woe to ikaw;
masiyahan sumampalataya! May Kapal pangako is katotohanan. Siya pagsasalita
Kuwento past
[46:18] Such isa selyo disbelievers every henerasyon ng jinns makatao; sila are losers.
[46:19] Sila todo makuha uri sila meritoryo in accordance with nila trabaho. Siya bayad
them nila trabaho pinakakaunti injustice.
[46:20] Araw dumating when those di-paniwalaan ipakilala hellfire Ikaw aksayahin
mabuti kaysa pagkakataon ibigay ikaw ninyo worldly buhay ikaw magsaya in them.
Consequently sa araw na ito ikaw mangyari kahiya-hiya retribution gaya requital
pagmamataas ikaw ipasok daigdig any basis at ninyo masama trabaho.
[46:21] Alalahanin iyon kapatid na lalaki ‘Aad babala his tao dunes! - Marami babala
gayon din dalhin sa harap him after him Ikaw wala adorasyon MAY KAPAL. Ako takot
sa lugar na ikaw retribution dakila araw.
[46:22] Sila pagsasalita ikaw dumating ibaling us atin May Kapal? Kami hamunin ikaw
bring (retribution) ikaw threaten ikaw are truthful.
[46:23] Siya pagsasalita kabatiran ito is MAY; KAPAL; ako tangi dalhin ikaw ano ako
was magpadala to dalhin! Ako lagari iyon ikaw tao are mang-mang.
[46:24] When sila lagari bagyo ulo nila paraan sila pagsasalita Ito bagyo bring us
marami kagamitan ulan Sa Lugar Ng ito is ano ikaw hamunin (Takip) (Ng) (Ulo) bring
mapusok hangin wherein duon is makirot retribution!
[46:25] It sirain everything gaya manduhan its Panginoon! Ni umaga wala tumayo nila
bahay. Kami kaya requite may kasalanan tao.
[46:26] Kami established them iyon din paraan gaya kami established ikaw magdulot
them pakinggan mata isip! Nila pakikinig mata isip wala tumulong them sa todo. Ito sila
magdisisyon pagwawalang-bahala May Kapal pagpapakita. Kaya prophecies babala sila
tuyain caused nila doom
[46:27] Kami lipulin marami kumunidad ikaw after kami ituro pruweba sila magtika.
[46:28] Why noon idolo sila itama bring them isara to MAY KAPAL mabigo tumulong
them? Sa Lugar Ng sila pabayaan them. Such were di-tunay May Kapal sila idolized
such were innovations sila fabricated
[46:29] Alalahanin iyon kami tiyak a bilang ng jinns ikaw in orden hayaan them
pakinggan Quran! When sila kunin duon sila pagsasalita Makinig. it sa ibabaw sila
magmadali nila tao babala
[46:30] Sila pagsasalita O atin tao kami pakinggan libro ihayag Moses kumpermahan
nakaraan banal na aklat. It giya katotohanan; to ang kaagad-agad landas.
[46:31] O atin tao managot tawagin MAY KAPAL sumampalataya in Him! Siya noon
patawarin ninyo kasalanan patawarin ikaw makirot retribution!
[46:32] Those mabigo managot May Kapal tawagin wala tumakas wala magkaroon
Panginoon Him; sila lakad malayo astray!
[46:33] Sila wala realize iyon MAY KAPAL gumawa langit daigdig pinakakaunti sikap
is able to buhaying muli patay? oo talaga; nga; Siya is Omnipotent
[46:34] Araw disbelievers ipakilala Hellfire sila asked Is ito wala katotohanan? Sila
managot Oo talaga nga atin Panginoon. Siya pagsasalita Noon magdusa retribution ninyo
disbelief.
[46:35] Kaya be pasyente sugo ikaw angkinin kalakasan kublihan tiyaga. Wala be in a
hurry lagari retribution inevitably dumating them. Araw sila lagari it magmukha gaya sila
magtagal 1 oras araw. Ito proclamation is it wala makasalanan sino are consistently
lipulin?
.
47- Muhammad (Muhammad)
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[47:1] Those di-paniwalaan paurungin landas MAY KAPAL Siya nullifies nila trabaho!
[47:2] Those sumampalataya trabaho righteousness sumampalataya in ano magpadala
pababa Muhammad! - Alin is katotohanan nila Panginoon - Siya remits nila kasalanan
benditado them contentment!
[47:3] Ito is those di-paniwalaan sundan falsehood samantala those sumampalataya
sundan katotohanan nila Panginoon. MAY KAPAL KAYA BANGGITIN TAO NILA
examples.
[47:4] Ikaw makatagop in gulo) those di-paniwalaan ikaw istrayk leeg! Ikaw kunin them
captives ikaw itama them libre tubos them gulo dulo! Magkaroon MAY KAPAL willed
Siya granted ikaw tagumpay gulo! Siya kaya eksamen ikaw 1 isa pa. Tungkol Sa those
kunin wakasan cause MAY KAPAL Siya hindi kailanman ilapag nila pagpapakasakit
aksayahin
[47:5] Siya giya them benditado them contentment!
[47:6] Siya admitihin them Paraiso Siya isalaysay them.
[47:7] O ikaw sumampalataya ikaw support MAY KAPAL Siya support ikaw palakasin
ninyo foothold.
[47:8] Those di-paniwalaan mangyari karukhaan; Siya causes nila trabaho be ganap in
hambog
[47:9] Iyon because sila kamuhian ano MAY KAPAL ihayag consequently Siya
nullifies nila trabaho!
[47:10] Sila wala lumaboy daigdig Did lagari kahalagahan sa lugar na those sa harap
them? MAY KAPAL sirain NILA TRABAHO; TODO disbelievers MAGDUSA IYON
DIN TADHANA.
[47:11] Ito is MAY KAPAL is Panginoon ng those sumampalataya samantala
disbelievers wala magkaroon Panginoon.
[47:12] MAY KAPAL ADMITIHIN those sumampalataya IHATID righteous BUHAY
into HARDIN DUMALOY BATIS! Tungkol Sa those di-paniwalaan sila buhay kumain
gaya hayop kumain noon dulo hellfire!
[47:13] Marami kumunidad was marami malakas kaysa kumunidad iyon evicted ikaw
ninyo bayan; when kami lipulin them walang sino man tumulong them.
[47:14] Are those enlightened nila Panginoon iyon din gaya those masama trabaho
adorned nila mata sila sundan nila ari palagay?
[47:15] allegory Paraiso pangako righteous is ito it magkaroon ilog unpolluted tubig ilog
ng sariwa gatas ilog ng alak! - Masarap sa lugar na drinkers - Ilog pilitin pulog-pukyutan.
Sila magkaroon todo nabait ng bunga therein patawad buhat nila Panginoon. Sila mabuti)
kaysa) those Are abide forever thehellfire uminom hellish tubig luha nila bituka?
[47:16] Kaunti ng them makinig to ikaw noon gaya madali gaya sila kaliwa sila ask
those enlightened Ano did siya tama sabihin MAY KAPAL kaya tatakan nila puso
consequently sila sundan tangi nila palagay!
[47:17] Tungkol Sa those giya Siya augments nila pagakay grants them nila
righteousness.
[47:18] Sila maghintay Oras Are dumating them suddenly Todo lumagda thereof
already dumating. Dati Oras dumating them paano sila do benepisiyo buhat nila
mensahe?
[47:19] Ikaw malaman iyon Duon wala is otro May Kapal MAY KAPAL ask patawad
ng ninyo kasalanan kasalanan ng todo sumampalataya lalaki babae. MAY KAPAL is
fully aware ng NINYO decisions NINYO ULTIMO KAPALARAN.
[47:20] Those sumampalataya pagsasalita When naisin bago sura ihayag when
straightforward sura ihayag wherein makipag-away banggitin ikaw lagari those harbored
magduda nila puso hanapin ikaw muwerte already dumating them! Sila kaya ibunyag.
[47:21] Pagkamasunurin righteous utterances expected ng them. Tangi sila magpalabas
confidence MAY KAPAL when mobilization was tawagin it been mabuti kaysa them.
[47:22] Is it gayon din ninyo intensiyon ikaw kaliwa ikaw ipasok masama mistreat
ninyo relatives?
[47:23] is those mangyari tungayaw MAY KAPAL whereby Siya gawin them bingi
bulag!
[47:24] Why sila wala study Quran carefully Sila magkaroon seradura nila isip?
[47:25] Siyang Tunay those magpadausdos atras pagakay ihayag them demonyo akitin
them ihatid them sa!
[47:26] Ito is sila sabihin to those kamuhian ano MAY KAPAL magpadala pababa
Kami sumunod ikaw tiyak bagay. MAY KAPAL fully malaman nila lihim pakana!
[47:27] Paano it do sa lugar na them when anghel be ilapag them to muwerte? Sila beat
them nila mukha nila palakihin dulo.
[47:28] Ito because sila sundan ano angered MAY KAPAL kamuhian bagay masiyahan
Him! Consequently Siya nullified nila trabaho.
[47:29] those pondohan magduda nila puso kuro-kuro iyon Did MAY KAPAL naisin
wala bring out nila masama thoughts?
[47:30] Kami naisin kami ibunyag them ikaw paganyan iyon ikaw makilala them tama
hanapin them. Ikaw makilala them ni ang paraan sila usapan. MAY KAPAL is fully
aware ng TODO NINYO TRABAHO.
[47:31] Kami certainly ilapag ikaw eksamen in orden destinggihin those ikaw sino
magpunyagi steadfastly magtiyaga Kami ibunyag ninyo tunay uri.
[47:32] Those di-paniwalaan paurungin landas MAY KAPAL salungatin sugo pagakay
ihayag them hindi kailanman hurt MAY KAPAL in ang pinakakaunti Sa Lugar Ng Siya
nullifies nila trabaho.
[47:33] O ikaw sumampalataya ikaw sumunod MAY KAPAL sumunod sugo.
Otherwise todo ninyo trabaho be in hambog
[47:34] Those di-paniwalaan paurungin landas MAY KAPAL noon mamatay
disbelievers MAY KAPAL naisin hindi kailanman patawarin them!
[47:35] Kaya ikaw wala waver sumurender pursuit kapayapaan ikaw sagutan tagumpay
MAY KAPAL is ikaw. Siya hindi kailanman aksayahin ninyo sikap.
[47:36] Ito worldly buhay is hindi otro kaysa huwego kapalaluan. Ikaw sumampalataya
ihatid righteous buhay Siya ganti ikaw asking ikaw any pera!
[47:37] Kong Siya asked ikaw pera to extent gumawa paghihirap ikaw ikaw bumagay
stingy ninyo magtago masama lakas ibunyag!
[47:38] Ikaw imbitahin gumugol cause MAY KAPAL kaunti ng ikaw umikot stingy
stingy are stingy patungo sa nila ari kaluluwa. MAY KAPAL is SAGANA
SAMANTALA IKAW are MAHIRAP. Ikaw umikot Siya kapalit iba tao ninyo lugar sila
wala be ikaw.
.
48- Tagumpay (Al-Fatt-h)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[48:1] Kami bestowed ikaw O Sugo) dakila tagumpay.
[48:2] Whereby MAY KAPAL patawarin ninyo past kasalanan gayon din gaya
kinabukasan kasalanan walang mali His basbas ikaw giya ikaw tuloy-tuloy landas!
[48:3] Additionally MAY KAPAL naisin support ikaw unwavering support
[48:4] Siya is Isa lugar contentment puso believers augment higit paniniwala paayon ng
nila paniniwala. To MAY KAPAL maging pag-aari todo kapangyarihan ng langit
daigdig! MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[48:5] Siya certainly admitihin sumampalataya lalaki babae into hardin dumaloy batis
wherein sila abide forever Siya remit nila kasalanan. Ito is pangmasid MAY KAPAL
dakila pagwawagi.
[48:6] Siya requite hypocrite lalaki babae idolo adorasyon lalaki babae sila harbored
masama thoughts MAY KAPAL. Nila masama naisin backfire them. May Kapal is galit
them isumpa them ihanda them Gehenna! Ano malungkot kapalaran!
[48:7] To MAY KAPAL maging pag-aari todo kapangyarihan langit daigdig! MAY
KAPAL is Almighty MATALINO.
[48:8] Kami magpadala ikaw saksi bearer mabuti kaysa balita, warner.
[48:9] Iyon ikaw tao sumampalataya in MAY KAPAL His sugo reverence Him
matyagan Him glorify Him araw at gabi!
[48:10] Siyang Tunay those prenda allegiance ikaw prenda allegiance MAY KAPAL.
MAY KAPAL approves NILA PRENDA; SIYA LUGAR His KAMAY NILA KAMAY!
Those sirain such prenda ipasok violation to nila ari detriment. Tungkol Sa those tapusin
nila prenda MAY KAPAL Siya grant them dakila recompense
[48:11] sedentary Arabs tumigil sa likod pagsasalita Kami preoccupied atin pera atin
pamilya ask patawad us! Sila utter nila dila ano wala is nila puso! Pagsasalita Sino
ipagtanggol ikaw MAY KAPAL kong Siya willed any adversity ikaw ni kong Siya willed
any basbas ikaw? MAY KAPAL is fully Cognizant ng everything ikaw do
[48:12] Ikaw secretly sumampalataya sugo believers pagkatalo hindi kailanman
dumating nila pamilya ito firmly established ninyo puso! Ikaw harbored masama
thoughts umikot into makasalanan tao.
[48:13] Anyone magkaila sumampalataya in MAY KAPAL His sugo kami ihanda
disbelievers hellfire!
[48:14] To MAY KAPAL maging pag-aari sovereignty ng langit daigdig! Siya
patawarin whomever Siya naisin kastiguhin whomever Siya naisin! MAY KAPAL is
Forgiver MAHABAGIN.
[48:15] sedentary sino tumigil sa likod pagsasalita when ikaw expected kulektahin ang
mga sinamsam ng gulo Hayaan us sundan ikaw partihan in ito!" Sila kaya hilingin
baguhin May Kapal palabra! Pagsasalita Ikaw wala sundan us! Ito is May Kapal decision.
Sila noon pagsasalita Ikaw be mainggitin ng us (sa (lugar (na tumigil sa likod Talaga Nga
sila bihira unawain anything!
[48:16] Sabihin to sedentary Arabs tumigil Ikaw imbitahin mukha makapangyarihan tao
makipag-away them sila sumuko! Kong ikaw sumunod MAY KAPAL naisin ganti ikaw
generous recompense Ikaw umikot muli ikaw did in ang past Siya requite ikaw makirot
retribution!
[48:17] Bulag wala is blamed crippled wala is blamed maysakit wala is blamed Those
sumunod MAY KAPAL His sugo Siya admitihin them hardin dumaloy batis! Tungkol Sa
those umikot Siya requite them makirot retribution.
[48:18] MAY KAPAL MASIYAHAN believers PRENDA allegiance IKAW PUNO.
Siya malaman ano was nila puso consequently Siya benditado them contentment ganti
them immediate tagumpay!
[48:19] Additionally sila magtubo marami ang mga sinamsam. MAY KAPAL is
Almighty MATALINO.
[48:20] MAY KAPAL PANGAKO IKAW MARAMI ANG MGA SINAMSAM IYON
IKAW MAGTUBO. Siya kaya ipagpauna kaunti benepisiyo ikaw in ito buhay Siya
withheld tao kamay aggression ikaw gawin ito lumagda believers! Siya kaya giya ikaw
tuloy-tuloy landas.
[48:21] Tungkol Sa grupo ikaw possibly wala pagkatalo MAY KAPAL sipsipin alagaan
ng them; MAY KAPAL is Omnipotent
[48:22] disbelievers ever makipag-away ikaw sila umikot sa paligid flee! Sila wala
magkaroon Panginoon Pinuno; sila wala magkaroon helper!
[48:23] Such is May Kapal paraan bilog history, ikaw natagpuan May Kapal paraan is
walang pag-iiba.
[48:24] Siya is Isa withheld nila kamay aggression ikaw withheld ninyo kamay
aggression them in libis Mecca after Siya granted ikaw tagumpay them! MAY KAPAL is
Seer NG everything IKAW do
[48:25] is sila di-paniwalaan hadlang ikaw buhat Banal Masjid gabi hadlangan ninyo
paghahandog abutin nila hantungan! duon sumampalataya lalaki babae kagalit
kampamento) ikaw wala malaman ikaw were about to hurt them unknowingly! MAY
KAPAL KAYA ADMITIHIN His AWA whomever SIYA NAISIN. Sila magpumilit
Siya requite those them di-paniwalaan makirot retribution.
[48:26] Samantala those di-paniwalaan enraged nila puso punuin pagmamalaki araw
ignoransya MAY KAPAL benditado His sugo believers peaceful contentment tiyak them
pagtibayin palabra righteousness! Ito is ano sila magaling meritoryo MAY KAPAL is
fully aware ng TODO BAGAY.
[48:27] MAY KAPAL TAPUSIN His SUGO truthful PANGMALAS IKAW SUMALI
BANAL Masjid MAY KAPAL HANDA GANAP PATATAGIN IKAW RETASO
NINYO BUHOK IKLIAN it gaya IKAW TAPUSIN pilgrimage SEREMONYA duon
Ikaw wala magkaroon any takot. Sapul Pa Siya malaman ano ikaw wala malaman Siya
dalawa ito immediate tagumpay.
[48:28] Siya is 1 sino magpadala His sugo pagakay relihiyon katotohanan uri it
magwagi todo iba relihiyon! MAY KAPAL suffices SAKSI.
[48:29] Muhammad - Sugo MAY KAPAL - those with him are mabalasik mahigpit
disbelievers nabait compassionate sa gitna ng themselves. Ikaw lagari them yumukod
prostrating gaya sila sikaping matamo May Kapal basbas approval Nila markahan are
nila mukha because ng prostrating! Ito is iyon din example gaya Torah. Nila example in
Ebanghelyo is tanim lumaki matayog malakas masiyahan magsasaka! Siya kaya enrages
disbelievers. MAY KAPAL PANGAKO those them sumampalataya, IHATID righteous
BUHAY PATAWAD DAKILA recompense
.
49- Tabiki (Al-Hujurat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[49:1] O ikaw sumampalataya wala lugar ninyo palagay iyon ng MAY KAPAL His
sugo! Ikaw reverence MAY KAPAL. MAY KAPAL is Hearer Omniscient
[49:2] O ikaw sumampalataya wala itindig ninyo boses boses manghuhula nor shall
ikaw sumigaw him ikaw sumigaw sa bawa`t isa otro, lest ninyo trabaho bumagay
nullified samantala ikaw wala perceive
[49:3] Siyang Tunay those mababa-baba nila boses sugo MAY KAPAL are isa puso
ihanda MAY KAPAL bumagay righteous! Sila meritoryo patawad dakila recompense
[49:4] Tungkol Sa those tawagin sa ikaw tabiki marami ng them wala unawain.
[49:5] Magkaroon sila been pasyente hanggang ikaw dumating them it been
pinakamagaling sa lugar na them! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[49:6] O ikaw sumampalataya makasalanan persona brings any balita to ikaw ikaw 1
siyasatin lest ikaw ipasok injustice kaunti tao ignoransya noon bumagay nagdaramdam
remorseful ano ikaw done
[49:7] At malaman iyon May Kapal sugo dumating ninyo midst! Magkaroon siya
makinig to ikaw marami bagay ikaw uri bagay mahirap yourselves! May Kapal uri ikaw
mapagmahal paniniwala adorned it ninyo puso Siya uri ikaw abhor disbelief wickedness
disobedience. These giya isa.
[49:8] Such is grasya MAY KAPAL His basbas. MAY KAPAL is Omniscient
MATALINO.
[49:9] 2 grupo believers makipag-away bawa`t isa otro, ikaw reconcile them. 1 grupo
aggresses iba ikaw makipag-away aggressing grupo hanggang sila sumuko May Kapal
manduhan! Dati sila sumuko ikaw reconcile 2 grupo equitably. Ikaw pamalagiin hustisya
MAY KAPAL mapagmahal those are tama!
[49:10] believers are kaanib ng 1 pamilya; ikaw humawak kapayapaan sa loob ninyo
pamilya reverence MAY KAPAL iyon ikaw makuha awa!
[49:11] O ikaw wala sumampalataya tao tuyain otro tao sila be pinakamagaling kaysa
sila! Nor shall any babae tuyain otro babae sila be pinakamagaling kaysa sila. Nor shall
ikaw kutyain isa isa pa uri katuwaan ng ninyo ngalan. Masama talaga nga is reversion to
wickedness makuha paniniwala! Anyone wala magtika ito these are transgressors.
[49:12] O ikaw sumampalataya ikaw iwasan any hinala gabi a maliit kagat ng hinala is
sinful. Ikaw wala manubok 1 isa pa nor shall ikaw backbite 1 isa; pa; ito is gaya
abominable gaya kumain karne ninyo patay kapatid na lalaki! Ikaw certainly abhor ito.
Ikaw matyagan MAY KAPAL. MAY KAPAL is Redeemer MAHABAGIN.
[49:13] O tao kami gumawa ikaw iyon din maskulino pemenino gawin ikaw distinct tao
lipi iyon ikaw makilala isa isa pa! Mabuti Kaysa sa gitna ng ikaw in pangmasid MAY
KAPAL is ang marami righteous. MAY KAPAL is Omniscient Cognizant
[49:14] Arabs pagsasalita Kami are Mu'mens (believers.) Pagsasalita Ikaw wala
sumampalataya; ano ikaw pagsasalita is ‘Kami are Muslims (submitters) ' paniniwala
established ninyo puso. ikaw sumunod MAY KAPAL His sugo Siya wala ilapag any ng
ninyo trabaho aksayahin MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[49:15] Mu'mens (believers) are those sumampalataya in MAY KAPAL His sugo noon
makuha status magkaroon hindi magduda whatsoever magpunyagi nila pera nila buhay in
cause MAY KAPAL! These are truthful isa.
[49:16] Pagsasalita ikaw ibalita MAY KAPAL ninyo relihiyon? MAY KAPAL
malaman everything in LANGIT DAIGDIG. MAY KAPAL is Omniscient
[49:17] Sila gumanap gaya sila doing ikaw utang na loob yakapin Pagsuko! Pagsasalita
Ikaw wala doing ako any utang na loob yakapin Pagsuko! MAY KAPAL is ISA is doing
IKAW DAKILA UTANG NA LOOB NI GIYA IKAW to PANINIWALA IKAW are
MATAPAT!
[49:18] MAY KAPAL malaman TODO LIHIM in LANGIT DAIGDIG; MAY KAPAL
is Seer NG everything IKAW do
.
50- Q. (Qaf)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[50:1] Q. at gloryoso Quran.
[50:2] Sila natagpuan it kakatwa iyon warner buhat them dumating them! disbelievers
pagsasalita Ito is really kakatwa.
[50:3] After kami mamamatay bumagay lupa; ito is mahirap mangyari.
[50:4] Kami are fully aware ng anyone ng them kunin ubusin daigdig; kami magkaroon
tumpak tala.
[50:5] Sila ayawan katotohanan when it dumating them; sila ganap ipagkamali.
[50:6] Sila wala hanapin himpapawid sa ibabaw them paano kami constructed it adorned
it flaw
[50:7] Kami gumawa daigdig ikalat it bundok lumaki it todo nabait ng maganda tanim!
[50:8] Ito is enlightenment reminder every banal worshiper.
[50:9] Kami magpadala himpapawid benditado tubig lumaki it hardin buto gapas!
[50:10] Matayog takda palms pulutong bunga.
[50:11] Probisyon tao. Kami buhaying muli it patay bayan; ikaw similarly resurrected
[50:12] Di-paniwalaan them were tao Noah dwellers Russ Thamoud!
[50:13] ‘Aad Pharaoh brethren Lot.
[50:14] dwellers kahoy tao Tubba. Todo ng them di-paniwalaan sugo consequently Ko
retribution befell them!
[50:15] Kami man burdened 1 likha? Ito why sila Is magduda panunumbalik?
[50:16] Kami gumawa makatao kami malaman ano siya bumulong himself. Kami are
isara to him kaysa his jugular bena.
[50:17] 2 tala (anghel) sa kanan sa kaliwa constantly tala!
[50:18] Wala utterance does siya utter listo saksi.
[50:19] Finally inevitable coma muwerte dumating; ito is ano ikaw subukin evade
[50:20] Pansuwag blown ito is pangako araw.
[50:21] Every kaluluwa dumating with herder saksi.
[50:22] Ikaw kagamitan be hindi alintana to ito. Kami kaagad-agad ilipat ninyo
talukbong; sa araw na ito ninyo pangmalas is gaya malakas gaya asero
[50:23] companion pagsasalita Dito is ko formidable patunay.
[50:24] Throw into Gehenna every matigas ang ulo disbeliever.
[50:25] Forbidder kabutihan aggressor puno ng magduda!
[50:26] Siya itama MAY KAPAL isa pa May Kapal. Throw him into mahigpit
retribution.
[50:27] His companion pagsasalita Atin Panginoon ako wala nakakalinlang him; siya
was malayu-layo astray.
[50:28] Siya pagsasalita wala feud Ako; ako tama na babala ikaw!
[50:29] Wala pagbabago ngayon. Ako am hindi kailanman hindi-matuwid patungo sa
tao.
[50:30] is araw when kami ask Impiyerno Magkaroon ikaw magkaroon tama? na? It
pagsasalita Ibigay ako higit!
[50:31] Paraiso paghahandog righteous agad.
[50:32] Ito is ano pangako every repenter steadfast.
[50:33] Sila reverenced ang Marami Gracious in nila privacy dumating wholeheartedly.
[50:34] Sumali it kapayapaan; ito is Araw Eternity!
[50:35] Sila kunin anything sila hilingin therein kami magkaroon gabi higit!
[50:36] Marami henerasyon them were makapangyarihan kami lipulin. Sila hanapin
bayan; sila natagpuan tumakas?
[50:37] Ito be aral everyone angkinin isip is able to pakinggan saksi!
[50:38] Kami gumawa langit daigdig everything them 6 araw hindi pagod hipuin us!
[50:39] Kaya be pasyente in ang mukha ng nila utterances paghanga glorify ninyo
Panginoon sa harap pagsikat ng araw sa harap paglubog ng araw!
[50:40] Gabi ikaw nilay-nilayin His ngalan after prostrating!
[50:41] ihanda araw when caller tawagin lugar is malapit!
[50:42] When sila pakinggan inevitable iyak; is araw ikaw dumating
[50:43] Kami are isa kontrolin buhay muwerte; us is huli kapalaran.
[50:44] Araw dumating when daigdig biyakin in a hurry ibigay tumindig them! Such
summoning is madali sa lugar na us do
[50:45] Kami are fully aware ng everything sila utter samantala ikaw wala magkaroon
lakas them. Kaya ipaalaala ito Quran those reverence Ko babala!
.
51- Drayber ng Hangin (Al-Dhareyat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[51:1] blowing hangin.
[51:2] Barena ulan
[51:3] Bringing probisyon.
[51:4] Ikalat them gaya manduhan.
[51:5] Ano pangako ikaw siyang tunay dumating dumaan!
[51:6] Araw Paghuhukom is inevitable.
[51:7] Despite ganap gumawa himpapawid.
[51:8] Ikaw ipagpatuloy dispute katotohanan.
[51:9] Deviating therefrom are deviators!
[51:10] Woe to falsifiers.
[51:11] In nila malito sila are ganap heedless.
[51:12] Sila tanong Araw Paghuhukom.
[51:13] Araw sila kaharap apoy.
[51:14] Takim retribution; ito is ano ikaw kagamitan hamunin!
[51:15] righteous meritoryo hardin tagsibol
[51:16] Sila tanggapin nila Panginoon ganti sila kagamitan be banal.
[51:17] Bihira did sila matulog whole gabi.
[51:18] Sa bukang-liwayway, sila magdasal patawad.
[51:19] Bahagi nila pera was itama aside sa lugar na pulubi needy
[51:20] Daigdig is puno ng lumagda those are tiyak.
[51:21] sa loob ikaw lagari?
[51:22] In langit is ninyo probisyon everything pangako ikaw.
[51:23] Ni Panginoon ng langit daigdig ito is gaya tunay gaya iyon ikaw magsalita.
[51:24] Ikaw kilala history Abraham's kapuri-puri panauhin?
[51:25] Sila bumisita him pagsasalita Kapayapaan. Siya pagsasalita Kapayapaan ikaw
taga-ibang-bayan!
[51:26] Siya asked his pamilya ihanda mataba calf
[51:27] When siya paghahandog it them siya punahin ikaw wala kumain?
[51:28] Siya harbored takot ng them! Sila pagsasalita wala Magkaroon takot sila ibigay
mabuti kaysa balita ng knowledgeable anak na lalaki!
[51:29] His asawang babae pahangain. Kilala kanya kunot mukha ako am sterile
matanda babae!
[51:30] Sila pagsasalita Kaya pagsasalita ninyo Panginoon. Siya is ang Marami
Matalino Omniscient
[51:31] Siya pagsasalita Ano are ikaw sa itaas to O sugo?
[51:32] Sila pagsasalita Kami dispatched salarin tao.
[51:33] Kami paulanan them bato putik.
[51:34] Markahan ninyo Panginoon transgressors!
[51:35] Kami noon dalhin todo believers.
[51:36] Kami wala natagpuan it huwag isama 1 bahay submitters!
[51:37] Kami itama it aral those takot makirot retribution.
[51:38] In Moses duon is aral). Kami magpadala him Pharaoh ihayag pruweba.
[51:39] Siya umikot in pagmamataas pagsasalita Magician baliw
[51:40] Consequently kami kastiguhin him his pangkat Kami threw them dagat siya is 1
blame
[51:41] In ‘Aad duon is aral). Kami magpadala them disastrous hangin.
[51:42] Anything it dumating sa ibabaw ng ganap sirain.
[51:43] In Thamoud duon is aral). Sila isalaysay Ikagalak temporarily!
[51:44] Sila manghihimagsik manduhan nila Panginoon. Consequently lintik istrayk
them gaya sila hanapin.
[51:45] Sila hindi kailanman kunin nor sila tumulong.
[51:46] Tao Noah sa harap iyon; sila were makasalanan tao.
[51:47] Kami constructed himpapawid atin kamay kami ipagpatuloy expand it
[51:48] Kami uri daigdig maaaring; tirahan; walang mali design
[51:49] Kami gumawa pareha (maskulino pemenino) ng everything iyon ikaw kunin
heed
[51:50] Ikaw tumakas MAY KAPAL. Ako magpadala Him ikaw ihayag warner.
[51:51] Do wala itama MAY KAPAL any iba May Kapal! Ako magpadala Him ikaw
ihayag warner.
[51:52] Consistently when sugo lakad nakaraan henerasyon sila pagsasalita Magician
Baliw
[51:53] Sila uri kasunduan with bawa`t isa otro? Talaga Nga sila are transgressors.
[51:54] Ikaw pagwawalang-bahala them; ikaw wala blamed
[51:55] At ipaalaala sa lugar na reminder benepisiyo believers!
[51:56] Ako wala gumawa jinns makatao huwag isama adorasyon Ako nag-iisa!
[51:57] Ako kagamitan probisyon them nor do ako kagamitan them pakain Ako!
[51:58] MAY KAPAL is Provider Possessor TODO LAKAS Kataastaasan
[51:59] transgressors mangyari iyon din tadhana nila nakaraan counterparts; sila wala
hamunin.
[51:60] Woe those di-paniwalaan araw awaiting them.
.
52- Mount Sinai (Al-Toor)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[52:1] Bundok. Sinai.
[52:2] tala banal na aklat.
[52:3] ipalimbag in libro!
[52:4] Madalas Banal Na Lugar!
[52:5] dakilain ceiling
[52:6] Dagat itama aflame.
[52:7] Ninyo Panginoon requital is di-maiiwasan.
[52:8] hindi kapangyarihan sansinukob hinto it
[52:9] Araw dumating when himpapawid violently kulog.
[52:10] Bundok pahirin out.
[52:11] Woe iyon araw to disbelievers -
[52:12] Sino are in nila malito heedless!
[52:13] Sila herded Gehenna nang ubos lakas.
[52:14] Ito is Apoy in ikaw kagamitan di-paniwalaan!
[52:15] Is ito engkanto ikaw wala lagari?
[52:16] Magdusa pasuin Ikaw are pasyente naiinip it be ang iyon din sa lugar na ikaw!
Ito is tama requital ano ikaw did
[52:17] righteous meritoryo hardin bliss!
[52:18] Sila ikagalak ano nila Panginoon ireserba them; nila Panginoon patawarin them
retribution Impiyerno.
[52:19] Kumain lasing happily atras ninyo trabaho!
[52:20] Sila magpahinga luxurious furnishings kami pagbagayin them maganda asawa!
[52:21] Sa Lugar Na those sumampalataya nila iho sa tabi sundan them paniniwala kami
magkaroon nila iho pagsamahin them! Kami hindi kailanman mabigo ganti them any
trabaho. Every persona is bayad sa lugar na ano siya did
[52:22] Kami panustos them bunga karne sila mapagmahal.
[52:23] Sila ikagalak uminom hindi kailanman parumihin hindi kailanman sinful lasing!
[52:24] Magsilbi them be servants ipagtanggol perlas!
[52:25] Sila magharap bawa`t isa otro gunitain themselves.
[52:26] Sila pagsasalita Kami kagamitan be nabait mababang-loob atin tao!
[52:27] MAY KAPAL BENDITADO us PATAWARIN us agony MAY SAKIT
HANGIN!
[52:28] Kami kagamitan pamanhikan Him; Siya is ang Marami Nabait Mahabagin!
[52:29] Ikaw ipaalaala tao. With ninyo Panginoon basbas ikaw ikaw are neither
soothsayer nor baliw
[52:30] Sila pagsasalita Siya is poet; just maghintay hanggang siya is patay!
[52:31] Pagsasalita Lakad sa maghintay; ako maghintay ikaw!
[52:32] it Is nila mangarap iyon diktahan nila asal are sila naturally makasalanan?
[52:33] Do sila pagsasalita Siya uri it todo Sa Lugar Ng sila are simply disbelievers.
[52:34] Hayaan them ilabas Hadith ito kong sila are truthful!
[52:35] Sila gumawa wala? Are sila poong lumikha?
[52:36] Sila gumawa langit daigdig? Talaga Nga sila wala magkaroon certainty.
[52:37] Sila angkinin kayamanan ninyo Panginoon? Sila in Are kontrolin?
[52:38] Sila umakyat panhikan Do itulot them makinig Hayaan nila listeners
magpalabas nila pruweba!
[52:39] Siya Does anak na babae samantala ikaw magkaroon magkaroon anak na lalaki?
[52:40] Ikaw asking them any pusta at sila burdened thereby?
[52:41] Sila malaman kinabukasan Do it tala?
[52:42] Sila plotting at balak disbelievers' balak backfire them!
[52:43] Sila magkaroon isa pa May Kapal MAY KAPAL? MAY KAPAL glorified
MALAYO MAGKAROON KASIESYO!
[52:44] When sila lagari misa pagbaba himpapawid sila pagsasalita Bunton ulap!
[52:45] Pagwawalang-bahala them sila magharap araw in alin sila istrayk!
[52:46] Iyon araw nila balak wala ipagtanggol them nor naisin sila tumulong!
[52:47] Those transgress magdusa retribution dito marami ng them wala malaman!
[52:48] Ikaw steadfastly magtiyaga dalhin ninyo Panginoon manduhan! - Ikaw are atin
mata - glorify paghanga ninyo Panginoon when ikaw kunin
[52:49] Gayon Din during gabi glorify Him sa bukang-liwayway gaya tala lipas sa
malayo!
.
53- Tala (Al-Najm)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[53:1] gaya tala bumagsak sa malayo.
[53:2] Ninyo kaibigan (Muhammad) was astray nor siya dayain.
[53:3] Nor was siya magsalita personal pagnanasa!
[53:4] It was divine pamukaw-sigla.
[53:5] Diktahan ni ang Marami Makapangyarihan!
[53:6] Possessor todo kapangyarihan. Buhat His pinakamatayog altura.
[53:7] Sa pinakamatayog guhittagpuan.
[53:8] Siya magdibuho malapit ni gumalaw pababa!
[53:9] hanggang Siya bumagay gaya isara gaya maaari.
[53:10] Siya noon ihayag His servant ano was ihayag.
[53:11] Isip hindi kailanman uri sa itaas ano it lagari.
[53:12] Ikaw magduda ano siya Are lagari?
[53:13] Siya lagari him isa pa pagpanaog.
[53:14] Sa ultimo dulong matulis.
[53:15] Saan walang hanggan Paraiso hanapin.
[53:16] whole lugar overwhelmed
[53:17] Mata wala waver nor lakad bulag!
[53:18] Siya lagari dakila lumagda his Panginoon.
[53:19] Ikumpara ito pemenino idolo Allaat Al- Uzzah!
[53:20] Manaat 3 1.
[53:21] Ikaw Do anak na lalaki samantala Siya magkaroon magkaroon these gaya anak
na babae?
[53:22] Ano kahiya-hiya distribution!
[53:23] These are ngalan iyon ikaw uri sa, itaas, ikaw ninyo forefathers. MAY KAPAL
HINDI KAILANMAN bigyan such blasphemy. Sila sundan conjecture personal
pagnanasa when tunay pagakay dumating them dito nila Panginoon!
[53:24] Ano it iyon makatao buhay is pagnanasa?
[53:25] To MAY KAPAL maging pag-aari pareho Hereafter ito mundo!
[53:26] Wala gabi anghel langit angkinin kapangyarihan intercede Tangi isa payagan
MAY KAPAL are those gumanap in accordance with His naisin His approval
[53:27] Those di-paniwalaan Hereafter ibigay anghel feminine ngalan.
[53:28] Sila wala magkaroon kabatiran ito; sila tangi conjectured Conjecture is kapalit
sa lugar na katotohanan!
[53:29] Ikaw pagwawalang-bahala those umikot atin mensahe bumagay preoccupied ito
worldly buhay!
[53:30] Ito is extent nila kabatiran. Ninyo Panginoon is fully aware ng those sino
strayed sa malayo His landas Siya is fully aware ng those giya.
[53:31] To MAY KAPAL maging pag-aari everything langit everything sa daigdig!
Siya requite those ipasok masama nila trabaho ganti righteous sa lugar na nila
righteousness.
[53:32] Sila iwasan gross kasalanan transgressions huwag isama sa lugar na minor
offenses Ninyo Panginoon patawad is malapad. Siya been fully aware ng ikaw sapul pa
Siya initiated ikaw daigdig samantala ikaw were embryos ninyo ina tiyan. Kaya wala
dakilain Siya is fully aware ng ang righteous!
[53:33] Ikaw kilala isa magkaroon umikot
[53:34] Bihira did siya ibigay kabutihan nang sumunod napaka maliit.
[53:35] Siya angkinin kabatiran kinabukasan? Siya lagari it
[53:36] Siya Was ibalita ng teachings banal na aklat Moses
[53:37] Abraham sino tapusin?
[53:38] Hindi kaluluwa barena kasalanan isa pa kaluluwa.
[53:39] Every makatao buhay is responsible sa lugar na his ari trabaho.
[53:40] everyone's trabaho magpalabas!
[53:41] Noon sila bayad fully such trabaho.
[53:42] To ninyo Panginoon is huli kapalaran.
[53:43] Siya is Isa uri ikaw tumawa iyak!
[53:44] Siya is Isa kontrolin muwerte buhay.
[53:45] Siya is Isa gumawa 2 nabait maskulino pemenino
[53:46] Buhat munti ibagsak semen.
[53:47] Siya epekto libangan.
[53:48] Siya is Isa uri ikaw sagana mahirap
[53:49] Siya is Panginoon galaxies.
[53:50] Siya is Isa lipulin antigo ‘Aad.
[53:51] At pahirin out Thamoud!
[53:52] Gayon Din tao Noah sa harap iyon; sila were masama transgressors.
[53:53] Masama kumunidad (ng Sodom Gomorrah) were lowliest.
[53:54] Consequently sila ganap mawala.
[53:55] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[53:56] Ito is babala matanda isa.
[53:57] inevitable is darating.
[53:58] Wala beside MAY KAPAL maibsan it
[53:59] Ikaw tanong ito bagay
[53:60] Ikaw tumawa sa lugar ng ng iyak?
[53:61] Ikaw ipilit ninyo paraan?
[53:62] Ikaw pagbaba prostrate MAY KAPAL adorasyon.
.
54- Buwan (Al-Qamar)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[54:1] Oras dumating isara buwan biyak.
[54:2] Noon sila lagari milagro; sila umikot pagsasalita Matanda engkanto!
[54:3] Sila di-paniwalaan sundan nila palagay dumikit to nila matanda tradisyon.
[54:4] Sufficient babala dalhin nakakatakot them!
[54:5] Dakila dunong; todo babala been in hambog
[54:6] Ignore them; araw dumating when caller ipatalastas kasindak-sindak sakuna.
[54:7] With nila mata hamakin sila dumating malubha gaya ikalat locusts!
[54:8] Gaya sila managot caller disbelievers pagsasalita Ito is mahirap araw!
[54:9] Tao Noah di-paniwalaan them. Sila di-paniwalaan atin servant pagsasalita Baliw!
Siya pahirapan.
[54:10] Siya pamanhikan his Panginoon ako tikisin; grant ako tagumpay!
[54:11] Kami noon bukas pintuan himpapawid ibuhos tubig.
[54:12] Kami caused tagsibol gush daigdig! Tubig magharap epekto predetermined
decision!
[54:13] Kami dalhin him watercraft uri troso lubid.
[54:14] It tumatakbo atin watchful mata; ganti 1 sino ayawan!
[54:15] Kami itama it aral. any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:16] Paano kasindak-sindak was Ko retribution babala!
[54:17] Kami uri Quran madali matutuhan! any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:18] ‘Aad di-paniwalaan. Consequently paano kasindak-sindak was Ko retribution
babala.
[54:19] Kami magpadala them mapusok hangin araw continuous karukhaan.
[54:20] It ipukol tao sa paligid gaya sila pagkasira palm puno trunks
[54:21] Paano kasindak-sindak was Ko retribution babala!
[54:22] Kami uri Quran madali matutuhan! any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:23] Thamoud ayawan babala.
[54:24] Sila pagsasalita kami sundan isa ng us; makatao buhay Kami noon lakad astray
noon dulo Impiyerno!
[54:25] Mensahe dumating him us? Siya is mahalay bulaan.
[54:26] Sila do natagpuan out bukas sino mahalay bulaan is
[54:27] Kami magpadala kamelyo eksamen them. guwardiya them be pasyente!
[54:28] Ibalita them tubig dibayd them; (kamelyo) payagan lasing kanya hirangin araw!
[54:29] Sila persuaded nila kaibigan wakasan (kamelyo) siya pilitin!
[54:30] Consequently paano kasindak-sindak was Ko retribution! Sila babala.
[54:31] Kami magpadala them 1 blow whereupon sila bumagay gaya gapas ginikan!
[54:32] Kami uri Quran madali matutuhan! any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:33] Tao Lot ayawan babala.
[54:34] Kami paulanan them bato. Tangi Lot's pamilya mag-ipon sa bukang-liwayway.
[54:35] Kami benditado him his pamilya; kami kaya ganti appreciative
[54:36] Siya babala them atin requital sila tuyain babala.
[54:37] Sila negotiated him his panauhin; kami bulag them. Magdusa Ko retribution;
ikaw babala!
[54:38] Maaga ang kasunod umaga pinsalain retribution istrayk them.
[54:39] Magdusa Ko retribution; ikaw babala!
[54:40] Kami uri Quran madali matutuhan! any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:41] Pharaoh's tao babala.
[54:42] Sila ayawan todo atin lumagda. Consequently kami requited them Almighty
Omnipotent should.
[54:43] Are ninyo disbelievers pinakamagaling kaysa those disbelievers? Ikaw
absuwelto banal na aklat?
[54:44] Marahil sila kuro-kuro Kami be ang nagwagi.
[54:45] Todo ng them pagkatalo; sila umikot sa paligid flee!
[54:46] Oras awaiting them Oras is malayu-layo malo makirot.
[54:47] Certainly may kasalanan are astray dulo in Impiyerno.
[54:48] Sila dragged hellfire nang ubos lakas. Magdusa agony retribution!
[54:49] Everything kami gumawa precisely sukatan.
[54:50] Atin manduhan done kumurap mata.
[54:51] Kami lipulin ninyo counterparts. any ng ikaw hilingin matutuhan?
[54:52] Everything sila did tala banal na aklat!
[54:53] Everything maliit malaki lumiham
[54:54] Siyang Tunay righteous meritoryo hardin ilog!
[54:55] In a pusisyon ng kapurihan Omnipotent Hari.
.
55- Gracious (Al-Rahmaan)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[55:1] Ang Marami Gracious.
[55:2] Guro Quran.
[55:3] Poong Lumikha makatao buhay.
[55:4] Siya turuan them paano destinggihin!
[55:5] Araw buwan ganap kalkulahin
[55:6] Tala puno prostrate
[55:7] Siya constructed himpapawid established batas.
[55:8] Ikaw wala transgress batas.
[55:9] Ikaw establish hustisya wala sirain batas.
[55:10] Siya gumawa daigdig todo creatures.
[55:11] In it duon are bunga takda palms nila bitayin bunga!
[55:12] Gayon Din buto at pampalasa!
[55:13] O makatao jinns) ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:14] Siya gumawa makatao idad putik potter's putik.
[55:15] At gumawa jinns buhat apoy apoy!
[55:16] O makatao jinns) ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:17] Panginoon ng 2 oriente 2 kanluran.
[55:18] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:19] Siya ihiwalay 2 dagat saan sila magharap.
[55:20] barrier lugar them hadlangan them buhat transgressing!
[55:21] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:22] Out ng pareho them ikaw kunin perlas at coral
[55:23] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:24] Siya ibigay ikaw bapor iyon lumaboy dagat gaya bandera!
[55:25] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:26] Everyone sa daigdig mamatay!
[55:27] Tangi presence ninyo Panginoon magtagal. Possessor ng Kamaharlikaan
Kapurihan.
[55:28] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:29] Pamanhikan Him is everyone langit daigdig! Every araw Siya is puno
kontrolin.
[55:30] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:31] Kami tawagin ikaw magkuwenta O makatao jinns.
[55:32] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:33] O ikaw jinns makatao ikaw tumalab panlabas limits ng langit daigdig lakad sa
harap tumalab! Ikaw wala tumalab authorization
[55:34] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:35] Ikaw kunin bombarded projectiles ng apoy metal ikaw wala magwagi!
[55:36] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:37] When himpapawid disintegrates umikot rosas kulay gaya pintura!
[55:38] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:39] Sa araw hindi makatao nor jinn be asked about his kasalanan.
[55:40] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:41] (Ito is may kasalanan naisin makilala nila hanapin; sila sipsipin forelocks paa.
[55:42] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:43] Ito is Gehenna iyon may kasalanan kagamitan pabalaanan!
[55:44] Sila circulate it di-mapapayagan inferno.
[55:45] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:46] Sa Lugar Na those reverence kamaharlikaan nila Panginoon 2 hardin (1 sa lugar
na jinns 1 sa lugar na makatao).
[55:47] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:48] Puno ng probisyon.
[55:49] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:50] 2 tagsibol are them dumaloy!
[55:51] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:52] Ng every bunga them 2 nabait.
[55:53] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:54] Samantala magpahinga furnishings guhit satin bunga are sa loob abutin!
[55:55] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:56] Nila maganda kapares hindi kailanman hipuin any makatao ni jinn.
[55:57] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:58] Sila hanapin mahalagang bato at coral
[55:59] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:60] Is ganti goodness anything goodness?
[55:61] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:62] Sa Ibaba them are 2 hardin (1 sa lugar na jinns 1 sa lugar na makatao).
[55:63] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:64] Tagiliran ni tagiliran.
[55:65] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:66] In them magaling bomba!
[55:67] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:68] In them are bunga takda palms pomegranate!
[55:69] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:70] In them are maganda kapares.
[55:71] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:72] ikulong in tolda.
[55:73] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:74] Hindi makatao ever hipuin them nor jinn.
[55:75] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:76] Sila magpahinga berde carpets maganda surroundings.
[55:77] Alin ng ninyo Panginoon mamangha ikaw pabalaanan?
[55:78] Dakilain is ngalan ninyo Panginoon Possessor ng Kamaharlikaan Kapurihan!
.
56- Inevitable (Al-Waaqe'ah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[56:1] When inevitable dumating dumaan.
[56:2] Wala hinto it buhat magkataon!
[56:3] It mababa-baba kaunti itindig others.
[56:4] Daigdig ugain sa itaas.
[56:5] Bundok pahirin out.
[56:6] gaya kong sila hindi kailanman existed
[56:7] Ikaw stratified 3 nabait.
[56:8] Those meritoryo bliss be bliss.
[56:9] Those meritoryo karukhaan be karukhaan.
[56:10] Noon duon is selekta selekta.
[56:11] Sila are those be isara (to May) Kapal).
[56:12] In hardin bliss.
[56:13] Marami buhat 1 henerasyon.
[56:14] Konti buhat huli henerasyon.
[56:15] Sa luxurious furnishings.
[56:16] Ikagalak everything sila be kapitbahay!
[56:17] Magsilbi them be immortal servants!
[56:18] With tasa pitchers puro uminom.
[56:19] Sila hindi kailanman tumatakbo out nor do sila barena.
[56:20] Bunga nila pili.
[56:21] Karne ibon sila pagnanasa.
[56:22] Maganda kapares.
[56:23] Gaya ipagtanggol perlas.
[56:24] Ganti nila trabaho.
[56:25] Sila hindi kailanman pakinggan any walangkuenta therein nor sinful utterances.
[56:26] Tangi utterance Kapayapaan kapayapaan.
[56:27] Those ng kanan tagiliran be kanan tagiliran.
[56:28] In lush orchards.
[56:29] Fragrant bunga.
[56:30] paabutin lilim.
[56:31] Sagana tubig.
[56:32] Marami bunga.
[56:33] Hindi Kailanman dulo; hindi kailanman ipagbawal!
[56:34] Luxurious furnishings.
[56:35] Kami gumawa them kapares.
[56:36] Hindi Kailanman previously hipuin.
[56:37] Ganap pagbagayin.
[56:38] Sa Lugar Na those sa kanan tagiliran.
[56:39] Marami buhat maaga henerasyon.
[56:40] Marami buhat huli henerasyon.
[56:41] Those ng kaliwa be kaliwa
[56:42] In karukhaan inferno.
[56:43] Gabi nila lilim is mainit!
[56:44] Hindi Kailanman malamig hindi kailanman tolerable!
[56:45] Sila kagamitan be sagana.
[56:46] Sila ipilit dakila blasphemy.
[56:47] Sila pagsasalita After kami mamamatay umikot lupa buto kami kunin
resurrected
[56:48] Does ito ibilang atin forefathers?
[56:49] Pagsasalita maaga henerasyon huli henerasyon!
[56:50] summoned miting predetermined araw!
[56:51] Noon ikaw O di-paniwalaan strayers!
[56:52] Kumain puno bitterness.
[56:53] Punuin ninyo tiyan therefrom
[56:54] Noon lasing it hellish uminom!
[56:55] Noon sumahin uminom buhangin.
[56:56] Such is nila partihan Araw Paghuhukom.
[56:57] Kami gumawa ikaw ikaw tangi sumampalataya!
[56:58] Ikaw kilala semen iyon ikaw magkaroon ilabas?
[56:59] Ikaw gumawa it Did did kami?
[56:60] Kami predetermined muwerte ikaw. Wala hinto us
[56:61] Buhat kapalit bago henerasyon ikaw lugar establishing ano ikaw wala malaman!
[56:62] Ikaw malaman 1 likha. Ikaw wala tandaan?
[56:63] Ikaw kilala crops ikaw magkaroon gumapas?
[56:64] Ikaw lumaki them did kami?
[56:65] Kami naisin kami umikot it ginikan. Noon ikaw panaghoy:
[56:66] Kami nasira.
[56:67] Kami pagkaitan.
[56:68] Ikaw kilala tubig ikaw magkaroon lasing?
[56:69] Ikaw magpadala it pababa ulap Did did kami?
[56:70] Kami naisin kami uri it salty Ikaw be thankful.
[56:71] Ikaw kilala apoy ikaw magkaroon sindihan?
[56:72] Ikaw initiate its puno Did did kami?
[56:73] Kami gawin it reminder useful kasangkapan users.
[56:74] Ikaw glorify ngalan ninyo Panginoon ang Dakila.
[56:75] Ako sumumpa pusisyon tala.
[56:76] Ito is sumpa ikaw tangi malaman iyon is awesome.
[56:77] Ito is kapuri-puri Quran.
[56:78] In ipagtanggol libro.
[56:79] Wala sunggaban it huwag isama ang matapat.
[56:80] Pagpapakita buhat Panginoon sansinukob.
[56:81] Ikaw pagwawalang-bahala ito narration?
[56:82] Ikaw uri it ninyo negosyo iyon ikaw di-paniwalaan?
[56:83] When ang panahon dumating it (ninyo kaluluwa) abutin ninyo lalamunan -
[56:84] Ikaw noon hanapin
[56:85] Kami are isara to kaysa ikaw are ikaw wala lagari!
[56:86] Kong it is tunay iyon ikaw wala owe any accounting -
[56:87] why ikaw wala restore (ninyo kaluluwa) ikaw are truthful?
[56:88] Kong siya is 1 ng those malapit Ako -
[56:89] Noon galak bulaklak hardin bliss!
[56:90] At kong siya is 1 ng kanan -
[56:91] Kapayapaan is lot ng those kanan.
[56:92] Kong siya is isa ng disbelievers strayers -
[56:93] Noon abode ng inferno -
[56:94] Pasuin in Impiyerno!
[56:95] Ito is walang takda katotohanan.
[56:96] Ikaw glorify ngalan ninyo Panginoon ang Dakila.
.
57- Iron (Al-Hadeed)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[57:1] Glorifying MAY KAPAL is everything langit daigdig! Siya is Almighty
Matalino.
[57:2] To Him maging pag-aari kingship ng langit daigdig! Siya kontrolin buhay
muwerte. Siya is Omnipotent
[57:3] Siya is Alpha Omega. Siya is Outermost ang Innermost. Siya is fully aware ng
todo bagay.
[57:4] Siya is Isa gumawa langit daigdig 6 araw noon assumed todo kapangyarihan.
Siya malaman everything sumali into daigdig everything iyon dumating it everything
dumating himpapawid everything iyon umakyat into it Siya is ikaw wherever ikaw be
MAY KAPAL is Seer NG everything IKAW do
[57:5] To Him maging pag-aari kingship ng langit daigdig! Todo bagay kontrolin MAY
KAPAL!
[57:6] Siya ipisan gabi araw ipisan araw gabi. Siya is fully aware ng innermost thoughts.
[57:7] Sumampalataya in MAY KAPAL His sugo ibigay buhat ano Siya bestowed
ikaw! Those sa gitna ng ikaw sumampalataya ibigay kabutihan) meritoryo dakila
recompense
[57:8] Why ikaw wala sumampalataya in MAY KAPAL when sugo imbitahin ikaw is
sumampalataya in ninyo Panginoon? Siya kunin prenda ikaw ikaw are believers.
[57:9] Siya is Isa magpadala His servant malinaw pagpapakita in orden ihatid ikaw
kadiliman into liwanag. MAY KAPAL is Compassionate PATUNGO SA IKAW
MAHABAGIN.
[57:10] Why ikaw wala gumugol cause MAY KAPAL when MAY KAPAL angkinin
todo kasaganaan langit daigdig? Destinggihin pagpapahinga are those ikaw gumugol
tagumpay magpunyagi Sila makuha dakila uri kaysa those gumugol tagumpay
magpunyagi. Sa Lugar Na bawa`t isa MAY KAPAL pangako kaligtasan! MAY KAPAL
is Cognizant NG everything IKAW do
[57:11] Sino gaya would pautang MAY KAPAL pautang righteousness it multiplikahin
him manifold dulo generous recompense
[57:12] Araw dumating when ikaw lagari sumampalataya lalaki babae nila liwanag
magbigay ng sinag sa harap ng them to nila kaagad-agad. Mabuti Kaysa balita is ang
sarili mo iyon araw ikaw magkaroon hardin dumaloy batis! Ikaw abide therein forever Ito
is dakila pagwawagi.
[57:13] Araw hypocrite lalaki babae sabihin to those sumampalataya Masiyahan
payagan us sipsipin kaunti ng ninyo liwanag. It pagsasalita Lakad atras sa likod ikaw
sikaping matamo liwanag. barrier itama them pintuan ihiwalay awa dakong loob tagiliran
retribution panlabas tagiliran!
[57:14] Sila tawagin them Were kami wala ikaw? Sila managot Oo ikaw daya ninyo
kaluluwa matigilan magduda bumagay nakakalinlang wishful ipalagay May Kapal
paghuhukom dumating! Ikaw ibaling buhat MAY KAPAL pangarap.
[57:15] Kaya sa araw na ito hindi tubos kunin ikaw nor buhat those di-paniwalaan!
Ninyo abode is apoy; it is ninyo Panginoon malungkot abode.
[57:16] it Is panahon those sumampalataya bukas sa itaas nila puso May Kapal mensahe
katotohanan ihayag dito? Sila wala be alagad nakaraan banal na aklat puso bumagay
tumigas panahon consequently marami ng them umikot makasalanan.
[57:17] Malaman iyon MAY KAPAL buhaying muli bayan it mamamatay! Kami kaya
ituro pagpapakita ikaw ikaw unawain.
[57:18] Siyang Tunay charitable lalaki babae pautang MAY KAPAL pautang goodness.
Sila tanggapin nila ganti multiplikahin manifold sila meritoryo generous recompense
[57:19] Those sumampalataya in MAY KAPAL His sugo are banal martir. Ireserba
them nila Panginoon are nila ganti nila liwanag. Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan
atin pagpapakita sila mangyari Impiyerno.
[57:20] Malaman ito worldly buhay is hindi otro kaysa huwego pumusta at magpasikat
ikaw itago ng pera iho! It is sagana ulan ilabas tanim masiyahan disbelievers! Noon tanim
umikot into walang pakiabang ginikan blown hangin! In Hereafter duon is either
mahigpit retribution patawad buhat MAY KAPAL approval Ito worldly buhay is hindi
otro kaysa temporaryo pangarap.
[57:21] Kaya ikaw makipagkarera patawad ninyo Panginoon Paraiso whose luwang
encompasses langit daigdig. It awaits those sumampalataya in MAY KAPAL His sugo.
Such is May Kapal grasya iyon Siya bestows whomever Siya naisin! MAY KAPAL is
Possessor Infinite GRASYA.
[57:22] Anything magkataon daigdig ikaw already tala gabi likha. Ito is madali MAY
KAPAL do
[57:23] Kaya ikaw wala mamighati anything ikaw nawawala nor be suberbiyo ng
anything Siya bestowed ikaw. MAY KAPAL WALA MAPAGMAHAL those are
PASIKAT SUBERBIYO.
[57:24] Sila are stingy enjoin tao be stingy Isa umikot noon MAY KAPAL is Sagana
ang Praiseworthy.
[57:25] Kami magpadala atin sugo supported ni malinaw pruweba kami magpadala
pababa them banal na aklat batas iyon tao pagtibayin hustisya. Kami magpadala pababa
iron wherein duon is kalakasan marami benepisiyo tao! Todo ito in orden sa lugar na
MAY KAPAL destinggihin those support Him His sugo sa paniniwala. MAY KAPAL is
MAKAPANGYARIHAN Almighty
[57:26] Kami magpadala Noah Abraham kami granted nila descendants prophethood
banal na aklat. Kaunti ng them giya samantala marami were makasalanan!
[57:27] Subsekuwente to them kami magpadala atin sugo. Kami magpadala Jesus anak
na lalaki Mary kami ibigay him Injeel (Ebanghelyo) kami lugar puso ng his alagad
kindness awa. Sila tumuklas hermitism kami hindi kailanman dikrito them. Todo kami
asked them do was pagtibayin commandments approved MAY KAPAL! Sila wala
pagtibayin mensahe gaya sila magkaroon. Consequently kami ibigay those
sumampalataya them nila recompense samantala marami ng them were makasalanan!
[57:28] O ikaw sumampalataya ikaw reverence MAY KAPAL sumampalataya in His
sugo. Siya noon grant ikaw double ganti buhat His awa endow ikaw liwanag giya ikaw
patawarin ikaw! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[57:29] Kaya alagad nakaraan banal na aklat malaman iyon sila wala monopolized May
Kapal awa grasya at iyon todo grasya is May Kapal kamay. Siya bestows it whomever
Siya naisin. MAY KAPAL is Possessor Infinite GRASYA.
.
58- Diskusiyon (Al-Mujaadalah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[58:1] MAY KAPAL PAKINGGAN BABAE DISKUSIYON IKAW KANYA
ASAWA MAGSUMBONG MAY KAPAL. MAY KAPAL PAKINGGAN everything 2
NG IKAW discussed MAY KAPAL is Hearer Seer.
[58:2] Those sa gitna ng ikaw estrange nila asawang babae (ni magdeklara them gaya
ipagbawal in kasarian) nila ina malaman puno pinakamagaling iyon sila wala are nila ina!
Nila ina are babae ibigay nasimiyento to them. Talaga Nga sila ipasok blasphemy
falsehood. MAY KAPAL is Pardoner Forgiver.
[58:3] Those estrange nila asawang babae in ito manner noon reconcile thereafter atone
libre busabos sa harap ipagpatuloy nila sexual kaugnayan! Ito is enlighten ikaw. MAY
KAPAL is Cognizant NG everything IKAW do
[58:4] Ikaw wala natagpuan busabos libre ikaw mabilis 2 sunud-sunod months sa harap
ipagpatuloy sexual kaugnayan! Ikaw wala mabilis noon ikaw pakain 60 mahirap tao.
Ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo. These are May Kapal batas.
disbelievers mangyari makirot retribution.
[58:5] Siyang Tunay those makipag-away MAY KAPAL His sugo ipasok pagkatalo nila
nakaraan counterparts ipasok pagkatalo! Kami magpadala pababa malinaw pruweba
rejectors mangyari kahiya-hiya retribution!
[58:6] Araw dumating when MAY KAPAL naisin resurrect them todo noon ibalita them
ng everything sila done MAY KAPAL TALA everything samantala SILA KALIMUTAN
it MAY KAPAL SAKSI TODO BAGAY.
[58:7] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL malaman everything in langit everything
sa daigdig? Hindi 3 tao conspire secretly Him buhay nila 4 nor 5 Him buhay 6 nor kulang
kaysa iyon nor higit Him buhay duon them wherever sila be Noon Araw Panunumbalik
Siya ibalita them ng everything sila done MAY KAPAL is fully aware ng TODO
BAGAY.
[58:8] Ikaw kilala those were enjoined buhat conspiring secretly noon ipilit sa
conspiring Sila conspire ipasok kasalanan transgression disobedience sugo! When sila
dumating ikaw sila pagbati ikaw pagbati sa tabi iyon dikrito ni MAY KAPAL. Sila
pagsasalita themselves "MAY "KAPAL naisin wala kastiguhin us atin utterances. Nila
tangi requital is Gehenna wherein sila pasuin; ano malungkot kapalaran.
[58:9] O ikaw sumampalataya ikaw isangguni secretly ikaw wala isangguni ipasok
kasalanan transgression disobey sugo! Ikaw isangguni trabaho righteousness piety! Ikaw
reverence MAY KAPAL kanino ikaw summoned
[58:10] Lihim pakana is demonyo palagay alin siya sikaping matamo hurt those
sumampalataya. Paano Man siya wala hurt them nakasandal May Kapal naisin In MAY
KAPAL believers konpiyansa.
[58:11] O ikaw sumampalataya ikaw isalaysay Masiyahan uri kuwarto ikaw uri kuwarto
bawa`t isa otro umupo! MAY KAPAL naisin NOON uri KUWARTO IKAW! Ikaw
asked kunin gumalaw kunin at gumalaw! MAY KAPAL ITINDIG those IKAW
sumampalataya, those MATAMO KABATIRAN PINAKAMATAYOG URI. MAY
KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[58:12] O ikaw sumampalataya when ikaw hilingin isangguni sugo ikaw paghahandog
kabutihan mahirap) sa harap ikaw do paganyan! Ito is mabuti kaysa ikaw at puro. Ikaw
wala afford it noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin.
[58:13] Ikaw mabigo ibigay kabutihan sa harap isangguni noon magtika thereafter MAY
KAPAL tanggapin ninyo pagtitika! Ikaw matyagan contact orasyon (Salat) ibigay
obligatory kabutihan (Zakat) sumunod MAY KAPAL His sugo! MAY KAPAL is fully
Cognizant NG everything IKAW do
[58:14] Ikaw kilala those magkaroon befriended tao MAY KAPAL is galit? Sila neither
maging pag-aari ikaw nor them. Sila deliberately sumumpa kabulaanan!
[58:15] MAY KAPAL ihanda them MAHIGPIT retribution. Malungkot talaga nga is
ano sila kagamitan do
[58:16] Sila kagamitan nila sumpa marumi ng paurungin landas MAY KAPAL.
Consequently sila mangyari kahiya-hiya retribution.
[58:17] Neither nila pera nor nila iho tumulong them MAY KAPAL. Sila mangyari
hellfire wherein sila abide forever
[58:18] Araw dumating when MAY KAPAL resurrects them todo. Sila sumumpa Him
noon tama gaya sila sumumpa ikaw kaagad-agad ipalagay iyon sila really are kaagadagad!
Talaga Nga sila are tunay bulaan.
[58:19] Demonyo angkinin them caused them pagwawalang-bahala May Kapal
mensahe! These are isang pagtitipon demonyo. Ganap isang pagtitipon demonyo are
losers.
[58:20] Siyang Tunay those salungatin MAY KAPAL His sugo be lowliest.
[58:21] MAY KAPAL DIKRITO AKO KO SUGO naisin marami assuredly
MAGWAGI MAY KAPAL is MAKAPANGYARIHAN Almighty
[58:22] Ikaw wala natagpuan tao sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw
befriending those salungatin MAY KAPAL His sugo gabi sila were nila magulang nila
iho nila siblings nila lipi! Sa Lugar Na these Siya dikrito paniniwala nila puso, supports
them with pamukaw-sigla buhat Him admitihin them into hardin dumaloy batis wherein
sila abide forever MAY KAPAL MASIYAHAN them SILA MASIYAHAN Him! These
are isang pagtitipon MAY KAPAL. marami assuredly May Kapal isang pagtitipon are
ang nagwagi!
.
59- Exodus (Al-Hashr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[59:1] Glorifying MAY KAPAL is everything langit daigdig Siya is Almighty
Matalino!
[59:2] Siya is Isa evicted those di-paniwalaan sa gitna ng ang tao ng banal na aklat nila
bahay misa exodus. Ikaw hindi kailanman ipalagay iyon sila kaliwa sila ipalagay nila
paghahanda ipagtanggol them MAY KAPAL. Noon MAY KAPAL dumating them sila
hindi kailanman expected threw terror nila puso. Kaya sila pabayaan nila bahay nila ari
volition paayon ng bigat believers. Ikaw matutuhan ito O ikaw angkinin pangmalas.
[59:3] May Kapal wala kapangyarihan them kaliwa Siya requited them in ito buhay gabi
malo kaysa kapangyarihan them kaliwa)! In Hereafter Siya ipasok them retribution
Impiyerno.
[59:4] Ito because sila salungatin MAY KAPAL His sugo! those salungatin MAY
KAPAL His sugo MAY KAPAL is mahigpit in pagtibayin retribution!
[59:5] Ikaw tilarin puno kaliwa it tumayo its trunk is in accordance with May Kapal
naisin Siya siyang tunay hamakin ang makasalanan.
[59:6] Whatever MAY KAPAL restored sa lugar na His sugo wala was wakas ninyo
gulo sikap ikaw makipag-away horses ni sa paa. MAY KAPAL is 1 SINO
MAGPADALA His SUGO whomever SIYA NAISIN! MAY KAPAL is Omnipotent
[59:7] Whatever MAY KAPAL restored to His sugo buhat pagkatalo kumunidad lakad
MAY KAPAL His sugo porma kabutihan). Ikaw ibigay it relatives ulila mahirap
maglakbay dayuhan. Kaya it wala bangkay monopolized ni malakas sa gitna ng ikaw!
Ikaw humawak ang mga sinamsam ibigay to ikaw sugo wala sipsipin ano siya enjoins
ikaw buhat kunin! Ikaw reverence MAY KAPAL. MAY KAPAL is MAHIGPIT in
PAGTIBAYIN retribution!
[59:8] (Ikaw ibigay) needy mandayuhan. Sila evicted nila bahay pagkaitan ng nila ariarian
sila sikaping matamo May Kapal grasya kagustuhan at sila supported MAY
KAPAL His sugo! Sila are ang truthful.
[59:9] Tungkol Sa those magdulot them bahay kubilihan were believers them sila
mapagmahal those mandayuhan them wala natagpuan hesitation nila puso tumulong
them! In katunayan, sila agad ibigay them kaunahan gabi when sila kagamitan ano sila
ibigay sa malayo Talaga Nga those talunin nila likas stinginess are maunlad isa.
[59:10] Those bumagay believers them pagsasalita Atin Panginoon patawarin us atin
brethren sino preceded us paniniwala humawak atin puso buhat harboring any poot
patungo sa those sumampalataya! Atin Panginoon Ikaw are Compassionate Mahabagin!
[59:11] Magkaroon ikaw kilala those peste hypocrisy at paano sila sabihin to nila
companions disbelief sa gitna ng ang tao banal na aklat ikaw evicted kami lakad ikaw
hindi kailanman sumunod anyone salungatin ikaw! anyone makipag-away ikaw kami
makipag-away ninyo tagiliran. MAY KAPAL barena saksi sila are bulaan!
[59:12] In katunayan, kong sila evicted sila wala lakad them at anyone makipag-away
them sila wala supported them. Gabi sila supported them sila would umikot sa paligid
fled Sila hindi kailanman magwagi.
[59:13] Talaga Nga ikaw istrayk otro terror nila puso kaysa nila takot MAY KAPAL.
Ito is sila are tao sino wala mawatasan!
[59:14] Sila wala kunin magkasama makipag-away ikaw sila are well-shielded edipisyo
sa likod tabiki! Nila lakas magmukha formidable sa gitna ng themselves. Ikaw ipalagay
sila united when in katunayan nila puso dibayd. Ito is sila are tao sino wala unawain!
[59:15] Nila tadhana is iyon din gaya nila counterparts preceded them. Sila magdusa
kahalagahan nila decisions. Sila mangyari makirot retribution.
[59:16] Sila are demonyo siya sabihin to makatao buhay Di-paniwalaan noon gaya
madali gaya siya di-paniwalaan siya pagsasalita ako disown ikaw! Ako takot MAY
KAPAL Panginoon sansinukob.
[59:17] Kapalaran sa lugar na pareho them is Hellfire wherein sila abide forever Ito is
requital transgressors.
[59:18] O ikaw sumampalataya ikaw reverence MAY KAPAL hayaan every kaluluwa
examine ano it magpadala sa harap sa lugar na bukas. Ikaw reverence MAY; KAPAL;
MAY KAPAL is fully Cognizant ng everything ikaw do
[59:19] Wala be those kalimutan MAY KAPAL Siya uri them kalimutan! These are ang
makasalanan.
[59:20] Wala kapantay are dwellers ng Hellfire dwellers ng Paraiso; dwellers Paraiso
are ang nagwagi.
[59:21] Kami ihayag ito Quran bundok ikaw lagari it manginig crumbling reverence
MAY KAPAL! Kami banggitin these examples tao iyon sila dili-dilihin.
[59:22] Siya is 1 MAY; KAPAL; duon wala is otro May Kapal Him. Knower ng todo
lihim declarations. Siya is ang Marami Gracious Mahabagin.
[59:23] Siya is 1 MAY; KAPAL; duon wala is otro May Kapal Him. Hari ang Marami
Banal Kapayapaan ang Marami Tapat Kataastaasan Almighty ang Marami
Makapangyarihan ang Marami Marangal. MAY KAPAL glorified MALAYO
MAGKAROON KASIESYO!
[59:24] Siya is 1 MAY; KAPAL; Poong Lumikha Initiator Designer. To Him maging
pag-aari ang marami maganda ngalan! Glorifying Him is everything langit daigdig! Siya
is Almighty Matalino.
.
60- Eksamen (Al-Mumtahanah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[60:1] O ikaw sumampalataya ikaw wala befriend Ko kagalit ninyo kagalit paabutin
pag-ibig friendship them gabi sila di-paniwalaan katotohanan dumating ikaw! Sila
pahirapan sugo ikaw tama ikaw sumampalataya in MAY KAPAL ninyo Panginoon. Ikaw
mobilize sigasig in Ko cause sikaping matamo Ko basbas paano ikaw secretly
mapagmahal them? Ako am fully aware ng everything ikaw itago everything ikaw
magdeklara. Those sa gitna ng ikaw do ito magkaroon talaga nga strayed kanan landas!
[60:2] Sa Tuwing sila makatagop ikaw sila treat ikaw kagalit hurt ikaw nila kamay dila!
Sila pangangailangan ikaw di-paniwalaan.
[60:3] Ninyo relatives ninyo pera hindi kailanman tumulong ikaw. Araw Panunumbalik
Siya huwes ikaw. MAY KAPAL is Seer NG everything IKAW do
[60:4] Mabuti Kaysa example itama sa lugar na ikaw Abraham those him. Sila sabihin to
nila tao Kami disown ikaw idolo ikaw adorasyon MAY KAPAL. Kami tuligsain ikaw
ikaw lagari wala buhat us animosity poot ikaw sumampalataya in MAY KAPAL NAGIISA.
kamalian ipasok Abraham when siya sabihin to his ama ako magdasal ninyo
patawad ako wala angkinin lakas ipagtanggol ikaw buhat MAY. KAPAL. Atin
Panginoon kami konpiyansa in Ikaw sumuko Ikaw; Ikaw is huli kapalaran!
[60:5] Atin Panginoon not tikisin those di-paniwalaan patawarin us! Ikaw are Almighty
Matalino.
[60:6] Mabuti Kaysa example itama them those sikaping matamo MAY KAPAL
Magtagal Araw. Tungkol Sa those umikot MAY KAPAL is in hindi kagamitan (ng them)
Praiseworthy.
[60:7] MAY KAPAL PAGBABAGO animosity IKAW them into MAPAGMAHAL!
MAY KAPAL is Omnipotent MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[60:8] MAY KAPAL WALA enjoin IKAW befriending those WALA MAKIPAGAWAY
IKAW RELIHIYON WALA evict IKAW NINYO BAHAY! Ikaw befriend them
be equitable patungo sa them. MAY KAPAL MAPAGMAHAL ANG equitable.
[60:9] MAY KAPAL enjoins IKAW TANGI BUHAT befriending those MAKIPAGAWAY
IKAW RELIHIYON evict IKAW NINYO BAHAY band MAGKASAMA
others IPATAPON IKAW! Ikaw wala befriend them. Those befriend them are
transgressors.
[60:10] O ikaw sumampalataya when sumampalataya babae (pabayaan kagalit ask
ampunan ikaw ikaw eksamen them! MAY KAPAL is fully aware ng NILA
PANINIWALA. Dati ikaw establish iyon sila are believers ikaw wala pagbabalik them
disbelievers. Sila wala are lawful bangkay kasal na to them nor shall disbelievers payagan
kasal na them! ibigay bigay-kaya disbelievers bayad! Ikaw wala ipasok error ni kasal na
them paganyan largo gaya ikaw bayad them nila due bigay-kaya! Wala humawak dipaniwalaan
asawang babae sila hilingin pagsamahin kagalit)! Ikaw ask them bigay-kaya
ikaw bayad sila ask ano sila bayad. Ito is May Kapal pagharian; Siya pagharian ikaw.
MAY KAPAL is Omniscient MATALINO.
[60:11] any ng ninyo asawang babae pagsamahin kagalit kampamento ikaw
kapangyarihan makipag-away ikaw kapangyarihan kagalit bayaran lalaki nasira nila
asawang babae ibigay them ano sila gumugol nila asawang babae! Ikaw reverence MAY
KAPAL in kanino ikaw sumampalataya!
[60:12] O ikaw manghuhula when sumampalataya babae pabayaan disbelievers)
sikaping matamo ampunan ikaw prenda ikaw sila wala itama any idolo MAY KAPAL
nor magnakaw nor ipasok adulteriya, nor wakasan nila iho nor fabricate any falsehood
nor disobey ninyo righteous orden ikaw tanggapin nila prenda magdasal MAY KAPAL
patawarin them! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
[60:13] O ikaw sumampalataya do wala befriend tao MAY KAPAL is galit sino
hopelessly palito disbelief; sila are tama gaya walang pag-asa gaya disbelievers are
already malubha!
.
61- Hanay (Al-Suff)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[61:1] Glorifying MAY KAPAL is everything langit everything daigdig! Siya is
Almighty Matalino.
[61:2] O ikaw sumampalataya ikaw pagsasalita ano ikaw wala do
[61:3] abominable in pangmasid MAY KAPAL is iyon ikaw pagsasalita ano ikaw wala
do
[61:4] MAY KAPAL MAPAGMAHAL those MAKIPAG-AWAY in His cause united 1
HANAY bricks 1 TABIKI!
[61:5] Alalahanin iyon Moses sabihin to his tao O ko tao do ikaw hurt ako gabi ikaw
malaman iyon ako am May Kapal sugo ikaw? When sila deviated MAY KAPAL ibaling
nila puso! Sa Lugar Na MAY KAPAL wala giya makasalanan tao!
[61:6] Alalahanin iyon Jesus anak na lalaki Mary pagsasalita O Iho Israel ako am May
Kapal sugo ikaw kumpermahan Torah bringing mabuti kaysa balita ng sugo dumating
ako ngalan be gabi paghanga (Ahmad.) Noon when siya magpalabas them malinaw
pruweba sila pagsasalita Ito is malalim engkanto!
[61:7] Sino masama kaysa isa is fabricates kabulaanan MAY KAPAL siya imbitahin
Pagsuko? MAY KAPAL WALA GIYA MASAMA TAO.
[61:8] Sila hilingin ilapag May Kapal liwanag nila bibig. Nguni't MAY KAPAL ipilit sa
ibabaw ng walang mali His liwanag in spite ng disbelievers!
[61:9] Siya magpadala His sugo pagakay tunay relihiyon uri it maghari todo relihiyon in
spite ng idolo worshipers!
[61:10] O ikaw sumampalataya hayaan Ako ibalita ikaw ng komersiyo mag-ipon ikaw
makirot retribution!
[61:11] Sumampalataya in MAY KAPAL His sugo magpunyagi cause MAY KAPAL
ninyo pera ninyo buhay! Ito is mabuti kaysa trato ikaw kong ikaw tangi malaman.
[61:12] Atras Siya patawarin ninyo kasalanan admitihin ikaw hardin dumaloy batis
maganda mansions hardin Eden! Ito is dakila pagwawagi.
[61:13] Additionally ikaw kunin isang bagay ikaw tunay mapagmahal support buhat
MAY KAPAL sagutan tagumpay. Ibigay mabuti kaysa balita believers!
[61:14] O ikaw sumampalataya be May Kapal supporters gaya disciples Jesus anak na
lalaki Mary. When siya sabihin to them Sino are ko supporters MAY KAPAL sila
pagsasalita Kami are May Kapal supporters. Kaya grupo Iho Israel sumampalataya isa pa
grupo di-paniwalaan! Kami tumulong those sumampalataya nakasandal nila kagalit sila
magwagi
.
62- Biyernes (Al-Jumu'ah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[62:1] Glorifying MAY KAPAL is everything langit everything daigdig; Hari ang
Marami Banal Almighty ang Marami Matalino!
[62:2] Siya is Isa magpadala to gentiles sugo buhat them bumigkas them His
pagpapakita kalinisan them turuan them banal na aklat dunong! sa harap ito sila lakad
malayo astray.
[62:3] to marami henerasyon subsekuwente to them. Siya is Almighty Matalino.
[62:4] Such is May Kapal grasya iyon Siya bestows whomever Siya naisin! MAY
KAPAL is Possessor Infinite GRASYA.
[62:5] example ng those ibigay Torah noon mabigo pagtibayin it is buriko dalhin dakila
trabaho panitikan. Malungkot talaga nga is example tao ayawan May Kapal pagpapakita.
MAY KAPAL WALA GIYA MAKASALANAN TAO.
[62:6] sabihin O ikaw are Jewish ikaw karapatan iyon ikaw are May Kapal mabutihin to
exclusion todo iba tao noon ikaw largo muwerte ikaw are truthful!
[62:7] Sila hindi kailanman largo it ano sila ipasok. MAY KAPAL is fully aware ng
ANG MAKASALANAN.
[62:8] Pagsasalita muwerte ikaw are subukin evade naisin catch sa itaas with ikaw
madali mamaya-na! Noon ikaw pagbabalik Knower ng todo lihim declarations noon Siya
ibalita ikaw ng everything ikaw done
[62:9] O ikaw sumampalataya when Congregational Orasyon (Salat Al-Jumu ah)
ipatalastas sa Biyernes ikaw hasten commemoration MAY KAPAL ibagsak todo
negosyo! Ito is pinakamagaling ikaw kong ikaw tangi malaman.
[62:10] Dati orasyon completed ikaw pagpapalaganap bayan sikaping matamo May
Kapal bounties ipagpatuloy tandaan MAY KAPAL frequently iyon ikaw magwagi!
[62:11] When kaunti ng them dumating negosyo trato kaunti dibersiyon sila magmadali
it kaliwa ikaw tumayo! Pagsasalita Ano MAY KAPAL angkinin is malayu-layo
pinakamagaling kaysa dibersiyon negosyo MAY KAPAL is PINAKAMAGALING
Provider.
.
63- Hypocrites (Al-Munaafeqoon)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[63:1] When hypocrites dumating ikaw sila pagsasalita Kami barena saksi ikaw are sugo
MAY. KAPAL. MAY KAPAL malaman iyon ikaw are His sugo MAY KAPAL barena
saksi hypocrites are bulaan!
[63:2] Sa Ilalim guise nila apparent paniniwala sila paurungin tao landas MAY KAPAL.
Malungkot talaga nga is ano sila do
[63:3] Ito because sila sumampalataya noon di-paniwalaan! Kaya nila isip troso; sila
wala unawain.
[63:4] When ikaw lagari them ikaw impressed nila hanapin. At when sila magsalita
ikaw makinig to nila elokuwensiya. Sila are tumayo troso! Sila ipalagay every tawagin
sadyain them. These are tunay kagalit; mag-ingat ng them. MAY KAPAL ISUMPA
them; SILA deviated
[63:5] When sila isalaysay Dumating hayaan sugo MAY KAPAL magdasal ninyo
patawad sila mockingly umikot nila ulo ikaw lagari them paurungin others gumanap
arrogantly!
[63:6] is ang iyon din them whether ikaw magdasal nila patawad wala magdasal nila
patawad; MAY KAPAL naisin wala patawarin them! Sa Lugar Na MAY KAPAL wala
giya makasalanan tao!
[63:7] Sila are isa pagsasalita wala ibigay any pera those sundan sugo MAY KAPAL
marahil sila pabayaan him! MAY KAPAL angkinin kayamanan ng langit daigdig
hypocrites wala mawatasan!
[63:8] Sila pagsasalita kami lakad lunsod makapangyarihan therein evict marupok kami
victimized (Sila malaman iyon) todo dignidad maging pag-aari to MAY KAPAL His
sugo believers! Paano Man hypocrites wala malaman.
[63:9] O ikaw sumampalataya wala distracted ninyo pera ninyo iho tandaan MAY
KAPAL! Those do ito are losers.
[63:10] Ikaw ibigay atin probisyon ikaw muwerte dumating ikaw noon ikaw pagsasalita
Ko Panginoon tangi Ikaw pagkaantala ito maliit samantala! Ako noon be charitable
pagsamahin ang righteous!
[63:11] MAY KAPAL HINDI KAILANMAN PAGKAANTALA itakda panahon
MUWERTE any KALULUWA. MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW
do
.
64- Mutual Blaming (Al-Taghaabun)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[64:1] Glorifying MAY KAPAL is everything langit everything daigdig! To Him
maging pag-aari todo kingship to Him maging pag-aari todo paghanga Siya is
Omnipotent
[64:2] Siya is Isa gumawa ikaw noon ikaw duon is disbeliever believer. MAY KAPAL
is fully Seer NG everything IKAW do
[64:3] Siya gumawa langit daigdig tiyak hangarin designed ikaw walang mali ninyo
design noon Him is huli kapalaran.
[64:4] Siya malaman everything langit daigdig Siya malaman everything ikaw itago
everything ikaw magdeklara. MAY KAPAL is fully aware ng innermost thoughts.
[64:5] Ikaw kilala those magkaroon di-paniwalaan in ang past noon magdusa
kahalagahan nila decision? Sila mangyari makirot retribution.
[64:6] Ito is nila sugo lakad them malinaw pruweba sila pagsasalita Shall kami sundan
makatao us? Sila di-paniwalaan umikot MAY KAPAL WALA KAGAMITAN them;
MAY KAPAL is in hindi kagamitan Praiseworthy.
[64:7] Those di-paniwalaan karapatan iyon sila wala resurrected oo talaga nga ni ko
Panginoon ikaw resurrected ikaw hawakan may pananagutan everything ikaw done Ito is
madali MAY KAPAL do
[64:8] Kaya ikaw sumampalataya in MAY KAPAL His sugo liwanag iyon kami ihayag
dito. MAY KAPAL is fully Cognizant NG everything IKAW do
[64:9] Araw dumating when Siya summons ikaw Araw ng Summoning Iyon is Araw ng
Mutual Blaming! Anyone sumampalataya in MAY KAPAL ihatid righteous buhay Siya
remit his kasalanan admitihin him into hardin dumaloy batis! Sila abide therein forever
Ito is dakila pagwawagi.
[64:10] Tungkol Sa those di-paniwalaan ayawan atin pagpapakita sila are dwellers
Hellfire; sila abide therein forever Ano malungkot kapalaran!
[64:11] Wala magkataon ikaw huwag isama in accordance with May Kapal naisin
Anyone sumampalataya in MAY KAPAL Siya giya his puso MAY KAPAL is fully
aware ng TODO BAGAY.
[64:12] Ikaw sumunod MAY KAPAL ikaw sumunod sugo. Ikaw umikot noon itangi
misyon atin sugo is dalhin mensahe!
[64:13] MAY KAPAL duon WALA is OTRO MAY KAPAL Him. In MAY KAPAL
believers konpiyansa.
[64:14] O ikaw sumampalataya ninyo asawa ninyo iho be ninyo kagalit; mag-ingat.
Ikaw kapatawaran kalimutan patawarin noon MAY KAPAL is Forgiver Mahabagin!
[64:15] Ninyo pera iho are eksamen MAY KAPAL angkinin dakila recompense
[64:16] Kaya ikaw reverence MAY KAPAL ikaw maani makinig sumunod ibigay
kabutihan) ninyo ari mabuti kaysa Anyone ipagtanggol his ari stinginess these are
maunlad isa.
[64:17] Ikaw lend MAY KAPAL pautang righteousness Siya multiplikahin ganti ikaw
manifold patawarin ikaw. MAY KAPAL is Appreciative Clement
[64:18] Knower ng todo lihim declarations; Almighty Matalino.
.
65- Diborsiyo (Al-Talaaq)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[65:1] O ikaw manghuhula when ikaw tao diborsiyo babae ikaw ensure diborsiyo
interim tapusin! Ikaw sukatan such interim precisely Ikaw reverence MAY KAPAL
ninyo Panginoon. Wala evict them nila bahay nor shall ikaw uri buhay malungkot them
kapangyarihan them kaliwa sa nila ari, sila ipasok proven adulteriya! These are May
Kapal batas. Anyone transgresses May Kapal batas ipasok injustice himself. Ikaw hindi
kailanman malaman; siguro MAY KAPAL naisin isang bagay mabuti kaysa dumating
ito.
[65:2] Dati interim tapusin ikaw reconcile them equitably lakad paghihiwalay equitably!
Ikaw magkaroon 2 equitable saksi saksi diborsiyo MAY KAPAL! Ito is enlighten those
sumampalataya in MAY KAPAL Magtagal Araw. Anyone reverences MAY KAPAL
Siya gumawa exit him.
[65:3] naisin magdulot sa lugar na him whence siya hindi kailanman expected Anyone
konpiyansa MAY KAPAL Siya suffices him. May Kapal manduhan done MAY KAPAL
DIKRITO everything its TADHANA.
[65:4] Tungkol Sa babae abutin menopause ikaw magkaroon any magduda nila interim
be 3 months. Tungkol Sa those wala menstruate tuklasin sila are pregnant nila interim
dulo sa ibabaw ng ibigay nasimiyento! Anyone reverences MAY KAPAL Siya uri
everything madali him.
[65:5] Ito is May Kapal manduhan iyon Siya magpadala pababa ikaw! Anyone
reverences MAY KAPAL Siya remits his kasalanan ganti him generously.
[65:6] Ikaw payagan them buhay in iyon din bahay in alin sila buhay ikaw wala uri
buhay malungkot them sila kaliwa sa nila ari! Sila are pregnant ikaw gumugol them sila
ibigay nasimiyento. Sila nars bata ikaw bayad them ito paglilingkod. Ikaw pamalagiin
amicable kaugnayan ikaw. Ikaw hindi-magkaisa ikaw alkilahin isa pa babae nars iho.
[65:7] Sagana asawa magdulot support in accordance with his marumi mahirap
magdulot marumi iyon MAY KAPAL bestowed sa ibabaw ng him! MAY KAPAL
WALA MAGPATAW any KALULUWA HIGIT KAYSA SIYA IBIGAY it MAY
KAPAL naisin MAGDULOT GINHAWA difficulty!
[65:8] Marami kumunidad manghihimagsik manduhan its Panginoon His sugo.
Consequently kami hawakan them strictly may pananagutan requited them kasindaksindak
requital.
[65:9] Sila magdusa kahalagahan nila decisions; malalim kawalan.
[65:10] MAY KAPAL ihanda them MAHIGPIT retribution. Kaya ikaw reverence MAY
KAPAL O ikaw angkinin intelligence sumampalataya MAY KAPAL MAGPADALA
PABABA IKAW MENSAHE -
[65:11] Sugo bumigkas to ikaw May Kapal pagpapakita clearly to ihatid those
sumampalataya trabaho righteousness kadiliman into liwanag! Anyone sumampalataya in
MAY KAPAL ihatid righteous buhay Siya admitihin him hardin dumaloy batis; sila
abide therein forever MAY KAPAL naisin generously GANTI him!
[65:12] MAY KAPAL GUMAWA 7 SANSINUKOB IYON DIN NAMAMANHID NG
DAIGDIG. Manduhan dumaloy them. Ito is hayaan ikaw malaman iyon MAY KAPAL is
Omnipotent iyon MAY KAPAL is fully aware ng todo bagay!
.
66- Prohibition (Al-Tahreem)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[66:1] O ikaw manghuhula why ikaw ipagbawal ano MAY KAPAL do uri lawful ikaw
magkaroon tama masiyahan ninyo asawang babae? MAY KAPAL is Forgiver
MAHABAGIN.
[66:2] MAY KAPAL DIKRITO IKAW BATAS trato with NINYO SUMPA. MAY
KAPAL is NINYO PANGINOON SIYA is Omniscient MATALINO.
[66:3] Manghuhula konpiyansa kaunti ng his asawang babae tiyak ulat noon isa ng them
pagpapalaganap it MAY KAPAL hayaan him malaman it Siya noon ibalita his asawang
babae ng bahagi ng bigyan pagwawalang-bahala bahagi! Siya asked him Sino ibalita
ikaw ng ito? Siya pagsasalita ako ibalita ni Omniscient Cognizant
[66:4] 2 ng ikaw magtika MAY KAPAL noon ninyo puso makinig. Ikaw band
magkasama him noon MAY KAPAL is his ally at paganyan is Gabriel righteous
believers. Gayon Din anghel are his helpers.
[66:5] Siya diborsiyo ikaw his Panginoon kapalit iba asawang babae ninyo lugar are
pinakamagaling kaysa ikaw; submitters (Muslims) believers (Mu'mins) masunurin
nagsisisi worshipers banal either previously kasal na dalaga.
[66:6] O ikaw sumampalataya ipagtanggol ninyo pamilya buhat Hellfire panggatong is
tao bato! Bantay it are mahigpit makapangyarihan anghel hindi kailanman disobey
MAY; KAPAL; sila do whatever sila manduhan do
[66:7] O ikaw di-paniwalaan wala apologize sa araw na ito! Ikaw requited tangi ano
ikaw did
[66:8] O ikaw sumampalataya ikaw magtika MAY KAPAL matatag pagtitika. Ninyo
Panginoon noon remit ninyo kasalanan admitihin ikaw into hardin dumaloy batis! Sa iyon
araw MAY KAPAL naisin wala mabigo manghuhula those sumampalataya him! Nila
liwanag magbigay ng sinag them at nila kaagad-agad. Sila pagsasalita Atin Panginoon
walang mali atin liwanag us patawarin us; Ikaw are Omnipotent
[66:9] O manghuhula sigasig disbelievers hypocrites be mahigpit them. Nila abode is
Gehenna malungkot kapalaran.
[66:10] MAY KAPAL BANGGITIN examples NG those DI-PANIWALAAN
ASAWANG BABAE NG Noah ASAWANG BABAE Lot. Sila kasal na 2 ng atin
righteous servants sila magtaksil them consequently sila wala tumulong them sa todo
MAY KAPAL! 2 ng them isalaysay Sumali Hell-fire those meritoryo it
[66:11] At MAY KAPAL banggitin example ng those sumampalataya asawang babae
Pharaoh. Siya pagsasalita Ko Panginoon edipisyo bahay ako Ikaw in Paraiso mag-ipon
ako buhat Pharaoh his trabaho; mag-ipon ako buhat transgressing tao!
[66:12] Gayon Din Mary Amramite. Siya pamalagiin kanya chastity noon kami blew
kanya atin espiritu Siya sumampalataya in palabra kanya Panginoon His banal; na; aklat;
siya was masunurin.
.
67- Kingship (Al-Mulk)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[67:1] Dakilain is Isa whose kamay is todo kingship Siya is Omnipotent
[67:2] Isa gumawa muwerte buhay sa lugar na ang hangarin ng destinggihin those sa
gitna ng ikaw mabuti kaysa! Siya is Almighty ang Patawarin
[67:3] Siya gumawa 7 sansinukob in layers Ikaw wala lagari any imperfection likha ni
ang Marami Gracious. humawak hanapin; ikaw lagari any flaw
[67:4] Hanapin muli at muli; ninyo mata dumating stumped talunin!
[67:5] Kami adorned pinakamababa sansinukob ilawan bantay its tabi with projectiles
demonyo; kami ihanda them retribution Impiyerno.
[67:6] Sa Lugar Na those di-paniwalaan nila Panginoon retribution Gehenna. Ano
malungkot kapalaran.
[67:7] When sila thrown therein sila pakinggan its furor it fumes
[67:8] It halos sumabog matinding galit. Sa Tuwing grupo thrown therein its bantay is
ask them ikaw wala tanggapin warner?
[67:9] Sila managot Oo talaga; nga; warner did dumating us kami di-paniwalaan
pagsasalita ‘MAY ‘KAPAL wala ihayag anything! Ikaw are ganap astray. '
[67:10] Sila gayon din pagsasalita kami pakinggan unawain kami wala be dwellers
Impiyerno!
[67:11] Kaya sila ikumpisal nila kasalanan. Woe to dwellers Impiyerno.
[67:12] Tungkol Sa those reverence nila Panginoon when nag-iisa in nila privacy sila
makuha patawad dakila recompense
[67:13] Ikaw humawak ninyo utterances lihim magdeklara them Siya is fully aware ng
innermost thoughts!
[67:14] Siya wala malaman ano Siya Should gumawa? Siya is Sublime Cognizant
[67:15] Siya is Isa ilapag Daigdig ninyo paglilingkod. Lumaboy its kanto kumain His
probisyon! To Him is huli summoning
[67:16] Ikaw sagutan iyon Isa langit wala istrayk daigdig cause it do tumble
[67:17] Ikaw sagutan Isa langit wala magpadala ikaw mapusok bagyo? Ikaw noon
pasalamatan halagahan Ko babala?
[67:18] Others them di-paniwalaan; paano kasindak-sindak was Ko requital!
[67:19] Sila wala lagari ibon magkaroon them guhit hanay pagpapalaganap nila pakpak?
Ang Marami Gracious is Isa hawakan them in ang hangin Siya is Seer todo bagay.
[67:20] Saan those sundalo are tumulong ikaw nakasandal ang Marami Gracious?
Talaga Nga disbelievers dayain.
[67:21] Sino is duon to magdulot sa lugar na ikaw Siya withholds His probisyon?
Talaga Nga sila plunged malalim into transgression aversion.
[67:22] Isa lumakad samantala Is slumped his mukha pinakamagaling giya 1 sino
lumakad tuloy-tuloy kanan landas?
[67:23] sabihin Siya is 1 initiated ikaw granted ikaw pakikinig mata talino. Bihira are
ikaw appreciative
[67:24] sabihin Siya is Isa lugar ikaw daigdig at Him ikaw summoned
[67:25] Sila hamunin When iyon prophecy dumating dumaan ikaw are truthful?
[67:26] Pagsasalita Such kabatiran is MAY; KAPAL; ako am hindi otro kaysa ihayag
warner!
[67:27] When sila lagari it magkataon mukha ng those di-paniwalaan umikot malungkot
iproklama Ito is ano ikaw kagamitan kutyain
[67:28] Pagsasalita MAY KAPAL magdisisyon lipulin ako those withme paulanan us
with His awa is duon ipagtanggol disbelievers makirot retribution?
[67:29] sabihin Siya is ang Marami Gracious; kami sumampalataya in Him kami
konpiyansa Him. Ikaw do siyang tunay natagpuan out sino is really malayu-layo astray!
[67:30] Pagsasalita Ano kong ninyo tubig ibaba sa malayo sino magdulot ikaw do puro
tubig?
.
68- Panulat Ng Tinta (Al-Qalam)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[68:1] Mongha panulat ng tinta ano sila (tao) lumiham.
[68:2] Ikaw makuha dakila basbas buhat ninyo Panginoon; ikaw wala are baliw.
[68:3] Ikaw makuha recompense pinakamagaling meritoryo.
[68:4] Ikaw benditado dakila kustumbre karakter.
[68:5] Ikaw lagari sila lagari.
[68:6] Alin ng ikaw isumpa.
[68:7] Ninyo Panginoon is fully aware ng those sino strayed His landas Siya is fully
aware ng those giya.
[68:8] Wala sumunod rejectors!
[68:9] Sila hilingin ikaw kompromiso sila man kompromiso.
[68:10] Wala sumunod every lowly swearer!
[68:11] slanderer backbiter.
[68:12] Forbidder kabutihan transgressor sinner.
[68:13] Unappreciative sakim.
[68:14] Gabi bagaman siya angkinin tama na pera iho!
[68:15] When atin pagpapakita bumigkas him siya pagsasalita Kuwento buhat past
[68:16] Kami markahan his mukha.
[68:17] Kami eksamen them gaya kami eksamen may-ari hardin sino sumumpa sila
gapas it in ang umaga
[68:18] Sila were paganyan ganap tiyak.
[68:19] dumaan (bagyo) buhat ninyo Panginoon dumaan it samantala sila were asleep
[68:20] Ni umaga it was baog.
[68:21] Sila tawagin sa bawa`t isa otro in ang umaga
[68:22] Gapas crop
[68:23] Sa nila paraan sila confided bawa`t isa otro.
[68:24] Iyon buhat noon sa wala ng them be mahirap.
[68:25] Sila were paganyan ganap tiyak ng nila gapas.
[68:26] when sila lagari it sila pagsasalita Kami were paganyan nang mali!
[68:27] Ngayon kami magkaroon wala!
[68:28] righteous sa gitna ng them pagsasalita Kong tangi ikaw glorified (May) (Kapal)!
[68:29] Sila pagsasalita Langit be atin Panginoon! Kami transgressed
[68:30] Sila umpisahan blame bawa`t isa otro!
[68:31] Sila pagsasalita Woe to us. Kami kasalanan.
[68:32] Mayo atin Panginoon grant us mabuti kaysa 1! Kami magtika atin Panginoon.
[68:33] Such was requital. retribution Hereafter is malayu-layo malo sila tangi
malaman.
[68:34] righteous meritoryo nila Panginoon hardin bliss!
[68:35] Kami treat Submitters salarin?
[68:36] Ano is nang mali with ninyo katumpakan?
[68:37] Ikaw Do isa pa libro pagtibayin?
[68:38] In it ikaw natagpuan anything ikaw pangangailangan?
[68:39] Ikaw tanggapin magalang assurances buhat us iyon grant ikaw whatever ikaw
hilingin Araw Panunumbalik?
[68:40] Ask them Sino sagutan ito sa lugar na ikaw?
[68:41] Sila magkaroon idolo? Hayaan nila idolo tumulong them sila are truthful!
[68:42] Araw dumating when sila ibunyag sila be humingi pagbaba prostrate sila be
walang kaya to!
[68:43] With nila mata lupigin humiliation takip them. Sila imbitahin pagbaba prostrate
when sila were whole able
[68:44] Kaya hayaan Ako trato with those ayawan ito Hadith; kami ihatid them sa
whence sila hindi kailanman perceive
[68:45] Ako ibigay them tama na lubid; ako balak is formidable!
[68:46] Ikaw asking them pera sila burdened pino?
[68:47] Sila malaman kinabukasan? Sila Do it tala?
[68:48] Ikaw steadfastly magtiyaga dalhin manduhan ninyo Panginoon! Wala be (Jonah)
tawagin isda.
[68:49] Kong wala were his Panginoon grasya siya ejected disyerto sinner.
[68:50] his Panginoon benditado him uri him righteous!
[68:51] Those di-paniwalaan magpalabas nila tuyain nila mata when sila pakinggan
mensahe pagsasalita Siya is baliw!
[68:52] It is in katunayan mensahe mundo.
.
69- Incontestable (Al-Haaqqah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[69:1] incontestable (pangyayari).
[69:2] Ano incontestable (pangyayari)!
[69:3] It is tunay incontestable.
[69:4] Thamoud ‘Aad di-paniwalaan Shocker.
[69:5] Tungkol Sa Thamoud sila lipulin pinsalain (pangangatog).
[69:6] Tungkol Sa ‘Aad sila lipulin persistent mapusok bagyo.
[69:7] Siya unleashed it them 7 gabi 8 araw violently Ikaw lagari tao ipukol sa paligid
gaya pagkasira palm trunks
[69:8] Ikaw natagpuan any guhitan ng them?
[69:9] Pharaoh others him sinners Sodom) were makasalanan.
[69:10] Sila disobeyed sugo nila Panginoon. Consequently Siya requited them pinsalain
requital.
[69:11] Baha pinsalain kami dalhin ikaw inaanod (ark).
[69:12] Kami gawin it aral ikaw any makinig pandinig unawain.
[69:13] When pansuwag blown dati.
[69:14] Daigdig bundok dalhin off durugin; ganap durugin!
[69:15] is araw when inevitable pangyayari dumating dumaan!
[69:16] Langit biyakin bumagsak hiwalay.
[69:17] Anghel be Ninyo Panginoon dominion noon encompass 8 (sansinukob)!
[69:18] Iyon araw ikaw ibunyag wala ng ikaw magtago.
[69:19] Tungkol Sa 1 sino tanggapin his tala his kanan kamay siya pagsasalita
Dumating bumasa ko tala!
[69:20] Ako did sumampalataya ako hawakan may pananagutan.
[69:21] Siya meritoryo maligaya buhay.
[69:22] In dakilain Paraiso.
[69:23] Its bunga are sa loob abutin!
[69:24] Kumain lasing happily atras ninyo trabaho araw past
[69:25] Tungkol Sa him ibigay his tala his kaliwa kamay siya pagsasalita Oh Ako
hilingin ako hindi kailanman tanggapin ko tala!
[69:26] Ako hilingin ako hindi kailanman malaman ko magkuwenta.
[69:27] Ako hilingin ko muwerte was walang hanggan.
[69:28] Ko pera wala tumulong ako.
[69:29] Todo ko lakas is lakad
[69:30] sipsipin him shackle him!
[69:31] Pasuin him in Impiyerno.
[69:32] In kadena is 70 braso largo kurbata him!
[69:33] Sa Lugar Na siya wala sumampalataya in MAY KAPAL Dakila
[69:34] Nor did siya imungkahe pakain ng mahirap
[69:35] Consequently siya wala magkaroon kaibigan dito.
[69:36] Nor any komida huwag isama masaklap sarisari.
[69:37] komida sa lugar na sinners.
[69:38] Ako sumumpa ano ikaw lagari.
[69:39] At ano ikaw wala lagari.
[69:40] Ito is utterance kapuri-puri sugo.
[69:41] Wala utterance poet; bihira do ikaw sumampalataya.
[69:42] Nor utterance soothsayer; bihira do ikaw kunin heed
[69:43] Pagpapakita buhat Panginoon sansinukob.
[69:44] Magkaroon siya uttered any iba teachings!
[69:45] Kami kastiguhin him.
[69:46] Kami hinto pagpapakita him.
[69:47] Wala ng ikaw tumulong him.
[69:48] Ito is reminder sa lugar na ang righteous.
[69:49] Kami malaman; kaunti ng ikaw are rejectors.
[69:50] It is dalamhati disbelievers.
[69:51] It is walang takda katotohanan.
[69:52] Kaya ikaw glorify ngalan ninyo Panginoon Dakila.
.
70- Altura (Al-Ma'aarej)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[70:1] questioner tanong inevitable retribution.
[70:2] Sa Lugar Na disbelievers wala hinto it
[70:3] Buhat MAY; KAPAL; Possessor pinakamatayog Altura.
[70:4] Anghel nila mag-ulat umakyat to Him in araw kapantay 50000 anyo.
[70:5] Kaya ikaw kublihan gracious tiyaga.
[70:6] Sa Lugar Na sila lagari it malayo sa malayo
[70:7] samantala kami lagari it napaka isara!
[70:8] Araw dumating when himpapawid be molten bato.
[70:9] Bundok be fluffy lana.
[70:10] Hindi kaibigan alagaan his isara kaibigan.
[70:11] When sila lagari them may kasalanan naisin hilingin siya ibigay his ari iho gaya
tubos patawarin him retribution iyon araw!
[70:12] Gayon Din his asawa his kapatid na lalaki.
[70:13] Gabi his whole lipi itindig him!
[70:14] Gabi todo tao daigdig kong it mag-ipon him!
[70:15] Hindi; it is aflame.
[70:16] ardiyente pasuin!
[70:17] It tawagin sa those umikot
[70:18] Those itago bumilang!
[70:19] Talaga Nga makatao buhay is anxious.
[70:20] Kong hipuin adversity despondent
[70:21] Kong benditado kasaganaan stingy
[70:22] Huwag isama sa lugar na worshipers.
[70:23] Sino palagi matyagan nila contact orasyon (Salat)!
[70:24] Bahagi nila pera is itama aside
[70:25] Sa Lugar Na mahirap needy
[70:26] Sila sumampalataya in Araw Paghuhukom.
[70:27] Sila reverence nila Panginoon requital.
[70:28] Nila Panginoon requital wala kunin sa lugar na granted
[70:29] Sila humawak nila chastity.
[70:30] (Sila magkaroon kaugnayan) tangi nila asawa ano is legally theirs -!
[70:31] anyone transgresses these limits is sinner.
[70:32] believers humawak nila palabra; sila are mapagtitiwalaan.
[70:33] NILA PATUNAY is truthful.
[70:34] Sila consistently matyagan nila contact orasyon (Salat) sa panahon!
[70:35] Sila meritoryo pusisyon kapurihan Paraiso.
[70:36] Ano humawak those is di-paniwalaan pagsamahin ikaw?
[70:37] To ang kaagad-agad to kaliwa sila flee!
[70:38] Paano maani any ng them expect sumali blissful Paraiso?
[70:39] Hindi; Kailanman; kami gumawa them sila malaman buhat ano
[70:40] Ako solemnly sumumpa Panginoon ng oriente kanluran; kami are able -
[70:41] to kapalit pinakamagaling tao ninyo lugar; kami hindi kailanman pagkatalo!
[70:42] Kaya hayaan them malito huwego sila magharap araw awaiting them!
[70:43] Iyon is araw sila dumating malubha in a hurry gaya kong herded (sacrificial)
altars!
[70:44] With nila mata lupigin kahihiyan takip them. Iyon is araw awaiting them.
.
71- Noah (Noah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[71:1] Kami magpadala Noah his tao Ikaw babala ninyo tao makirot retribution afflicts
them!
[71:2] Siya pagsasalita O ko tao ako am ihayag warner to ikaw.
[71:3] To nakakatakot ikaw iyon ikaw adorasyon MAY KAPAL reverence Him
sumunod ako!
[71:4] Siya noon patawarin ikaw ninyo kasalanan palugit ikaw sa lugar na
predetermined tuldok! marami assuredly May Kapal appointment hindi kailanman
pagkaantala dati it is due ikaw tangi malaman.
[71:5] Siya pagsasalita Ko Panginoon ako imbitahin ko tao gabi araw.
[71:6] Ko imbitasyon tangi dagdagan nila aversion.
[71:7] Sa Tuwing ako imbitahin them patawarin Ikaw sila lugar nila daliri nila pandinig
takip themselves with nila ropa ipilit umikot mapagmataas!
[71:8] Noon ako imbitahin them publicly.
[71:9] Noon ako iproklama them loudly ako magsalita to them privately.
[71:10] Ako pagsasalita ‘Pamanhikan ninyo Panginoon patawad; Siya Patawarin!
[71:11] ‘Siya noon paulanan ikaw generously ulan
[71:12] Magdulot ikaw pera iho orchards batis. '!
[71:13] Why ikaw wala magpunyagi should reverence MAY KAPAL?
[71:14] Siya is Isa gumawa ikaw in entablado!
[71:15] Ikaw wala realize iyon MAY KAPAL gumawa 7 sansinukob in Do layers
[71:16] Siya designed buwan therein be liwanag lugar araw be ilawan!
[71:17] May Kapal germinated ikaw daigdig tanim.
[71:18] Noon Siya pagbabalik ikaw it Siya siyang tunay bring ikaw out!
[71:19] MAY KAPAL uri DAIGDIG MAAARING TIRAHAN IKAW.
[71:20] Iyon ikaw edipisyo daan therein.
[71:21] Noah pagsasalita Ko Panginoon sila disobeyed ako sundan those were gabi
masama when benditado pera iho!
[71:22] Sila balak kasindak-sindak balak.
[71:23] Sila pagsasalita wala pabayaan ninyo May Kapal! Wala pabayaan Wadd Suwaa
Yaghouth Ya ooq Nasr. '!
[71:24] Sila nakakalinlang marami. Kaya hayaan makasalanan plunge malalim into
kawalan
[71:25] Because ng nila kasalanan sila lunurin assigned hellfire. Sila wala natagpuan
helpers ipagtanggol them MAY KAPAL.
[71:26] Noah gayon din pagsasalita Ko Panginoon wala kaliwa itangi disbeliever
daigdig.
[71:27] Kong ikaw hayaan them sila tangi nakakalinlang ninyo servants ibigay
nasimiyento to wala makasalanan disbelievers.
[71:28] Ko Panginoon patawarin ako ko magulang anyone sumali ko bahay gaya
believer todo sumampalataya lalaki babae! Wala ibigay disbelievers anything
annihilation!
.
72- Jinns (Al-Jinn)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[72:1] sabihin ako pagbaguhing loob iyon grupo jinns makinig noon pagsasalita ‘Kami
pakinggan kamangha-mangha Quran.
[72:2] It giya righteousness kami magkaroon sumampalataya in it kami hindi kailanman
itama any idolo atin Panginoon!
[72:3] ‘"Ang Marami Pinakamatayog is atin tangi Panginoon. Siya hindi kailanman
magkaroon kapares nor anak na lalaki.
[72:4] It is foolish sa gitna ng us kagamitan utter such walangkuenta MAY KAPAL!
[72:5] ‘Kami kuro-kuro iyon neither makatao nor jinns possibly utter kabulaanan MAY
KAPAL!
[72:6] ‘"Makatao buhay kagamitan sikaping matamo lakas jinn buhay sila tangi afflicted
them a lot ng adversity!
[72:7] ‘Sila kuro-kuro tama gaya ikaw ipalagay MAY KAPAL wala magpadala isa pa
(sugo).
[72:8] ‘Kami hipuin langit natagpuan it punuin formidable bantay projectiles.
[72:9] ‘Kami kagamitan umupo duon in orden manubok! Anyone makinig tugisin
makapangyarihan projectile
[72:10] ‘Kami wala magkaroon palagay isang bagay malo sadyain inhabitants Daigdig
ni kong nila Panginoon naisin mailigtas them.
[72:11] ‘"Kaunti ng us are righteous kaunti are kulang kaysa righteous; kami sundan
various landas.
[72:12] ‘Kami malaman puno pinakamagaling kami hindi kailanman takbo MAY
KAPAL Daigdig; kami hindi kailanman takbo tumakas.
[72:13] When kami pakinggan pagakay kami sumampalataya therein. Anyone
sumampalataya in his Panginoon hindi kailanman takot any injustice nor any affliction.
[72:14] ‘Sa ‘Gitna ‘Ng us are submitters us are compromisers. ' tungkol sa those
sumuko sila are kanan landas.
[72:15] Tungkol Sa compromisers sila be panggatong Gehenna.
[72:16] Sila bangkay kanan landas kami benditado them sagana tubig.
[72:17] Kami siyang tunay eksamen them todo. Tungkol Sa him pagwawalang-bahala
mensahe his Panginoon Siya tiyak him ever dagdagan retribution!
[72:18] Lugar adorasyon maging pag-aari to MAY; KAPAL; wala tawagin sa anyone
otro MAY KAPAL.
[72:19] When May Kapal servant imungkahe Him nag-iisa halos todo ng them banded
magkasama salungatin him!
[72:20] sabihin ako adorasyon tangi ko Panginoon; ako hindi kailanman itama any idolo
Him.
[72:21] sabihin ako wala angkinin lakas kasamaan ikaw nor giya ikaw!
[72:22] sabihin walang sino man ipagtanggol ako MAY KAPAL nor maani ako
natagpuan any iba kubilihan Him.
[72:23] Ako dalhin May Kapal proclamations mensahe Those disobey MAY KAPAL
His sugo mangyari apoy Impiyerno wherein sila abide forever
[72:24] Dati sila lagari ano awaiting them sila do natagpuan out sino is really marupok
in lakas konti in namamanhid!
[72:25] sabihin ako wala malaman ano pangako ikaw magkataon madali ni ko
Panginoon pagkaantala it sa lugar na sandali.
[72:26] Siya is Knower kinabukasan; Siya wala ihayag kinabukasan anyone.
[72:27] Tangi to sugo Siya mabutihin does Siya ihayag past kinabukasan tiyak balita
[72:28] Ito is ascertain iyon sila dalhin nila Panginoon mensahe. Siya is fully aware ng
ano sila magkaroon. Siya bumilang bilang todo bagay.
.
73- Kapa (Al-Muzzammil)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[73:1] O ikaw kapa isa.
[73:2] Nilay-nilayin gabi huwag isama bihira!
[73:3] Kalahati ng it a maliit kulang.
[73:4] Ni a maliit higit. Bumasa Quran takip takip!
[73:5] Kami ibigay ikaw mabigat mensahe.
[73:6] meditation sa gabi is mabuti righteous.
[73:7] Ikaw magkaroon a lot ng panahon araw iba bagay.
[73:8] Ikaw gunitain ngalan ninyo Panginoon dumating ever isara isara to Him!
[73:9] Panginoon ng oriente kanluran; duon wala is otro May Kapal Him. Ikaw
mabutihin Him ninyo imungkahe.
[73:10] At bangkay steadfast in ang mukha ng nila utterances pagwawalang-bahala
them in maganda manner!
[73:11] Hayaan Ako trato with rejectors generously benditado; tama ibigay them a
maliit panahon!
[73:12] Kami magkaroon mahigpit kastigo Impiyerno.
[73:13] komida iyon hindi gaano lunukin makirot retribution.
[73:14] Araw dumating when daigdig bundok pangangatog bundok umikot into
weightless bunton!
[73:15] Kami magkaroon magpadala to ikaw sugo tama gaya kami magpadala to
Pharaoh sugo!
[73:16] Pharaoh disobeyed sugo consequently kami kastiguhin him mahirap.
[73:17] Ikaw di-paniwalaan paano ikaw evade araw paganyan kasindak-sindak iyon it
uri bata gray-haired?
[73:18] Langit sirain therefrom His pangako is tunay!
[73:19] Ito is reminder; whoever naisin hayaan him mabutihin landas to his Panginoon!
[73:20] Ninyo Panginoon malaman iyon ikaw nilay-nilayin two-thirds gabi kalahati it
one-third ng it at paganyan do kaunti ng those sino sumampalataya ikaw! MAY KAPAL
designed GABI ARAW SIYA MALAMAN IYON IKAW PALAGI WALA do ITO. Siya
kapatawaran ikaw. Sa Lugar Ng ikaw bumasa ano ikaw maani Quran. Siya malaman iyon
kaunti ng ikaw mayo be masama, others maglakbay pursuit May Kapal probisyon others
magpunyagi cause MAY KAPAL! Ikaw bumasa ano ikaw maani it matyagan contact
orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat) lend MAY KAPAL pautang
righteousness. Whatever mabuti kaysa ikaw magpadala sa harap ninyo kaluluwa ikaw
natagpuan it MAY KAPAL malayo mabuti kaysa generously ganti! At pamanhikan
MAY KAPAL patawad! MAY KAPAL is Forgiver MAHABAGIN.
.
74- Magtago Lihim (Al-Muddath-thir)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[74:1] O ikaw magtago lihim!
[74:2] dumating at babala!
[74:3] Extol ninyo Panginoon!
[74:4] Kalinisan ninyo bestido!
[74:5] Pabayaan ano is nang mali!
[74:6] Be content ninyo lot.
[74:7] Steadfastly gunitain ninyo Panginoon!
[74:8] Noon when pansuwag blown
[74:9] Iyon be mahirap araw.
[74:10] Sa Lugar Na disbelievers wala madali.
[74:11] Hayaan Ako trato with 1 ako gumawa hiwalay!
[74:12] Ako magdulot him lots pera.
[74:13] Iho to tingnan
[74:14] Ako uri everything madali him.
[74:15] Muna siya is sakim sa lugar na higit.
[74:16] Siya stubbornly magkaila tanggapin these pruweba!
[74:17] Ako increasingly kastiguhin him.
[74:18] Sa Lugar Na siya dili-dilihin noon magdisisyon!
[74:19] Malungkot is ano siya magdisisyon.
[74:20] Malungkot talaga nga is ano siya magdisisyon.
[74:21] Siya hanapin.
[74:22] Siya simangot whined
[74:23] Noon siya umikot arrogantly.
[74:24] Siya pagsasalita Ito is matalino engkanto!
[74:25] Ito is makatao uri
[74:26] Ako ipasok him retribution.
[74:27] Ano retribution!
[74:28] Puspusan comprehensive
[74:29] Nakikita to todo tao.
[74:30] Sa Ibabaw it is 19.
[74:31] Kami itakda anghel be guardians Impiyerno kami assigned nila bilang (19) (1)
abalahin disbelievers (2) papaniwala Binyagan Hudyo ito is divine banal) na) aklat) (3)
palakasin paniniwala ng tapat (4) ilipat todo guhitan ng magduda puso Binyagan Hudyo
gayon din gaya believers (5) ibunyag those pondohan magduda nila puso disbelievers;
sila pagsasalita Ano did MAY KAPAL marumi ito allegory? MAY KAPAL kaya
magpadala astray whomever Siya naisin at giya whomever Siya naisin! Wala malaman
sundalo ninyo Panginoon huwag isama Siya! Ito is reminder tao.
[74:32] Ganap (ako sumumpa) buwan.
[74:33] At gabi it dumaan.
[74:34] At umaga it magliwanag.
[74:35] Ito is 1 ng dakila milagro.
[74:36] Babala to makatao makipagkarera.
[74:37] those sa gitna ng ikaw hilingin ipagpauna regress.
[74:38] Every kaluluwa patibong its kasalanan.
[74:39] Huwag isama sa lugar na those sa kanan.
[74:40] samantala Paraiso sila ask
[74:41] About may kasalanan
[74:42] Ano brought ikaw ito retribution?
[74:43] Sila pagsasalita Kami wala matyagan contact orasyon (Salat).
[74:44] Kami wala pakain mahirap.
[74:45] Kami malito blunderers.
[74:46] Kami di-paniwalaan Araw Paghuhukom.
[74:47] Hanggang certainty dumating us kaagad-agad.
[74:48] intercession intercessors hindi kailanman tumulong them.
[74:49] Why are sila paganyan averse to ito reminder?
[74:50] Tumatakbo zebras.
[74:51] Sino fleeing leon!
[74:52] Bawa`t Isa isa ng them pangangailangan Does tanggapin banal na aklat
personally
[74:53] Talaga Nga sila wala takot Hereafter
[74:54] Talaga Nga ito is reminder.
[74:55] those hilingin kunin heed
[74:56] Sila wala kunin heed nakasandal May Kapal naisin Siya is pinagkukunan
righteousness; Siya is pinagkukunan patawad.
.
75- Panunumbalik (Al-Qeyaamah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[75:1] Ako sumumpa Araw Panunumbalik.
[75:2] Ako sumumpa blaming kaluluwa!
[75:3] makatao buhay ipalagay kami wala reconstruct his buto?
[75:4] oo talaga; nga; kami are able to reconstruct his daliri dulo!
[75:5] makatao buhay magsilbi sumampalataya tangi ano siya lagari him!
[75:6] Siya magduda Araw Panunumbalik!
[75:7] Dati pangmalas tasahan.
[75:8] At buwan paglalaho.
[75:9] Araw buwan ilagpak 1 isa pa.
[75:10] makatao buhay pagsasalita araw is tumakas?
[75:11] Ganap duon wala is tumakas!
[75:12] To ninyo Panginoon sa iyon araw is huli kapalaran.
[75:13] makatao buhay be ibalita sa araw ng everything siya did ipagpauna everything
siya did regress!
[75:14] makatao buhay be his ari huwes.
[75:15] hindi paumanhin tanggapin!
[75:16] Wala gumalaw ninyo dila hasten it
[75:17] is kami kulektahin it Quran!
[75:18] Dati kami bumigkas it ikaw sundan such Quran.
[75:19] Noon it is kami ituro it
[75:20] Talaga Nga ikaw mapagmahal ito fleeting buhay.
[75:21] samantala pagwawalang-bahala Hereafter
[75:22] Kaunti mukha sa iyon araw be maligaya.
[75:23] hanapin nila Panginoon.
[75:24] Iba mukha be iyon araw malungkot.
[75:25] Expecting ang malo!
[75:26] Talaga Nga when (kaluluwa) abutin lalamunan.
[75:27] it orden Hayaan
[75:28] Siya malaman it is dulo.
[75:29] Bawa`t Isa pata ihiga motionless iba pata.
[75:30] To ninyo Panginoon sa araw is ang summoning
[75:31] Sa Lugar Na siya matyagan neither kabutihan nor contact orasyon (Salat).
[75:32] Siya di-paniwalaan umikot
[75:33] With his pamilya siya gumanap arrogantly.
[75:34] Ikaw meritoryo ito.
[75:35] Talaga Nga ikaw meritoryo ito.
[75:36] makatao buhay ipalagay siya lakad wala?
[75:37] Siya wala ibagsak Was ejected semen?
[75:38] Noon Siya gumawa embryo it
[75:39] Siya uri it maskulino pemenino!
[75:40] Siya Is noon walang kaya buhaying muli patay?
.
76- Makatao (Al-Insaan)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[76:1] it wala katunayan Is iyon duon panahon when makatao buhay wala was was to
banggitin?
[76:2] Kami gumawa makatao likido mixture buhat 2 magulang in orden eksamen him!
Kaya kami uri him hearer seer.
[76:3] Kami magpalabas him 2 landas noon siya is either appreciative unappreciative.
[76:4] Kami ihanda disbelievers kadena shackles apoy Impiyerno!
[76:5] Tungkol Sa virtuous sila lasing tasa pampalasa nektar!
[76:6] Tagsibol ireserba May Kapal servants; it gush out gaya sila naisin
[76:7] Sila tapusin nila prenda reverence araw is extremely mahirap.
[76:8] Sila donate nila paborito komida mahirap ulila captive
[76:9] Kami pakain ikaw MAY; KAPAL; kami wala expect ganti ikaw nor pasalamatan
[76:10] Kami takot atin Panginoon araw is puno ng karukhaan ligalig.
[76:11] Consequently MAY KAPAL ipagtanggol them masama iyon araw ganti them
galak contentment!
[76:12] Siya ganti them sa lugar na nila steadfastness Paraiso sutla.
[76:13] Sila magpahinga therein luxurious furnishings. Sila magdusa neither subo araw
nor any malamig.
[76:14] Lilim takip them therein bunga brought sa loob abutin!
[76:15] Sila magsilbi lasing pilak containers tasa iyon are translucent!
[76:16] Translucent tasa kahit na uri pilak; sila rightly meritoryo todo ito!
[76:17] Sila ikagalak uminom masarap flavors
[76:18] Buhat tagsibol therein malaman Salsabeel.
[76:19] Magsilbi them be immortal servants! When ikaw lagari them sila hanapin ikalat
perlas.
[76:20] Wherever ikaw hanapin ikaw lagari bliss kamangha-mangha dominion!
[76:21] Sa them be ropa ng berde velvet satin pilak ornaments Nila Panginoon magdulot
them puro uminom.
[76:22] Ito is ganti awaits ikaw ninyo sikap pasalamatan.
[76:23] Kami ihayag ikaw ito Quran; tangi pagpapakita buhat us.
[76:24] Ikaw steadfastly dalhin ninyo Panginoon commandments wala sumunod any
sinful disbeliever them.
[76:25] At gunitain ngalan ninyo Panginoon araw at gabi!
[76:26] During gabi pagbaba prostrate sa harap Him glorify Him marami largo gabi!
[76:27] These tao preoccupied ito fleeting buhay samantala sa kabilang! - Tama sa
harap ng them - Mabigat araw.
[76:28] Kami gumawa them established them at sa tuwing kami naisin kami kapalit
others nila lugar!
[76:29] Ito is reminder whoever naisin mabutihin landas to his Panginoon!
[76:30] Whatever ikaw do is in accordance with May Kapal naisin MAY KAPAL is
Omniscient MATALINO.
[76:31] Siya admitihin whomever Siya naisin into His awa. Tungkol Sa transgressors
Siya ihanda them makirot retribution.
.
77- Dispatched (Al-Mursalaat)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[77:1] (Anghel) dispatched in succession.
[77:2] To drive hangin!
[77:3] Haluin ulap.
[77:4] Ikalat probisyon!
[77:5] dalhin mensahe
[77:6] Mabuti Kaysa balita gayon din gaya babala.
[77:7] Ano pangako dumating dumaan!
[77:8] Kaya when tala ilapag
[77:9] Himpapawid is bukas sa itaas!
[77:10] Bundok blown
[77:11] Sugo summoned
[77:12] Iyon is itakda araw.
[77:13] Araw Decision.
[77:14] Ano Araw Decision!
[77:15] Woe iyon araw to rejectors.
[77:16] Kami wala lipulin maaga henerasyon?
[77:17] Noon kami uri others sundan them?
[77:18] Ito is ano kami do salarin.
[77:19] Woe iyon araw to rejectors.
[77:20] Kami wala gumawa ikaw lowly likido?
[77:21] Noon kami lugar it well-protected repository.
[77:22] Sa Lugar Na tiyak tuldok.
[77:23] Kami sukatan it precisely Kami are pinakamagaling designers!
[77:24] Woe iyon araw to rejectors.
[77:25] Kami wala uri daigdig abode?
[77:26] Sa Lugar Na buhay patay?
[77:27] Kami lugar it pinakamatayog bundok magdulot ikaw with sariwa tubig lasing!
[77:28] Woe iyon araw to rejectors.
[77:29] Lakad to ano ikaw kagamitan di-paniwalaan in
[77:30] Lakad lilim ng 3 iba densities!
[77:31] Muna it magdulot neither coolness nor proteksiyon buhat subo.
[77:32] It throws kislap gaya malaki gaya mansions.
[77:33] Gaya amarilyo kulay kamelyo.
[77:34] Woe iyon araw to rejectors.
[77:35] Iyon is araw sila wala magsalita.
[77:36] Nor are sila ibigay permiso apologize!
[77:37] Woe iyon araw to rejectors.
[77:38] Ito is Araw Decision. Kami summoned ikaw nakaraan henerasyon.
[77:39] Ikaw magkaroon any balak lakad sa harap balak!
[77:40] Woe iyon araw to rejectors.
[77:41] righteous naisin ikagalak lilim tagsibol
[77:42] At bunga iyon sila pagnanasa!
[77:43] Kumain lasing happily atras ninyo trabaho!
[77:44] Kami kaya ganti ang virtuous.
[77:45] Woe iyon araw to rejectors.
[77:46] Kumain ikagalak temporarily; ikaw are may kasalanan!
[77:47] Woe iyon araw to rejectors.
[77:48] When sila isalaysay Yumukod pababa sila wala yumukod pababa.
[77:49] Woe iyon araw to rejectors.
[77:50] Alin Hadith ito sila pagtibayin?
.
78- Pangyayari (Al-Naba)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[78:1] Ano are sila tanong?
[78:2] Dakila pangyayari.
[78:3] Iyon disputed them.
[78:4] Talaga Nga sila do natagpuan out!
[78:5] marami assuredly sila do natagpuan out!
[78:6] Kami wala uri daigdig maaaring tirahan?
[78:7] Bundok stabilizers?
[78:8] Kami gumawa ikaw kapares 1 isa) pa).
[78:9] Kami gumawa matulog paganyan ikaw pagpapahinga!
[78:10] Kami uri gabi takip
[78:11] Araw sikaping matamo probisyon!
[78:12] Kami edipisyo ikaw 7 sansinukob.
[78:13] Kami gumawa maliwanag ilawan.
[78:14] Kami magpadala ulap ibuhos tubig.
[78:15] To ilabas it buto tanim!
[78:16] At various orchards.
[78:17] Araw Decision itakda.
[78:18] Araw pansuwag blown ikaw dumating in throngs
[78:19] Langit be bukas pintuan!
[78:20] Bundok ilipat gaya sila were malikmata.
[78:21] Gehenna is inevitable.
[78:22] Sa Lugar Na transgressors; it be nila abode.
[78:23] Sila tumigil it sa lugar na idad.
[78:24] Sila hindi kailanman takim it coolness nor uminom.
[78:25] Tangi inferno masaklap komida.
[78:26] Tama requital.
[78:27] Sila hindi kailanman expected hawakan may pananagutan!
[78:28] Ganap ayawan atin lumagda.
[78:29] Kami bumilang everything tala.
[78:30] Magdusa kahalagahan; kami tangi dagdagan ninyo retribution!
[78:31] righteous meritoryo ganti!
[78:32] Orchards grapes
[78:33] Maringal asawa.
[78:34] Masarap uminom.
[78:35] Sila hindi kailanman pakinggan it any walangkuenta kabulaanan.
[78:36] Ganti buhat ninyo Panginoon; generous recompense
[78:37] Panginoon ng langit daigdig everything them. Ang Marami Gracious. Walang
Sino Man abrogate His decisions.
[78:38] Araw dumating when Espiritu anghel tumayo pila! Wala magsalita those
payagan ni ang Marami Gracious sila utter tangi ano is kanan!
[78:39] Such is inevitable araw. Whoever naisin hayaan him kunin kubilihan his
Panginoon.
[78:40] Kami tama na babala ikaw darating retribution. Iyon is araw when everyone
examine ano his kamay magpadala sa malayo disbeliever pagsasalita Oh Ako hilingin
ako were lupa!
.
79- Snatchers (Al-Naaza'aat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[79:1] (Anghel hablutin (kaluluwa disbelievers) nang ubos lakas.
[79:2] At those gently kunin (kaluluwa believers) joyfully.
[79:3] At those inaanod everywhere
[79:4] Eagerly makipagkarera 1 isa pa -!
[79:5] to dalhin various manduhan!
[79:6] Araw pangangatog pangangatog!
[79:7] Sundan 2 blow
[79:8] Tiyak isip sindakin!
[79:9] Nila mata lupigin.
[79:10] Sila pagsasalita Kami recreated malubha!
[79:11] Paano ito magkataon after kami did magkaroon umikot into bulok buto?
[79:12] Sila pagsasalita Ito is mahirap mangyari recurrence.
[79:13] Todo it kunin is 1 siko.
[79:14] Whereupon sila kunin
[79:15] Ikaw malaman history Moses
[79:16] His Panginoon tawagin him santo libis Tuwaa.
[79:17] Lakad Pharaoh; siya transgressed
[79:18] Isalaysay him ikaw wala pagbutihin?
[79:19] Hayaan ako giya ikaw to ninyo Panginoon iyon ikaw umikot reverent!
[79:20] Siya noon magpalabas him dakila milagro.
[79:21] Siya di-paniwalaan manghihimagsik!
[79:22] Noon siya umikot in a hurry
[79:23] Siya summoned iproklama!
[79:24] Siya pagsasalita ako am ninyo Panginoon; pinakamatayog.
[79:25] Consequently MAY KAPAL ipasok him to retribution Hereafter gayon din gaya
in 1 buhay.
[79:26] Ito is aral sa lugar na ang reverent.
[79:27] Ikaw Are mahirap gumawa kaysa langit? Siya constructed it
[79:28] Siya itindig its misa walang mali it
[79:29] Siya uri its gabi madilim brightened its morn.
[79:30] Siya uri daigdig egg-shaped.
[79:31] Buhat it Siya ilabas its ari tubig pastulan.
[79:32] Siya established bundok.
[79:33] Todo ito to magdulot buhay support ikaw ninyo hayop!
[79:34] Noon when dakila blow dumating.
[79:35] Iyon is araw when makatao naisin tandaan everything siya did
[79:36] Impiyerno brought existence.
[79:37] Tungkol Sa isa transgressed
[79:38] Sino preoccupied ito buhay!
[79:39] Impiyerno be abode.
[79:40] Tungkol Sa 1 sino reverenced kamaharlikaan his Panginoon enjoined sarili
buhat sinful kahibuan!
[79:41] Paraiso be abode.
[79:42] Sila ask ikaw about Oras when it sipsipin lugar!
[79:43] Wala is ikaw (Muhammad) destined ipatalastas its panahon!
[79:44] Ninyo Panginoon magdisisyon its tadhana.
[79:45] Ninyo misyon is babala those expect it
[79:46] Araw sila lagari sila damdamin gaya sila magtagal 1 gabi kalahati araw.
.
80- Siya Simangot (Abasa)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[80:1] Siya (Muhammad) simangot at umikot
[80:2] When bulag lalaki dumating him.
[80:3] Paano ikaw malaman? Siya kalinisan.
[80:4] Siya sipsipin heed benepisiyo buhat mensahe!
[80:5] Tungkol Sa sagana lalaki.
[80:6] Ikaw ibigay him ninyo attention
[80:7] Gabi bagaman ikaw wala sagutan his kaligtasan!
[80:8] Isa dumating ikaw eagerly.
[80:9] At is really reverent.
[80:10] Ikaw ignored him.
[80:11] Talaga Nga ito is reminder.
[80:12] Whoever naisin kunin heed
[80:13] In kapuri-puri banal na aklat.
[80:14] Dakilain puro
[80:15] (Lumiham) kamay sugo!
[80:16] Sino are kapuri-puri righteous.
[80:17] Woe to makatao buhay siya is paganyan unappreciative!
[80:18] ano Siya gumawa him buhat?
[80:19] Buhat munti ibagsak Siya gumawa him designs him!
[80:20] Noon Siya dulong matulis landas him.
[80:21] Noon Siya ilapag him muwerte into malubha.
[80:22] When Siya naisin Siya resurrects him.
[80:23] Siya pagtibayin His commandments.
[80:24] Hayaan makatao itinuturing his komida!
[80:25] Kami ibuhos tubig generously.
[80:26] Noon kami biyak lupa bukas.
[80:27] Kami lumaki it buto!
[80:28] Grapes pastulan.
[80:29] Oliba palms
[80:30] Sarisari orchards.
[80:31] Bunga gulay.
[80:32] To magdulot buhay support ikaw ninyo hayop!
[80:33] Noon when blow dumating dumaan!
[80:34] Iyon is araw when isa flees his kapatid na lalaki.
[80:35] Buhat his ina at ama.
[80:36] Buhat his asawa iho.
[80:37] Bawa`t Isa isa ng them sa iyon araw mag-alala his ari kapalaran.
[80:38] Kaunti mukha iyon araw be maligaya.
[80:39] tumawa joyful.
[80:40] Otro mukha iyon araw takip karukhaan.
[80:41] Overwhelmed pagsisisi.
[80:42] These are makasalanan disbelievers.
.
81- Pagulong-gulong (Al-Takweer)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[81:1] When araw ikot.
[81:2] Tala ilagpak into bawa`t isa otro.
[81:3] Bundok pahirin out.
[81:4] reproduction pumara.
[81:5] Hayop summoned
[81:6] Dagat itama aflame.
[81:7] Kaluluwa restored nila katawan.
[81:8] Batang-babae ilibing alive asked
[81:9] Sa Lugar Na ano kasalanan siya wakasan?
[81:10] Tala uri malaman!
[81:11] Langit ilipat.
[81:12] Impiyerno sindihan.
[81:13] Paraiso kaharap.
[81:14] Every kaluluwa malaman everything it brought
[81:15] Ako solemnly sumumpa galaxies.
[81:16] Precisely tumatakbo nila landas!
[81:17] Ni gabi it pagbaba!
[81:18] At morn it huminga.
[81:19] Ito is utterance kapuri-puri sugo.
[81:20] Bigyan Possessor Luklukang-hari fully supported
[81:21] Siya sumunod konpiyansa!
[81:22] Ninyo kaibigan (Rashad) wala is baliw.
[81:23] Siya lagari him pinakamatayog guhittagpuan.
[81:24] Siya is hawakan atras any balita!
[81:25] It wala is usapan ayawan demonyo.
[81:26] kaagad-agad noon saan ikaw lakad?
[81:27] Ito is mensahe todo tao.
[81:28] those hilingin lakad tuloy-tuloy.
[81:29] Whatever ikaw do is in accordance with naisin MAY KAPAL Panginoon
sansinukob.
.
82- Sirain (Al-Infitaar)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[82:1] When langit sirain.
[82:2] Planeta ikalat.
[82:3] Dagat sumabog.
[82:4] Malubha bukas.
[82:5] Every kaluluwa naisin natagpuan out ano caused it ipagpauna ano caused it
regress!
[82:6] O ikaw makatao buhay ano ibaling ikaw buhat ninyo Panginoon Kapuri-puri?
[82:7] Isa gumawa ikaw designed ikaw walang mali ikaw.
[82:8] In whatever design Siya mabutihin Siya constructed it
[82:9] Talaga Nga ikaw di-paniwalaan relihiyon.
[82:10] Hindi Alintana to iyon duon are (di-nakikita) tagapag-alaga sa paligid ikaw.
[82:11] Sila are malinis recorders.
[82:12] Sila tala everything ikaw do
[82:13] Siyang Tunay banal meritoryo bliss!
[82:14] samantala makasalanan meritoryo Impiyerno!
[82:15] Mangyari it Araw Paghuhukom!
[82:16] Sila hindi kailanman kaliwa it
[82:17] Awesome is Araw Paghuhukom.
[82:18] Ano araw; Araw Paghuhukom!
[82:19] Iyon is araw when hindi kaluluwa tumulong isa pa kaluluwa todo decisions iyon
araw naisin maging pag-aari to MAY KAPAL!
.
83- Cheaters (Al-Mutaffifeen)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[83:1] Woe to cheaters.
[83:2] Sino demand puno sukatan when tanggapin tao!
[83:3] when ibigay them sukatan timbang sila daya.
[83:4] Sila wala malaman iyon sila resurrected
[83:5] Sa napakalaki araw?
[83:6] Iyon is araw when todo tao tumayo Panginoon sansinukob.
[83:7] Talaga Nga libro ng makasalanan is Sijjeen.
[83:8] Ikaw malaman ano Sijjeen Do is
[83:9] numerically kayarian libro.
[83:10] Woe iyon araw to rejectors.
[83:11] Sila wala sumampalataya in Araw Paghuhukom.
[83:12] Wala di-paniwalaan therein transgressor ang sinful.
[83:13] When atin pagpapakita bumigkas him siya pagsasalita Kuwento buhat past
[83:14] Talaga Nga nila puso bumagay kalasag nila kasalanan!
[83:15] Talaga Nga sila ihiwalay iyon araw nila Panginoon.
[83:16] Noon sila thrown Impiyerno.
[83:17] Sila isalaysay Ito is ano ikaw kagamitan pabalaanan!
[83:18] Talaga Nga libro righteous naisin be ‘Elleyyeen.
[83:19] Ikaw malaman ano ‘Elleyyeen Do is
[83:20] numerically kayarian libro.
[83:21] To saksi those Ako!
[83:22] righteous meritoryo bliss!
[83:23] Sa luxurious furnishings sila guwardiya.
[83:24] Ikaw makilala nila mukha galak bliss.
[83:25] Nila uminom pampalasa nektar.
[83:26] Its pampalasa is musk. Ito is ano competitors makipaglaban sa lugar na!
[83:27] Ihalo it be tangi flavors
[83:28] Tagsibol ireserba sa lugar na those Ako.
[83:29] Makasalanan kagamitan tumawa sa those sumampalataya!
[83:30] When sila dumaan them sila kagamitan poke katuwaan!
[83:31] When sila kunin magkasama nila tao sila kagamitan biro!
[83:32] Sa Tuwing sila lagari them sila pagsasalita These tao are malayu-layo astray!
[83:33] Sila wala magkaroon such bagay (di-nakikita) bantay.
[83:34] Sa Araw Na Ito those sumampalataya tumawa disbelievers.
[83:35] Sa luxurious furnishings sila guwardiya.
[83:36] marami assuredly disbelievers requited ano sila did
.
84- Sirain (Al-Inshiqaaq)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[84:1] panahon dumating when himpapawid sirain.
[84:2] It sumuko its Panginoon expire!
[84:3] Daigdig nibel.
[84:4] It eject its contents it erupts!
[84:5] It sumuko its Panginoon expire!
[84:6] O makatao ikaw are irreversibly ulo sa lugar na miting ninyo Panginoon!
[84:7] Tungkol Sa 1 sino tanggapin his tala his kanan kamay!
[84:8] Siya reckoning be madali.
[84:9] Siya pagbabalik his tao joyfully.
[84:10] Tungkol Sa 1 sino tanggapin his tala sa likod his atras!
[84:11] Siya sumakay pagsisisi.
[84:12] Pasuin in Impiyerno!
[84:13] Siya kagamitan gumanap arrogantly his tao!
[84:14] Siya ipalagay siya hindi kailanman be tawagin magkuwenta
[84:15] oo talaga nga his Panginoon was Seer ng him.
[84:16] Ako solemnly sumumpa rosy agaw-dilim.
[84:17] At gabi it pagpapalaganap.
[84:18] Buwan its phases
[84:19] Ikaw gumalaw entablado entablado.
[84:20] Why sila wala sumampalataya?
[84:21] At when Quran bumigkas them sila wala pagbaba prostrate
[84:22] Ito is those di-paniwalaan ayawan (Quran).
[84:23] MAY KAPAL is fully aware ng NILA innermost thoughts.
[84:24] Pangako them makirot retribution.
[84:25] Tungkol Sa those sumampalataya ihatid righteous buhay sila tanggapin
recompense is well-deserved!
.
85- Galaxies (Al-Burooj)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[85:1] Himpapawid its galaxies.
[85:2] pangako araw.
[85:3] Saksi at ang saksi!
[85:4] Woe to tao canyon.
[85:5] Sila sindihan apoy apoy.
[85:6] Noon umupo it
[85:7] To guwardiya pasuin ng believers!
[85:8] Sila kamuhian them hindi iba dahilan kaysa sumampalataya in MAY KAPAL
Almighty ang Praiseworthy!
[85:9] To Him maging pag-aari kingship ng langit daigdig! May Kapal saksi todo
bagay.
[85:10] Siyang Tunay those pahirapan sumampalataya lalaki babae noon mabigo
magtika mangyari retribution Gehenna; sila mangyari retribution ng pasuin!
[85:11] Siyang Tunay those sumampalataya ihatid righteous buhay meritoryo hardin
dumaloy batis! Ito is dakila pagwawagi.
[85:12] Talaga Nga ninyo Panginoon blow is mahigpit.
[85:13] Siya is Isa sino initiates ulitin.
[85:14] Siya is Patawarin Nabait!
[85:15] Possessor gloryoso luklukang-hari.
[85:16] Doer ng whatever Siya naisin.
[85:17] Ikaw kilala history pangkat?
[85:18] Pharaoh Thamoud?
[85:19] Those di-paniwalaan peste pagtanggi.
[85:20] MAY KAPAL is fully aware ng them.
[85:21] Talaga Nga it is gloryoso Quran.
[85:22] In pangalagaan pinuno tableta.
.
86- Maliwanag Tala (Al-Taareq)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[86:1] Ni himpapawid Al-Taareq.
[86:2] Ikaw malaman ano Al-Taareq Do is
[86:3] Maliwanag tala.
[86:4] Ganap everyone pinakamagaling bantay.
[86:5] hayaan makatao dili-dilihin his likha!
[86:6] Siya gumawa buhat ejected likido!
[86:7] Buhat sa pagitan tinik viscera.
[86:8] Siya is certainly able to resurrect him.
[86:9] Araw todo lihim bumagay malaman!
[86:10] Siya wala magkaroon lakas nor helper!
[86:11] Ni himpapawid pagbabalik (tubig).
[86:12] Ni daigdig biyakin lumaki tanim).
[86:13] Ito is serious narration.
[86:14] Wala to kunin lightly
[86:15] Sila plot balak.
[86:16] Nguni't paganyan do ako!
[86:17] Tama palugit disbelievers maliit palugit!
.
87- Kapalaran (Al-Qadr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[87:1] Glorify ngalan ninyo Panginoon ang Marami Pinakamatayog!
[87:2] Siya gumawa kalagayan!
[87:3] Siya designs giya.
[87:4] Siya ilabas pastulan.
[87:5] Noon umikot it liwanag ginikan.
[87:6] Kami bumigkas ikaw; wala kalimutan!
[87:7] Everything is in accordance with May Kapal naisin Siya malaman ano
magdeklara ano magtago!
[87:8] Kami tiyak ikaw madali landas.
[87:9] Kaya ikaw ipaalaala; marahil reminder benepisiyo.
[87:10] reverent naisin kunin heed
[87:11] Makasalanan naisin iwasan it
[87:12] Consequently siya magdusa dakila Hellfire.
[87:13] Wherein siya hindi kailanman mamamatay nor tumigil alive.
[87:14] Maunlad talaga nga is isa mailigtas his kaluluwa.
[87:15] Ni tandaan ngalan his Panginoon matyagan contact orasyon (Salat)!
[87:16] Talaga Nga ikaw preoccupied ito 1 buhay.
[87:17] Gabi bagaman Hereafter is malayu-layo pinakamagaling everlasting
[87:18] Ito tala maaga teachings.
[87:19] teachings ng Abraham Moses
.
88- Overwhelming (Al-Ghaasheyah)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[88:1] Are ikaw aware ng ang Overwhelming
[88:2] Mukha iyon araw kahihiyan.
[88:3] Trabaho at exhausted
[88:4] Magdusa apoy Hellfire!
[88:5] lasing buhat flaming tagsibol.
[88:6] Sila wala magkaroon komida walang pakiabang sarisari.
[88:7] It hindi kailanman alagaan nor masiyahan hunger
[88:8] Otro mukha araw naisin be puno ng galak!
[88:9] Masiyahan nila trabaho!
[88:10] In dakilain Paraiso.
[88:11] In it hindi walangkuenta pakinggan.
[88:12] In it tagsibol dumaloy.
[88:13] In it duon are luxurious furnishings.
[88:14] Lasing uri available!
[88:15] pitchers in pila!
[88:16] At carpets bilog
[88:17] Why sila wala dili-dilihin kamelyo at paano sila gumawa?
[88:18] At himpapawid at paano it itindig.
[88:19] At bundok at paano sila constructed
[88:20] At daigdig at paano it edipisyo.
[88:21] Ikaw ipaalaala ninyo misyon is dalhin ito reminder!
[88:22] Ikaw wala magkaroon lakas them.
[88:23] Tungkol Sa those umikot di-paniwalaan!
[88:24] MAY KAPAL naisin IPASOK them DAKILA retribution.
[88:25] To us is nila ultimo kapalaran.
[88:26] Noon kami tawagin them magkuwenta
.
89- Bukang-liwayway (Al-Fajr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[89:1] Ni bukang-liwayway.
[89:2] 10 gabi.
[89:3] Ni gabi ang gansal.
[89:4] Ni gabi it dumaan!
[89:5] Malalim sumpa 1 sino angkinin intelligence
[89:6] Ikaw kilala ano ninyo Panginoon magkaroon did to ‘Aad?
[89:7] Erum; bayan matayog edipisyo.
[89:8] duon was wala it anywhere.
[89:9] Gayon Din Thamoud carved bato nila libis.
[89:10] Pharaoh angkinin lakas.
[89:11] Sila todo transgressed bayan.
[89:12] Sila pagpapalaganap masama bilog
[89:13] Consequently ninyo Panginoon ibuhos them panghagupit retribution.
[89:14] Ninyo Panginoon is ever watchful.
[89:15] When makatao buhay eksamen his Panginoon basbas galak siya pagsasalita Ko
Panginoon is generous patungo sa ako!
[89:16] Siya eksamen him reduction probisyon siya pagsasalita Ko Panginoon hamakin
ako!
[89:17] nang mali is ikaw brought it yourselves wala konsiderasyon ulila!
[89:18] At wala imungkahe kabutihan mahirap!
[89:19] ubusin inheritance inutil ulila.
[89:20] At mapagmahal pera man marami
[89:21] Talaga Nga when daigdig durugin ganap durugin.
[89:22] Ninyo Panginoon dumating magkasama anghel in pila after pila!
[89:23] Iyon araw Gehenna brought sa malayo. Iyon araw makatao buhay tandaan -
Nguni't ano pagkatanda - it be man huli.
[89:24] Siya pagsasalita Oh Ako hilingin ako ihanda ko (walang) (hanggan) buhay.
[89:25] Iyon araw hindi retribution be malo kaysa His retribution.
[89:26] Hindi confinement is gaya mabuti gaya His confinement.
[89:27] Tungkol Sa ikaw O content kaluluwa.
[89:28] Pagbabalik to ninyo Panginoon masiyahan masiyahan
[89:29] batiin into Ko servants.
[89:30] batiin into Ko Paraiso.
.
90- Bayan (Al-Balad)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[90:1] Ako solemnly sumumpa ito bayan.
[90:2] Bayan ikaw buhay.
[90:3] begetting at begotten
[90:4] Kami gumawa makatao buhay trabaho mahirap mailigtas!
[90:5] Siya ipalagay iyon walang sino man Does ever tawagin him magkuwenta
[90:6] Siya magpasikat ako gumugol paganyan marami pera!
[90:7] Siya ipalagay walang sino man Does makakita him?
[90:8] Kami wala ibigay him 2 mata?
[90:9] Dila 2 labi?
[90:10] Kami wala magpalabas him 2 landas?
[90:11] Siya mabutihin mahirap landas.
[90:12] Alin isa is mahirap landas?
[90:13] libre busabos.
[90:14] pakain panahon paghihirap.
[90:15] Ulila ikuwento.
[90:16] mahirap is in kagamitan.
[90:17] buhay 1 ng those sumampalataya exhorting 1 isa pa be steadfast exhorting 1 isa
pa be nabait!
[90:18] These meritoryo kaligayahan.
[90:19] Tungkol Sa those di-paniwalaan atin pagpapakita sila mangyari karukhaan.
[90:20] Sila ikulong Hellfire.
.
91- Araw (Al-Shams)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[91:1] Ni araw its brilyo.
[91:2] Buwan sundan it
[91:3] Araw ihayag.
[91:4] Gabi takip.
[91:5] Himpapawid Him edipisyo it
[91:6] Daigdig Him dalhin it
[91:7] Kaluluwa Him gumawa it
[91:8] Noon magpalabas it ano is masama ano is mabuti kaysa.
[91:9] Maunlad is isa mailigtas it
[91:10] mabigo is isa kapabayaan it
[91:11] Thamoud's disbelief caused them transgress!
[91:12] Sila sundan malo sa gitna ng them.
[91:13] May Kapal sugo sabihin to them Ito is May Kapal kamelyo; hayaan kanya
uminom!
[91:14] Sila di-paniwalaan him katayin kanya! Nila Panginoon noon requited them sa
lugar na nila kasalanan lipulin them!
[91:15] nguni't those sino dumating after them bangkay heedless!
.
92- Gabi (Al-Layl)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[92:1] Ni gabi it takip!
[92:2] Araw it ihayag.
[92:3] Him gumawa maskulino pemenino.
[92:4] Ninyo trabaho are ng various nabait.
[92:5] Tungkol Sa him ibigay kabutihan pamalagiin righteousness!
[92:6] At pagtibayin banal na aklat!
[92:7] Kami tiyak him kaligayahan.
[92:8] Siya sino is stingy siya is sagana.
[92:9] At di-paniwalaan banal na aklat!
[92:10] Kami tiyak him karukhaan.
[92:11] His pera wala tumulong him when siya pagbaba.
[92:12] Kami magdulot pagakay.
[92:13] Kami kontrolin Hereafter gayon din gaya ito buhay.
[92:14] Ako babala ikaw apoy Hellfire.
[92:15] Wala pasuin therein huwag isama ang makasalanan.
[92:16] Sino di-paniwalaan umikot
[92:17] Iwasan it be ang righteous!
[92:18] Sino ibigay his pera kabutihan.
[92:19] Sikaping Matamo wala atras!
[92:20] Sikaping Matamo tangi his Panginoon ang Marami Pinakamatayog!
[92:21] Siya certainly makuha kaligtasan.
.
93- Forenoon (Al-Duhaa)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[93:1] Ni forenoon.
[93:2] Ni gabi it pagbaba!
[93:3] Ninyo Panginoon hindi kailanman pabayaan ikaw nor did Siya kalimutan.
[93:4] Hereafter is malayu-layo pinakamagaling sa lugar na ikaw kaysa ito 1 (buhay).
[93:5] Ninyo Panginoon ibigay ikaw tama; na; ikaw masiyahan.
[93:6] Siya wala natagpuan ikaw ulila Siya Did ibigay ikaw bahay?
[93:7] Siya natagpuan ikaw astray giya ikaw!
[93:8] Siya natagpuan ikaw mahirap uri ikaw sagana!
[93:9] Kaya ikaw wala pabayaan ulila.
[93:10] Nor shall ikaw pagsabihan pulubi.
[93:11] Ikaw iproklama benditado ninyo Panginoon bestowed ikaw!
.
94- Malamig Temperamento (Al-Sharrhh)!
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[94:1] Kami wala malamig ninyo temperamento?
[94:2] Kami unloaded ninyo karga kasalanan).
[94:3] Isa iyon burdened ninyo atras.
[94:4] Kami dakilain ikaw kapuri-puri pusisyon.
[94:5] With sakit duon is magtubo!
[94:6] Talaga Nga with sakit duon is magtubo!
[94:7] Sa Tuwing maaari ikaw magpunyagi.
[94:8] Sikaping Matamo tangi ninyo Panginoon!
.
95- Fig (Al-Teen)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[95:1] Ni fig oliba.
[95:2] Mount Sinai!
[95:3] Ito kapurihan bayan (Mecca).
[95:4] Kami gumawa lalaki mabuti kaysa design
[95:5] Noon umikot him into lowliest ng ang lowly.
[95:6] those sino sumampalataya ihatid righteous buhay; sila tanggapin ganti
pinakamagaling meritoryo!
[95:7] Why ikaw walang ingay ayawan paniniwala?
[95:8] Is MAY KAPAL wala ang Marami Matalino ng todo matalino isa?
.
96- Embryo (Al-Alaq)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[96:1] Bumasa ninyo Panginoon gumawa.
[96:2] Siya gumawa lalaki embryo.
[96:3] Bumasa at ninyo Panginoon Dakilain!
[96:4] Turuan panulat ng tinta.
[96:5] Siya turuan lalaki ano siya hindi kailanman malaman.
[96:6] Talaga Nga makatao transgresses.
[96:7] When siya bumagay sagana.
[96:8] To ninyo Panginoon is ultimo kapalaran.
[96:9] Magkaroon ikaw lagari isa enjoins!
[96:10] Others buhat magdasal?
[96:11] it Is mabuti kaysa him sundan pagakay?
[96:12] Ni imungkahe righteousness?
[96:13] Siya di-paniwalaan umikot
[96:14] Siya wala realize iyon MAY KAPAL Does lagari?
[96:15] Talaga Nga unless siya pigilin kami kunin him forelock
[96:16] forelock di-paniwalaan at sinful.
[96:17] Hayaan him noon tawagin sa his helpers!
[96:18] Kami tawagin guardians Impiyerno.
[96:19] Ikaw wala sumunod him; ikaw pagbaba prostrate magdibuho malapit.
.
97- Kapalaran (Al-Qadr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[97:1] Kami ihayag it Gabi Kapalaran.
[97:2] Paano awesome is Gabi Kapalaran!
[97:3] Gabi Kapalaran is pinakamagaling kaysa 1000 months.
[97:4] Anghel Espiritu manaog therein nila Panginoon kaliwa dalhin every manduhan!
[97:5] Peaceful it is advent bukang-liwayway.
.
98- Pruweba (Al-Bayyinah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[98:1] Those di-paniwalaan sa gitna ng ang tao ng banal na aklat gayon din gaya idolo
worshipers ipilit nila paraan pruweba ibigay them.
[98:2] Sugo buhat MAY KAPAL bumigkas them banal instructions.
[98:3] In them duon are mahalaga teachings.
[98:4] In katunayan, those tanggapin banal na aklat wala dispute pruweba ibigay them.
[98:5] Todo asked ng them was adorasyon MAY KAPAL italaga relihiyon ganap Him
nag-iisa matyagan contact orasyon (Salat) ibigay obligatory kabutihan (Zakat)! Such is
walang mali relihiyon.
[98:6] Those di-paniwalaan sa gitna ng ang tao ng banal na aklat idolo worshipers
mangyari apoy Gehenna forever Sila are ang kasama-samaan creatures!
[98:7] Those sumampalataya ihatid righteous buhay are pinakamagaling creatures!
[98:8] Nila ganti nila Panginoon is hardin Eden dumaloy batis wherein sila abide
forever MAY KAPAL MASIYAHAN them SILA MASIYAHAN Him! Such is ganti
those reverence nila Panginoon.
.
99- Pangangatog (Al-Zalzalah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[99:1] When daigdig mahirap pangangatog.
[99:2] Daigdig ejects its karga.
[99:3] Makatao naisin admirasyon Ano is magkataon
[99:4] Iyon araw it isalaysay its balita
[99:5] Iyon ninyo Panginoon manduhan it
[99:6] Iyon araw tao bigyan every patutunguhan magpalabas nila trabaho!
[99:7] Whoever does atom's timbang mabuti kaysa naisin lagari it
[99:8] whoever does atom's timbang masama naisin lagari it
.
100- Gallopers (Al-Aadeyaat)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[100:1] Ni mabilis gallopers.
[100:2] sindihan kislap.
[100:3] Pakialaman (kagalit) umaga!
[100:4] Istrayk terror therein!
[100:5] Tumalab puso nila teritoryo.
[100:6] makatao buhay is unappreciative ng his Panginoon.
[100:7] Siya balhin saksi ito katunayan.
[100:8] Siya mapagmahal sangkap bagay excessively.
[100:9] Siya wala realize iyon araw dumating when malubha Does bukas?
[100:10] Todo lihim are brought out!
[100:11] Sila do natagpuan out, iyon araw nila Panginoon been fully Cognizant ng
them!
.
101- Shocker (Al-Qaare'ah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[101:1] Shocker.
[101:2] Ano shocker!
[101:3] Ikaw Do any palagay ano Shocker magkaroon is
[101:4] Iyon is araw when tao dumating swarms butterflies.
[101:5] Bundok be fluffy lana.
[101:6] Tungkol Sa him timbang are mabigat.
[101:7] Siya ihatid maligaya (walang) (hanggan) buhay.
[101:8] Tungkol Sa him timbang are liwanag.
[101:9] His kapalaran is lowly.
[101:10] Ikaw malaman ano it Do is
[101:11] apoy Hellfire.
.
102- itago (Al-Takaathur)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[102:1] Ikaw bangkay preoccupied itago
[102:2] hanggang ikaw lakad malubha!
[102:3] Talaga Nga ikaw do natagpuan out!
[102:4] marami assuredly ikaw do natagpuan out!
[102:5] Kong tangi ikaw could natagpuan out sa lugar na tiyak!
[102:6] Ikaw envision Impiyerno.
[102:7] Noon ikaw lagari it mata certainty.
[102:8] Noon ikaw tanong iyon araw basbas ikaw ikagalak.
.
103- Afternoon (Al-Asr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[103:1] Ni afternoon.
[103:2] makatao buhay ganap nasira.
[103:3] those sino sumampalataya ihatid righteous buhay exhort 1 isa pa pagtibayin
katotohanan exhort 1 isa pa be steadfast!
.
104- Backbiter (Al-Humazah)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin.
[104:1] Woe to every backbiter slanderer.
[104:2] Siya itago pera bumilang it
[104:3] gaya kong his pera uri him immortal
[104:4] Hindi; Kailanman; siya thrown Devastator.
[104:5] Ikaw malaman ano Devastator Do is
[104:6] May Kapal apoy Hellfire.
[104:7] It pasuin them sa loob out.
[104:8] Sila ikulong therein.
[104:9] In paabutin hanay.
.
105- Elepante (Al-Feel)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[105:1] Ikaw kilala ano ninyo Panginoon magkaroon did to tao elepante?
[105:2] Siya wala cause nila balak Did backfire
[105:3] Siya magpadala them swarms ibon.
[105:4] Iyon paulanan them mahirap bato
[105:5] Siya uri them gaya nguyain ginikan!
.
106- Quraish Lipi (Quraish)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[106:1] Ito cherished Quraish.
[106:2] Paraan sila cherish caravans ng taglamig tag-araw.
[106:3] Sila adorasyon Panginoon ito banal na lugar.
[106:4] Siya is Isa pakain them hunger magdulot them security after takot!
.
107- Kabutihan (Al-Maa'oon)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[107:1] Ikaw malaman sino Do really ayawan paniniwala?
[107:2] Iyon is isa mistreats ulila.
[107:3] Wala imungkahe pakain mahirap
[107:4] At woe to those matyagan contact orasyon (Salat)
[107:5] Sino are ganap heedless ng nila orasyon.
[107:6] Sila tangi magpalabas
[107:7] Sila ipagbawal kabutihan.
.
108- Bounty (Al-Kawthar)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[108:1] Kami benditado ikaw marami bounty.
[108:2] Kaya ikaw magdasal ninyo Panginoon (Salat) ibigay kabutihan.
[108:3] Ninyo katunggali be loser.
.
109- Disbelievers (Al-Kaaferoon)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[109:1] sabihin O ikaw disbelievers.
[109:2] Ako wala adorasyon ano ikaw adorasyon.
[109:3] Nor do ikaw adorasyon ano ako adorasyon!
[109:4] Nor naisin ako ever adorasyon ano ikaw adorasyon.
[109:5] Nor naisin ikaw ever adorasyon ano ako adorasyon.
[109:6] To ikaw is ninyo relihiyon ako is ko relihiyon.
.
110- Pagwawagi (Al-Nassr)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[110:1] When pagwawagi dumating MAY KAPAL tagumpay!
[110:2] Ikaw lagari tao yakapin May Kapal relihiyon in throngs
[110:3] Ikaw glorify paghanga ninyo Panginoon pamanhikan Him sa lugar na patawad!
Siya is Redeemer.
.
111- Tinik (Al-Masad)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[111:1] isumpa are trabaho ng Abee Lahab siya isumpa!
[111:2] His pera whatever siya isagawa hindi kailanman tumulong him.
[111:3] Siya mangyari apoy Impiyerno.
[111:4] Gayon Din his asawang babae ihatid paguusig.
[111:5] Siya resurrected lubid tinik kanya leeg.
.
112- Absoluteness (Al-Ikhlaas)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[112:1] Iproklama Siya is 1 tangi MAY KAPAL!
[112:2] Walang Takda MAY KAPAL.
[112:3] Hindi Kailanman did Siya beget. Nor Siya begotten
[112:4] Wala kapantay Him.
.
113- Daybreak (Al-Falaq)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[113:1] Pagsasalita ako sikaping matamo kubilihan Panginoon daybreak!
[113:2] Buhat masama His likha.
[113:3] Buhat masama kadiliman it pagbaba!
[113:4] Buhat masama troublemakers.
[113:5] Buhat masama ng mainggitin when sila envy
.
114- Tao (Al-Naas)
.
In ang ngalan ng May Kapal Gracious Mahabagin
[114:1] sabihin ako sikaping matamo kubilihan Panginoon tao.
[114:2] Hari tao.
[114:3] May Kapal tao.
[114:4] Buhat masama sneaky whisperers.
[114:5] Sino bumulong dibdib tao.
[114:6] Be sila ng jinns tao!
Translated by Hadi Abdollahian
www.Yahoo-FA.com
info@yahoo-fa.com
00989354664487

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.